V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Odmera NUSZ v letih 2019 in 2020 1/1

V sredo, 27.3.2019, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za finance organizirala posvet na temo NUSZ 2019/2020. Glede na še vedno aktualna vprašanja in zamike pri sprejemu zakonodaje ( davka na nepremičnine) smo tokratni posvet namenili predstavitvi potrebnih aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih odlokov in učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020.

Posvet je moderiral Jože Novak z Ministrstva za finance in vodja projekta PS za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin. Uvodoma je prisotne nagovoril Aleš Prijon, državni sekretar MOP. V nadaljevanju so sodelujoči predavatelji predstavili ključna opozorila pri izvajanju navodil FURS pri izvedbi odmere NUSZ 2019/20, pregled NUSZ od leta 2016 do 2019, odločitve Ustavnega sodišča RS (US) v zvezi z odmerjanjem NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča (SZ), ki komunalno niso opremljena, prakso upravnega sodišča, praktične primere priprave podatkov o nezazidanih SZ za potrebe odmere NUSZ po kriterijih US, priporočila in vzorec za pripravo odloka, uporabnost podatkov za druge namene in potrebe, ter ostale vsebine. Zadnji del posveta je bil namenjen razpravi, v kateri so udeleženci dobili odgovore na konkretne dileme in vprašanja.

Predstavili smo natečaj branju prijazna občina za leto 2019 1/2

Na Ministrstvu za kulturo RS je 25. marca potekala predstavitev natečaja in kriterijev natečaja Branju prijazna občina 2019, ki smo ga tretje leto zapored razpisale Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS. Hkrati sta prisotnim občinam Mestna občina Celje in Občina Vrhnika predstavili svoje dobre prakse, zaradi katere sta pridobili naziv v preteklem letu. Na natečaju, ki je nastal z namenom spodbuditi občine k pripravi in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture, se bodo občine lahko do 30. oktobra 2019 potegovale za naziv ″Branju prijazna občina″. Projekt branju prijazna občina je v letošnjem letu podprla priznana novinarka, voditeljica in avtorka, Mojca Širok.  Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic in vodja komisije za oceno prijav je poudarila, da ima projekt vidne rezultate. Občine, ki so naziv pridobile, so nanj ponosne in so dobile priznanje za svoje aktivnosti. Tiste, ki pa bi še to rade dokazale, pa  skozi predstavitve dobijo vpogled v dobre prakse in izkušnje pri dvigovanju bralne kulture.

Ob predstavitvi aktivnosti dobrih praks je višja svetovalka za kulturo Mestne občine Celje, Tanja Oprešnik, povedala, da   je namen projekta koristen, saj gre za promocijo dobrih praks, ki jih za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture izvajajo občine. V okviru prijave so sami ugotovili, da v Mestni občini Celje poteka cela vrsta projektov in aktivnosti, preko katerih je izkazana široka družbena odgovornost do branja kot vrednote.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani SOS (tukaj), za vprašanja v zvezi s prijavo pa smo vam na razpolago v sekretariatu SOS na telefonski številki 02 234 15 05 (kontaktna oseba Barbara Horvat).

Sestanka ožje delovne skupine za nižanje stroškov občin 1/3

V četrtek, 28. in petek, 29. marca sta potekala 3. in 4. sestanek ožje delovne skupine za nižanje stroškov občin. Na sestankih so predstavniki obravnavali predpise z delovnega področja Ministrstva za obrambo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za finance in Ministrstva za infrastrukturo. Predstavniki skupnosti in ministrstev so pregledali predloge občin, ki se nanašajo na zakonodajo, ki je v pristojnosti zgoraj omenjenih ministrstev. Pri tem so bile sklepne ugotovitve, da je potrebno nekatera področja kot npr. javnega naročanja, stvarnega premoženja občin itd. poglobljeno preučiti in se še posebej sestati. Številni predlogi so se nanašali na odpravo administrativnih ovir, ki bi naj bile odpravljene.

Zadnji sklop sestankov bo potekal prihajajoči četrtek.

Ekološki odtis – predstavitev projekcij in scenarijev za izbrane ukrepe za zmanjšanje ekološkega odtisa Slovenije 1/4

SOS se je odzval povabilu Ministrstva za okolje in prostor in Agencije RS za okolje, ki sta 27. 3. 2019 predstavili projekcije in scenarije za izbrane ukrepe za zmanjšanje ekološkega odtisa Slovenije. Nacionalna razvojna strategija, ki jo je vlada sprejela decembra 2017, določa cilj zmanjšanja okoljskega odtisa za 20 % oz. iz 4,7 globalnega hektara na osebo leta 2013 na 3,8 leta 2030. Ta cilj je vključen tudi v predlog Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO). V okviru projekta je bilo ugotovljeno, da je z ukrepi krepitve biokapacitete gozdov, povezave med proizvodnjo elektrike s sončnimi elektrarnami in uporabo električnih vozil (trajnostni energetski krog), energetsko učinkovitostjo stavb in zmanjšanjem rabe F-plinov do leta 2030 možno doseči 12 odstotno znižanje okoljskega odtisa. Največ lahko k temu prispeva Trajnostni energetski krog.

