V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI KAMNIK IN ŠENTILJ.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Glavni odbor SOS o razvitosti občin, cepljenju proti Covid-19 in zaposlovanju v vrtcih 1/1

Dne 25. 3. 2021 se je sestal glavni odbor SOS, na katerem so članice in člani obravnavali predloge za spremembo oz. dopolnitev kazalnikov za določitev koeficienta razvitosti občin. Namreč Ministrstvo za finance je pristopilo k pripravi sprememb Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, ki se uporablja za določitev koeficienta razvitosti občin. Članice in člani so se strinjali, da je potrebno pred spremembo kazalnikov in meril, pripraviti natančno in poglobljeno analizo in šele na podlagi te ugotavljati manko v sedanjem sistemu.

Nadalje so obravnavali težavo glede izvajanja cepljenja v nekaterih okoljih, namreč dejstvo je, da cepljenje poteka različno hitro in da je vsem v interesu, da čim prej dosežemo na nacionalni ravni precepljenost populacije. Z namenom, da se s primeri dobrih praks seznani čim več občin, so se članice in člani strinjali, da SOS organizira predstavitev izkušenj pri cepljenju proti Covid-19 ter da se na nacionalnega koordinatorja za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper Covid-19 naslovi poziv glede cepljenja vseh županj in županov, namreč tudi tu se dogaja, da nekateri županje in župani še niso bili cepljeni, pa čeprav sodijo v isto prednostno skupino kot poslanci DZ RS, svetniki DS RS ter drugi na državni ravni, za katere pa vemo, da so po večini že cepljeni.

Glavni odbor se je tudi ponovno opredelil do sklepa ministrice za izobraževanje o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, sprejetega konec lanskega leta na podlagi interventne zakonodaje. S sklepom je dana pravna podlaga, da se zaradi nemotenega izvajanja vzgoje in izobraževanja na daljavo v vrtcu s 30 oddelki sistemizira eno delovno mesto tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma delovno mesto vzdrževalec računalniške opreme VII/1.

Glavni odbor se strinja, da SOS ponovno na ministrico naslovi poziv, po spremembi sklepa. Torej brisanja določila glede sistemizacije v vrtcih. Prav tako glavni odbor SOS ponovno priporoča, da občine kot ustanoviteljice ne podate soglasja k sistemizaciji delovnega mesta tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V, oziroma delovnega mesta vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih.

Komisija SOS za turizem obravnavala predlog ZGOS 1/2

24.3.2021 je Komisija SOS za turizem na spletni seji obravnavala predlog novele Zakona o gostinstvu. Predsednik komisije Peter Misja je opozoril, da je za nove naloge potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva, hkrati pa pozornost nameniti tudi digitalnim vidikom in zagotoviti orodja in predvideti rabo podatkov. S predlogom se občinam omogoča več možnosti in vzvodov za lokalno urejanje gostinstva, kar so prisotni pozdravili. S tem pa dobijo občine tudi več odgovornosti. Osnutek predvideva pripravo več občinskih aktov in izdaj soglasij: za urejanje obratovalnih časov gostinskih obratov, za urejanje kratkotrajnega oddajanja nepremičnin turistom in za urejanje izvajanja gostinskih storitev izven gostinskih obratov (premični obrati, kioski ipd.). Na seji je bilo poudarjeno, da je za pripravo občinskih aktov v zakonu potrebno zapisati primerne podlage, še posebej za področje nadzora, če želimo učinkovito izvajanje. Turistično bolj razvite občine so izrazile željo po enotnih smernicah oz. izhodiščih za pripravo občinskih aktov, bodisi iz prostorske zakonodaje ali kakšna druga izhodišča.

Suzana Zagorc iz ministrstva pristojnega za turizem je predstavila ključne spremembe zakona, splošneje določene vrste gostinskih obratov, popolnoma nov pristop k obratovalnim časom gostinskih obratov, nova ureditev kratkotrajnega oddajanja nepremičnin turistom, pri kateri je omenila težave pri nadzorstvu povezano s stanovanjskim zakonom in kot posebnost še uzakonjeno ponudbo vode iz pipe. Poudarila je, da gre za prvi predlog, ki pa ga želijo na ministrstvu izboljšati v sodelovanju z občinami in drugimi deležniki. Komentirala je delovno gradivo in izrazila hvaležnost za številne konstruktivne predloge, ki jih bodo z veseljem vključili v besedilo zakona v nadaljnjih fazah obravnave.

