V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI BLED IN SREDIŠČE OB DRAVI.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Uspešni projekti občin: Športno rekreacijski center Apače 1/1

Izvedba: 2019 – 2021
Financiranje: Občina Apače, Fundacija za šport in Nogometna zveza Slovenije

Športno rekreacijski center Apače- ŠRC Apače se je v treh letih posodobil za ograjeno otroško igrišče z igrali, fitnes naprave, ograjeno glavno nogometno igrišče z namakalno zalivalnim sistemom, večnamensko igrišče, nogometno igrišče z umetno travo in tlačni pumptrack poligon.
Na vprašanje, zakaj so se odločili ravno za to investicijo, odgovorijo kratko in jasno: »Ker nam je mar za zdravje.«

NOVICE SOS

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 2/1

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 1 , 2.1 in 2.2.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 2/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – A, B in C.

Na posvetu Vloga občin pri soočanju z begunsko krizo poudarek na sodelovanju in postopanju v skladu s predpisi 2/3

Skupnost občin Slovenije je v četrtek, 31. marca 2022 izvedla posvet Solico – vloga občin pri soočanju z begunsko krizo.

Predstavniki Urada za migracije, pristojnih ministrstev, Visokega Urada ZN za begunce, občin, Uprave RS za zaščito in reševanje, Slovenske filantropije ter Slovenskega Mladinskega Orkestra so predstavili Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, primere dobrih praks občin in izobraževalne vsebine vezane na sodelovanje občin in vseh pristojnih institucij pri sprejemu, namestitvi in integraciji beguncev.

Posvetili so se s pravno podlago ter nujnimi informacijami, ki jih potrebujejo občine za učinkovito spopadanje z naraščajočim številom beguncem ter podali osnovne napotke, o vlogi, nalogah in navodilih občin za čim bolj učinkovito spopadanje z begunsko krizo.

V uvodnem delu je direktorica Urada za oskrbo in integracijo beguncev mag. Katarina Štrukelj predstavila procesni okvir upravljanja z begunsko krizo, vključno s pravicami, ki izhajajo iz zakonodaje, vlogo občin in navodila zanje. Ker so se posveta udeležili tudi predstavniki Ministrstva za zdravje, Uprave RS za zaščito in reševanje in Zavoda za zaposlovanje so občine od različnih resorjev lahko prejeli odgovore na vprašanja, ki so se jim od prihoda prvih beguncev zastavila.

Tudi po predstavitvi Romane Zidar iz Visokega Urada ZN za begunce ter Primoža Jamška iz Slovenske filantropije je bilo jasno, da so vse informacije za predstavnike iz vrst občinskih uprav, občinskih štabov civilne zaščite, humanitarnih organizacij in društev zelo koristne. Vprašanj skoraj ni zmanjkalo. Vsi so bili enotnega mnenja, da je na vseh ravneh in področjih dela z begunci ključno sodelovanje z njim pa komunikacija, jasno upoštevanje predpisov in posredovanje pravilnih informacij.

Prav zato je pomembno, da so vsi, ki delajo z begunci, dobro seznanjeni s pravilnimi postopki, saj je naknadno reševanje napačnih odločitev zelo težko popraviti.

Priporočamo, da informacije poiščete na naslovu: https://www.gov.si/teme/pomoc-slovenije-drzavljanom-ukrajine/. Vprašanja lahko pošljete na naslov info.ukrajina@gov.si ali pokličete na številko 080 41 42 (vsak dan od ponedeljka do nedelje med 8. in 18. uro).

PPT predstavitve predavateljev si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

mag Katarina Štrukelj Predstavitev Uredbe o zagotavljanju pravic osebam z začasno zaščito

dr. Romana Zidar Vloga in naloge Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR)

dr Primož Banovec Teorija vodenja v kriznih razmerah

 

Posnetek posveta je na voljo na spodnji povezavi:

Stroški lokalnih volitev 2022 2/4

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je prepoznal dolgotrajna prizadevanja skupnosti občin in dne 31. 3. 2022 z dopisom vse upravne enote obvestil o preklicu dopisa Službe za upravne enote Ministrstva za javno upravo št. 040-15/2010/3 z dne 6. 8. 2010 in dopisa št. 041-155/2018/1 z dne 17. 9. 2018 glede stroškov za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov v delu, ki določata, da občinam izstavijo račune za nastale stroške iz naslova dežurstva, nadurnega dela, malic ter potnih stroškov.

Upravne enote so od leta 2010 začele občinam zaračunavati ne le materialne stroške, ki so jih te morebiti imele ob rednih lokalnih volitvah, ampak tudi stroške dela zaposlenih.

Javni uslužbenci, zaposleni v državnih organih na delovnih mestih, na katerih skrbijo za uveljavljanje volilne pravice, svoje naloge opravljajo na enak način, kot jih opravljajo za državne volitve. Tudi v primeru državnih volitev in referendumov upravne enote, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve in Geodetska uprava Republike Slovenije Državni volilni komisiji ne zaračunajo stroškov dela, ki so jih imeli zaradi nalog, povezanih z volitvami, saj jih opravljajo javni uslužbenci, ki imajo te naloge določene v opisu nalog delovnega mesta v aktu o sistemizaciji. Med te stroške spadajo plače in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času (dežurstvo, delo preko polnega delovnega časa), malica in prevoz na delo ter potni in drugi stroški, nastali v času trajanja lokalnih volitev. Med stroške dela spada tudi morebitni strošek delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela javnega uslužbenca. V stroške, ki jih državni organi občinam v času lokalnih volitev ne smejo zaračunavati, spadajo tudi stroški fizičnega varovanja prostorov upravnih enot v času dežurstev oziroma zunaj poslovnega časa ne glede na to, da se fizično varovanje zagotavlja samo zaradi potreb lokalnih volitev.

V primeru delovanja državnih organov, povezanih z izvedbo lokalnih volitev, gre za oblastna ravnanja (de iure imperii), ki jih izvajajo v upravnih zadevah znotraj ali preko polnega delovnega časa. Državni organi ob izvedbi rednih lokalnih volitev svoje naloge izvajajo zaradi pravic volivcev in ne občin. Zato se s tem navodilom in tovrstno utemeljitvijo spreminja obstoječi način zaračunavanja stroškov občinam, saj gre za organe, ki jim je z zakonom zapovedana obveznost, ki se nanaša na uresničevanje volilne pravice, tudi volilne pravice občanov v občinah.

Dopis najdete na povezavi TUKAJ.

Plačilo turistične takse za osebe iz Ukrajine 2/5

MGRT podaja naslednje obvestilo glede plačila turistične takse za osebe iz Ukrajine:

“Za osebe iz Ukrajine, ki so nastanjene v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih urada, ki jih določi Vlada Republike Slovenije v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21; v nadaljevanju: ZMZ-1), ne velja obveznost plačila turistične takse (in posledično tudi ne plačila promocijske takse) na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljevanju: ZSRT-1).

Turistična taksa je na podlagi četrte alineje 2. člena ZSRT-1 pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej.

