V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA SREDIŠČE OB DRAVI.

ISKRENE ČESTITKE!

 

ŽELIMO VAM PRIJETNE VELIKONOČNE PRAZNIKE.

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Medresorska DS za reševanje prostorske problematike Romov 1/1

V torek, 27. marca 2018 ter v četrtek, 29. marca 2018 se je v prostorih Direktorata za prostor sestala medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov. S strani SOS sta bila prisotna podžupan občine Kočevje, Predrag Bakovič in Jasmina Vidmar. Oba sestanka sta bila namenjena pripravi različnih zakonodajnih, organizacijskih, finančnih in drugih ukrepov, s katerimi se želi zaobjeti vsa ključna področja urejanja romskih naselij. Prvi sestanek je bil namenjen preverjanju možnosti za oblikovanje izvedljivega stanovanjskega modela, ki bi bil prilagojen posebnostim urejanja stanovanjskih razmer v romskih naseljih – prenos lastništva zemljišča, financiranje nakupa ali izgradnje stanovanjskih hiš kot neprofitnih stanovanj oz. bivalnih enot, možnosti za oblikovanje sklada, zagotavljanje minimalnih bivalnih objektov, oblikovanje minimalnega stanovanjskega standarda. Povabljeni so bili tudi predstavniki Stanovanjskega sklada RS. Na sestanku so prisotni iskali različne možnosti za izpeljavo zgoraj naštetih ukrepov. Na sestanek 29. marca 2018 so bili povabljeni predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti, da bi skupaj preverili možne ukrepe s področja njihovih pristojnosti, vendar se sestanka brez opravičila niso niti udeležili. Zato bo delovna skupina nanje naslovila pisna vprašanja ter vztrajala, da se ministrstvo odgovorno odziva, kadar gre za področja njihovega delovanja.

Odloki o turistični in promocijski taksi 1/2

Skupnost občin Slovenije je 14.3.18 izvedla seminar o novostih ZSRT-1 in pripravah odlokov o turistični taksi, na katerem so bile izpostavljena določena vprašanja in dileme, ki jih ZSRT-1 ne določa natančno, vplivajo pa na vsebine, ki jih bodo občine zapisale v odloke. Ker morajo občine odloke o turističnih taksah sprejeti do 15. 6. 2018 in ga bodo morale prav kmalu dati v 1. obravnavo,  je SOS povabil na delovni sestanek, ki je bil 27. 3. 2018 na MGRT, predstavnike različnih resorjev MGRT, MF, RSRS, FURS, STO, AJPES in OBČIN. Več na tej povezavi.

Posvet na temo Geotermalna energija in izzivi prihodnosti 1/3

V torek 27. marca je v Moravskih Toplicah potekal posvet na temo geotermalne energije. Na začetku so se prisotnim predstavile aktivnosti projekta INTENSSS-PA, predvsem delovanje živega laboratorija ter stanje proizvodnje energije v regiji (osnutek regionalnega energetskega koncepta). V nadaljevanju sta predstavnika Geološkega zavoda Slovenije,  predstavila potencial geotermalne energije v SV delu Slovenije. Dokazano je, da ima Pomurje velik potencial za pridobivanje energije iz geotermalne energije. V plitvih globinah do 500 m je na voljo dovolj geotermalne energije za ogrevanje stanovanjskih hiš, medtem ko je v globini okrog 4,5 km večji potencial, ki zadošča za daljinsko ogrevanje, ogrevanje termalnih vod, ter za proizvodnjo električne energije. V predstavitvah je bilo posebej izpostavljeno dejstvo, da le eno podjetje uporablja povratno vrtino, s katero se voda vrne v zemljo, medtem ko vsa ostala podjetja počrpano vodo spuščajo v odpadno vodo. Tako lahko dolgoročno vode zmanjka, na kar kažejo izmerjeni podatki na večih vrtinah. Izmerjeni tlaki počasi (skozi leta) padajo, v počrpani vodi se pojavljata CO2 ter ogljiki, kar kaže na to, da se v globini nekaj dogaja.

V nadaljevanju sta predstavnika Geološkega zavoda Slovenije predstavila sistem podeljevanja koncesij, pogoje in obveznosti za pridobitev koncesije, ter obveznosti ob izvajanju koncesije. 

Kot zadnji govorec je Roman Ferenčak, direktor podjetja Ocean Orhids, na njihovem primeru predstavil izkušnjo s črpanjem geotermalen energije. Podjetje že od leta 2006 izkorišča geotermalno energijo za ogrevanje rastlinjakov za proizvodnjo orhidej. Kot ozaveščeno podjetje imajo cilj čim bolj izkoristiti potencial njihove vrtine na način, da iz vode kot prenosnika toplote počrpajo čim več toplote, ter kar se da hladno vodo (v idealnih primerih ohlajeno vodo na 12 stopinj) spustijo v okolje. V okviru predavanja je posebej izpostavil nesmisel, da država ne vzpodbuja uporabe povratnih vrtin, s katerimi bi se počrpana voda vrnila v zemljo.  Sedaj vsa podjetja samo črpajo vodo, katero pa ohlajeno pošiljajo v vodotoke oziroma v odpadne vode, s čimer se posledično prazni vodonosnik v zemlji. Podjetjem samim se povratna vrtina ne splača, saj bi se po izračunih investicija povrnila šele po 25 letih oziroma se sploh ne povrne. Tako bi morala država vzpodbujati, da se počrpano vodo vrača v zemljo in se s tem zagotovi trajnostna raba geotermalne energije.

V razpravi sta sodelovala župana Dobrovnika Marjan Kardinar ter Moravskih Toplic Alojz Glavač, ki sta oba poudarila, da občina nima nikakršnega vpliva na podjetja, ki uporabljajo geotermalno energijo, saj je ta v pristojnosti države. Gre za izpuščeno počrpano vodo (ter njeno temperaturo), ki jo podjetja izpuščajo v kanalizacijo ali vodotoke in tako postanejo problem občin. Prav tako sta izpostavila, da so v Pomurju ključne tri teme in sicer geotermalna energija, kmetijstvo ter turizem. Vsa tri področja pa se odlično dopolnjujejo, kar kažeta podjetji Ocen Orhids in Paradajz d.o.o., ki jih letno obišče med 30.000 do 40.000 obiskovalcev. Interes občin v Pomurju je, da se geotermalna energija prepozna kot potencial Pomurja, temu pa morajo slediti aktivnosti države in ministrstev, ki bodo ta potencial pomagale izkoriščati.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Podpora za širokopasovno infrastrukturo v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 2/1

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvestilo občinam na območju belih lis v zvezi s pripravo oz. dopolnitvijo občinskih prostorskih aktov za namen izvajanja in načrtovanja projekta gradnje odprtih javnih elektrokomunikacijskih omrežij. Prejeto obvestilo si lahko preberete TUKAJ.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v državnozborski proceduri predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Razlogi za sprejem:

 • določitev nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka v skladu z novo oceno minimalnih življenjskih stroškov;
 • sprememba ekvivalenčne lestvice za določanje višine minimalnega dohodka za posamezne družinske člane;
 • izboljšanje zakonskih določb pri dodeljevanju DP oziroma VD in ostale manjše spremembe.

