V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI KAMNIK IN ŠENTILJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PREDSEDSTVO

26. seja predsedstva SOS v Logatcu 1/1

V četrtek, 21.3.2019 je v občini Logatec potekala 26. redna seja predsedstva SOS.

 • Priprave na sklic redne in volilne skupščine SOS

Uvodoma so se članice in člani predsedstva SOS seznanili s pripravljenimi dokumenti za prihajajočo skupščino SOS. Predsedstvo SOS je potrdilo poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo nadzornega  odbora za leto 2018 ter načrt dela, finančni načrt in kadrovski načrt za leto 2019. Potrjene so bile tudi kandidatne liste za volitve v organe SOS, o katerih se bo odločalo na volilni skupščini SOS, ki bo potekala 17.4.2019 v občini Vrhnika.

Člani predsedstva so v skladu z izraženim zadovoljstvom z dosedanjim delom generalne sekretarke SOS, Jasmine Vidmar, podaljšali njen mandat za obdobje 4 let.

 • Sodelovanje med državnimi organi in občinami pri izboljšavi sistema urejanja prostora, vzpostavitve prostorskih podatkov ter finančnih ukrepov zemljiške politike

Leon Kobetič, član Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin je v nadaljevanju predstavil problematiko usklajene priprave prostorskih podatkov po novih sistemskih predpisih in pobudo, ki jo je SOS že naslovila na predsednika Vlade RS. Problematika namreč zadeva več državnih resorjev, hkrati pa je neposredno vezana na delovanje občin.

Občine bi morale zagotoviti podatke o namenski rabi zemljišč, o prostorskih aktih, o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč ter podatke o zemljiščih, ki so po dejanski rabi javne občinske ceste in evidenco stavbnih zemljišč, ki je temeljna nepremičninska evidenca v pristojnosti občin. Težava je, da projekti vzpostavitve občinskih prostorskih podatkov niso ustrezno vertikalno (država, občine) in horizontalno (medresorsko, medobčinsko) koordinirani, kar se izkazuje tudi pri terminskih planih izvedbe projektov. Ugotovljeno je bilo, da je priprava občinskih podatkov težavna tudi zaradi zagotavljanja kadrov, sredstev in organizacije projektov. Posebej je bil primeroma izpostavljen projekt »dejanske rabe občinskih cest« v odnosu do povezanih projektov izboljšave zemljiškega katastra, masovnega zajema poseljenih zemljišč in množičnega vrednotenja nepremičnin.

Tako je Skupnost občin Slovenije že predlagala poseben državno-občinski projekt za učinkovitejše sodelovanje med državnimi organi in občinami. Izpostavljeno je bilo tudi, da je država za izvedbo svojega dela nalog na področju novih predpisov in evidenc vzpostavila projekt e-prostor, ki je bil financiran iz evropskih sredstev EU v višini cca 25 mio EUR. Glede na obseg nalog, ki jih morajo opraviti občine v skladu z novo zakonodajo pa je predsedstvo ugotovilo, da bi država morala zagotoviti sredstva tudi za izvedbo prostorskega projekta na občinskem nivoju. Županje in župani so predlagali, da se Skupnost občin Slovenije pri poskusu zagotavljanja sredstev za projekt poveže z Državnim svetom in z drugimi združenji občin in se pristopi k organizaciji informativnega posveta v Državnem svetu na katerem se širši javnosti in odločevalcem na državnem nivoju predstavi namen in cilje projekta.

 • Razno (informacije in dogovori o nadaljnjih korakih

– Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi z dogovorjenim na sestanku delovne skupine Vlade RS za nižanje stroškov občin. Izpostavljen je bil dogovor z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti , da naj nalogo družinskega pomočnika v celoti prevzame država oz. nalogo občine izvajajo pogodbeno, finance pa zagotovi država (primer vojnih grobišč). Znesek občin v letu 2017 je bil 9,3 MIO EUR. Kritje prispevka obveznega zdravstvenega zavarovanja za osebe, ki so upravičene do DSP pa se naj prenese na državo – 2017 – cca. 20,0 MIO EUR.

– Ivan Žagar, vodja slovenske delegacije v Odboru regij in dr. Aleksander Jevšek, član delegacije v Odboru regij sta člane seznanila z informacijami iz srečanja slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, slovenske delegacije v Odboru regij in predsednikov združenj občin, ki je potekalo v ponedeljek, 18.3.2019. Med drugim so na srečanju govorili o tem, da bi bilo potrebno v kabinetu v Bruslju zagotoviti tudi slovenskega koordinatorja za predstavnike občin. Na srečanju pa so se pogovarjali tudi o ukinjanju krajevnih uradov, pri čemer se je minister Medved zavzel, da do tega nikakor ne sme prihajati. Predsedstvo je poudarilo tudi pomembnost sodelovanja lokalnih skupnosti pri sprejemu naslednje finančne perspektive EU za obdobje 2021 – 2027.