Za osebe iz Ukrajine, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki ga Vlada Republike Slovenije ni določila kot nastanitveno zmogljivost na podlagi ZMZ-1 pa se uporablja ZSRT-1. V prvem odstavku 16. člena ZSRT-1 je določeno, da turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu – in to hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ZSRT-1 ne določa drugače (drugi odstavek 16. člena ZSRT-1). Četrti odstavek 18. člena ZSRT-1 določa, da občina lahko s svojim predpisom poleg oseb iz prvega odstavka tega člena dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse. Po trenutno veljavni zakonodaji je torej občinam dana diskrecijska pravica, da same določijo katere osebe bodo dodatno izvzete iz obveznosti plačila turistične takse na njihovem območju (poleg že določenih izjem v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1).

Obveščamo vas, da na ministrstvu na podlagi zgoraj navedenega in kljub dejstvu, da nastanitvene zmogljivosti urada, ki jih je določila Vlada Republike Slovenije za osebe iz Ukrajine, (še) niso polno zasedene, pripravljamo spremembo veljavne zakonodaje, na podlagi katere bi bili begunci in razseljene osebe oproščeni plačila turistične takse, če bodo prenočevali v nastanitvenem obratu.”

Naloge občin po novem gradbenem zakonu 2/6

V sredo, 30.3.2022 je potekal posvet “Nabor nalog občin po novem gradbenem zakonu (GZ-1)”, na katerem je Luka Ivanič, pravnik z izkušnjami prostorskega resorja, spregovoril o nalogah, ki jih bo občina morala izpolnjevati pri evidentiranju prijave začetka novogradnje, izvajanju inšpekcijskega nadzora, vlogi pri izkazovanju pravice graditi, potrjevanju plačila komunalnega prispevka ter drugim pristojnostih in upravičenjih.

V decembru 2021 sprejet Gradbeni zakon bo prešel v uporabo s pričetkom junija ter bo s tem v vezi nadgradil dosedanje uveljavljene postopke v zvezi z gradnjo. Slednje se bo odražalo v učinkovitejših, hitrejših in digitaliziranih rešitvah.

Aktivnosti v okviru projekta ICC – vabilo občinam 2/7

Skupnost občin Slovenije skupaj s konzorcijem 12 občin izvaja projekt v okviru programa ICC Izziv inteligentnih mest), ki predstavlja pobudo Evropske komisije, ki združuje 126 mest s ciljem, da bi z naprednimi tehnologijami dosegli inteligentno, družbeno odgovorno in trajnostno rast.
Iz konzorcija občin je pet občin članic, izpostavilo potrebo po orodju za rezervacijo občinskih prostorov. Pri pregledu stanja na trgu se je občinam predstavilo pet potencialnih ponudnikov. Na podlagi predstavitev je bilo ugotovljeno, da dve predstavljeni storitvi zadostujeta potrebam občin.

Iskanje najprimernejšega orodja je v fazi pridobivanja konkretnejših ponudb s strani dveh ponudnikov. Ker je ponujena cena odvisna tudi od števila zainteresiranih občin, vas vabimo, da se, v kolikor imate tudi v vaši občini potrebo po orodju za rezervacijo občinskih prostorov, pridružite skupnemu naročilu. Vaš interes sporočit do 8. aprila 2022 na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si

Usmeritve delovanja občin za pomoč beguncem iz Ukrajine in za Ukrajino 2/8

Na Skupnosti občin Slovenije smo v sodelovanju z Damjanom Barutom, predsednikom Komisije za zaščito in reševanje pri SOS ter poveljnikom civilne zaščite v občini Logatec pripravili nabor usmeritev delovanja občin, ki jih je za lažje in učinkovitejše organiziranje humanitarne pomoči, smiselno spoštovati.

USMERITVE DELOVANJA OBČIN ZA POMOČ BEGUNCEM IZ UKRAJINE IN ZA UKRAJINO najdete TUKAJ.

ZAKONODAJA

Predstavljena vsebina akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028 3/1

Vlada je dne 31. 3. 2022 sprejela Akcijski načrt za leti 2022 in 2023 (AN 22-23) za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028.

Namen in vizija prohrama je prebivalcem Slovenije omogočiti čim lažji dostop do kakovostnih virov pomoči in zagotoviti pogoje za uresničevanje pravice do najboljšega možnega duševnega in telesnega blagostanja. Prav tako vsebuje cilje za preprečevanje duševnih motenj, varovanje človekovih pravic in celostno skrb za ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Besedilo akcijskega načrta je dostopno na povezavi TUKAJ.

Javna razgrnitev predloga Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 3/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z deležniki pripravilo predlog Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 in ga daje v javno razgrnitev.

OPNGP 2022-2026 upošteva sistem ciljev in usmeritev NGP, politike drugih sektorjev, ki vplivajo na gozd in gozdarstvo ter mednarodne zaveze. Na krovni operativni ravni skozi shemo prioritet, ukrepov in nalog pregledno povezuje vsebine veljavnih področnih operativnih dokumentov in programov in jih po potrebi nadgrajuje. Pristop skupaj z vsebino omogoča nosilcem gozdne politike, da znotraj Gozdnega dialoga usmerjajo trajnostno gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo skladno s potrebami gozda, lastnika in družbe kot celote. Pri tem se lahko zagotavlja racionalno in učinkovito izkoriščanje razpoložljivih organizacijskih, kadrovskih in finančnih možnosti. Ključna podlaga za njegovo izdelavo so cilji in usmeritve NGP, ugotovitve Poročila o izvajanju nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015-2019 ter predhodna analiza izvajanja OPNGP 2017-2021, ki je bila narejena v okviru priprave novega dokumenta.

Besedilo programa je dostopno na povezavi TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge v zvezi z Operativnim programom za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 nam prosimo pošljite najkasneje do 26. 4. 2022 na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito 3/3

Vlada RS je v četrtek, 24. marca, na 119. redni seji sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za začasno zaščito, med drugim tudi za področja vgoje in izobraževanja.

Besedilo uredbe je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba ureja tako vključevanje v programe za predšolske otroke, osnovne šole, srednjega šolstva, višjega strokovnega izobraževanja, ter programe visokega šolstva.

Predšolska vzgoja

Uredba v 16. členu ureja vključevanje v programe za predšolske otroke. Če je otrok vključen v program za predšolske otroke, ki ga izvaja javni ali zasebni vrtec, se znižano plačilo za starše, ki imajo status začasne zaščite, določi pod pogoji, ki veljajo za tujce, v zakonu, ki ureja vrtce, in v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Starši, ki jim pripada pravica do denarne pomoči ali pravica do žepnine v skladu z zakonom in to uredbo, so za čas trajanja te pravice oproščeni plačila za vrtec. Sredstva v višini cene programa, v katerega je otrok vključen, vrtcu krije državni proračun na podlagi mesečnega zahtevka, ki ga vrtec pripravi v skladu z usmeritvami ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo, in ministrstva, pristojnega za finance.

