V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE DOMŽALE, KOZJE IN MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Izredna seja glavnega odbora SOS – novi PKP2, dodatki za zaposlene in ukrepi na področju NUSZ 1/1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je dne 6. 4. 2020 potekala druga izredna seja glavnega odbora SOS, kjer so članice in člani poleg pripomb in predlogov občin za drugi proti korona paket (PKP2), obravnavali še aktualne zadeve na temo izplačil dodatkov za rizične razmere po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) in novega dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, kot ga določa 71. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ter glede možnosti oprostitve ali odloga plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ).

 • Dodatka za rizične razmere po KPJS in za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po ZIUZEOP

V zvezi z dodatkom za rizične razmere po 11. točki 39. člena KPJS se je glavni odbor strinjal, da je potrebno z izplačili tega dodatka počakati na razlago, ki jo bo v kratkem sprejela pristojna Komisija za razlago KPJS. Prav tako je potrebno počakati z izplačili dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije do uveljavitve zakona in prejema pojasnil ministrstva. Kot izhaja iz določbe 71. člena bodo do dodatka upravičeni javni uslužbenci in funkcionarji, pri čemer se je glavni odbor SOS strinjal, da morda ni pravi trenutek, da si dodatek izplačajo tudi županje in župani, kljub njihovi trenutni preobremenjenosti. Dejstvo je, da bo potrebno v kratkem ponovno odpreti pogovore z državo glede neustreznosti plačil funkcionark in funkcionarjev na lokalni ravni in primerno uskladiti plače glede na pristojnosti, naloge in obveznosti ter vse odgovornosti, ki jih nosijo županje in župani.

Šesti odstavek 71. člena ZIUZEOP sicer določa, da se sredstva za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije in dodatka za rizične razmere iz 11. točke 39. člena KPJS v javnem sektorju zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Vendar bo obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, njihovo razdelitev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev posrednim proračunskim uporabnikom določila vlada Republike Slovenije (op. ta isti šesti odstavek). Torej, ker še ni znano koliko sredstev bo država dejansko namenila posameznemu neposrednem proračunskemu uporabniku za financiranje dodatka, je vsekakor dobro pri svojih odločitvah ravnati preudarno in upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarne rabe javnih sredstev.

 • Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Nadalje je glavni odbor obravnaval možnosti odpisa ali odloga plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in se v zvezi s tem seznanil tudi z mnenjem Ministrstva za finance glede možnosti delnega znižanja zneskov NUSZ, odloga plačila NUSZ ali delne oprostitve plačila NUSZ. Pojasnilo, kjer ministrstvo jasno navaja, katere ukrepe lahko občine v tem trenutku sprejmejo za razbremenitev zavezancev za plačilo NUSZ, najdete na sledeči povezavi: POJASNILO MF.

Prav tako je bil v zvezi s tem glavni odbor enoten, da se je potrebno izogibati takšnim ukrepom, ki so pavšalni in enoznačni za vse, tudi za tiste, ki jih kriza ni prizadela.  Edini ukrep, ki ga je Glavni odbor prepoznal kot ustreznega trenutku je možnost odloga plačila NUSZ, vendar samo za omejeno časovno obdobje.

Nujno potrebno je razmišljati o času po koncu te krize, ko bo potrebno vse sile in sredstva nameniti v ponoven zagon vseh segmentov družbe. Občine so že leta 2014 s svojim izjemnim investicijskim zagonom ob zaključku finančne perspektive v letu 2014 pomembno pripomogle k rasti družbenega bruto proizvoda in večanju blaginje v državi.  V to smer je nujno razmišljati tudi sedaj. Občine bodo nujno potrebovale lastna sredstva za izvajanje EU projektov. Pomemben vir lastnih sredstev so prav plačila NUSZ. Zgolj v kolikor bo občina bila finančno zmožna izvajati EU projekte, bo lahko pripomogla k popuščanju investicijskega krča in ponovnemu zagonu gospodarstva. Z izgubo tega vira bi občine postale samo še en del problema in ne rešitev.

 • Izpad prihodkov javnih gospodarskih podjetij

Glavni odbor je obravnaval tudi problematiko izpada prihodkov javnih gospodarskih podjetij in se strinjal, da Vladi RS predlaga, da  med predloge ukrepov za II. Interventni zakon vključi tudi  njih. Izpad dela njihovih prihodkov bi v bodoče morale kriti občine same ali občani in občanke, kar pa je nesprejemljivo.