Besedilo zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 6. 4. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlogi Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov, Pravilnika o posebnih okoliščinah in Pravilnika o evidenci trga nepremičnin 2/4

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v medresorsko usklajevanje:

ki so bili izdani na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list Republike Slovenije, št. 77/17).

Vaše pripombe in stališča na predloge nam lahko posredujete do srede, 11.aprila 2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov 2/5

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki je pripravljena na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena gradbenega zakona.

Uredba je sestavljena iz:

Uredba in obe prilogi bodo združeni v besedilo, ki bo objavljeno v Uradnem listu RS, smernice pa bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva. Uredba združuje dva sedaj veljavna predpisa: Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2) in Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in 61/17 – GZ). Z izrazom »klasifikacija« uredba na temelju statistične standardne klasifikacije objektov (CC-SI) objekte klasificira na različne vrste stavb, gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov – novo vrsto objektov, ki jih je uvedel Gradbeni zakon. Podobno kot do sedaj se objekti »razvrščajo« glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Ker se zakonodajne rešitve pri naj zahtevnih in zahtevnih objektih niso bistveno spremenile, se tudi mejne vrednosti od sedanjih rešitev ne razlikujejo veliko. Večje so razlike pri meji med nezahtevnimi in enostavnimi objekti, kjer gradbeni zakon tudi pri gradnji nezahtevnih objektov na gradbišče uvaja kompetentno osebo – izvajalca ali nadzornika. Osnutek uredbe po načelu sorazmernosti in medsebojne primerljivosti ter uravnoteženosti uvaja manjše število pragov. Uredba določa pravilo, kako se glede zahtevnosti razvrščajo objekti, ki sestavljajo en projekt, posebej z vidika dovoljevanja in ugotavljanja skladnosti s prostorskimi akti.

Vaše pripombe in predloge na osnutke nam lahko posredujete do četrtka, 12.4.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

NOV Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-2 2/6

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo novo besedilo predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, EVA 2017-2030-0039).

Pomembna novost v predlogu se nanaša na občine in javne vzgojno-izobraževalne zavode, za katere velja, da lahko določijo pooblaščene osebe v dveh letih od uveljavitve tega zakona. Do poteka tega roka lahko njihove naloge zagotavljanja skladnosti obdelave osebnih podatkov po tem zakonu opravljajo druge osebe iz občinske uprave oziroma zavoda, ki so pristojne za izvajanje notranjih nadzorov ali revizij ali podobnih delovanj (XII. del, prehodne in končne določbe).

Celotno besedilo predloga zakona najdete na tej povezavi.

Vaše pripombe in stališča nam lahko posredujete na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Lastninjenje nepremičnin - zadruge - ODPRTO 3/1

S strani občine članice smo prejeli zaprosilo po posredovanju vprašanja drugim občinam članicam SOS glede lastninjenja nepremičnin s strani zadruge.

In sicer občina se srečuje s problematiko o pravni podlagi pridobitve lastninske pravice na nepremičninah  kmetijske zadruge.  Predvsem je problematično, da je zadruga lastninila tudi zemljišča, na katerih poteka javna občinska cesta.  Občina je zahtevala tudi pravno podlago za vknjižbo lastninske pravice na teh nepremičninah (vknjižba je bila izvedena leta 2002), pri čemer je bilo ugotovljeno, da se je zadruga vknjižila na podlagi pisne izjave direktorja zadruge, na kateri je navedeno, da so predmetne nepremičnine po 1. odstavku  74. člena Zakona o zadrugah postale last zadruge.

Glede na to, da zadruga premoženja ni pridobila odplačno, kot to določa drugi odstavek 74. člena Zakona o zadrugah, občino zanima, kako ste druge občine z območnimi zadrugami reševale problematiko lastninjenja  nepremičnin.

Občine, ki ste se srečale z navedeno problematiko, prosimo za sodelovanje in posredovanje vaših izkušenj najkasneje do petka, 6. aprila 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu - ODPRTO 3/2

Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po izvedbi povpraševanja med ostalimi občinami članicami glede izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu:

Občino zanima, če ostale občine v okviru promocije zdravja na delovnem mestu zagotavljajo svojim zaposlenim vadbo oz. športne dejavnosti izven rednega delovnega časa in če da, na kakšen način oz. katere športne dejavnosti ter kako jih financirajo (ali zakupijo določeno količino ali posamezno zaposlenim plačajo karto ali kako drugače)?

Vljudno naprošamo za vaše sodelovanje. Odgovore nam lahko posredujete do petka, 6. aprila 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Podeljevanje priznanj občine 3/3

Prejeli smo prošnjo občine članice po pridobitvi prakse oz. izkušenj občin glede podeljevanja občinskih priznanj (naziv častni občan, grb občine in plaketa občine).

 1. Na javni razpis je prispel predlog s samega vrha politične stranke, ki predlaga za častnega občana predsednika občinskega odbora te stranke. Kako občine ravnate v tem primeru.
 2. Kako občine običajno urejate področje podeljevanja priznanj- ali je običajno to, da je lahko predlagatelj za občinsko priznanje nekdo, ki ni občan te občine.

Občina drugih omejitev v odloku kot to, da predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev priznanja, nima.

Odgovore sodelujočih občin najdete TUKAJ.

DOGODKI SOS

4.4. / Vabilo na posvet – Nacionalni forum zelenega gospodarstva 2018 4/1

Partnerstvo za zeleno gospodarstvo skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije v sklopu sejma GREEN v Gornji Radgoni organizira Nacionalni forum zelenega gospodarstva, ki bo potekal v sredo, 4. aprila 2018, med 10. in 11.45. uro v dvorani 2 sejma GREEN.