Vlada Republike Slovenije je 9. marca 2022 sprejela Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine. V skladu s tem se uvede status začasno zaščitene osebe za vse osebe, ki so bile 24. februarja 2022 ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil. Osebe z začasno zaščito, ki so stare manj kot 18 let, imajo pravico do vključitve in zaključka izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Osnovno šolstvo

Glede na predpise s področja osnovnošolskega izobraževanja, se šoloobvezni otroci, ki pridobijo status razseljene osebe z začasno zaščito praviloma vpišejo in vključijo v šolo šolskega okoliša, v katerem prebivajo. Starši učenca z zaščito, ki bodo želeli otroka vpisati v šolo, se sami ali s svojimi v Sloveniji živečimi sorodniki ali s svojim pooblaščencem – v primerih mladoletnih oseb brez spremstva pa njihov zakoniti zastopnik – neposredno oglasijo na šoli.

Pred vstopom učenca z zaščito v šolski sistem mora šola od zakonitega zastopnika učenca z zaščito oziroma pooblaščene institucije pridobiti izkaznico, ki jo izda upravni organ in se z njo dokazuje istovetnost osebe. Če učenec še nima izkaznice osebe z začasno zaščito, šola otrokovega starša oziroma zastopnika napoti na upravno enoto, da si pridobi status osebe z začasno zaščito.

Sprejeta uredba določa, da ima oseba z začasno zaščito, ki se vpiše v osnovno šolo in se redno izobražuje, ima pravico do brezplačne malice in kosila. Oseba z začasno zaščito, ki se vpiše v srednjo šolo in se redno izobražuje, ima pravico do brezplačne malice. Sredstva za malice in kosila iz tega člena zagotovi
ministrstvo, pristojno za izobraževanje.
Učenci z začasno zaščito imajo pravico do brezplačnega prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Stroške prevoza za učence z začasno zaščito za relacije, ki niso vključene v redne šolske prevoze, ki jih lokalna skupnost organizira in financira za učence osnovne šole, lokalni skupnosti povrne ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Srednje šolstvo in programi višješolskega izobraževanja

Uredba omogoča tudi vključevanje v programe nižjega in srednjega poklicnega
izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in splošnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja.

člen uredbe določa, da o vpisu oseb z začasno zaščito, ki formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti, v vse srednješolske programe ter programe višjega strokovnega izobraževanja odloča izbrana šola ob upoštevanju smernic Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. V omenjenih smernicah se določijo predvsem elementi začetnega razgovora, ki se opravi na šoli, možni načini ugotavljanja predznanja in usmeritve za izdelavo individualnega načrta.
Pomembno je, da se ne glede na določbe pravilnikov, ki urejata vpis v srednje šole in višje strokovno izobraževanje, lahko oseba z začasno zaščito vpiše v izobraževalne in študijske programe tudi med šolskim oziroma študijskim letom, če ima šola razpoložljiva mesta.

Visoko šolstvo

Enako o vpisu oseb z začasno zaščito, ki formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti, v visokošolske študijske programe odloči visokošolski zavod. Tudi tu se lahko oseba z začasno zaščito ne glede na določbe pravilnika, ki ureja razpis za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu, vpiše v študijske programe tudi med študijskim letom, če ima visokošolski zavod razpoložljiva mesta.

Zaradi vpisa oseb z začasno zaščito visokošolski zavodi lahko razpišejo dodatno število vpisnih mest. Podrobnejše pogoje v zvezi s številom prostih vpisnih mest visokošolski zavodi določijo z razpisom za vpis v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.

Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter 3/4

Objavljen je predlog Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter, ki določa podrobnejša pravila za odmero in plačevanje nadomestila za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter. Uredba je na voljo TUKAJ. Morebitne predloge in komentarje nam posredujete na tem obrazcu do 6.4.2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023 3/5

Objavljen je odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, ki je v medresorskem usklajevanju. S spremembo odloka se v program dodajata ukrepa in sicer strokovne podlage za verigo HE na srednji Savi ter sofinanciranje prireditev v podporo trajnostnemu razvoju.

Poleg tega se za izvedbo  ukrepa »Nadgradnje železniških prog« dodajajo sredstva za leto 2022 v višini 30 mio EUR in za leto 2023 v višini 20 mio EUR. Glede na dosedanje zanemarjeno področje vlaganj v posodobitev železniške infrastrukture je pomembno bistveno okrepiti ta vlaganja in tako, s selitvijo prometa iz cest na železnice, prispevati k znižanju emisij toplogrednih plinov. V točki 2.3.11 je bolj podrobno predstavljen opis sofinanciranja ukrepa »Spodbujanje izgradnje infrastrukture za alternativna goriva in nakupa vozil na alternativni pogon«.

Za leto 2022 so pri ukrepu »Ukrepi za zmanjšanje energetske revščine« predvidena sredstva v višini 106,8 mio EUR, ki bodo skladno s določbami Zakona o omilitvi posledic dviga cen energentov porabljena za izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo energetske revščine. Pregled nad izplačilom teh sredstev bo imelo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za izvajanje ukrepov skladno s predlogom Zakona o omilitvi posledic dviga cen energentov.

Odlok je na voljo TUKAJ. Morebitne predloge in pripombe lahko pošljete do 5.4.2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

V javni razpravi Zakon o GJS varstva okolja 3/7

Predlog zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (ZGJSVO) podrobneje ureja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, način in oblike njihovega izvajanja, oblikovanje cen storitev javnih služb in subsidiarno odgovornost izvajanja javnih služb ter izvajanje javnih služb v primeru stavke in višje sile, s čimer se bo celotna ureditev upravljanja in oblik javnih služb prenesla v predlog ZGJSVO, ki je lex specialis. Takšna ureditev pomeni bolj jasno ureditev posameznih vprašanj izvajanja javnih služb, občinskih in državnih, ter uskladitev z Ustavo. Občinske javne službe, ki jih obravnava predlog ZGJSVO, so:

 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • zbiranje komunalnih odpadkov,
 • obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
 • odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov in
 • urejanje in čiščenje javnih površin.
 • Prenesena naloga z države na občine je oskrba s pitno vodo.

Državne javne službe ki jih obravnava predlog ZGJSVO, so: sežiganje komunalnih odpadkov, ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 in zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst drugih odpadkov.

Dosedanja zakonska ureditev je dopuščala več možnih oblik izvajanja javnih služb. Zakonodajalec v predlogu zakona to spreminja, in sicer bo s predlaganim zakonom za oskrbo s pitno vodo možno storitev izvajati zgolj v dveh oblikah – kot javno podjetje ali javni gospodarski zavod, oba v sto odstotni javni lasti. Na ta način želi država zagotoviti, da bo oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavljala država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno, kot to zahteva Ustava.

Predlog ZGJSVO prvič po treh desetletjih ponovno ureja tudi javno službe urejanja in čiščenja javnih površin, saj so se v praksi pokazale potrebe po njeni ureditvi tudi glede na ostale obvezne gospodarske javna služba varstva okolja.

Predlog ZGJSVO določa tudi oblikovanje cen storitev javnih služb in zavezanca za plačilo navedenih storitev. V zvezi s tem določa postopek oblikovanja cene in njeno sestavo, določa elemente cene in izhodišča za določitev cene. Prav tako določa upravičene stroške, ki se lahko vključijo v ceno storitve javne službe ter posebej določa oblikovanje cene za občinske javne službe in državne javne službe.

Zaradi potrebe po usklajevanju prejetih pripomb, tudi znotraj delovnih teles in organov SOS, vas vljudno prosimo za vaše pripombe in predloge za izboljšavo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 11. 4. 2022. Za posredovanje pripomb prosimo uporabite obrazec tukaj.