Novi okoljski minister Simon Zajc, je v dopoldanskem času še v vlogi državnega sekretarja napovedal velike spremembe na področju prometa in kmetijstva, spodbude za okolju prijaznejše tehnologije, inovacije na področju obnovljivih virov ter dodatno obremenjevanje tistih, ki prispevajo k višjim izpustom in posledično segrevanju ozračja. Povedal je, da bo prehod na bolj trajnostno ekonomijo stal in hkrati dodal, da bo strošek veliko večji, če ne ukrepamo takoj.

Okvir razvojnih politik Slovenije in EU, povezanih z ekološkim odtisom, je orisala dr. Darja Piciga, koordinatorka celotnega programa na MOP, poročilo o izbranih ukrepih znižanja ekološkega odtisa sta predstavila avtorja poročila Jernej in Jurij Stritih, koncept trajnostnega energetskega kroga pa avtor koncepta Andrej Pečjak.

Več o tem, vključno s predstavitvami najdete na tej povezavi.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 2/1

Na spletnih straneh E-demokracije je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki se nahaja na tej povezavi. V predlogu zakona Uprava RS za zaščito in reševanje predlaga naslednje spremembe:

 • S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona bodo na novo določene aktivnosti, opredeljene kot »druge operativne naloge«, ki jih gasilske organizacije izvajajo kot pridobitno dejavnost.
 • Novela opredeljuje pojma »gasilec pripravnik« in »gasilec veteran«, ki lahko, pod pogoji določenimi v zakonu, sodelujeta na intervencijah kot operativna člana.
 • Prav tako bodo s predlogom zakona na novo opredeljene »gasilske nepremičnine«, ki jih gasilske enote uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti.
 • Zakon omogoča, da v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki imajo organizirano svojo operativno gasilsko enoto, lahko te enote izvajajo požarno stražo in požarno varovanje na svojem območju.
 • Občinam se omogoči da lahko za prostovoljne gasilce zagotavlja tudi druge oblike zavarovanja (s tem dajejo občinam možnost, da z dodatnimi zavarovanji izboljšajo status prostovoljnih gasilcev).
 • Dopolnjeno in na novo bo novela uredila področje evidenc, ki jih bodo vodili ministrstvo pristojno za gasilstvo, Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev ter upravičenost do vpogleda v evidence.
 • Na novo in skladno z doseženimi stopnjami izobrazbe bodo urejeni pogoji za kandidata za poklicnega gasilca in poklicne gasilce, ki vodijo delo v poklicni gasilski enoti.
 • Novela uvaja možnost organiziranja skupne gasilske enote, ki jo lahko ustanovijo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki delujejo na zaokroženem industrijskem kompleksu.
 • Na področju usposabljanja novela natančneje določi katera usposabljanja se izvajajo le v gasilski šoli, katera pa izvaja Gasilska zveza Slovenije oziroma druga pooblaščena inštitucija.
 • Posodablja se področje aktiviranja gasilskih enot. Opredeljuje načrte aktiviranje gasilskih enot širšega pomena (GEŠP). Daje podlago za določitev posebnega alarmnega znaka za aktiviranje gasilskih enot, namesto sedaj predpisanega znaka za »opozorilo«.

 

Predloge in pripombe prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najnasneje do četrtka 25. aprila 2019. 

ODPRTO VABILO k sodelovanju pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 2/2

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019.
Za potrebe predhodnega posvetovanja in dialoga glede osnutka NEPN vabijo vse zainteresirane deležnike, tj. lokalne organe, organizacije civilne družbe, poslovno skupnost, vlagatelje in druge zadevne zainteresirane strani ter širšo javnost, da prispevajo k javnemu posvetovanju in dialogu s pripravo prispevkov na pripravljena vprašanja.

Predhodno posvetovanje in dialog bosta potekala od 4. marca do 8. aprila 2019 (5 tednov).

Več informacij o možnosti sodelovanja najdete na tej povezavi.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja (dopis GURS). Pravilnik se spreminja zaradi zagotavljanja kakovostnejših podatkov o posebnih enotah vrednotenja na podlagi izvedene analize trga nepremičnin v skladu z 11. in 12. členom ZMVN-1.

Predlog Pravilnika prilagamo na tej povezavi.

Vaše pripombe in mnenje nam lahko posredujete do ponedeljka, 1.4.2019 (PODALJŠAN ROK) na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

 

Predlog Pravilnika o posebnih enotah vrednotenja 2/4

Za izvrševanje četrtega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17, ZMVN-1) je bil pripravljen Predlog Pravilnika o posebnih enotah vrednotenja (dopis GURS).

Četrti odstavek 3. člena ZMVN-1 določa, da se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo po tem zakonu za posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba.

Predlog Pravilnika prilagamo na tej povezavi.

Vaše pripombe in mnenje nam lahko posredujete do ponedeljka, 1.4.2019 (PODALJŠAN ROK) na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP za obdobje 2014–2020 2/6

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela v obravnavo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. S spremembami in dopolnitvami Uredbe se uvajajo poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev, odpravljajo nekatere zaznane ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja. Celotni dopis si lahko preberete TUKAJ.

