NOVICE SOS

Izredna seja glavnega odbora SOS 1/1

Dne 27. 3. 2020 je potekala izredna seja glavnega odbora SOS, na kateri so članice in člani razpravljali o trenutnem stanju v Sloveniji, ukrepih države in tudi občin, financiranja občin in stroškov občin ter tudi glede morebitne aktivacije 37. a člena Zakona o obrambi.

Članice in člani so se strinjali, da je nujno potrebno, da SOS ponovno pozove občine, da s svojimi ukrepi za blažitev posledic koronavirusa počakajo dokler dokler ne bodo jasni in dokončni vsi ukrepi Vlade RS. Država bo z zakonskimi paketi t.i. #protiKoronaPaketi sprejela številne, neposredne ukrepe za pomoč tako gospodarstvu kot številnim drugim, prizadetim organizacijam in skupinam državljank in državljanov. Ukrepi so usmerjeni v ohranjanje delovnih mest, izboljšanje socialnega položaja ogroženega prebivalstva, posebej samozaposlenih oseb, nadalje v ohranitev delovanja podjetij, izboljšanja likvidnosti podjetij in pomoči znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo ter za pomoč kmetijstvu. Vsi ti ukrepi pa bodo imeli pozitivne učinke tudi na lokalno skupnost, predvsem pa za občanke in občane. V kolikor se bo naknadno izkazala potreba po pomoči tudi s strani občin, se priporoča, da se na nivoju vseh občin uskladijo in poenotijo ter sprejmejo čim bolj pravični in fokusirani ukrepi za tiste, ki so utrpeli največjo škodo zaradi nastale krize. Ti ukrepi bodo tudi sorazmerni z ukrepi Vlade RS. Ker v tem trenutku še ni jasno kakšna bo javno finančna situacija za občine po koncu te krize, bi ukrepi občin lahko imeli očiten vpliv tudi na proračune občin.

V skladu z navedenim je tudi glavni odbor sprejel odločitev, da se pozove Vlado RS, da čim prej v zakonodajni postopek vloži predlog zakona interventne narave, s katerim bo povprečnina za leto 2020 določena v višini 623,96 EUR, za leto 2021 pa v višini 628,20 EUR in da se z namenom finančne razbremenitve občin na sejo Državnega zbora RS prioritetno uvrsti Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, EPA 953-VIII) in se ga nujno sprejme (poziv SOS, ZOS in ZMOS najdete TUKAJ).

Članice in člani glavnega odbora so obravnavali pobudo, da se vodstvo Skupnosti občin Slovenije opredeli do predloga ministrstva glede aktivacije 37. a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – upb in 95/15), na podlagi katerega se izjemoma pripadnikom Slovenske vojske podelijo izjemna pooblastila, če to zahtevajo varnostne razmere. Pri tem ugotavljajo, da v tem trenutku nimajo dovolj informacij o stanju na državni meji (zavračanje sprejetja nezakonitih migrantov s strani Hrvaške, o številu ilegalnih prehodov…), da bi lahko verodostojno odločali ali je predlagani ukrep v danem trenutku ustrezen. Pozivajo pa vse pristojne organe ter poslanke in poslance Državnega zbora RS, da skozi političen konsenz oblikujejo rešitve, ki bodo v najvišjo korist tako občank in občanov v občinah, ki živijo ob meji, kot vsem ostalim državljankam in državljanom Slovenije.

Vrtci v času nedelovanja 1/2

Dne 25.3.2020 smo bili seznanjeni z dopisom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) glede organizacije dela v vrtcih v času izrednih razmer. SVIZ je v okrožnici vrtcem v Sloveniji posredoval navodila, kako naj organizirajo delo vrtcev v teh kriznih razmerah. Tako je bilo mogoče razbrati, da naj se vsem zaposlenim (administrativnim in tehničnim delavcem ter vsem strokovnim delavcem v oddelkih – vzgojiteljice kot tudi vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic!) poskuša omogočiti opravljanje dela na domu v čim večji možni meri, pri čemer je treba upoštevati relevantne predpise in navodila pristojnih institucij (ministrstva, pristojnega za delo, inšpektorata RS za delo ipd.).  Omenjeni dopis sindikata je v številnih občinah povzročil izjemno negodovanje, saj so morale številne občine zaradi zaprtja vrtcev   zagotavljati in organizirati prostovoljce za varovanje tistih otrok, katerih starši morajo  tudi v času krize polno delovati.

