V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI KAMNIK IN ŠENTILJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Srečanje partnerjev v projektu Qualipaed v Mariboru 1/1

V okviru projekta Qualipaed je 19. in 20. marca potekal sestanek projektnih partnerjev v Mariboru. Članice in člani projektnega konzorcija so se informirali o konceptu evalvacije projekta in opravili pregled do sedaj opravljenih projektnih aktivnosti. V prvem koraku projekta je pomembno, da ugotovimo kako ustanovitelji vrtcev, vzgojitelji in starši ocenjujejo različna merila kakovosti pri vzgoji in izobraževanju predšolskih otrok in kako pomembna so ta zanje. V ta namen smo pripravili in predhodno testirali anketo za vse omenjene skupine, na podlagi katere bomo med aprilom in junijem letošnjega leta opravili raziskavo. Na osnovi teh rezultatov bo mogoče zaznati različne perspektive, predvsem pa določiti regionalne kakor tudi za posamezno državo specifične kriterije. Ugotovitve se bodo nato upoštevale pri nadaljnjem razvoju oznake kakovosti in pri izdelavi kataloga kriterijev.

V nadaljevanju sestanka smo se osredotočili na postopke in pripravo različnih dokumentov znotraj projekta in predvidene časovne okvire. (Galerija slik)

Obvezna elektronska oddaja ponudb po 1.4.2018 1/2

Skladno z določilom 118. člena ZJN-3 bo s 1.4.2018 obvezna elektronska oddaja ponudb. Obveznost elektronske oddaje ponudb velja za javna naročila, katerih obvestilo o naročilu bo poslano na Portal javnih naročil po 1.4.2018.

Način elektronske oddaje ponudb se lahko zagotavlja preko različnih aplikacij, bo pa Ministrstvo za javno upravo dne 26.3.2018 zagnalo aplikacijo https://ejn.gov.si/e-oddaja, za katero pristojno ministrstvo jamči, da je aplikacija usklajena z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja.

Informacijski sistem zagotavlja vso potrebno varnost za elektronsko oddajo ponudb (vzpostavljeni gradniki za vstop v aplikacijo, onemogočanje nepooblaščenega in predhodnega dostopa v aplikacijo), uporaba aplikacije pa je brezplačna za vse javne naročnike in vse ponudnike. V septembru 2018 bo aplikacija usklajena tudi s Portalom javnim naročil na način samodejnega prenosa vseh podatkov iz Portala javnih naročil v aplikacijo e-JN.

Na spletni strani Direktorata za javno naročanje so že podana nekatera podrobna navodila za uporabo aplikacije (http://www.si-ca.si/dokumenti/Registracija-SI-PASS.pdfhttp://www.djn.mju.gov.si/odgovori-narocniki), bodo pa spletno stran posodabljali z odgovori na vprašanja  (kako poteka dostopnost do podatkov oddanih ponudb, kako varovati poslovno skrivnost, kako zagotoviti vpoglede v ponudbe, kako oddati finančna zavarovanja za resnost ponudbe itd.).

Vabljeni na seminar SOS –  Elektronska oddaja ponudbe.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Delovni sestanek za razrešitev nejasnosti vezanih na promocijsko in turistično takso 2/2

Skupnost občin Slovenije je 14.3.18 izvedla seminar o novostih ZSRT-1 in pripravah odlokov o turistični taksi, na katerem so bila izpostavljena določena vprašanja in dileme, ki jih ZSRT-1 ne določa natančno, vplivajo pa na vsebine, ki jih bodo občine zapisale v odloke. Ker morajo občine odloke o turističnih taksah sprejeti do 15. 6. 2018 in ga bodo morale prav kmalu dati v 1. obravnavo, je SOS sklical delovni sestanek in povabil predstavnike različnih resorjev, da odprta vprašanja naslovimo iz različnih vidikov, s ciljem oblikovanja skupnih stališč in priporočil za občine.

Posodobitev vzorca odloka, ki so ga prejeli prisotni na seminarju bo tako počakal odgovore delovnega sestanka. Ključne, na kratko povzete dileme so, nakazila turistične in promocijske takse na podračune občin, kako in kdo izvaja nadzor nad promocijsko takso, ter kako urediti evidence (eTurizem, knjiga gostov), da bodo omogočale nadzor in preglednost nad obveznostmi zavezancev ter terjatev občin kot prejemnic turistične takse in izvajalk transferjev promocijske takse.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v državnozborski proceduri predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Razlogi za sprejem:

 • določitev nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka v skladu z novo oceno minimalnih življenjskih stroškov;
 • sprememba ekvivalenčne lestvice za določanje višine minimalnega dohodka za posamezne družinske člane;
 • izboljšanje zakonskih določb pri dodeljevanju DP oziroma VD in ostale manjše spremembe.

Besedilo zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 6. 4. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov 2/4

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki je pripravljena na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena gradbenega zakona.

Uredba je sestavljena iz:

Uredba in obe prilogi bodo združeni v besedilo, ki bo objavljeno v Uradnem listu RS, smernice pa bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva. Uredba združuje dva sedaj veljavna predpisa: Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2) in Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in 61/17 – GZ). Z izrazom »klasifikacija« uredba na temelju statistične standardne klasifikacije objektov (CC-SI) objekte klasificira na različne vrste stavb, gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov – novo vrsto objektov, ki jih je uvedel Gradbeni zakon. Podobno kot do sedaj se objekti »razvrščajo« glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Ker se zakonodajne rešitve pri naj zahtevnih in zahtevnih objektih niso bistveno spremenile, se tudi mejne vrednosti od sedanjih rešitev ne razlikujejo veliko. Večje so razlike pri meji med nezahtevnimi in enostavnimi objekti, kjer gradbeni zakon tudi pri gradnji nezahtevnih objektov na gradbišče uvaja kompetentno osebo – izvajalca ali nadzornika. Osnutek uredbe po načelu sorazmernosti in medsebojne primerljivosti ter uravnoteženosti uvaja manjše število pragov. Uredba določa pravilo, kako se glede zahtevnosti razvrščajo objekti, ki sestavljajo en projekt, posebej z vidika dovoljevanja in ugotavljanja skladnosti s prostorskimi akti.

Vaše pripombe in predloge na osnutke nam lahko posredujete do četrtka, 12.4.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

POVPRAŠEVANJE

Podeljevanje priznanj občine 3/1

Prejeli smo prošnjo občine članice po pridobitvi prakse oz. izkušenj občin glede podeljevanja občinskih priznanj (naziv častni občan, grb občine in plaketa občine).

 1. Na javni razpis je prispel predlog s samega vrha politične stranke, ki predlaga za častnega občana predsednika občinskega odbora te stranke. Kako občine ravnate v tem primeru.
 2. Kako občine običajno urejate področje podeljevanja priznanj- ali je običajno to, da je lahko predlagatelj za občinsko priznanje nekdo, ki ni občan te občine.

Občina drugih omejitev v odloku kot to, da predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja, nima.

