V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI SREDIŠČE OB DRAVI IN BLED.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Poziv SOS k urgentni spremembi pravil glede varstva otrok v vrtcih od 1. aprila naprej 1/1

Skupnost občin Slovenije je 31. 3. 2021 na Vlado RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovila poziv k urgentni spremembi pravil glede varstva otrok v vrtcih od 1. aprila naprej. In sicer glede na v odloku omejeno možnost koriščenja nujnega varstva otrok, pozivamo k pristopu nujne spremembe določila, in sicer, da se varstvo otrok omogoči vsem tistim staršem, katerih delo je z vidika delovnega procesa nujno in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Poziv objavljamo TUKAJ.

SOS ministrici za izobraževanje predlaga sklic sestanka glede sofinanciranja investicij v vrtce in osnovno šolstvo 1/2

Dne 30. 3. 2021 je SOS na ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simono Kustec naslovila predlog za sklic sestanka, ki bi potekal še pred dokončnim izborom investicijskih predlogov, ki bodo sofinancirana iz državnega proračuna. Na sestanku pričakujemo skupni razmislek, kakšne so dodatne in nove možnosti za večjo finančno participacijo države v predšolski in šolski prostor, bodisi s strani države bodisi skozi mehanizme, ki jih v teh časih omogoča in ponuja Evropska Unija – Načrt za okrevanje in odpornost (RRF).

Namreč ob razpoložljivi višini finančnih sredstev, ki jih je ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v predšolski in šolski prostor na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021 – 2024, je jasen in viden globok razkorak med potrebami na obeh področjih ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
V Skupnosti občin Slovenije smo na to, da je nujno potrebno zagotavljati investicijska finančna sredstva za sofinanciranje investicij v predšolski in šolski prostor, opozarjali že večkrat. Ne samo zaradi nujnih potreb, temveč tudi zato, ker lahko investicije spodbudijo razvojne cikle, ki imajo pomemben vpliv na ohranjanje razvojnih kapacitet občin in države.

Ministra Koritnika na seji DS za lokalno samoupravo seznanili s težavami občin 1/3

Dne 31. 3. 2021 se je četrtič sestala delovna skupina za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Seje, ki je tudi tokrat potekala na daljavo, se je udeležilo tudi vodstvo SOS.

Članice in člani delovne skupine so se seznanili s predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o javnem naročanju, s katerimi se predlaga zvišanje mejnih pragov za uporabo zakona, dodajajo se nove izjeme in ureditev v primeru nedelovanja portala eJN, ureditev natečajev, ureditev nekaznovanosti, dopolnjevanja ponudb in neobičajno nizke ponudbe.

Nadalje je generalni direktor za javni sektor Peter Pogačar predstavil izhodišča za prenovo plačnega sistema, o katerih tečejo pogajanja s sindikati. Predlaga se nov zakon, ki bo urejal skupne temelje sistema plač v javnem sektorju, pravila za določanje plač javnim uslužbencem in sklepanja kolektivnih pogodb, s katerimi se urejajo plače v javnem sektorju. Predvideno je, da se proračunski uporabniki glede na vir in način financiranja, oziroma s predpisi zagotovljeno samostojnostjo in neodvisnostjo, razdelijo v dve skupini. Načrtovano je, da se izhodišča na vladi sprejmejo v mesecu aprilu. Dodatno je bilo sporočeno, da so pripravljene korekcije plač funkcionarjev. Predsednik SOS, Peter Misja je opozoril, da ureditev, po kateri župani in direktorji občinskih uprav niso upravičeni do nobenega dodatka, pa čeprav so v času epidemije dejansko enako ali bolj obremenjeni kot ostali javni uslužbenci na lokalni ravni, nosijo večjo odgovornost, so enako ali celo bolj izpostavljeni možnosti okužbe z virusom, je nesorazmerna in v teh razmerah nerazumljiva. S strani SOS je bilo tudi predlagano, da se rešitev kot je predvidena za nacionalno raven, po kateri bi bil možen dvig plač pri opravljanju deficitarnih poklicev, določi tudi za lokalno raven, saj so potrebe po zaposlitvi na določenih delovnih mestih v občinskih upravah velike, pa zaradi prenizkega plačila interesa ni.

Nadalje je bil predstavljen projekt predsedovanja Slovenije Svetu EU in za tem je dr. Irena Bačlija Brajnik udeležencem predstavila poročilo »Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji«.

