V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI RAVNE NA KOROŠKEM IN KOZJE.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Na DS za Participativni proračun predstavljena enotna informacijska točka za občine 1/1

Tridesetega marca je potekala 2. seja strateške delovne skupine za participativni proračun znotraj SOS, ki ji predseduje župan Tadej Beočanin. Na podlagi dane pobude članic in članov delovne skupine na prvi seji je sekretariat SOS pristopil k pripravi informacijske spletne točke o participativnem proračunu, ki je dostopna na spletni strani SOS in je bila predstavljena na seji. Informacijska točka o participativnem proračunu vsebuje informacije o tem kaj participativni proračun je, kaj so njegovi pozitivni učinki, zakonodajni okvir, splošna načela pri izvajanju, navodila po korakih kako izvesti participativni proračun, nabor digitalnih orodij, popis občin, ki izvajajo participativni proračun, opis podpore izvajanju participativnega proračuna v okviru SOS, nanjo pa je umeščena tudi knjižnica z zanimivim gradivom. Informacijsko točko bomo v sekretariatu SOS redno nadgrajevali in dopolnjevali.

V drugem delu seje je potekala predstavitev Matica Primca, predsednika Organizacije za participatorno družbo, ki je predstavil pregled dogajanja na področju participativnega proračuna v občinah v preteklem letu in ji je sledila razprava udeleženk in udeležencev.

Odgovor MIZŠ na poziv SOS k urgentni spremembi pravil glede varstva otrok v vrtcih od 1. aprila naprej 1/2

Dne 31. 3. 2021 je SOS na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslovila poziv k urgentni spremembi pravil glede varstva otrok v vrtcih od 1. aprila naprej. In sicer da se glede na v odloku omejeno možnost koriščenja nujnega varstva otrok pozivamo k pristopu nujne spremembe določila, in sicer, da se varstvo otrok omogoči vsem tistim staršem, katerih delo je z vidika delovnega procesa nujno in varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Poziv SOS k urgentni spremembi pravil glede varstva otrok v vrtcih od 1. aprila naprej

Danes, 8. 4. 2021 smo s strani kabineta ministrice za izobraževanje prejeli odgovor, kjer navajajo:

“Žal se je epidemiološka situacija v državi tako poslabšala, da je bila Vlada RS primorana sprejeti nekatere odločitve. Glavni namen 11 dnevne ustavitve javnega življenja je zmanjšanje stikov ter s tem preprečitev širjenja virusa in varovanje življenj ljudi.
Odlok Vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, ki bo veljal od 1. 4. do 11. 4. 2021 določa, da vrtci v nujno varstvo sprejmejo le otroke katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec,  delata v sektorjih kritične  infrastrukture, ki jih določa 4. člen Zakona o kritični infrastrukturi. Sektorji kritične infrastrukture so energetika, promet,
prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance, varovanje okolja, informacijsko-komunikacijska omrežja in sistemi. Dodatno odlok vključuje tudi zavode s področja vzgoje in izobraževanja, zavode s področja socialne varnosti, Slovensko vojsko, Policijo in  zaposlene v poklicnih gasilskih enotah.
Zakon o kritični infrastrukturi sodi v resor Ministrstva za obrambo. Možnost nujnega varstva pod enakimi kriteriji, kot jih določa odlok, lahko koristijo tudi starši osnovnošolskih otrok od 1. do 3. razreda.
V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.
Odlok je sprejela Vlada RS skupaj s še drugimi odloki s katerimi se  začasno ustavlja javno življenje z namenom preprečitve nadaljnjega širjenja novega koronavirusa in varovanja  življenj ljudi.
Lepo prosimo za razumevanje in spoštovanje odloka. Le tako bomo lahko čim prej izšli iz neugodne epidemiološke situacije in obvarovali zdravje vseh.

