V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI RAVNE NA KOROŠKEM IN KOZJE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Uspešni projekti občin: Obnova in ureditev prostorov za pogostitev in muzeja v mežnariji Sveti trije kralji v Slovenskih goricah (Občina Benedikt) 1/1

Izvedba: September 2019 – September 2021
Financiranje: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Občina Benedikt, Turistično-vinogradniško društvo Benedikt, Birocenter Maksimiljan Potočnik s. p.

Z obnova mežnarije se je povečala turistična ponudba v občini Benedikt pa tudi širše v območju LAS. Predvsem je tu mesto za etnografsko in turistično vinogradniško društvo, ki lahko ponujata svoje produkte: od spominkov, izdelkov iz slame, gline, »pintovca«, lesa, pa vse do stekleničenega in buteljčnega vina. Mežnarija je postala prostor za medgeneracijsko druženje. Prostor je primeren tudi za izvajanje degustacij ter voden ogled po obnovljeni kleti in veličastni gotski cerkvi Sv. Treh Kraljev z zvonikom. od koder se ob jasnem vremenu vidi celo do Blatnega jezera na Madžarskem. Tu je možno izvesti tudi pogostitve in protokolarne sprejeme namenjene različnim skupinam. Od porok do sprejemov in sestankov.

Foto: https://www.benedikt.si/

 

 

NOVICE SOS

Obveznosti izdajateljev občinskih glasil pred in med volilno kampanjo 2/1

Posvet Občinska glasila: od zakona do oblikovanja je poslušalcem poleg pregleda zakonodaje in aktivnosti Računskega sodišča RS na tem področju, postregel z zanimivim pogledom na oblikovno in vsebinsko pripravo tiskanih občinskih medijev.

V prvem delu sta Anja Hostnik sekretarka v Sektorju za transparentnost, integriteto in politični sistem Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo in mag. Petra Zemljič, svetovalka vrhovne državne revizorke na Računsko sodišče RS podrobno predstavili Zakon o volilni in referendumski kampanji ter preglede Računskega sodišča v povezavi z lokalnimi glasili. Zbrane udeležence sta spomnili na obveznosti, ki jih imajo izdajatelji medijev v času pred začetkom uradnih volilnih kampanj in kako morajo nato označevati ter zaračunavati vse objave povezane z volitvami in kandidati.

Drugi del srečanja je bil posvečen oblikovanju občinskih tiskanih medijev. Red. prof. dr. Klement Podnar iz Fakultete za družbene vede je ponudil pogled na občinska glasila skozi prizmo upravljanja korporativnih komunikacij ter se v nadaljevanju osredotočil na izbrane poudarke urednikovanja vizualnega v glasilih. Predstavil je vpliv spleta na način branja in nato pokazal primere dobrih praks revij, ki oblikovno sledijo spremenjenim navadam bralcev. Vsebini in prepoznavanju odmevnih ter branih zgodb pa se je posvetil urednik časopisa Maribor Dejan Pušenjak.

Udeleženke in udeleženci so ob koncu posredovali pohvale in navdušenje. Ena izmed njih je zapisala: »Občinsko glasilo izdajamo od leta 2007 in sem v tem času prvič zasledila izobraževanje na to temo. Pohvalno, zelo zanimiva predavanja vseh štirih predavateljev.« Oblikovali pa so tudi idejo, ki ji bomo na Skupnosti občin Slovenije poskušali slediti: »Čestitke dr. Podnarju za res zanimiv in koristen prispevek temu srečanju. Morda bi lahko v prihodnje organizirali samo njegovo predavanje, in sicer še nekoliko bolj poglobljeno.«

Za zdravje na delovnem mestu z zavedanjem, prepoznavanjem in obvladovanjem čustev 2/2

V sredo 6. 4. 2022 je potekal 2. modul na temo zajezitve psihosocialnih tveganj z naslovom »Zavedanje, prepoznavanje in obvladovanje čustev«. Vsakodnevno se v nas sprožajo najrazličnejša čustva, ki jih v vsakdanjem življenju pogosto zatremo. Velikokrat se tega sploh ne zavedamo, dokler nam tega ne pokažejo določeni fizični in psihični simptomi. Če čustva niso izražena, se nalagajo v telesu v obliki nemira, strahov, mišične napetost in psihosomatskih simptomov (npr. glavoboli, bolečine v trebuhu, visok pritisk), ki vodijo v absentizem oz. več bolniške odsotnosti. Zato smo se na izobraževanju posvetili (ne)ugodnemu odzivu na stres in travmo, prepoznavanju lastnega odziva, čustvom in doživljanju stresa, razvijanju čustvenega zavedanja in lastnemu vplivu na stresorje, s čemer si lahko pomagamo preprečiti negativen vpliv čustev na naše telo. Svoje znanje bomo nadgradili s še zadnjim modulom, ki bo potekal, 11. 5. 2022 na temo Lastni viri moči. Obravnavali bomo pripravo na neugodne okoliščine, obvladovanje čustev, obvladovanje misli in skrb za dobro psihofizično kondicijo.

Izkušnje s postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist na voljo tudi v posnetku 2/3

82 udeležencev posveta Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist je podrobneje spoznalo Zakona o urejanju prostora – 2 in 3 (ZUREP2 in ZUREP3) oziroma Zakon o javnih cestah (ZJC-B), kot splošna zakona o razlastitvi lastninske pravice v javno korist ter pogoje, pod katerimi je dopustna razlastitev oz. omejitev lastninske pravice.

