V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE JESENICE, IG, DOL PRI LJUBLJANI, MORAVČE

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Seminar v Ljubljani o novostih ZSRT-1 in pripravi odlokov za turistične takse 1/1

Skupnost občin Slovenije je v sredo, 14. marca 2018 v Ljubljani organizirala seminar o novostih Zakona o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1 in pripravi odlokov za turistične takse. Namen seminarja je bil izmenjati izkušnje in osvežiti znanje, ki je potrebno za pripravo dobrega odloka, ki bo omogočal razvoj turizma ter učinkovit nadzor in opozoriti na dobre prakse in dosedanje napake, saj spremembe zakona zahtevajo tudi spremembe občinskih odlokov o turistični taksi.

Zbrane je pozdravil Peter Misja, predsednik komisije SOS za turizem, član predsedstva SOS, predsednik TZS in župan turistične občine Podčetrtek. V prvem delu so predavateljsko omizje zasedli predstavniki države, državna sekretarka pristojna za turizem na MGRT, Eva Štravs Podlogar, direktorica direktorata za turizem na MGRT, Renata MartinčičMaja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, mag. Jorg Kristjan Petrovič, prvi namestnik predsednika Računskega sodišča in Andrej Troha, iz Službe Vlade za zakonodajo. Vsak je iz svojega zornega kota naslovil novosti ZSRT-1, ki se nanašajo na naloge občin, še posebej tiste vezane na turistično ter novo, promocijsko takso. V drugem delu so omizje zasedli predstavniki občin, vsebina pa se je skoncentrirala na pripravo odlokov o turistični taksi. Mag. Tamara Kozlovič iz MO Koper je predstavila vzorec odloka, ki so ga vsi prijavljeni na seminar, kot gradivo, prejeli pred dogodkom. Sledila je predstavitev izkušenj s starimi, sedaj veljavnimi občinskimi odloki in načrti za nove odloke. Predstavili so jih Matjaž Berčon, Občina Bled Irena Zavrtanik Občina Izola in Vida Černe Občina Kranjska Gora. Gregor Jarkovič, občinski inšpektor Medobčinskega inšpektorata štirih gorenjskih občin pa je pred razpravo predstavil še pomen dobre priprave na nadzor in izvajanje le-tega.

V res bogati razpravi v zaključku srečanja, v kateri so sodelovale občine in tudi predstavniki države, so odgovore dobila številna vprašanja. Več na tej povezavi.

Izvajanje pokopališke dejavnosti in 24-urne dežurne službe 1/2

V četrtek 15. marca 2018 je Skupnost občin Slovenije v Velenju organizirala posvet o  Izvajanju pokopališke dejavnosti in 24-urne dežurne službe. Predavatelji, prof. dr. Boštjan Brezovnik, Pravna fakulteta Maribor, doc. dr. Franjo Mlinarič, Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor in Milan Železnik, Evropski pravni center, so udeleženkam in udeležencem predstavili vse potrebne postopke za ureditev opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini. V prvem delu se je vsebina nanašala na izvajanje pokopališke dejavnosti, vključno s pokopališkimi redi, oblikovanjem cen grobnin, ureditvi razmerij z lastniki in z upravljavci pokopališč. V drugem delu, po odmoru, pa so se prisotni posvetili izvajanju 24-urne dežurne pogrebne službe, načinu opravljanja, oblikovanju cen, ureditvi razmerij in izvedbi postopka podelitve koncesije za opravljanje 24-urne dežurne službe. Vsebine so bile predstavljene strokovno in podkrepljene s praktičnim primerom občine, v kateri so že izvedli vse te postopke. Visoka udeležba in slab zakon, katerega skladnost z ustavo preverja Ustavno sodišče, je zahtevala številne odgovore, na katere so predavatelji odgovarjali tudi v času odmora. To, na kar smo v Skupnosti občin Slovenije vseskozi opozarjali, da se bodo cene za občanke in občane z liberalizacijo trga na tem področju dvignile, je sedaj že kristalno jasno. Težko se že pričakuje odločitev Ustavnega sodišča.

 

Udeležba SOS na bilateralnem srečanju z Evropsko komisijo 1/3

V okviru izvajanja Akcijskega načrta za naravo, ljudi in gospodarstvo ter informativnimi pregledi s podrobnostmi o ukrepih iz akcijskega načrta (gradivo v angl. jeziku (Bilateral dialogue with Slovenia) izvaja Evropska komisija, Sektor za Naturo 2000 na DG Environment, bilateralna srečanja med Evropsko komisijo in državami članicami EU. To srečanje je bilo v Sloveniji 13.3.2018, ključna tema je bila izvajanje ukrepov na območjih Natura 2000, da se ohranja oz. zagotavlja ugodno stanje Natura 2000 vrst in habitatnih tipov. Skupnost občin Slovenije je bila vabljena kot predstavnica deležnikov, ki so pri izvajanju ukrepov oz. doseganju ciljev ključni (vključno z izvajanjem presoj sprejemljivosti). Srečanja so se s strani SOS udeležili predsednik komisije SOS za turizem Marko Rupar, župan občine Cerknica, Jernej Stritih, zunanji svetovalec SOS za področje upravljanja z zavarovanimi območji, podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja in Saša Kek, zaposlena v sekretariatu SOS, koordinatorka komisije SOS za varstvo okolja in trajnostni razvoj.

SOS je izpostavil številne priložnosti, ki zaradi različnih dejavnikov ostajajo neizkoriščene. SOS je opomnil, da je varovanje okolja odgovornost države in ne Evropske komisije, ki sicer iz finančnega mehanizma LIFE namenja sredstva za ukrepe na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Finančna sredstva, ki jih država namenja v ta namen pa premajhna in so vzrok številnim težavam s katerimi se srečujejo v lokalnih okoljih. SOS je poudaril tudi komunikacije, izobraževalnih, ozaveščevalnih, informativnih vsebin in dogodkov vezanih na Naturo 2000. Brez tega so projekti obsojenih na neuspeh v lokalni skupnosti. Saj je ljudem brez sistematičnega komuniciranja nemogoče učinkovito in ustrezno predstaviti Naturo 2000. Zelo težko je v manj razvitih regijah brez stroškov komunikacije pred ljudmi opravičevati tako velika vlaganja v naravo. Medtem, ko so stroški komunikacije v LIFE projektih upravičeni, v projektih financiranih iz ESRR niso, kar je narobe. SOS je poudaril tudi pomen ekosistemskih storitev in njihove valorizacije v gospodarstvu, predvsem v trajnostnem turizmu, ter pomislek, ali se sredstva generirana v turizmu na račun ekosistemskih storitev pravično razdelijo vsem deležnikom.