– Predsedstvo SOS je potrdilo ustanovitev Komisije za participativni proračun v okviru SOS, ki bo občinam članicam pomagala pri uvedbi participativnega proračuna in razvijala področje participativnih proračunov v Sloveniji. Precej županov je namreč že v predvolilnem času napovedalo uvedbo participativnih proračunov, med občinama tudi že obstajajo dobre prakse, interes za sodelovanje pa je izrazilo tudi Računsko sodišče in nevladne organizacije s tega področja. Župani so podali tudi idejo, da bi bilo zanimivo, če bi participativni proračun uvedla tudi država, saj bi pri njem občine z veseljem sodelovale.

Galerija.

NOVICE SOS

2. sestanek ožje delovne skupine za nižanje stroškov občin 2/1

V petek, 22. marca je potekal drugi sestanek ožje delovne skupine za nižanje stroškov občin za delovna področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za notranje zadeve.

Na sestanku z MKGP je bilo s strani skupnosti občin in občin izpostavljena problematika izvajanja Zakona o zaščiti živali in s tem povezanimi stroški, namreč občine že vse od uvedbe določila, po katerem so one tiste, ki so dolžne skrbeti za zavržene živali, opozarjajo, da je cena oskrbnega dne določena izjemno visoko in nepregledno. Opozarjajo na dejstvo, da ni jasno, koliko teh sredstev je v resnici namenjenih oskrbi živali in koliko njih se porablja za druge namene. Zato so predstavniki skupnosti zahtevali vzpostavitve preglednega in ustreznega sistema cen oskrbnega dne zapuščenih živali (metodologija oblikovanja cene) in jasnega standardiziranega protokola oskrbe živali. Vsi prisotni so se strinjali, da je potrebno pristopiti k sistemski spremembi predpisa. Nadalje se je predlagalo, da vzdrževanje gozdnih cest zagotavlja RS in ne več občine. Trenutna ureditev je zapletena in sistem ne opredeljuje jasnih odgovornosti posameznih akterjev. Ministrstvo bo možnost preučila. Opozorjeno je bilo na nesprejemljivo ravnanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ko še danes občinam zaračunava pripravo pogodb, ta praksa se mora nemudoma ukiniti. Podan je bil tudi predlog po spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih, in sicer določila 91. in 95. člena, ki  posredno vplivajo na povečane stroške, časovni zamik izvedbe investicije in bremenitve proračuna občine, časa uvajalne faze s pridobivanjem območja namakalnega sistema in časa pridobivanja potrebne dokumentacije za izvedbo investicije. Predstavniki združenj so predlagali tudi dopolnitev določb Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije glede ustanovitev služnosti na nepremičninah države, in sicer da je ustanavljanje služnosti v korist občine neodplačno.

Nadalje je potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, in sicer glede vročanja pošte za osebe, ki imajo zakonsko določeno prebivališče na naslovu občine. Ministrstvo je izpostavilo, da občina v zvezi s prejeto pošto nima nobenih obveznosti.

Skupnosti so prav tako izpostavile potrebo po vključevanju občin pri urejanju migrantske politike, z vidika ilegalnih pribežnikov. Dodatno je bilo s strani skupnosti izpostavljeno, da država mora začeti voditi učinkovito politiko integracije tujih delavcev in njihovih družin v okolje. Država v zvezi s tem, kljub pozivom, še ni naredila ničesar.

Naslednji sestanki ožje delovne skupine bodo potekali v četrtek, 28.3.2019 in petek, 29.3.2019.

Srečanje županj ob mednarodnem dnevu žensk 2/2

Županja občine Ljutomer, Olga Karba in Skupnost občin Slovenije sta 8. marca, ob Mednarodnem dnevu žena v občini Ljutomer organizirali srečanje Kluba županj.

Župan Olga Karba je s svojo ekipo za županje organizirala delavnico o peki tradicionalnih jedi Prleška gibanica in kuhanju Prleške juhe, deležne pa so bile tudi degustacije prleških dobrot. Dogodek je spremljala medijska ekipa nacionalne televizije, ki je v živo predvajala v jutranjem programu.

Članice Kluba županj so obisk zaokrožile še z ogledom dobrih praks na področju turizma, in sicer z ogledom Glampinga v Mali Nedelji. Srečanje se je končalo z vožnjo skozi vinorodni Jeruzalem, biser Prlekije, s središčem na grebenu okoli cerkve Žalostne Matere Božje iz leta 1652.