Namen foruma je razprava o osnutku Kažipota prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. Slovenija je v letu 2015 začela proces prehoda v zeleno gospodarstvo, ko je sprejela Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo in ustanovila delovno skupino Partnerstvo za zeleno gospodarstvo. Takrat smo prepoznali zeleno gospodarstvo kot našo dolgoročno strateško usmeritev, ki predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja.

Udeležba na posvetu brezplačna, vendar zaradi omejenega števila mest samo na podlagi pravočasne predhodne prijave. Prijavite se na naslov klavdija.merc@gov.si, in sicer do 30. marca 2018. Po dogodku ste udeleženci vabljeni na ogled sejma GREEN.

Vabilo na nacionalni forum zelenega gospodarstva 2018

Kažipot – Izhodišča_30.11.2017

6.4. / Zaključna konferenca projekta GreenS 4/2

Skupnost občin Slovenije in Lokalna energetska agencija za Pomurje vabita na Zaključno konferenco projekta GreenS, ki bo 6.4.2018 ob 9.00 uri na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni, v dvorani številka 4 in sicer v okviru sejma GREEN.

Z zaključno konferenco vam želimo predstaviti rezultate projekta in opravljeno delo v času trajanja projekta, predvsem pa dati poudarek splošnim predstavitvam naravne gradnje in koncepta delovanja v prostoru, s poudarkom na profesionalni tehnični izvedbi in celostnem pristopu pri načrtovanju. Konferenca je namenjena vsej zainteresirani javnosti, predvsem pa vabimo tiste, ki se ukvarjate ali se boste ukvarjali z gradbeništvom, javni sektor, ki se poslužuje Zelenega javnega naročanja, arhitekte kot tudi študente, energetske managerje,…. Model konference: konferenca je organizirana v sodelovanju z Združenjem za naravno gradnjo in se bo izvedla v obliki predavanj predavateljev, ki pa bodo po predavanjih na voljo tudi za osebne pogovore / svetovanja. Prav tako se bodo udeleženci po konferenci lahko obrnili na okroglo mizo na stojnici Združenja za naravno gradnjo, kjer bodo lahko dobili več in informacij in gradiva.

Vabilo s programom – zaključna konferenca Greens

Za konferenco so obvezne prijave udeležbe na e-pošto stefan@lea-pomurje.si ali na telefonsko številko (02) 538 13 57, zaradi lažje organizacije in tudi ureditve vstopnic za sejmišče. Vstop na sejmišče in v dvorano bo možen s kuponi, ki jih boste prejeli pred glavnim vhodom na sejmišče na dan konference.

11.4. / Šola izvršbe in novosti, ki jih v postopek prinaša novela ZIZ-L 4/3

Skupnost občin Slovenije organizira šolo izvršbe, ki je namenjena vsem, ki se z izvršbo srečujete pri svojem delu. S pomočjo konkretnih primerov bomo na jasen, pregleden in enostaven način osvojili pravila izvršilnega postopka in pomembnejših sprememb, ki jih prinaša novela ZIZ-L, ki bo začela veljati 25. marca 2018.

Posvet bo potekal v sredo, 11. aprila 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra (II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

19.4. / Elektronska oddaja ponudbe – PRESTAVLJEN 4/4

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo elektronske oddaje ponudbe. Na seminarju bo predavala Milena Basta Trtnik, ki ima bogate izkušnje z uporabo aplikacije elektronske oddaje ponudb na Hrvaškem, kjer elektronska oddaja ponudb poteka že od 1.1.2016 dalje. Na seminarju bo predstavljena e-JN aplikacija, ki jo je vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo ter izpostavljene izkušnje ter praksa glede uporabe primerljivega sistema za elektronsko oddajo ponudb v članici EU, Hrvaški.

Seminar bo potekal v četrtek, 19. aprila 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor. VABILO

Seminar bo trajala predvidoma do 13.00 ure.

Predavateljici bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici.

18.4. / Participatorni proračun v lokalnih skupnostih: od ideje do izvedbe 4/5

Skupnost občin Slovenije vas vabi na informativni posvet z naslovom Participatorni proračun v lokalnih skupnostih: od ideje do izvedbe. Dogodek bo potekal 18.4.2018 od 10.00 – 13.00 v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska 1, Grosuplje.

V Skupnosti občin Slovenije si prizadevamo za razširitev participatornih praks v občinah. V ta namen smo že v letu 2017 pripravili priročnik za lokalne skupnosti, imenovan Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. Izdelali smo jih z namenom, da služijo kot temeljno orodje za učinkovitejše vključevanju občank in občanov pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev. Ob tem se zavedamo, da je eno izmed najpomembnejših (in hkrati najobčutljivejših) področij vključevanja občank in občanov v odločanje na lokalni ravni, priprava participatornega proračuna.

Programi participativnega proračuna lokalne skupnosti so inovativni postopki oblikovanja politik, pri katerih so občanke in občani neposredno vključeni v sprejemanje političnih odločitev na lokalni ravni o porabi proračunskih sredstev. Namen participatornega proračuna je vzpostavitev komunikacijskih kanalov med občino in občani in prenos deleža odločanja o porabi skupnih sredstev na skupnost samo. S participatornim proračunom lahko prebivalci občine, mestne četrti ali krajevne skupnosti sami prepoznajo probleme ali možnosti izboljšav, predlagajo rešitve in med podanimi predlogi izberejo tiste, ki jih ocenjujejo za najpomembnejše.

Četudi je praksa participatornega proračuna v tujini že vrsto let prisotna, je pomembno upoštevati, da ni enotnega ali natančnega modela te prakse. Tako tudi predstavitev izvajanja prakse participatornega proračuna skozi posvet Participatorni proračun v lokalnih skupnostih: od ideje do izvedbe ni zamišljena kot edina možnost izvedbe, pač pa kot predstavitev modela obstoječe dobre prakse v Sloveniji, ki vam je lahko v pomoč pri oblikovanju modela, glede na politično, družbeno in gospodarsko okolje v vašem mestu ali občini.

Informativni posvet je namenjen županjam in županom ter vsem zainteresiranim zaposlenim v občinskih upravah.

Vabilo in program dogodka

10.5. / Posvet “Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih” 4/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom »Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«.

