V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI BLED IN RAVNE NA KOROŠKEM.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

5. sestanek delovne skupine za nižanje stroškov občin 1/1

V četrtek, 4.4.2019 je potekal že 5. sestanek ožje delovne skupine za nižanje stroškov občin, ki sta se ga udeležili tudi predstavnici SOS, Jasmina Vidmar in Melita Čopar.

S predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so govorili o Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti, katerega smo v presojo Ustavnemu sodišču vložili SOS, ZMOS in Državni svet, saj smo skupnosti in občine nekaterim določilom zakona ostro nasprotovali. Ker so bile vložene pobude za presojo ustavnosti, ministrstvo ni naklonjeno spremembi zakona pred odločitvijo Ustavnega sodišča RS. Z MGRT je bilo dogovorjeno, da se bo vprašanje grobnine najprej uskladilo na skupnem sestanku med MF, MJU (Direktorat za stvarno premoženje) in MGRT, ministrstvo se namreč zavzema za rešitev predstavljene problematike z interpretacijo zakonske vsebine.

Sestanek je potekal tudi s predstavniki ministrstva za pravosodje. Obravnavane so bile pobude za nižanje stroškov v Zakonu o notariatu, Zakonu o prekrških, Zakonu o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dedovanju ter predlogi, ki naslavljajo zakon o integriteti. Skupnosti občin so predlagale spremembe notarske tarife, in sicer v delu, kjer nastopajo občine kot zavezanke za plačilo stroškov notarskega overjanja stvarnopravnih pogodb (služnostne, prodajne, zastavne, idr.) tako, da se jih obravnava na enak način, kot je to urejeno z Zakonom o sodnih taksah, da je v primerih, ko občina vpisuje  svoje stvarne pravice v zemljiško knjigo, oproščena plačila sodnih taks. Ministrstvo s strokovnega vidika do predloga združenj ni imelo posebnih zadržkov in so se s predlagano spremembo Zakona o notariatu načeloma strinjali, zato bodo v postopek predlagali novelo zakona. Pri obravnavi Zakona o prekrških so predstavniki ministrstva v pretežni meri  prisluhnili predlogom združenj občin in tako bodo za vse kritične faze postopka pri obravnavi tujcev pri storitvi prekrškov ( uporaba jezika in vročanje)  predlagali poenostavitve postopkov.

Z ministrstvom za zdravje je bila ključna razprava vezana na prenos obveznega zdravstvenega zavarovanja ter mrliško pregledno službe na državo. Ministrstvo je opozorilo, da je za to potrebno celovito spremeniti Zakona o zdravstvenem zavarovanju in, da je ta sprememba v načrtu dela vlade za leto 2019. Asociacije so povedale, da pri teh prenosih vztrajamo, saj gre za izvirne naloge države in ne občin. SOS je tudi predlagala, da se o področju zdravstva opravi celovita razprava in razmislek o pristojnostih občin, saj je to področje prav tisto, na katero je država “odlagala” naloge, brez vsakršnega sistemskega razmisleka, kaj sploh naj bi bile pristojnosti občin, glede na njihovo funkcijo v skladu z Ustavo.

1. sestanek skupine za e-vloge 1/2

Skladno s povabilom MJU, da predstavniki združenj imenujemo osebe, ki bodo sestavljale osrednjo ekipo za koordinacijo implementacije e-vlog za občine na obeh državnih portalih smo SOS, ZMOS in Združenja direktorjev občinskih uprav skupaj predlagali vseh 6 predstavnikov, ki so se odzvali povabilu k izrazu interesa. To so:
• Aleš Kuretič, urad za finance in splošne zadeve Mestne občine Novo mesto
• Ksenija Dren, vodja informatike Mestna občina Velenje
• Nino Blažič, pravnica, Mestna občina Velenje
• Tina Trček, vodja oddelka za družbene dejavnosti, Občina Kamnik
• Sergeja Emberšič Sukič, Višja svetovalka za mestni svet in pravne zadeve, Mestna občina Murska Sobota
• Nadja Moran, glavna pisarna, Mestna občina Ptuj
Prvi sestanek skupine je potekal 3. aprila 2019 v prostorih MJU. Tatjana Mizori Zupan iz MJU, je vodila prvi sestanek in na kratko predstavila posodobitev portala SPOT in E-uprava za državljane.

Za potrebe občin so testno postavili vloge za novorojence, za prijavo obratovalnega časa gostinskega objekta in lokacijsko informacijo. Testni občini sta bili Tržič in Oplotnica.

Težave, ki jih je potrebno urediti ali naloge, ki jih je potrebno dodeliti so:

 • Kako postopati pri odstopu vlog (občan odda vlogo na napačno občino)? Tega do sedaj niso predvideli in bodo uredili na MJU.
 • Določiti je potrebno skrbnika vlog na strani občin. Ta bo imel nalogo:
  • Pripraviti tekst, ki bo priloga k določeni vlogi, kjer bodo navedeni zakonodajni in občinski predpisi, ki so vezani na določeno vlogo. Navedba predpisov bo morala biti urejena tako, da bo občan dobil samo začetno informacijo, v kolikor bo želel bolj točne podatke bo urejen link, ki ga bo preusmeril na spletno stran občine, kjer bo našel določen predpis za to vlogo, če ga bo potreboval.
 • Smiselno se je tudi povezati z Lex localisom, ki sproti spremlja vso zakonodajo in lahko ureja, da bodo e-vloge skladane z GDPR in potrebnim naborom podatkov, tudi, če se spremeni zakonodaja, taksa, ipd.
 • Določiti je potrebno še kontaktno osebo na strani občin, ki bo dosegljiva v primeru reševanja »zataknjenih« vlog v sistemu (ko bodo na portalu opazili, da kakšna vloga ni bila oddana naprej na občino bodo poklicali ali skrbnika na občini, ali skrbnika, ki za občino vzdržuje dokumentni sistem, da bo uredil odpravo napake).

Skupino koordinira Ksenija Dren iz Mestne občine Velenje. Skupina bo pregledala in izbrala deset občinskih vlog in jih pripravila za objavo na državni portal. Vloge morajo biti skladne z GDPR zakonodajo in hkrati vsebovati potreben nabor podatkov za uspešno reševanje na vseh občinah.