Prosimo za sodelovanje, vaše odgovore nam prosimo posredujte najkasneje do ponedeljka, 26. 3. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

27.3. / Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine 4/1

Ob Evropskem letu kulturne dediščine organizirata Združenje ICOMOS Slovenija in Slovenski odbor TICCIH (Mednarodno združenje za varovanje industrijske dediščine) v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo UL, Sekcijo za tehniško dediščino pri Skupnosti muzejev Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije posvet z naslovom Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine. Dogodek bo potekal 27.3.2018 od 09.30 dalje v prostorih Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, Zoisova 12, Ljubljana.

Posvet organiziramo z namenom, da bi predstavili pomen območij industrijske dediščine za razvoj in potenciale, ki jih ta na prvi pogled nepomembna območja skrivajo. Nekateri, tudi v Sloveniji, so jih že prepoznali in jih uspešno razvijajo kot inovativne centre kulturnega turizma. Na posvetu bomo predstavili dobre izkušnje in predvsem vzpostavili mrežo vseh, ki delujejo na področju, da bi skupaj bolj učinkovito nastopali v dobro industrijske dediščine in njenega vključevanja v turistično ponudbo.

Dogodek je namenjen vsem, ki jih tematika zanima, še posebej predstavnikom lokalnih skupnosti, lastnikom opuščenih industrijskih območij in predstavnikom gospodarstva, ki so ključni nosilci industrijske dediščine.

Vabilo s programom dogodka

Prijave so odprte do 25. marca 2018 na info@icomos.si, kamor lahko pošljete izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu. Udeležba znaša za vse udeležence 30,00 EUR na osebo, vključuje organizacijo posveta in pogostitve.

Prijavni obrazec

 

 

27.3. / Geotermalna energija in izzivi prihodnosti 4/2

Kot identificiranega ključnega akterja regionalnega razvoja, vas vljudno vabimo, da se udeležite dogodka, ki ga organiziramo v sklopu srečanj Pomurskega RLL. Na srečanju se bomo seznanili s trenutnim stanjem izkoriščanja geotermalne energije in s tem povezanim pridobivanjem toplotne energije in morebiti tudi električne v prihodnosti. Proizvodnja električne energije in povečanje pridobljene toplotne energije je lahko v več segmentih povezana in vključena v Integrirani načrt za trajnostno energijo Pomurja, katerega bomo v prihodnjih  mesecih pripeljali do zaključne faze.

Srečanje se začne ob 10. uri in sicer z uvodno predstavitvijo podatkov, vezanih na trenutno stanje izkoriščanja geotermalne energije in smernic za prihodnost. V vsebinskem delu nam bodo gostujoči strokovnjaki predstavili izzive in obveznosti, ki se nanašajo na pridobitev koncesij za rabo termalne vode, izvajanje obratovalnega monitoringa, možnosti reinjekcije geotermalne vode in drugo, in sicer s strani sodelujočih:

 

                Bojan Vogrinčič, LEA Pomurje; vključenost geotermalne energije v Integrirani načrt za trajnostno energijo Pomurja

Nina Rman, Geološki zavod Slovenije, projekt DARLINGe; predstavitev rabe termalne vode, ocena stanja vodonosnikov in potreba po reinjekciji termalne vodeAndrej Lapanje, Geološki zavod Slovenije, projekt DARLINGe; predstavitev geotermalnega potenciala SV Slovenije, obveznosti koncesijskih dajatev

 

          Roman Ferenčak, Ocean Orchids, Izkoriščanje geotermalne energije in energetska bilanca Ocean Orchids ter problematika reinjekcije in koncesij

 

 

 

 

Zaradi omejitve s prostorom in lažjo organizacijo vas prosimo, da se prijavite na  e-poštni naslov stefan@lea-pomurje.si ali telefonsko številko 02 538 1357

 

Vabilo si lahko pogledate tukajtukaj.

28.3. / Posvet “Obveznosti občin za zagotavljanje podatkov podrobne namenske rabe prostora, pristojnosti in obveznosti občin po ZMVN-1 in ZEN-A ter zakonito in kakovostno izvajanje NUSZ” 4/3

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko Upravo RS, Ministrstvom za finance, Finančno upravo RS in Ministrstvom za javno upravo, vabimo na posvet o obveznostih občin za zagotavljanje podatkov podrobne namenske rabe prostora in drugih pristojnostih in obveznostih občin po ZMVN-1 in ZEN-A za drugo sistemsko vrednotenje nepremičnin 2018/19 ter obveznostih in pristojnostih občin za zakonito in kakovostno izvajanje NUSZ v letih 2018/19.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča bo še najmanj v prehodnem obdobju 2018 in 2019 pomemben finančni vir za občinski proračun. V nekaterih občinah se je kakovost priprave in izvajanja NUSZ iz leta v leto izboljševala. V letu 2018/19 bo izvedeno 2. sistemsko množično vrednotenje nepremičnin ter zagotovljeni podatki zanj. V pripravi so strokovna gradiva za prenovo sistema davka na nepremičnine. Za leto 2018 je pomembna vloga in obveznosti občin pri obeh navedenih procesih.

Program posveta:

 • 1. del – Pristojnosti in obveznosti vseh občin za dostavo podatkov podrobnejše namenske rabe prostora v REN do zakonskega roka 30. junija 2018 in kazni za odgovorne na občinah, če tega ne bodo storile. Odprava napak in pomanjkljivosti podatkov v REN zlasti o stavbah in delih stavb; predstavitev ostalih pristojnosti in obveznosti občin ter posameznih lastnikov nepremičnin po ZMVN-1; predstavitev programa 2. sistemskega vrednotenja nepremičnin 2018/19 s poudarkom vključevanja občin v postopek
  vrednotenja.
 • 2. del – Odprava nezakonitosti, napak in pomanjkljivosti v podatkih o zavezancih za plačilo NUSZ, nesorazmerij v višini ter kako občine in FURS lahko uspeta v pritožbi ali tožbi posameznih zavezancev NUSZ; izvajanje postopkov naknadnega nadzora zakonitosti nad odloki o NUSZ…

Več o dogodku in celotni program najdete v vabilu,

prijavnico pa na tej povezavi.

4.4. / Vabilo na posvet – Nacionalni forum zelenega gospodarstva 2018 4/4

Partnerstvo za zeleno gospodarstvo skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije v sklopu sejma GREEN v Gornji Radgoni organizira Nacionalni forum zelenega gospodarstva, ki bo potekal v sredo, 4. aprila 2018, med 10. in 11.45. uro v dvorani 2 sejma GREEN.

Namen foruma je razprava o osnutku Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. Slovenija je v letu 2015 začela proces prehoda v zeleno gospodarstvo, ko je sprejela Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo in ustanovila delovno skupino Partnerstvo za zeleno gospodarstvo. Takrat smo prepoznali zeleno gospodarstvo kot našo dolgoročno strateško usmeritev, ki predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja.

Udeležba na posvetu brezplačna, vendar zaradi omejenega števila mest samo na podlagi pravočasne predhodne prijave. Prijavite se na naslov klavdija.merc@gov.si, in sicer do 30. marca 2018. Po dogodku ste udeleženci vabljeni na ogled sejma GREEN.