Predstavniki SOS so nato izpostavili problematiko v zvezi zapiranjem vrtcev od 1. aprila, v zvezi s tem je SOS tudi že poslala urgenco na Vlado in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. In sicer, da se spremenijo pravila glede varstva otrok v vrtcih tako, da se ga omogoči vsem tistim staršem, katerih delo z vidika delovnega procesa nujno in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Prav tako so izpostavili nestrinjanje na sprejeti sklep ministrice za izobraževanje, po katerem bi v vrtci lahko zaposlili vzdrževalca učne tehnologije oziroma vzdrževalca računalniške opreme VII/1. Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS, je izpostavila, da so se skozi javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024 pokazale obsežne potrebe, zato je vsekakor nujen skupni razmislek, kakšne so dodatne in nove možnosti za večjo finančno participacijo države v predšolski in šolski prostor, bodisi s strani države bodisi skozi mehanizme, ki jih v teh časih omogoča in ponuja Evropska Unija – Načrt za okrevanje in odpornost (RRF).

Nadalje so predstavniki SOS izpostavili, da so se z obravnavo predloga novele Zakona o lekarniški dejavnosti prepoznale konkretne težave pri lekarniški dejavnosti v nekaterih lokalnih okoljih, zato pričakujejo, da se pristopi k pripravi takšnih sprememb in dopolnitev obstoječega Zakona o lekarniški dejavnosti, s katerimi se bodo razrešile težave, ki rušijo kakovost preskrbe in storitve ter financiranje lekarniške dejavnosti v določenih okolji, v tesnem  dialogu in sodelovanju ključnih deležnikov (občinami, stroko, ipd.), ne bodo pa zamajale delujoče obstoječe strukture.

Predstavniki skupnosti so izpostavili problematiko v zvezi z izvajanje mrliško pregledne službe oziroma da Ministrstvo za zdravje ne želi prevzeti zakonske obveznosti – neposrednega plačila storitev. V Zakonu o finančni razbremenitvi občin ni pravne podlage, na podlagi katere bi občine imele finančne obveznosti za plačilo ali zalaganje sredstev za opravljanje mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Za plačilo storitev je neposredno zavezana država. Temu potrjujeta tudi Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo.

Glede na predlog novele Zakona o zaščiti živali, ki ga je pripravila Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bilo izpostavljeno pričakovanje, da bodo končno sprejete rešitve, ki bodo razrešile težave v zvezi s financiranjem oskrbe zapuščenih živali. Na te težave se je opozarjalo tako v okviru delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, kot tudi v okviru medresorske delovne skupine za pripravo osnutka besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali ustanovljene pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Nikakor pa ni ustrezno, da bi novela določala dodatne stroške občinam, ne da se za to zagotovijo tudi ustrezni viri. Zato se vztraja, da se položaj občin z novelo ne sme poslabšati. Kljub razumni argumentaciji, da gre za nalogo, ki presega občinsko raven, in ob razumevanju, da so tudi državni viri omejeni, je SOS predlagala, da se za občine ohrani obveza financiranja prvih 30 dni oskrbe zapuščene živali v zavetišču. Po tem obdobju pa bi morala stroške prevzeti država. Z namenom sodelovanja državne in lokalne ravni pri ozaveščanju in spodbujanju lastnikov k vestni skrbi za živali smo predlagali, da tudi država participira sredstva za sofinanciranje izvajanja kastracij in sterilizacij ter tudi označevanja lastniških živali.

Župan Kočevja predstavil organizacijo cepljenja proti COVID-19 1/4

V organizaciji Skupnosti občin Slovenije je na pobudo občin članic potekala predstavitev organizacije cepljenja proti Covid-19 v Občini Kočevje. Uvodoma je udeleženke in udeležence, ki so prihajali tako z s področja občinskih uprav, civilne zaščite kot tudi zdravstvenih domov, pozdravil predsednik SOS, Peter Misja. V svoji predstavitvi primera organizacije cepljenja v občini Kočevje je župan, dr. Vladimir Prebilič, udeleženke in udeležence vodil skozi organizacijski vidik organizacije cepljenja korak za korakom, od načina identifikacije in ureditve primernih prostorov za izvajanje cepljenja, do organizacije cepilnih seznamov in samega izvajanja cepljenja, opisal pa je tudi način vključevanja pomembnih deležnikov na lokalnem nivoju, kot so civilna zaščita, gasilci in prostovoljci. Poudaril je zlasti komunikacijski vidik, in sicer da je za dobro organiziranje bilo potrebno veliko pogovorov na celotni ravni občine, aktivacija tako javne zdravstvene mreže, koncesionarjev in prostovoljcev, lokalno podjetje pa je brezplačno razvilo celo informacijski model, ki ga pri cepljenju uporabljajo. Župan je bil v nadaljevanju na razpolago za vprašanja in odgovore udeleženk in udeležencev ter diskusijo.