Z Občino Postojna o pripravi Odloka o urejanju podobe naselij in krajine 1/3

V četrtek, 8.4.2021 je potekalo 17. spletno srečanje ožje DS za pripravo odloka o urejanju videza naselij in krajine. Ob stalnih članih ožje delovne skupine SOS in predstavnikih ministrstva za okolje in prostor, sta se sestanka udeležila tudi župan občine Postojna, Igor Marentič in sodelavka. V okviru delovne skupine za pripravo Odloka o urejanju podobe naselij in krajine je bila namreč občina Postojna izbrana kot vzorčna občina s pomočjo katere bo delovna skupina pripravila odlok. Glede na to, da imajo v občini dosti območij, ki bi jih želeli urediti (oglaševanje, neurejene stavbe v centru mesta,…) in bodo zajeta v odloku, bo širok nabor ureditve omogočil možnost prevzema oziroma prilagoditve tudi ostalim zainteresiranim občinam, ki bodo kasneje urejale svojo podobo. Ne nazadnje je župan izpostavil pomembnost urejenega izgleda podobe občine ne le za občanke in občane, ampak tudi z vidika turizma in velike frekvence gostov, za katere želijo, da bi odhajali s pozitivnimi vtisi.

SOS čestita ob svetovnem dnevu Romov 1/4

Romi po vsem svetu, tudi v Sloveniji, praznujejo svoj dan 8. aprila. Dan je bil izbran na prvem svetovnem kongresu Romov leta 1971 v Londonu. Pripadniki romske skupnosti v Sloveniji ga zaznamujejo s številnimi prireditvami, s katerimi želijo spomniti na ohranjanje svoje kulture in jezika.

Ob svetovanem dnevu Romov čestita tudi Skupnost občin Slovenije, katere izredna članica je tudi Združenje Forum romskih svetnikov.

Začeli s projektom sodelovanja med slovenskimi občinami in provinco Al Basra v Iraku 1/5

Z otvoritvenim sestankom smo 8.4.2021 tudi uradno začeli s projektom sodelovanja med provinco Al Basra v Iraku in slovenskim konzorcijem, ki ga vodi Skupnost občin Slovenije. Projekt se izvaja v okviru programa Podpora okrevanju in stabilnosti Iraka z lokalnim razvojem, ki ga financira EU, izvaja pa ga UNDP v Iraku. Dejavnosti tega projekta bodo osredotočene na ustvarjanje priložnosti za zaposlitev, zlasti za mlade, pa tudi na izboljšanje procesov decentralizacije in krepitev zmogljivosti s pristopom učenja na praktičnih primerih, kar bo okrepilo storitve uprave Al Basre na terenu na področju zaposlovanja in mladinske politike.

Sodelovanje med iraškimi in slovenskimi predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti bo temeljilo na izmenjavi dobrih praks med slovenskimi občinami in provinco Al Basra. Na podlagi analize deležnikov  bodo ugotovljene in odpravljene vrzeli, na terenu pa bomo uporabili prilagojene rešitve kot odgovor na lokalne specifične potrebe, kot so krepitev poklicnih veščin, uporaba zaposlitvenih platform ter povečanje motivacije in aktivnega sodelovanja mladih v skupnosti.

Na uvodnem srečanju se sodelujoče nagovorila podpredsednica SOS in županja občine Trbovlje Jasna Gabrič, mag. Gregor Greif, vodja sektorja za zaposlovanje na MDDSZ je predstavil usmeritve Republike Slovenije na področju zaposlovanja, s poudarkom na zaposlovanju mladih, župan občine Škofja Loka Tine Radinja pa je udeležencem predstavil Republiko Slovenijo, strateške usmeritve države na področju mladinske politike, zaposlovanja mladih in predstavil prizadevanja in dobre prakse občine Škofja Loka, kot nosilke certifikata Mladim prijazna občina na tem področju.

ZAKONODAJA

Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu / po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 2/1

V javno obravnavo je bil poslan predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 • Besedilo predloga prilagamo: TUKAJ.

V javno obravnavo je bil poslan tudi predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 • Besedilo predloga prilagamo TUKAJ.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predloga uredb pošljete najkasneje do petka, 16. 4. 2021 na elektronski naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si, saj sta uredbi ključni za pravočasno objavo javnih razpisov za sanacijo gozdov iz PRP 2014-2020.