Sestanek na temo odliva tovornega prometa iz avtocestnega omrežja 2/3

V ponedeljek 18. marca je v prostorih občine Šentjur potekal sestanek na temo odliva tovornega prometa iz avtocestnega omrežja na lokalne in regionalne ceste. Ta onesnažuje okolje v naseljih, ogroža prometno varnost, povzroča hrup in zastoje ter dodatno uničuje cestno infrastrukturo. Na sestanku je bil izpostavljen konkreten primer, kjer se je zaradi povečanega tovornega promera (več kot 400 tovornih vozil na dan), cesta uničila v manj kot 5 letih.

Na povabilo SOS-a so se vabilu na sestanek odzvali predstavniki DRSI-ja, DARS-a, Policije, vodje medobčinskih redarstev in inšpektoratov s sedežem na/v (Jesenicah , Vojniku, Trzinu ter Rogaški Slatini).

Na sestanku je bilo izpostavljeno, da tranzitni tovorni promet spada na avtoceste in hitre ceste, saj je država s tem namenom avtocestno omrežje tudi gradila. Lokalne in regionalne ceste niso grajene za težek tovorni promet, zato njihovo povečano število pospešeno uničuje občinsko in državno cestno infrastrukturo. Pospešeno uničevanje cest (en tovornjak uniči cesto kot 20.000 osebnih vozil), poslabšuje varnost na cestah, povečuje stroške vzdrževanja in obnove cest, uničuje občinsko infrastrukturo pod cesto … Prav tako povečan tovorni promer poslabšuje kvaliteto življenja v naseljih, saj se ob poslabšani varnosti, povzročajo zastoji, veča se onesnaženost zraka, hrupa…

Iz navedenega je bilo sklenjeno, da je potrebno prepovedati tranzitni tovorni promet na lokalnih in regionalnih cestah v koridorjih, kjer poteka avtocesta ali hitra cesta. Tranzitni tovorni promet se lahko prepove s prometno signalizacio ali pa s spošno prepovedjo tovornega prometa izven avtocest in hitrih cest (razen za lokalen tovorni promet).

Prisotni so se strinjali, da se lokalega tovornega prometa ne da in ni smiselno omejevati, saj ta pripomore k razvoju posmeznih občin. Na sestanku je bila izpostavljena tudi zakonodaja s področja prekrškov, ki prekrškovnim organom otežuje sankcioniranje kršiteljev (enostavno izmikovanje), ter potrebo po skupnih evidencah prekrškovnih organov (DARS, Policija, Redarstva).

 

 

WiFi4EU – pojasnila in odgovori 2/4

Na zaprosilo Ministrstva za javno upravo, Direktorata za informacijsko družbo, vas obveščamo o najnovejši spletni strani v zvezi z odgovori na vprašanja, ki na novo podrobno pojasnjujejo problematiko v zvezi z WiFi4EU pobudo.

Povezavo na spletno stran prilagamo TUKAJ.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnila MOP- Avtentična razlaga in tehnični popravek ter legalizacija objektov in Odlok OPN 3/1

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu s 5. členom ZUreP-2 med drugim odgovorno za izvajanje nadzora nad zakonitostjo prostorskega načrtovanja na ravni občin ter izvajanjem ukrepov zemljiške politike in gospodarjenja z zemljišči. Da ne bi prihajalo do slabe prakse in posledično do uvedbe številnih postopkov nadzora zakonitosti nad spornimi občinskimi predpisi s področja urejanja prostora, so na ministrstvu pripravili dopis v katerem opozarjajo občine na upoštevanje zakonitosti pri pripravi prostorskih aktov in jih spodbujajo k iskanju strokovno utemeljenih rešitev.

Celotni dopis MOP prilagamo TUKAJ.

 

ODPRTO VABILO k sodelovanju pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 3/2

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019.
Za potrebe predhodnega posvetovanja in dialoga glede osnutka NEPN vabijo vse zainteresirane deležnike, tj. lokalne organe, organizacije civilne družbe, poslovno skupnost, vlagatelje in druge zadevne zainteresirane strani ter širšo javnost, da prispevajo k javnemu posvetovanju in dialogu s pripravo prispevkov na pripravljena vprašanja.

Predhodno posvetovanje in dialog bosta potekala od 4. marca do 8. aprila 2019 (5 tednov).

Več informacij o možnosti sodelovanja najdete na tej povezavi.