Na izobraževanju o agilnem vodenju in agilnem razmišljanju o spopadanju s spremembami 1/5

Skupnost občin Slovenije je organizirala izobraževanje na temo agilnega vodenja in agilnega razmišljanja. S tem izrazom označujemo predvsem to, da smo pri našem delu prilagodljivi, dinamični, okretni, pa čeprav to morda pomeni, da moramo stopiti iz naše cone udobja. Kako razvijati agilno miselnost v ekipi in kako razvijati svojo odpornost in prilagodljivost na spremembe, ki prihajajo, kako osvojiti agilno vodenje in ob tem prepoznavati modele miselne naravnanosti sodelavcev, nam je predstavil Marko Kostelec, strokovnjak na področju kadrovskega in strateškega upravljanja.

Pogajalska komisija o odpravi varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev 1/6

V četrtek, 1. aprila 2021, so se sestali člani vladne skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Sejo je vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Na seji so člani obravnavali protipredloge sindikatov javnega sektorja glede odprave preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev. In sicer glede višine regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, povračil stroškov na službenem potovanju v državi, kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, solidarnostne pomoči, povračil stroškov prevoza na delo in z dela, nagrad dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse ter odprave znižanja vrednosti plačnih razredov. Ob tem je sindikalna stran predlagala odpravo znižanja vrednosti plačnih razredov (8%), pri čemer dopuščajo možnost, da se to vprašanje rešuje v povezavi z uskladitvijo in usklajevanjem vrednosti plačnih razredov ter odprave uravnilovke v spodnjem delu plačne lestvice. Na podani predlog je vladna stran pojasnila, da gre za trajni ukrep in da način usklajevanja vrednosti plačnih razredov določa 5. člen ZSPJS.

Pod točko razno so sindikati podali zahtevo po začetku pogajanj o višjem regresu za letni dopust, in sicer je predlog, da se regres za letni dopust za letos določi v višini 1.300 evrov. Nadalje je tekla razprava o možnostih za zamik izplačilnega dne v javnem sektorju in postopkih izplačevanja dodatkov v javnem sektorju.

Čeprav na tokratnih pogajanjih ni bil obravnavan predlog sprememb enotnega plačnega sistema javnega sektorja, je za sindikalno stran problematično, da so se te spremembe znašle v načrtu za okrevanje in odpornost.

Posredovanje podatkov o mrliško preglednih službah 1/7

Ministrstvo za zdravje je na občine naslovilo prošnjo po posredovanju seznama izvajalcev, ki so na področju posamezne občine že do sedaj izvajali mrliško pregledno službo in vse s tem povezane storitve ter so bili tako z občino v plačilnem razmerju. Ministrstvo potrebuje te podatke za izvajanje ZFRO, po katerem Republika Slovenije iz proračuna zagotavlja sredstva za plačilo opravljanja mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Prejeti dopis objavljamo TUKAJ.

Podatke pričakujejo na naslov gp.mz@gov.si do 12. 4. 2021.

Poziv MKGP – Določitev lokacij za obveščevalno-opozorilne table zaradi afriške prašičje kuge (APK) 1/8

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), se je obrnila na nas s prošnjo za pomoč občin pri določitvi lokacij za obveščevalno-opozorilne table zaradi afriške prašičje kuge (APK) . Z namenom osveščanja prebivalstva o APK in možnih poteh širjenja in prenosa, pri čemer ima pomembno vlogo tudi človek, bodo na počivališča ob avtocestah in državnih cestah namestili obveščevalno- opozorilne table. Pri tem bi potrebovali pomoč občin za določitev najprimernejših lokacij, kjer je večji pretok turistov oz. obiskovalcev.

Prosijo vas, da predlagate lokacije na območju vaše občine, kjer bi bilo smiselno postaviti obveščevalno-opozorilne table o APK (na že obstoječih počivališčih, kjer je zagotovljeno odlaganje v pokrite zabojnike oziroma so postavljene klopi/mize). Podatke o možnih lokacijah z navedbo XY koordinat pošljite v datoteki shapefile ali excel na elektronski naslov vesna.pintar@gov.si do ponedeljka, 19.4.2021.

Dopis MKGP.

Več informacij o APK najdete na spletni strani: http://www.afriskaprasicjakuga.si/

Na DS za Participativni proračun predstavljena enotna informacijska točka za občine 1/9

Tridesetega marca je potekala 2. seja strateške delovne skupine za participativni proračun znotraj SOS, ki ji predseduje župan Tadej Beočanin. Na podlagi dane pobude članic in članov delovne skupine na prvi seji je sekretariat SOS pristopil k pripravi informacijske spletne točke o participativnem proračunu, ki je dostopna na spletni strani SOS in je bila predstavljena na seji. Informacijska točka o participativnem proračunu vsebuje informacije o tem kaj participativni proračun je, kaj so njegovi pozitivni učinki, zakonodajni okvir, splošna načela pri izvajanju, navodila po korakih kako izvesti participativni proračun, nabor digitalnih orodij, popis občin, ki izvajajo participativni proračun, opis podpore izvajanju participativnega proračuna v okviru SOS, nanjo pa je umeščena tudi knjižnica z zanimivim gradivom. Informacijsko točko bomo v sekretariatu SOS redno nadgrajevali in dopolnjevali.