Zakon o debirokratizaciji 2/2

Vlada je sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji, katerega cilj je izboljšati konkurenčno poslovno okolje in stanje na področju administrativnih ovir. Namen predlaganih zakonskih določb je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir, kar je eden izmed temeljnih ciljev te vlade.

Predlog zakona sestavljen iz dveh delov. Prvi del je sestavljen iz sprememb in dopolnitev 20 zakonov, ki brez sistemskih sprememb zakonodaje poenostavljajo obstoječo ureditev na več ministrskih resorjih.

Besedilo predloga zakona, ki je v državnozborski proceduri, najdete na TEJ POVEZAVI.

Na SOS zbiramo predloge oz pripombe na predlagane določbe zakona, ki nam jih lahko posredujete do ponedeljka, 19. 4. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si. Prosimo vas, da nam posredujete predlog rešitve k posameznemu členu predloga zakona, ki ga čim bolj utemeljite oz. konkretizirate.

Noveliran seznam kopalnih voda 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor RS je pripravilo noveliran seznam kopalnih voda in osnutek Uredbe o spremembi uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda z eno samo spremembo, da se obstoječo Prilogo 1 nadomesti z novo Prilogo, ki vključuje noveliran seznam kopalnih voda. Vaše predloge in pripombe lahko pošljete do 29. aprila 2021 na sasa.kek@skupnostobcin.si.

ZVO v 23. členu določa, da Vlada RS določi standarde kakovosti okolja, ciljne, opozorilne, alarmne in kritične vrednosti, stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s tem povezane ukrepe, pri čemer upošteva tudi možne učinke celotne in skupne obremenitve okolja.  Vlada RS določi kopalne vode in seznam kopalnih voda in njihove geografske meje ministrstvo letno pregleda in pripravi predlog sprememb in dopolnitev, če so izpolnjeni pogoji za določitev novih ali za spremembo obstoječih kopalnih voda.

Noveliran seznam obsega 41 kopalnih voda in ne več 48. V obrazložitvi je ministrstvo zapisalo, da je do sprememb je prišlo, ker nekatere obstoječe kopalne vode ne ustrezajo več kriterijem in zato niso več na  seznamu. Hkrati je na noveliran seznam uvrščenih več novih območij, ki ustrezajo kriterijem za določitev kopalnih voda in za katera obstaja tudi interes lokalnih skupnosti, nekatere kopalne vode pa so združene ali pa se prilagodi območje kopalne vode glede na novo stanje na terenu.

Obstoječe kopalne vode, ki zaradi neizpolnjevanja kriterijev za določitev kopalnih voda, niso več na noveliranem seznamu so:

 1. SI18VT77, VT Krka Soteska-Otočec, Kopalno območje Krka, Straža – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 2. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Sodevci – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 3. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Radenci – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 4. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Podbrežje-Fučkovci – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 5. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Primostek – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 6. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Dragoši-Griblje – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 7. SI5VT3, VT Morje Lazaret-Ankaran, Kopalno območje Debeli rtič – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev, kriterija glede dolžine in širine brega, prisotni pa so tudi erozijski pojavi.
 8. SI5VT3, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Salinera-Pacug – ne izpolnjuje kriterija o kriterija glede dolžine in širine brega, prisotni pa so tudi erozijski pojavi,
 9. SI5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Simonov zaliv-Strunjan – ne izpolnjuje kriterija o kriterija glede dolžine in širine brega, prisotni pa so tudi erozijski pojavi,
 10. SI6VT330, kMPVT Soča Soške elektrarne, Kopalno območje Soča v Kanalu – prisotnost večjih nihanj v vodostaju reke – neizpolnjevanje kriterija hidromorfološke razmere,
 11. SI6VT330, kMPVT Soča Soške elektrarne, Kopalno območje Soča pri Solkanu – prisotnost večjih nihanj v vodostaju reke, raba voda za namene kajak steze – neizpolnjevanje kriterija hidromorfološke razmere.