Besedilo predloga uredbe najdete TUKAJ.

Prosimo, da nam vaš komentar na predlog uredbe posredujete najkasneje do četrtka, 18. 4. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – izločitev dodatka za delovno aktivnost iz DSP 2/7

Obveščamo vas, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Gradivo se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči.

S predlagano spremembo zakona se predlaga izločitev dodatka za delovno aktivnost iz denarne socialne pomoči ter določitev vzpodbude za aktivacijo brezposelnih upravičencev do denarne socialne pomoči z neupoštevanjem prejemka iz naslova ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katerih cilj je zaposlitev in iz naslova vključitve v zaposlitveno rehabilitacijo po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Namen je (skupaj s spremembami pokojninske zakonodaje in zakonodaje na trgu dela) hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči ter zagotavljanje višje socialne varnosti posameznikov oziroma celovita obravnava posameznika z namenom, da se mu v primeru stiske in socialne ogroženosti pomaga preživeti in ga hkrati usposobi tako, da je čimprej sposoben ponovno prevzeti svojo ”primarno obveznost”, tj. sam skrbeti za dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov.

Predlog sprememb najdete TUKAJ.

Vaše pripombe oziroma komentar nam lahko posredujete najkasneje do srede, 24. 4. 2019 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 2/8

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike.

Z zakonom se predlaga sprememba treh zakonov s področja zemljiške politike, katerih vsebine so medsebojno povezane: Zakona kmetijskih zemljiščih, Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 2/9

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva.

Z zakonom se določa pravica javnih raziskovalnih in izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvajajo javno veljavne programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja ali pa izvajajo raziskovalno oziroma znanstveno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva do brezplačnega upravljanja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči v obsegu, ki je potreben za izvajanje pedagoških procesov.
Javni zavodi morajo gospodariti s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki jih imajo v upravljanju po načelu gospodarnosti in načelu preglednosti ter teh zemljišč ne smejo dati v najem oz. zakup.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

3.4. / Preprečevanje diskriminacije v dvojnem zrcalu anonimnih prijav 3/1

V okviru akcije 10. Dan za spremembe se je tudi Skupnost občin Slovenije vključila v organizacijo posveta na temo “Preprečevanje diskriminacije v dvojnem zrcalu anonimnih prijav”. Namen posveta je spodbuditi strokovno in splošno javnost, da se vključi v prizadevanja za preprečevanje diskriminacije in obvladovanje odklonskih dejanj, ker zlonamerni, anonimni in drugi napadi na ljudi in institucije škodujejo skupnemu napredku, varnosti in stabilnemu razvoju družbe. Hkrati želimo s pomočjo predavanj in razprave na dogodku krepiti zavedanje o pomenu odprtih, učinkovitih in vključujočih institucij, v skladu z Agendo 2030 in Strategijo Slovenije 2030.

Vabimo vas, da se nam pridružite 3. aprila 2019, od 10.00 do 14.30 ure, v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova c. 16, Ljubljana.

PROGRAM in VABILO Prijave se zbirajo na kontakt@irvd.si.

DOGODKI DRUGIH

3.4. / DAN KROŽNEGA GOSPODARSTVA NOVO MESTO 4/1

V sredo, 3. aprila 2019, na lokaciji Komunale Novo mesto organizirajo poseben dogodek Dan krožnega gospodarstva Novo mesto, s katerim bodo obeležili tri leta uspešnega, učinkovitega in trajnostnega projekta zapiranja komunalnega snovnega kroga odpadne embalaže za mleko, sokove in ostala živila (KEMSO). Slavnostni gost na dogodku bo ambasador Italije v Sloveniji Paolo Trichilo.

Partnerji projekta, Komunala Novo mesto, Dinos DROE Unirec in pobudnik vzpostavitve prvega komunalnega snovnega podjetje Valtex ter italijansko podjetje Lucart, ki reciklira odpadno KEMSO in iz nje proizvaja papirnate higienske izdelke in podajalnike zanje, bodo podelili priznanja občinam in najbolj aktivnim šolam za podporo in vključenost v ta pionirski projekt, ki so ga prepoznali kot model prihodnosti tudi na mednarodni ravni.

O projektu: preprečili sečnjo 2.200 m2 gozdov in izpuste 60 ton CO2

Na območju osmih občin, ki jih pokriva Komunala Novo mesto, od leta 2015 namensko zbirajo odpadno kartonsko embalažo za mleko, sokove in ostala tekoča živila (KEMSO). V recikliranje je poslana kot surovina za izdelavo papirnatih higienskih izdelkov in podajalnikov zanje, ki jih uporabljajo lokalne institucije v osmih občinah, torej v isti lokalni skupnosti, kjer so to embalažo zbrali. S tem namenom so v treh letih namensko predelali 105 ton odpadne KEMSO. Za izdelavo enake količine higienskega papirja iz primarne celuloze bi bilo potrebno posekati v povprečju 2.200 m2 gozda. Lokalna skupnost na novomeškem tako s pravilnim ločevanjem in usmerjenim recikliranjem postaja samozadosten vir surovin za papirnate higienske izdelke in podajalnike zanje. Na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu so prejeli posebno pohvalo – HIGHLY COMMENDED – v kategoriji najboljši vladni, mestni oz. regionalni projekt krožnega gospodarstva.