Določitev kriterijev za pridobitev naziva NVO v javnem interesu na področju ohranjanja narave 3/3

V javni obravnavi je Osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave. V kolikor bi nanj želeli oddati pripombe in predloge za izboljšavo vas prosimo, da nam jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 28.3.2019.

Predlog pravilnika.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja 3/4

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja (dopis GURS). Pravilnik se spreminja zaradi zagotavljanja kakovostnejših podatkov o posebnih enotah vrednotenja na podlagi izvedene analize trga nepremičnin v skladu z 11. in 12. členom ZMVN-1.

Predlog Pravilnika prilagamo na tej povezavi.

Vaše pripombe in mnenje nam lahko posredujete do ponedeljka, 1.4.2019 (PODALJŠAN ROK) na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

 

Predlog Pravilnika o posebnih enotah vrednotenja 3/5

Za izvrševanje četrtega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17, ZMVN-1) je bil pripravljen Predlog Pravilnika o posebnih enotah vrednotenja (dopis GURS).

Četrti odstavek 3. člena ZMVN-1 določa, da se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo po tem zakonu za posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba.

Predlog Pravilnika prilagamo na tej povezavi.

Vaše pripombe in mnenje nam lahko posredujete do ponedeljka, 1.4.2019 (PODALJŠAN ROK) na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP za obdobje 2014–2020 3/7

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela v obravnavo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. S spremembami in dopolnitvami Uredbe se uvajajo poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev, odpravljajo nekatere zaznane ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja. Celotni dopis si lahko preberete TUKAJ.

Besedilo predloga uredbe najdete TUKAJ.

Prosimo, da nam vaš komentar na predlog uredbe posredujete najkasneje do četrtka, 18. 4. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA

Povpraševanje – Vključevanje prvih posredovalcev v izvajanje nujne medicinske pomoči 4/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima delovanje prvih posredovalcev v okviru izvajanja Nujne medicinske pomoči v občinah.

Občina članica je prosila za odgovore občin na naslednja vprašanja:

 • Kako se odzivate na izvajanje projekta prvih posredovalcev v okviru izvajanja Nujne medicinske pomoči?
 • Kakšno vlogo imajo Gasilska društva?
 • Katere občine imate podpisan Dogovor o aktiviranju enot za zaščito, reševanje in pomoč z območja občine z namenom reševanja življenj z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja? 
 • Ali ste že imeli primer, ko je prvi posredovalec rešil življenje osebi?
 • Kako poteka komunikacija preko Regijskega centra in aktiviranje prvega posredovalca?
 • Kdo skrbi za potrošni material, ki ga uporabljajo prvi posredovalci?
 • Kakšno in čigavo opremo uporabljajo prvi posredovalci?
 • Kako je urejeno zavarovanje oseb za odgovornost?

 

Zbrane odgovore občin si lahko preberete tukaj.

DOGODKI SOS

25.3. / Predstavitev razpisa in dobrih praks Branju prijazna občina 5/1

V prostorih Ministrstva za Kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, bo 25. 3. 2019, ob 10. uri v dvorani v pritličju Ministrstva za kulturo RS potekala predstavitev razpisa in dobrih praks natečaja Branju prijazna občina.

Namen in dokumentacijo natečaja bosta uvodoma predstavila Marjan Gujtman, Ministrstvo za kulturo RS in Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic.

S svojim načinom prijave na natečaj v letu 2018 in s primeri dobre prakse se bodo predstavile tudi nekatere občine, ki so v lanskem letu pridobile naziv Branju prijazna občina, in sicer Mestna občina Celje, Občina Grosuplje in Občina Vrhnika.

Dogodek se bo predvidoma zaključil do 12. ure. Do vabila lahko dostopate s klikom tukaj.

Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj. 

27.3. /  POSVET NUSZ 2019/2020 5/2

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za finance vabi na posvet

NUSZ 2019/2020 : 

Aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih odlokov in  učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020,

ki bo potekal v sredo, 27.3.2019, ob 10.00 v dvorani Horus, Austria trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Po predhodno uspešno izvedenih posvetih za občine na temo odmere NUSZ in glede na še vedno aktualna vprašanja, bomo tokratni posvet namenili predstavitvi potrebnih aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih odlokov in  učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, strokovnim sodelavcem, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje NUSZ v občinah, zadolženim na občinskih upravah za zagotavljanje podatkov za vrednotenje nepremičnin ter strokovnim organizacijam za prostorsko načrtovanje in evidentiranje nepremičnin občin.

Vabilo s programom.