 

POVPRAŠEVANJE

DOGODKI SOS

5.4. / Občinska glasila: od zakona do oblikovanja 5/1

Leto 2022 nam prinaša troje volitev in z njimi troje volilnih kampanj. To so tudi za občinske medije, predvsem glasila, obdobja številnih aktivnosti, usklajevanj želja, pričakovanj in pravil različnih skupin, posameznikov ter institucij. Na pragu prve volilne kampanje se bomo v uvodnem delu izobraževanja seznanili z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji, ki urejajo volilno kampanjo v medijih ter pregledali aktualne sodne in prekrškovne prakse na tem področju. Pa tudi z aktivnostmi Računskega sodišča RS v povezavi z lokalnimi glasili ter njihovimi ugotovitvami. V drugem delu pa bo red. prof. dr. Klement Podnar ponudil pogled na občinska glasila skozi prizmo upravljanja korporativnih komunikacij ter se v nadaljevanju osredotočil na izbrane poudarke urednikovanja vizualnega v glasilih. Z udeleženci posveta se bo skozi marketinška očala vprašal, kakšno bi moralo biti v luči sodobnih trendov naše glasilo, da ne bi romalo neposredno med odpadke. Drugi del bo s primerom, izkušnjami in izzivi, pospremil urednik občinskega glasila Maribor Dejan Pušenjak.

Predvatelji:

Anja Hostnik, univ. dipl. prav., sekretarka, Sektor za transparentnost, integriteto in politični sistem, Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo

mag. Petra Zemljič, svetovalka vrhovne državne revizorke, Računsko sodišče RS

red. prof. dr. Klement Podnar, profesor tržnega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani; pedagoško in raziskovalno se ukvarja s področjem korporativnega komuniciranja, je avtor številnih prispevkov v priznanih mednarodnih revijah in monografij, med drugim tudi knjige Corporate Communication: A Marketing Viewpoint, ki je izšla pri založbi Routledge

Dejan Pušenjak, urednik časopisa Maribor, diplomirani filozof in literarni komparativist, novinar

Predlog dnevnega reda:

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

9.00 – 9.30 Predstavitev Zakona o volilni in referendumski kampanji, Anja Hostnik, MJU
9.30 – 10.00 Aktivnosti Računskega sodišča RS v povezavi z lokalnimi glasili, mag. Petra Zemljič, Računsko sodišče RS
10.00 – 10.15 Vprašanja
10.15 – 10.30 Odmor
10.30 – 11.15 Občinska glasila skozi prizmo upravljanja korporativnih komunikacij, red. prof. dr. Klement Podnar, FDV
11.15 – 12.00 Občinski časopis Maribor: izkušnje in izzivi, Dejan Pušenjak
12.00 – 12.20 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

6.4. / Zavedanje, prepoznavanje in obvladovanje čustev 5/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na 2. modul na temo zajezitve psihosocialnih tveganj z naslovom ZAVEDANJE, PREPOZNAVANJE IN OBVLADOVANJE ČUSTEV, ki bo 6. 4. 2022, med 10.00 in 12.00, preko spletnega orodja Zoom. 

Vsakodnevno se v nas sprožajo najrazličnejša čustva. Nekatera prepoznamo, jih sprejmemo, izrazimo in predelamo. Spet drugim bi se najrajši izognili. Odrivamo jih stran od sebe, jih zatremo, se na njih ne odzovemo in jih pustimo zakopane nekje globoko znotraj sebe.

Če se proces zatiranja čustev začne že v otroštvu, velikokrat odrastemo nepovezani s svojimi čustvi, kar pa lahko vodi v depresivna stanja in anksiozne motnje. Toda velikokrat se sploh ne zavedamo, da zatiramo svoja čustva. Dokler nam tega ne pokažejo določeni fizični in psihični simptomi. Če čustva niso izražena, se nalagajo v telesu v obliki nemira, strahov, mišične napetost in psihosomatskih simptomov (npr. glavoboli, bolečine v trebuhu, visok pritisk).

Življenje vedno teži k ravnovesju. Bolj, ko se bomo prepustili in se naučili izraziti in predelovati tudi negativna čustva, bolj bomo zmožni uživati tudi v tisti pozitivnih, prijetnih, dobrih čustvih. Na tretjem modulu naših delavnic se bomo posvetili naslednjim področjem:

– (ne)ugoden odziv na stres in travmo

– prepoznavanje lastnega odziva

– čustva in doživljanje stresa

– razvijanje čustvenega zavedanja

– lasten vpliv na stresorje

NADGRADNJA OBRAVNAVANIH TEM:

Svoje znanje bomo nadgradili s še zadnjim modulom, ki bo potekal, 11. 5. 2022:

– Lastni viri moči

 • priprava na neugodne okoliščine
 • obvladovanje čustev
 • obvladovanje misli
 • skrb za dobro psihofizično kondicijo

O PREDAVATELJICI:

Florence Maria Bratuž ima bogate izkušnje iz vodenja prodaje in regije iz avtomobilske industrije ter svetovanja. Je odlična poznavalka tehnike Procesa prisotnosti, s katero je tudi sama prišla nazaj do notranje motivacije in več življenjske moči. Te izkušnje so jo pripeljale do vloge predavatelja, motivacijsko/inspiracijskega trenerja in coacha nove VinKom miselnosti zakaj delamo to kar delamo. Njene aktivnosti kot svetovalka so usmerjene v boljše medosebne odnose zaposlenih, skladno medoddelčno sodelovanje, notranje motiviran kader skladen z vizijo in poslanstvom podjetja/organizacije in povečanje zavzetosti in kulture odgovornosti.

Vabilo za tiskanje

7.4. / Postopki razlastitve in omejitev lastninske pravice v javno korist 5/3

Na občine se od leta 2013 stopnjuje pritisk, da se uredijo neurejena lastništva (predvsem cest), s tem pa se posledično stopnjuje pritisk na finančne zmogljivosti občin. Dodaten pritisk predstavlja Zakon o evidentiranju dejanske rabe javne cestne in železniške infrastrukture, v skladu s katerim so občine evidentirale dejansko rabo zemljišč na vseh javnih cestah. Na podlagi navedene evidence, je razvidno, koliko cest poteka po privatnih zemljiščih oziroma za koliko cest ni urejeno lastništvo. Tako bodo lastniki nepremičnin, na podlagi narejene evidence lahko sprožili postopke razlastninjenja na upravnih enotah, kar lahko pripelje do finančnega zloma občin.

4. odstavek 199. člena Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2) je omogočil začetek postopka razlastitve s strani lastnika zemljišča. Ob tem je v 192. členu ZUREP-2 navedeno, da se lastninska pravica lahko odvzame z odškodnino ali z nadomestilom v naravi. Razlastitev se tako opravi v postopki, v katerih se ugotavljajo zakonski pogoji (ali obstaja javna korist kot osnovni pogoj), prav tako se mora upoštevati načelo sorazmernosti.