Ključni poudarki občin iz razprave so:

 • V zakonu je treba jasno zapisati pooblastila, ukrepe, tako za redarstva in občinske inšpekcije, ki bodo jasno opredelila možnosti ukrepanja
 • Ministrstvo naj preveri ali zakonska določila za kratkotrajno oddajanje dejansko rešujejo problem oddajanja po stanovanjskem zakonu
 • Merila za izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti kratkotrajnega oddajanja nepremičnin je treba uskladiti s prostorskimi predpisi oz. predpisi s področja graditve objektov
 • Če po prostorski zakonodaji gostinska dejavnost ni možna, nihče ne more samo na podlagi ZGOS odpreti dejavnost. Občine bodo pri določanju območij to morale natančno opredeliti, kar pomeni, da nekdo lahko gostinski lokal odpre samo če mu to dopušča namembnost prostora (objekta) in v naslednji fazi se preveri v katerem območju se nahaja (po ZGOS) zaradi obratovalnega časa.
 • Občine bodo morale v teh območjih tudi natančno opredeliti, pod kakšnimi pogoji se lahko posameznim lokalom obratovalni čas omeji (pritožbe, kršitve, hrup…). Hrup se tukaj smatra po konceptu javnega reda in miru. Občine morajo v tem odloku natančno predpisati pogoje za glasbo, morebitno uvedbo varovanja lokalov v večernem času… in te podlage jim mora ZGOS omogočiti.
 • Prav je, da lokalna skupnost sama ureja ponudbo izven gostinskih obratov, glede na svoje prostorske specifike in namembnost prostora. Različne občine to že urejajo različno, npr. z odloki o rabi javnih površin ali o začasnih prodajnih mestih.

Predsednik se je zahvalil vsem sodelujočim in jih pozval, da še pošljejo predloge rešitev na Skupnost občin Slovenije, kjer bomo po potrebi organizirali še dodatno usklajevanje.

O odgovornosti občin zaradi spremembe namenske rabe zemljišča 1/4

V četrtek, 25. marca 2021 je Skupnost občin Slovenije organizirala seminar z naslovom OPN v luči odločitev Ustavnega sodišča.

Mag. Janez Tekavc je predstavil odločitvi Ustavnega sodišča v zadevah U-I-139/15 in U-I-151/15, s poudarkom na elementih neustavnosti spremembe namenske rabe in elementih tehtanja med javnim interesom in interesom lastnika. Glede na citirani odločitvi Ustavnega sodišča je namreč sprememba namenske rabe iz stavbnega v kmetijsko praviloma dopustna le izjemoma. Zato je posebej izpostavil tudi ukrepe po 58. členu ZUreP-2, saj je zoper prostorske izvedbene akte mogoč upravni spor in ne nazadnje opozoril na odgovornost in morebitno odškodnino občin.

ZAKONODAJA

Evidentiranje prejetih sredstev za subvencioniranje tržnih najemnin 2/1

Občine so na podlagi določb ZFRO upravičene do povrnitve celotnega izplačanega zneska subvencij tržnih najemnin v preteklem letu in ne več kot do sedaj le polovico in sicer na podlagi vložitve zahtevka pri Ministrstvu za okolje in prostor, po zaključku koledarskega leta.
Z namenom pravilnega evidentiranja v državnem in občinskih proračunih bo Ministrstvo za okolje in prostor plačila občinam za subvencioniranje tržnih najemnin na podlagi njihovih zahtevkov, evidentiralo na podkontu 411920 – Subvencioniranje stanarin in ne 413099 – Drugi tekoči transferi občinam, kot do sedaj. Navedeno bo veljalo za izplačila MOP občinam v letu 2022 za leto 2021.

Celotno pojasnilo Ministrstva za finance najdete TUKAJ.

Pomembno obvestilo za izvajalce občasnih avtobusnih prevozov 2/2

Skupnost občin Slovenije objavlja obvestilo Ministrstva za infrastrukturo za izvajalce občasnih avtobusnih prevozov.

Gre za povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov za izvajanje občasnega prevoza oseb na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

Več o povabilu na tej povezavi:

https://www.gov.si/novice/2021-03-22-pomembno-obvestilo-za-izvajalce-obcasnih-avtobusnih-prevozov/

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh 2/3

Na spletni strani Državnega zbora je objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh. Cilj novele zakona je, da se pristopi k oblikovanju dodatnih ukrepov za podporo Planinski zvezi Slovenije in planinskim društvom kot skrbnikom planinskih poti.

Veljavni 20. člen zakona določa, da pristojna planinska zveza lahko prejema sredstva za vzdrževanje in označevanje planinskih poti iz državnega ali občinskih proračunov na podlagi letnega programa dela zveze. V nadaljevanju se s spremembo tretjega odstavka predloga zakona občini omogoča, da se za sofinanciranje vzdrževanja in označevanja planinskih poti sklene neposredno pogodbo s pristojno planinsko zvezo na način, da ta lahko ta sredstva v obliki nadomestila iz tega zakona nameni skrbniku planinskih poti. Celotno besedilo predloga zakona najdete TUKAJ.

Posamezne predloge oz. pripombe na predlagane določbe zakona, lahko posredujete v okviru predlogov do ponedeljka, 29. 3. 2021 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot – v usklajevanju 2/4

Na portalu eDemokracija je objavljen Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot  s prilogami.