Občine o novostih v postopkih pravnega varstva in o novi Uredbi o zelenem javnem naročanju 1/4

Dne 14. 3. 2018 je Skupnost občin Slovenije v sklopu projekta GreenS organizirala seminar za zaposlene v občinskih upravah in druge zainteresirane na temo novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi Državne revizijske komisije in noveli Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B), ki s spremembami vnaša novosti v postopek pravnega varstva. Udeleženci so se seznanili s pravno prakso Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja. Posebni poudarek je predavateljica Milena Basta Trtnik namenila tudi prekrškom, ki jih ureja procesni zakon in materialni zakon. Področje je bilo predstavljeno s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

Beseda pa je tekla tudi o novi Uredbi o zelenem javnem naročanju in o tistih spremembah, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil.

Sestanek Delovne skupine za boljše črpanje EU sredstev v Grosupljem 1/5

V torek, 13. marca 2018, je v Družbenem domu Grosuplje potekal sestanek delovne skupine Skupnosti občin Slovenije za črpanje EU sredstev. Povabilu na sestanek sta se odzvala direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič ter županje, župani in drugi predstavniki občin.

Dobrodošlico v občini je zbranim izrekel župan dr. Peter Verlič, ki je v nagovoru izpostavil: “Naše izkušnje in verjetno tudi izkušnje vas ostalih so pokazale, da smo z e

vropskimi sredstvi lahko v občinah naredili veliko dobrega. Posebej takrat, ko so bila ta sredstva namenjena za t. i. trde projekte, za vodovode, kanalizacije, infrastrukturno omrežje,« je dejal. Vendar pa bi v naši občini, v kolikor bi jo želeli v celoti pokriti s kanalizacijskim omrežjem, potrebovali še vsaj 20 milijonov evrov. V aktualni finančni perspektivi pa smo bili soočeni s t. i. mehkimi temami. Seveda so pomembne tudi te vsebine, a verjetno bi bilo potrebno najprej urediti osnovne potrebe. Župan je na tem mestu posebej izpostavil potrebo po ureditvi kanalizacije na območju Krajinskega parka Radensko polje. »Mi imamo Krajinski park Radensko polje, ki je naravna vrednota, v območju Nature 2000, a ob njegovem robu je kar nekaj naselij, iz katerih pa se vsa ta odpadna voda, vse fekalije, stekajo ravno v ta naš naravni biser,« je dejal. Upa torej, da bo vladna stran lahko naredila premik v tej smeri, denar bomo občine zagotovo koristno uporabile.

Na sestanku je direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov predstavil, stanje črpanja sredstev lokalnih skupnosti ter izzive in težave s katerimi se soočamo v sedanji finančni perspektivi in prva izhodišča za prihodnjo finančno perspektivo po letu 2020. Posebej je izpostavil dejstvo, da se vseh potreb občin ne more več zagotoviti z evropskimi sredstvi, zato bo država za potrebe občin morala zagotoviti sredstva tudi v integralnem proračunu.

Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič pa je predstavil izhodišča za naslednjo finančno perspektivo. Pri tem je izpostavil tudi nekaj izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija. Evropsko unijo namreč zapušča ena bolj razvitih držav v Evropski uniji, ki je bila do sedaj pomemben plačnik v evropski proračun. Hkrati se soočajo s skupnimi izzivi, ki zadevajo zunanje meje Evropske unije, varnost, obrambo, z izzivi pri spodbujanju konkurenčnosti. Evropska unija je prav tako dejavna na področju varovanja okolja, podnebnih sprememb, veliko razvojne pomoči namenja tretjemu svetu (s pomočjo pa se ustvarjajo normalni pogoji za bivanje, kar bi prepečilo večji prihod migrantov).

Predstavnikom občin je predlagal, da se še v tej finančni perspektivi naučijo uporabljati povratna sredstva (Junkerjev sklad), saj bodo tako prirpavljene na naslednjo fianančno perspektivo v kateri bo zelo malo ali pa v skrajnem primeru celo nič nepovratnih sredstev. Predstavniki občin so predlagali, da bi se za javne institucije ohranilo nepovratna sredstva, medtem ko bi zasebna podjetja imela na voljo povratna sredstva. Prav tako je bilo izpostavljenih kar nekaj zakonodajnih težav/dilem s področja javno zasebnega partnerstva. (vir: občina Grosuplje)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnilo glede vrstnega reda nošenja križa in slovenske zastave na pogrebih 2/1

S strani MGRT smo prejeli pojasnilo glede vrstnega reda nošenja križa in slovenske zastave na pogrebih. V dopisu opozarjajo na to, da morajo občinski odloki biti oblikovani skladno z zakonodajo, tudi z ustavo RS in Zakonom o grbu, zastavi in himni RS ter o slovenski narodni zastavi. Pojasnilo vsebuje tudi primer Odloka o pokopališkem redu, ki to področje ureja pravilno.

Dopis ministrstva najdete na tej povezavi.

Dodatno pojasnilo – Reorganizacija CSD in vloga lokalnih skupnosti 2/2

V mesecu januarju 2018 smo vam že posredovali s strani MDDSZ prejeto obvestilo o aktualnem statusu reorganizacije CSD-jev in naslednjih korakih, namreč reorganizacija prinaša tudi nekaj sprememb, ki vplivajo na sodelovanje lokalne skupnosti s CSD-ji. Več o tem si lahko preberete tukaj:
https://skupnostobcin.si/novica/reorganizacija-csd-in-vloga-lokalnih-skupnosti-in-novosti-zupjs-placilo-oz-in-podatki-pri-subvencijah-najemnin/

V zvezi z navedenim smo danes prejeli še dodatno pojasnilo MDDSZ, ki si ga lahko preberete TUKAJ.

Novosti na področju obračunavanja turistične takse – priporočilo občinam 2/3

15. marca 2018 začne veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki prinaša kar nekaj novosti. Priporočamo občinam, da svoje nastanitvene obrate obvestijo o novostih, ki so strnjene v nadaljevanju.