Posvet bo potekal v četrtek, 10. maja 2018, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

Redne lokalne volitve 2018 – napoved strokovnih posvetov z občinami 5/1

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo Ministrstva za javno upravo glede že napovedanih dveh dogodkov, povezana s pripravami na redne lokalne volitve 2018 (v mesecu juniju predstavitev zakonodajnih novosti za predstavnike združenj občin in občinskih uprav, po razpisu rednih lokalnih volitev pa še strokovni posvet za občinske volilne organe).

Dogodka bosta:

 • v sredo, 13. junija 2018 – strokovni posvet z naslovom »PRIPRAVE NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2018«

Izvajalca MJU (Služba za lokalno samoupravo) in DVK

Organizator posveta: MJU

Lokacija: Maistrova 10 (dvorana Ministrstva za kulturo)

Ciljna publika: predstavniki občinskih uprav

Pričakovano število udeležencev: 100

 • v sredo, 29. avgusta 2018 – strokovni posvet z naslovom »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018«

Izvajalci DVK, MJU, GURS, MNZ

Organizacija posveta: DVK (rezervacija, najem in plačilo dvorane), MJU (dogovor z ostalimi udeleženci, aktivnosti, povezane z informacijsko podporo LV2018, ..)

Lokacija: Kongresni center Brdo

Ciljna publika: občinski volilni organi (predsednik, namestnik in tajnik OVK)

Pričakovano število udeležencev: 300

 

Za vsakega od dogodkov boste pravočasno prejeli vabilo, program in prijavnico!

5.4. / IZZIVI KOHEZIJSKE POLITIKE V NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI 5/2

V institucijah Evropske unije trenutno poteka intenzivna razprava ob začetku postopkov za sprejem nove finančne perspektive EU za obdobje 2021 – 2027. V njo je aktivno vključen tudi Evropski parlament (EP). Zaradi odhoda Velike Britanije in sprejema novih obveznosti na področju varnosti, obrambe in varovanja zunanjih mej, se obetajo temeljite spremembe pri nekaterih finančnih politikah, ki se bodo odrazile tudi v reformi bodoče kohezijske politike.

Ob obisku delegacije Odbora Evropskega parlamenta za Regionalni razvoj v Sloveniji bodo skozi panelno diskusijo s poslanci Evropskega parlamenta, predstavniki vlade, kohezijskih regij in lokalnih skupnosti opredeljene smernice evropske kohezijske politike in njene posledice za Slovenijo v naslednji finančni perspektivi.

 

PROGRAM

9:30 – 10:00  Sprejem udeležencev

10:00 – 10:05  Pozdravne besede gostitelja: dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica

10:05 – 10:15  Uvodni nagovor: Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

10:15 – 12:00  Pogovorni panel:  Izzivi kohezijske politike v novi finančni perspektivi;

Moderatorka: mag. Monika Kirbiš Rojs

Panelisti:

                       Lambert van Nistelrooij, vodja delegacije Odbora EP REGI v Sloveniji, koordinator poslanske skupine EPP za regionalno politiko (EPP/Nizozemska)

                       mag. Igor Mally, državni sekretar v Kabinetu Predsednika Vlade RS pristojen za evropske zadeve, vodja slovenske pogajalske skupine za pripravo                                                          večletnega finančnega načrta (TBC)

                       Andrej Engelman, namestnik direktorja na Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

                       Ivan Žagar, predsednik Razvojnega sveta Kohezijske regije Vzhodna Slovenija

                       mag. Lilijana Madjar, predsednica  Razvojnega sveta  Kohezijske regije Zahodna Slovenija a

                       Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta, član Odbora EP za Regionalne zadeve (SLS/EPP)

Razprava z vključitvijo publike

12:00 – 12:30 Izjava za medije

12:30 Kosilo – stoječa pogostitev

 

Prijavnico najdete na tej povezavi.

5.4. / Kulturni bazar 2018 5/3

Vabimo vas, da se udeležite kulturnega bazarja 2018, ki bo potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani, dne 5.4.2018. Letošnji jubilejni, deseti Kulturni bazar 2018 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Skoraj petdeset dogodkov na ta dan udeležencem omogoča, da si program oblikujejo po svojih potrebah in željah.

Program predstavlja različne načine, kako je z medresorskim sodelovanjem uspelo okrepiti zavest o pomenu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi številna kreativna partnerstva, ki danes že pripomorejo ne le k inovativnejšemu učnemu okolju, temveč spodbujajo tudi kreativno mišljenje, socialno vključenost, krepijo družbene veščine ter imajo številne druge pozitivne učinke na razvoj posameznikov in družbe.

Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine (prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport …) ter za študente.

Na prireditvi so predstavljene različne možnosti izvajanja kulturnih dejavnosti za otroke in mladino v okviru kurikula v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (kulturno-umetnostna vzgoja kot kroskurikularna vsebina) ter obšolskih in zunajšolskih dejavnosti za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok in mladine. Strokovne delavce in širšo javnost seznanja z najnovejšimi strokovnimi spoznanji v kulturno-umetnostni vzgoji, tudi s pomembnimi svetovnimi in evropskimi dokumenti.

Program in vabilo strokovno usposabljanje

 

6.4./ Učinkovita raba lesa za ogrevanje kot pogoj za kakovost zraka 5/4

Namesto, da bi v Sloveniji kakovosten les tržili na globalnem tržišču z visoko dodano vrednostjo, ga predvsem kurimo. Poleg tega pa ga kurimo premalo učinkovito, kar povzroča slabo kakovost zunanjega zraka, kar je vedno večji okoljski problem v slovenskih naseljih. V ta namen organizira Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu sejma MEGRA predavanje na teme:

 1. Les v malih kurilnih napravah kot vzrok za slabo kakovost zraka v Sloveniji;
 2. Kakovostna priprava lesnih goriv kot eden ključnih pogojev za njegovo učinkovito rabo za ogrevanje in čisti zrak;
 3. Razpisi preko Eko sklada v zvezi z ogrevanjem stavb in druge aktualne informacije.

Predavali bodo mag. Jože Jurša, Ministrstvo za okolje in prostor, dr. Nike Krajnc, Inštitut za gozdarstvo Slovenije ter predstavnik Eko sklada.

 • Odprto za javnost
 • Vabilo
 • Lokacija: Sejem MEGRA – dvorana 2, Gornja Radgona

7.4./ 9. vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe "Povezujemo skupnost" 5/5

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva vas vabi, da se pridružite na že 9. vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki bo letos v soboto, 7. aprila 2018 z naslovom POVEZUJEMO SKUPNOST.