V zvezi z navedenim je sekretariat na ministrico za vzgojo in izobraževanje, dr. Simono Kustec naslovil poziv, da  ministrstvo nemudoma pripravi navodila, iz katerih bo jasno izhajalo, kako morajo vrtci v dani situaciji organizirati svoje delo oz. status zaposlenih.

V naslednjih dneh je pristojno ministrstvo sicer posredovalo okrožnico (ki jo najdete TUKAJ), ki pa je dodatno razburila, tudi zato, ker je v uvodu te pisalo, da je bila usklajena z združenji občin. Skupnost občin je nemudoma opozorila, da temu ni bilo tako. Vsebina okrožnice pa občinam tudi ni ponudila rešitev, s katerimi bi se lahko strinjale oz. jo sprejele.

Zato je sekretariat SOS na ministrstvo posredoval nekaj predlogov rešitev, za katere pričakuje, da bodo uveljavljene v zakonskem paketu t.i. #ProtiKoronaPaket. Od tega, da pričakujemo, da bo država v celoti krila izpad plačila staršev, da bo po analogiji z drugimi zasebnimi družbami, krila izpad dohodkov v zasebnih vrtcih do tega, da se v zakonu jasno opredeli prepoved dela od doma za vse strokovne delavce, ki neposredno delajo z otroki. Pa tudi, da je za vsako delo v vrtcu ali od doma v vrtcu potrebno pridobiti soglasje občine ustanoviteljice.

SOS pozvala Vlado RS k sprejemu ukrepov in interventnega zakona za blažitev posledic zaradi koronavirusa v občinah 1/3

Skupnosti občin so dne 25.3.2020 na Vlado RS naslovile dopis, v katerem predlagamo, da je nujna vključitev združenj občin v postopke priprave sistemskih predpisov, ki se pripravljajo za preprečevanje težko popravljivih posledic za delovanje države in lokalne samouprave, zaradi koronavirusa.

Skupnost občin Slovenije je na Vlado naslednji dan naslovila tudi še konkretne predloge in ukrepe občin članic, ki bi se vključilo v interventne zakone, in ki bi bili v pomoč pri blažitvi posledic krize v občinah in se nanašajo tako na različna področja kot deležnike.

Ob tem je bilo izpostavljeno kot poglavitno, da se z namenom finančne razbremenitve občin prioritetno uvrsti Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, EPA 953-VIII) na sejo Državnega zbora RS in ga nujno sprejme. Občinam je tudi potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva v razliki med prihodki od dohodnine ter stroški za izvajanje zakonskih nalog posamezne občine. V obstoječem sistemu financiranja občin vse občine iz dohodnine ne prejmejo zadostno višino sredstev za pokritje stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Občine tako za izvajanje teh namenjajo lastna sredstva. Zaradi ukrepov povezanih s koronavirosom imajo občine dodaten izpad lastnih prihodkov (parkirnine, turistične takse, najemnine od gostincev…), saj je izvajanje storitev občin onemogočeno. Občinam je tako potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj bo drugače ogroženo izvajanje tudi zakonskih nalog v občinah.

Predstavljamo POMOČ NA DLANI, orodje razvito v 4P DIH 1/4

S pojavom epidemije smo vsi čez noč ostali doma in se s svetlobno hitrostjo priučili uporabe najrazličnejših orodij, ki nas povezujejo in nam omogočajo delo. Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s 4P DIH tik pred epidemijo zaključila niz regionalnih delavnic na katerih smo ugotavljali digitalne potrebe občin. Kar nekaj občin je s pojavom epidemije zelo hitro pripravila tudi spletne rešitve za povezovanje občanov, tistih ki potrebujejo kakšno pomoč in tistih, ki jim to pomoč lahko ponudijo. K izdelavi takšne rešitve je pristopila tudi ekipa 4P DIH, poimenovali so jo POMOČ NA DLANI in je na voljo vsem občankam in občanom vseh občin:

https://pomocnadlani.4pdih.com/.