Predviden rok za oddajo usklajenih vlog na MJU je najkasneje do konca meseca maja. Cilj je, da se vloge čim bolj uspešno in hitro uskladijo ter oddajo. MJU mora potem urediti še svoj del in pripraviti te vloge za objavo na portalu, ter naučiti skrbnike urejanje vlog. V vmesnem času bo MJU še uredila določene pomanjkljivosti, ki so se pojavile pri izvajanju testnih vlog.

Zapisnik: e-vloge občin na portalih eUprava in SPOT-zapisnik sestanka 04.04.2019

Predstavitev: eVloge OBČINE- predstavitev 03.04.2019

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

ODPRTO VABILO k sodelovanju pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in izvedbi celovite presoje vplivov na okolje 2/1

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019.
Za potrebe predhodnega posvetovanja in dialoga glede osnutka NEPN vabijo vse zainteresirane deležnike, tj. lokalne organe, organizacije civilne družbe, poslovno skupnost, vlagatelje in druge zadevne zainteresirane strani ter širšo javnost, da prispevajo k javnemu posvetovanju in dialogu s pripravo prispevkov na pripravljena vprašanja.

Predhodno posvetovanje in dialog bosta potekala do 8. aprila 2019.

Več informacij o možnosti sodelovanja najdete na tej povezavi.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP za obdobje 2014–2020 2/2

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela v obravnavo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. S spremembami in dopolnitvami Uredbe se uvajajo poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev, odpravljajo nekatere zaznane ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja. Celotni dopis si lahko preberete TUKAJ.

Besedilo predloga uredbe najdete TUKAJ.

Prosimo, da nam vaš komentar na predlog uredbe posredujete najkasneje do četrtka, 18. 4. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – izločitev dodatka za delovno aktivnost iz DSP 2/3

Obveščamo vas, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Gradivo se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči.

S predlagano spremembo zakona se predlaga izločitev dodatka za delovno aktivnost iz denarne socialne pomoči ter določitev vzpodbude za aktivacijo brezposelnih upravičencev do denarne socialne pomoči z neupoštevanjem prejemka iz naslova ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katerih cilj je zaposlitev in iz naslova vključitve v zaposlitveno rehabilitacijo po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Namen je (skupaj s spremembami pokojninske zakonodaje in zakonodaje na trgu dela) hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči ter zagotavljanje višje socialne varnosti posameznikov oziroma celovita obravnava posameznika z namenom, da se mu v primeru stiske in socialne ogroženosti pomaga preživeti in ga hkrati usposobi tako, da je čimprej sposoben ponovno prevzeti svojo ”primarno obveznost”, tj. sam skrbeti za dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov.

Predlog sprememb najdete TUKAJ.

Vaše pripombe oziroma komentar nam lahko posredujete najkasneje do srede, 24. 4. 2019 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči 2/5

Obveščamo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 1. b člena ZKZ pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči.

Uredba določa namen, predmet in višino podpore, upravičence, pogoje za pridobitev podpore, obveznosti po izplačilu podpore, postopek in sankcije za neizpolnitev obveznosti za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Predmet podpore je delno povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del: krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča ter odstranitev kamenja.

Ministrstvo predlaga naslednje spremembe Uredbe:

 • Zmanjšanje površine, za katero se dodeli pomoč, na 0,2 ha na posamezno vlogo,
 • Zvišanje podpore za zemljišča z vrsto dejanske rabe 1410 in 1500 na 4.500,00 eur, ter dejanske rabe 2000 na 6.000,00 eur, in
 • Skrajšanje časa izvajanja kmetijske dejavnosti in oddajanja zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, za zemljišča, ki so bila predmet podpore po tej uredbi, iz deset let na pet let.

Predlog uredbe najdete TUKAJ.

Vaš komentar na predlagano besedilo nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 25. 4. 2019.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 2/6

Na spletnih straneh E-demokracije je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki se nahaja na tej povezavi. V predlogu zakona Uprava RS za zaščito in reševanje predlaga naslednje spremembe:

 • S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona bodo na novo določene aktivnosti, opredeljene kot »druge operativne naloge«, ki jih gasilske organizacije izvajajo kot pridobitno dejavnost.
 • Novela opredeljuje pojma »gasilec pripravnik« in »gasilec veteran«, ki lahko, pod pogoji določenimi v zakonu, sodelujeta na intervencijah kot operativna člana.
 • Prav tako bodo s predlogom zakona na novo opredeljene »gasilske nepremičnine«, ki jih gasilske enote uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti.
 • Zakon omogoča, da v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki imajo organizirano svojo operativno gasilsko enoto, lahko te enote izvajajo požarno stražo in požarno varovanje na svojem območju.
 • Občinam se omogoči da lahko za prostovoljne gasilce zagotavlja tudi druge oblike zavarovanja (s tem dajejo občinam možnost, da z dodatnimi zavarovanji izboljšajo status prostovoljnih gasilcev).
 • Dopolnjeno in na novo bo novela uredila področje evidenc, ki jih bodo vodili ministrstvo pristojno za gasilstvo, Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev ter upravičenost do vpogleda v evidence.
 • Na novo in skladno z doseženimi stopnjami izobrazbe bodo urejeni pogoji za kandidata za poklicnega gasilca in poklicne gasilce, ki vodijo delo v poklicni gasilski enoti.
 • Novela uvaja možnost organiziranja skupne gasilske enote, ki jo lahko ustanovijo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki delujejo na zaokroženem industrijskem kompleksu.
 • Na področju usposabljanja novela natančneje določi katera usposabljanja se izvajajo le v gasilski šoli, katera pa izvaja Gasilska zveza Slovenije oziroma druga pooblaščena inštitucija.
 • Posodablja se področje aktiviranja gasilskih enot. Opredeljuje načrte aktiviranje gasilskih enot širšega pomena (GEŠP). Daje podlago za določitev posebnega alarmnega znaka za aktiviranje gasilskih enot, namesto sedaj predpisanega znaka za »opozorilo«.