Skupnost občin Slovenije organizira posvet na katerem bodo predavatelji predstavili ZUREP-2, kot splošni zakon o razlastitvi lastninske pravice v javno korist. Predstavljeni bodo pogoji pod katerimi je dopustna razlastitev oz. omejitev lastninske pravice. Na posvetu bosta župan in direktorica občinske uprave Občine Hoče-Slivnica predstavila izkušnje občine pri postopkih razlastitve, ter postopkih omejitve lastninske pravice (vpis nujne služnosti).

Vabilo in program posveta se nahaja na tej povezavi.

13. 4. / Upravljanje javnih zavodov 5/4

Javni zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, … Računsko sodišče je v letu 2021 izdalo revizijsko poročilo Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov in porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov. Na izobraževanju bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Predstavitev Zakona o javnih zavodih
9.45 – 10.30 Revizijsko poročilo Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov
12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

14.4. / Kako komunicirati uspehe lokalnih skupnosti v digitalnih medijih 5/5

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom KAKO KOMUNICIRATI USPEHE LOKALNIH SKUPNOSTI V DIGITALNIH MEDIJIH, ki bo v četrtek, 14. 4. 2022, med  10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom. 

Družbeni mediji niso le kanal ohranjanja stikov in širjenja kroga prijateljev, predvsem v epidemiji so postali tudi »novi mediji«. Na družbene medije v komunikacijskem smislu gledamo kot na samostojen kanal komuniciranja, ki ga upravljamo sami. Če ste se sedaj razveselili, da se vam je odprl svet v medije brez preprečevanja ali tkanja dobrih odnosov z novinarji, ste se pošteno zmotili. Ključna razlika med tradicionalnimi in digitalnimi mediji (predvsem družbenimi omrežji) je v tem, da so slednji dvosmerni. Zaradi tega pa pogosto še bolj neizprosni kot novinarji. To pomeni, da boste na svoje objave doživeli neposredni odziv. In prav je, da ste tudi sami aktivni pri odgovarjanju in pojasnjevanju.

V uri in pol bomo spoznali:

– kako delujejo družbena omrežja,
– kako dojemamo družbena omrežja,
– kakšne priložnosti za dober PR odpirajo družbena omrežja,
– ključne pasti komuniciranja na družbenih omrežjih ter
– kje so meje in kdo jih postavi.

O PREDAVATELJICI:

39-letna diplomirana novinarka Petra Hercog je izkušnje pridobivala pred radijskimi mikrofoni, kjer je vodila pogovorne oddaje in jutranji program, v pisarnah, kjer je ustvarjala kreativne marketinške kampanje in organizirala najrazličnejše dogodke, pred televizijskimi kamerami, kjer je odgovarjala predvsem na novinarska vprašanja in seveda pred računalnik, s katerim ustvarja zanimive tekste, ki vsebinsko bogatijo različne revije in publikacije. Sama pravi, da nima čarobne paličice. Ima pa znanje in izkušnje, ki vam lahko pomagajo do prodornega in energičnega preboja iz povprečja.

21.4. / Komuniciranje uspehov lokalnih skupnosti na Facebooku in Instagramu 5/6

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom KOMUNICIRANJE USPEHOV LOKALNIH SKUPNOSTI NA FACEBOOKU IN INSTAGRAMU, ki bo potekalo v četrtek, 21. 4. 2022, med 10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom.

Danes se je velik del komunikacije preslikal med družbena omrežja, Facebook (FB) in Instagram (IG) predstavljata najbolj priljubljeni družbeni omrežji v Sloveniji, ko govorimo o povprečnem prebivalcu, zato je prav, da jih vsi tisti, ki ste v občinah in javnih zavodih ukvarjate s komuniciranjem dobro poznate. Za vas smo pripravili seminar, na katerem boste spoznali:

 • v čem se razlikujeta FB in IG ter zakaj so razlike pomembne za komuniciranje,
 • v kakšnem tonu komuniciramo in kakšne vsebine komuniciramo in FB in kaj na IG,
 • s kakšne pozicije komunicira lokalna skupnost in kako se odzivamo na komentarje,
 • oglaševanje za potrebe lokalne skupnosti da ali ne,
 • kje so meje dobrega okusa in kdo jih postavi.

O PREDAVATELJICI:

39-letna diplomirana novinarka Petra Hercog je izkušnje pridobivala pred radijskimi mikrofoni, kjer je vodila pogovorne oddaje in jutranji program, v pisarnah, kjer je ustvarjala kreativne marketinške kampanje in organizirala najrazličnejše dogodke, pred televizijskimi kamerami, kjer je odgovarjala predvsem na novinarska vprašanja in seveda pred računalnik, s katerim ustvarja zanimive tekste, ki vsebinsko bogatijo različne revije in publikacije. Sama pravi, da nima čarobne paličice. Ima pa znanje in izkušnje, ki vam lahko pomagajo do prodornega in energičnega preboja iz povprečja.

5.5. / Twitter, YouTube in digitalna strategija – Komuniciranje občinskih uspehov 5/7

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom TWITTER, YOUTUBE IN DIGITALNA STRATEGIJA – KOMUNICIRANJE OBČINSKIH USPEHOV PREK SODOBNIH MEDIJEV, ki bo v četrtek, 5. 5. 2022, med 10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom.

Twitter je specifično družbeno omrežje, ki ga v Sloveniji uporabljamo pretežno za komuniciranje političnih tem, medtem ko je Youtube kanal, ki ga spremljajo predvsem mladi, saj jim v marsikaterem pogledu že nadomešča klasično televizijo. Na izobraževanju boste imeli priložnost izvedeti:

– kako komuniciramo na Twitterju in kdo je naša ciljna publika,
– kako se odzivamo na Twitterju?
– kaj je najpomembnejše pri komuniciranju prek Youtuba ter zakaj se Youtube in Meta ne marata?
– zakaj potrebujemo digitalno strategijo in kdo naj upravlja z družbenimi omrežji,
– kako pripravimo enostavno digitalno strategijo.

O PREDAVATELJICI:

39-letna diplomirana novinarka Petra Hercog je izkušnje pridobivala pred radijskimi mikrofoni, kjer je vodila pogovorne oddaje in jutranji program, v pisarnah, kjer je ustvarjala kreativne marketinške kampanje in organizirala najrazličnejše dogodke, pred televizijskimi kamerami, kjer je odgovarjala predvsem na novinarska vprašanja in seveda pred računalnik, s katerim ustvarja zanimive tekste, ki vsebinsko bogatijo različne revije in publikacije. Sama pravi, da nima čarobne paličice. Ima pa znanje in izkušnje, ki vam lahko pomagajo do prodornega in energičnega preboja iz povprečja.