Pomoč na dlani povezuje ponudnike brezplačne pomoči ljudem v stiski po vsej Sloveniji. Portal trenutno omogoča iskanje pomoči na področju oskrbe z živili in zdravili na domu za gibalno ovirane ali drugače ogrožene posameznike in iskanje brezplačnega varstva za otroke staršev, ki ga zaradi izrednih razmer niso zmožni najti. V ekipi 4P DIH so pripravljeni razširiti ponudbo storitev. Z idejami in predlogi jih lahko kontaktirate na pomocnadlani@4pdih.com. Občine vabimo, da rešitev pogledate in po svoji presoji o rešitvi obvestite svoje občanke in občane, ki pomoč potrebujejo in tiste, ki jo lahko ponudijo.

POVPRAŠEVANJE

Informacije o sprejetih ukrepih v času epidemije 2/1

V času razglašene epidemije na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaznavajo, da se osebe, ki so se znašle v težkih situacijah, obračajo na Ministrstvo ter pristojne centre za socialno delo, s prošnjo po dodatnih informacijah.

V medijih zaznavajo, da občine k reševanju problemov pristopajo različno in sprejemajo različne ukrepe, zato prosijo, da zberemo in jim posredujemo informacije o sprejetih ukrepih, ki jih bodo posredovali centrom za socialno delo, da jih bodo lahko posredovali strankam, ko se obrnejo na njih po dodatne informacije. Ravno tako bodo te informacije nudili na ministrstvu strankam, ki se obrnejo neposredno na ministrstvo.

Pripravili so tabelo, ki se seveda lahko dopolni z morebitnimi drugimi ukrepi, ki so jih občine sprejele. Ker se ukrepi sproti spreminjajo in prilagajajo trenutnim razmeram prosimo, da se z vaše strani zagotovi posodabljanje tabele z zbranimi informacijami o sprejetih ukrepih in da nas sproti obveščate o spremembah.

Prosimo, da nam izpolnjeno tabelo in morebitne spremembe posredujete na info@skupnostobcin.si.

TABELA: Ukrepi občin Koronavirus- podatki občin

 

 

Rezultati vprašalnika o digitalnih potrebah občin in podaljšan rok 2/2

Zaradi epidemije je podaljšan tudi rok za izpolnitev vprašalnika o digitalnih potrebah občin, na podlagi katerega bo Ministrstvo za javno upravo pripravilo razpis za občine. Zavedamo se, da ste v občinah mnogi preobremenjeni v teh dneh s številnimi nalogami, ki jih zahteva odzivanje na epidemijo in dnevno uvajanje novih ukrepov. V kolikor pa so kakšni sodelavci zaradi narave njihovega dela manj obremenjeni, prosimo, da bi vprašalnik izpolnili. Vprašalnik se nahaja na https://forms.gle/4thJBAYxBFJPon4z5.

Rezultate odgovorov občin, ki so na vprašalnik že odgovorile lahko pogledate v orodju, ki so ga razvili na 4P DIH: http://4pdih.com/orodje/.

 

ZAKONODAJA

Dodatek za rizične razmere – epidemija 3/3

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo napotek glede izplačila dodatka za rizične razmere zaposlenim v javnem sektorju.

Med zapisanim ministrstvo, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju, zgolj pojasnjuje, da se dodatek za delo v rizičnih razmerah lahko izplačuje le za čas, ko se delo v času trajanja epidemije dejansko opravlja, ter da se ta dodatek ne more izplačevati javnim uslužbencem, ki opravljajo delo na domu.