Več o zbiranju, recikliranju in izdelavi novih izdelkov iz KEMSO ter o projektu preberite v intervjuju v reviji EOL, str.  10−12.

 

 

4.4. / Kulturni bazar 2019 4/2

Kulturni bazar 2019 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Več kot petdeset dogodkov na ta dan udeležencem omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah. Kulturni bazar bo potekal 4.4.2019 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Udeležba na strokovnem usposabljanju je za vse udeležence brezplačna.

Vabilo in program

Organizatorji projekta Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) ter Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), vabijo na strokovno usposabljanje o kulturno-umetnostni vzgoji tudi načrtovalce politik in strokovne delavce v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti.

Udeležbo na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar 2019 si zagotovite z e-prijavo, ki je vaša vstopnica na izbrane dogodke. Če si želite izbrati program, ki vam bo najbolj po meri glede na vaše zanimanje in področje dela, vam priporočamo, da se prijavite čim prej, saj je število sedežev v dvoranah in predavalnicah omejeno. Prijavo pošljite čim prej, najpozneje pa do 20. marca 2019.
Potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju prejmete vsi, ki se udeležite dogodkov v skupnem obsegu vsaj osmih šolskih ur.  Udeležite se lahko tudi le posameznih dogodkov, vendar je tudi v tem primeru potrebna e-prijava (kot vstopnica).

Hkrati vas organizatorji naprošajo, da vabilo na Kulturni bazar posredujete vzgojno-izobraževalnim zavodom in kulturnim ustanovam v vaši lokalni skupnosti ter jim priporočate udeležbo (strokovno usposabljanje je za vse brezplačno).

Z nacionalnimi koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje na MK, MIZŠ in ZRSŠ smo se dogovorili, da bomo strokovne delavce na področju izobraževanja, kulture, mladinske politike oziroma družbenih dejavnosti v lokalnih skupnosti spodbudili k vključitvi v nacionalno mrežo koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje (KUV). V mrežo se vključujejo strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti. Cilj mreženja je izboljšanje povezovanja (partnerstva) na področju KUV, boljša informiranost o aktualnem dogajanju na tem področju, predstavitve dobrih praks … Z vključitvijo v mrežo so koordinatorji redno mesečno obveščeni o aktualnem dogajanju na različnih področjih kulture po vsej Sloveniji. Kulturne ustanove za registrirane koordinatorje ponujajo tudi vrsto ugodnosti. Iz ene lokalne skupnosti se lahko v mrežo vključi več koordinatorjev KUV (vsi prejmejo KUV izkaznico). Obrazec za registracijo najdete na: http://www.kulturnibazar.si/prijava/prijava-koordinatorjev-ls/

5.4./ Vabilo na predstavitvene seminarje vzpostavitve dejanske rabe zemljišč pod cestami 4/3

Direkcija RS za infrastrukturo vas v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo RS ter pogodbenih partnerjev vabi na posvet z naslovom: EVIDENTIRANJE DEJANSKE RABE JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE – zakonsko določene obveznosti in naloge občin.
Prihajajoča posveta:

 • 28.3.209, Klub Adventura, Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje (ŽE IZVEDEN)
 • 5.4.2019, Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, Brezovica.

Na dogodek, ki je za vse udeležence brezplačen, je potrebna predhodna prijava na spletni strani www.educenter.si.

VABILO s programom.

10.4. - 5.5. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah – GDPR in varstvo osebnih podatkov 4/4

Vsaka organizacija, ki obdeluje osebne podatke zaposlenih ali tretjih oseb (občanov, pacientov, šolarjev…) mora v skladu z zahtevami evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov vzpostaviti ustrezne mehanizme za varstvo le-teh. Eden izmed bistvenih elementov za doseganje in dokazovanje skladnosti občine z GDPR  je tudi redno usposabljanje zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov.

Obveščamo vas, da bo preko Dataofficer »SMART DPO« e-učilnice potekalo izvajanje e-usposabljanj za zaposlene na občinah. Za izvedbo usposabljanja je predviden paketni pristop in sicer se bo usposabljanje izvedlo v sodelovanju z vodstvom občine in vseh zaposlenih, ki v občini obdelujejo osebne podatke. Na ta način občina tudi pridobi končno Poročilo o izvedbi usposabljanja zaposlenih in s tem dokazilo, ki ga potrebuje za dokazovanje skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen).

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete TUKAJ. Prilagamo tudi prijavnico.

Prijave za usposabljanje, ki se prične 10. aprila 2019 sprejemajo do 5. aprila 2019 na naslov petra.avsec@dataofficer.si., za vprašanja pa so dosegljivi na tel. št. 041 314-400, Petra Avsec Bernot.