Predloge in pripombe lahko pošljete do ponedeljka, 29.3.2021 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot je namenjen zlasti upravljavcem naravni vrednot, zavarovanih območij, katerih naloga je, da informirajo obiskovalca, da vstopa na naravovarstveno pomembno območje, da obiskovalce informira o pomenu in vrednotah narave, pa tudi o želenem načinu obnašanja na teh območjih.

Ob pregledu stanja v naravi na področju označevanja naravnih vrednot in drugih naravovarstveno pomembnih območji se je izkazalo, da:

– so ponekod označitve v nasprotju z določbami veljavnega Pravilnika

– je pravilnik preveč omejujoč in ne dovoljuje vseh izkazanih potreb po označevanju na terenu.

Pri pripravi sprememb pravilnika sta bili upoštevani zgoraj zapisani ugotovitvi, kar pomeni, da so pri spremembah sledili stanju v prostoru in spremembe pravilnika naravnali tako, da je dopuščeno več barvnih in konstrukcijskih variant oblikovanja znakov, pa vendar da se ob tem dosega prepoznavnost označevanja najvrednejših območij narave na ravni Slovenije. Enotno podobo znakov tako oblikuje dosledna uporaba in položaj naravovarstvenega simbola ohranjanja narave – pentlja, predpisana barvna sklala, pisava ter velikost in sestavljivost znakov.

Zato se predlaga sprememba Pravilnika, ki bo omogočila več različnih variant označevanja, ob doslednem upoštevanju elementov s katerimi se doseže prepoznavnost označevanja na ravni Slovenije. Priloga se nadomesti z novo prilogo 1 : Obvezni elementi in značilnosti znakov  ter obvezni načini njihove uporabe pri vrstah znakov in Priloga 2: Usmeritve za postavitev, oblikovanje in izvedbo znakov, ki sta sestavni del tega pravilnika.

Z namenom doseganja enotne, pa tudi enostavnejše izvedbe določil pravilnika, spremlja spremembo pravilnika tudi Priročnik za izvajanje Pravilnika. Priročnih vsebuje možne načine oblikovanja znakov in tudi tehnične načrte za izvedbo najpogosteje uporabljenih znakov.

 

 

Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu / po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 2/5

V javno obravnavo je bil poslan predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 • Besedilo predloga prilagamo: TUKAJ.

V javno obravnavo je bil poslan tudi predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 • Besedilo predloga prilagamo TUKAJ.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predloga uredb pošljete najkasneje do petka, 16. 4. 2021 na elektronski naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si, saj sta uredbi ključni za pravočasno objavo javnih razpisov za sanacijo gozdov iz PRP 2014-2020.

Zakon o debirokratizaciji 2/6

Vlada je sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji, katerega cilj je izboljšati konkurenčno poslovno okolje in stanje na področju administrativnih ovir. Namen predlaganih zakonskih določb je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir, kar je eden izmed temeljnih ciljev te vlade.

Predlog zakona sestavljen iz dveh delov. Prvi del je sestavljen iz sprememb in dopolnitev 20 zakonov, ki brez sistemskih sprememb zakonodaje poenostavljajo obstoječo ureditev na več ministrskih resorjih.

Besedilo predloga zakona, ki je v državnozborski proceduri, najdete na TEJ POVEZAVI.

Na SOS zbiramo predloge oz pripombe na predlagane določbe zakona, ki nam jih lahko posredujete do ponedeljka, 19. 4. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si. Prosimo vas, da nam posredujete predlog rešitve k posameznemu členu predloga zakona, ki ga čim bolj utemeljite oz. konkretizirate.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 2/7

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

DOGODKI SOS

31.3. / Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju 3/1

Socialna klavzula zagotavlja socialno odgovorno javno naročanje, kot ga priporočata Evropska komisija in Republika Slovenija. Uporabo socialnih klavzul v javnem naročanju  vam bomo približali na spletni konferenci, ki bo potekala v sredo, 31. marca 2021, od 9.00 do 12.00. Odgovorili bomo na vprašanja:

– Kašni so načini in prakse uporabe socialnih klavzul v javnih naročilih?

-Kakšni so trendi pri nas in v Evropi?

-Kako se lahko socialne klavzule uporablja za boljše vključevanje prikrajšanih skupin na trg dela?

Na spletni konferenci bomo poskušali podati odgovore na zgornja vprašanja. Predstavljeni bodo tudi konkretni primeri javnih naročil z uporabo socialnih klavzul.

Na spletno konferenco vabimo predstavnike občin in drugih javnih organizacij, ki so zavezanci za javno naročanje; poleg tega vabimo tudi predstavnike socialnih podjetij in NVO, ki izvajajo razne storitve in se ukvarjajo z delovno in socialno integracijo prikrajšanih skupin.

Program:

08.45-09:00: Prijava udeležencev v spletno čakalnico.

09.00-09.30: Zakonska osnova, ki jo nudi ZJN-3 za uporabo t.i. socialnih klavzul (Direktorat za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo).

09.30-10.00: Predstavitev Smernic za javno naročanje storitev čiščenja (Direktorat za javno naročanje na MJU).