Presoja o tem, kdo je upravičen do tega dodatka upoštevaje 11. točko 39. člena KPJS, je v pristojnosti delodajalca, pri čemer pa velja opozoriti, da so predstojniki v tej zvezi, tudi upoštevaje 2. člen Zakona o javnih financah, odgovorni za učinkovito in gospodarno rabo javnih sredstev.

Poleg tega je ob tem treba upoštevati tudi dejstvo, da so za čas trajanja epidemije uveljavljeni določeni predpisi, ki zaradi preprečitve širjenja virusa COVID-19 omejujejo gibanje vsem, ne le zaposlenim v javnem sektorju, in je zaradi tega pri odločanju delodajalcev, kdo mora vsakodnevno prihajati na delo v času epidemije, treba upoštevati tudi namen uveljavitve teh predpisov.

Upoštevaje vse zgoraj navedeno želijo spodbuditi predstojnike uporabnikov proračuna, da zagotovijo, da bodo od doma na delo prihajali zgolj tisti javni uslužbenci, ki zaradi vsebine opravljanja nalog oziroma poklicnega poslanstva ter zagotavljanja nemotenega in nujnega delovnega procesa svojega dela ne morejo opravljati na domu.

Več si lahko preberete TUKAJ.

Prostovoljstvo in sodelovanje z NVO 3/4

Na Ministrstvo za javno upravo, kot organ pristojen za področje prostovoljstva in delovanje nevladnih organizacij se v povezavi s trenutnimi razmerami obračajo nekatere občine in nevladne organizacije. Skladno z njihovim zaprosilom občine obveščamo o njihovem sporočilu glede prostovoljstva in sodelovanja z NVO.

Uvodoma bi vas pri organiziranju prostovoljskega dela opozorili, da se lahko organizirano prostovoljstvo opravlja v okviru prostovoljskih organizacij in na podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe, tudi v osebah javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno.
Posebni prostovoljski programi lahko pomenijo le dopolnitev redne dejavnosti izvajalca javne službe in se določijo z notranjim aktom izvajalca javne službe (to so praviloma javni zavodi in nekateri koncesionarji in ne občine). Vse te organizacije morajo biti skladno z Zakonom o prostovoljstvu vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

Ministrstvo za javno upravo skrbi za podporno okolje za nevladne organizacije; regionalna stičišča NVO, katerih naloga je izvajanje dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij na ravni posameznih regij. Podpiramo tudi mrežo za prostovoljstvo, Združenje Slovenska filantropija, ki na enak način izvaja dejavnosti na področju prostovoljstva.

V tej negotovi situaciji smo se znašli vsi skupaj, zato je izjemno pomembno, da si medsebojno pomagamo in si gremo v največji meri nasproti. Ne smemo pozabiti, da so ravno nevladne organizacije, zaradi poznavanja terena, v tem trenutku ključnega pomena, da pomoč pride do najbolj potrebnih. S tem namenom vam v prilogi posredujemo kontakte regionalnih stičišč in mreže za prostovoljstvo kot nosilcev podpornega okolja. V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč ali informacijo, ki vam bi jo lahko nudilo stičišče ali mreža za prostovoljstvo, se lahko obrnete na njih.

PREGLEDNICA: Podporno okolje_covid_kontakti

Predlogi sprememb Uredb s področja odpadne embalaže 3/5

S strani Ministrstva za okolje in prostor, smo v pregled in obravnavo prejeli predloge za spremembo Uredb, ki urejajo odpadno komunalno embalažo. V Uredbi se med drugim predlaga, da stroške ravnanja s tisto odpadno embalažo, ki je od izvajalcev javne službe ne bodo prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, plačuje država iz proračuna, vendar ne na račun davkoplačevalcev temveč proizvajalcev, in sicer najdlje do spremembe sistema ravnanja z odpadno embalažo in njegove uskladitve z zahtevami iz Direktive 2018/851/EU. Ker se s tem ukrepom ne spreminja povzročitelj obremenitve, bodo potrebna sredstva za kritje stroškov prevzema odpadne embalaže od izvajalcev javne službe in nadaljnjega ravnanja s to odpadno embalažo pridobljena s plačilom okoljske dajatve, in ne več s plačevanjem teh stroškov družbam za ravnanje z odpadno embalažo. .