5.4./ "Zasebnost na delovnem mestu" v skladu z GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov 4/5

Dataofficer d.o.o. vas vabi na seminar »ZASEBNOST NA DELOVNEM MESTU« V SKLADU Z GDPR IN ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, s poudarkom na praksi nadzornega organa, s predavateljico Mojco Prelesnik, Informacijsko pooblaščenko.

Seminar je specialno namenjen kadrovikom, odgovornim osebam za varstvo osebnih podatkov, pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov (»DPO«) ter drugim zaposlenim v splošnih in finančnih službah, ki obdelujejo osebne podatke zaposlenih.

Datumi in lokacije seminarja:

 • 27.3.2019/ Ljubljana (M hotel, Derčeva ulica 4, Lju2bljana), od 10.00 do 14.00 ure (že potekel)
 • 3.4.2019/ Maribor (Razstavišče Urban, Grajska ulica 7, Maribor), od 10.00 do 14.00 ure (ta termin ODPADE!)
 • 5.4.2019/ Koper (Središče Rotunda, Destradijev trg 11, Koper), od 10.00 do 14.00 ure.

Vabilo in Prijavnica (občine članice SOS lahko pri prijavi uveljavljate 15 % popust).

1.4.-26.4./ Podjetniška šola 4/6

Mariborska razvojna agencija v okviru projekta SIO-MRA-2018-19 organizira PODJETNIŠKO ŠOLO, ki bo potekala od 1. do 26. aprila 2019. Če imate identificirano poslovno idejo, za katero potrebujete strokovno podporo za njen razvoj in pozicioniranje na trgu, se vključite v podporne aktivnosti v okviru projekta SIO-MRA-2018-19. Podjetniška šola in nadaljnja individualna podpora sta za prejemnike brezplačni.

Vabljeni vsi potencialni inovativni podjetniki in mlada podjetja »start-up« iz vseh občin v Podravju.

Vabilo s programom.

Več informacij: 02 / 333 13 12, sio@mra.si; http://www.mra.si/podjetniska-sola.html.

18.4./ Konferenca Novi izzivi 2019 4/7

Uradni list RS d.o.o. organizira že 3. Konferenco Novi izzivi, ki bo potekala 18. aprila v kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Na konferenci bodo posvetili celoten sklop predstavitvi in razpravi o storitvah pametnih mest in vasi, ki bo vključeval naslednje teme:

 • od digitalizacije plačevanja za lokalne ponudnike blaga in storitev do povezovanja ustanov,
 • storitev ponudnikov energentov,
 • ponudnikov prevoznih storitev,
 • zavodov, prireditev, prispevkov, elektronske identifikacije, dostopov v prostore,
 • plačevanja vstopnin, vadnin, izposoj, prevozov in parkiranja ter
 • naborov ugodnosti in koristi za lokalne skupnosti.

Vabilo s programom. 

Za županje in župane velja brezplačna udeležba na konferenci – prijavite na spletni strani konference https://nidfs.uradni-list.si/#PRIJAVA in vpišite kodo ZUPAN2019.

Če se iz občine udeleži konference še kdo, lahko vstopnico prejme s 50-odstotnim popustom z vpisom kode OBCINA2019.

Več informacij je na voljo na povezavi https://nidfs.uradni-list.si/.

 

VLADA RS

25. redna seja 5/1

Predloga novel zakonov za razbremenitev regresa že v letu 2019

Vlada je določila besedili novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerima bo omogočila, da bo že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Vlada je tako držala obljubo in že za leto 2019 sprejela prvi ukrep v okviru obljubljene davčne optimizacije, s katerim se država odpoveduje prihodkom v korist ljudi in podjetij. Vlada državnemu zboru predlaga obravnavo obeh zakonov po nujnem postopku.

Do uveljavitve obeh novel pri izplačilu regresa je treba akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost obračunati in plačati po veljavni zakonodaji. Po sprejetju v državnem zboru in uveljavitvi obeh novel pa bodo predlagane spremembe za leto 2019 veljale za vsa izplačila regresa za letni dopust. Zaposleni, ki so ali bodo pred tem že prejeli regres, bodo upravičeni do vračila preveč plačane dohodnine in prispevkov. Vračilo bo po uradni dolžnosti izvedla Finančna uprava RS, in sicer bosta akontacija dohodnine in prispevki zaposlenega vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa delodajalcu. Vračilo bo izvedeno najpozneje v tridesetih dneh od vročitve odločbe in ob pogoju, da prejemnik vračila nima neporavnanih davčnih obveznosti.

Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Vlada je sprejela Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S predlogom zakona se spreminja zavarovalna osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost od regresa za letni dopust, in sicer se na novo določi, da se prispevki za socialno varnost plačujejo od zneska regresa za letni dopust, ki presega 100 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec. Uredi se tudi način postopanja glede plačila prispevkov za socialno varnost od regresa za letni dopust, ki je bil oziroma bo izplačan v letošnjem letu.