 

Predloge in pripombe prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najnasneje do četrtka 25. aprila 2019. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – delovno gradivo 2/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – delovno gradivo.

Predlagane spremembe in dopolnitve sledijo potrebam sodobnega poslovnega prometa. Pri nepremičninah se spreminja ureditev glede omejitve lastninske pravice po volji lastnika ter  upravljanje solastnine, dopolnjujejo se pravila glede možnosti oblikovanja etažne lastnine, ki bolj odražajo dejansko stanje uporabe stavbe in pripadajočega zemljišča ter upoštevajo možnosti, ki jih ponujajo (nove) metode gradnje. Dopolnjuje se ureditev nepravih stvarnih služnosti, ki služijo javnemu interesu in spreminja se ureditev stavbne pravice. V zvezi s premičninami bo sprememb deležna ureditev neposestne zastavne pravice, predvidena pa je tudi prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da priloženo gradivo pregledate in nam do petka, 3. maja 2019 posredujete vaše mnenje oziroma morebitne pripombe na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 2/8

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike.

Z zakonom se predlaga sprememba treh zakonov s področja zemljiške politike, katerih vsebine so medsebojno povezane: Zakona kmetijskih zemljiščih, Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 2/9

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva.

Z zakonom se določa pravica javnih raziskovalnih in izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvajajo javno veljavne programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja ali pa izvajajo raziskovalno oziroma znanstveno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva do brezplačnega upravljanja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči v obsegu, ki je potreben za izvajanje pedagoških procesov.
Javni zavodi morajo gospodariti s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki jih imajo v upravljanju po načelu gospodarnosti in načelu preglednosti ter teh zemljišč ne smejo dati v najem oz. zakup.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

11.4. / Predstavitev osnutka akcijskega načrta za krožni turizem 3/1

V projektu CircE smo prišli do točke priprave Akcijskega načrta, katerega osnutek bo SOS predstavil zainteresiranim deležnikom v četretek, 11.4.2019 v Ljubljani. SOS se v projektu CircE osredotoča na potenciale krožnega turizma. V preteklem obdobju smo prepoznali priložnosti pa tudi ovire, ki bremenijo preboj na tem področju. Zato smo izhodišča za akcijski načrt strnili v tri poglavja:

 1. Priporočila ministrstvom, ki na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ključnega izvedbenega dokumenta, ki predstavlja prednostne cilje, kamor bo Slovenija vlagala sredstva kohezijske politike EU, pripravljajo razpise s ciljem uresničevanja nacionalnih ciljev EU za leto 2020.
 2. Priporočila za izboljšanje sistema javnega naročanja, tako z vidika zakonodajnih okvirjev, kot zagotavljanja podpornega okolja, saj je bilo prav javno naročanje izpostavljeno kot ena ključnih ovir za prehod v krožno gospodarstvo.
 3. Pilotna izvedba razpršenega hotela s prenosom prakse projektnega partnerja Regije Lombardija iz Italije.

Na sestanku vam bomo po tem vrstnem redu vsebine predstavili, nakar bomo dali besedo vam, da z nami delite vaše mnenje in morebitne dodatne predloge. Sestanek bo potekal v četrtek, 11. aprila ob 10.00 uri, v prostorih MOP, Dunajska 21, Ljubljana (sejna soba v podhodu). Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, do torka, 9. aprila.

Vabilo na 6. srečanje deležnikov

16.4. / Krajine podeželja in priložnosti dediščine slovenskega podeželja 3/2

Združenje ICOMOS Slovenija v sodelovanju s projektnimi partnerji in Skupnostjo občin Slovenije organizira posvet, na katerega vas vabimo 16. aprila 2019 ob 10. uri, na Fakulteti za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana
Posvet je organiziran v okviru praznovanj ob Mednarodnem dnevu spomenikov in spomeniških območij. Letos je osrednja tema Krajine podeželja in priložnosti dediščine slovenskega podeželja.

Na posvetu bomo spregovorili o aktualnih problemih vezanih na ohranjanje dediščine podeželja ter predvsem predstavili primere dobrih praks povezovanja in dela v lokalnih prostorih, ki so prinesli uspešne rezultate, celo vpise dediščine na seznam svetovne dediščine organizacije UNESCO. Predstavljeni pa bodo tudi projekti, ki šele nastajajo in so dobro izhodišče za bolj učinkovito in predvsem razvojno varovanje slovenskega podeželja.

Vabljeni vsi, ki vas tematika zanima in zadeva, še posebej lastniki in upravljavci dediščine na podeželju.

Ob tem vas vabimo tudi na odprtje razstave Prenavljamo!!!, ki bo 18. aprila ob 19. uri in jo pripravljajo kolegi Muzeja za arhitekturo in oblikovanje in Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Več o obeh dogodkih najdete v vabilu. Dogodek je brezplačen, prijave pa se zbirajo na info@icomos.si. 

 

8.5. / Nacionalna konferenca o sodelovanju z občani 3/3

S skupnimi močmi za boljšo občino in bolj zadovoljne občane” je naslov letošnje nacionalne konference o sodelovanju z občani, ki bo potekala 8. maja 2019 ob 10. uri v Tehnološkem parku v Ljubljani (konferenčna dvorana B23). 

PROGRAM konference 

Na konferenci bomo predstavili navdihujoče primere sodelovanja občin, občanov in organizacij. Konferenca vam bo omogočila vpogled v ozadje procesov, ovir in rešitev, razprava s cehovskimi kolegi pa vam bo pomagala pri iskanju pravega recepta za razrešitev vaših dilem. Načinov sodelovanja z občani je nešteto, prav toliko pa je tudi priložnosti za sodelovanje, ki prinaša boljše rezultate, hitrejši razvoj in bolj zadovoljne občane.

Da bi se sodelovanje med občinami in občani okrepilo in bi bile občine bolje opremljene za različne procese, je delovna skupina Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS in regionalnih stičišč leta 2017 izdala Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. Smernice so tako orodje kot recept. Občinam na enostaven, hiter in pregleden način prikažejo ključne korake ter ponudijo odgovore na ključna vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu.