V uvodnem delu srečanja je Boris Vinski (zaposlen na MOP) predstavil ustavno pravno izhodišče v zvezi z razlastitvijo, Zakon o urejanju prostora kot splošni zakon o razlastitvi in omejitvi lastninske pravice v javno korist, porabo Zakona o splošnem upravnem postopku v postopkih razlastitve in omejitve ter dopustnost razlastitve in omejitve lastninske pravice. Posvetil se je tudi razlastitvenemu postopku, odškodninam in nadomestnim nepremičninam ter omejitvam lastninske pravice.

Izkušnje in primere postopkov razlastitev in postopkov vpisa nujne služnosti v javno korist sta sodelujočimi delila župan občine Hoče – Slivnica dr. Marko Soršak in Metka Meglič direktorica občinske uprave v njihovi občini. Predstavnika občine sta predstavila izkušnje občine pri postopkih razlastitve oziroma vpisa nujne služnosti v javno korist.

V sklepnem delu srečanja je Boris Vinski spregovoril o vrnitvah nepremičnin, ukinitvah služnosti v javno korist ter ukinitvah pravic uporabe. Pa tudi o razlastitev in omejitvah lastninske pravice po posebnih zakonih ter sodni praksi.

Udeleženci posveta so po prispevkih predavateljev postavili mnogo vprašanj. Katera in kje lahko najdete odgovore preberite TUKAJ.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 2/4

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 1 , 2.1 in 2.2.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 2/5

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – A, B in C.

ZAKONODAJA

Izhodišča za izvedbo Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 3/1

Na  skupnem sestanku predstavnikov organizacij, imenovanih v horizontalno delovno skupino v okviru priprave Strateškega načrta SKP 2023-2027, in predstavnikov organizacij, imenovanih v širšo in ožje delovne skupine za pripravo predlogov in dokumentov Skupne kmetijske politike po letu 2020, dne 6. 4. 2022 so bila predstavljena Izhodišča za izvedbo Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027.

Celotno predstavitev s sestanka najdete na povezavi TUKAJ.

Stroški izdelave volilnih imenikov za lokalne volitve 3/2

Ministrstvo za notranje zadeve nam je posredovalo pojasnilo glede stroškov izdelave volilnih imenikov za lokalne volitve, in sicer Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) v drugem odstavku 3. člena določa, da stroške za sestavljanje in tiskanje volilnih imenikov in stroške za pripravo podatkov za obvestila volivcev za lokalne volitve in glasovanje na lokalnih referendumih, krijejo občine. Ministrstvo za notranje zadeve ima za potrebe izvajanja volilnih opravil sklenjeni dve pogodbi z zunanjima izvajalcema, saj aktivnosti ne more izvajati samo. Prva pogodba se nanaša na pripravo podatkov, druga pa na tisk volilnih imenikov, torej aktivnosti, ki so kot take opredeljene tudi v navedeni zakonski podlagi. Zgolj za stroške, ki pri tem nastanejo do zunanjih izvajalcev, se zahteva plačilo s strani občin.

 

Poročilo KPK o nabavi zaščitne opreme izbranih občin in javnih zdravstvenih zavodov 3/3

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) na 13. seji dne 24. 3. 2022 sprejel Poročilo nabav zaščitne opreme izbranih občin in javnih zdravstvenih zavodov.
Komisija je nadzor opravila pri 23 občinah in 14 javnih zdravstvenih zavodih. Na podlagi načrta dela je Komisija preverjala:
– spoštovanje omejitev poslovanja (vključno s preverjanjem vključitve protikorupcijske klavzule in razkritja lastniške strukture v okviru pogodb, pridobljenih za namen nadzora omejitev poslovanja) v izbranih občinah,
– transparentnost postopkov in načinov naročanja zaščitne opreme v izbranih bolnišnicah in občinah, ki so samostojno izvajale nabavo zaščitne opreme, potrebne pri spopadanju z epidemijo COVID-19.
Začetek nadzorovanega obdobja je bil 1. 3. 2020, konec nadzorovanega obdobja pa 1. 6. 2020, ko je Vlada Republike Slovenije razglasila konec epidemije.
Tako pri javnih zdravstvenih zavodih kot pri občinah je Komisija ugotovila določena korupcijska tveganja ter sprejela priporočila in predloge ukrepov za njihovo odpravo.

Besedilo poročila je dostopno na povezavi TUKAJ.

Predstavitev odziva Evropske komisije na strateški načrt skupne kmetijske politike Slovenije 2023-2027 3/4

Države članice EU so morale do 1. januarja letos Evropski komisiji predložiti strateške načrte skupne kmetijske politike za novo obdobje 2023–2027. Strateški načrt je ključna novost nove skupne kmetijske politike (SKP) in omogoča državam članicam prilagajanje izvajanja SKP v večji meri kot do sedaj potrebam njihovih kmetijskih skupnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in deležniki. Slovenija je decembra lani poslala Evropski komisiji skupni strateški načrt, konec prejšnjega meseca pa je prejela odziv Komisije na dokument.