27.3. / Kako doseči in pravilno komunicirati učinke socialne inovacije 5/3

Serija webinarjev “Ideje za družbene inovacije«, ki smo jo ustvarili v Akademiji socialnih inovacij se nadaljuje! Tokrat smo za vas pripravili webinar na temo »Kako doseči in pravilno komunicirati učinke moje socialne inovacije – razčlenitev verige vrednotenja učinka uspešnih pobud na področju socialnih inovacij.

Merjenje učinkov socialne inovacije nikdar ni enostavno. Zato smo povabili posebnega gosta iz Akademije socialnih inovacij: Maxime Cheng, strokovnjakinjo za merjenje in upravljanje učinkov. Razkrila bo skrivnosti dobrega vodenja »Teorije sprememb« in nam dala nekaj praktičnih nasvetov. Med spletnim seminarjem se bomo osredotočili na enega največjih izzivov merjenja učinka, in sicer na razliko med rezultati in izidi na osnovi realnih primerov.

Webinar bo potekal  27. marca 2019, ob 12.30 in je brezplačen. Prijavite se lahko na tej povezavi. 

Webinar je del niza spletnih izobraževanj, ki jih organiziramo znotraj Akademije socialnih inovacij – ta je nastala v okviru projekta Interreg Social (i) Makers. Ponujamo spletna in terenska izobraževanja na temo socialnih inovacij. Za več informacij obiščite https://social-innovation-academy.teachable.com ali nas kontaktirajte na info@socialimakers.org.

DOGODKI DRUGIH

Vabilo na predstavitvene seminarje vzpostavitve dejanske rabe zemljišč pod cestami 6/1

Direkcija RS za infrastrukturo vas v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo RS ter pogodbenih partnerjev vabi na posvet z naslovom: EVIDENTIRANJE DEJANSKE RABE JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE – zakonsko določene obveznosti in naloge občin.
Prihajajoča posveta:

 • 28.3.209, Klub Adventura, Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje,
 • 5.4.2019, Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, Brezovica.

Na dogodek, ki je za vse udeležence brezplačen, je potrebna predhodna prijava na spletni strani www.educenter.si.

VABILO s programom.

10.4. - 5.5. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah – GDPR in varstvo osebnih podatkov 6/2

Vsaka organizacija, ki obdeluje osebne podatke zaposlenih ali tretjih oseb (občanov, pacientov, šolarjev…) mora v skladu z zahtevami evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov vzpostaviti ustrezne mehanizme za varstvo le-teh. Eden izmed bistvenih elementov za doseganje in dokazovanje skladnosti občine z GDPR  je tudi redno usposabljanje zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov.

Obveščamo vas, da bo preko Dataofficer »SMART DPO« e-učilnice potekalo izvajanje e-usposabljanj za zaposlene na občinah. Za izvedbo usposabljanja je predviden paketni pristop in sicer se bo usposabljanje izvedlo v sodelovanju z vodstvom občine in vseh zaposlenih, ki v občini obdelujejo osebne podatke. Na ta način občina tudi pridobi končno Poročilo o izvedbi usposabljanja zaposlenih in s tem dokazilo, ki ga potrebuje za dokazovanje skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen).

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete TUKAJ. Prilagamo tudi prijavnico.

Prijave za usposabljanje, ki se prične 10. aprila 2019 sprejemajo do 5. aprila 2019 na naslov petra.avsec@dataofficer.si., za vprašanja pa so dosegljivi na tel. št. 041 314-400, Petra Avsec Bernot.

27.3. in 5.4./ "Zasebnost na delovnem mestu" v skladu z GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov 6/3

Dataofficer d.o.o. vas vabi na seminar »ZASEBNOST NA DELOVNEM MESTU« V SKLADU Z GDPR IN ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, s poudarkom na praksi nadzornega organa, s predavateljico Mojco Prelesnik, Informacijsko pooblaščenko.

Seminar je specialno namenjen kadrovikom, odgovornim osebam za varstvo osebnih podatkov, pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov (»DPO«) ter drugim zaposlenim v splošnih in finančnih službah, ki obdelujejo osebne podatke zaposlenih.

Datumi in lokacije seminarja:

 • 27.3.2019/ Ljubljana (M hotel, Derčeva ulica 4, Lju2bljana), od 10.00 do 14.00 ure.
 • 3.4.2019/ Maribor (Razstavišče Urban, Grajska ulica 7, Maribor), od 10.00 do 14.00 ure (ta termin ODPADE!)
 • 5.4.2019/ Koper (Središče Rotunda, Destradijev trg 11, Koper), od 10.00 do 14.00 ure.

Vabilo in Prijavnica (občine članice SOS lahko pri prijavi uveljavljate 15 % popust).