Delovno srečanje na Brdu – občine del rešitve in ne problema 1/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je danes, 8. 4. 2020 na Brdu pri Kranju potekalo srečanje delovne skupine za pripravo interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic na področju samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga je sklical minister za javno upravo, Boštjan Koritnik. Delovno skupino sestavljajo predstavniki reprezentativnih skupnosti občin, države in drugi pravni strokovnjaki.

Srečanja so se v imenu SOS udeležili članice in člani glavnega odbora SOS, v sestavi: dr. Aleksander Jevšek, Aleksander Saša Arsenovič, Jasna Gabrič, dr. Vladimir Prebilič, Peter Misja, Aco Franc Šuštar in Jasmina Vidmar.

Udeleženci so na srečanju podrobno obravnavali vse prejete pripombe občin in njihovih skupnosti na Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in predloge in ukrepe občin in njihovih skupnosti za drugi sveženj ukrepov v okviru t. i. drugega protikorona paketa.

Poleg posameznih pripomb in predlogov na protikorona paket 1 in 2 so predstavniki SOS kot ključne oziroma prioritetne izpostavili/predlagali:

 • dvig povprečnine, in sicer, da Vlada RS čim prej v zakonodajni postopek vloži predlog zakona interventne narave, s katerim bo dvignila povprečnina za leto 2020 določena v višini 623,96 EUR, za leto 2021 pa v višini 628,20 EUR in da se z namenom finančne razbremenitve občin na sejo Državnega zbora RS prioritetno uvrsti Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, EPA 953-VIII) in se ga nujno sprejme.
 • Potrebo po zagotovitvi dodatnih sredstev občinam, katerim določena primerna poraba ali primeren obseg sredstev, ne zagotavljata kritja izvajanja zakonskih nalog. Zato je nujno ob določitvi višine povprečnine vzpostaviti sistem, po katerem se občinam, ki bodo imele največje izpade prihodkov, in občinam, ki že sedaj niso prejemale takšne višine primerne porabe ali primernega obsega sredstev, da bi lahko pokrile stroške izvajanja zakonskih nalog, zagotovijo dodatna sredstva. To je mogoče doseči tako, da k primerni porabi ali primernemu obsegu sredstev dobijo dodaten odstotek sredstev.

Dejstvo je, da če se občinam zagotovi dovolj sredstev, bodo tudi lahko pripomogle k popuščanju investicijskega krča in ponovnemu zagonu gospodarstva.

 • Problem razlage 94. člena ZIUZEOP (po katerem državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo. In da se nadomestila plač zaposlenih pri delodajalcih iz prejšnjega odstavka in drugih stroškov, nastalih zaradi izpada izvajanja javnih storitev, krijejo iz proračuna Republike Slovenije), saj iz navedenega določila ni jasno oziroma je stvar interpretacije ali določilo velja za negospodarske javne službe ali tudi za gospodarske, ter ali samo za vrtce, dijaške in študentske domove (kot v obrazložitvi tega člena) ali tudi za javne službe, ki jih določa vsaka občina samostojno kot občinske javne službe skladno z ZLS. Pričakuje se, da določilo velja za vse javne službe v občinah.
 • Možni strateški ukrep države, da se z namenom spodbujanja stabilne in samozadostne prehranske samooskrbe z lokalno pridelano prehrano, opravi takojšen prenos kmetijskih zemljišč iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na občine.

V nadaljevanju so predstavniki ministrstva predstavili okvirno časovnico sprejetja novega korona paketa, in pojasnili, da bodo spremembe in dopolnitve ZIUZEOP vključene v drugi protikorona paket (PKP 2), ki bi naj bil uveljavljen 30. 4. 2020.

Prav tako je bilo napovedano, da se bo predlagalo povečanje možne stopnje zadolžitve s sedanjih 8 % na 10 %, in sicer v okviru sprememb in dopolnitev ZFO-1. Prav tako ni zadržkov, da se ne bi sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). Povprečnina bo določena v višini kot je bila dogovorjena z koalicijsko pogodbo, in sicer v letu 2020 v višini 623,96 EUR, v letu 2021 v višini 628,2 EUR na prebivalca.