Komisija v svojem odzivu navaja nekatera nova priporočila, in sicer, da je potrebna večja ambicioznost na področju okolja in podnebnih sprememb, potreben je še večji poudarek na socialno-ekonomskih potrebah podeželskih območij – kot npr. zagotavljanje širokopasovnega interneta ter večji poudarek znanju, inovacijam in digitalizaciji v samem kmetijstvu. Evropska komisija poudarja tudi pomen kazalnikov za spremljanje uspešnosti izvajanja SN SKP. Pripombe Komisije so usmerjene tudi na dodatne podatke in pojasnila.

Ministrstvo pri pripravi odgovora Evropski komisiji in dopolnitvah SN SKP potrebuje aktivno sodelovanje in pomoč deležnikov in partnerjev, ki so v vsebinskem delu predlagali nekatere ukrepe. Presoja strateških načrtov držav članic pa bo potekala tudi v luči novih razmer – vojne v Ukrajini in s tem povezanih novih razmerij v verigi preskrbe s hrano. Države članice bodo lahko vnesle v strateške načrte nekatere spremembe, v kolikor bodo z njimi zmanjševale odvisnost od fosilnih goriv oziroma povečevale samooskrbo z beljakovinskimi komponentami, oljnicami, itd.

Pripombe Evropske komisije in dopolnitve SN SKP so predmet pogajanj z državo članico. Strateški načrt skupne kmetijske politike za Slovenijo zagotavlja pogoje za odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, predvsem preko ohranjanja proizvodnega potenciala in obsega kmetijskih zemljišč ter zagotavljanja primernega in stabilnega dohodka kmetijskih gospodarstev, tudi na območjih z omejenimi možnostmi delovanja (OMD) in v sektorjih v težavah, preko zagotavljanja varne in kakovostne hrane, krepitve agroživilskih verig in izboljšanja položaja kmeta v verigi, spodbujanjem pridelave hrane z višjo dodano vrednostjo ter generacijske pomladitve.

Strategija razvoja splošnih knjižnic 2022-2027 3/5

Delovna skupina v okviru Združenja splošnih knjižnic je v letih 2020 in 2021 pripravila predlog strateškega dokumenta Strategija razvoja splošnih knjižnic 2022-2027, ki ga združenje strokovni in drugi javnosti pošilja v javno razpravo. K sodelovanju so povabili tudi Skupnost občin Slovenije, ki povezuje najpomembnejše partnerje splošnih knjižnic, njihove ustanovitelje in financerje. Pripombe, predloge in komentarje na predlog dokumenta prosimo pošljite na naslov barbara.horvat@skupnostiobcin.si, najkasneje do vključno 19. 4. 2022.

V javni razpravi Zakon o GJS varstva okolja 3/6

Predlog zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja (ZGJSVO) podrobneje ureja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, način in oblike njihovega izvajanja, oblikovanje cen storitev javnih služb in subsidiarno odgovornost izvajanja javnih služb ter izvajanje javnih služb v primeru stavke in višje sile, s čimer se bo celotna ureditev upravljanja in oblik javnih služb prenesla v predlog ZGJSVO, ki je lex specialis. Takšna ureditev pomeni bolj jasno ureditev posameznih vprašanj izvajanja javnih služb, občinskih in državnih, ter uskladitev z Ustavo. Občinske javne službe, ki jih obravnava predlog ZGJSVO, so:

 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • zbiranje komunalnih odpadkov,
 • obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
 • odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov in
 • urejanje in čiščenje javnih površin.
 • Prenesena naloga z države na občine je oskrba s pitno vodo.

Državne javne službe ki jih obravnava predlog ZGJSVO, so: sežiganje komunalnih odpadkov, ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 in zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst drugih odpadkov.

Dosedanja zakonska ureditev je dopuščala več možnih oblik izvajanja javnih služb. Zakonodajalec v predlogu zakona to spreminja, in sicer bo s predlaganim zakonom za oskrbo s pitno vodo možno storitev izvajati zgolj v dveh oblikah – kot javno podjetje ali javni gospodarski zavod, oba v sto odstotni javni lasti. Na ta način želi država zagotoviti, da bo oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavljala država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno, kot to zahteva Ustava.

Predlog ZGJSVO prvič po treh desetletjih ponovno ureja tudi javno službe urejanja in čiščenja javnih površin, saj so se v praksi pokazale potrebe po njeni ureditvi tudi glede na ostale obvezne gospodarske javna služba varstva okolja.

Predlog ZGJSVO določa tudi oblikovanje cen storitev javnih služb in zavezanca za plačilo navedenih storitev. V zvezi s tem določa postopek oblikovanja cene in njeno sestavo, določa elemente cene in izhodišča za določitev cene. Prav tako določa upravičene stroške, ki se lahko vključijo v ceno storitve javne službe ter posebej določa oblikovanje cene za občinske javne službe in državne javne službe.

Zaradi potrebe po usklajevanju prejetih pripomb, tudi znotraj delovnih teles in organov SOS, vas vljudno prosimo za vaše pripombe in predloge za izboljšavo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 11. 4. 2022. Za posredovanje pripomb prosimo uporabite obrazec tukaj.

 

Predlog Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti 3/7

Obveščamo vas, da je na e-demokraciji objavljen predlog Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti Pravilnik določa vrste zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanja in vodenja zbirk podatkov. V kolikor bi na predlog pravilnika imeli pripombe vas prosimo, da jih posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 8. 4. 2022. 