Prvi korak pri organizaciji Dneva za spremembe 2018 je, da se odločite, kakšno aktivnost želite organizirati, kaj lahko prostovoljsko naredite, za izboljšanje življenja v vaši skupnosti.  Stopite v stik z drugimi organizacijami v vašem kraju, povabite k sodelovanju lokalna podjetja, društva in posameznike, predvidite sodelovanje šol in vrtcev, domov starejših, prostovoljskih organizacij ter skupaj načrtujte izvedbo akcije.

Da boste akcije lažje načrtovali so pripravili Priročnik za izvedbo akcij, ki ga najdete na spletni strani http://www.filantropija.org/dan-za-spremembe/. Ko boste akcijo zasnovali jo prijavite preko spletnega obrazca. Zadnji rok za prijavo akcij je 19. marec 2018. 

V primeru vprašanj pišite na danzaspremembe@filantropija.org ali pokličite Sabrino Lever na 051 654 726.

 

 

 

10. in 11.4./ Konferenca »Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost« 5/6

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS) in Andragoški center Slovenije (ACS) organizirata letno konferenco ZiSSS ter posvetovalni dogodek projekta EPUO (Projekt Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih) z naslovom »Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost«.

 

Konferenca je namenjena izobraževalcem odraslih, ki tako v javnih kot tudi zasebnih ter nevladnih organizacijah razvijajo in izvajajo različna izobraževanja in usposabljanja ter podporne dejavnosti, namenjene spodbujanju daljše delovne aktivnosti, tako za zaposlene kot tudi za delodajalce. Namenjena pa je tudi nosilcem odločanja, dejavnim v izobraževalnem in drugih sektorjih z namenom, da se vzpostavi sinergija ukrepov in njihovega udejanjanja.

Osnovni namen konference je izmenjava informacij in dobrih praks ter opredelitev izzivov in priložnosti izobraževanja in podpornih dejavnosti za daljšo delovno aktivnost. Prvi dan konference bo potekal plenarno, drugi dan pa v skupinah.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prav tako pogostitev v odmorih, kosilo in večerja prvi dan ter kosilo drugi dan.

Več informacij najdete tukaj.

18.4./ "Krepitev vloge občin in mest v preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi in njihovem izkoriščanje – pomen usklajenega in celovitega pristopa" 5/7

Center za evropsko prihodnost v okviru izvajanja EU strategije za Podonavje organizira in gosti mednarodno okroglo mizo na temo “Krepitev vloge občin in mest v preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi in njihovem izkoriščanje – pomen usklajenega in celovitega pristopa”. Strokovnjaki z različnih področij in držav bodo primerjali svoje izkušnje in načine sodelovanja, zato vas vabimo, da se nam pri razpravi pridružite v sredo, 18. aprila 2018 na GRADU JABLE, v Loki pri Mengšu.

Oblikovali so zanimiv program (tukaj), povabili različne strokovnjake, ki nam bodo vsak s svojega zornega kota prikazali s čim se soočajo pri svojem delu ter zagotovili okolje v katerem bomo lahko na iskren in odprt način iskali najboljše načine za sodelovanje in skupno preprečevanje trgovine z ljudmi. Celoten dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Svojo udeležbo sporočite na nina.cepon@cep.si do ponedeljka, 16.4.

 

23.4./ Celodnevna delavnica o plačnem sistemu v Sloveniji 5/8

Ministrstvo za javno upravo vas vabi na celodnevno delavnico o plačnem sistemu v Sloveniji, ki jo organizirajo skupaj s Službo za podporo državam pri strukturnih reformah pri Evropski komisiji (SRSS). Delavnica bo potekala 23. aprila 2018 v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana, s pričetkom ob 9.00.

Namen delavnice je podpreti slovenske organe pri izboljšanju uspešnosti plačnega sistema v javnem sektorju.

Več informacij o programu in prijavi najdete v vabilu.

26.4./ 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta 5/9

 

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) in Mednarodna zveza za telekomunikacije (International Telecommunication Union – ITU) organizirata 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta  – United for Smart Sustainable Cities Initiative (U4SSC), ki bo potekalo 26. aprila 2018, Malaga, Španija.

U4SSC je pobuda Združenih narodov za podporo doseganju 11. cilja trajnostnega razvoja: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja (Agenda 2030 za trajnostni razvoj). Predstavlja svetovno platformo za podporo politikam in za spodbujanje uporabe IKT za lažji prehod mest v pametna in trajnostna mesta.

Glavni cilji srečanja so:

 • preveritev nalog U4SSC;
 • predstavitev rešitev, razvitih v okviru U4SSC v letu 2017;
 • zagotoviti platformo za predstavitev stališč o nedavnih trendih in za razmislek o možnostih za opredelitev strategij, med drugim o standardizaciji, vključevanju in interoperabilnosti za izgradnjo pametnejših in bolj trajnostnih mest;
 • razmislek o prihodnjih aktivnostih in priprava akcijskega načrta za 2018-2019;
 • vključitev v razprave o ‘Global Smart Sustainable Cities Index’.

Na srečanju se bodo zbrali vodilni strokovnjaki na področju pametnih mest in trajnostnega urbanega razvoja, od mestnih načrtovalcev do inženirjev, oblikovalcev, oblikovalcev politik, uradnikov, regulatorjev, akademskih strokovnjakov in strokovnjakov za standarde.

Dogodek je brezplačen in odprt za vse – za predstavnike vlad, mest, združenj mest, mednarodnih, lokalnih ali regionalnih organizacij, zasebnega sektorja, znanstvenih in raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij ter za posamezne strokovnjake iz držav članic IUT in UNECE (tudi Slovenija).

Več informacij: https://www.unece.org/index.php?id=48087.

Srečanje se bo odvijalo v povezavi z 9. Greencites forumom –  Pametni in trajnostni urbani razvoj (Greencities – Forum of Urban Intelligence and Sustainability), ki bo potekal od 25. do 26. aprila 2018, prav tako v Malagi, Španiji. Več informacij: http://greencities.malaga.eu/en/.

8. in 9.5./ Mednarodna LIFE konferenca za mreženje LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo 5/10

Ministrstvo za okolje in prostor je prepoznalo kmetijski sektor kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. V Sloveniji so sicer že zbrali nekaj primerov dobre prakse, vendar se želijo pridružiti državam članicam, ki uspešno črpajo LIFE sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu.