V PKP 2 bodo vključili določbe o možnostih likvidnostnega zadolževanja za občine. Financiranje zasebnih vrtcev kot to določa 42. člen ZIUZEOP bo krito iz državnega proračuna. Iz državnega proračuna bodo krita tudi nadomestila za zaposlene, pri katerih gre za dohodke iz naslova tržne dejavnosti. Država bo preučila tudi možnost sprememb določil 22. in 28. člena ZIUZEOP, ki urejajo povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov. Prav tako se razmišlja o vzpostavitvi pravne podlage, ki v času epidemije, daje legitimnost sejam na daljavo (seje občinskega sveta, seje odborov,…) s pomočjo video konferenčnih orodij.

Delovna skupina se je na koncu dogovorila, da bodo ministrstva posamezne predloge še preučila. Prav tako je minister predlagal, da se delovna skupina sestaja na vsake tri mesece, z namenom pregleda  in obravnave morebitnih anomalij, zaradi sprejema protikorona paketov.

Webinar: Aktualne razmere v romskih naseljih v času Koronavirusa 1/3

Forum romskih svetnikov Slovenije je  v sodelovanju z Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod, izvedel 1. spletni koordinacijski sestanek na temo Aktualne razmere v romskih naseljih v času Koronavirusa COVID-19 in možne rešitve, ki je potekal v četrtek, 9. aprila 2020 ob 10. uri preko aplikacije Zoom.

Na spletni konferenci so sodelovali predstavnice in predstavniki Urada  RS za narodnosti, Policije, Ljudske  univerze iz Lendave, romski svetnice in svetniki, župan občine Črnomelj, Andrej Kavšek, župan občine Škocjan, Jože Kapler, župan občine Ribnica na Dolenjskem, Samo Pogorelc in predstavnica Skupnosti občin Slovenije. Pogovor je tekel o ključnih izzivih, s katerimi se soočajo predstavnice in predstavniki romske skupnosti ter občine z romskimi naselji.  S strani županov so bili predstavljeni primeri dobrih praks reševanja pogosto precej zapletenih situacij v romskih naseljih.  S strani Skupnosti občin Slovenije smo opozorili, da so občine v teh dneh pandemije pod izjemnimi pritiski in, da navkljub temu dobro in zelo uspešno rešujejo vsakodnevne težave, ki se v lokalnih okoljih porajajo. Skupnost občin Slovenije je že v začetku razglasitve pandemije občine pozvala, da beležijo izkušnje, tako dobre kot slabe zato, da bo mogoče po koncu pandemije pregledati kako smo delovali in popraviti vse tisto, kar ni teklo preveč dobro. Vse z namenom, da nas takšni in drugačni krizni trenutki več ne dobijo nepripravljene. Pomemben izziv bo šolanje na daljavo, ta je zanesljivo zelo nenaklonjen socialno šibkejšim družinam in tistim na obrobju. Odgovore, kako to spremeniti bo nujno najti v naslednjih mesecih. Povedali smo tudi, da skupnost še naprej vztraja, da se v najkrajšem času uveljavijo v preteklem letu pripravljene rešitve v zakonu o razbremenitvi občin in zakonu o financiranju občin, skozi katero  bi občine z romsko skupnostjo prejele dodatna finančna sredstva.

Subvencioniranje stroškov razkuževanja večstanovanjskih stavb – pobuda 1/4

Skupnost občin Slovenije je bila obveščena, da se upravniki večstanovanjskih stavb obračajo na občine s prošnjo po subvencioniranju stroškov razkuževanja večstanovanjskih stavb kot to nalaga Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, 37/20).

SOS se je obrnila na Vlado RS in Ministrstvo za zdravje s pobudo oziroma predlogom, da bi se stroški obveznega razkuževanja subvencionirali iz državnega proračuna in tako razbremenilo lastnike in najemnike stanovanj, ki so na koncu neposredno ali posredno plačniki teh stroškov.

O odgovoru pristojnih vas bomo obvestili.

POJASNILA

Pojasnilo v zvezi z morebitnim znižanjem, odlogom ali obročnim odplačevanjem NUSZ v letu 2020 zaradi epidemije Covid-19 2/1

Dne 7. 4. 2020 ste s strani Skupnosti občin Slovenije že bili seznanjeni o stališču glavnega odbora SOS glede možnosti odpisa ali odloga plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in bili tudi seznanjeni s POJASNILOM MF.