Predlog Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag 3/8

Obveščamo vas, da je objavljen Predlog Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag, ki si ga lahko prenesete TUKAJ.

Pripombe nam lahko pošljete v obliki predlogov ter utemeljitev in sicer v obrazcu do srede, 20.4.2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

POVPRAŠEVANJE

Odločitev za spremembo odloka o turistični in promocijski taksi (begunci iz Ukrajine) 4/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki prosi druge občine za posredovanje informacij, ali se bodo poslužile diskrecijske pravice in v odlok o turistični taksi vključile, da so begunci oproščeni njenega plačila.

Vprašanje se jim je postavilo po tem, ko smo vam posredovali obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede plačila turistične takse za osebe iz Ukrajine.

V njem je med drugim zapisano:

»Turistična taksa je na podlagi četrte alineje 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT-1) pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej.

Za osebe iz Ukrajine, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki ga Vlada Republike Slovenije ni določila kot nastanitveno zmogljivost na podlagi Zakonom o mednarodni zaščiti )v nadaljevanju ZMZ-1) pa se uporablja ZSRT-1. V prvem odstavku 16. člena ZSRT-1 je določeno, da turistično in promocijsko takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu – in to hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati jo morajo tudi, če so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ZSRT-1 ne določa drugače (drugi odstavek 16. člena ZSRT-1). Četrti odstavek 18. člena ZSRT-1 določa, da občina lahko s svojim predpisom poleg oseb iz prvega odstavka tega člena dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse. Po trenutno veljavni zakonodaji je torej občinam dana diskrecijska pravica, da same določijo katere osebe bodo dodatno izvzete iz obveznosti plačila turistične takse na njihovem območju (poleg že določenih izjem v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1).«

Celotno obvestilo najdete TUKAJ.

Odgovore na povpraševanje lahko preberete TUKAJ.

Prehod daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso 4/2

Naslovila nas je občina članica, ki ima v mestnem središču urejeno ogrevanje večstanovanjskih objektov s sistemom daljinskega toplovodnega ogrevanja iz skupne kotlovnice. Trenutno se uporabniki tamkajšnje skupne kotlovnice ogrevajo kombinirano z zemeljskim plinom in kurilnim oljem, ob nastali energetski krizi pa intenzivno iščejo tudi druge alternativne oblike ogrevanja. Zanima jih:

 1. a) Ali druge občine razmišljajo o prehodu daljinskega sistema ogrevanja na druge energente? b) O kakšnih rešitvah razmišljajo?
 2. Kakšno  je mnenje občin o umeščanju skupne kotlovnice na lesno biomaso za potrebe sistema daljinskega toplotnega ogrevanja in sicer v samo mestno središče?

Odgovore nam lahko posredujete do 15. 4. 2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si Prijazno vabljeni k sodelovanju.

DOGODKI SOS

13. 4. / Upravljanje javnih zavodov 5/1

Javni zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, … Računsko sodišče je v letu 2021 izdalo revizijsko poročilo Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov in porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov. Na izobraževanju bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Predstavitev Zakona o javnih zavodih
9.45 – 10.30 Revizijsko poročilo Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji o učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov
12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

14.4. / Kako komunicirati uspehe lokalnih skupnosti v digitalnih medijih 5/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom KAKO KOMUNICIRATI USPEHE LOKALNIH SKUPNOSTI V DIGITALNIH MEDIJIH, ki bo v četrtek, 14. 4. 2022, med  10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom. 

Družbeni mediji niso le kanal ohranjanja stikov in širjenja kroga prijateljev, predvsem v epidemiji so postali tudi »novi mediji«. Na družbene medije v komunikacijskem smislu gledamo kot na samostojen kanal komuniciranja, ki ga upravljamo sami. Če ste se sedaj razveselili, da se vam je odprl svet v medije brez preprečevanja ali tkanja dobrih odnosov z novinarji, ste se pošteno zmotili. Ključna razlika med tradicionalnimi in digitalnimi mediji (predvsem družbenimi omrežji) je v tem, da so slednji dvosmerni. Zaradi tega pa pogosto še bolj neizprosni kot novinarji. To pomeni, da boste na svoje objave doživeli neposredni odziv. In prav je, da ste tudi sami aktivni pri odgovarjanju in pojasnjevanju.

V uri in pol bomo spoznali:

– kako delujejo družbena omrežja,
– kako dojemamo družbena omrežja,
– kakšne priložnosti za dober PR odpirajo družbena omrežja,
– ključne pasti komuniciranja na družbenih omrežjih ter
– kje so meje in kdo jih postavi.

O PREDAVATELJICI:

39-letna diplomirana novinarka Petra Hercog je izkušnje pridobivala pred radijskimi mikrofoni, kjer je vodila pogovorne oddaje in jutranji program, v pisarnah, kjer je ustvarjala kreativne marketinške kampanje in organizirala najrazličnejše dogodke, pred televizijskimi kamerami, kjer je odgovarjala predvsem na novinarska vprašanja in seveda pred računalnik, s katerim ustvarja zanimive tekste, ki vsebinsko bogatijo različne revije in publikacije. Sama pravi, da nima čarobne paličice. Ima pa znanje in izkušnje, ki vam lahko pomagajo do prodornega in energičnega preboja iz povprečja.