Obstoječe kopalne vode, ki imajo prilagojeno območje in/ali poimenovanje v noveliranem seznamu so:

 1. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Prelesje-Kot – obstoječa kopalna voda ne zadosti več kriterijem po številu kopalcev, zato se z noveliranim seznamom Prelesje-Kot območje zmanjša in združi z novo pobudo Kolpa-Dol – nova kopalna voda – Kopalno območje Kolpa, Dola-Prelesje-Kot,
 2. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje, Učakovci-Vinica – območje se prilagodi (zmanjša) tako, da ne posega več v območje, kjer so postavljene tehnične ovire,
 3. SI5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Fiesa-Piran – območje se prilagodi le na območje kampa Fiesa, saj se na ta način izloči območje, kjer so prisotni erozijski procesi,
 4. SI5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Obmorsko kopališče Plaža Krka Zdravilišče Strunjan se preimenuje na pobudo imetnika vodne pravice. Novo poimenovanje: Obmorsko kopališče Terme Krka-Talaso Strunjan,
 5. SI5VT5, VT Morje Piranski zaliv, Kopališče Hoteli morje se preimenuje na pobudo imetnika voden pravice. Novo poimenovanje: Plaža Meduza Lifeclass.

Nova območja kopalnih voda na noveliranem seznamu so:

 1. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Dol-Prelesje-Kot,
 2. SIV5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Rt Punta-pomol,
 3. SI5VT5, VT Morje Piranski zaliv, Kopalno območje Fornače,
 4. SI5VT5, VT Morje Piranski zaliv, Kopalno območje Rt Seča,
 5. SI62VT13, VT Idrijca Povirje-Podroteja, Kopalno območje Idrijska Bela, Lajšt,

Okvirni grafični prikaz novih kopalnih voda je priložen h gradivu. Podrobnejše grafične podlage se bodo skladno z Uredbo pripravile na podlagi potrjenega seznama kopalnih voda, to je s sprejemom spremembe Uredbe. Na podlagi potrjenega seznama se skladno z 18. členom Uredbe za vsako kopalno vodo pripravi profil kopalne vode v okviru katerega se tudi v ustrezni prostorski podlagi prikaže kopalne vode in se jih objavi v Vodnem katastru.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 2/4

Vlada RS je v Državni zbor vložila v obravnavo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

 • Besedilo zakona prilagamo TUKAJ.
 • Priloge k zakonu  TUKAJ.

S spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijstvu se:

– poenostavlja administrativne postopke za izvajanje ukrepov kmetijske politike,
– predpisuje obvezno naročanje ekoloških živil in živil iz shem kakovosti pri javnem naročanju,
– določa načine prodaje kmetijskih pridelkov in živil ter sledljivost porekla,
– pravno ureja poslovna razmerja v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi,
– določa, da se v okviru zagotavljanja informacij o poreklu živil na računu navaja tudi poreklo živila,
– na novo uvaja možnost prijave nedovoljenih ravnanj,
– dopolnjuje in ureja se evidence s področja kmetijstva.

Pripombe in stališče k predlogu nam lahko posredujete na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 2/5

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJE

Notranja organiziranost občinske uprave 3/1

Občinska uprava je pomemben sestavni del vsake občine. Cilj vsake občine je znotraj občinske uprave vzpostaviti takšno organizacijsko strukturo, torej sistem medsebojnih povezav (ljudi in sredstev) in stalni načrt delitve nalog, ki bo zagotavljal trajno, nemoteno, kvalitetno ter racionalno izvajanje nalog občine in s tem izvrševanje upravnih in političnih ciljev občine.

Zavedamo se, da je vsaka občina posebna razvoja entiteta, kar pomeni, da se organizacijski model ene občinske uprave ne more v celoti prenesti v drugo občinsko upravo. A z namenom delitve vaših izkušenj glede na vašo notranjo organiziranost občinske uprave in pomoči občini članici, vas prosimo za sodelovanje pri sledečem vprašalniku, ki ga najdete na tej povezavi:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_AmmxqhQ0UGlMW03UWxEVoOEw4eq92RBnmGN8qB9tm5UNlEzNkJITVgwNUtOS01UUjVCNThOVzc3NC4u

Na vprašanja lahko odgovorite najkasneje do torka, 13. 4. 2021.