Vabilo na nacionalni forum zelenega gospodarstva 2018

Kažipot – Izhodišča_30.11.2017

Onkraj zelenega javnega naročanja – ničenergijske, prehransko samozadostne javne zgradbe 4/5

5. aprila 2018 bo v Ljubljani potekalo zanimivo predavanje z okroglo mizo. Skupnost občin Slovenije se je povezala s skupino inovativnih strokovnjakov, ki že več let razvijajo idejne zasnove energetsko samozadostne aktivne zelene zgradbe, da predstavijo kako graditi ničenergijske, prehransko samozadostne javne zgradbe, ki ne le naslavljajo številne obvezne elemente zelenega naročanja, temveč segajo daleč onkraj, kot npr. z modelom ureditve delitve električnih avtomobilov, skupnega varstva otrok, skupne kuhinje.

Predstavitvam bo sledila okrogla miza, na kateri bomo skušali dobiti odgovore, ali smo kot družba že zreli za nove, sodelovane modele na eni strani, na drugi pa  identificirali potrebe, potenciale in morebitne ovire za občinske investicije v trajnostno gradnjo. V omizje so vabljeni župani, predstavniki ministrstev pristojnih za prostor in stanovanja ter financ in investicij, občinskih služb za javno naročanje, stanovanjskega sklada ter energetskih agencij.

Vljudno vabljeni, več na tej povezavi.

11.4. / Šola izvršbe in novosti, ki jih v postopek prinaša novela ZIZ-L 4/6

Skupnost občin Slovenije organizira šolo izvršbe, ki je namenjena vsem, ki se z izvršbo srečujete pri svojem delu. S pomočjo konkretnih primerov bomo na jasen, pregleden in enostaven način osvojili pravila izvršilnega postopka in pomembnejših sprememb, ki jih prinaša novela ZIZ-L, ki bo začela veljati 25. marca 2018.

Posvet bo potekal v sredo, 11. aprila 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra (II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

19.4. / Elektronska oddaja ponudbe – PRESTAVLJEN 4/7

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo elektronske oddaje ponudbe. Na seminarju bo predavala Milena Basta Trtnik, ki ima bogate izkušnje z uporabo aplikacije elektronske oddaje ponudb na Hrvaškem, kjer elektronska oddaja ponudb poteka že od 1.1.2016 dalje. Na seminarju bo predstavljena e-JN aplikacija, ki jo je vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo ter izpostavljene izkušnje ter praksa glede uporabe primerljivega sistema za elektronsko oddajo ponudb v članici EU, Hrvaški.

Seminar bo potekal v četrtek, 19. aprila 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor. VABILO

Seminar bo trajala predvidoma do 13.00 ure.

Predavateljici bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici.

10.5. / Posvet “Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih” 4/8

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom »Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«.

Posvet bo potekal v četrtek, 10. maja 2018, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

Redne lokalne volitve 2018 – napoved strokovnih posvetov z občinami 5/1

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo Ministrstva za javno upravo glede že napovedanih dveh dogodkov, povezana s pripravami na redne lokalne volitve 2018 (v mesecu juniju predstavitev zakonodajnih novosti za predstavnike združenj občin in občinskih uprav, po razpisu rednih lokalnih volitev pa še strokovni posvet za občinske volilne organe).

Dogodka bosta:

 • v sredo, 13. junija 2018 – strokovni posvet z naslovom »PRIPRAVE NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2018«

Izvajalca MJU (Služba za lokalno samoupravo) in DVK

Organizator posveta: MJU

Lokacija: Maistrova 10 (dvorana Ministrstva za kulturo)

Ciljna publika: predstavniki občinskih uprav

Pričakovano število udeležencev: 100

 • v sredo, 29. avgusta 2018 – strokovni posvet z naslovom »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018«

Izvajalci DVK, MJU, GURS, MNZ

Organizacija posveta: DVK (rezervacija, najem in plačilo dvorane), MJU (dogovor z ostalimi udeleženci, aktivnosti, povezane z informacijsko podporo LV2018, ..)

Lokacija: Kongresni center Brdo

Ciljna publika: občinski volilni organi (predsednik, namestnik in tajnik OVK)

Pričakovano število udeležencev: 300

 

Za vsakega od dogodkov boste pravočasno prejeli vabilo, program in prijavnico!

27.3./ "Kako pripraviti in voditi učinkovit projekt za trajnostno skoraj nič-energijsko novogradnjo" 5/2

Organizatorja seminarja, Konzorcij pasivna hiša (Fakulteta za arhitekturo) in Društvo SunZEB, sta v sodelovanju s podjetjem Wienerberger vas vabijo na seminar na temo učinkovitih zasnov in vodenja kakovostnih projektov za javne skoraj nič-energijske novogradnje. Program seminarja pokriva vse ključne teme, ki so povezane z zasnovo projektov, dobro domačo prakso ter EU trendi, z učenjem o vodenju projektov in energetskem upravljanju, prav tako pa tudi o pomembnih vidikih, kot so optimiranje in racionaliziranje učinkovitih zasnov ter zahtevah za sofinanciranje in kakovost teh javnih investicij. Praktične izkušnje bodo udeležencem v svojem videnju posredovali tudi sami investitorji in projektanti, ki so se s takšnimi projektnimi izzivi že uspešno spoprijeli.

Seminar je primarno namenjen predstavnikom lokalnih skupnosti ter njihovi strokovni pomoči tj. projektantom, občinskim energetskim managerjem in energetskim svetovalcem. Sodelovanje na seminarju je brezplačno. Veselilo bi nas, če bi lahko vabilo posredovali ciljnim skupinam tudi preko vaših medijskih kanalov, prav tako pa tudi energetskim svetovalcem ENSVET.

Sodelovanje na seminarju je brezplačno, potrebno pa se je predhodno prijaviti. Prijave so možne do 26.3. do 12.00, prijavite se lahko preko e-maila na wienerberger.center@wienerberger.com.

Več informacij najdete v vabilu.

 

27.3./ Seminar o izboljšanju prakse javnega naročanja 5/3

Ministrstvo za javno upravo skupaj z Veleposlaništvom Velike Britanije v Ljubljani organizira enodnevni seminar namenjen izboljšanju prakse javnega naročanja, ki bo potekal v torek, 27. marca 2018, v dvorani Emonika v hotelu InterContinental v Ljubljani.

Dogodek je namenjen ozaveščanju o pomembnosti odprtega, učinkovitega, strateškega in pametnega javnega naročanja in bo temeljil na izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj priznanih strokovnjakov s področja javnega naročanja v Evropi, z možnostjo aktivnega sodelovanja udeležencev.