19. 4. / Davek na dodano vrednost v lokalnih skupnostih 5/3

Kdaj je vaša obveznost izdati račun? Kakšne so novosti v Zakonu o DDV, ki veljajo od 22. 1. 2022? Kateri so tisti obvezni podatki, ki morajo biti na računu? Ste bili kdaj v dilemi kdaj gre za zahtevek in ni obračunan DDV oz. kdaj gre za račun in je obračunan DDV?

Na vsa našteta vprašanja vam bodo na izobraževanju odgovorili strokovnjaki z davčnega področja Finančne uprave Republike Slovenije, ki bodo predstavili naslednje teme:

9.00 – 10.30 Predstavitev zadnjih aktualnih sprememb DDV zakonodaje

Izdajanje računov

Prejemnik kot plačnik DDV

10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.45 Transakcije z nepremičninami z vidika DDV
11.45 – 12.00 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

21.4. / Komuniciranje uspehov lokalnih skupnosti na Facebooku in Instagramu 5/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom KOMUNICIRANJE USPEHOV LOKALNIH SKUPNOSTI NA FACEBOOKU IN INSTAGRAMU, ki bo potekalo v četrtek, 21. 4. 2022, med 10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom.

Danes se je velik del komunikacije preslikal med družbena omrežja, Facebook (FB) in Instagram (IG) predstavljata najbolj priljubljeni družbeni omrežji v Sloveniji, ko govorimo o povprečnem prebivalcu, zato je prav, da jih vsi tisti, ki ste v občinah in javnih zavodih ukvarjate s komuniciranjem dobro poznate. Za vas smo pripravili seminar, na katerem boste spoznali:

 • v čem se razlikujeta FB in IG ter zakaj so razlike pomembne za komuniciranje,
 • v kakšnem tonu komuniciramo in kakšne vsebine komuniciramo in FB in kaj na IG,
 • s kakšne pozicije komunicira lokalna skupnost in kako se odzivamo na komentarje,
 • oglaševanje za potrebe lokalne skupnosti da ali ne,
 • kje so meje dobrega okusa in kdo jih postavi.

O PREDAVATELJICI:

39-letna diplomirana novinarka Petra Hercog je izkušnje pridobivala pred radijskimi mikrofoni, kjer je vodila pogovorne oddaje in jutranji program, v pisarnah, kjer je ustvarjala kreativne marketinške kampanje in organizirala najrazličnejše dogodke, pred televizijskimi kamerami, kjer je odgovarjala predvsem na novinarska vprašanja in seveda pred računalnik, s katerim ustvarja zanimive tekste, ki vsebinsko bogatijo različne revije in publikacije. Sama pravi, da nima čarobne paličice. Ima pa znanje in izkušnje, ki vam lahko pomagajo do prodornega in energičnega preboja iz povprečja.

5.5. / Twitter, YouTube in digitalna strategija – Komuniciranje občinskih uspehov 5/5

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom TWITTER, YOUTUBE IN DIGITALNA STRATEGIJA – KOMUNICIRANJE OBČINSKIH USPEHOV PREK SODOBNIH MEDIJEV, ki bo v četrtek, 5. 5. 2022, med 10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom.

Twitter je specifično družbeno omrežje, ki ga v Sloveniji uporabljamo pretežno za komuniciranje političnih tem, medtem ko je Youtube kanal, ki ga spremljajo predvsem mladi, saj jim v marsikaterem pogledu že nadomešča klasično televizijo. Na izobraževanju boste imeli priložnost izvedeti:

– kako komuniciramo na Twitterju in kdo je naša ciljna publika,
– kako se odzivamo na Twitterju?
– kaj je najpomembnejše pri komuniciranju prek Youtuba ter zakaj se Youtube in Meta ne marata?
– zakaj potrebujemo digitalno strategijo in kdo naj upravlja z družbenimi omrežji,
– kako pripravimo enostavno digitalno strategijo.

O PREDAVATELJICI:

39-letna diplomirana novinarka Petra Hercog je izkušnje pridobivala pred radijskimi mikrofoni, kjer je vodila pogovorne oddaje in jutranji program, v pisarnah, kjer je ustvarjala kreativne marketinške kampanje in organizirala najrazličnejše dogodke, pred televizijskimi kamerami, kjer je odgovarjala predvsem na novinarska vprašanja in seveda pred računalnik, s katerim ustvarja zanimive tekste, ki vsebinsko bogatijo različne revije in publikacije. Sama pravi, da nima čarobne paličice. Ima pa znanje in izkušnje, ki vam lahko pomagajo do prodornega in energičnega preboja iz povprečja.

DOGODKI DRUGIH

12. 4. / Sistem varstva in upravljanja okolja v Srbiji 6/1

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije v torek, 12. aprila 2022 ob 17.00 uri vabita na tematsko predavanje prof. dr. Dejana Filipovića1, Univerza v Beogradu, Fakulteta za geografijo z naslovim Sistem varstva in upravljanja okolja v Srbiji. Predavanje bo potekalo v živo v predavalnici P IV/7 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana. Za udeležbo v živo pošljite prijavo na e- naslov drustvo.dupps1@gmail.com, ker je število sedežev omejeno. Udeležba bo možna tudi na daljavo preko zoom povezave https://uni-lj-si.zoom.us/j/92328797575?pwd=Y3c2V3NNZmhoZUVjNlBldGd3UG1qQT09 (meeting ID: 923 2879 7575, passcode: 405702)

Prijave za udeležbo preko zoom povezave niso potrebne.