Na konferenci bomo z izmenjavo dobrih praks in skupnim iskanjem rešitev naredili korak naprej k boljšemu sodelovanju občin in občanov. Nanjo vabimo županje, župane, občinske uradnike in svetnike, seveda pa tudi vse ostale, ki vas tema zanima.

Konferenca je brezplačna, prosimo pa, da se na konferenco prijavite na tej povezavi najkasneje do 3. maja 2019. 

16.5. / Javne službe, koncesije in javno zasebno partnerstvo 3/4

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor organizirata posvet, na katerem boste lahko izvedeli več o javno zasebnem partnerstvu in koncesijah na področju gospodarskih javnih služb. Potekal bo 16. 5. 2019 med 10.00 in 14.30, v M Hotelu na Derčevi ulici 4 v Ljubljani.

Mehanizem javno zasebnega partnerstva lahko poveča učinkovitost sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, prinese kakovostne storitve in nižje stroške, porazdeli lahko tveganje pri izvajanju javnih služb in pritegne sredstva iz zasebnega sektorja in EU. Za zagotovitev tako pozitivnih rezultatov za lokalno skupnost pa je potrebno ustrezno urediti pravna razmerja, vzpostaviti učinkovit nadzor in zaščiti javni interes, ne da bi pri tem zatrli zasebnega.

Pridobitvi kompetenc na tem področju je namenjen naš posvet – oglejte si program dogodka.

 

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 3/5

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

DOGODKI DRUGIH

9.4./ DRUŽBENE INOVACIJE KOT GONILO URAVNOTEŽENEGA DRUŽBENEGA RAZVOJA 4/1

V okviru projekta ASIS – Alpine Social Innovation Strategy oziroma Alpska strategija socialnih inovacij, bo potekal dogodek z naslovom: DRUŽBENE INOVACIJE KOT GONILO URAVNOTEŽENEGA DRUŽBENEGA RAZVOJA, v prostorih Razvojne agencije Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur. V okviru dogodka bodo predstavili projekt ASIS in izvedli dve delavnici, na temo opredelitve družbenih inovacij in izzivov uravnoteženega družbenega razvoja.

Vabilo s programom.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje izvedbe dogodka je potrebna predhodna prijava na projekti@ra-kozjansko.si, najkasneje do ponedeljka, 8. aprila 2019.

 

 

10.4. - 5.5. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah – GDPR in varstvo osebnih podatkov 4/2

Vsaka organizacija, ki obdeluje osebne podatke zaposlenih ali tretjih oseb (občanov, pacientov, šolarjev…) mora v skladu z zahtevami evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov vzpostaviti ustrezne mehanizme za varstvo le-teh. Eden izmed bistvenih elementov za doseganje in dokazovanje skladnosti občine z GDPR  je tudi redno usposabljanje zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov.

Obveščamo vas, da bo preko Dataofficer »SMART DPO« e-učilnice potekalo izvajanje e-usposabljanj za zaposlene na občinah. Za izvedbo usposabljanja je predviden paketni pristop in sicer se bo usposabljanje izvedlo v sodelovanju z vodstvom občine in vseh zaposlenih, ki v občini obdelujejo osebne podatke. Na ta način občina tudi pridobi končno Poročilo o izvedbi usposabljanja zaposlenih in s tem dokazilo, ki ga potrebuje za dokazovanje skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen).

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete TUKAJ. Prilagamo tudi prijavnico.

Prijave za usposabljanje, ki se prične 10. aprila 2019 sprejemajo do 5. aprila 2019 na naslov petra.avsec@dataofficer.si., za vprašanja pa so dosegljivi na tel. št. 041 314-400, Petra Avsec Bernot.

11.4./ »Potenciali slovenskih mest« 4/3

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi na predstavitev zaključkov in okroglo mizo projekta »CRP 2017«, z naslovom »Pregled in analiza razvojnih vizij in potencialov slovenskih mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja«, ki bo v četrtek, 11. aprila 2019, s pričetkom ob 10:00 v Ljubljani.
Vabilo in Program.
Zaradi lažje organizacije dogodka je potrebno udeležbo potrditi na tej povezavi.

12.4./ "V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?" 4/4

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije vabita na posvet z naslovom “V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?”, ki bo potekal v petek, 12. aprila 2019, ob 9. 30 uriv dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, v prostorih parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Namen posveta je predstavitev rešitev glede sanacije v preteklosti onesnaženih območij, ki jih je ministrstvo pripravilo v okviru osnutka prenovljenega Zakona o varstvu okolja in široka razprava o tej problematiki, s katero želi ministrstvo pridobiti kritičen odziv na že predlagane rešitve, kakor tudi nove ideje in poglede na reševanje problematike v preteklosti onesnaženih območij.

Vabilo in Program.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Zaradi lažjega postopka registracije v recepciji Državnega zbora, je potrebno udeležbo potrditi najkasneje do srede, 10. 4. 2019 do 10. ure.

12.4. / Uporaba "socialnih klavzul" v javnem naročanju 4/5

V okviru mednarodnega projekta EMPUBLIC, ki se izvaja V Sloveniji, Italiji in Španiji v programu Erasmus+, bo organizirana delavnica o uporabi »socialnih klavzul« v javnem naročanju; »socialna klavzula« zagotavlja socialno odgovorno javno naročanje, kot ga priporočata Evropska komisija in Republika Slovenija.

Delavnica bo potekala 12.04.2019 v Hotelu Sabotin v Solkanu. Predstavljene bodo izkušnje pri uporabi socialnih klavzul v Italiji in Španiji; udeleženci bodo imeli tudi možnost praktičnega dela na posameznih primerih.

Več o tem v vabilu na dogodek.

Delavnica je primerna za tiste, ki se na občini ukvarjajo z javnim naročanjem, spremljajo javna naročila ali spodbujajo zaposlovanje prikrajšanih skupin (za kar je priložnost tudi v javnih naročilih). Dogodek je brezplačen.