V drugem delu seje je potekala predstavitev Matica Primca, predsednika Organizacije za participatorno družbo, ki je predstavil pregled dogajanja na področju participativnega proračuna v občinah v preteklem letu in ji je sledila razprava udeleženk in udeležencev.

Začetek projekta medsebojnega prenosa znanja med provinco Al Anbar v Iraku in Slovenijo 1/10

Projekt Peer-To Peer (medsebojno učenje) med provinco Al Anbar v Iraku in občinami iz Slovenije se je uradno začel s spletnim srečanjem 31. marca 2021. Sestanek je bil namenjen predstavitvi glavnih ciljev projekta ter predstavitvi udeležencev, deležnikov in partnerjev projekta. Z namenom, da bi dobili pregled stanja na obeh straneh, so bili predstavljeni Republika Slovenija, slovensko kmetijstvo s poudarkom na lokalnem okolju in izzivi v kmetijstvu province Al Anbar.

Srečanja so se udeležili visoki predstavniki province Anbar, ki so se izmenjali z državnim sekretarjem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, gospodom Alešem Irgoličem, županom Kočevja in podpredsednikom SOS dr. Vladimirjem Prebiličem, županom občine Ajdovščina Tadejem Beočaninom in člani projektnega konzorcija, ki ga vodi SOS.

Enoletni projekt se bo osredotočil na izmenjavo izkušenj slovenskih občin in njihovih dejavnosti za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 ter na podporo razvoju kmetijstva z izmenjavo dobrih praks in aktivno udeležbo. V času trajanja projekta bodo izmenjane izkušnje iz Slovenije, kot sta vzpostavitev virtualnega trga za kmetijske proizvode ter ustanavljanje in spodbujanje zadrug za male kmete. Projekt se bo osredotočil tudi na metodologijo finančnega participativnega pristopa, s katero bodo predstavljene prednosti vključevanja širše javnosti v dejavnosti regije.

Projekt peer-to-peer z guvernoratom Al Anbarjem se bo izvajal v okviru programa “Podpiranje okrevanja in stabilnosti v Iraku z lokalnim razvojem”, financira pa ga Evropska unija (EU), izvaja pa Razvojni program Združenih narodov (UNDP) Iraku. Skupnost občin Slovenije vodi slovenski projektni konzorcij.

ZAKONODAJA

ZIntPK – Obvestilo o osebah, odgovornih za javna naročila 2/1

Z novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki je stopila v veljavo 17. 11. 2020, je bila med drugim spremenjena tudi definicija oseb odgovornih za javna naročila.
Opredelitev oseb, odgovornih za javna naročila je pomembna, ker so te osebe pod določenimi pogoji dolžne Komisiji za preprečevanje korupcije sporočiti svoje premoženjsko stanje.

V času od uveljavitve zakona se je na ministrstvo za razlago nove določbe obrnilo več institucij, zato so z namenom poenotenega postopanja in širjenja ozaveščenosti, pripravili obvestilo, ki ga najdete TUKAJ.

Novo sistemsko pojasnilo KPK: določbe o omejitvah poslovanja predstavljene na zavezancem prijazen način 2/2

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sprejela novo sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja, ki je priročniško naravnano in za lažje razumevanje zavezancev vsebuje tudi številne primere iz prakse.

Pojasnila najdete TUKAJ.

Institut omejitev oziroma prepovedi poslovanja se v skladu z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) nanaša na poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja, v katerem funkcijo opravlja funkcionar, s pravnim subjektom, v katerem je udeležen ta funkcionar ali njegov družinski član. Namen tega instituta je zaščita javnih sredstev pred porabo, motivirano z zasebnimi interesi.

V več kot desetletnem obdobju od uveljavitve ZIntPK Komisija spremlja in nadzira izvajanje tega instituta v praksi, v novem sistemskem pojasnilu pa je tudi s pomočjo praktičnih primerov podala podrobne razlage, ki lahko služijo zavezancem (tako organom in organizacijam javnega sektorja kot funkcionarjem) za boljše razumevanje in upoštevanje omejitev in prepovedi.