S to spremembo se bo zvišala osnova za oprostitev plačila prispevka delojemalca in tudi prispevka delodajalca za vse tiste, ki so upravičeni do regresa do višine 100 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec. Na prejemnike nižjega zneska regresa za letni dopust, in njihove delodajalce, sprememba ne bo imela vpliva.

Predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV) je tretja strategija nacionalne varnosti, ki bo posredovana v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Od leta 2014 zaznavamo znatne spremembe in poslabšanje varnostnih razmer mednarodnega varnostnega okolja, vključno s širšim evropskim prostorom. Ambicija nove resolucije je pripraviti izhodišča za posodobitev ključnih normativnih podlag nacionalnovarnostnega sistema Republike Slovenije, da bo odporen in sposoben soočanja ter morebitnega zoperstavljanja sodobnim varnostnim grožnjam in tveganjem.

Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka

Vlada je izdala Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka. S to uredbo se nadomeščata Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka.

Namen nadomestitve je zagotovitev boljšega zakonodajnega okolja na področju opremljanja stavbnih zemljišč ter odmere komunalnega prispevka. Vsebina nove uredbe ne bo bistveno vplivala na višino komunalnega prispevka, saj je ta še vedno v pristojnosti občin, bo pa z novo ureditvijo omogočena večja enakopravnost zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.

Načrt uporabe frekvenčnega pasu 470 – 790 MHz v Republiki Sloveniji

Vlada je sprejela Načrt uporabe frekvenčnega pasu 470 – 790 MHz v Republiki Sloveniji. Zaradi hitrega razvoja in z naraščanjem pomena mobilnih komunikacij prihaja do neizogibnih reorganizacij uporabe radijskega spektra in zahtev za pravočasno podeljevanje novih dodatnih frekvenčnih pasov zainteresiranim operaterjem elektronskih komunikacij. Uporaba frekvenc v frekvenčnem pasu 700 MHz je v opisanih okoliščinah strateškega pomena za stroškovno učinkovito vzpostavitev mobilnih komunikacijskih omrežij naslednje generacije 5G, ki bodo omogočala čim večjo pokritost ozemlja Republike Slovenije.

Razpoložljive frekvence v 700 MHz pasu so trenutno v uporabi za testne namene do 30. 6. 2020. Skladno s strateškimi usmeritvami Evropske unije, interesi operaterjev elektronskih komunikacij ter glede na razpoložljivost bo izveden postopek podelitve frekvenc iz 700 MHz pasu za brezžične širokopasovne  elektronske komunikacijske storitve, tako da bodo za komercialno koriščenje na voljo od 1. 7. 2020 dalje.

Opomin Evropske komisije o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa 

Vlada je sprejela odgovor Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije z dne 30. 1. 2019 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Komisije (EU) 2015/996 z dne 19. maja 2015 o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa v skladu z Direktivo 2002/49/ES.

V odgovoru je med drugim pojasnjeno, da se za prenos Direktive 2015/996/EU v pravni red Slovenije pripravljata spremembi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju. Predviden rok sprejema obeh uredb na vladi je konec julija 2019.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Informacije v zvezi z drugim javnim razpisom WiFi4EU 6/1

Ministrstvo za javno upravo sporoča, da Kontaktni center Europe Direct še ni sporočil objave drugega javnega razpisa za WiFi4EU, pač pa so vzpostavili spletno stran, kjer bo razpis objavljen: https://www.wifi4eu.eu/#/home

Občinam se priporoča registracija na spletni strani, saj bodo uporabniki na obveščeni samodejno na e-mail, ki so ga navedli ob registraciji, ko bo karkoli novega glede razpisa. To velja enako za tiste, ki ste se na spletni strani že registrirali in tiste, ki boste to šele storili. V kolikor še še niste registrirali za pridobitev bona za vzpostavitev Wi-Fi točk v okviru WiFi4EU vas ponovno vabimo, da se registrirate, kajti to je pogoj za kandidiranje na drugem javnem razpisu in samo registrirane občine bodo dobile direktno obvestilo o datumu naslednjega javnega razpisa.

Razpis za neformalne skupine mladih, mladinske centre, mladinske organizacije, mladinske svete in občine 6/2

V sklopu nadaljevalnih aktivnosti projekta Ključ do vključenosti: Evropska solidarnostna enota želi MOVIT podpreti lokalne dogodke za mlade, ki povezujejo solidarnost, participacijo in mlade z manj priložnostmi, zato objavljajo razpis za sofinanciranje dogodkov v okviru Evropskega tedna mladih 2019.

Nacionalna agencija bo sofinancirala dogodke, ki:

 • ​nagovarjajo tematski sklop: solidarnost, participacija, mladi z manj priložnostmi,
 • potekajo med 29. aprilom in 5. majem 2019 (oziroma izjemoma med 18. aprilom in 12. majem 2019)
 • so namenjeni prvenstveno mladim,
 • format dogodkov ni omejen

Celoten razpis je objavljen tukaj. Rok za prijavo je 1. april 2019. 

Na razpis se lahko prijavijo neformalne skupine mladih, mladinski centri, lokalni mladinski sveti, mladinske organizacije in občine.