Dogodek bo večinoma potekal v obliki okrogle mize z izmenjavo mnenj in razpravo o posameznih perečih vprašanjih prakse javnega naročanja. Na dogodku bodo predstavniki iz Velike Britanije, Evropske komisije in Direktorata za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo naslovili problematiko vključevanja socialno odgovornega ravnanja v javno naročanje, iskali rešitve za dvig konkurenčnosti in ukrepe za povečanje možnosti sodelovanja malih in srednjih podjetij. Razprava bo namenjena tudi večnemu vprašanju, kako preiti iz izbora ponudnika na podlagi najnižje cene do ekonomsko najugodnejše ponudbe ter kako preprečiti neobičajno nizke ponudbe. Sodelujoči se bodo dotaknili tudi modernizacije, vključno z elektronskim javnim naročanjem, možnostmi za izboljšanje uporabniške  izkušnje v javnem naročanju, masovnih podatkov za oblikovanje politik, vpliv sistema naročanja na druge politike in povečanje dostopnosti do pravnega varstva. Pomemben del seminarja bo namenjen tudi ukrepom za preprečevanje oz. prepoznavanje dogovorjenega oddajanja ponudb (»bid-rigging«) in korupcije ter povečanju odgovornosti in poštenosti vseh udeležencev v postopkih javnega naročanja.

Dogodek bosta otvorila minister za javno upravo, Boris Koprivnikar in Sophie Honey, veleposlanica Združenega Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Sophie Honey.

Seminar bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

Udeležbo sporočite najkasneje do 20. marca 2018 na naslov manja.masek@gov.si.

Vabilo s programom.

 

27.3. / Trajnostno oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo 5/4

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju s Centrom za kreativnost Muzeja za arhitekturo in oblikovanje organizira v torek, 27. marca 2018, od 9.00 ure dalje, v prostorih podjetja Donar, Kamniška 41, 1000 Ljubljana konferenco in delavnico z naslovom Trajnostno oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo.

Strategija razvoja Slovenije 2030 ugotavlja, da bomo morali »za uspešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in rastjo rabe surovin in neobnovljivih virov energije ter s tem povezanim povečanim obremenjevanjem okolja«. Brez sprememb potrošniških in proizvodnih vzorcev tega ne bomo mogli doseči. Uporaba oblikovalskih pristopov bo pri tem igrala eno od ključnih vlog. Na dogodku bodo predstavili nekaj možnih odgovorov na vprašanje kako.

V dopoldanskem delu dogodka, ki je je namenjen širši javnosti, bodo predstavljeni primeri dobrih praks vzpostavitve sistemske podpore za prehod v krožno gospodarstvo v nekaterih državah EU (Belgija, Nizozemska) in kakšno mesto pri tem igra trajnostno oblikovanje. Izvedeli boste nekaj več o samih teoretičnih pristopih na tem področju, s kakšnimi orodji je mogoče teorijo prenesti v prakso (OVAM, BiomimicryNL) in kako praktične rešitve zaživijo v podjetjih in izdelkih ter storitvah iz Slovenije (Donar) in tujine (MUD Jeans). Predstavili bodo tudi predloge ukrepov, ki so jih na tem področju identificirali pri pripravi regijskega akcijskega načrta za uporabo sistemskega oblikovanja za prehod v krožno gospodarstvo v okviru projekta Retrace.

V popoldanskem delu sledi delavnica Praktični vidiki uporabe orodij za podporo trajnostnemu oblikovanju, namenjena predvsem predstavnikom oblikovalske stroke, ustvarjalcem in podjetjem, vodili ju bosta predstavnici organizacij OVAM in BiomimicryNL. Število mest na delavnici je omejeno. Na dopoldanskem delu dogodka bo zagotovljeno simultano tolmačenje, popoldanska delavnica pa bo potekala v angleškem jeziku.

Celoten program dogodka je dosegljiv tukajNa dogodek se je potrebno prijaviti do vključno 16. marca 2018 preko spletne prijavnice. Za več informacij o dogodku se lahko obrnete na dejan.hribar@gov.si ali telefonsko na 01/400 3768.

28.3. / Stanovanjska problematika v Republiki Sloveniji 5/5

Združenje sstanovanjskih skladov pri GZS Zbornici za poslovanje z nepremičninami vabi na okroglo mizo o stanovanjski problematiki v Republiki Sloveniji pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Na okrogli mizi želijo skupaj s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in strokovnjaki s področja stanovanjske in nepremičninske stroke seznaniti širšo javnost, predvsem pa snovalce in izvajalce naše zakonodajne veje oblasti spodbuditi, da k reševanju te problematike pristopijo konstruktivno in odgovorno.

Dogodek bo potekal v sredo 28. marca 2018, ob 11.00 uri, v prostorih GZS, Ljubljana, Dimičeva 13, dvorana A v I. nadstropju.

Povabilo in program je objavljen na spletni strani ZPN.

Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno zato je prijava obvezna. Prijave sprejemajo na zpn@gzs.si do zasedenosti.

5.4. / Kulturni bazar 2018 5/6

Vabimo vas, da se udeležite kulturnega bazarja 2018, ki bo potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani, dne 5.4.2018. Letošnji jubilejni, deseti Kulturni bazar 2018 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Skoraj petdeset dogodkov na ta dan udeležencem omogoča, da si program oblikujejo po svojih potrebah in željah.

Program predstavlja različne načine, kako je z medresorskim sodelovanjem uspelo okrepiti zavest o pomenu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi številna kreativna partnerstva, ki danes že pripomorejo ne le k inovativnejšemu učnemu okolju, temveč spodbujajo tudi kreativno mišljenje, socialno vključenost, krepijo družbene veščine ter imajo številne druge pozitivne učinke na razvoj posameznikov in družbe.

Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine (prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport …) ter za študente.

Na prireditvi so predstavljene različne možnosti izvajanja kulturnih dejavnosti za otroke in mladino v okviru kurikula v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (kulturno-umetnostna vzgoja kot kroskurikularna vsebina) ter obšolskih in zunajšolskih dejavnosti za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok in mladine. Strokovne delavce in širšo javnost seznanja z najnovejšimi strokovnimi spoznanji v kulturno-umetnostni vzgoji, tudi s pomembnimi svetovnimi in evropskimi dokumenti.

Program in vabilo strokovno usposabljanje

 

6.4./ Učinkovita raba lesa za ogrevanje kot pogoj za kakovost zraka 5/7

Namesto, da bi v Sloveniji kakovosten les tržili na globalnem tržišču z visoko dodano vrednostjo, ga predvsem kurimo. Poleg tega pa ga kurimo premalo učinkovito, kar povzroča slabo kakovost zunanjega zraka, kar je vedno večji okoljski problem v slovenskih naseljih. V ta namen organizira Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu sejma MEGRA predavanje na teme:

 1. Les v malih kurilnih napravah kot vzrok za slabo kakovost zraka v Sloveniji;
 2. Kakovostna priprava lesnih goriv kot eden ključnih pogojev za njegovo učinkovito rabo za ogrevanje in čisti zrak;
 3. Razpisi preko Eko sklada v zvezi z ogrevanjem stavb in druge aktualne informacije.

Predavali bodo mag. Jože Jurša, Ministrstvo za okolje in prostor, dr. Nike Krajnc, Inštitut za gozdarstvo Slovenije ter predstavnik Eko sklada.