Besedilo, kot vzorec obvestila za nastanitvene obrate lahko prevzamete v Word obliki tukaj:  OBVESTILO NO_spremembe ZRST-1_turistična taksa

Ne spreglejte seminarja o novostih ZSRT-1 in pripravi občinskih odlokov za turistične takse, ki bo v sredo, 14. marca 2018 v Ljubljani.

Novosti:

ZSRT-1 opredeljuje drugačen nabor oprostitev oz. delnega plačila turistične takse, kot je slednje opredeljeval prejšnji zakon.

Kot je navedeno v 18. členu ZRST-1, bodo od 15. marca 2018 dalje plačila turistične takse (in od 1. 1. 2019 dalje tudi promocijske takse) še naprej oproščeni naslednji zavezanci:

 • otroci do sedmega leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

ZSRT-1 pa na novo definira naslednje zavezance, ki so upravičeni do oprostitve plačil turistične takse:

 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti.

Turistično takso v višini 50 odstotkov pa po novem plačujejo le naslednji zavezanci:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

Od 15. marca 2018 dalje bodo tako po novem polno turistično takso plačevali tudi turisti v kampih (prej so plačevali polovično turistično takso) in člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah (turistične takse jim po starem zakonu ni bilo potrebno plačati). Dodatno nov zakon opredeljuje starostno omejitev pri polovičnem plačilu turistične takse za turiste, ki bodo za svojo prenočitev izbrali nastanitveni obrat, ki je vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočč (IYHF). Stari zakon je delno oprostitev vezal zgolj na tiste turiste, ki so člani mednarodnih mladinskih organizacij.

ZSRT-1 tudi boj jasno specificira, kdo so zavezanci za oprostitev plačila turistične takse iz naslova dikcije »učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa«, ki nedvoumno specificira, da slednje velja IZKLJUČNO za vzgojno-izobraževalne ustanove (to je za vrtce, osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, fakultete…). Seznam slednjih je dostopen na naslednjih spletnih povezavah:

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/default.aspx oz.  http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/vpis_v_razvid_izvajalcev_javno_veljavnih_programov_na_podrocju_vzgoje_in_izobrazevanja/

in EVŠ – EVIDENCA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN ŠTUDIJSKI PROGRAMOV (naknadno dodana vsebina, 20.3.!): http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evs_evidenca_visokosolskih_zavodov_in_studijski_programov/

Dodatno pa med zavezance za oprostitev plačila turistične takse ZSRT-1 opredeljuje osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorje, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu. Veljavnost odločbe o dodelitvi statusa v javnem interesu je tako pred oprostitvijo turistične takse dolžan preveriti ponudnik nastanitvene dejavnosti.

 

Občine bodo lahko z lastnim predpisom, glede na svoje cilje, dodatno določile zavezance, ki bodo deležni oprostitve plačila turistične takse. Slednje morajo urediti v posebnem aktu, ki ga morajo sprejeti v treh mesecih od uveljavitve ZSRT-1, to je do 15. junija 2018. S posebnim predpisom pa bodo lahko občine tudi zvišale vrednost turistične takse (sedaj znaša turistična taksa na območju Mestne občine Koper, 1,27 EUR na osebo na prenočitev) in v njem tudi določile obdobje, od kdaj bo višja turistična taksa na območju posamezne občine tudi veljala.  Pomembno je, da bodo morali od 1. januarja 2019 nastanitveni ponudniki turistom zaračunati tudi promocijski takso, poleg turistične takse, in sicer tako, da bodo obračunani turistični taksi dodali 25% vrednosti. Tako bo v primeru, da znaša turistična taksa 2,00 EUR, turist poleg nje plačal še 0,50 EUR promocijske takse, skupaj 2,50 EUR nadomestila na osebo na prenočitev. Promocijska taksa je namenjena dodatnemu sofinanciranju  Slovenske turistične organizacije (STO).

Do sprejema novega predpisa na strani občine velja višina turistične takse, kot tudi oprostitve plačila turistične takse v skladu z veljavnim občinskim odlokom oz. drugim predpisov, ki ureja področje turistične takse. Dodatno pa se od 15. marca 2018 dalje uporabljajo tudi oprostitve, ki jih predpisuje nov ZSRT-1.

Hkrati obveščamo ponudnike nastanitvene dejavnosti, da morajo voditi svojo knjigo gostov v skladu z Zakonom o prijavi prebivališča, ne glede na vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje eTurizem. Aplikacija eTurizem je namreč le vmesnik za poročanje predpisanih podatkov o gostih predpisanim institucijam (policiji, SURS, občinam) in kot taka nima funkcije knjige gostov. Nastanitveni obrat pa si lahko vseeno pomaga z izpisi iz aplikacije eTurizem in si tako sam ustvari (vodi) knjigo gostov. Za namen vodenja »papirne« oz. elektronske knjige gostov, na osnovi podatkov vnesenih v aplikacijo eTurizem, si mora tako nastanitveni obrat(poročevalec):

 • sprotno (dnevno) tiskati oddane podatke oz.
 • sprotno (dnevno) izvažati podatke v svoje datoteke.

Pri oddajanja podatkov o gostih v aplikacijo eTurizem, nastanitveni obrat namreč ne prejme posebnega potrdila o oddaji, lahko pa vse prijavljene goste preveri v sami aplikaciji preko posebnega iskalnika po različnih kriterijih, kjer si lahko iz aplikacije eTurizem tiska/izvozi predmetne izpise. Navedeni izpisi tako lahko predstavljajo knjigo gostov posameznega nastanitvenega obrata (poročevalca). Nastanitveni obrati morajo knjigo gostov hraniti eno leto po preteku koledarskega leta, zato je pomembno, da se ponudniki nastanitev zavedajo, da se podatki se v aplikaciji eTurizem brišejo.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih 2/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v državnozborski proceduri predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Razlogi za sprejem:

 • določitev nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka v skladu z novo oceno minimalnih življenjskih stroškov;
 • sprememba ekvivalenčne lestvice za določanje višine minimalnega dohodka za posamezne družinske člane;
 • izboljšanje zakonskih določb pri dodeljevanju DP oziroma VD in ostale manjše spremembe.