DOGODKI DRUGIH

5.4. / Družbene inovacije in socialna ekonomija za skupnost in zeleni prehod 6/1

V okviru projekta SocioLab vas vabijo, da se jim pridružite na konferenci o socialni ekonomiji 5. aprila 2022ki bo potekala v hibridni obliki, in sicer v spletnem okolju in v Draš Centru (Pohorska ulica 57) v Mariboru. Na srečanju bosta osrednji temi socialna ekonomija in družbene inovacije ter priložnosti za izboljšave, predvsem skozi prizmo skupnosti in zelenega prehoda. V sklopu “Naše dobre zgodbe” se bodo predstavila socialna podjetja, zadruge in iniciative, ki so bile vključene v program podpore Pospeševalnik družbenih inovacij. Iz bogatih izkušenj in prve roke bodo predstavniki partnerskih organizacij projekta predstavili kako podpreti sektor socialne ekonomije pri zagonu in rasti. Pridružili se bodo tudi gosti iz tujine, ki bodo spregovorili o evropskem Akcijskem načrtu socialne ekonomije »Building an economy that works for people«, ki je bil objavljen decembra 2021. Svoje poglede in razmišljanja na ravni EU in Slovenije glede ukrepov podpore razvoja socialne ekonomije v prihodnje bodo v obliki okrogle mize delili predstavniki ministrstev, občin in relevantnih javnih institucij. Podroben program konference najdete tukaj. Prosimo vas, da se zaradi lažje organizacije dogodka in omejenosti kapacitet spremljanja konference v živo prijavite. Dogodek je brezplačen. Za udeležbi izpolnite: PRIJAVNICO

7.4 / Hoji prijazno mesto za zdravje ljudi in planeta 6/2

Jana Okoren, IPoP

Ob Svetovnem dnevu zdravja, ki ga letos obeležujemo 7. aprila 2022 s sloganom »Naš planet, naše zdravje«, ste vabljenina strokovni posvet Hoji prijazno mesto za zdravje ljudi in planeta. Ob tem nam Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) sporoča, da smo ljudje s svojim načinom življenja tisti, ki povzročamo krizo okolja in tisti, ki smo del rešitev v dobro našega zdravja in okolja.

Posvet organizirajo program Aktivno v šolo in zdravo mesto, Mestna občina Velenje in Območna enota Celje NIJZ. Prisotne bosta uvodoma pozdravila župan Mestne občine Velenje Peter Dermol ter dr. Marjeta Recek z Ministrstva za zdravje, ki sofinancira program Aktivno v šolo in zdravo mesto. Na posvetu bodo predstavniki Območne enote Celje NIJZ, Projektne pisarne – Celje zdravo mesto, Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije iz Celja ter programa Aktivno v šolo in zdravo mesto delili izkušnje s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga in načrtovanjem hoji prijaznih mest.

Posvet je namenjen predstavnikom zdravstvene stroke in občinskih služb, ki delujejo na področju zdravja in načrtovanja razvoja v prostoru ter tudi širši javnosti zainteresirani za javno zdravje in urejanje zdravega in kakovostnega bivalnega okolja. Celotno vabilo je na vpogled tukaj, program TUKAJ.

Srečanje bo 7. aprila 2022 od 10. do 13. ure v sejni dvorani Mestne občine Velenje. Na dogodek se je potrebno prijaviti prek spletnega obrazca do 5. aprila 2022.

Vabljeni k prijavi in udeležbi.

26. 5. / Okoljski podatki in javne storitve 6/3

V okviru Tedna podatkov 2022 bosta 4PDIH in ARSO organizirala delavnico o okoljskih podatkih za občine in njihove javne službe, nevladne organizacije ter druge javne organizacije, odgovorne za javno upravo, digitalizacijo in odprte podatke. Dogodek bo potekal v četrtek, 26. maja 2022 ob 10.00 uri.
Vabimo vas k sodelovanju in sicer v obliki nagovora ali predstavitve dobre prakse s področja okoljskih podatkov, storitve na podlagi le-teh ali splošne ocene stanja, specifične problematike oz. potrebe, ki jo prepoznavate na tem področju. Prijazno prosimo za vaše predloge, ki jih pričakujemo do 12.3. na sasa@4pdih.com.

VLADA RS

120. redna seja 7/1

Prenehanje uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin

Vlada je izdala Uredbo o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih registra nepremičnin. Uredba bo prenehala veljati 4. aprila 2022, ko se bo začel uporabljati Zakon o katastru nepremičnin. Zakon o katastru nepremičnin določa, da je kataster nepremičnin uradna evidenca podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb, ker je dosedanje vodenje zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin izkazalo potrebo po vzpostaviti sodobnega informacijskega sistema evidentiranja podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v enotni evidenci.

Nov podzakonski predpis o vodenju podatkov v katastru nepremičnin, sprejet na podlagi ZKN, je Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin.

Vlada izdala Uredbo o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

Z Zakonom o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2) je bila vzpostavljena pravna podlaga za delno povrnitev stroškov občinam, ki mejijo z državno mejo, nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje. ZNDM-2 določa, da vlada podrobneje določi merila, kriterije in metodologijo za izračun višine povračila dela stroškov ter način uveljavljanja povračila stroškov.

Finančne posledice so trenutno ocenjene na okoli pet milijonov evrov letno. Za naslednja proračunska leta se bodo sredstva načrtovala ob pripravi proračunov.

Sredstva, ki so v državnem proračunu v tekočem koledarskem letu zagotovljena za povračilo dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje, se med občine, v katerih vlada s sklepom ugotovi obstoj povečanega nadzora državne meje v preteklem koledarskem letu, razdeli glede na dolžino meje v posamezni občini, število mejnih prehodov, število prebivalcev občine, število nezakonitih prehodov, pa tudi druge okoliščine, ki pomembno vplivajo na varnost v lokalnem okolju.

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami 18. julija 2021

Vlada je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami 18. julija 2021.

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami 18. julija 2021. Sredstva za izvedbo se zagotavljajo v letu 2022 v okviru sredstev proračunske rezerve proračuna Republike Slovenije ter v nadaljevanju iz integralnega proračuna in skladov na Ministrstvu za okolje in prostor. V letu 2022 je predvideno 5.400.000,00 evrov. Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni ukrepi ne bi izvajali.

(Vir: Vlada RS, NJ)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljena javna razpisa za lesno predelovalno industrijo in za okoljske znake v gostinstvu in turizmu 8/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo v vrednosti 28 milijonov evrov. Upravičenci se lahko nanj prijavijo v več rokih, prvi je 6. maja letos. Drugi objavljen razpis je za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu, kjer je razpisanih 300.000 evrov, rok za prijavo pa je 29. avgusta letos.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Skupna višina sredstev javnega razpisa za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) je 28 milijonov EUR. Z razpisom bo ministrstvo sofinanciralo investicije, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oz. trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo registrirano dejavnost C16 in C31.
Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000 EUR ter največ 4.000.000 EUR. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom, kot so stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Roki za oddajo vlog so 6. 5. in 1. 9. letos, 20. 2. 2023, 31. 8. 2023 ter 15. 1. 2024 in 26. 8. 2024.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani MGRT.

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Namen javnega razpisa je uvajanje ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah. Ministrstvo bo sofinanciralo pridobitev okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike in turistične atrakcije.

Upravičeni stroški so tako na primer stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka; stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika ter stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Upravičenci so pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209 ali 55.300, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105.

Višina sredstev razpisa je 300.000 EUR. Višina sofinanciranja je do 5.000 EUR na pridobljen znak turističnega/gostinskega objekta ali atrakcije.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani MGRT.

Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine 2022 8/2

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi. Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine ter razvijanje njenega potenciala. Rok za prijavo je 3. maj 2022.