V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je ugotovljeno, da so Izvajalci javne službe so v takih razmerah »talci« sistema, saj so dolžni zagotavljati nemoteno izvajanje svojih storitev, ob tem pa jim je onemogočeno sprotno oddajanje zbrane (ali iz mešanih komunalnih odpadkov izločene) odpadne embalaže. Ker so jim družbe za ravnanje z odpadno embalažo v preteklosti že večkrat zavrnile plačevanje stroškov skladiščenja odpadne embalaže za čas, ki presega 7 dni (tudi na podlagi odločitev sodišča), ti stroški dodatno bremenijo izvajalce javne službe, ne glede na to, da so z uredbo določeni kot stroški družb za ravnanje z odpadno embalažo. Izvajalci javne službe v svojih zbirnih centrih in centrih za obdelavo komunalnih odpadkov ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami ustrezno urejenih skladišč za skladiščenje vse neprevzete odpadne embalaže. 

Besedilo Uredb si lahko preberete na spodnjih povezavah

Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
Sklepa o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Rok za posredovanje pripomb je podaljšan do 15. aprila 2020 na naslov miha.mohor@skupnostobci.si.

Predlog izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino za leti 2020 in 2021 3/6

Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije v obravnavo prejela predlog Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2020 in 2021. ki ga je pripravil Urad RS za mladino pri MIZŠ.

Na sledeči povezavi najdete PREDLOG.

Vaše pripombe, predloge in pomisleke na predlog nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 2.4.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

30.3. / Webinar za občine – Organizacija spletnih srečanj – PRIJAVE ZAPOLNJENE 4/1

Prijave več niso mogoče, posnetek bo na voljo po zaključenem webinarju.

V kriznem času Covid-19, se je način dela spremenil. Tudi za delo občin so prišli novi izzivi. Z željo, da vam pomagamo premagovati te ovire, smo za vas pripravili nekaj nasvetov glede organizacije primerne oblike spletnega sodelovanja pri sestankih različnih organov, služb in skupin, ki nudijo pomembne javne storitve svoji skupnosti.

V Skupnosti Občin Slovenije smo v sodelovanju z Državnim Svetom RS, 4P DIH in Inštitutom za lokalno samoupravo Maribor, za vas pripravili kratek webinar (spletni seminar) na temo tehničnih in pravno-organizacijskih vidikov sodelovanja na daljavo.

Vabimo vas, da se webinarja udeležite v ponedeljek, 30.3.2020, ob 10h. V kolikor imate takrat druge obveznosti pa vam bo posnetek vsebine na voljo za ogled, ko boste utegnili.

Za udeležbo je potrebna prijava, s katero nam sporočite vaš e-mail naslov, kamor vam pošljemo povezavo v virtualno sejno dvorano.

Vabilo s programom Vabilo webinar – organizacija spletnih srečanj

NALAS vabi na brezplačne spletne tečaje 4/3

Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS vabi k udeležbi 2.tečaja Upravljanje premoženja v vodnem sektorju vse županje in župane, članice in člane mestnih svetov ter zaposlene na občinah, ki jih zanima področje komunalnih zadev, da izvejo več o sistemskem, metodološkem in finančnem upravljanju kot tudi upravljanju z dokumenti. Več informacij najdete TUKAJ.

Tečaj bo potekal v srbskem jeziku in bo trajal šest tednov, s pričetkom v ponedeljek, 6. aprila 2020.Tečaji so za občine članice Skupnosti občin Slovenije (SOS) brezplačni. Prijave sprejemamo do srede, 1.4.2020 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Več informacij o spletnih tečajih spomladi in jeseni 2020 je na voljo spodaj.