 

3,41 milijona evrov za odpravo škode v gozdovih 6/3

V Uradnem listu RS sta bila objavljena dva javna razpisa iz podukrepa 8.4 Programa razvoja podeželja 2014-2020 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Skupna višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 3,41 milijona evrov.

Objavljena javna razpisa potencialnim upravičencem omogočata pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za dela za odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov zaradi naravnih ujem in ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge pri obeh javnih razpisih poteka od 8. aprila 2019 do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na spletni strani MKGP in Programa razvoja podeželja.

Več informacij najdete tukaj.

Evidentiranje dobrih praks blaženja podnebnih sprememb 6/4

Umanotera in društvo Focus sta v okviru projekta CARE4CLIMATE – Poskrbimo za podnebje, odprla poziv za evidentiranje slovenskih dobrih praks zniževanja izpustov toplogrednih plinov. Iščejo praktične rešitve, ki so se zadnja leta razvile v Sloveniji in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb ter za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo k razvoju novih poslovnih modelov, zaposlovanju in izboljšanju kakovosti bivanja. Deset najboljših praks bo z namenom prenosa v druga slovenska okolja predstavljenih široki javnosti.

K sodelovanju pri evidentiranju dobrih praks so vabljena podjetja, občine, nevladne in ostale organizacije, ki izvajajo ali v svojem okolju prepoznavajo aktivnosti za pomembno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Evidentiranje poteka s pomočjo spletnega obrazca, ki ga je potrebno do 10. maja 2019 poslati na info@umanotera.org. V pomoč pri odgovoru na vprašanje »Kaj je dobra praksa?« so na voljo smernice in merila za izbor dobrih praks.

Uspešne zgodbe dobrih praks navdihujejo in kažejo, da so korenite spremembe na poti v nizkoogljično družbo ne le možne, temveč prinašajo tudi vrsto sinergijskih učinkov: ustvarjajo prihranke in nova zelena delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi ter zvišujejo kakovost bivanja. Dobre prakse se pojavljajo v različnih sektorjih in na različnih področjih, v okviru evidentiranja pa so izbrana naslednja prednostna področja: (1) trajnostna mobilnost, (2) energetska učinkovitost v stavbah in industriji, (3) obnovljivi viri energije, (4) trajnostne verige oskrbe s hrano, (5) raba tal in gozdno-lesna veriga, (6) trajnostna proizvodnja in potrošnja, (7) trajnostne lokalne skupnosti.

Končni izbor desetih dobrih praks, ki bodo predstavljene javnosti, bo opravila strokovna skupina projekta v sestavi: Špela Berlot, mag. Jure Vetršek, dr. Tomislav Tkalec, dr.  Martina Bavec, Jernej Stritih, mag. Marjana Dermelj in dr. Renata Karba.

Obrazci in smernice za izbor dobrih praks so na voljo na tej spletni strani.

Dodatne informacije: Gaja Brecelj, 01 439 4895, gaja@umanotera.org.

*****

Evidentiranje izvajata organizaciji Umanotera in društvo Focus, poteka pa v okviru projekta CARE4CLIMATE, ki ga sofinancirata program LIFE17 IPC/SI/000007 in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za Podnebne spremembe. Več o projektu je na voljo tukaj.

Potrditev in podelitev naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 6/6

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že šestindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Več informacij najdete tukaj, prilagamo pa tudi prijavnico.

Rok za pošiljanje prijav za potrditev naziva je 19. april 2019.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 14. maja 2019.

Za dodatna pojasnila lahko pišete na slovenska@filantropija.org ali pokličete na 01 433 40 24.

 

Naj prostovoljec/ prostovoljka v javni upravi 6/7

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 6. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2018.  S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2018 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.  Prijave so možne do 19. aprila 2019.

Vabilo za javno upravo, PRIJAVNICA

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 6/8

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

Odprt poziv za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020 6/9

Prejeli smo obvestilo Evropske komisije, GD GROW o odprtju razpisa za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020.

Evropska prestolnica pametnega turizma je pobuda EU, ki priznava izjemne dosežke evropskih mest kot turističnih destinacij v štirih kategorijah: trajnost, dostopnost, digitalizacija ter kulturna dediščina in ustvarjalnost. Njen cilj je spodbujanje pametnega turizma v EU, mreženje in krepitev destinacij ter olajšanje izmenjave najboljših praks.

Pobuda „Evropska prestolnica pametnega turizma“ temelji na predlogu Evropskega parlamenta, ki je zagotovil financiranje za obdobje 2018–2019 s pripravljalnim ukrepom. Izvaja jo Evropska komisija. Namen pobude je okrepiti inovacijski razvoj, ki ga ustvarjajo turizem v mestih EU in njihovi okolici, povečati njihovo privlačnost ter okrepiti gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Njegov namen je tudi vzpostaviti okvir za izmenjavo najboljših praks med mesti, ki sodelujejo v natečaju, ustvariti priložnosti za sodelovanje in nova partnerstva.

Ob prijavi za evropsko prestolnico leta 2020 naziv Smart turizem, morajo mesta pokazati svoje inovativne turistične prakse na štirih področjih: dostopnost, trajnost, digitalizacija, kulturna dediščina in ustvarjalnost.