V novem sistemskem pojasnilu, ki s 1. aprilom 2021 odpravlja obe predhodno sprejeti pojasnili, je podrobneje obrazložena tudi novost iz novembra 2020 uveljavljene novele ZIntPK. Ta je uvedla dolžnost fizične ali odgovorne osebe poslovnega subjekta, da pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja poda pisno izjavo, da ni povezana s funkcionarjem oziroma njegovim družinskim članom.

Izjava je bila uvedena kot dodatna varovalka pred kršitvami določb glede omejitev poslovanja, ker pa je njena uvedba sprožila kar nekaj vprašanj, ki so jih zavezanci naslavljali na Komisijo, je tudi v tem primeru v sistemskem pojasnilu njeno izvajanje pojasnjeno na uporabnikom prijazen način z navajanjem konkretnih primerov iz prakse.

Pojasnilo v zvezi z uveljavitvijo Uredbe o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 2/3

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo v zvezi z uveljavitvijo Uredbe o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19. Z uredbo se določajo dodatne izjeme glede ocenitve javnih uslužbencev zaradi epidemije, ko se javni uslužbenec oceni, čeprav je bil v letu 2020 začasno zadržan od dela več kot šest mesecev zaradi razlogov, na katere je vplivala epidemija COVID-19.

Pojasnilo ministrstva najdete TUKAJ.

Navodila MZ za uveljavljanje zahtevkov za povračilo sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva 2/4

Ministrstvo za zdravje je na podlagi sklepa ministra za zdravje št. 1001-48/2021/8 z dne 15.3.2021 pripravilo navodila glede izvajanja 125. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), po katerem so tudi direktorji v javnem sektorju, kot jih določa Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki so vključeni v aktivnosti in izvajanje ukrepov za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitev in obvladovanje COVID-19, upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah. In sicer v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa.

Navodilo s prilogami si lahko preberete na sledečih povezavah:

OKROŽNICA MIZŠ – Prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja od 1.4.2021 dalje 2/5

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo okrožnico glede prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja s četrtkom, 1. 4. 2021, ki jo skupaj s okrožnico glede pouka na daljavo in potrdilom delodajalca, ki ga potrebujejo starši za potrebe dokazovanja nujnega varstva otrok, objavljamo na sledečih povezavah:

Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu / po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 2/6

V javno obravnavo je bil poslan predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 • Besedilo predloga prilagamo: TUKAJ.

V javno obravnavo je bil poslan tudi predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 • Besedilo predloga prilagamo TUKAJ.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predloga uredb pošljete najkasneje do petka, 16. 4. 2021 na elektronski naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si, saj sta uredbi ključni za pravočasno objavo javnih razpisov za sanacijo gozdov iz PRP 2014-2020.

Zakon o debirokratizaciji 2/7

Vlada je sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji, katerega cilj je izboljšati konkurenčno poslovno okolje in stanje na področju administrativnih ovir. Namen predlaganih zakonskih določb je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir, kar je eden izmed temeljnih ciljev te vlade.

Predlog zakona sestavljen iz dveh delov. Prvi del je sestavljen iz sprememb in dopolnitev 20 zakonov, ki brez sistemskih sprememb zakonodaje poenostavljajo obstoječo ureditev na več ministrskih resorjih.

Besedilo predloga zakona, ki je v državnozborski proceduri, najdete na TEJ POVEZAVI.

Na SOS zbiramo predloge oz pripombe na predlagane določbe zakona, ki nam jih lahko posredujete do ponedeljka, 19. 4. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si. Prosimo vas, da nam posredujete predlog rešitve k posameznemu členu predloga zakona, ki ga čim bolj utemeljite oz. konkretizirate.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 2/8

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

DOGODKI DRUGIH

Spletne delavnice za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije 3/1

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru procesa priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije – S4 za programsko obdobje 2021-2027 in nadaljevanja podjetniškega odkrivanja v prihodnjih tednih organizirajo spletne delavnice po področjih uporabe S4.

Delavnice po področjih S4: 

 • Tovarne prihodnosti – sreda, 7. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 1. 4. 2021) – prijavnica
 • Trajnostni turizem – petek, 9. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 6. 4. 2021) – prijavnica
 • Trajnostna pridelava hrane – ponedeljek, 12. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 7. 4. 2021) – prijavnica
 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo – sreda, 14. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 9. 4. 2021) – prijavnica
 • Pametne stavbe in dom z lesno verigo – četrtke, 15. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 12. 4. 2021) – prijavnica
 • Pametna mesta in skupnosti s horizontalno IKT mrežo – ponedeljek, 19. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 14. 4. 2021) – prijavnica

Prijave so možne tudi na spletni strani SVRK – Povezava SVRK splet in na spletni strani EU-skladi – Povezava EU-skladi.