Predmet javnega razpisa so projekti, ki:

 • varujejo in oživljajo kulturno dediščino, ki je vpisana v register nesnovne dediščine,
 • zagotavljajo višjo raven ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije,
 • zagotavljajo višjo raven usposobljenosti za kontinuirano izvajanje kulturnih projektov na področju varstva in oživljanja nesnovne dediščine,
 • zagotavljajo njihovo dostopnost čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Obvestilo o javnem razpisu (Uradni list, 25. marec 2022)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji za leto 2022 8/3

Ministrstvo za kulturo je po ustavljenem postopku javnega razpisa na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji – razpis je bil objavljen 28. januarja 2022 –, objavilo nov javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji v letu 2022. Rok za prijavo je 25. april 2022.

Cilji javnega razpisa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti, spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti na področju kulture, višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic, kulturna integracija ob ohranjanju kulturne raznovrstnosti ter večja ozaveščenost o kulturi in jeziku romske skupnosti.

Obvestilo o objavi javnega razpisa (Uradni list, 25. marec 2022)

Razpisna dokumentacija

Delavnica za prijavitelje, na kateri bodo na ministrstvu odgovarjali na vprašanja glede prijave na razpis, bo v torek, 12. aprila 2022, ob 11. uri potekala prek aplikacije M-Teams. Predhodne prijave zbirajo do 12. aprila 2022 do 10. ure na elektronskem naslovu marjeta.prezelj@gov.si.

Slovenski regionalno razvojni sklad s štirimi milijoni evrov posojil za gospodarstvo in kmetijstvo 8/4

Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v uradnem listu objavil razpisa za ugodna posojila, in sicer za predfinanciranje sofinanciranih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu ter gospodarskih družb. Na vsakem je na voljo po dva milijona evrov. Razpisa bosta odprta od 4. aprila do konca leta oziroma do porabe sredstev.

Namen in cilj prvega razpisa je predfinanciranje za izvedbo projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, kmetije, ki niso pravne osebe, ali fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetijah-

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5000 evrov, najvišja pa 250.000 evrov. V primeru, da so vlagatelji pri skladu hkrati zaprosili oziroma imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30 odstotkov upravičenega istega projekta, je najvišja zaprošena vrednost posojila za predfinanciranje največ 450.000 evrov.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5000 evrov, delež sofinanciranja projekta je do vključno 100 odstotkov upravičenih stroškov. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do konca 2025.

Namen in cilj drugega razpisa je medtem predfinanciranje za izvedbo projektov gospodarskih subjektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi. Upravičenci so različne oblike gospodarskih družb in zadruge, v register vpisane pred 1. januarjem 2020. Upravičene dejavnosti obsegajo od rudarstva prek predelovalne industrije, prometa in logistike do finančnih storitev.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5000 evrov, najvišja pa 150.000 evrov. Za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot osem ter vrednostjo količnika med neto dolgom in EBITDA največ pet je najvišja zaprošena vrednost 300.000 evrov. Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 6250 evrov, delež sofinanciranja projekta je do vključno 100 odstotkov upravičenih stroškov. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je prav tako do konca 2025.

Podrobnosti o obeh javnih razpisih najdete na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada.

V okviru treh razpisov gospodarstvu na voljo skoraj 135 milijonov evrov svežega denarja 8/5

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu slovenskega gospodarstva. S tem bomo dolgoročno omogočili večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Višina razpisanih sredstev je 88,5 milijona evrov, finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa pa zagotavlja EU iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedle investicije, če so bile registrirane najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge in imajo zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev, ter stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme, intenzivnost pomoči pa lahko znaša med 10 % in 50 %.

V okviru razpisa bodo tri odpiranja, roki za oddajo vlog pa so sledeči:

 • za prvo odpiranje: 22. april 2022 do 12. ure,
 • za drugo odpiranje: 1. oktober 2022 do 12. ure in
 • za tretje odpiranje: 12. januar 2023 do 12. ure.

Javni razpis je dne 18. 3. 2022 od 17. ure dalje dosegljiv na spletni strani Javne agencije SPIRIT Slovenija, razpisna dokumentacija pa bo prijaviteljem na voljo v prvi polovici prihodnjega tedna.

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo, torej velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij. Projekte bodo tako lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.

Višina razpisanih sredstev je 44 milijonov evrov. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja EU iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški plač, stroški nakupa opreme, stroški materiala in opreme, potrebne za prilagoditev osnovnih sredstev, stroški zunanjih izvajalcev ter prav tako posredni stroški, povezani z izvedbo projekta digitalne preobrazbe.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju lahko znaša od najmanj 15 % do največ 70 % in se razlikuje glede na njegovo velikost in glede na fazo ter aktivnost izvajanja projekta.

Rok za oddajo vlog se izteče 28. aprila 2022.

Informacije in razpisna dokumentacija so od dne 18. 3. 2022 dosegljivi med javnimi objavami Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Javni razpis za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije

Namen javnega razpisa je izboljšati letalsko povezljivost Slovenije z evropskimi in tretjimi državami, cilj pa ohranitev obstoječih rednih mednarodnih letalskih linij in spodbuditev vzpostavitev novih rednih letalskih linij prevoznikov, ki so zaradi posledic pandemije prenehali leteti v Republiko Slovenijo.

V ta namen Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo razpisuje 2 milijona evrov, upravičenci po tem razpisu pa so mala in srednja podjetja ter velika podjetja.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški, ki jih imajo letalski prevozniki s tem, da zagotovijo lete in pripeljejo potnike v Republiko Slovenijo v obliki pavšalnega zneska, ki se ga izračuna skladno z metodologijo objavljeno v javnem razpisu.

Višina sofinanciranja je odvisna od števila izvedenih letov in pripeljanih potnikov, navzgor pa je omejena z maksimalnimi zneski, ki jih je mogoče dobiti po pravilih državnih pomoči. Po trenutno veljavnem tako imenovanem Začasnem okvirju to pomeni 2,3 milijona evrov, ob čemer se upoštevajo že pridobljena sredstva na podlagi predhodnega javnega razpisa v ta namen ter dodatno po de minimis shemi do 200.000 evrov (skupno torej upravičenec lahko v okviru obeh razpisov za letalsko povezljivost prejme največ 2,5 milijona evrov). Prav tako pomoč ne sme presegati 30 evrov na prepeljanega potnika.

Prijavitelji lahko vloge oddajo do 6. aprila 2022.

Informacije in razpisna dokumentacija so od dne 18. 3. 2022 dosegljivi med javnimi objavami Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Razpis za izvedbo novega evropskega Bauhausa 8/6

Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in urbano politiko (angleško The European Commission Directorate-General for Regional and Urban Policy -DG REGIO) je 31. marca 2022 objavil razpis za izvedbo novega evropskega Bauhausa. Razpis z naslovom »Podpora novim evropskim lokalnim pobudam Bauhaus« je namenjen malim in srednje velikim občinam (občinam z manj kot 100.000 prebivalci). Na njem bo izbranih 20 projektov, ki vključujejo tri komplementarne vrednote novega evropskega Bauhausa: trajnost, estetiko in vključenost. Novi evropski Bauhaus je interdisciplinarna ustvarjalna pobuda, ki povezuje evropski zeleni dogovor  z našimi življenjskimi prostori in izkušnjami. Cilj pobude je oblikovati nove načine življenja na stičišču umetnosti, kulture, socialne vključenosti, znanosti in tehnologije. Omogoča uresničevanje zelenega dogovora v našem življenjskem okolju in je poziv k zasnovi in oblikovanju trajnostnega in vključujočega prostora. Vključuje tri vrednote, ki usmerjajo preobrazbo naše družbe:

 • Trajnost – od podnebnih ciljev do krožnosti, biotska raznovrstnost in ničelno onesnaževanje
 • Estetika – kakovost izkušnje in slog, ki presega funkcionalnost
 • Vključenost – od vrednotenja raznolikosti do zagotavljanja dostopnosti in cenovne dostopnosti

Več informacij o projektu v angleščini lahko najdete tukaj. 