 • Odprto za javnost
 • Vabilo
 • Lokacija: Sejem MEGRA – dvorana 2, Gornja Radgona

7.4./ 9. vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe "Povezujemo skupnost" 5/8

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva vas vabi, da se pridružite na že 9. vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki bo letos v soboto, 7. aprila 2018 z naslovom POVEZUJEMO SKUPNOST.

Prvi korak pri organizaciji Dneva za spremembe 2018 je, da se odločite, kakšno aktivnost želite organizirati, kaj lahko prostovoljsko naredite, za izboljšanje življenja v vaši skupnosti.  Stopite v stik z drugimi organizacijami v vašem kraju, povabite k sodelovanju lokalna podjetja, društva in posameznike, predvidite sodelovanje šol in vrtcev, domov starejših, prostovoljskih organizacij ter skupaj načrtujte izvedbo akcije.

Da boste akcije lažje načrtovali so pripravili Priročnik za izvedbo akcij, ki ga najdete na spletni strani http://www.filantropija.org/dan-za-spremembe/. Ko boste akcijo zasnovali jo prijavite preko spletnega obrazca. Zadnji rok za prijavo akcij je 19. marec 2018. 

V primeru vprašanj pišite na danzaspremembe@filantropija.org ali pokličite Sabrino Lever na 051 654 726.

 

 

 

10. in 11.4./ Konferenca »Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost« 5/9

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS) in Andragoški center Slovenije (ACS) organizirata letno konferenco ZiSSS ter posvetovalni dogodek projekta EPUO (Projekt Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih) z naslovom »Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost«.

 

Konferenca je namenjena izobraževalcem odraslih, ki tako v javnih kot tudi zasebnih ter nevladnih organizacijah razvijajo in izvajajo različna izobraževanja in usposabljanja ter podporne dejavnosti, namenjene spodbujanju daljše delovne aktivnosti, tako za zaposlene kot tudi za delodajalce. Namenjena pa je tudi nosilcem odločanja, dejavnim v izobraževalnem in drugih sektorjih z namenom, da se vzpostavi sinergija ukrepov in njihovega udejanjanja.

Osnovni namen konference je izmenjava informacij in dobrih praks ter opredelitev izzivov in priložnosti izobraževanja in podpornih dejavnosti za daljšo delovno aktivnost. Prvi dan konference bo potekal plenarno, drugi dan pa v skupinah.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prav tako pogostitev v odmorih, kosilo in večerja prvi dan ter kosilo drugi dan.

Več informacij najdete tukaj.

18.4./ "Krepitev vloge občin in mest v preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi in njihovem izkoriščanje – pomen usklajenega in celovitega pristopa" 5/10

Center za evropsko prihodnost v okviru izvajanja EU strategije za Podonavje organizira in gosti mednarodno okroglo mizo na temo “Krepitev vloge občin in mest v preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi in njihovem izkoriščanje – pomen usklajenega in celovitega pristopa”. Strokovnjaki z različnih področij in držav bodo primerjali svoje izkušnje in načine sodelovanja, zato vas vabimo, da se nam pri razpravi pridružite v sredo, 18. aprila 2018 na GRADU JABLE, v Loki pri Mengšu.

Oblikovali so zanimiv program (tukaj), povabili različne strokovnjake, ki nam bodo vsak s svojega zornega kota prikazali s čim se soočajo pri svojem delu ter zagotovili okolje v katerem bomo lahko na iskren in odprt način iskali najboljše načine za sodelovanje in skupno preprečevanje trgovine z ljudmi. Celoten dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Svojo udeležbo sporočite na nina.cepon@cep.si do ponedeljka, 16.4.

 

26.4./ 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta 5/11

 

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) in Mednarodna zveza za telekomunikacije (International Telecommunication Union – ITU) organizirata 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta  – United for Smart Sustainable Cities Initiative (U4SSC), ki bo potekalo 26. aprila 2018, Malaga, Španija.

U4SSC je pobuda Združenih narodov za podporo doseganju 11. cilja trajnostnega razvoja: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja (Agenda 2030 za trajnostni razvoj). Predstavlja svetovno platformo za podporo politikam in za spodbujanje uporabe IKT za lažji prehod mest v pametna in trajnostna mesta.

Glavni cilji srečanja so:

 • preveritev nalog U4SSC;
 • predstavitev rešitev, razvitih v okviru U4SSC v letu 2017;
 • zagotoviti platformo za predstavitev stališč o nedavnih trendih in za razmislek o možnostih za opredelitev strategij, med drugim o standardizaciji, vključevanju in interoperabilnosti za izgradnjo pametnejših in bolj trajnostnih mest;
 • razmislek o prihodnjih aktivnostih in priprava akcijskega načrta za 2018-2019;
 • vključitev v razprave o ‘Global Smart Sustainable Cities Index’.

Na srečanju se bodo zbrali vodilni strokovnjaki na področju pametnih mest in trajnostnega urbanega razvoja, od mestnih načrtovalcev do inženirjev, oblikovalcev, oblikovalcev politik, uradnikov, regulatorjev, akademskih strokovnjakov in strokovnjakov za standarde.

Dogodek je brezplačen in odprt za vse – za predstavnike vlad, mest, združenj mest, mednarodnih, lokalnih ali regionalnih organizacij, zasebnega sektorja, znanstvenih in raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij ter za posamezne strokovnjake iz držav članic IUT in UNECE (tudi Slovenija).

Več informacij: https://www.unece.org/index.php?id=48087.

Srečanje se bo odvijalo v povezavi z 9. Greencites forumom –  Pametni in trajnostni urbani razvoj (Greencities – Forum of Urban Intelligence and Sustainability), ki bo potekal od 25. do 26. aprila 2018, prav tako v Malagi, Španiji. Več informacij: http://greencities.malaga.eu/en/.

8. in 9.5./ Mednarodna LIFE konferenca za mreženje LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo 5/12

Ministrstvo za okolje in prostor je prepoznalo kmetijski sektor kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. V Sloveniji so sicer že zbrali nekaj primerov dobre prakse, vendar se želijo pridružiti državam članicam, ki uspešno črpajo LIFE sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu.

Zato vas vabijo na mednarodno LIFE konferenco za mreženje LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo, ki bo potekala 8. in 9. maja 2018, z ogledom LIFE projektov na terenu in konferenco v Kongresnem centru Brdo.

Mednarodna konferenca za mreženje bo namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov s podporo LIFE projektov. Program bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.

Zagotovite si svoje mesto preko spletnega obrazca, najkasneje do 23. aprila 2018.

Udeležba je brezplačna.

VLADA RS

173. redna seja Vlade RS 6/1

Prvi osnutek nacionalnega reformnega programa

Vlada se je seznanila s prvim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2018. Nacionalni reformni program je del Evropskega semestra in odgovarja na določene izzive ter priporočila Evropske komisije. Letošnji dokument zajema poročilo o doseganju specifičnih priporočil in ukrepih za doseganje glavnih ciljev Strategije EU 2020 ter odgovore na izzive identificirane v poročilu o državi. Dokument se tako osredotoča na poročanje o ukrepih, ki so bili že izvedeni in na tiste, ki so trenutno v teku.