4.4. / Kulturni bazar 2019 6/4

Kulturni bazar 2019 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Več kot petdeset dogodkov na ta dan udeležencem omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah. Kulturni bazar bo potekal 4.4.2019 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Udeležba na strokovnem usposabljanju je za vse udeležence brezplačna.

Vabilo in program

Organizatorji projekta Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) ter Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), vabijo na strokovno usposabljanje o kulturno-umetnostni vzgoji tudi načrtovalce politik in strokovne delavce v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti.

Udeležbo na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar 2019 si zagotovite z e-prijavo, ki je vaša vstopnica na izbrane dogodke. Če si želite izbrati program, ki vam bo najbolj po meri glede na vaše zanimanje in področje dela, vam priporočamo, da se prijavite čim prej, saj je število sedežev v dvoranah in predavalnicah omejeno. Prijavo pošljite čim prej, najpozneje pa do 20. marca 2019.
Potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju prejmete vsi, ki se udeležite dogodkov v skupnem obsegu vsaj osmih šolskih ur.  Udeležite se lahko tudi le posameznih dogodkov, vendar je tudi v tem primeru potrebna e-prijava (kot vstopnica).

Hkrati vas organizatorji naprošajo, da vabilo na Kulturni bazar posredujete vzgojno-izobraževalnim zavodom in kulturnim ustanovam v vaši lokalni skupnosti ter jim priporočate udeležbo (strokovno usposabljanje je za vse brezplačno).

Z nacionalnimi koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje na MK, MIZŠ in ZRSŠ smo se dogovorili, da bomo strokovne delavce na področju izobraževanja, kulture, mladinske politike oziroma družbenih dejavnosti v lokalnih skupnosti spodbudili k vključitvi v nacionalno mrežo koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje (KUV). V mrežo se vključujejo strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti. Cilj mreženja je izboljšanje povezovanja (partnerstva) na področju KUV, boljša informiranost o aktualnem dogajanju na tem področju, predstavitve dobrih praks … Z vključitvijo v mrežo so koordinatorji redno mesečno obveščeni o aktualnem dogajanju na različnih področjih kulture po vsej Sloveniji. Kulturne ustanove za registrirane koordinatorje ponujajo tudi vrsto ugodnosti. Iz ene lokalne skupnosti se lahko v mrežo vključi več koordinatorjev KUV (vsi prejmejo KUV izkaznico). Obrazec za registracijo najdete na: http://www.kulturnibazar.si/prijava/prijava-koordinatorjev-ls/

1.4.-26.4./ Podjetniška šola 6/5

Mariborska razvojna agencija v okviru projekta SIO-MRA-2018-19 organizira PODJETNIŠKO ŠOLO, ki bo potekala od 1. do 26. aprila 2019. Če imate identificirano poslovno idejo, za katero potrebujete strokovno podporo za njen razvoj in pozicioniranje na trgu, se vključite v podporne aktivnosti v okviru projekta SIO-MRA-2018-19. Podjetniška šola in nadaljnja individualna podpora sta za prejemnike brezplačni.

Vabljeni vsi potencialni inovativni podjetniki in mlada podjetja »start-up« iz vseh občin v Podravju.

Vabilo s programom.

Več informacij: 02 / 333 13 12, sio@mra.si; http://www.mra.si/podjetniska-sola.html.

18.4./ Konferenca Novi izzivi 2019 6/6

Uradni list RS d.o.o. organizira že 3. Konferenco Novi izzivi, ki bo potekala 18. aprila v kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Na konferenci bodo posvetili celoten sklop predstavitvi in razpravi o storitvah pametnih mest in vasi, ki bo vključeval naslednje teme:

 • od digitalizacije plačevanja za lokalne ponudnike blaga in storitev do povezovanja ustanov,
 • storitev ponudnikov energentov,
 • ponudnikov prevoznih storitev,
 • zavodov, prireditev, prispevkov, elektronske identifikacije, dostopov v prostore,
 • plačevanja vstopnin, vadnin, izposoj, prevozov in parkiranja ter
 • naborov ugodnosti in koristi za lokalne skupnosti.

Vabilo s programom. 

Za županje in župane velja brezplačna udeležba na konferenci – prijavite na spletni strani konference https://nidfs.uradni-list.si/#PRIJAVA in vpišite kodo ZUPAN2019.

Če se iz občine udeleži konference še kdo, lahko vstopnico prejme s 50-odstotnim popustom z vpisom kode OBCINA2019.

Več informacij je na voljo na povezavi https://nidfs.uradni-list.si/.