DOGODKI SOS

13.4. / Seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri SOS 4/1

V torek, 13. 4. 2021 bo ob 10. uri preko spletne platforme Zoom, potekala 1. seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri SOS.

Teme seje bodo med drugim:

Več v VABILU.

Seja bo odprtega tipa, kar pomeni, da se lahko ob članicah in članih komisije seje udeležite tudi drugi predstavniki občin članic SOS.

Za udeležbo je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka, 12. 4. 2021 do 12. ure in posredovanje elektronskega naslova, na katerega vam bomo poslali Zoom povezavo za sodelovanje na seji.

DOGODKI DRUGIH

Spletne delavnice za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije 5/1

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru procesa priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije – S4 za programsko obdobje 2021-2027 in nadaljevanja podjetniškega odkrivanja v prihodnjih tednih organizirajo spletne delavnice po področjih uporabe S4.

Delavnice po področjih S4: 

 • Trajnostna pridelava hrane – ponedeljek, 12. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 7. 4. 2021) – prijavnica
 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo – sreda, 14. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 9. 4. 2021) – prijavnica
 • Pametne stavbe in dom z lesno verigo – četrtke, 15. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 12. 4. 2021) – prijavnica
 • Pametna mesta in skupnosti s horizontalno IKT mrežo – ponedeljek, 19. 4. 2021, ob 13.00 (zapiranje prijav: 14. 4. 2021) – prijavnica

Prijave so možne tudi na spletni strani SVRK – Povezava SVRK splet in na spletni strani EU-skladi – Povezava EU-skladi.

Na posamezno delavnico se lahko prijavite najkasneje tri delovne dni pred začetkom. Prijave so možne do zapolnitve razpoložljivih 100 prostih mest na delavnico. Prijavljeni udeleženci boste povezavo do spletne aplikacije Zoom prejeli predvidoma en delovni dan pred posameznim dogodkom. Ostalim bodo omogočili spremljanje dogodka v živo preko kanala YouTube.

Vsi dogodki so brezplačni.

Kontakt za več informacij: s4.svrk@gov.si ali ekipa S4.

13.4. / ZAPOLNJENO! Upravljanje podatkov javnega sektorja, odprti podatki in portal OPSI 5/2

Danes, 8.4. smo prejeli informacijo MJU, da prijave za 13.4. niso več možne, saj je termin že polno zaseden. 

****

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v državni upravi in organih lokalne skupnosti, ki so uredniki portala OPSI, pooblaščenci za dostop do informacij javnega značaja, zaposleni v pravnih službah, informatiki in drugi, ki upravljajo s podatki pri organu.

Usposabljanje poteka na daljavo.

Cilj:

 • poznati glavna načela, ki urejajo upravljanje s podatki v javnem sektorju;
 • poznati temeljne vidike povezane z odprtimi podatki javnega sektorja;
 • prepoznati, kako lahko pro-aktivno pristopijo k odpiranju podatkov javnega sektorja;
 • poznati funkcionalnosti portala OPSI in postopek objave podatkov na portalu OPSI;
 • poznati raznovrstne načine ponovne uporabe podatkov.


Vsebina:

 

 • kaj je podatkovna zbirka, metapodatki, kaj so odprti podatki;
 • kaj je »dostop« do podatkov, do informacij javnega značaja in kaj »ponovna uporaba« podatkov (primeri enega in drugega);
 • primeri podatkovnih zbirk;
 • katalog podatkovnih zbirk podatkov javnega sektorja (pomen na ravni države);
 • metapodatki o podatkovnih zbirkah;
 • javna dostopnost podatkov;
 • na kakšen način se lotiti odpiranja podatkov (načrt odpiranja podatkov);
 • obdelava konkretnega primera »odpiranja« določene podatkovne zbirke preko portala OPSI;
 • predstavitev nacionalnega portala odprtih podatkov – portal OPSI;
 • delo urednika portala OPSI;
 • predstavitev primerov ponovne uporabe odprtih podatkov (aplikacije, vizualizacije).

Usposabljanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru projekta Učinkovito upravljanje zaposlenih, aktivnost Usposabljanje.

Izvajalci

Matevž Caserman

 

Mag. Aleš Veršič

 

Prijavite se!     

 

13.4. / Sejem dobrih praks Mesta >> mestom 5/3

S strani slovenskih partnerjev v URBACT omrežjih smo prejeli obvestilo o Sejmu dobrih praks Mesta >> mestom. Ves čas smo namreč na lovu za novimi pristopi, drugačnimi načini dela in svežimi rešitvami mest. Čeprav stalno iščemo navdih drugod v Evropi in puo svetu, se nam zdijo domače dobre prakse še bolj dragocene. Ne samo, da so lažje primerljive zaradi istega zakonskega okvira, kulturne in družbene krajine, preprosteje je tudi vzpostaviti stik s ključnimi ljudmi, ki so sodelovali pri vzpostavitvi dobre prakse in lahko pomagajo tudi pri prenosu v drugo okolje.

Vljudno vabljeni, da se pridružite na Sejmu dobrih praks Mesta >> mestom, v torek, 13. aprila 2021, kjer boste spoznali dobre prakse slovenskih mest, ki so prejele priznanje Mesta mestom, in z njimi tudi poklepetali. Slovenska partnerja v URBACT omrežjih pa vam bosta izdala, kako se lotiti prenosa dobre prakse, da bo ta tudi uspešen. Prijavite se lahko tukaj. Več informacij najdete TUKAJ.

 

14.4. / Vključevanje žensk v lokalni razvoj gospodarstva – Forum županj v okviru NALAS 5/4

V okviru skupščine mednarodne mreže NALAS bo potekala panelna razprava o vključujočem lokalnem gospodarskem razvoju, s poudarkom na vključevanju žensk in vprašanji spola. Na panelni razpravi bo sodelovala z izkušnjo občine Trbovlje tudi slovenska županja, Jasna Gabrič.

Panelna razprava je nadaljevanje prvega foruma županj v mreži NALAS, ki je potekalo v Somboru v Srbiji leta 2019, ki pa žal spričo razmer ne more potekati v živo. Zato so ga letos preselili na splet, in sicer bo 14. aprila 2021 od 11.50 do 13:00 (CET).

Za sodelovanje na dogodku se je potrebno registrirati tukaj.

23. -25.4./ Spletni knjižni sejem : Vabilo k vseslovenski pobudi za podarjanje knjig ob svetovnem dnevu knjige 5/5

Pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature v sodelovanju z več kot 50 založniki in lokalnimi partnerji vabi k vseslovenski pobudi za podarjanje knjig ob svetovnem dnevu knjige (23. april 2021).

Ker sejmi knjig v živo aprila še ne bodo možni, bodo organizatorji med 23. in 25. aprilom ponudili tridnevni spletni knjižni sejem v obliki skupne spletne trgovine (sejemskavca.si), v kateri se bo več kot 50 slovenskih založnikov predstavljalo z več kot 500 knjigami s sejemski popusti. Spletni sejem knjig bo raznolik knjižni nabor prinesel v vsa slovenska mesta in vasi, tudi tiste brez knjigarn, k sodelovanju pa vabijo tudi vašo občino, saj bo pobuda tako dosegla nacionalno raven.

Pobudo lahko podprete tako, da apel k podarjanju knjig ter novico o spletnem sejmu ob svetovnem dnevu knjige delite z občani in občankami, z oglasnimi mesti (splet, javni prostor, občinska glasila, lokalni mediji) pa pomagate pobudo razglasiti v svoji občini. Ob svetovnem dnevu knjige lahko pripravite tudi nagovor, ki vabi k nakupu in branju knjig, ali sami kupite in podarite knjigo ter to delite po svojih komunikacijskih kanalih.