Temeljna izhodišča Republike Slovenije o prihodnosti evropske kohezijske politike pred pričetkom pogajanj o večletnem finančnem okviru po letu 2020

Pred pričetkom pogajanj o večletnem finančnem okviru EU po letu 2020 je vlada sprejela temeljna izhodišča Republike Slovenije o prihodnosti evropske kohezijske politike. Evropska komisija bo predvidoma 2. maja 2018 predstavila predlog novega večletnega finančnega okvira EU.

Pričakuje se, da bodo tokratna pogajanja potekala v okoliščinah, kjer bo večji poudarek na financiranju novih izzivov EU, povezanih z migracijami, zagotavljanjem varnosti in s prilagajanjem na izzive globalizacije ter tehnoloških sprememb. Hkrati bo proračun EU soočen z izpadom financiranja zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU in močnimi zahtevami držav neto plačnic po znižanju obsega proračuna. Vse to bo imelo posledice na strukturo večletnega finančnega okvira in predvsem na obseg financiranja ene izmed ključnih politik EU – evropske kohezijske politike.

Po obravnavi v Državnem zboru bodo temeljna izhodišča poslana državam članicam in institucijam EU.

Akcijski načrt »Slovenija – dežela zagonskih podjetij (startupov)«

Vlada je na podlagi Poročila delovne skupine za pripravo Akcijskega načrta sprejela Akcijski načrt »Slovenija – dežela zagonskih podjetij (startupov)«. Zagonska (startup) podjetja so izjemnega pomena za razvoj slovenskega gospodarstva in spodbujanje podjetništva. Za spodbujanje zagonskih podjetij je v Sloveniji že na voljo podporno okolje v obliki SPOT točk, bivših VEM točk, univerzitetnih in podjetniških inkubatorjev, tehnoloških parkov, pospeševalnikov ter finančne spodbude (subvencije, semenski kapital, itd.), vendar pa podjetja še vedno ugotavljajo različne ovire, ki onemogočajo njihov hitrejši razvoj. Delovna skupina je predlagala, da se do 31. 12. 2018 izvedejo ukrepi za odpravo ovir.

Potek pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja

Vlada se je seznanila s Sklepno informacijo o poteku pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja so bili v tem mandatu Vlade RS sklenjeni naslednji dogovori:

– Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015,

– Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016  in

– Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju.

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom je 1. 3. 2018 Državnemu zboru Republike Slovenije predložila predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu, s katerim predlaga dopolnitve 5., 8. in 26. člena zdaj veljavnega Zakona o gasilstvu.

Vlada predlaganih dopolnitev Zakona o gasilstvu ne podpira, saj je po oceni Vlade Republike Slovenije toliko vsebinsko in nomotehnično neprimeren, da ga ne more podpreti.

Predlog Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti

Vlada je podprla predlog Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev.

Zakon bo nadomestil sedaj veljavni Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, saj večina njegovih določb zaradi zastarele terminologije ni več uporabnih in ne zagotavlja enakopravne obravnave vlog oseb, ki so v enakem ali primerljivem položaju.

Zakon določa merila, po katerih opredeljuje izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti. Izjemni dosežki so omejeni na najvišje nagrade za življenjsko delo oziroma najvišje dosežke, ki zagotavljajo uravnoteženo in primerljivo obravnavo obeh področij. Zakon hkrati upošteva tudi načelo socialne varnosti, enake obravnave pred zakonom in sorazmernosti.

Predlog zakona o spremembah Stanovanjskega zakona

Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Stanovanjskega zakona (SZ-1E).

Vlada predloga zakona ne podpira in poudarja, da so hišniki pridobili samo pravico do začasne uporabe hišniškega stanovanja za čas opravljanja hišniških del in da se ta stanovanja ne morejo enačiti s stanovanji, na katerih je bila v preteklosti pridobljena stanovanjska pravica (na primer denacionalizirana stanovanja). Sprejetje zakona bi povzročilo zahteve po tako imenovani privatizaciji drugih stanovanj, ki so bila pred letom 1991 opredeljena kot službena.

Vlada poudarja, da imajo hišniki v večstanovanjskih stavbah že po zdaj veljavni zakonodaji več pravic kot najemniki drugih službenih stanovanj, saj so tisti hišniki, ki še opravljajo hišniška dela in prebivajo v hišniških stanovanjih ter izpolnjujejo vse zakonske pogoje, upravičeni do subvencije k najemnini. Ob tem ob upokojitvi lahko zaprosijo za dodelitev neprofitnega stanovanja v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Mnenje vlade k pobudi za oceno ustavnosti prvega stavka drugega odstavka 86. člena ZOFVI

Vlada je sprejela mnenje o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega stavka drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki govori o financiranju zasebnega šolstva. Po mnenju vlade izpodbijana ureditev, ki izhaja iz prvega stavka drugega odstavka 86. člena ZOFVI, ni v neskladju z ustavo. Ne glede na to pa vlada spoštuje drugačno odločitev Ustavnega sodišča.

Uredba o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog

Novo Uredbo, ki opredeljuje metodologijo za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog je bilo treba pripraviti zaradi noveliranega Zakona o financiranju občin ZFO-1C (12. člen). Uredba razveljavlja dosedanjo Uredbo o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog, od nje pa se razlikuje predvsem po tem, da se inflacija pri izračunu povprečnih stroškov ne upošteva več.

Uredba o sevalnih dejavnostih

Vlada je izdala Uredbo o sevalnih dejavnostih, s katero se nadomešča do sedaj veljavna Uredba o sevalnih dejavnostih.

Z novo uredbo se v slovenski pravni red prenašajo nekatera določila iz Direktive Sveta o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji. S predlagano uredbo se normativno določajo viri ionizirajočega sevanja, ki morajo biti pod upravnim nadzorom. Predlagana uredba določa sevalne dejavnosti za katere je treba pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in tiste za katere je dovolj registracija, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema, ki oddaja ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja pri električni napetosti, večji od 5 kV, ter merila za razvrščanje posameznih del pri uporabi odprtih virov sevanja. Uredba predpisuje merila za določitev visoko aktivnih virov sevanja. Predlagana uredba tudi dopolnjuje merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte in manj pomembne sevalne objekte. Na področju fizičnega varovanja uredba določa radioaktivne snovi, za katere veljajo ukrepi fizičnega varovanja. Z uredbo se določajo tudi merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje sevalne dejavnosti, registracije, dovoljenja za uporabo vira sevanja in obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta.

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Vlada je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP).

Vlada je izdala tudi Uredbo o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2018, ki se jo objavi v Uradnem listu RS.

Kvote pravic proračunske porabe

Vlada je določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od aprila do junija 2018 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Ti smejo plačevati obveznosti v obsegu, ki ga za drugo trimesečje letošnjega proračunskega leta potrdi vlada.