16.4./ LIFE podrobna delavnica 2019 4/6

Ministrstvo za okolje in prostor v pomoč prijaviteljem pri pridobivanju nepovratnih sredstev programa LIFE organizira LIFE podrobno delavnico. Delavnica je namenjena vsem, ki želijo v letošnjem letu prijaviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE, saj bo predstavljen razpis programa LIFE za leto 2019, ki je objavljen na spletni strani programa LIFE. Poleg predstavitve razpisa bodo predstavljene tudi praktične izkušnje s snovanjem in pripravo projekta gospe Marion Hammerl iz nemške nevladne organizacije Lake Constance Foundation ter pogled monitorja LIFE projektov na pripravo in izvajanje projektov (predava gospod Nikolaj Pečenko, NEEMO).

Udeležba je brezplačna, ker je število mest omejeno, je obvezna prijava preko spletnega obrazca do 10. aprila 2019

Več informacij

18.4./ Konferenca Novi izzivi 2019 4/7

Uradni list RS d.o.o. organizira že 3. Konferenco Novi izzivi, ki bo potekala 18. aprila v kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Na konferenci bodo posvetili celoten sklop predstavitvi in razpravi o storitvah pametnih mest in vasi, ki bo vključeval naslednje teme:

 • od digitalizacije plačevanja za lokalne ponudnike blaga in storitev do povezovanja ustanov,
 • storitev ponudnikov energentov,
 • ponudnikov prevoznih storitev,
 • zavodov, prireditev, prispevkov, elektronske identifikacije, dostopov v prostore,
 • plačevanja vstopnin, vadnin, izposoj, prevozov in parkiranja ter
 • naborov ugodnosti in koristi za lokalne skupnosti.

Vabilo s programom. 

Za županje in župane velja brezplačna udeležba na konferenci – prijavite na spletni strani konference https://nidfs.uradni-list.si/#PRIJAVA in vpišite kodo ZUPAN2019.

Če se iz občine udeleži konference še kdo, lahko vstopnico prejme s 50-odstotnim popustom z vpisom kode OBCINA2019.

Več informacij je na voljo na povezavi https://nidfs.uradni-list.si/.

 

24.4./ 5. slovenski urbani forum 4/8

V sredo 24. aprila 2019 bo v Kristalni palači v Ljubljani potekal 5. slovenski urbani forum z naslovom »Potenciali in razvojne prioritete mest: Celostno upravljanje in trajnostne rešitve«, ki ga organizira Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in v organizaciji GFS Inštituta.

Letošnji Urbani forum bo posvečen priložnostim, ki jih nudi celostno upravljanje za uvajanje trajnostnih in krožnih modelov delovanja mesta, zapiranja snovnih tokov v mestih, uporabo novih tehnologij ter razpravi o potrebnih pogojih in možnih rešitvah za izboljšanje mestnega okolja in prostora. Mesta so namreč tista, ki na terenu izvajajo politike preko konkretnih projektov in se hkrati soočajo tudi z izzivi staranja prebivalstva, onesnaževanja, upravljanja vodnih virov, upravljanja z odpadki, posledicami podnebnih sprememb, digitalizacije in drugih trendov. Zato je prav, da iščemo rešitve v skupnem dialogu med različnimi deležniki.

Več informacij in dnevni red dogodka sledi kmalu.

6. in 7.5./ Mednarodna konferenca o ohranjanju prostorskih podatkov  4/9

Gradnik eArhiviranje pri Instrumentu za povezovanje Evrope pri Evropski komisiji »CEF« (Connecting Europe Facility), Arhiv Republike Slovenije in podjetje Geoarh vabijo na mednarodno Konferenco o ohranjanju prostorskih podatkov, ki bo 6. in 7. maja v Ljubljani. Konferenca bo dogodek, s katerim želijo povezati in ustvariti skupnost ustvarjalcev prostorskih podatkov, arhivov, ponudnikov storitev zajema in hrambe ter ponudnikov programskih rešitev.
Vabilo s programom.
Konferenca bo simultano prevajanja iz angleškega v slovenski jezik (in obratno).

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijavite (prijava je v angleškem jeziku) se na povezavi: tukaj.

V skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom šteje konferenca med dogodke za obnovo in dopolnitev pridobljenega znanja.Več o projektu E-ARK4ALL, mednarodni konferenci in gradniku eArhiviranje si lahko preberete tudi na spletni povezavi: tukaj.

VLADA RS

26. redna seja 5/1

Osnutek Nacionalnega reformnega programa 2019 – 2020

Vlada se je seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2019 – 2020. Končni dokument mora Slovenija Evropski komisiji posredovati do 15. aprila. Osnovni cilj prihodnje ekonomske politike države ostaja spodbujanje konkurenčnosti in produktivnosti gospodarstva. V ta namen je potrebno spodbujati strukturne dejavnike, ki so ključni za rast produktivnosti na kratek in dolgi rok. S predlaganimi (in ne dokončno oblikovanimi) davčnimi spremembami, ki temeljijo na prestrukturiranju davčnih bremen med dohodki iz dela in dohodki iz kapitala, se želi spodbujati večjo konkurenčnost v smislu manjše davčne obremenitve zaposlenih kar pozitivno vpliva na ustvarjanje delovnih mest. Predlogi strukturnih sprememb na trgu dela in pokojninskega sistema naslavljajo vprašanja povečanja delovne aktivnosti, demografije, vzdržnosti pokojninskega sistema in primernosti pokojnin.

Osnovni cilj fiskalne politike ostaja zniževanje dolga ter zagotovitev doseganja srednjeročnega cilja v obdobju 2020- 2022, ob spoštovanju domačega fiskalnega pravila.

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ter jo objavi v Uradnem listu RS. Gre za usklajevanje določbe iz Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V), ki določa, da se podzakonski predpisi in drugi splošni akti, ki urejajo napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, uskladijo z določbo zakona, v treh mesecih od uveljavitve zakona, ki je bil uveljavljen s 1. januarjem 2019. ZSPJS-V je določil zamik pravice do izplačila plače iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive, in sicer za vse javne uslužbence in funkcionarje tako, da pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom oziroma višjim nazivom, pridobijo s 1. decembrom v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje.

Postopek in pogoji za napredovanje v višji plačni razred se s predlogom Uredbe o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ne spreminjajo.