Na posamezno delavnico se lahko prijavite najkasneje tri delovne dni pred začetkom. Prijave so možne do zapolnitve razpoložljivih 100 prostih mest na delavnico. Prijavljeni udeleženci boste povezavo do spletne aplikacije Zoom prejeli predvidoma en delovni dan pred posameznim dogodkom. Ostalim bodo omogočili spremljanje dogodka v živo preko kanala YouTube.

Vsi dogodki so brezplačni.

Kontakt za več informacij: s4.svrk@gov.si ali ekipa S4.

5.4. - 26.4. / Ocena učinkov na varstvo podatkov: GDPR in DPIA v projektih digitalizacije 3/2

Za vodje projektov digitalizacije, naročnike programskih rešitev, informatike in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) je podjetje Dataofficer d.o.o. pripravilo specializirano usposabljanje o temeljnih zahtevah GDPR in Oceni učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) v procesih digitalizacije.

Za pripravo DPIA je sicer odgovorna organizacija, ki je naročnik (upravljavec osebnih podatkov) vendar pri tem intenzivno sodeluje z zunanjim izvajalci, razvijalci IT rešitev (obdelovalci osebnih podatkov). Zato je pomembno, da vsi akterji, ki so vključeni v razvojne projekte digitalizacije, poznajo zahteve zakonodaje o varstvu osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-1) ter Presoje učinkov na varstvo osebnih podatkov (DPIA).

PROGRAM USPOSABLJANJA:

 1. del poteka preko interaktivne e-učilnice SMARTDPO e-učilnice (od 5.4. do 26. 4.),
 2. del pa preko webinarja (dne 23. 4.), ki bo namenjen praktični predstavitvi izdelave DPIA in odgovorom na morebitna vprašanja udeležencev.

Več informacij najdete v VABILU.

 • Prijave zbirajo do PETKA, 2. 4. 2021, na info@dataofficer.si. Ob prijavi pošljete izpolnjeno excell tabelo TUKAJ s podatki o imenu zaposlenega oz. zaposlenih ter elektronskem naslovu.

UPOŠTEVAJTE, DA IMATE KOT ČLANI SOS AVTOMATSKI 20 odstotni POPUST NA CENO, NE GLEDE NA ŠTEVILO UDELEŽENCEV!

7.4. / VABILO Poslovni forum Fakultete za elektrotehniko 3/3

Fakulteta za elektrotehniko vas vljudno vabi, da se pridružite na prvem Poslovnem forumu Fakultete za elektrotehniko, ki bo potekal preko spleta 7. aprila 2021 s pričetkom ob 14. uri. Dogodek bo zaključen do 16. ure.

Namen dogodka je krepitev sodelovanja med podjetji in fakulteto, sooblikovanje kadrovskih strategij, izvedbi skupnih projektov ter souporabi raziskovalne opreme.

Predstavili bodo obstoječe in predloge bodočih oblik povezovanja gospodarstva z akademskim svetom. Veseli bodo, če se boste s svojim pogledom na omenjeno temo aktivno vključili v diskusijo panela, kjer bodo govorili o dodani vrednosti v Sloveniji kot enem največjih izzivov slovenskega gospodarstva. Skupaj z vami želijo definirati usmeritve in nadaljnje korake za doseganje skupnih ciljev.

Spletno povezavo do dogodka boste prejeli ob potrditvi udeležbe.

7.4./ Izobraževalni dogodek: VEN ZA ZDRAVJE - O ZELENIH POVRŠINAH ZA AKTIVEN IN ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG 3/4

7. aprila bo potekal spletni izobraževalni dogodek: VEN ZA ZDRAVJE – O ZELENIH POVRŠINAH ZA AKTIVEN IN ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG, ki ga organizira Urbanistični inštitut RS.

Dogodek je namenjen občinam in bo potekal preko spletne platforme ZOOM  v sredo, 7.aprila 2021 od 10:00 do 13:30 ure.

 • Več informacij o dogodku, sofinancerju in drugem najdete tukaj.
 • Program dogodka je na povezavi.
 • Prijave zbirajo najkasneje do 6. aprila 2021 do 12h na povezavi.  

Na dan pred dogodkom vam na vaš e-mail naslov pošljejo povezavo na spletno platformo ZOOM.