17. 4. / Podnebni ukrepi in pot do podnebne nevtralnosti slovenskih občin – mehanizmi podpore občinam” 6/2

Na prošnjo Združenja Mestnih občin Slovenije, vas vabimo na spletni dogodek, dne 19. 4. 2022 (9.-12.ura) na temo mehanizmov podpore občinam pri izvajanju podnebnih ukrepov, ki je namenjen podpornikom Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo iz Slovenije in je koristen z vidika izobraževanja na temo podnebnega ukrepanja kot tudi priprave in prijave projektov s podnebno noto, ki so v ospredju pri evropskih sredstvih.

Na dogodku, ki je namenjen primarno občinskim uslužbencem in odločevalcem, bo predstavljena evropska okoljska zakonodaja, aktivnosti na področju Misije EU za podnebno nevtralna in pametna mesta, podpora podnebnim ukrepom iz različnih virov in vplivi podnebnih sprememb na urbana okolja. Uradno vabilo za tiskanje najdete tukaj, program pa na tej povezavi.

Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava TUKAJ, in sicer do 17. 4. 2022.

Dogodek bo potekal deloma v angleškem in deloma v slovenskem jeziku, odvisno od predavatelja.

Vljudno vabljeni k prijavi.

 

21. 4. / Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme 6/3

V sklopu projekta Care 4Climate, ki poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor bo potekalo spletno izobraževanje na temo zelenega in krožnega javnega naročanja elektronske pisarniške opreme. Izobraževanje bo potekalo 21. aprila med 9.00 – 12.00 preko aplikacije ZOOM (povezavo vam bodo posredovali dan pred dogodkom). Udeležba je brezplačna, prijava pa je možna na TEJ povezavi.

Na dogodku bodo odgovorili tudi na vaša vprašanja in izzive, s katerimi se soočate pri pripravi zelenih javnih naročil elektronske pisarniške opreme, zato vabijo, da svoja vprašanja pošljete vnaprej na: zejn.mop@gov.si.

26. 5. / Okoljski podatki in javne storitve 6/4

V okviru Tedna podatkov 2022 bosta 4PDIH in ARSO organizirala delavnico o okoljskih podatkih za občine in njihove javne službe, nevladne organizacije ter druge javne organizacije, odgovorne za javno upravo, digitalizacijo in odprte podatke. Dogodek bo potekal v četrtek, 26. maja 2022 ob 10.00 uri.
Vabimo vas k sodelovanju in sicer v obliki nagovora ali predstavitve dobre prakse s področja okoljskih podatkov, storitve na podlagi le-teh ali splošne ocene stanja, specifične problematike oz. potrebe, ki jo prepoznavate na tem področju. Prijazno prosimo za vaše predloge, ki jih pričakujemo do 12.3. na sasa@4pdih.com.

VLADA RS

121. redna seja 7/1

Uredba o varovanju tajnih podatkov

Vlada je na seji sprejela Uredbo o varovanju tajnih podatkov, ki je temeljni izvedbeni akt Zakona o tajnih podatkih. Nova uredba združuje prejšnjo Uredbo o varovanju tajnih podatkov, Uredbo o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih in Sklep o določitvi pogojev za varnostnotehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja, ki bodo s sprejetjem nove uredbe prenehali veljati.

Zaradi poenotenja varovanja tajnih podatkov je v uredbi na novo opredeljeno, da se določbe, ki urejajo varovanje tajnih podatkov, uporabljajo tudi za varovanje tajnih podatkov tujih držav in mednarodnih organizacij, razen če ni izrecno navedeno drugače. Republika Slovenija se je namreč z mednarodnimi pogodbami zavezala, da bo na primerljiv način varovala tajne podatke tujih držav in mednarodnih organizacij, zato s to določbo uredba nedvoumno določa na kakšen način se varujejo nacionalni tajni podatki in tuji tajni podatki.

Z vidika poslovanja s tajnimi podatki nova uredba bolj podrobno določa vsebino pisne ocene, označevanje, kopiranje, distribucijo, prenos, ravnanje ob izgubi, oziroma nepooblaščenem razkritju tajnega podatka in njihovo uničenje.

Uredba na novo ureja način in obliko izvedbe izločanja tajnih podatkov iz dokumenta v primerih, ko bi se z dokumentom morale seznaniti osebe, ki nimajo veljavnega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.

Na novo je urejeno tudi področje distribucije tajnih podatkov znotraj organov in organizacij ter prenos tajnih podatkov. Uredba posebej ureja način prenosa tajnih podatkov znotraj države in mednarodni prenos ter predvideva izjemne primere, v katerih se lahko opravi osebni prenos tajnega podatka. Oseba, ki bo opravila osebni prenos, mora biti pred tem seznanjena s postopki in ukrepi varovanja prenosa tajnega podatka, predstojnik organa pa ji mora izdati ustrezno pooblastilo za vsakokraten prenos.

Uredba, ob izpolnjevanju določenih pogojev, in kadar je to neizogibno potrebno pri izvajanju nalog organa, uvaja možnost obravnavanja tajnih podatkov v začasnih upravnih in varnostnih območjih oz. izven upravnih in varnostnih območij.

Novost pri vgradnji varnostnotehnične opreme v upravna in varnostna območja je ta, da pogoji niso več taksativno našteti in jih ni treba kumulativno izpolnjevati, ampak je določene varnostne elemente mogoče med seboj kombinirati.