Predlog Zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti

Vlada je sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti – skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. V predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZdej) se predlaga črtanje sedmega odstavka 53.c člena, ki daje možnost javnim zdravstvenim zavodom, da opravljanje zdravstvenih storitev pogodbeno prenesejo na drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Vlada z namenom preprečitve pravne praznine in zagotavljanja dostopnosti do zdravstvenega varstva predlaga, da se javnim zdravstvenim zavodom kljub vsemu omogoča sklepanje pogodb o sodelovanju vsaj z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi ali koncesionarji. Meni pa, da se tovrstne pogodbe sklepa le izjemoma, v kolikor ni mogoče skleniti nobene iz med pogodb civilnega prava, ki jih že določa Zakon o zdravstveni dejavnosti.

Nacionalna kontaktna točka v Evropski migracijski mreži

Vlada se je seznanila s poročilom o delu Nacionalne kontaktne točke Republike Slovenije v Evropski migracijski mreži za leto 2017 in 2018. Evropska migracijska mreža deluje od leta 2008 z namenom zagotavljanja najnovejših, zanesljivih in primerljivih informacij s področja migracij in azila, ki se večinoma nanašajo na urejanje področja državljanov tretjih držav v in zunaj EU. Mrežo sestavljajo Evropska komisija, predstavniki držav članic in Norveška kot opazovalka v obliki nacionalnih kontaktnih točk.

V skladu z novim delovnim programom Evropske migracijske mreže 2019–2020 in zmogljivostmi države bo nacionalna kontaktna točka nadaljevala z rednimi aktivnostmi, kot so na primer izdelava in objava študij skupaj z izbranim zunanjim izvajalcem, udeležbo na zasedanjih mreže, ažuriranje spletne strani www.emm.si in prizadevanje za večjo prepoznavnost mreže na državni ravni.

Izhodišča za pogajanja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela

Vlada je določila Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter se seznanila s predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v  Republiki Sloveniji. Sedanja ureditev dopušča, da imata lahko dva javna uslužbenca, ki sta enako oddaljena od kraja opravljanja dela, povrnjeno različno višino stroškov prevoza, čeprav za določitev te višine ni pomembno, kakšni so dejansko nastali stroški prevoza na delo in z dela.

Cilj predlagane drugačne ureditve tega področja ni zmanjšanje mase sredstev za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ampak odprava neenakega položaja javnih uslužbencev in poenostavitev obračunavanja teh stroškov. Poenostavitev, ki bi za pravilno določitev višine tega povračila zahtevala zgolj ugotovitev razdalje med bivališčem in delovnim mestom bi gotovo pomenila tudi nižje stroške zaradi boljše izrabe delovnega časa. Čas, ki ga zaposleni sedaj porabijo za ugotavljanje pravilne višine teh stroškov bi se namreč bistveno zmanjšal.

Evropska kohezijska politika 2014 – 2020

Vlada se je seznanila z mnenjem Urada za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Ker sistem po revizijski oceni urada deluje le delno in so potrebne izboljšave, je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravila akcijski načrt, kako bo do 30. junija 2019 odpravila te pomanjkljivosti. Urad za nadzor proračuna bo lahko nato ponovno opravil revizijo delovanja sistema e-MA. Uspešna odprava pomanjkljivosti v sistemu e-MA pa bo prispevala k temu, da bo črpanje sredstev evropske kohezijske politike lahko potekalo čim bolj v skladu s terminskim načrtom.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Odprt poziv za sofinanciranje projektov Zveze Alpe-Jadran 6/1

Zveza Alpe Jadran je odprla poziv za sofinanciranje projektov. Prijave so možne do 30.4.2019. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi.

Smernice, vključno s kontaktnimi podatki najdete tukaj.

Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

 

Skupni proračun Zveze Alpe-Jadran je namenjen „finančni podpori pomembnih dejavnosti in projektov, ki so pomembni za celotno partnersko območje“.

Zveza Alpe-Jadran finančno podpira tri vrste prijav:

 • stroške priprave projektov v okviru programov EU (npr. Evropa za državljane, ERASMUS+, Ustvarjalna Evropa itd.)
 • projekte, ki jih sofinancira EU
 • skupne (manjše) projekte, ki so v splošnem skupnem interesu mreže za sodelovanje

Merila za uspešen izbor prijav:

 • Projekti, ki jih financira AAA, morajo vključevati najmanj tri redne člane AAA iz treh različnih držav.
 • Več projektnih partnerjev je, večja je možnost za odobritev.
 • Vsi člani AAA morajo imeti možnost biti del projekta, torej biti obveščeni, povabljeni k sodelovanju
 • Vloga vsakega partnerja mora biti opisana v vlogi.
 • Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno AAA mora biti jasno opisana v prijavnem obrazcu in je predmet ocene po zaključku projekta.
 • Splošni doseg projekta (udeleženci, možni obiskovalci, pričakovani sprejem medijev, tiskana in / ali spletna objava rezultatov itd.) je bistvenega pomena.
 • Vsi projekti majhnega obsega morajo podpirati prednostno nalogo 2.3 „Strategije“ (glej str. 59/60 „Strategy of the Alps-Adriatic geographic area 2019-2027 “).
 • Vse vloge morajo biti v angleškem jeziku.

Vse obrazce za prijavo je treba poslati prestoji tematski koordinacijski točki (TCP), do 30. aprila 2019, do 23:59 ure. Naslovi TCP-jev so navedeni v smernicah in na http://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/

Za prenos prijavnih obrazcev z natančnimi smernicami za izvajanje ter postopkovnimi pravili in strategijo »SAA – 2027« kliknite

http://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/

 

Evidentiranje dobrih praks blaženja podnebnih sprememb 6/2

Umanotera in društvo Focus sta v okviru projekta CARE4CLIMATE – Poskrbimo za podnebje, odprla poziv za evidentiranje slovenskih dobrih praks zniževanja izpustov toplogrednih plinov. Iščejo praktične rešitve, ki so se zadnja leta razvile v Sloveniji in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb ter za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo k razvoju novih poslovnih modelov, zaposlovanju in izboljšanju kakovosti bivanja. Deset najboljših praks bo z namenom prenosa v druga slovenska okolja predstavljenih široki javnosti.