 

 

Poziv mreže NALAS za zainteresirane ponudnike usposabljanj 4/4

Projekt “Povečanje lokalnih zmogljivosti za izvajanje Agende 2030 in načelo Nikogar ne pustite za seboj izvaja mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS v sodelovanju z GIZ. Vsebina projekta prispeva k izvajanju »Socialne pravice za ranljive skupine II (ang. SoRi II)«, ki ga izvajata omenjeni organizaciji v imenu Zveznega ministrstva za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ). Splošni cilj projekta je podpreti lokalne samouprave v petih partnerskih gospodarstvih zahodnega Balkana za izboljšanje gospodarskih, družbenih in kulturnih pravic njihovih državljanov.

NALAS za potrebe razvoja in izvajanja projekta poziva k sodelovanju zainteresirane posameznike, ki bi razvijali interaktivna usposabljanja o tematikah kot so ozaveščanje, terensko delo, dnevni centri, forum za socialni dialog ter odzivi v nujnih primerih in obvladovanje tveganja nesreč.

Zainteresirane ponudnike storitev usposabljanja (podjetje, konzorcij, direktor prodaje) prosimo, da pošljejo prijavo do 8. aprila 2020 in sicer do 16. ure na  info@nalas.eu. Prijava naj bo napisana v angleškem jeziku in naj upošteva pripis zadeve v elektronskem sporočilu »SoRi II Training Provider«.

Več podrobnosti o predvidenem usposabljanju med 22. aprilom in 30. oktobrom 2020 ter o samem postopku prijave, je na voljo v obliki prilog TUKAJ.

Primerjalna analiza ravnanja s trdnimi odpadki v Jugovzhodni Evropi 2019 4/5

Vas zanima ravnanje s trdnimi odpadki? Želite izvedeti več o količini nastalih odpadkov? Najnovejše poročilo Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS)  predstavlja rezultate izvedene primerjalne analize o stanju ravnanja s trdnimi odpadki na državni kot tudi lokalni ravni jugovzhodne Evrope (JVE), ki so jo izvedli člani Delovne skupine za ravnanje s trdnimi odpadki in upravljanje z vodami v okviru NALAS-a.

Primerjalna analiza sledi trendom prakse ravnanja z odpadki v regijah ter spremlja napredek pri izpolnjevanju standardov EU na tem področju. Poleg tega ima poročilo tudi ozaveščevalno vlogo, saj  spodbuja in poroča o novih trendih in oblikovanju politik, načrtovanju in snovanju idej ter vložkov pri prihodnjih razvojnih projektih in programih. Poročilo se od prejšnjih poročil razlikuje po tem, da ima razširjen metodološki pristop zaradi dveh dodatnih kazalnikov, ki sta lokalna in državna raven obravnave ter raziskave o osnovnem konceptu in načelih krožne ekonomije.

Poročilo si lahko prenesete TUKAJ.

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 4/6

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

DOGODKI DRUGIH

7.5./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  5/1

7.5.2020 bo na BRDU pri Kranju potekala konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS v marcu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve.

Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

12.5./ Konferenca »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij« 5/2

Vabljeni na zaključno konferenco projekta INTRA (Interreg Europe) z naslovom »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij«, ki bo 12. maja 2020, od 9.00 do 17.00, v Hotelu City Maribor.

Na konferenci bodo razpravljali o tem, kakšna mora biti politika internacionalizacije, da odpravlja ovire, s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja na svoji izvozni poti, pri širitvi poslovanja, večanju lastne konkurenčnosti in/ali zagotavljanju trajnosti svojih podjemov.

Z nami bodo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Skupnega sekretariata Interreg Evropa, Evropskega združenja razvojnih agencij EURADA, Slovenskega podjetniškega sklada, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Štajerske gospodarske zbornice ter partnerji projekta INTRA: znanstveni in tehnološki park Fundecyt-PCTEX iz španske Extremadure, regionalna agencija za podjetništvo in inovacije RAPIV iz bolgarske Varne, Center za inovacije in prenos tehnologij Univerze Algarve iz Portugalske, kemo-farmacevtski grozd CAPITANK iz Italije, angleški Coventry University Enterprises in gostitelji konference, Mariborska razvojna agencija.