10.00-11.00: Dobre prakse doma in v tujini za uporabo socialnih klavzul pri zaposlovanju prikrajšanih skupin in varovanju okolja (Ustanova Fundacija BiT Planota in Skupnost občin Slovenije).

11.00-11.30: Predstavitev modela za pripravo »odgovornih javnih naročil« (Fundacija BiT Planota).

11.30-12.00: Vprašanja in odgovori, predlogi in pobude.

Prijave zbiramo TUKAJ  do zapolnitve mest oz. najkasneje do 26. 3. 2021. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. 05 307 4040 oz. 040 288 097 ali nam pišete na mrezenje@planota.si.

 Organizatorji spletne konference:

 • Fundacija BiT Planota v okviru projekta Regionalno stičišče NVO Planota, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo RS.
 • Skupnost občin Slovenije
 • Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje
 • Združenje socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje

1.4. / AGILNO VODENJE IN AGILNA MISELNOST 3/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje z naslovom AGILNO VODENJE IN AGILNA MISELNOST, ki bo potekalo 1. aprila 2021 ob 10.00 uri preko spletne platforme Zoom.

Zaradi velikega števila sprememb je razmišljanje »že od nekdaj delamo tako« nevarno in ne zagotavlja pravočasnega odzivanja in prilagajanja na veliko število sprememb in novosti, ki se dnevno dogajajo.

Spremembe so neizogibne in pomembno je, kako odreagiramo na njih. Se prepustimo, da nas preplavijo in smo nenehno v vlogi žrtve ali pa zajahamo val in prevzamemo nadzor nad dogajanjem. Agilne metode vodenja so odgovor na marsikateri problem, s katerim se srečuje klasični menedžment, se pa vse skupaj prične z agilno miselnostjo. Kako razvijati agilno miselnost in kako razvijati svojo odpornost in prilagodljivost na spremembe, ki prihajajo, boste izvedeli na izobraževanju.

Program:

Pogovorili se bomo o:

– prihodnosti spreminjajočega se dela,

– izzivih sodobnega vodenja

– agilni miselnosti (vrste agilne miselnosti in njihove značilnosti)

–  razvijanju prilagodljivosti na spremembe

Komu je izobraževanje namenjeno:

Vsebina je namenjena predvsem županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodilnim kadrom v občinah in njihovih javnih zavodih.

Predavatelj:

Tematiko nam bo približal Marko Kostelec. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga. Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You.

Vabilo za tiskanje

2.4. / PREDSTAVITEV IZKUŠENJ PRI CEPLJENJU PROTI COVID-19 V KOČEVJU 3/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na predstavitev izkušenj pri cepljenju proti Covid-19 v Kočevju, ki bo potekala 2. 4. 2021 ob 10.00 preko spletnega kanala Zoom.

Ker se je na Skupnost občin Slovenije obrnilo več občin z željo, da bi izvedeli več o izkušnji Občine Kočevje pri organizaciji cepljenja proti Covid-19, smo za predstavitev njihove izkušnje zaprosili župana dr. Vladimirja Prebiliča.

Zainteresiranim bo predstavil način identifikacije in ureditve primernih prostorov za izvajanje cepljenja, kako so v občini pristopili k organizaciji cepilnih seznamov in samega izvajanja cepljenja ter opisal način vključevanja pomembnih deležnikov na lokalnem nivoju, kot so civilna zaščita, gasilci in prostovoljci. Na predstavitvi boste lahko izvedeli tudi, kako so se v Občini Kočevje na cepljenje pripravili, kako so pristopili k obveščanju javnosti in pripravili kampanjo za obveščanje. Župan bo na razpolago tudi za vprašanja udeleženk in udeležencev in diskusijo.

Dogodek bo trajal predvidoma eno šolsko uro.

DOGODKI DRUGIH

Spletne delavnice za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije 4/1

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru procesa priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije – S4 za programsko obdobje 2021-2027 in nadaljevanja podjetniškega odkrivanja v prihodnjih tednih organizirajo spletne delavnice po področjih uporabe S4.

V obdobju od 29. marca do 19. aprila 2021 se bo zvrstilo devet področnih spletnih delavnic.

Delavnice po področjih S4: 

 • Materiali kot končni produkti – ponedeljek, 29. 3. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 24. 3. 2021) – prijavnica
 • Mobilnost – sreda, 31. 3. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 26. 3. 2021) – prijavnica
 • Zdravje – Medicina – petek, 2. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 30. 3. 2021) – prijavnica
 • Tovarne prihodnosti – sreda, 7. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 1. 4. 2021) – prijavnica
 • Trajnostni turizem – petek, 9. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 6. 4. 2021) – prijavnica
 • Trajnostna pridelava hrane – ponedeljek, 12. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 7. 4. 2021) – prijavnica
 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo – sreda, 14. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 9. 4. 2021) – prijavnica
 • Pametne stavbe in dom z lesno verigo – četrtke, 15. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 12. 4. 2021) – prijavnica
 • Pametna mesta in skupnosti s horizontalno IKT mrežo – ponedeljek, 19. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 14. 4. 2021) – prijavnica

Prijave so možne tudi na spletni strani SVRK – Povezava SVRK splet in na spletni strani EU-skladi – Povezava EU-skladi.