Ministrstvo za finance je v skladu z zakonom o javnih financah in pravilnikom o postopkih za izvrševanje državnega proračuna pripravilo predlog obsega proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna oz. kvote za drugo letošnje trimesečje.

Predlagana kvota za drugo letošnje trimesečje znaša 2,310 milijarde evrov, kar je 24 odstotkov vseh pravic porabe, kot izhajajo iz sprememb državnega proračuna za leto 2018.

Četrto poročilo projektnega sveta za pripravo nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin

Vlada se je seznanila s četrtim poročilom projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin. Poročilo se nanaša na obdobje od 1. julija 2017 do 31. decembra 2017, v katerem se je projektni svet sestal na treh sejah.

Glede izvajanja drugega cikla množičnega vrednotenja projektni svet v poročilu poroča o izvedeni indeksaciji vrednosti v začetku leta 2018 ter o aktivnostih, ki jih geodetska uprava že izvaja za namene novega cikla vrednotenja.

Posebno poglavje je namenjeno pregledu napredka pri zagotavljanju podatkov za vrednotenje, predvsem podatkov o stavbah, dejanski rabi zemljišč, namenski rabi prostora ter podatkov o lastnikih in upravljavcih nepremičnin.

Glede na vedno bolj perečo problematiko obstoječega sistema obdavčitve nepremičnin projektni svet v poročilu poroča tudi o aktivnostih za izboljšanje izvajanja sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017.

V drugem delu poročila je predstavljen program aktivnosti za naprej, tako na področju priprave predpisov kot na področju zagotavljanja podatkov o nepremičninah.

Odgovor RS v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje EK zaradi neizpolnitve obveznosti iz evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb

Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije (EK) z dne 26. 1. 2018 zaradi neizpolnitve obveznosti iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb. EK v tem mnenju navaja, da Slovenija ni izpolnila obveznosti iz direktive, ker ni zahtevala, da se prikaže energetska izkaznica za stavbe, v katerih se pogosto zadržuje javnost in niso v lasti ali uporabi javnih organov, zato je pozvala vlado, naj v dveh mesecih od prejema mnenja sprejme ukrepe, potrebne za uskladitev s tem mnenjem.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da je RS pripravila predlog spremembe Energetskega zakona, ki je predvideval dopolnitev 336. člena tako, da bo obveznost namestitve energetske izkaznice veljala tudi za lastnike in najemnike stavb, v katerih se pogosto zadržuje javnost. Vlada je spremembo zakona sprejela 22. 12. 2017 in jo predložila v obravnavo in sprejem Državnemu zboru (DZ) RS po skrajšanem postopku.

Vlada ocenjuje, da bodo nujne spremembe Energetskega zakona sprejete do konca aprila 2018, da bo zakon v Uradnem listu RS objavljen v začetku maja, spremembe pa bodo predvidoma začele veljati do konca maja 2018.

Slovenija podpira krepitev vloge Evropskega mehanizma za stabilnost

Vlada je sprejela stališče, da Slovenija podpira krepitev vloge Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS), ki bi s pomembnimi novimi pristojnostmi moral postati eden ključnih gradnikov institucionalne arhitekture poglobljene EMU.

(Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

WiFi4EU 7/1

Evropska komisija je dne, 31.3.2018 predstavila spletni portal, posvečen pobudi WiFi4EUObčine iz vse Evrope, ki se želijo potegovati za finančna sredstva EU za vzpostavitev dostopnih točk za brezplačen javni brezžični internet, lahko že registrirajo svoje podatke na www.WiFi4EU.eu. Prvi razpis bo objavljen sredi maja, boni pa bodo razdeljeni po vrstnem redu prejetih prijav.

Program WiFi4EU občinam ponuja bon v vrednosti 15.000 evrov za vzpostavitev brezžičnega interneta na javnih mestih, npr. v knjižnicah, muzejih, javnih parkih in na trgih. Pobuda WiFi4EU bo prispevala k uresničitvi vizije, da do leta 2020 vsaka evropska vas in vsako mesto dobita brezplačen brezžični dostop do interneta v okolici glavnih središč javnega življenja. Občine lahko z boni WiFi4EU kupijo in namestijo opremo za brezžični internet (brezžične dostopovne točke) v središčih, ki jih same izberejo. Stroške vzdrževanja omrežja bodo krile občine.

Skupaj je do leta 2020 za financiranje opreme za storitve brezplačnega javnega brezžičnega interneta na voljo 120 milijonov evrov proračunskih sredstev EU za do 8.000 občin v vseh državah članicah ter na Norveškem in Islandiji. Komisija bo ob zagotavljanju geografskega ravnotežja objavilatisoč občin, ki bodo prejele finančna sredstva v okviru prvega razpisaVsaka sodelujoča država bo prejela najmanj 15 bonov. Nadaljnji štirje razpisi v okviru pobude WiFi4EU bodo objavljeni v naslednjih dveh letih.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_sl.htm

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2066_en.htm in https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu

 

Odprt poziv za sofinanciranje projektov Alpe-Jadran 7/2

Zveza Alpe Jadran (AAA) vabi k oddaji projektnih predlogov za sofinanciranje. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi: http://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/

Prijave so možne od 1. marca do 31. marca 2018.

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:

 1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise, npr. Evropa za državljane, ERASMUS +, Kreativna Evropa itd. (največji možni znesek je 5.000€)
 2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
 3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice je potrebno oddati v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 31. marca 2018.

Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

Skupni proračun AAA je namenjen podpori “financiranja pomembnih dejavnosti in projektov, ki so pomembni za celotno omrežje”.

Merila za uspešno izbiro aplikacij:

 • Projekti, ki jih financira AAA, morajo vključevati najmanj tri redne člane AAA iz treh različnih držav.
 • Več je partnerjev, večja je možnost odobritve.
 • Vsi člani AAA morajo imeti priložnost biti del projekta.
 • V vlogi je treba opisati vlogo vsakega partnerja.
 • Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno AAA mora biti jasno opisana v prijavnem obrazcu in je predmet ocenjevanja po zaključku projekta.
 • Število ljudi, ki jih lahko doseže projekt (udeleženci, množitelji, obiskovalci itd.), je bistvenega pomena.
 • Vsi prijavni obrazci morajo biti poslani odgovorni tematski koordinacijski točki (TCP) do 31. marca 2018, 23:59 ure. Naslovi TCP so navedeni na obrazcu za prijavo in na tej povezavi http://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

 

Predvideni skupni znesek financiranja za ta razpis: 35.000 EUR

Tretji razpis za inovativne urbane projekte 7/3

Evropska komisija je 15. 12. 2017 razpisala tretji poziv za inovativne urbane projekte (pobuda UIA). V tretjem razpisu bo namenjeno 80-100 milijonov evrov za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka, stanovanja ter delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu.

Do sredstev so upravičeni lokalni organi, ki so pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih, z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za prijavo predlogov projektov je 30. marec 2018.

Več informacij in navodila za prijavo so na spletni strani pobude UIA.