Besedilo zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 6. 4. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

20.3. / Priprava zaključnega računa proračuna občine 3/1

Skupnost občin Slovenije organizira strokovni posvet za zaposlene na občinah glede priprave zaključnega računa. Udeleženci se bodo podrobno seznanili z aktivnostmi, ki se neposredno navezujejo na pripravo zaključnega računa.

Na strokovnem posvetu bodo predavali: Brigita Repar, podsekretarka Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, Ministrstvo za finance, mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in preizkušena državna notranja revizorka, Inštitut za javno finančno pravo, dr. Vida Žurga, direktorica Zavoda za revizijo in računovodstvo, in mag. Aleksander Kupljenik, preizkušen notranji revizor in državni notranji revizor, Inštituta za javno finančno pravo.

Posvet bo potekal v torek, 20. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

27.3. / Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine 3/2

Ob Evropskem letu kulturne dediščine organizirata Združenje ICOMOS Slovenija in Slovenski odbor TICCIH (Mednarodno združenje za varovanje industrijske dediščine) v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo UL, Sekcijo za tehniško dediščino pri Skupnosti muzejev Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije posvet z naslovom Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine. Dogodek bo potekal 27.3.2018 od 09.30 dalje v prostorih Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, Zoisova 12, Ljubljana.

Posvet organiziramo z namenom, da bi predstavili pomen območij industrijske dediščine za razvoj in potenciale, ki jih ta na prvi pogled nepomembna območja skrivajo. Nekateri, tudi v Sloveniji, so jih že prepoznali in jih uspešno razvijajo kot inovativne centre kulturnega turizma. Na posvetu bomo predstavili dobre izkušnje in predvsem vzpostavili mrežo vseh, ki delujejo na področju, da bi skupaj bolj učinkovito nastopali v dobro industrijske dediščine in njenega vključevanja v turistično ponudbo.

Dogodek je namenjen vsem, ki jih tematika zanima, še posebej predstavnikom lokalnih skupnosti, lastnikom opuščenih industrijskih območij in predstavnikom gospodarstva, ki so ključni nosilci industrijske dediščine.

Vabilo s programom dogodka

Prijave so odprte do 25. marca 2018 na info@icomos.si, kamor lahko pošljete izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu. Udeležba znaša za vse udeležence 30,00 EUR na osebo, vključuje organizacijo posveta in pogostitve.

Prijavni obrazec

 

 

28.3. / Posvet “Obveznosti občin za zagotavljanje podatkov podrobne namenske rabe prostora, pristojnosti in obveznosti občin po ZMVN-1 in ZEN-A ter zakonito in kakovostno izvajanje NUSZ” 3/4

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko Upravo RS, Ministrstvom za finance, Finančno upravo RS in Ministrstvom za javno upravo, vabimo na posvet o obveznostih občin za zagotavljanje podatkov podrobne namenske rabe prostora in drugih pristojnostih in obveznostih občin po ZMVN-1 in ZEN-A za drugo sistemsko vrednotenje nepremičnin 2018/19 ter obveznostih in pristojnostih občin za zakonito in kakovostno izvajanje NUSZ v letih 2018/19.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča bo še najmanj v prehodnem obdobju 2018 in 2019 pomemben finančni vir za občinski proračun. V nekaterih občinah se je kakovost priprave in izvajanja NUSZ iz leta v leto izboljševala. V letu 2018/19 bo izvedeno 2. sistemsko množično vrednotenje nepremičnin ter zagotovljeni podatki zanj. V pripravi so strokovna gradiva za prenovo sistema davka na nepremičnine. Za leto 2018 je pomembna vloga in obveznosti občin pri obeh navedenih procesih.

Program posveta:

 • 1. del – Pristojnosti in obveznosti vseh občin za dostavo podatkov podrobnejše namenske rabe prostora v REN do zakonskega roka 30. junija 2018 in kazni za odgovorne na občinah, če tega ne bodo storile. Odprava napak in pomanjkljivosti podatkov v REN zlasti o stavbah in delih stavb; predstavitev ostalih pristojnosti in obveznosti občin ter posameznih lastnikov nepremičnin po ZMVN-1; predstavitev programa 2. sistemskega vrednotenja nepremičnin 2018/19 s poudarkom vključevanja občin v postopek
  vrednotenja.
 • 2. del – Odprava nezakonitosti, napak in pomanjkljivosti v podatkih o zavezancih za plačilo NUSZ, nesorazmerij v višini ter kako občine in FURS lahko uspeta v pritožbi ali tožbi posameznih zavezancev NUSZ; izvajanje postopkov naknadnega nadzora zakonitosti nad odloki o NUSZ…

Več o dogodku in celotni program najdete v vabilu,

prijavnico pa na tej povezavi.

11.4. / Šola izvršbe in novosti, ki jih v postopek prinaša novela ZIZ-L 3/5

Skupnost občin Slovenije organizira šolo izvršbe, ki je namenjena vsem, ki se z izvršbo srečujete pri svojem delu. S pomočjo konkretnih primerov bomo na jasen, pregleden in enostaven način osvojili pravila izvršilnega postopka in pomembnejših sprememb, ki jih prinaša novela ZIZ-L, ki bo začela veljati 25. marca 2018.

Posvet bo potekal v sredo, 11. aprila 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra (II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

10.5. / Posvet “Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih” 3/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom »Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«.

Posvet bo potekal v četrtek, 10. maja 2018, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

Redne lokalne volitve 2018 – napoved strokovnih posvetov z občinami 4/1

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo Ministrstva za javno upravo glede že napovedanih dveh dogodkov, povezana s pripravami na redne lokalne volitve 2018 (v mesecu juniju predstavitev zakonodajnih novosti za predstavnike združenj občin in občinskih uprav, po razpisu rednih lokalnih volitev pa še strokovni posvet za občinske volilne organe).

Dogodka bosta:

 • v sredo, 13. junija 2018 – strokovni posvet z naslovom »PRIPRAVE NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2018«

Izvajalca MJU (Služba za lokalno samoupravo) in DVK

Organizator posveta: MJU

Lokacija: Maistrova 10 (dvorana Ministrstva za kulturo)

Ciljna publika: predstavniki občinskih uprav

Pričakovano število udeležencev: 100

 • v sredo, 29. avgusta 2018 – strokovni posvet z naslovom »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018«

Izvajalci DVK, MJU, GURS, MNZ

Organizacija posveta: DVK (rezervacija, najem in plačilo dvorane), MJU (dogovor z ostalimi udeleženci, aktivnosti, povezane z informacijsko podporo LV2018, ..)