Na posamezno delavnico se lahko prijavite najkasneje tri delovne dni pred začetkom. Prijave so možne do zapolnitve razpoložljivih 100 prostih mest na delavnico. Prijavljeni udeleženci boste povezavo do spletne aplikacije Zoom prejeli predvidoma en delovni dan pred posameznim dogodkom. Ostalim bodo omogočili spremljanje dogodka v živo preko kanala YouTube.

Vsi dogodki so brezplačni.

Kontakt za več informacij: s4.svrk@gov.si ali ekipa S4.

31.3./ Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka - za Občine in šole 4/2

IPoP – Inštitut za politike prostora prostora vabi Občine in šole na usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program Aktivno v šolo in zdravo mesto sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli prostovoljno pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka. Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za preverjanje izkušenj iz prakse. Aktivna pot v šolo je pomembna, saj lahko zadosti minimalni potrebi otrok po dnevnem gibanju, povečuje njihovo samostojnost in koncentracijo pri pouku hkrati pa daje otrokom možnost druženja z vrstniki, kar je za otroke še posebej zanimivo. Pešbus in Bicivlak sta že kar dobro znani šolarjem po vsej Sloveniji. Izvajalo ju je že več kot 110 šol od leta 2016. Aktivnosti šole organizirajo za krajša obdobja enega ali dveh tednov ali daljša obdobja ter tudi vse leto vsak dan ali enkrat tedensko. Za organizacijo Pešbusa in Bicivlaka so na internetni strani programa Aktivno v šolo in zdravo mesto na razpolago informativna in podporna gradiva. V preteklih letih se je nabralo tudi veliko izkušenj iz prakse. Vse to in še več kar vas zanima pa lahko spoznate tudi na usposabljanju za izvajalce.

Usposabljanje bo potekalo v sredo 31. 3. 2021 od 14:00 do 16:30 prek spletne platforme Zoom. Izkušnje z udeleženci bo tokrat delila Andreja Fajmut, profesorica razrednega pouka in učiteljica angleščine na razredni stopnji, predstavnica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Črna in koordinatorica Pešbusa in Bicivlaka na OŠ Črna na Kroškem, na kateri Pešbus in Bicivlak potekata že več let enkrat tedensko skozi vse leto.

Vaše prijave zbirajo prek spletne prijavnice do 29. 3. 2021. Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prav tako so brezplačni vsi materiali in orodja za izvedbo. Za dodatne informacije pišite na info@aktivnovsolo.si.

 

 

 

 

31.3./ Nacionalni spletni posvet o evropskih demografskih izzivih 4/3

Vljudno vabljeni na nacionalni spletni posvet o evropskih demografskih izzivih, ki ga gosti evropski poslanec dr. Milan Brglez. Posvet bo potekal v sredo, 31. marca 2021, z začetkom ob 12. uri, preko platforme Zoom.

Za udeležbo na dogodku se prijavite na spodnji povezavi:

Za pripravo na posvet najdete relevantno gradivo na povezavah:

13.4. / Sejem dobrih praks Mesta >> mestom 4/4

S strani slovenskih partnerjev v URBACT omrežjih smo prejeli obvestilo o Sejmu dobrih praks Mesta >> mestom. Ves čas smo namreč na lovu za novimi pristopi, drugačnimi načini dela in svežimi rešitvami mest. Čeprav stalno iščemo navdih drugod v Evropi in puo svetu, se nam zdijo domače dobre prakse še bolj dragocene. Ne samo, da so lažje primerljive zaradi istega zakonskega okvira, kulturne in družbene krajine, preprosteje je tudi vzpostaviti stik s ključnimi ljudmi, ki so sodelovali pri vzpostavitvi dobre prakse in lahko pomagajo tudi pri prenosu v drugo okolje.

Vljudno vabljeni, da se pridružite na Sejmu dobrih praks Mesta >> mestom, v torek, 13. aprila 2021, kjer boste spoznali dobre prakse slovenskih mest, ki so prejele priznanje Mesta mestom, in z njimi tudi poklepetali. Slovenska partnerja v URBACT omrežjih pa vam bosta izdala, kako se lotiti prenosa dobre prakse, da bo ta tudi uspešen. Prijavite se lahko tukaj. Več informacij najdete TUKAJ.

 

23. -25.4./ Spletni knjižni sejem : Vabilo k vseslovenski pobudi za podarjanje knjig ob svetovnem dnevu knjige 4/5

Pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature v sodelovanju z več kot 50 založniki in lokalnimi partnerji vabi k vseslovenski pobudi za podarjanje knjig ob svetovnem dnevu knjige (23. april 2021).