 

VLADA RS

24. redna seja 7/1

Pomladanska napoved 2019: postopno umirjanje gospodarske rasti

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je pripravil Pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2019. Za letošnje in prihodnje leto pričakujejo postopno umirjanje gospodarske rasti. Z dokumentom, ki predstavlja eno od strokovnih podlag za vodenje ekonomske politike, se je danes seznanila Vlada RS, javnosti pa jo bodo na UMAR predstavili na današnji novinarski konferenci. Do takrat bo Pomladanska napoved ohranila status internega gradiva.

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Skladno z zavezami iz koalicijske pogodbe in prihajajočo evropsko zakonodajo je vlada sprejela predlog prenove uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Pravico do samooskrbe bodo po novem lahko prejele tudi skupnosti odjemalcev in ne samo enostanovanjske oziroma večstanovanjske hiše ali poslovne stavbe. Pomembna predlagana novost je tudi ta, da se pravica do samooskrbe ne veže samo na lastnike naprave, ampak jo imajo tudi najemniki.

Kvote pravic proračunske porabe za drugo trimesečje

Vlada je določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od aprila do junija 2019 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Neposredni uporabniki proračuna smejo plačevati obveznosti v obsegu, ki ga za drugo trimesečje proračunskega leta 2019 potrdi vlada. Predlagana kvota za drugo trimesečje znaša 2,394 milijarde evrov, kar je 23,6 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz rebalansa proračuna za leto 2019.

V predlagano kvoto so vključene vse pravice porabe bilance A (integralni odhodki, namenska sredstva, lastne udeležbe ter pravice porabe na proračunskih postavkah EU).

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Odprt je 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE 8/1

Program Interreg CENTRAL EUROPE je objavil specifičen kapitalizacijski razpis, ki bo odprt do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

7 TEM SC SPECIFIČNI CILJI (SC)
1.        Industrija 4.0/ napredna proizvodnja 1.1.        Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
2. Socialno podjetništvo 1.2 Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
3. Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb 2.1 Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
4. Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih 2.3 Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
5.Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj 3.1 Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
6. Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe) 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
7. Dostopnost odročnih in mejnih območij za  povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči 4.1 Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

Priporočamo, da si natančno preberete razpisno dokumentacijo, ker je razpis zelo ozko profiliran.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

3,41 milijona evrov za odpravo škode v gozdovih 8/2

V Uradnem listu RS sta bila objavljena dva javna razpisa iz podukrepa 8.4 Programa razvoja podeželja 2014-2020 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Skupna višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 3,41 milijona evrov.

Objavljena javna razpisa potencialnim upravičencem omogočata pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za dela za odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov zaradi naravnih ujem in ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.

Več informacij najdete tukaj.

Poziv za partnerstvo pri prijavi projekta "Kulturna dediščina kot orodje gospodarskega razvoja in socialne vključenosti" 8/3

Španska občina Mula (blizu Murcie) išče partnerje za prijavo projekta na razpis programa URBACT na temo “Cultural heritage as a tool of economic development and social inclusion”.

Degradirana urbana območja so pomembni viri z gospodarskega, socialnega, okoljskega in kulturnega vidika in je zato temeljnega pomena, da jih zaščitimo, razvijemo in razmislimo, kako bi lahko dolgoročno koristila trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti. Ukrepanje na področju potencialnih turističnih območij ni le priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest, temveč tudi pomembna priložnost za preoblikovanje degradiranih območij v mesta, kjer je mogoče spodbujati socialno sodelovanje in vključevanje.

Kot potencialni partnerji ste vabljene zainteresirane občine, lokalna javna podjetja in agencije.

Več informacij lahko preberete v pozivu, prilagamo pa tudi prijavnico.

Prijava akcije na Dan za spremembe 8/5

Nevladne organizacije, šole, občine, krajevne skupnosti, muzeji, knjižnice, gledališča in drugi javni zavodi, podjetja in posamezniki bodo s konkretnimi akcijami spodbujali raznolikost in dobre odnose med različnimi skupinami v družbi z namenom preventive in odprave diskriminacije ter nestrpnosti.

Slovenska filantropija vas vabi, da v okviru že 10. Dneva za spremembe v svojem kraju organizirate skupnostne akcije/aktivnosti, ki bodo namenjene odpravljanju diskriminacije.

Spletne prijave akcij zbirajo do torka, 26. marca 2019.

Priročniki za načrtovanje akcij:
– občine,
– nevladne organizacije,
– šole,
– priročnik za kakovostno&varno izvedbo akcij.

Potrditev in podelitev naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 8/6

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že šestindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Več informacij najdete tukaj, prilagamo pa tudi prijavnico.