Lokacija: Kongresni center Brdo

Ciljna publika: občinski volilni organi (predsednik, namestnik in tajnik OVK)

Pričakovano število udeležencev: 300

 

Za vsakega od dogodkov boste pravočasno prejeli vabilo, program in prijavnico!

27.3./ Seminar o izboljšanju prakse javnega naročanja 4/2

Ministrstvo za javno upravo skupaj z Veleposlaništvom Velike Britanije v Ljubljani organizira enodnevni seminar namenjen izboljšanju prakse javnega naročanja, ki bo potekal v torek, 27. marca 2018, v dvorani Emonika v hotelu InterContinental v Ljubljani.

Dogodek je namenjen ozaveščanju o pomembnosti odprtega, učinkovitega, strateškega in pametnega javnega naročanja in bo temeljil na izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj priznanih strokovnjakov s področja javnega naročanja v Evropi, z možnostjo aktivnega sodelovanja udeležencev.

Dogodek bo večinoma potekal v obliki okrogle mize z izmenjavo mnenj in razpravo o posameznih perečih vprašanjih prakse javnega naročanja. Na dogodku bodo predstavniki iz Velike Britanije, Evropske komisije in Direktorata za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo naslovili problematiko vključevanja socialno odgovornega ravnanja v javno naročanje, iskali rešitve za dvig konkurenčnosti in ukrepe za povečanje možnosti sodelovanja malih in srednjih podjetij. Razprava bo namenjena tudi večnemu vprašanju, kako preiti iz izbora ponudnika na podlagi najnižje cene do ekonomsko najugodnejše ponudbe ter kako preprečiti neobičajno nizke ponudbe. Sodelujoči se bodo dotaknili tudi modernizacije, vključno z elektronskim javnim naročanjem, možnostmi za izboljšanje uporabniške  izkušnje v javnem naročanju, masovnih podatkov za oblikovanje politik, vpliv sistema naročanja na druge politike in povečanje dostopnosti do pravnega varstva. Pomemben del seminarja bo namenjen tudi ukrepom za preprečevanje oz. prepoznavanje dogovorjenega oddajanja ponudb (»bid-rigging«) in korupcije ter povečanju odgovornosti in poštenosti vseh udeležencev v postopkih javnega naročanja.

Dogodek bosta otvorila minister za javno upravo, Boris Koprivnikar in Sophie Honey, veleposlanica Združenega Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Sophie Honey.

Seminar bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

Udeležbo sporočite najkasneje do 20. marca 2018 na naslov manja.masek@gov.si.

Vabilo s programom.

 

27.3. / Trajnostno oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo 4/3

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju s Centrom za kreativnost Muzeja za arhitekturo in oblikovanje organizira v torek, 27. marca 2018, od 9.00 ure dalje, v prostorih podjetja Donar, Kamniška 41, 1000 Ljubljana konferenco in delavnico z naslovom Trajnostno oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo.

Strategija razvoja Slovenije 2030 ugotavlja, da bomo morali »za uspešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in rastjo rabe surovin in neobnovljivih virov energije ter s tem povezanim povečanim obremenjevanjem okolja«. Brez sprememb potrošniških in proizvodnih vzorcev tega ne bomo mogli doseči. Uporaba oblikovalskih pristopov bo pri tem igrala eno od ključnih vlog. Na dogodku bodo predstavili nekaj možnih odgovorov na vprašanje kako.

V dopoldanskem delu dogodka, ki je je namenjen širši javnosti, bodo predstavljeni primeri dobrih praks vzpostavitve sistemske podpore za prehod v krožno gospodarstvo v nekaterih državah EU (Belgija, Nizozemska) in kakšno mesto pri tem igra trajnostno oblikovanje. Izvedeli boste nekaj več o samih teoretičnih pristopih na tem področju, s kakšnimi orodji je mogoče teorijo prenesti v prakso (OVAM, BiomimicryNL) in kako praktične rešitve zaživijo v podjetjih in izdelkih ter storitvah iz Slovenije (Donar) in tujine (MUD Jeans). Predstavili bodo tudi predloge ukrepov, ki so jih na tem področju identificirali pri pripravi regijskega akcijskega načrta za uporabo sistemskega oblikovanja za prehod v krožno gospodarstvo v okviru projekta Retrace.

V popoldanskem delu sledi delavnica Praktični vidiki uporabe orodij za podporo trajnostnemu oblikovanju, namenjena predvsem predstavnikom oblikovalske stroke, ustvarjalcem in podjetjem, vodili ju bosta predstavnici organizacij OVAM in BiomimicryNL. Število mest na delavnici je omejeno. Na dopoldanskem delu dogodka bo zagotovljeno simultano tolmačenje, popoldanska delavnica pa bo potekala v angleškem jeziku.

Celoten program dogodka je dosegljiv tukajNa dogodek se je potrebno prijaviti do vključno 16. marca 2018 preko spletne prijavnice. Za več informacij o dogodku se lahko obrnete na dejan.hribar@gov.si ali telefonsko na 01/400 3768.

28.3. / Stanovanjska problematika v Republiki Sloveniji 4/4

Združenje sstanovanjskih skladov pri GZS Zbornici za poslovanje z nepremičninami vabi na okroglo mizo o stanovanjski problematiki v Republiki Sloveniji pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Na okrogli mizi želijo skupaj s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in strokovnjaki s področja stanovanjske in nepremičninske stroke seznaniti širšo javnost, predvsem pa snovalce in izvajalce naše zakonodajne veje oblasti spodbuditi, da k reševanju te problematike pristopijo konstruktivno in odgovorno.

Dogodek bo potekal v sredo 28. marca 2018, ob 11.00 uri, v prostorih GZS, Ljubljana, Dimičeva 13, dvorana A v I. nadstropju.

Povabilo in program je objavljen na spletni strani ZPN.

Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno zato je prijava obvezna. Prijave sprejemajo na zpn@gzs.si do zasedenosti.

5.4. / Kulturni bazar 2018 4/5

Vabimo vas, da se udeležite kulturnega bazarja 2018, ki bo potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani, dne 5.4.2018. Letošnji jubilejni, deseti Kulturni bazar 2018 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Skoraj petdeset dogodkov na ta dan udeležencem omogoča, da si program oblikujejo po svojih potrebah in željah.