Ker sejmi knjig v živo aprila še ne bodo možni, bodo organizatorji med 23. in 25. aprilom ponudili tridnevni spletni knjižni sejem v obliki skupne spletne trgovine (sejemskavca.si), v kateri se bo več kot 50 slovenskih založnikov predstavljalo z več kot 500 knjigami s sejemski popusti. Spletni sejem knjig bo raznolik knjižni nabor prinesel v vsa slovenska mesta in vasi, tudi tiste brez knjigarn, k sodelovanju pa vabijo tudi vašo občino, saj bo pobuda tako dosegla nacionalno raven.

Pobudo lahko podprete tako, da apel k podarjanju knjig ter novico o spletnem sejmu ob svetovnem dnevu knjige delite z občani in občankami, z oglasnimi mesti (splet, javni prostor, občinska glasila, lokalni mediji) pa pomagate pobudo razglasiti v svoji občini. Ob svetovnem dnevu knjige lahko pripravite tudi nagovor, ki vabi k nakupu in branju knjig, ali sami kupite in podarite knjigo ter to delite po svojih komunikacijskih kanalih.

Več informacij: Pia Prezelj / 040 256 585 / pisarna@mestoliterature.si

5.4. - 26.4. / Ocena učinkov na varstvo podatkov: GDPR in DPIA v projektih digitalizacije 4/6

Za vodje projektov digitalizacije, naročnike programskih rešitev, informatike in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) je podjetje Dataofficer d.o.o. pripravilo specializirano usposabljanje o temeljnih zahtevah GDPR in Oceni učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) v procesih digitalizacije.

Za pripravo DPIA je sicer odgovorna organizacija, ki je naročnik (upravljavec osebnih podatkov) vendar pri tem intenzivno sodeluje z zunanjim izvajalci, razvijalci IT rešitev (obdelovalci osebnih podatkov). Zato je pomembno, da vsi akterji, ki so vključeni v razvojne projekte digitalizacije, poznajo zahteve zakonodaje o varstvu osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-1) ter Presoje učinkov na varstvo osebnih podatkov (DPIA).

PROGRAM USPOSABLJANJA:

 1. del poteka preko interaktivne e-učilnice SMARTDPO e-učilnice (od 5.4. do 26. 4.),
 2. del pa preko webinarja (dne 23. 4.), ki bo namenjen praktični predstavitvi izdelave DPIA in odgovorom na morebitna vprašanja udeležencev.

Več informacij najdete v VABILU.

 • Prijave zbirajo do PETKA, 2. 4. 2021, na info@dataofficer.si. Ob prijavi pošljete izpolnjeno excell tabelo TUKAJ s podatki o imenu zaposlenega oz. zaposlenih ter elektronskem naslovu.

UPOŠTEVAJTE, DA IMATE KOT ČLANI SOS AVTOMATSKI 20 odstotni POPUST NA CENO, NE GLEDE NA ŠTEVILO UDELEŽENCEV!

VLADA RS

191. dopisna ter 66. redna seja 5/1

 • 66. redna seja 

Nominacija čebelarstva v Sloveniji za vpis na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

Vlada se je na današnji seji seznanila s potekom priprav in dala soglasje k nominaciji čebelarstva v Sloveniji za vpis na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Nominacija, ki jo je na današnji seji sprejela vlada, temelji na enotah nesnovne dediščine, vpisanih v Register nesnovne kulturne dediščine med 2018 in 2020, in sicer: čebelarstvo, poslikavanje panjskih končnic, prevozno čebelarstvo, izdelovanje panjev in čebelnjakov, vzreja čebeljih matic kranjske čebele, apiterapija, izdelovanje malih kruhkov in lesenih modelov, lectarstvo. Pripravljena je v angleškem jeziku kot uradnem jeziku UNESCO, njen naslov je ”Beekeeping in Slovenia, A Way of Life”, v slovenskem prevodu ”Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja”.

Mnenje vlade k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali

Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-E), skrajšani postopek,  ki ga je Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana mag. Meira Hot), in ga pošlje Državnemu zboru RS. Vlada meni, da predlagane delne spremembe zakona ne bi bile smotrne (tudi z vidika porabe finančnih sredstev) in kljub temu, da so nekatere rešitve ustrezne, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali v predlagani obliki ne podpira.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Stanovanjskemu zakonu

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. S predlaganimi amandmaji se v večjem delu upoštevajo predlogi in pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki so pretežno nomotehnične narave.

Vsebinsko je  dodan stavek v 112 a členu, kjer je dodano, da mora lastnik pred odpovedjo najemne pogodbe  pisno opomniti najemnika o kršitvi najemne pogodbe v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 103. člena tega zakona. Namen take ureditve je, da se najemnika pravočasno seznani z možnostjo odpovedi pogodbe in načinom odprave odpovednega razloga, da lahko najemnik z ustreznim ravnanjem pogodbo ohrani v veljavi in tako prepreči neugodne posledice. Enako se ureja varstvo najemnika tudi v postopku odpovedi najemne pogodbe preko naloga za izpraznitev stanovanja v primeru neplačila najemnine ali stroškov.