Rok za pošiljanje prijav za potrditev naziva je 19. april 2019.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 14. maja 2019.

Za dodatna pojasnila lahko pišete na slovenska@filantropija.org ali pokličete na 01 433 40 24.

 

Naj prostovoljec/ prostovoljka v javni upravi 8/7

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 6. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2018.  S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2018 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.  Prijave so možne do 19. aprila 2019.

Vabilo za javno upravo, PRIJAVNICA

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 8/8

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

Odprt poziv za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020 8/9

Prejeli smo obvestilo Evropske komisije, GD GROW o odprtju razpisa za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020.

Evropska prestolnica pametnega turizma je pobuda EU, ki priznava izjemne dosežke evropskih mest kot turističnih destinacij v štirih kategorijah: trajnost, dostopnost, digitalizacija ter kulturna dediščina in ustvarjalnost. Njen cilj je spodbujanje pametnega turizma v EU, mreženje in krepitev destinacij ter olajšanje izmenjave najboljših praks.

Pobuda „Evropska prestolnica pametnega turizma“ temelji na predlogu Evropskega parlamenta, ki je zagotovil financiranje za obdobje 2018–2019 s pripravljalnim ukrepom. Izvaja jo Evropska komisija. Namen pobude je okrepiti inovacijski razvoj, ki ga ustvarjajo turizem v mestih EU in njihovi okolici, povečati njihovo privlačnost ter okrepiti gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Njegov namen je tudi vzpostaviti okvir za izmenjavo najboljših praks med mesti, ki sodelujejo v natečaju, ustvariti priložnosti za sodelovanje in nova partnerstva.

Ob prijavi za evropsko prestolnico leta 2020 naziv Smart turizem, morajo mesta pokazati svoje inovativne turistične prakse na štirih področjih: dostopnost, trajnost, digitalizacija, kulturna dediščina in ustvarjalnost.

Prijave bodo najprej ocenile skupine neodvisnih strokovnjakov.  V drugem koraku bo do 10 mest, uvrščenih v ožji izbor, pozvano, da predstavijo kandidaturo svojega mesta pred evropsko žirijo. Evropska žirija bo izbrala dva zmagovalca, evropski prestolnici pametnega turizma 2020, ki jih bo predstavila oktobra 2019 na podelitvi nagrad.

Za prijavo je potrebno izpolniti spletni obrazecRok za prijavo je 10. maj 2019.

Pobuda je odprta za mesta v EU z več kot 100.000 prebivalci. V državah, kjer nobeno mesto nima več kot 100.000 prebivalcev, se lahko prijavi največje mesto. Za več informacij si oglejte Vodnik za prijavitelje.

Za več informacij o Evropski prestolnici pametnega turizma se lahko zainteresirani prijavijo na novice ali pa spremljajo na Facebooku ali Twitterju.

Kontakt

Evropski sekretariat Sekretariata za pametni turizem: Antigoni Avgeropoulou, info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390.

 

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 8/10

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 8/11

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 8/12

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Humanitarna akcija Peljimo jih na morje 9/1

Ta trenutek v Sloveniji pod pragom tveganja revščine živi 49.000 ali skoraj 13 % otrok in 78.000 ali skoraj 16 % upokojencev. Zato Rdeči križ Slovenije ponovno organizira humanitarno akcijo “Peljimo jih na morje” s katero zbirajo sredstva, da bodo lahko socialno ogroženim omogočili teden dni brezplačnih počitnic.

Več o možnosti nakazila prispevka za brezplačna počitniška doživetja svojih sokrajanov z manj možnostmi najdete na povezavi tukaj.

ESPON SUPER - vprašalnik o trajnostnem urbanizmu 9/2

V okviru programa ESPON – Evropskega omrežja za spremljanje prostorskega razvoja, poteka raziskovalni projekt SUPER, ki raziskuje trajnostno urbanizacijo in prakse rabe zemljišč v evropskih regijah. Obravnava tako vzorce urbanizacije kot posege, ki krepijo ali ovirajo trajnostno urbanizacijo.
Projekt vabi strokovnjake in predstavnike lokalnih skupnosti, da podelijo svoje mnenje o trajnostni urbanizaciji prek spletne ankete. Namen ankete je zbrati (dobre ali slabe) primere in bolje razumeti, kaj velja za trajnostno urbanizacijo na področju urbanizma. Anketa je v angleščini in traja približno 5 do 10 minut.
V kolikor bi bili pripravljeni izpolniti spletni vprašalnik, ga najdete na povezavi: https://data.pbl.nl/survey/index.php?r=survey/index&sid=231431&lang=en.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.