Zato vas vabijo na mednarodno LIFE konferenco za mreženje LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo, ki bo potekala 8. in 9. maja 2018, z ogledom LIFE projektov na terenu in konferenco v Kongresnem centru Brdo.

Mednarodna konferenca za mreženje bo namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov s podporo LIFE projektov. Program bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.

Zagotovite si svoje mesto preko spletnega obrazca, najkasneje do 23. aprila 2018.

Udeležba je brezplačna.

VLADA RS

174. redna seja Vlade RS 6/1

Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023

Vlada je sprejela načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023. Gre za prvi 6-letni načrt vlaganj, ki bo pripravljen vsako leto, kot je predvideno v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa v RS do leta 2030. S tem t. i. drsnim načrtom se bo nosilcem investicij olajšalo izvajanje teh investicij in predvsem zagotovilo stabilnost na področju vlaganj v promet in prometno infrastrukturo.

V prilogi tega načrta so zapisana vlaganja za vsako področje prometa, in sicer tista, ki so že realizirana, tista, ki imajo navedeno finančno dinamiko in bodo realizirana v obdobju, za katerega je pripravljen 6-letni načrt, ter vlaganja brez dinamike, ki se bodo realizirala po letu 2023. Prav tako so prikazani projekti na področju državnih cest, določeni po prioritetnem vrstnem redu skladno z določili resolucije.

Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vlada je sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018.

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2018 je pripravljen skladno s cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016–2022. Upoštevani so načrtovani najpomembnejši programi in aktivnosti ministrstev in vladnih služb ter sprejet proračun Republike Slovenije za leto 2018.

Delovanje ministrstev in vladnih služb na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2018 bo usmerjeno k uresničevanju temeljnih ciljev, določenih z nacionalnim programom, to so izboljšanje preventivnih aktivnosti na različnih področjih, povečevanje zmogljivosti opazovalnih omrežij, izboljšanje opremljenosti, učinkovitosti, racionalnosti in odzivnosti ob nesrečah, zlasti tistih, ki jih povzročajo vremenske ujme.

Predloge posameznih nalog so posredovali tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter združenja občin, in sicer Gasilska zveza Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije, Gorska reševalna zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Slovensko združenje za požarno varstvo in Skupnost občin Slovenije.

Novela Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Skupina poslank in poslancev je predložila v obravnavo in sprejetje predlog novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Predlagane spremembe se nanašajo predvsem na vprašanja pravice do spremljevalca ter vodenja postopkov.

Vlada predlogu ne nasprotuje, opozarja pa, da prinaša dodatno finančno obveznost. Zato je potrebna dodatna uskladitev, in sicer tako, da bodo finančni učinki prikazani realno ob ustreznih predpostavkah, ki bodo temeljile na predvidenem številu upravičenih otrok do spremljevalca ter predvidenem številu novih zaposlitev spremljevalcev in širših pravic, ki bi jih predlagana sprememba prinesla. Pri tem finančni učinki ne bodo višji od trenutno ocenjenih, to je 200.000 evrov.

Spremembe Zakona o političnih strankah

Vlada ugotavlja, da se s predlogom Zakona o spremembah Zakona o političnih strankah želi odpraviti neskladje prvega in drugega odstavka 24.c člena z 28. členom Zakona o političnih strankah. Neskladje je nastalo s sprejetjem amandmaja k 5. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-F), ki je spremenil 28. člen zakona (ta ureja prekrške za najhujše kršitve zakona).

Vlada sicer podpira namen predlagatelja, vendar pa predlog zakona podpira le, če se 1. člen predloga zakona med zakonodajnim postopkom ustrezno popravi.

Strokovni nadzori občinskih predpisov od leta 2013 do leta 2017

Ministrstvo za javno upravo je zaključilo realizacijo načrta izvedbe sistematičnega nadzora občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah. Načrt je bil sprejet leta 2013, nadzor pa je obsegal pregled najmanj treh temeljnih predpisov občine ter še štirih drugih predpisov.

Po opravljenem strokovnem nadzoru MJU izda pisno opozorilo, s katerim opozori na konkretna neskladja pregledanih občinskih aktov z ustavo in zakoni ter določi (šestmesečni) rok, v katerem naj občina uskladi akte.

Vsem občinam, v katerih je bil nadzor opravljen med letoma 2013 do 2017, so bila izdana pisna opozorila. Uspešno končan postopek nadzorstva pomeni, da so usklajeni in v uradnih glasilih občin objavljeni statut občine, poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora. Posamezna občina je opravila uskladitev vseh treh predpisov občine v povprečju v dvanajstih mesecih. Takšen rok je sprejemljiv, če upoštevamo, da občinski svet sprejema statut občine z dvotretjinsko večino glasov vseh članov in poslovnik občinskega sveta z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnosti in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč

Veljavni Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb  določa, da nadomestilo znaša 36 % povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v minulem let. Če potrebuje invalid pomoč za opravljanje vseh drugih osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek najmanj 20 % in največ 30 % čistega osebnega dohodka. Če potrebuje pomoč za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek najmanj 10 % in največ 20 % čistega osebnega dohodka (drugi odstavek). Za ugotavljanje upravičenosti do dodatka za tujo nego in pomoč se smiselno uporabljajo kriteriji, določeni s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti socialnega skrbstva in pokojninskega in invalidskega zavarovanja (tretji odstavek).

Na podlagi tega je Vlada s sklepom določila novo višino zneska nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoči, ki se uživalcu izplačujejo od 1. aprila naprej.

Zneski, ki bodo izplačani uživalcem:

 • nadomestilo za invalidnost: 382,32 evrov;
 • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb: 212,40 evrov;
 • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb: 106,20 evrov.

(Vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

WiFi4EU 7/1

Evropska komisija je dne, 31.3.2018 predstavila spletni portal, posvečen pobudi WiFi4EUObčine iz vse Evrope, ki se želijo potegovati za finančna sredstva EU za vzpostavitev dostopnih točk za brezplačen javni brezžični internet, lahko že registrirajo svoje podatke na www.WiFi4EU.eu. Prvi razpis bo objavljen sredi maja, boni pa bodo razdeljeni po vrstnem redu prejetih prijav.

Program WiFi4EU občinam ponuja bon v vrednosti 15.000 evrov za vzpostavitev brezžičnega interneta na javnih mestih, npr. v knjižnicah, muzejih, javnih parkih in na trgih. Pobuda WiFi4EU bo prispevala k uresničitvi vizije, da do leta 2020 vsaka evropska vas in vsako mesto dobita brezplačen brezžični dostop do interneta v okolici glavnih središč javnega življenja. Občine lahko z boni WiFi4EU kupijo in namestijo opremo za brezžični internet (brezžične dostopovne točke) v središčih, ki jih same izberejo. Stroške vzdrževanja omrežja bodo krile občine.