Program predstavlja različne načine, kako je z medresorskim sodelovanjem uspelo okrepiti zavest o pomenu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi številna kreativna partnerstva, ki danes že pripomorejo ne le k inovativnejšemu učnemu okolju, temveč spodbujajo tudi kreativno mišljenje, socialno vključenost, krepijo družbene veščine ter imajo številne druge pozitivne učinke na razvoj posameznikov in družbe.

Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine (prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport …) ter za študente.

Na prireditvi so predstavljene različne možnosti izvajanja kulturnih dejavnosti za otroke in mladino v okviru kurikula v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (kulturno-umetnostna vzgoja kot kroskurikularna vsebina) ter obšolskih in zunajšolskih dejavnosti za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok in mladine. Strokovne delavce in širšo javnost seznanja z najnovejšimi strokovnimi spoznanji v kulturno-umetnostni vzgoji, tudi s pomembnimi svetovnimi in evropskimi dokumenti.

Program in vabilo strokovno usposabljanje

 

7.4./ 9. vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe "Povezujemo skupnost" 4/6

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva vas vabi, da se pridružite na že 9. vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki bo letos v soboto, 7. aprila 2018 z naslovom POVEZUJEMO SKUPNOST.

Prvi korak pri organizaciji Dneva za spremembe 2018 je, da se odločite, kakšno aktivnost želite organizirati, kaj lahko prostovoljsko naredite, za izboljšanje življenja v vaši skupnosti.  Stopite v stik z drugimi organizacijami v vašem kraju, povabite k sodelovanju lokalna podjetja, društva in posameznike, predvidite sodelovanje šol in vrtcev, domov starejših, prostovoljskih organizacij ter skupaj načrtujte izvedbo akcije.

Da boste akcije lažje načrtovali so pripravili Priročnik za izvedbo akcij, ki ga najdete na spletni strani http://www.filantropija.org/dan-za-spremembe/. Ko boste akcijo zasnovali jo prijavite preko spletnega obrazca. Zadnji rok za prijavo akcij je 19. marec 2018. 

V primeru vprašanj pišite na danzaspremembe@filantropija.org ali pokličite Sabrino Lever na 051 654 726.

 

 

 

26.4./ 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta 4/7

 

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) in Mednarodna zveza za telekomunikacije (International Telecommunication Union – ITU) organizirata 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta  – United for Smart Sustainable Cities Initiative (U4SSC), ki bo potekalo 26. aprila 2018, Malaga, Španija.

U4SSC je pobuda Združenih narodov za podporo doseganju 11. cilja trajnostnega razvoja: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja (Agenda 2030 za trajnostni razvoj). Predstavlja svetovno platformo za podporo politikam in za spodbujanje uporabe IKT za lažji prehod mest v pametna in trajnostna mesta.

Glavni cilji srečanja so:

 • preveritev nalog U4SSC;
 • predstavitev rešitev, razvitih v okviru U4SSC v letu 2017;
 • zagotoviti platformo za predstavitev stališč o nedavnih trendih in za razmislek o možnostih za opredelitev strategij, med drugim o standardizaciji, vključevanju in interoperabilnosti za izgradnjo pametnejših in bolj trajnostnih mest;
 • razmislek o prihodnjih aktivnostih in priprava akcijskega načrta za 2018-2019;
 • vključitev v razprave o ‘Global Smart Sustainable Cities Index’.

Na srečanju se bodo zbrali vodilni strokovnjaki na področju pametnih mest in trajnostnega urbanega razvoja, od mestnih načrtovalcev do inženirjev, oblikovalcev, oblikovalcev politik, uradnikov, regulatorjev, akademskih strokovnjakov in strokovnjakov za standarde.

Dogodek je brezplačen in odprt za vse – za predstavnike vlad, mest, združenj mest, mednarodnih, lokalnih ali regionalnih organizacij, zasebnega sektorja, znanstvenih in raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij ter za posamezne strokovnjake iz držav članic IUT in UNECE (tudi Slovenija).

Več informacij: https://www.unece.org/index.php?id=48087.

Srečanje se bo odvijalo v povezavi z 9. Greencites forumom –  Pametni in trajnostni urbani razvoj (Greencities – Forum of Urban Intelligence and Sustainability), ki bo potekal od 25. do 26. aprila 2018, prav tako v Malagi, Španiji. Več informacij: http://greencities.malaga.eu/en/.

VLADA RS

172. redna seja Vlade RS 5/1

Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev

Vlada RS je izdala Uredbo o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.

Nekaj glavnih vsebinskih poudarkov: za obstoječe kurilne naprave, plinske turbine in nepremične motorje ostaja z začetkom veljavnosti nove uredbe režim obratovanja in nadzora nespremenjen; obratovanje obstoječih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev se bo moralo po dopolnjenih 27 letih starosti oz. po 1. 1. 2025 ali 1. januarju 2030, kar je prej, prilagoditi novim, strožjim mejnim vrednostim emisij za obstoječe naprave; emisije iz kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev nad 1 MW, katerih začetek obratovanje bo po 20. decembru 2018 (t.i. nove naprave), bodo morale biti od začetka obratovanja dalje znotraj mejnih vrednosti, ki veljajo za te nove naprave; vse kurilne naprave, plinske turbine nad 1 MW in nepremične motorje nad 1 MW bo potrebno do 31. 1. 2022 vpisati v evidenco naprav.

Sprememba Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene gozdnih lesnih  sortimentov ter podrobnejšem postopku prodaje gozdnih lesnih sortimentov.

Z novo uredbo se spreminja priloga »Minimalne odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov (franko kamionska cesta) za leto 2017«, ki je sestavni del osnovne uredbe.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Sprememba uredbe določa, da je upravičena površina, za katero se dodeli podpora za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, 0,3 ha lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti manjša od 0,1 ha.

Do podpore so upravičena tudi zemljišča, ki so bila na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410, sedaj pa so opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd. V tem primeru je treba vlogi priložiti dovoljenje za krčitev gozda.

Z navedenimi spremembami se bodo povečale upravičene površine do podpore za odpravo zaraščanja na cca 13.000 ha na območju Slovenije.