Prijave bodo najprej ocenile skupine neodvisnih strokovnjakov.  V drugem koraku bo do 10 mest, uvrščenih v ožji izbor, pozvano, da predstavijo kandidaturo svojega mesta pred evropsko žirijo. Evropska žirija bo izbrala dva zmagovalca, evropski prestolnici pametnega turizma 2020, ki jih bo predstavila oktobra 2019 na podelitvi nagrad.

Za prijavo je potrebno izpolniti spletni obrazecRok za prijavo je 10. maj 2019.

Pobuda je odprta za mesta v EU z več kot 100.000 prebivalci. V državah, kjer nobeno mesto nima več kot 100.000 prebivalcev, se lahko prijavi največje mesto. Za več informacij si oglejte Vodnik za prijavitelje.

Za več informacij o Evropski prestolnici pametnega turizma se lahko zainteresirani prijavijo na novice ali pa spremljajo na Facebooku ali Twitterju.

Kontakt

Evropski sekretariat Sekretariata za pametni turizem: Antigoni Avgeropoulou, info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390.

 

Odprt je 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE 6/10

Program Interreg CENTRAL EUROPE je objavil specifičen kapitalizacijski razpis, ki bo odprt do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

7 TEM SC SPECIFIČNI CILJI (SC)
1.        Industrija 4.0/ napredna proizvodnja 1.1.        Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
2. Socialno podjetništvo 1.2 Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
3. Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb 2.1 Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
4. Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih 2.3 Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
5.Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj 3.1 Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
6. Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe) 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
7. Dostopnost odročnih in mejnih območij za  povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči 4.1 Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

Priporočamo, da si natančno preberete razpisno dokumentacijo, ker je razpis zelo ozko profiliran.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 6/11

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/12

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 6/13

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Vodnik za organizatorje volilnih kampanj – Volitve poslancev v Evropski parlament 2019 7/1

V okviru priprav na volitve v Evropski parlament 2019, ki bodo potekale 26. maja 2019 je Evropska komisija lani jeseni predlagala ukrepe, s katerimi je opozorila na izzive in nevarnosti, kot so zloraba osebnih podatkov, kibernetični napadi in druga dejanja, ki lahko ogrozijo demokratičnost in preglednost volilnih postopkov.

Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za Zakon o volilni in referendumski kampanji, je aktivnosti usmerilo k učinkovitemu izvajanju zakonodaje, kamor sodi tudi ozaveščanje, predvsem organizatorjev volilnih kampanj, in drugih akterjev, kot so na primer občine, ki v procesu vodijo dejavnosti za zagotavljanje enake obravnave vseh organizatorjev (npr. pri plakatiranju, objavah v medijih ipd.). Zato je ministrstvo izdalo vodnik za organizatorje volilnih kampanj.

Vodnik poleg podrobne časovnice predvolilnih opravil za prihajajoče volitve v Evropski parlament vsebuje, med drugim, podrobnejšo obrazložitev obveznosti organizatorjev volilnih kampanj oziroma drugih udeleženih, načelo enakopravne obravnave kandidatov, pravila političnega oglaševanja (vključujoč spletno okolje) in financiranja volilne kampanje ter predstavitev dela nadzornih organov. Posebno poglavje o pravilih in pasteh pri obdelavi osebnih podatkov v volilnih kampanjah, je pripravil Informacijski pooblaščenec.

 

Projekt EcoInn Danube - inovacije in ekologija 7/2

Slovenija še vedno kotira relativno visoko na področju spodbujanja inovacij in varovanja okolja. V letih po krizi sta uspešna promocija in podpora pri zagonu novih podjetij blagodejno vplivali na razvoj miselnosti in podjetništva kot načina življenja, saj sta nagovarjali potrebe mlajše generacije po fleksibilnosti, kreativnosti in popolni kontroli nad sadovi lastnega dela. Po drugi strani je Republika Slovenija v istem času nedopustno zapostavljala neposredna vlaganja v raziskave in razvoj.

V okviru prvega kroga razpisa transnacionalnega programa Interreg Danube (Podonavje) je bil odobren Projekt EcoInn Danube, v katerega je vključenih 13 projektnih in trije pridruženi partnerji iz skupaj 12 evropskih držav. Glavni cilj projekta je krepitev sodelovanja glavnih akterjev s področja eko-inovacij, s poudarkom na razvoju ter implementaciji eko-tehnologij v okviru obnovljivih virov in učinkovite rabe energije v Podonavski regiji. Projekt EcoInn Danube je v letu 2019 prešel v sklepno fazo. Tako se bo v mesecu aprilu letošnjega leta odvil še zadnji od številnih strokovnih dogodkov organiziranih v sklopu projekta, katerih namen je bilo spodbujanje komercialnega preboja inovativnih, ekološko usmerjenih produktov in storitev preko povezovanja ključnih deležnikov znotraj držav regije Podonavja.

Več informacij o trenutnih aktivnostih projekta ter razvitih vsebinah najdete na tej povezavi.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.