 

13.4. / Sejem dobrih praks Mesta >> mestom 3/5

S strani slovenskih partnerjev v URBACT omrežjih smo prejeli obvestilo o Sejmu dobrih praks Mesta >> mestom. Ves čas smo namreč na lovu za novimi pristopi, drugačnimi načini dela in svežimi rešitvami mest. Čeprav stalno iščemo navdih drugod v Evropi in puo svetu, se nam zdijo domače dobre prakse še bolj dragocene. Ne samo, da so lažje primerljive zaradi istega zakonskega okvira, kulturne in družbene krajine, preprosteje je tudi vzpostaviti stik s ključnimi ljudmi, ki so sodelovali pri vzpostavitvi dobre prakse in lahko pomagajo tudi pri prenosu v drugo okolje.

Vljudno vabljeni, da se pridružite na Sejmu dobrih praks Mesta >> mestom, v torek, 13. aprila 2021, kjer boste spoznali dobre prakse slovenskih mest, ki so prejele priznanje Mesta mestom, in z njimi tudi poklepetali. Slovenska partnerja v URBACT omrežjih pa vam bosta izdala, kako se lotiti prenosa dobre prakse, da bo ta tudi uspešen. Prijavite se lahko tukaj. Več informacij najdete TUKAJ.

 

23. -25.4./ Spletni knjižni sejem : Vabilo k vseslovenski pobudi za podarjanje knjig ob svetovnem dnevu knjige 3/6

Pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature v sodelovanju z več kot 50 založniki in lokalnimi partnerji vabi k vseslovenski pobudi za podarjanje knjig ob svetovnem dnevu knjige (23. april 2021).

Ker sejmi knjig v živo aprila še ne bodo možni, bodo organizatorji med 23. in 25. aprilom ponudili tridnevni spletni knjižni sejem v obliki skupne spletne trgovine (sejemskavca.si), v kateri se bo več kot 50 slovenskih založnikov predstavljalo z več kot 500 knjigami s sejemski popusti. Spletni sejem knjig bo raznolik knjižni nabor prinesel v vsa slovenska mesta in vasi, tudi tiste brez knjigarn, k sodelovanju pa vabijo tudi vašo občino, saj bo pobuda tako dosegla nacionalno raven.

Pobudo lahko podprete tako, da apel k podarjanju knjig ter novico o spletnem sejmu ob svetovnem dnevu knjige delite z občani in občankami, z oglasnimi mesti (splet, javni prostor, občinska glasila, lokalni mediji) pa pomagate pobudo razglasiti v svoji občini. Ob svetovnem dnevu knjige lahko pripravite tudi nagovor, ki vabi k nakupu in branju knjig, ali sami kupite in podarite knjigo ter to delite po svojih komunikacijskih kanalih.

Več informacij: Pia Prezelj / 040 256 585 / pisarna@mestoliterature.si

10. in 11.5./ Regionalna konferenca "Beyond Ideas - Towards Impact" 3/7

V sklopu projekta weTHINK evropska strategija za javna naročila v gradbeništvu – »Onkraj idej – do vpliva: trajnostna gradnja«, bo 10. in 11. maja  potekala regionalna konferenca z naslovom “Beyond Ideas – Towards Impact”.

Vsebine konference bodo:

 • Politika in prakse javnih naročil po Evropi.
 • Mehanizmi vključevanja zainteresiranih strani.
 • Prakse izobraževanja in izmenjave znanja.
 • CO2 v gradbeništvu – vloga javnih naročil pri napredku trajnostne gradnje.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Več o programu konference lahko preberete na spletni strani https://info.wethink.eu/wethink-yearly-events/beyond-ideas/, kjer je mogoča tudi prijava na dogodek.

VLADA RS

67. in 68. redna seja 4/1

 • 67. redna seja

Vlada je na seji sprejela ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19. Večina ukrepov bo veljala do vključno 11. aprila 2021.

 1. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
 2. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
 3. Uvedeni omejitev gibanja na regije in prepoved zbiranja, izjema na velikonočno nedeljo
 4. Zaostritve na meji pri vstopu v Slovenijo
 5. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
 6. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
 7. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
 8. Odlok o začasni prepovedi izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav v Republiki Sloveniji
 9. Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov splošnega letalstva s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter vzletišč
 10. Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah
 11. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
 12. Vlada sprejela sklepe glede opravljanja nujnih nalog v organih državne uprave
 13. Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev
 14. Odlok o začasni prepovedi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
 • 68.seja

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020

Vlada je sprejela Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020.  Deleži izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020 so:

–            za družbo PRONS, d. o. o.,                       44,64 odstotka,

–            za družbo SVEKO, d. o. o.,                       30,82 odstotka,

–            za družbo ZEOS, d. o. o.,                          10,63 odstotka,

–            za družbo INTERSEROH, d. o. o.,             13,91 odstotka.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je v letu 2019 sprejela Akcijski načrt za izboljšanje postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja učinkov zakonodaje 20192022 (v nadaljnjem besedilu: akcijski načrt), katerega namen je bil predvsem identificirati vrzeli in pomanjkljivosti v veljavni ureditvi postopka priprave in sprejemanja zakonodaje. Na tej podlagi so bili pripravljeni ukrepi za izboljšanje, za izvajanje katerih je treba nekatere določbe Poslovnika Vlade Republike Slovenije spremeniti oziroma dopolniti.