Preprečili bomo dodatna tveganja za onesnaženje pitne vode

Vlada soglaša s predlogom amandmaja k dopolnjenemu Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah. Amandma je predlagalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).  MOP je predlagal črtanje 4. člena novele, in sicer zato, da preprečimo dodatna tveganja za onesnaženje pitne vode. Vlada soglaša, da se 4. člen novele izvzame iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki je v obravnavi v Državnem zboru RS. Gre za 69. člen Zakona o vodah, s katerim bi bilo pod določenimi strogimi pogoji izjemoma možno graditi objekte in naprave na vodovarstvenem območju. Gre za objekte in naprave, ki so namenjeni proizvodnji, v katere so vključene nevarne snovi in za katere je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje ter objektov in naprav za odlaganje odpadkov. Da ne bi prišlo, do možnosti gradnje objektov in naprav, ki bi potencialno lahko ogrozili vodne vire, so bile v 4. členu ZV-1G še dodatne varovalke, in sicer bi morala biti takšna gradnja dopuščena v podzakonskem aktu, ki opredeljuje vodovarstveno območje in takšna gradnja ne bi imela bistvenega vpliva na zdravstveno ustreznost voda. Glede na številna opozorila strokovnih organizacij in posameznikov, da takšna izjema potencialno dodatno ogroža vodne vire, podpisniki tega amandmaja predlagajo črtanje izjeme, s čimer vlada soglaša.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k noveli Zakona o tujcev

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, druga in tretja obravnava. Predloge amandmajev je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve in sledijo tudi pripombam Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Nanašajo se na uskladitev besedila glede pristojnosti za odločanje (z vlade na državni zbor) in uskladitev glede izkazovanja zadostnih sredstev za preživljanje za podaljšanje in izdajo nadaljnjega dovoljenja za prebivanje. Dokazila, s katerimi lahko tujec izkazuje ta pogoj, se enačijo z dokazili, ki se lahko predložijo kot dokaz v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje.

Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pri postopku ocenjevanja za leto 2020 se bodo tako ocenili tudi tisti javni uslužbenci, ki so bili v letu 2020 odsotni več kot šest mesecev zaradi odrejene karantene, višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami, zaradi odrejenega čakanja na delo ali zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ti javni uslužbenci se za leto 2020 ocenijo v 30 dneh od uveljavitvi te uredbe.

Ocena javnega uslužbenca, pridobljena v skladu s to uredbo, se bo upoštevala pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred že v letošnjem letu. Ostale določbe sistemske ureditve ocenjevanja in ugotavljanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred, kot so določene z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ostajajo nespremenjene.

V Obalno-kraški, Goriški in Koroški regiji ponovna omejitev gibanja na regijo, gibanje ponoči omejeno med 22. in 5. uro

Tri statistične regije Obalno-kraška, Goriška in Koroška so obarvane rdeče. V teh regijah se zato ponovno uvede omejitev gibanja na vsako posamezno regijo (gibanje med občinami znotraj posamezne rdeče regije je dovoljeno). Prehajanje med temi rdečimi regijami in drugimi regijami je prepovedano v obe smeri.

Pri prehajanju med rdečimi regijami in drugimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med statističnimi regijami na podlagi 1. in 3. točke. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

Vlada sprejela četrto verzijo nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19

Vlada Republike Slovenije je sprejela nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, verzija IV. Zaradi širjenja novih oblik koronavirusa SARS-CoV-2 se spreminjajo prednostne skupine za cepljenje.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu ter ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.S spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijstvu se poenostavlja administrativne postopke za izvajanje kmetijskih ukrepov, predlaga vzpostavitev sistematičnega spremljanja stanja kmetijskih tal in določa, da se prenos kmetijskega gospodarstva v obdobju po datumu za oddajo zbirne vloge upošteva le v primeru višje sile ali prenosa lastništva.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta za obdobje od začetka januarja 2014 do konca decembra 2020 ter ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da do 31. maja 2021 določijo morebitni ostanek evropskih kohezijskih sredstev na mehanizmu Dogovor za razvoj regij. Prav tako morajo pripraviti analizo stanja izvajanja projektov v tem okviru in o tem poročati vladi.

 • 191. dopisna seja

Soglasje vlade s predlogi amandmajev k noveli Zakona o prevozih v cestnem prometu

Vlada je na dopisni seji soglašala s Predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Z amandmaji se sledi mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora RS, da koncesijski akt ne more predpisovati svojih sestavin. Snop linij je s koncesijskim aktom določen kot skupek ene ali več linij, ki je metodološko opredeljen kot geografsko, prometno, gospodarsko, upravljavsko in migracijsko smiselno zaključena enota. Določen je v prilogi koncesijskega akta (Uredbe), ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Posamezno konkretno linijo znotraj sklopa pa, upoštevaje enako (podrobnejšo) metodologijo, znotraj snopov določa organ upravljanja javnega potniškega prometa (JPP).