K sodelovanju pri evidentiranju dobrih praks so vabljena podjetja, občine, nevladne in ostale organizacije, ki izvajajo ali v svojem okolju prepoznavajo aktivnosti za pomembno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Evidentiranje poteka s pomočjo spletnega obrazca, ki ga je potrebno do 10. maja 2019 poslati na info@umanotera.org. V pomoč pri odgovoru na vprašanje »Kaj je dobra praksa?« so na voljo smernice in merila za izbor dobrih praks.

Uspešne zgodbe dobrih praks navdihujejo in kažejo, da so korenite spremembe na poti v nizkoogljično družbo ne le možne, temveč prinašajo tudi vrsto sinergijskih učinkov: ustvarjajo prihranke in nova zelena delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi ter zvišujejo kakovost bivanja. Dobre prakse se pojavljajo v različnih sektorjih in na različnih področjih, v okviru evidentiranja pa so izbrana naslednja prednostna področja: (1) trajnostna mobilnost, (2) energetska učinkovitost v stavbah in industriji, (3) obnovljivi viri energije, (4) trajnostne verige oskrbe s hrano, (5) raba tal in gozdno-lesna veriga, (6) trajnostna proizvodnja in potrošnja, (7) trajnostne lokalne skupnosti.

Končni izbor desetih dobrih praks, ki bodo predstavljene javnosti, bo opravila strokovna skupina projekta v sestavi: Špela Berlot, mag. Jure Vetršek, dr. Tomislav Tkalec, dr.  Martina Bavec, Jernej Stritih, mag. Marjana Dermelj in dr. Renata Karba.

Obrazci in smernice za izbor dobrih praks so na voljo na tej spletni strani.

Dodatne informacije: Gaja Brecelj, 01 439 4895, gaja@umanotera.org.

*****

Evidentiranje izvajata organizaciji Umanotera in društvo Focus, poteka pa v okviru projekta CARE4CLIMATE, ki ga sofinancirata program LIFE17 IPC/SI/000007 in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za Podnebne spremembe. Več o projektu je na voljo tukaj.

Potrditev in podelitev naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 6/4

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že šestindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Več informacij najdete tukaj, prilagamo pa tudi prijavnico.

Rok za pošiljanje prijav za potrditev naziva je 19. april 2019.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 14. maja 2019.

Za dodatna pojasnila lahko pišete na slovenska@filantropija.org ali pokličete na 01 433 40 24.

 

Naj prostovoljec/ prostovoljka v javni upravi 6/5

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 6. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2018.  S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2018 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.  Prijave so možne do 19. aprila 2019.

Vabilo za javno upravo, PRIJAVNICA

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 6/6

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

Odprt poziv za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020 6/7

Prejeli smo obvestilo Evropske komisije, GD GROW o odprtju razpisa za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020.

Evropska prestolnica pametnega turizma je pobuda EU, ki priznava izjemne dosežke evropskih mest kot turističnih destinacij v štirih kategorijah: trajnost, dostopnost, digitalizacija ter kulturna dediščina in ustvarjalnost. Njen cilj je spodbujanje pametnega turizma v EU, mreženje in krepitev destinacij ter olajšanje izmenjave najboljših praks.

Pobuda „Evropska prestolnica pametnega turizma“ temelji na predlogu Evropskega parlamenta, ki je zagotovil financiranje za obdobje 2018–2019 s pripravljalnim ukrepom. Izvaja jo Evropska komisija. Namen pobude je okrepiti inovacijski razvoj, ki ga ustvarjajo turizem v mestih EU in njihovi okolici, povečati njihovo privlačnost ter okrepiti gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Njegov namen je tudi vzpostaviti okvir za izmenjavo najboljših praks med mesti, ki sodelujejo v natečaju, ustvariti priložnosti za sodelovanje in nova partnerstva.

Ob prijavi za evropsko prestolnico leta 2020 naziv Smart turizem, morajo mesta pokazati svoje inovativne turistične prakse na štirih področjih: dostopnost, trajnost, digitalizacija, kulturna dediščina in ustvarjalnost.

Prijave bodo najprej ocenile skupine neodvisnih strokovnjakov.  V drugem koraku bo do 10 mest, uvrščenih v ožji izbor, pozvano, da predstavijo kandidaturo svojega mesta pred evropsko žirijo. Evropska žirija bo izbrala dva zmagovalca, evropski prestolnici pametnega turizma 2020, ki jih bo predstavila oktobra 2019 na podelitvi nagrad.

Za prijavo je potrebno izpolniti spletni obrazecRok za prijavo je 10. maj 2019.

Pobuda je odprta za mesta v EU z več kot 100.000 prebivalci. V državah, kjer nobeno mesto nima več kot 100.000 prebivalcev, se lahko prijavi največje mesto. Za več informacij si oglejte Vodnik za prijavitelje.

Za več informacij o Evropski prestolnici pametnega turizma se lahko zainteresirani prijavijo na novice ali pa spremljajo na Facebooku ali Twitterju.

Kontakt

Evropski sekretariat Sekretariata za pametni turizem: Antigoni Avgeropoulou, info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390.

 

Odprt je 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE 6/8

Program Interreg CENTRAL EUROPE je objavil specifičen kapitalizacijski razpis, ki bo odprt do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

7 TEM SC SPECIFIČNI CILJI (SC)
1.        Industrija 4.0/ napredna proizvodnja 1.1.        Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
2. Socialno podjetništvo 1.2 Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
3. Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb 2.1 Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
4. Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih 2.3 Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
5.Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj 3.1 Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
6. Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe) 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
7. Dostopnost odročnih in mejnih območij za  povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči 4.1 Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

Priporočamo, da si natančno preberete razpisno dokumentacijo, ker je razpis zelo ozko profiliran.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 6/9

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/10

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 6/11

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Kohezijske novice v marcu 2019 7/1

Pred vami je marčevska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.
Tokrat izpostavljamo začetek kampanje EU projekt, moj projekt 2019, ki že peto leto zapored predstavlja naše skupne dobre zgodbe. Letos se bo na več kot 100 zanimivih dogodkih predstavilo več kot 60 projektov v več kot 50 krajih v vseh slovenskih regijah. Poiščite dobre zgodbe v svojem kraju in si rezervirajte teden med 11. in 18. majem!
V kampanjo pa se lahko vključite do 15. aprila, glasujete za vašo najljubšo zgodbo in pomagate izbrati projekt, ki se bo tudi z vašo pomočjo predstavil še s prestrejšim programom in postal naj dogodek kampanje. Seveda lahko tako h glasovanju kot obisku projektov povabite še koga.