Skupaj je do leta 2020 za financiranje opreme za storitve brezplačnega javnega brezžičnega interneta na voljo 120 milijonov evrov proračunskih sredstev EU za do 8.000 občin v vseh državah članicah ter na Norveškem in Islandiji. Komisija bo ob zagotavljanju geografskega ravnotežja objavilatisoč občin, ki bodo prejele finančna sredstva v okviru prvega razpisaVsaka sodelujoča država bo prejela najmanj 15 bonov. Nadaljnji štirje razpisi v okviru pobude WiFi4EU bodo objavljeni v naslednjih dveh letih.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_sl.htm

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2066_en.htm in https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu

 

Odprt poziv za sofinanciranje projektov Alpe-Jadran 7/2

Zveza Alpe Jadran (AAA) vabi k oddaji projektnih predlogov za sofinanciranje. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi: http://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/

Prijave so možne od 1. marca do 31. marca 2018.

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:

 1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise, npr. Evropa za državljane, ERASMUS +, Kreativna Evropa itd. (največji možni znesek je 5.000€)
 2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
 3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice je potrebno oddati v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 31. marca 2018.

Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

Skupni proračun AAA je namenjen podpori “financiranja pomembnih dejavnosti in projektov, ki so pomembni za celotno omrežje”.

Merila za uspešno izbiro aplikacij:

 • Projekti, ki jih financira AAA, morajo vključevati najmanj tri redne člane AAA iz treh različnih držav.
 • Več je partnerjev, večja je možnost odobritve.
 • Vsi člani AAA morajo imeti priložnost biti del projekta.
 • V vlogi je treba opisati vlogo vsakega partnerja.
 • Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno AAA mora biti jasno opisana v prijavnem obrazcu in je predmet ocenjevanja po zaključku projekta.
 • Število ljudi, ki jih lahko doseže projekt (udeleženci, množitelji, obiskovalci itd.), je bistvenega pomena.
 • Vsi prijavni obrazci morajo biti poslani odgovorni tematski koordinacijski točki (TCP) do 31. marca 2018, 23:59 ure. Naslovi TCP so navedeni na obrazcu za prijavo in na tej povezavi http://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

 

Predvideni skupni znesek financiranja za ta razpis: 35.000 EUR

Odprte prijave za Mobilni evropski program strokovnega razvoja na področju podnebnih sprememb 7/3

Odprte so prijave na program PIONEERS INTO PRACTICE 2018 – Mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij povezanih s podnebnimi spremembami. Program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. Je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov in storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb.

Prijave so odprte do 15. 4. do 24:00 na spletni strani pioneers.climate-kic.org

Program je sestavljen je iz delavnic v Ljubljani (skupno 5 dni), e-learninga, skupinskega projekta ter strokovne izmenjave (placementa) za 4-6 tednov pri gostiteljski organizaciji.  Kritje potnih stroškov in stroškov nastanitve za pionirje v času trajanja programa v znesku 2 tisoč EUR.

Pogoji za prijavo:

– kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en. omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj;

– kot gostiteljske organizacije (hosti) se lahko prijavijo organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

Razpis za naj prostovoljca/prostovoljko v javni upravi za leto 2017 7/4

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 5. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2017.

S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2017 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.

Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/njo do 16. aprila 2018 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za NAJ naziv za leto 2017. Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Pošljite izpolnjeno prijavnico na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC IN NAJ PROSTOVOLJKA ZAPOSLEN/A V JAVNI UPRAVI 2017«.

Nagrajenca in nagrajenko bodo slavnostno razglasili na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 15. maja 2018. Ta naziv posameznik/posameznica lahko prejme samo enkrat.

Dosedanji prejemniki naziva NAJ PROSTOVOLJKA / PROSTOVOLJEC ZAPOSLENA/ ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leta 2012, 2014, 2015 in 2016 so bili Matej Markovič, zaposlen na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, Boris Krabonja, zaposlen na Srednji ekonomski šoli Maribor, Aleš Oven, zaposlen na Univerzi na Primorskem in Ivan Kramberger, zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve.

Več na http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi.

Razpis programa ESPON: Funkcionalna urbana območja in regije Evrope 7/5

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON je objavil razpis za izvedbo raziskovalnega projekta “Funkcionalna urbana območja in regije Evrope”. Razpis je objavljen na luksemburškem in evropskem portalu javnih naročil. Rok za ponudbe je 27. 4. 2018 ob 15:00.

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Cilj projekta Funkcionalna urbana območja in regije Evrope je razvoj orodij za primerjavo in analizo podatkov o trenutnem stanju in trendih razvoja funkcionalnih urbanih območjih in drugih funkcionalnih regij v Evropi.
Podrobneje se lahko z razpisom, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 7/6

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je bil torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Odprt 2. javni razpis za projekte v programu Interreg ADRION 7/7

Program Interreg ADRION je 26.3.2018 odprl 2. javni razpis za projekte iz Prednostne osi 2 – turizem in okolje. Razpis, kjer je na voljo 34,3 mio. EUR EU sredstev, bo odprt do 26.6.2018. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na programski spletni strani.

Prvi izmed dveh Transnacionalnih dogodkov na temo 2. razpisa bo 11.4.2018 v Tirani. Več informacij o samem dogodku si oglejte na povezavi. Nacionalni informativni dan bo potekal 16.4.2018 v Ljubljani. Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

NOVICE DRUGIH

Participatorni proračun v nov cikel 8/1

Občini Ajdovščina in Komen, kot najuspešnejša primera, letos končujeta z izvedbenim delom participativnega proračuna, ki sta ga med prvimi občinami v Sloveniji lansirali v letu 2016. V okviru dvoletnih proračunov je tako bilo v Ajdovščini izvedenih 31 projektov v skupnem obsegu 360.000 €, v Komnu pa 22 projektov v skupnem znesku 120.000 €, ki so jih predlagali in z glasovanjem izbrali občani neposredno. Večinoma je šlo za investicije v infrastrukturo, ki služi skupnosti, bilo pa je tudi nekaj t.i. mehkih vsebin. Tako so se uredila vaška jedra, rekreativne površine, posodobile avtobusne postaje, uredili prostori za druženje, pa tudi izdelali turistični vodniki, postavile usmerjevalne table do znamenitosti in uredile spominske sobe znamenitim krajanom.