Program konference najdete TUKAJ.

​Na brezplačni dogodek se lahko prijavite preko spletne prijavnice, prijave zbirajo do 15.4.2020.

Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija / Sabina Šneider, tel.: 040 89 19 39, elektronski naslov: sabina.sneider@mra.si.

VLADA RS

Redne in dopisne seje 6/1

6. redna seja

Ocena stanja po izvedenih ukrepih za upočasnitev in zajezitev epidemije COVID-19

Člani vlade so obravnavali prvo celovito oceno stanja po izvedenih ukrepih za upočasnitev in zajezitev epidemije COVID-19. Podrobneje o oceni stanja in načrtovanih novih ukrepih so govorili kasneje na novinarski konferenci.

Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Vlada je sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije COVID-19 se v odloku ureja določitev začasnih ukrepov pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ukrepa sta začasne narave in bosta veljala zgolj v času epidemije.

Prenehanje delovanja Kriznega štaba RS za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

Na seji je vlada sprejela sklep o prenehanju delovanja Kriznega štaba RS za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Z vzpostavitvijo operativnega delovanja vseh ministrstev so namreč razlogi za ustanovitev in delovanje Kriznega štaba Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 prenehali.

5. redna seja

Zakonski #protiKoronapaket #PKP1

Vlada Republike Slovenije je obravnavala prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu.

7. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji sprejela:

  • Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19,
  • izdala Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije. Po ocenah bo to znižalo račun za električno energijo za povprečno gospodinjstvo za okrog 20 odstotkov.
  • in sprejela je tudi spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, v delu, ki se nanaša na obratovalni čas prodajaln.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

2 milijona evrov za odpravo škode in obnovo gozdov po naravnih ujmah 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo 3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020. Podpora je namenjena odpravi škode in obnovi gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, vetroloma in podlubnikov. Za ta namen je razpisanih 2.000.000 EUR nepovratnih sredstev.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 6. aprila 2020 do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na spletni strani Program razvoja podeželja.

Več na: https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1139-13-3-2020-dva-milijona-evrov-za-odpravo-skode-in-obnovo-gozdov-po-naravnih-ujmah

EU sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/2

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje celovite energetske prenove stavb, ki so v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022. Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki postane upravičenka z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo.

INOVATOR leta Spodnje Savinjske doline 2019 7/3

Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec tudi letos vabijo k sodelovanju inovatorje, da se prijavijo inovacijami za preteklo leto na razpis INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2019.

ROK PODALJŠAN DO: 30.4.2020

Povezava na razpis.

Za več informacij lahko pokličete na 03 713 68 62, dejan.jazbinsek@ra-savinja.si.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 7/4

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 7/5

Slovenska filantropija, Združenje za  promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj  prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

1. Pridobitev naziva

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Prijavnica za pridobitev naziva

Postopek za pridobitev naziva

2. Potrditev naziva

Prijavnica za potrditev naziva

Postopek za potrditev naziva 

Na sledeči povezavi si lahko preberete intervju z večkratno prejemnico naziva, to je Mestno občino Velenje: https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/priznanja-nagrade-natecaji/prostovoljstvu-prijazno-mesto/obcina-velenje

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 7/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 1. 2020 objavilo 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,1 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v koroški, podravski in pomurski statistični regiji in sicer na belih lisah, katerim bo omogočen prenos s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam teh gospodinjstev je objavljen v javnem razpisu in na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-7-3-Podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo/Seznam-belih-lis.xlsx.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer je najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop 1.200 eurov.

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.

Informacije o javnem razpisu so na voljo na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=256.

Če menite, da bi bila z vidika priprave vloge na javni razpis smiselna podrobnejša predstavitev javnega razpisa, so na MKGP pripravljeni na regionalnem nivoju izvesti predstavitev zainteresiranim občinam in operaterjem z namenom čim lažje prijave na javni razpis in uspešne izvedbe gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 7/7

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/8

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.