Ker gre za operativno določitev linij, ki se s časom spreminjajo glede na različne, povsem operativne dejavnike (od začasnih ali stalnih obvozov, preusmeritev, sprememb tras, migracijskih tokov, podaljševanj linij), je smiselno, da posamezno linijo lahko spremeni organ JPP, saj bi sicer vlada morala potrjevati vsako spremembo posamezne linije, kar bi lahko pomenilo spreminjanje koncesijskega akta na mesečni ravni. Ne glede na spremembo linije znotraj snopa pa ta (sestavljen iz ene ali več linij) ostaja nespremenjen, saj geografsko, prometno, gospodarsko, upravljavsko in migracijsko zajema enako smiselno zaključeno celoto. Glede na zapisano posledično eden ali več snopov linij predstavlja sklop naročila, ki se v postopku podelitve koncesije oddaja kot smiselno zaključena celota v okviru ene koncesijske pogodbe.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav 6/2

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 5. marca 2021, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021). Poziv z oznako JP-PAR-2021 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/21

 • ROK ZA PRIJAVO 31. 5. 2021 do 23.59

 

 

Drugi izmed štirih pozivov iniciative EUCF bo odprt med 29. marcem in 31. majem 2021 6/3

Po uspešno izvedenem prvem pozivu iniciative EUCF lansko leto ponovno vabimo k sodelovanju vse občine in občinske organizacije, da se prijavijo na njen drugi poziv. Drugi izmed štirih pozivov bo odprt od 29. marca do 31. maja 2021. V Centralni in Vzhodni Evropi, kamor se uvršča Slovenija, bo v sklopu prihajajočega drugega poziva akontacija dodeljena 25 uspešnim prijavam.

Iniciativo EUCF (European City Faciliy) je zasnoval konzorcij petih evropskih partnerjev – Energy Cities, adelphi, Climate Alliance, Enviros in FEDARENE. Skupnost občin Slovenije se ji je priključila leta 2020 kot kontaktna točka na državni ravni. EUCF pomaga evropskim občinam in občinskim organom pri izdelavi podrobnega investicijskega koncepta za načrtovani projekt prehoda na trajnostno oskrbo z energijo. Tak investicijksi koncept predstavlja ključen korak na poti do zagotovitve financiranja za projekt. Videoposnetek z drugega seminarja je na voljo tukaj.

1,7 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 6/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu, 12. 3.2021 objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Tematska infografika

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 1,7 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021 do 23.59. ure.

Več na : https://www.gov.si/novice/2021-03-12-za-izboljsanje-posestne-strukture-razpisanih-17-milijona-evrov-za-nalozbe-v-izvedbo-agromelioracij-na-komasacijskih-obmocjih/

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF 6/5

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer:

 1. Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3: Povabilo k oddaji vloge_PF1_PF3 in
 2. Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2: Povabilo k oddaji vloge_PF2

Več informacij na www.srrs.si.

 

Potrditev/pridobitev naziva PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA 2021 6/6

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že osemindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Zavedajo se, da je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazna občina 2021« izpostavljajo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij:

 • prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti in cenijo njihovo delo,
 • podpirajo prostovoljske organizacije in
 • namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.

Priporočila za občine, postopek potrditve ali pridobitve naziva in prijavnico najdete na spletni strani https://www.prostovoljstvo.org/natecaji/prostovoljstvu-prijazna-obcina-2021.

Rok za pošiljanje prijav je 29. marec 2021.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 18. maja 2021.

Poziv občinam za oddajo zahtevkov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav 6/7

Ministrstvo za javno upravo je poslalo poziv občinam in skupnim občinskim upravam za oddajo zahtevkov za sofinanciranje za preteklo leto. V 43 skupnih občinskih upravah sta združeni skupno 202 slovenski občini. Ministrstvo je v lanskem letu za sofinanciranje namenilo več kot 6 mio EUR, tudi letos ima v proračunu zagotovljeno podobno vsoto.

Rok za oddajo zahtevkov je 31. marec 2021.

Natečaj Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi 6/8

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 8. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2020. S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi.

Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2020 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci. Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi, nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/jo do 31. marca 2021 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za naziv.

 • Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI 2020« ali skenirano na slovenska@filantropija.org.

Več informacij najdete na: https://www.prostovoljstvo.org/natecaj/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi-2020

Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije 6/9

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 31/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 16 mio EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog.

Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 6. 2021, zadnji rok pa 2. 9. 2021.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 6. 2021, zadnji rok pa 2. 9. 2021.

Več na: https://www.gov.si/novice/2021-03-05-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije/

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 6/11

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 6/12

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 6/13

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Svetovni dan voda 2021: Cenimo vodo 7/1

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) leta 1993 razglasila, da bi opozorila svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi. Letošnja nosilna tema svetovnega dneva voda je bila namenjena ozaveščanju o globalni vodni krizi in pomanjkanju čiste vode ter zavedanju, kaj nam voda pomeni, kako je pomembna za vsakega posameznika in lokalno okolje.

Več o pomenu vode na področju delovanja ministrstva za okolje in prostor lahko preberete TUKAJ in ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na povezavi TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.