Več informacij: Pia Prezelj / 040 256 585 / pisarna@mestoliterature.si

6.5. / Najava – Kakovost življenja v prostorskem načrtovanju 5/6

Objavljamo najavo virtualne okrogle mize, ki bo potekala 6. maja 2021 (med 10.00 in 13.10) pod naslovom  „Vključevanje koncepta kakovosti življenja v prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj“.

Namen spletne okrogle mize je predstaviti izsledke programa ESPON (projekta ESPON QoL – Metodologija in merjenje kakovosti življenja),  ki lahko služijo kot navdih za vključitev koncepta »teritorialne kakovosti življenja« v  instrumente nacionalnih in regionalnih politik.

Več o projektu si lahko ogledate na:

https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/quality-of-life

Razprava na dogodku bo naslovila naslednja vprašanja:

 1. Kaj je teritorialna kakovost življenja in kako jo izmeriti? Je koncept univerzalen in uporaben v različnih prostorskih razsežnostih?
 2. Kako z vključevanjem javnosti določiti nabora kazalnikov za opredelitev  kakovosti življenja na določenem območju?
 3. Katere Izkušnje in dobre prakse so bile ugotovljene na izbranih pilotnih območjih? Kakšna so priporočila za pripravo javnih politih na različnih prostorskih ravneh?

Več informacij o dogodku, ki bo potekal v angleškem jeziku s povezavo na dogodek objavimo na tej strani v prihodnjih tednih.

10. in 11.5./ Regionalna konferenca "Beyond Ideas - Towards Impact" 5/7

V sklopu projekta weTHINK evropska strategija za javna naročila v gradbeništvu – »Onkraj idej – do vpliva: trajnostna gradnja«, bo 10. in 11. maja  potekala regionalna konferenca z naslovom “Beyond Ideas – Towards Impact”.

Vsebine konference bodo:

 • Politika in prakse javnih naročil po Evropi.
 • Mehanizmi vključevanja zainteresiranih strani.
 • Prakse izobraževanja in izmenjave znanja.
 • CO2 v gradbeništvu – vloga javnih naročil pri napredku trajnostne gradnje.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Več o programu konference lahko preberete na spletni strani https://info.wethink.eu/wethink-yearly-events/beyond-ideas/, kjer je mogoča tudi prijava na dogodek.

VLADA RS

197. dopisna seja 6/1

 • 197. dopisna seja

Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Republika Slovenija bo s sprejemom predlaganega zakona tako omogočila pripravo in priglasitev svoje sheme elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje in tako bo svojim državljanom omogočila elektronsko identifikacijo pri dostopu do vseh storitev javnega sektorja na notranjem trgu EU, torej tako elektronsko poslovanje na nacionalni ravni kakor tudi čezmejno poslovanje.

Predlog zakona je vsebinsko povezan tudi s predvideno spremembo Zakona o osebni izkaznici, saj mora za izdajo nove biometrične osebne izkaznice veljati tudi predlagani Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Šele ta namreč opredeljuje izdajanje elektronske identitete s strani države na enem ali več sredstvih elektronske identifikacije.

Predlog Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa do leta 2030

V predlogu so zajete spremembe in dopolnitve Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa (ReNPRP30), ki jo je leta 2016 sprejel Državni zbor Republike Slovenije in je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 75/16).

Predlog ne vsebuje večjih sprememb. Glavna vsebina sprememb je vezana na vsebinsko uskladitev projektov, pri katerih so se v postopkih načrtovanja ukrepov v obdobju izvajanja ReNPRP30 zgodile spremembe, zato so posledično v veljavni resoluciji neustrezno opredeljeni, pri nekaterih ukrepih pa  je bil spremenjen nosilec ukrepa. V postopku prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor je na podlagi strokovnih podlag ugotovljeno, da je treba ukrepe izvajati z delno spremenjenimi izhodišči od tistih, ki so bila pričakovana v fazi priprave in sprejema ReNPRP30.

Učinkovitejše izvajanje sistema ravnanja z odpadno embalažo

Vlada je sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, ki je izvedbeni predpis na podlagi novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J). Cilj uredbe je zagotavljanje visoke ravni varstva okolja, preprečevanje ali zmanjševanje kakršnih koli vplivov embalaže in odpadne embalaže na okolje ter da se zagotavlja delovanje notranjega trga in se preprečujejo trgovinske ovire ter izkrivljanje in omejevanje konkurence.