Odprte prijave za Mobilni evropski program strokovnega razvoja na področju podnebnih sprememb 7/4

Odprte so prijave na program PIONEERS INTO PRACTICE 2018 – Mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij povezanih s podnebnimi spremembami. Program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. Je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov in storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb.

Prijave so odprte do 15. 4. do 24:00 na spletni strani pioneers.climate-kic.org

Program je sestavljen je iz delavnic v Ljubljani (skupno 5 dni), e-learninga, skupinskega projekta ter strokovne izmenjave (placementa) za 4-6 tednov pri gostiteljski organizaciji.  Kritje potnih stroškov in stroškov nastanitve za pionirje v času trajanja programa v znesku 2 tisoč EUR.

Pogoji za prijavo:

– kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en. omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj;

– kot gostiteljske organizacije (hosti) se lahko prijavijo organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

Razpis za naj prostovoljca/prostovoljko v javni upravi za leto 2017 7/5

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 5. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2017.

S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2017 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.

Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/njo do 16. aprila 2018 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za NAJ naziv za leto 2017. Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Pošljite izpolnjeno prijavnico na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC IN NAJ PROSTOVOLJKA ZAPOSLEN/A V JAVNI UPRAVI 2017«.

Nagrajenca in nagrajenko bodo slavnostno razglasili na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 15. maja 2018. Ta naziv posameznik/posameznica lahko prejme samo enkrat.

Dosedanji prejemniki naziva NAJ PROSTOVOLJKA / PROSTOVOLJEC ZAPOSLENA/ ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leta 2012, 2014, 2015 in 2016 so bili Matej Markovič, zaposlen na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, Boris Krabonja, zaposlen na Srednji ekonomski šoli Maribor, Aleš Oven, zaposlen na Univerzi na Primorskem in Ivan Kramberger, zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve.

Več na http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi.

Razpis programa ESPON: Funkcionalna urbana območja in regije Evrope 7/6

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON je objavil razpis za izvedbo raziskovalnega projekta “Funkcionalna urbana območja in regije Evrope”. Razpis je objavljen na luksemburškem in evropskem portalu javnih naročil. Rok za ponudbe je 27. 4. 2018 ob 15:00.

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Cilj projekta Funkcionalna urbana območja in regije Evrope je razvoj orodij za primerjavo in analizo podatkov o trenutnem stanju in trendih razvoja funkcionalnih urbanih območjih in drugih funkcionalnih regij v Evropi.
Podrobneje se lahko z razpisom, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 7/7

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je bil torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

NOVICE DRUGIH

Svetovni dan voda v znamenju narave za vodo 8/1

Namen Svetovnega dneva voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, je usmeriti pozornost na pomembnost vode. Tema letošnjega Svetovnega dneva voda 2018 je “narava za vodo” – raziskovanje rešitev iz narave za izzive 21. stoletja, povezane z vodo. Poškodovani ekosistemi vplivajo na količino in kakovost pitne vode. Danes na svetu živi 2,1 milijarde ljudi, ki doma nimajo pitne vode, kar vpliva na njihovo zdravje, izobraževanje in preživljanje. Šesti splošni cilj trajnostnega razvoja zavezuje svet, da do leta 2030 vsem zagotovi dostop do pitne vode in vključuje posamezne cilje za varstvo naravnega okolja in zmanjšanje onesnaževanja. V tem času (18. do 23.3) pa v Braziliji poteka 8. Svetovni vodni vrh, kjer aktivno sodeluje tudi Slovenija.

Letošnja vodilna misel ozavešča o rešitvah iz narave. Njeno osrednje sporočilo je, da so rešitve iz narave, kot so sajenje dreves za obnovitev gozdov, vnovično povezovanje rek s poplavnimi ravnicami in obnovitev mokrišč, trajnosten in stroškovno učinkovit način za lažjo povrnitev ravnovesja vodnega cikla, ublažitev učinkov podnebnih sprememb ter izboljšanje zdravja ljudi in njihovega preživljanja. Če bomo pri zadovoljevanju potreb rastočega prebivalstva po vodi uporabili rešitve iz narave, bomo prispevali k ustvarjanju krožnega gospodarstva ter hkrati pomagali pri varstvu naravnega okolja in zmanjšanju onesnaževanja, kar sta ključna cilja šestega splošnega cilja trajnostnega razvoja, ki svet zavezuje, da do leta 2030 vsem zagotovi dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbi za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

Slovenija je na področju urejanja voda v tem mandatu izpeljala veliko aktivnosti: pripravila je celovito reorganizacijo področja upravljanja z vodami (ustanovila nov organ v sestavi MOP – Direkcija RS za vode; na novo oblikovala namenski Sklad za vode) in vzpostavila portal eVode; pripravila in izvedla Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav; uspešno in pravočasno zaključila vse kohezijske projekte s področja okoljske infrastrukture; po dolgih letih podelila koncesije za rabo vode.  Sprejet  je bil Načrt upravljanja z morskim okoljem (NUMO). Njegov namen in cilj je pospeševanje trajnostne rabe morij in ohranjanje morskih ekosistemov in doseganje dobrega stanja morskega okolja do leta 2020. Z Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017 – 2021 (NZPO), so predvideni ukrepi in projekti (gradbeni in negradbeni)  s katerimi se bo prioritetno zmanjševala poplavna ogroženost na najbolj poplavno ogroženih porečjih v Sloveniji kot so Savinja, Drava, Ljubljanica z Gradaščico, Kamniška Bistrica, Vipava, Sora, Mura, Ledava in drugi. Nabor ukrepov in projektov za obdobje 2017 – 2021 je ovrednoten na približno 540 mio EUR (oziroma približno 110 mio EUR letno), obenem pa se na ravni Slovenije ocenjuje, da je v obdobju 2017 – 2021 za protipoplavne ukrepe realno razpoložljivih in dosegljivih približno 400 mio EUR (približno 80 mio EUR letno) iz naslova različnih virov financiranja (od tega približno 100 mio EUR iz Sklada za vode in približno 105 mio EUR iz EU kohezije (skupaj z lastno udeležbo)).

*   *   *

Več informacij:
Cilji trajnostnega razvoja
Spletni portal e-Vode
Načrta upravljanja voda
Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021
Predstavitveni film Zeleni obali naproti – primer Slovenije
Podatki o vodi na svetovni ravni

Urbani razvoj z aktivacijo JZP 8/2

Na linku https://we.tl/gaDKviTHyg so predstavljene PPT predstavitve po posameznih strokovnih prispevkih, ki so bili predstavljeni v okviru dogodka “URBANI RAZVOJ Z AKTIVACIJO JZP”.
Na spletnih straneh MOP je po izvedbi dogodka zaživel tudi nov zavihek, ki je namenjen predstavitvi izvajanja urbanega razvoja z JZP, hkrati pa ponuja link do naloge, ki je bila predstavljena na dogodku (http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/urbani_razvoj_in_zemljiska_politika/urbani_razvoj_z_javno_zasebnimi_partnerstvi/).
Vabljeni k ogledu.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.