Tri leta inovativnega in učinkovitega krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti 7/2

Iz Novega mesta 105 ton odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove, v Novo mesto reciklirani higienski papirnati izdelki in podajalniki zanje

V Novem mestu so v sredo, 3. aprila 2019 obeležili tri leta delovanja prvega projekta krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti: zapiranja komunalnega snovnega kroga kartonske embalaže za mleko in sokove. Med leti 2015 in 2018 so namensko predelali 105 ton odpadne kartonske embalaže za mleko, sokove in ostala tekoča živila (KEMSO), ki so jo zbrali pod okriljem Komunale Novo mesto. Zbrana embalaža je bila poslana v recikliranje v podjetje Lucart kot surovina za izdelavo papirnatih higienskih izdelkov in podajalnikov zanje. Ti izdelki so se vrnili lokalno okolje: uporabljajo jih lokalne institucije na istem območju, kjer so to embalažo zbrali. Za izdelavo enake količine higienskega papirja iz primarne celuloze, bi bilo treba posekati v povprečju 2.200 m2 gozda. Sočasno so za 68 ton znižali tudi emisije CO2. Več o tem na tej povezavi.

Globalna akcija urbanih sprehodov Jane’s Walk 7/3

Z organizacijo sprehodov, poimenovanih po legendarni ameriški urbani aktivistki in teoretičarki Jane Jacobs, so pred trinajstimi leti v Kanadi začeli mednarodno kampanjo spodbujanja aktivnega vključevanja prebivalcev v urejanje bivalnega okolja in sočasnega razvijanja urbane pismenosti. Sprehodi delujejo kot skupinsko spoznavanje lokalnega okolja in skupnosti ter kot način javnega razpravljanja o stanju v prostoru. Zato so na sprehodih vedno posebej dobrodošli tudi predstavniki lokalne uprave in politike.

Urbani sprehodi, ki jih vodijo prebivalke in prebivalci sami, so enostavno in prijetno orodje za zaznavanje težav v mestu in izmenjavo idej o tem, kako bi jih odpravili ali drugače izboljšali kakovost življenja. S tem se lepo dopolnjujejo s prakso participativnih proračunov po občinah, ki se zadnja leta uveljavlja tudi pri nas in omogoča dejansko izvedbo idej, porojenih na sprehodih. Zato želimo letos še bolj poudariti potencial urbanih sprehodov kot orodja za vključujoče urejanje mesta, organizatorje pa še posebej spodbujamo k sprehodom, prek katerih bi ideje za izboljšave v mestu lahko našle svoje udejanjanje tudi skozi mehanizem participativnega proračuna.

V Sloveniji organizacijo sprehodov od leta 2011 spodbuja in podpira IPoP – Inštitut za politike prostoraLetos bo globalna akcija Jane’s Walk potekala od 3. do 5. maja 2019, pri nas pa bodo nekateri sprehodi potekali tudi še v tednu do 12. maja 2019. Vabijo vas, da se pridružite organizaciji sprehoda v vašem kraju. Osnovne podatke o sprehodu lahko posredujete prek spletnega obrazca ali po e-pošti urbani.sprehodi@ipop.si.

Več o urbanih sprehodih Jane’s Walk

 

Poziv k organizaciji Energetskega dne 7/4

Energetski dnevi v okviru Evropskega tedna trajnostne energije (EUSEW) nudijo možnost vključevanja prebivalstva in lokalnih skupnosti  v razpravo in implementacijo ukrepov na področju trajnostne energije. Energetski dan se lahko izvede v obliki piknika, ogleda elektrarne na obnovljive vire energije, gostovanje konference, pomoč otrokom pri spoznavanju načinov varčevanja z energijo ali pa organiziranje dneva odprtih vrat za kak energetski projekt v vaši občini.

Energetski dan lahko organizirate kadarkoli med majem in junijem 2019 v kateri koli državi EU, dogodek lahko ima tudi poljubno dolžino. S pomočjo dneva energije pod okriljem EUSEW lahko približate trajnostno energijo vaši skupnosti, občankam in občanom ter lokalnim deležnikom lahko omogočite, da sprejmejo potrebne spremembe v smeri bolj zelene prihodnosti.

Vse informacije, ki jih potrebujete za registracijo Energetskega dneva  lahko najdete v Smernicah za organizatorje energetskega dne.

Na razpolago je nekaj koristnih gradiv:

– spletna stran, kjer lahko prijavite svoj Energetski dan: https://www.eusew.eu/eusew19-energy-days-register-your-local-events

– Logotipi in drugi materiali za promocijo: https://www.eusew.eu/promotional-support

Če imate več vprašanj ali potrebujete dodatno podporo, se lahko obrnete neposredno na EUSEW sekretariat: Energydays@eusew.eu.

Začenja se EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019! 7/5

1.4.2019 se je začeloa glasovanje za najboljši projekt, ki je bil sofinanciran s sredstvi Evropske unije in Republike Slovenije. Namen te akcije je podati priznanje vsem posameznikom in organizacijam, ki s pomočjo javnih sredstev ustvarjajo boljši jutri, ter da možnost vsem zainteresiranim, da si izvedene projekte tudi ogledajo na kraju samem v obdobju od 11. do 18. maja.

Med 1. in 15. aprilom pa lahko glasujete za svoj najljubši projekt (glasujete lahko za en projekt na dan v vsakem kraju) in pomagate izbrati naj projekt, ki se bo z vašo pomočjo predstavil še s pestrejšim programom in postal naj dogodek kampanje.

Več najdete na povezavi: EU projekt – moj projekt.

Za več informacij pa se lahko obrnete tudi na:

–    Mreža za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mreza-podezelje.mkgp@gov.si, 01/478-9128 ali
–    Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, info.svrk@gov.si.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.