Prihodnji teden se otroci vračajo v vrtce, šolarji in dijaki pa v osnovne in srednje šole

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Sloveniji. V skladu z odlokom se v ponedeljek, 12. aprila, otroci vrnejo v vrtce, učenke in učenci ter dijakinje in dijaki pa v osnovne in srednje šole po modelu C, kar pomeni, da se na šoli po razredih tedensko izmenjujejo.

Odlok začne veljati 11. aprila 2021, njegova veljavnost pa je omejena na 7 dni, kar pomeni, da velja do vključno 17. aprila 2021.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav 7/1

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 5. marca 2021, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021). Poziv z oznako JP-PAR-2021 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/21

 • ROK ZA PRIJAVO 31. 5. 2021 do 23.59

 

 

Drugi izmed štirih pozivov iniciative EUCF bo odprt med 29. marcem in 31. majem 2021 7/2

Po uspešno izvedenem prvem pozivu iniciative EUCF lansko leto ponovno vabimo k sodelovanju vse občine in občinske organizacije, da se prijavijo na njen drugi poziv. Drugi izmed štirih pozivov je odprt od 29. marca do 31. maja 2021. V Centralni in Vzhodni Evropi, kamor se uvršča Slovenija, bo v sklopu prihajajočega drugega poziva akontacija dodeljena 25 uspešnim prijavam.

Iniciativo EUCF (European City Faciliy) je zasnoval konzorcij petih evropskih partnerjev – Energy Cities, adelphi, Climate Alliance, Enviros in FEDARENE. Skupnost občin Slovenije se ji je priključila leta 2020 kot kontaktna točka na državni ravni. EUCF pomaga evropskim občinam in občinskim organom pri izdelavi podrobnega investicijskega koncepta za načrtovani projekt prehoda na trajnostno oskrbo z energijo. Tak investicijski koncept predstavlja ključen korak na poti do zagotovitve financiranja za projekt. Videoposnetek z drugega seminarja je na voljo tukaj.

1,7 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu, 12. 3.2021 objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Tematska infografika

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 1,7 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021 do 23.59. ure.

Več na : https://www.gov.si/novice/2021-03-12-za-izboljsanje-posestne-strukture-razpisanih-17-milijona-evrov-za-nalozbe-v-izvedbo-agromelioracij-na-komasacijskih-obmocjih/

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 7/4

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF 7/5

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer:

 1. Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3 in
 2. Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

Razpisni roki:

 • 15/03/2021
 • 06/04/2021
 • 03/05/2021
 • 07/06/2021

Več informacij na www.srrs.si.

 

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 7/6

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 7/7

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/9

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Odslej brez sofinanciranja MGRT za namen osnovne komunalne infrastrukture za Rome 8/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je Urad Vlade RS za narodnosti (urad) obvestilo, da bo v prihodnje svoj pristop k naslavljanju izzivov regionalnega razvoja v zvezi z romsko skupnostjo spremenilo. Nadaljnje dodeljevanje sredstev za izgradnjo osnovne komunalne infrastrukture prek javnih razpisov po mnenju MGRT ni več smiselno.

MGRT bo tako v prihodnje na podlagi 14. člena ZSRR-2 podpiral le tiste projekte iz regionalnih razvojnih programov (RRP), ki uresničujejo razvojne prioritete razvojne regije. Podprti bodo predvsem projekti, ki bodo problematiko romskih skupnosti naslavljali širše oziroma celoviteje in ne samo na ozkem področju, kot je zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih. V zvezi s tem MGRT predlaga, da se občine, kjer živi romska skupnost, aktivno vključijo v postopek priprave RRP, ki trenutno poteka na ravni vseh razvojnih regij, pri čemer bi bilo smiselno, da začnejo občine na tem področju medsebojno aktivneje sodelovati ter oblikovati skupne projekte, ki bodo izkazovali širši, ne zgolj lokalni vpliv.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.