Ključne novosti na področju varovanja tajnih podatkov v  komunikacijsko informacijskih sistemih so v določitvi odgovornih oseb za varovanje tajnih podatkov v sistemih in njihovih nalog, varnostnem vrednotenju sistemov, upravljanju tveganj in preostalih tveganj, medsebojnem povezovanju sistemov ter izvajanju zaščite proti neželenemu elektromagnetnemu sevanju.

Na področju kriptografije uredba opredeljuje celoten življenjski cikel kriptografske rešitve, namenjene varovanju tajnih podatkov, začenši s pobudami za zasnovo, prek razvoja, postopka ugotavljanja varnostne ustreznosti, do uporabe kriptografske rešitve v sistemu. Uredba natančno opredeli tako začetek postopka ugotavljanja ustreznosti kriptografske rešitve, vsebino vloge, potrebno dokumentacijo, kot tudi splošne varnostne zahteve, ki jih v postopku preverja odobri nacionalni varnosti organ glede na stopnjo tajnosti tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskem sistemu. Poleg tega uredba na novo opredeljuje postopek ugotavljanja ustreznosti nadgradnje varnostno ustrezne kriptografske rešitve ter postopek ugotavljanja varnostne ustreznosti drugih rešitev, ki niso nujno kriptografske, a so ključne za zagotavljanje varnosti.

Vlada sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut

Vlada Republike Slovenije je na seji sprejela predlog Zakon o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, ki ga bo v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku poslala Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada se je v Načrtu za okrevanje in odpornost zavezala, da bo navedeni zakon sprejela v letu 2022.

Predlog zakona uvaja obveznost plačevanja davka od vrednosti unovčenih virtualnih valut na administrativno enostaven in razumljiv način ter zagotovitev javnofinančnih prihodkov iz naslova take obdavčitve. S predlaganim zakonom se spodbuja prostovoljno in enostavno plačevanje davkov. Zakonska ureditev tega področja bo pripomogla k konkurenčnejšemu položaju Slovenije na področju obdavčitve virtualnih valut, zlasti v luči vedno bolj negotovih razmer na svetovnih finančnih trgih, kjer virtualne valute pridobivajo na pomenu, s tem pa se višajo tudi oportunitetni stroški, ki jih država nosi zaradi neažurne obdavčitve tega novega vira davčnih prihodkov.  Sprejeta je bila ocena, da bo Republika Slovenija, v primeru, da Državni zbor sprejeme predlagani zakon, ena od redkih držav, če ne celo edina država na svetu s tako enostavno obdavčitvijo unovčenja virtualnih valut.

(Vir: Vlada RS, NJ)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljena javna razpisa za lesno predelovalno industrijo in za okoljske znake v gostinstvu in turizmu 8/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo v vrednosti 28 milijonov evrov. Upravičenci se lahko nanj prijavijo v več rokih, prvi je 6. maja letos. Drugi objavljen razpis je za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu, kjer je razpisanih 300.000 evrov, rok za prijavo pa je 29. avgusta letos.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Skupna višina sredstev javnega razpisa za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) je 28 milijonov EUR. Z razpisom bo ministrstvo sofinanciralo investicije, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oz. trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo registrirano dejavnost C16 in C31.
Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000 EUR ter največ 4.000.000 EUR. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom, kot so stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Roki za oddajo vlog so 6. 5. in 1. 9. letos, 20. 2. 2023, 31. 8. 2023 ter 15. 1. 2024 in 26. 8. 2024.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani MGRT.

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Namen javnega razpisa je uvajanje ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah. Ministrstvo bo sofinanciralo pridobitev okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike in turistične atrakcije.

Upravičeni stroški so tako na primer stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka; stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika ter stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Upravičenci so pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209 ali 55.300, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105.

Višina sredstev razpisa je 300.000 EUR. Višina sofinanciranja je do 5.000 EUR na pridobljen znak turističnega/gostinskega objekta ali atrakcije.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani MGRT.

Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine 2022 8/2

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi. Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine ter razvijanje njenega potenciala. Rok za prijavo je 3. maj 2022.

Predmet javnega razpisa so projekti, ki:

 • varujejo in oživljajo kulturno dediščino, ki je vpisana v register nesnovne dediščine,
 • zagotavljajo višjo raven ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije,
 • zagotavljajo višjo raven usposobljenosti za kontinuirano izvajanje kulturnih projektov na področju varstva in oživljanja nesnovne dediščine,
 • zagotavljajo njihovo dostopnost čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Obvestilo o javnem razpisu (Uradni list, 25. marec 2022)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva 8/3

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo, torej velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij podjetij s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij. Projekte bodo tako lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.

Višina razpisanih sredstev je 44 milijonov evrov. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja EU iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški plač, stroški nakupa opreme, stroški materiala in opreme, potrebne za prilagoditev osnovnih sredstev, stroški zunanjih izvajalcev ter prav tako posredni stroški, povezani z izvedbo projekta digitalne preobrazbe.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju lahko znaša od najmanj 15 % do največ 70 % in se razlikuje glede na njegovo velikost in glede na fazo ter aktivnost izvajanja projekta.

Rok za oddajo vlog se izteče 28. aprila 2022.