S spremembo uredbe se dopušča, da ima lahko vlagatelj do 50 eurov neporavnanih davčnih obveznosti do države. Na podlagi spremembe uredbe bo v mesecu marcu 2018 objavljen javni razpis. Za leto 2018 je načrtovana poraba 700.000 evrov.

Vlada o stališču glede ustavne spornosti določb ZUPPJS za leti 2016 in 2017

Vlada RS je sprejela odgovor na prošnjo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za stališče glede ustavne spornosti določb Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leti 2016 in 2017 glede prisilnega upokojevanja javnih uslužbencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, in ga posreduje Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije meni, da ureditev glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi ni diskriminatorna in uvodoma opozarja na v javnosti sicer razširjeno, vendar popolnoma neustrezno terminologijo “prisilnega upokojevanja”, ki nima podlage v zakonih in členih v teh zakonih, s katerimi je oziroma je bilo urejeno prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so to določali ZUJF, ZUPPJS16 in ZUPPJS17.

Vlada pojasnjuje, da je ureditev glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi presojalo tudi ustavno sodišče, ki je glede tega navedlo, da ne gre za obvezno upokojevanje, saj prizadetim osebam ne onemogoča, da bi se ponovno zaposlile oziroma da bi drugje nadaljevale poklicno dejavnost, prav tako pa je omogočeno nadaljevanje dela tudi osebi, ki bi se upokojila (delo upokojencev).

Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti v letu 2017

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti v letu 2017. V letu 2017 se je komisija sestala na treh sejah. Na majski seji je komisija obravnavala in potrdila predlog Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 (NPUR 2017–2021) in se seznanila s potekom usklajevanj in priprave tega dokumenta ter s predstavitvijo njegove strukture in glavnih vsebinskih poudarkov. Na julijski seji je komisija opravila redno sejo, na kateri je opravila razpravo o nadaljnjih korakih za spremljanje uresničevanja NPUR 2017–2021 in sklenila, da je potrebna enotna metodologija, po kateri bodo nosilci ukrepov poročali vladi.

Poleg rednega dela seje se je komisija julija v razširjeni sestavi seznanila tudi z izvedenimi aktivnostmi in rezultati projekta nacionalne platforme za Rome, ki ga Urad za narodnosti kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov izvaja na podlagi zaprtega poziva Evropske komisije. Novembrska seja komisije je na podlagi njene odločitve, da se tudi komisija poskuša čimbolj seznaniti z aktualnimi razmerami na terenu, potekala v eni od občin, kjer živijo Romi. Seja je bila izvedena v občini Kočevje, kjer se je komisija v okviru uradnega dela seje seznanila z aktualnimi razmerami in informacijami s strani podžupana občine, ostalih institucij, ki delujejo v lokalnem okolju, in predstavnika romske skupnosti v občinskem svetu. Komisija je na tej seji obravnavala in potrdila tudi izhodišča za spremljanje uresničevanja NPUR 2017–2021.

Mnenje o predlogu Zakona o varstvu javnega reda in miru

Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1A), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev.

Osnovni namen predloga zakona je ureditev vprašanja nošenja pokrival, pri katerem je prekrito celotno telo in obraz ali večino obraza, na javnem kraju, ker to lahko predstavlja varnostni problem.

Vlada ugotavlja, da predlog zakona predvideva rešitve, ki so že zajete v drugih predpisih, zato meni, da predlagana sprememba ni potrebna.

Prav tako trenutno ni zaznati povečane varnostne problematike, povezane z nošenjem nikaba in burke ali drugih mask, ki zakrivajo obraz človeka, niti niso zaznani problemi pri ugotavljanju identitete, vlada ocenjuje, da so veljavne zakonske določbe, ki policiji omogočajo, da izvede določen postopek, dovolj široke oziroma ustrezne. Treba pa je še poudariti, da je število žensk v Sloveniji, ki nosijo burko ali nikab, zanemarljivo in v praksi ne povzroča varnostnega tveganja.

Zakonske spremembe tako niso utemeljene, zato vlada nasprotuje predlogu zakona in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi s pripravo zakonodajnih podlag za razvoj energetskih zadrug

Poslanec sprašuje vlado:

 • Ali pripravlja zakonodajne podlage za razvoj energetskih zadrug? Če ja, v kakšnem stanju so ti osnutki zakonov?

V okviru t.i. »Zimskega paketa« je Evropska komisija konec leta 2016 objavila predloge več zakonodajnih aktov (uredb in direktiv), ki naj bi pripomogli k celostnemu prehodu družbe v nizkoogljično družbo. Vlada RS bo pristopila k prenosu vsebine direktive v nacionalno zakonodajo takoj po sprejetju na evropskem nivoju.

V medresorskem usklajevanju pa je sprememba Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE, ki širi možnosti za samooskrbo na večstanovanjske stavbe, lahko pa se v njej identificirajo tudi energetske zadruge, saj se s predlogom odpravlja omejitev, da je lastnik naprave za samooskrbo tudi lastnik merilnega mesta. To pomeni, da bo npr. lokalna skupnost lahko investirala v napravo za samooskrbo na npr. občinski stavbi ali šoli, in s prodajo električne energije uporabniku objekta (še vedno je pogoj, da je naprava priključena na notranje nizkonapetostno omrežje stavbe), pripomogla k razogljičenju lokalne skupnosti.

 • Kako se vključujejo v nastajajoči energetski koncept Slovenije?

Energetski koncept Slovenije skladno z Energetskim zakonom podaja usmeritve in vizijo energetske politike Slovenije, ki bodo v bolj konkretni obliki ukrepov določeni v prihodnjih akcijskih načrtih. Državni energetsko podnebni načrt (DEPN) bo v tej smeri za posamezna področja določil cilje, programe in ukrepe politike za doseganje teh ciljev ter odgovornost za izvedbo in seveda tudi financiranje njihovega  izvajanja.

Se pa samooskrba na nivoju posameznika, večstanovanjske stavbe oziroma lokalne skupnosti navaja kot osnova pri tranziciji elektroenergetskega omrežja in prehodu na nizkoogljično družbo. Aktivni odjemalci so osnovni člen elektroenergetskega omrežja prihodnosti, pa naj bo to posameznik ali pa skupnost, saj bodo s svojim aktivnim udejstvovanjem pripomogli k nižanju trenutnih potreb po električni moči, oziroma s prilagajanjem porabe stabilizirali elektroenergetsko omrežje.