Ker pa participatorni proračun pomeni kontinuirano izvajanje pa se hkrati z zaključkom prejšnjega cikla pripravlja tudi na naslednji cikel. Obe občini bosta tako letos izvedli že drugi cikel zbiranja predlogov občanov in odločanja. Ajdovščina, ki participativni proračun izvaja pod nazivom Moja pobuda, bo pričela z javnimi posveti že prihodnji teden, predlogi pa se bodo zbirali do 6.5.2018. Kot v prvem ciklu bodo tudi tokrat o projektih občani odločali z glasovanjem, župan in občinski svet pa sta se trdno zavezala k spoštovanju volje občanov celo z vpisom obveze izvajanja participativnega proračuna v občinski statut.

Velja poudariti, da participatorni proračun ne sme in ne more biti razumljen le kot nov administrativni postopek, ki bo dan v uporabo ljudem. Prazen administrativni postopek bo realiziral obljubljene učinke le v zelo omejeni obliki. Pravi potenciali participatornega proračuna bodo realizirani takrat, ko se bo okoli njega zgradila in organizirala skupnost občanov. Praksa tudi kaže, da PP deluje bolje, kadar zasleduje specifične cilje, ki jih v idealnem primeru ravno tako sooblikuje skupnost. Ti cilji so lahko čim večja vključenost, čim višja udeležba, čim višja kvaliteta predlogov itd. Noben od teh ciljev se ne dosega sam od sebe, ampak je potrebno organizirati aktivnosti, ki bodo te cilje zasledovale. (Pripravil: Matic Primc, Organizacija za participatorno družbo)

Rešitev občine Cerknica kako obveščati občane 8/2

Na občinski upravi Občine Cerknica so prepoznali potrebo po pomembnosti obveščenosti občanov in njihove pravočasne informiranosti o vseh pomembnih dogodkih v občini. Že lani so začeli razvijati idejo o vzpostavitvi posebne aplikacije, ki so jo letos tudi realizirali. V februarju je tako zaživela nova brezplačna aplikacija za pametne telefone, poimenovana preprosto »Občina Cerknica«. Preko te preproste, a zelo uporabne aplikacije obveščajo uporabnike o občinskih razpisih, prireditvah, razstavah, filmskih projekcijah in ostalih dogodkih. Na voljo pa so tudi  obvestila komunalnega podjetja ter vse aktualne prometne informacije z njihovega območja.

V občini pravijo: “Svet gre hitro naprej in prav je, da se razvijamo tudi mi. Aplikacija pa je priložnost za večjo obveščenost občanov in občank ter vseh ostalih, ki se zanimajo za dogajanje v Cerknici in okolici. Je začetek digitalne občinske miselnosti in priložnost za vse interesne skupine, da s sokrajani na ekološki in učinkovit način delijo uporabne informacije.”

Več informacij najdete na spletni strani občine. 

11 postavitev info točk projekta Sobivamo 8/3

Ministrstvo za okolje in prostor bo v prihodnjih tednih skupaj s partnerji projekta Sobivamo odprlo 11 info točk v vseh mestnih občinah v Sloveniji. Te bodo, kot trajna infrastruktura, namenjene starejšim, ki si želijo informacij o možnostih kakovostnejšega bivanja, saj bodo na enem mestu ponujale tovrstne informacije o možnostih kakovostnega bivanja starejših. Starejši so, poleg mladih, skupina, ki potrebuje celostne rešitve in drugačen pristop k postavljanju primernega bivalnega okolja. Partnerji projekta so v preteklih mesecih skozi javno razpravo obravnavali kakovost bivanja starejših, prav tako pa so udeležencem okroglih miz predstavljali možnosti sobivanja.
Ta oblika bivanja, kjer v skupnosti živi več starejših oseb, je v svetu že precej razširjena, v Sloveniji pa je treba zaupanje vanjo šele vzpostaviti. Odzivi na okroglih mizah so potrdili, da starejši potrebujejo nove rešitve za kakovostno bivanje, predvsem za čas bivanja med svojim domom in domom za starejše. Sobivanje več starejših oseb nudi ustrezno kakovost življenja, saj niža življenjske stroške, širi socialno mrežo, odpravlja osamljenost in lajša vsakdanja opravila. Prva info točka bo odprta že prihodnji teden v Kopru.
Info točke bo Ministrstvo za okolje in prostor vzpostavilo skupaj z lokalnimi partnerji. Predvidoma bodo štirikrat letno na info točki prisotni tudi predstavniki projekta Sobivamo (Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji), ki bodo prisluhnili starejšim, jim osebno predstavili obstoječe možnosti in rešitve za njihove izzive ali prenesli njihove predloge v prihodnje sistemske rešitve.
Prva info točka bo odprta že 5. aprila, v Kopru, naslednji dan, 6. aprila, pa v Mariboru. Vsa gradiva, informacije o projektu in napovedi info točk, bodo na voljo tudi na spletni strani www.sobivamo.si, ki ostaja osrednje digitalno središče projekta Sobivamo.

IN LIFE projekt razvil pametno uro za starejše 8/4

Pametna ura je namenjena podaljšanju in podpori samostojnemu življenju starejših. Sistem podpira:

 • varnost
 • detekcijo padcev
 • samodejen klic na pomoč
 • pomoč (na domu in izven)
 • komunikacijo
 • vzdrževanje zdravja
 • socialna opravila

Pametna ura je bila razvita v okviru projekta IN LIFE iz programa Obzorje 2020, ki predstavlja osrednji evropski raziskovalni program v obdobju 2014-2020. Pri projektu je sodelovalo 20 mednarodnih partnerjev, slovenska partnerja sta bila Institut »Jožef Stefan« in podjetje Doktor24. Sistem IN LIFE povezuje starejše in njihove skrbnike ter pomaga pri komunikaciji in razporejanju oskrbe. Sistem je primeren za starejše, ki bi želeli dlje časa bivati v domačem okolju, za uporabnike, ki živijo v oskrbovanih stanovanjih, in za uporabnike v domovih starejših občanov. Več o tem v letaku: IN LIFE 

Kohezijske novice 8/5

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala Kohezijske novice v mesecu marcu. V novicah boste lahko našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti. Do kohezijskega e-kotička lahko dostopate s klikom tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.