Informacije in razpisna dokumentacija so od dne 18. 3. 2022 dosegljivi med javnimi objavami Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji 8/4

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu slovenskega gospodarstva. S tem bomo dolgoročno omogočili večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

Višina razpisanih sredstev je 88,5 milijona evrov, finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa pa zagotavlja EU iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedle investicije, če so bile registrirane najmanj 12 mesecev pred mesecem oddaje vloge in imajo zaključeno najmanj eno poslovno leto pred oddajo vloge.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev, ter stroški transporta, montaže in zagona strojev ter opreme, intenzivnost pomoči pa lahko znaša med 10 % in 50 %.

V okviru razpisa bodo tri odpiranja, roki za oddajo vlog pa so sledeči:

 • za prvo odpiranje: 22. april 2022 do 12. ure,
 • za drugo odpiranje: 1. oktober 2022 do 12. ure in
 • za tretje odpiranje: 12. januar 2023 do 12. ure.

Javni razpis je dne 18. 3. 2022 od 17. ure dalje dosegljiv na spletni strani Javne agencije SPIRIT Slovenija, razpisna dokumentacija pa bo prijaviteljem na voljo v prvi polovici prihodnjega tedna.

Povabilo k sodelovanju na razstavi posterjev s primeri dobrih praks na temo Starejše osebe v izrednih razmerah 8/5

S strani MDDSZ smo prejeli povabilo k sodelovanju na razstavi posterjev s primeri dobrih praks na temo Starejše osebe v izrednih razmerah, ki bo pripravljena za ministrsko konferenco o staranju, med 15. in 17. junijem 2022 v Rimu. Tema je seveda v pomembni meri posledica pandemije Koronavirusa, nanaša pa se seveda lahko tudi na naravne nesreče in druge izredne dogodke, v katerih so pogosto vključeni tudi starejši. Namen razstave posterjev bo predstavitev primerov dobrih praks in inovativnih pristopov v zaščiti in podpori starejših oseb v različnih izrednih situacijah.

Predlogi lahko vključujejo pripravljenost na izredne razmere, odzivanje, okrevanje, pridobljene  izkušnje in podobno v povezavi s položajem starejših in odnosa različnih segmentov družbe do njih. Priporočljivi so tudi prikazi medgeneracijskega sodelovanja, angažiranja nevladnih organizacij, inovativni pristopi itd. Rok za oddajo predlogov in vzorcev je 20. april 2022 na naslov unece.ageing@un.org

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Aleša Kenda ales.kenda@gov.si

 

Razpis za izvedbo novega evropskega Bauhausa 8/6

Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in urbano politiko (angleško The European Commission Directorate-General for Regional and Urban Policy -DG REGIO) je 31. marca 2022 objavil razpis za izvedbo novega evropskega Bauhausa. Razpis z naslovom »Podpora novim evropskim lokalnim pobudam Bauhaus« je namenjen malim in srednje velikim občinam (občinam z manj kot 100.000 prebivalci). Na njem bo izbranih 20 projektov, ki vključujejo tri komplementarne vrednote novega evropskega Bauhausa: trajnost, estetiko in vključenost. Novi evropski Bauhaus je interdisciplinarna ustvarjalna pobuda, ki povezuje evropski zeleni dogovor  z našimi življenjskimi prostori in izkušnjami. Cilj pobude je oblikovati nove načine življenja na stičišču umetnosti, kulture, socialne vključenosti, znanosti in tehnologije. Omogoča uresničevanje zelenega dogovora v našem življenjskem okolju in je poziv k zasnovi in oblikovanju trajnostnega in vključujočega prostora. Vključuje tri vrednote, ki usmerjajo preobrazbo naše družbe:

 • Trajnost – od podnebnih ciljev do krožnosti, biotska raznovrstnost in ničelno onesnaževanje
 • Estetika – kakovost izkušnje in slog, ki presega funkcionalnost
 • Vključenost – od vrednotenja raznolikosti do zagotavljanja dostopnosti in cenovne dostopnosti

Več informacij o projektu v angleščini lahko najdete tukaj. 

Razpis je odprt do 23. Maja 2022 (17.30 CET).

Prostovoljstvu prijazna občina 2022 8/7

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazna občina 2022« Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij izpostavljajo občine, ki po njihovem mnenju:

– prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti in cenijo njihovo delo,

– podpirajo prostovoljske organizacije in

– namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini

Prijavnico za pridobitev ali potrditev naziva najdete na spletni strani https://www.prostovoljstvo.org/prostovoljstvu-prijazna-obcina-2022

Rok za pošiljanje prijav je 8. april 2022. Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 24. maja 2022.

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 8/8

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

NOVICE DRUGIH

Odlok o podnebnem skladu odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih 7. 4. 2022 9/1

Vlada je izdala odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Kot je pojasnil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, odlok sledi trendom v letošnjem letu in hkrati odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih. Slovenija bo v letu 2022 na javni dražbi ponudila 2.672.500 emisijskih kuponov. Na podlagi gibanja cene kuponov iz preteklosti je letni priliv v letih 2022 in 2023 ocenjen na 170 milijonov evrov letno. Razpoložljiva sredstva tj. skupna ocena prilivov in prenosov neporabljenih sredstev iz preteklih let je za obdobje 2021-2023 je ocenjena na 525,214 milijona evrov. Več informacij najdete TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.