Razpis je odprt do 23. Maja 2022 (17.30 CET).

Prostovoljstvu prijazna občina 2022 8/7

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazna občina 2022« Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij izpostavljajo občine, ki po njihovem mnenju:

– prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti in cenijo njihovo delo,

– podpirajo prostovoljske organizacije in

– namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini

Prijavnico za pridobitev ali potrditev naziva najdete na spletni strani https://www.prostovoljstvo.org/prostovoljstvu-prijazna-obcina-2022

Rok za pošiljanje prijav je 8. april 2022. Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 24. maja 2022.

Odprte prijave za program Odbora regij - Mladi izvoljeni politik 2022 8/8

Evropski odbor regij je objavil razpis za sodelovanje v programu Mladi izvoljeni politik 2022.

Program Young Elected Politicians (YEPs) je mreža politikov, ki niso starejši od 40 let in imajo mandat na regionalni ali lokalni ravni v EU. Do danes se je programu pridružilo že več kot 400 mladih politikov. Iz Slovenije doslej še ni sodelujočih. Sodelujoči bodo imeli dostop do:

 • YEPcommunity.eu, mesto za izmenjavo informacij in izkušenj s kolegi YEP in YEP Alumni;
 • seminarji, dogodki in posvetovanja s povabilom;
 • možnosti spletnega povezovanja s člani skupnosti YEP;
 • tečaji usposabljanja o temah EU.

Poleg tega bodo izbrani YEP imeli možnost sodelovati v različnih komunikacijskih aktivnostih, povezanih s programom. Vsi dogodki bodo potekali na spletu. Če bo mogoča fizična udeležba v Bruslju, bodo udeleženci o tem obveščeni vnaprej.

Za prijavo morajo kandidati imeti demokratični mandat kot izvoljeni politik na regionalni ali lokalni ravni v državi članici Evropske unije, biti rojeni po 1. januarju 1982, zagotavljati dobro znanje angleščine ali francoščine. Prijava ni mogoča za tiste predstavnike, ki so imenovani ali nadomestni člani Odbora regij.

Kandidati bodo izbrani na podlagi kakovosti njihove prijave in z namenom zagotavljanja uravnoteženosti spolov, regionalne in lokalne zastopanosti, politične pripadnosti in narodnosti.

Prijave so odprte do 8. aprila tukaj.

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 8/9

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

NOVICE DRUGIH

Polletno poročilo MDDSZ o socialnem napredku Slovenije 9/1

V poročilu je predstavljen napredek, dosežen na različnih področjih Evropskega stebra socialnih pravic in ukrepi, sprejeti med letom 2021, ki so v pristojnosti MDDSZ ter bi lahko vplivali na izboljšanje uvrstitve Slovenije pri opazovanih kazalnikih. Poročilo spremlja napredek na treh področjih evropskega socialnega stebra: enake možnosti in dostop do trga dela; dinamičen trg dela in pošteni delovni pogoji; socialna zaščita in vključenost za skupno 41 glavnih kazalnikov stebra socialnih pravic, razvitih v sodelovanju z državami članicami Evropske unije (EU). Uporabljajo se za primerjavo uspešnosti držav članic EU. Poročilo upošteva zadnje razpoložljive podatke o napredku Slovenije pri kazalnikih, ki jih objavlja Eurostat. Podatki, predstavljeni v poročilu, so bili podatkovnem viru zajeti do 28. februarja 2022.

V drugem delu poročila, ki obravnava ukrepe, ki vplivajo na družbeni napredek in uvrstitev Slovenije glede na druge države EU, so predstavljeni ukrepi, ki so bili v Sloveniji izvedeni v letu 2021. Potem ko je bila v letu 2020 pozornost politik usmerjena predvsem v blaženje posledic pandemije, je bila v 2021 osredotočena tudi na zvišanje blaginje in solidarnost sistema. Spremembe politik so se v letu 2021 izrazile v zvišanju zneskov različnih socialnih transferjev ter zvišanju minimalne plače in pokojnin. Učinek teh ukrepov se bo v stanju kazalnikov izkazal v podatkih za leto 2021, vpliv nanje pa bo imel tudi v prihodnjih letih.

Besedilo poročila je dostopno na povezavi TUKAJ.

Gibanje rešimo prst 9/2

Rodovitna prst izumira. Ukrepati moramo zdaj. Od nje so odvisni naša hrana, voda in zrak. Od nje smo direktno odvisni mi sami, ne ona od nas. Če ne bomo spremenili našega ravnanja s prstjo, bi lahko do leta 2050 izgubili več kot 90 % rodovitne prsti. Tako bi postalo svetovno pomanjkanje hrane neizogibno. Gibanje Rešimo prst predstavlja odgovor na to krizo. Gre za svetovno civilno gibanje, katerega namen je vzbuditi ozaveščen pristop k reševanju naše prsti in planeta. Najprej je treba poudariti, da gre za ljudsko gibanje cilj je pridobiti aktivno podporo več kot 3,5 milijarde ljudi (več kot 60 % svetovnih volivcev), da bi ekološka vprašanja postala volilna vprašanja in prednostna naloga vlad po vsem svetu. Tudi v Sloveniji, saj če ljudstvo enotno stopi skupaj, politika mora sprejeti potrebne spremembe.
Svojo podporo pri obnovi našega odnosa do ekologije so izkazali svetovni voditelji, vplivneži, umetniki, strokovnjaki, kmetje, duhovni voditelji, nevladne organizacije in mnogi drugi.  V pripravi je vrsta spletnih iniciativ in dogodkov v živo, ki bodo skupaj postavili temelje temu gibanju.

Obnova tal bo igrala ključno vlogo pri odpravljanju svetovne lakote in revščine, nevtralizaciji človeških emisij CO2 , zaščiti biodiverzitete in reševanju težav s pomanjkanjem vode. Namreč živa rodovitna prst, letno absorbira toliko CO2 da bi v 15 letih lahko rešili težave z preveliko vsebnostjo CO2 v atmosferi. Živa zdrava prst je edina rešitev, dobesedno pod našimi podplati. Priporočljiv je ogled dokumentarca “Kiss the ground”, ki ga najdete tudi na spletni strani https://consciousplanet.org/soil, kjer boste dobili celotno sliko, kako pomembna je prst za naše zdravje, zrak, ki ga dihamo in vreme. Zdrava živa prst tudi preprečuje suše, erozijo tal in poplave saj je sposobna zadržati letne količine zapadlega dežja in ga hraniti v zemlji za bolj sušna obdobja.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.