 • Kako bo razvoj energetskih zadrug sofinanciran?

Sofinanciranje uvajanja OVE trenutno poteka na več načinov: nepovratna investicijska sredstva, ugodni krediti, podporna shema, kohezijska sredstva. Lokalne skupnosti bodo npr. lahko kandidirale za sredstva iz podporne sheme, viške pridobljene električne energije bodo lahko prodajale, sredstva za samo investicijo pa bodo verjetno lahko pridobili tudi pri Eko skladu, ki spodbuja tako fizične kot pravne osebe z nepovratnimi investicijskimi sredstvi ali pa z ugodnimi kreditnimi pogoji.

 • Kako bo politika razvoja energetskih zadrug soomogočana skozi instrumente davčne politike?

Preko davčne politike se, kot enega izmed ukrepov fiskalnih politik, vpliva na prihodke integralnega proračuna hkrati pa omogoča preko višine obdavčitve izvrševanje tudi drugih politik.

Ukrepi za spodbujanje energetskih zadrug, tako ukrepi na prihodkovni ali odhodkovni strani integralnega proračuna lahko sledijo šele pripravljeni in usklajeni rešitvi ministrstva, pristojnega za energijo ter sprejeti zakonodaji na tem področju. Tovrstna rešitev še ni oblikovana.

Na področju spodbujanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) se na področju davčne politike že omogočajo spodbude.

 • Če ne, kdo bo odgovarjal za tovrstno neodgovornost?

Vlada sledi vsem aktom Evropske komisije in jih skladno z zahtevami in nacionalno zakonodajo prenaša v nacionalni pravni red.

(Vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Odprt poziv za sofinanciranje projektov Alpe-Jadran 6/1

Zveza Alpe Jadran (AAA) vabi k oddaji projektnih predlogov za sofinanciranje. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi: http://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/

Prijave so možne od 1. marca do 31. marca 2018.

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:

 1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise, npr. Evropa za državljane, ERASMUS +, Kreativna Evropa itd. (največji možni znesek je 5.000€)
 2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
 3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice je potrebno oddati v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 31. marca 2018.

Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

Skupni proračun AAA je namenjen podpori “financiranja pomembnih dejavnosti in projektov, ki so pomembni za celotno omrežje”.

Merila za uspešno izbiro aplikacij:

 • Projekti, ki jih financira AAA, morajo vključevati najmanj tri redne člane AAA iz treh različnih držav.
 • Več je partnerjev, večja je možnost odobritve.
 • Vsi člani AAA morajo imeti priložnost biti del projekta.
 • V vlogi je treba opisati vlogo vsakega partnerja.
 • Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno AAA mora biti jasno opisana v prijavnem obrazcu in je predmet ocenjevanja po zaključku projekta.
 • Število ljudi, ki jih lahko doseže projekt (udeleženci, množitelji, obiskovalci itd.), je bistvenega pomena.
 • Vsi prijavni obrazci morajo biti poslani odgovorni tematski koordinacijski točki (TCP) do 31. marca 2018, 23:59 ure. Naslovi TCP so navedeni na obrazcu za prijavo in na tej povezavi http://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

 

Predvideni skupni znesek financiranja za ta razpis: 35.000 EUR

Razpis za naj prostovoljca/prostovoljko v javni upravi za leto 2017 6/2

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 5. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2017.

S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2017 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.

Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/njo do 16. aprila 2018 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za NAJ naziv za leto 2017. Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Pošljite izpolnjeno prijavnico na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC IN NAJ PROSTOVOLJKA ZAPOSLEN/A V JAVNI UPRAVI 2017«.

Nagrajenca in nagrajenko bodo slavnostno razglasili na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 15. maja 2018. Ta naziv posameznik/posameznica lahko prejme samo enkrat.

Dosedanji prejemniki naziva NAJ PROSTOVOLJKA / PROSTOVOLJEC ZAPOSLENA/ ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leta 2012, 2014, 2015 in 2016 so bili Matej Markovič, zaposlen na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, Boris Krabonja, zaposlen na Srednji ekonomski šoli Maribor, Aleš Oven, zaposlen na Univerzi na Primorskem in Ivan Kramberger, zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve.

Več na http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 6/3

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je bil torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Tretji razpis za inovativne urbane projekte 6/4

Evropska komisija je 15. 12. 2017 razpisala tretji poziv za inovativne urbane projekte (pobuda UIA). V tretjem razpisu bo namenjeno 80-100 milijonov evrov za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka, stanovanja ter delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu.

Do sredstev so upravičeni lokalni organi, ki so pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih, z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za prijavo predlogov projektov je 30. marec 2018.

Več informacij in navodila za prijavo so na spletni strani pobude UIA.

Odprte prijave za Mobilni evropski program strokovnega razvoja na področju podnebnih sprememb 6/5

Odprte so prijave na program PIONEERS INTO PRACTICE 2018 – Mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij povezanih s podnebnimi spremembami. Program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. Je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov in storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb.

Prijave so odprte do 15. 4. do 24:00 na spletni strani pioneers.climate-kic.org

Pogoji za prijavo:

– kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en. omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj;

– kot gostiteljske organizacije (hosti) se lahko prijavijo organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

NOVICE DRUGIH

Konferenca “Dobro upravljanje kohezijske politike” 7/1

 

 

Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (GD REGIO) organizira konferenco “Dobro upravljanje kohezijske politike“, ki bo potekala 24. maja 2018 v Bruslju v stavbi Charlemagne. Cilj je združiti vrhunske nosilce odločanja in strokovnjake iz držav članic in institucij EU, ki bodo razpravljali in razmišljali o dosežkih in prihodnjih izzivih povečanja upravnih zmogljivosti na področju upravljanja in naložb evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter načine za nadaljnjo krepitev povezave med kakovostjo institucij in zanesljivimi in učinkovitimi naložbami za prihodnjo kohezijsko politiko po letu 2020. Konferenco bosta odprla komisarka za regionalno politiko Corina Creţu in podpredsednica vlade Republike Bolgarije Tomislav Dončev.

udeležba na konferenci daje priložnost, da udeleženci opozorilo na slovenske potrebe po vsebini iz strukturnih in investicijskih skladov.

Več informacij o konferenci in o možnosti prijave si lahko preberete tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.