***

– Odločitve vlade s sej vladnih odborov:

 • Novela Zakona o vrtcih

Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela stališče k mnenju Državnega sveta k predlogu novele Zakona o vrtcih. Državni svet je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Markom Koprivcem. Predloga novele Zakona o vrtcih, ki ga je predlagala skupina poslancev, kljub pozitivnemu mnenju Državnega sveta, Vlada Republike Slovenije ne podpira.

 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh

Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o planinskih poteh, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev. Bistvo predloga sprememb zakona je v neposrednem državnem financiranju usposabljanja in izpopolnjevanja markacistov, nabavi njihove osebne in zaščitne opreme, sredstev za njihovo delo, materialno tehničnih sredstev, orodja in transporta. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki je pristojno za turizem, naj bi tako zagotovilo namenska sredstva za vzdrževanje planinskih poti. MGRT bo tako na letni ravni zagotavljal približno 400.000 evrov.

Vlada predlog zakona podpira, vendar meni, da je predlog zakona potrebno dopolniti na način, da se preprečijo možnosti dvojnega financiranja kot na primer z določitvijo predhodnega posvetovanja (pred odločitvijo o sofinanciranju) občine z resornim ministrstvom ali na primer z razdelitvijo nalog, ki jih posamezen organ financira. Prav tako se predlaga, da se v zakonu določi organ, ki bo izvajal nadzor nad namensko porabo sredstev.

 • Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021

Vlada je sprejela tudi Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, ki ga je nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada obravnaval na 36. redni seji 3.12. 2020. Na podlagi Pogodbe o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020-2023 se bo nadaljevalo izvajanje nekaterih javnih pozivov preteklih let. Na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 (Program SPS) bo v letu 2021 iz sredstev Sklada za podnebne spremembe namenjeno: 18 milijonov evrov za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi, 60.000,00 evrov za ukrepe za zmanjševanje energetske revščine v okviru projekta ZERO, 595.997,00 evrov za stroške Eko sklada in 50.000,00 evrov za sofinanciranje izvajanja aktivnosti v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega partner je tudi Ekosklad, javni sklad. Sredstva se bodo izplačevala tudi v okviru zaprtih javnih pozivov in na podlagi javnih razpisov, in sicer v višini 5.150.481,15 evrov.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav 5/1

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 5. marca 2021, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021). Poziv z oznako JP-PAR-2021 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/21

 • ROK ZA PRIJAVO 31. 5. 2021 do 23.59

 

 

Drugi izmed štirih pozivov iniciative EUCF bo odprt med 29. marcem in 31. majem 2021 5/2

Po uspešno izvedenem prvem pozivu iniciative EUCF lansko leto ponovno vabimo k sodelovanju vse občine in občinske organizacije, da se prijavijo na njen drugi poziv. Drugi izmed štirih pozivov bo odprt od 29. marca do 31. maja 2021. V Centralni in Vzhodni Evropi, kamor se uvršča Slovenija, bo v sklopu prihajajočega drugega poziva akontacija dodeljena 25 uspešnim prijavam.

Iniciativo EUCF (European City Faciliy) je zasnoval konzorcij petih evropskih partnerjev – Energy Cities, adelphi, Climate Alliance, Enviros in FEDARENE. Skupnost občin Slovenije se ji je priključila leta 2020 kot kontaktna točka na državni ravni. EUCF pomaga evropskim občinam in občinskim organom pri izdelavi podrobnega investicijskega koncepta za načrtovani projekt prehoda na trajnostno oskrbo z energijo. Tak investicijski koncept predstavlja ključen korak na poti do zagotovitve financiranja za projekt. Videoposnetek z drugega seminarja je na voljo tukaj.

1,7 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 5/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu, 12. 3.2021 objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Tematska infografika

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 1,7 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021 do 23.59. ure.

Več na : https://www.gov.si/novice/2021-03-12-za-izboljsanje-posestne-strukture-razpisanih-17-milijona-evrov-za-nalozbe-v-izvedbo-agromelioracij-na-komasacijskih-obmocjih/

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 5/4

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF 5/5

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer:

 1. Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3 in
 2. Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

Razpisni roki:

 • 15/03/2021
 • 06/04/2021
 • 03/05/2021
 • 07/06/2021

Več informacij na www.srrs.si.

 

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 5/6

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 5/7

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 5/9

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.