Prav tako je bil v zvezi s tem glavni odbor enoten, da se je potrebno izogibati takšnim ukrepom, ki so pavšalni in enoznačni za vse, tudi za tiste, ki jih kriza ni prizadela. Edini ukrep, ki ga je Glavni odbor prepoznal kot ustreznega trenutku je možnost odloga plačila NUSZ, vendar samo za omejeno časovno obdobje. Nujno potrebno je razmišljati o času po koncu te krize, ko bo potrebno vse sile in sredstva nameniti v ponoven zagon vseh segmentov družbe.

Obveščamo vas, da smo prejeli tudi pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z morebitnim znižanjem, odlogom ali obročnim odplačevanjem NUSZ v letu 2020 zaradi epidemije Covid-19.

Pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

Navodilo o izvajanju 64. člena interventnega zakona ZIUZEOP – PLAČILNI ROKI 2/2

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20)  v 64. členu določa plačilne roke za proračunske uporabnike zasebnim podjetjem.

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za finance na spletni strani gov.si objavilo pojasnilo za proračunske uporabnike državnega proračuna, ki se uporablja tudi za proračunske uporabnike občinskih proračunov.

Naslov spletne strani:

https://www.gov.si/novice/2020-04-10-placilni-roki-za-proracunske-uporabnike-po-zakonu-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-in-omilitev-njenih-posledic/

Razlaga KPJS – Dodatek za delo v rizičnih razmerah 2/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor sprejela razlago glede dodatka za delo v rizičnih razmerah. Razlaga je objavljena v Uradnem listu RS (https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020048.pdf).

Razlaga se glasi:

Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) –  11. točka prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS

Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z  Zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja  delo v nevarnih pogojih. Do dodatka je upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih.

Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi  katere je bila razglašena epidemija.

Delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, in čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela.

Šteje se, da ne gre za delo v nevarnih pogojih dela, če javni uslužbenec opravlja delo na domu.

Celotno novico MJU si lahko preberete na sledeči povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-04-09-komisija-za-razlago-kolektivne-pogodbe-za-javni-sektor-je-8-aprila-2020-sprejela-razlago-kolektivne-pogodbe-za-javni-sektor-glede-dodatka-za-delo-v-rizicnih-razmerah/.

Med nujnimi zadevami tudi izdajanje gradbenih dovoljenj 2/4

Obveščamo vas, da je bila na državni strani GOV.SI objavljena novica, da med nujne zadeve, ko se ne glede na splošno pravilo tek rokov na prekine (ki jih opredeljuje tretji odstavek 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)) štejejo tudi:

 • odločanje o pravicah, od katerih je odvisen gmotni položaj stranke (veteranski dodatek, pravica do invalidskega pripomočka ipd.);
 • izdaja aktov, ki so nujni za gradnjo stanovanjskih objektov, javne infrastrukture, gospodarske infrastrukture, izvajanje javnih storitev, javne gospodarske službe, javna pooblastila;
 • izdaja dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt (obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev ipd.).

Obvestilo GURS uporabnikom spletnih storitev 2/5

Geodetska uprava RS bo v času od 1.4.2020 do 14.4.2020 izvajala prilagoditve vseh storitev na produkciji in distribuciji na področju evidentiranja dejanske rabe zemljišč, katastra stavb in registra nepremičnin. Konkretno, za uporabnike podatkov preko spletnih servisov to pomeni, da zaradi spremembe vsebin, nekateri obstoječi spletni servisi ne bodo več vračali vsebine ali pa bodo vračali le še del dosedanje vsebine (npr. ne bo več vrednosti nepremičnin).

Več informacij najdete v obvestilu GURS in prilogi.

Apel MKGP k strogemu upoštevanju priporočil NIJZ na tržnicah 2/6

Ministrica dr. Aleksandra Pivec poziva občine, da kot upravljalci tržnic storite vse, da bodo priporočila NIJZ na tržnicah strogo upoštevana in izvajana.
Ker se tržnice po odloku smatrajo kot živilske trgovine, veljajo enaka pravila kot za prodajalne in njihove zaposlene ob epidemiji novega korona virusa SARS-CoV-2, ki jih najdete na povezavi:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-prodajalne-in-njihove-zaposlene-ob-epidemiji-novega-koronavirusa-sars-cov-2

Pismo ministrice je dostopno na tej povezavi:

https://skupnostobcin.si/dopis_mkgp_trznice_06042020/

Poziv MOP – delovanje zbirnih centrov za odpadke v času epidemije 2/7

Ministrstvo za okolje in prostor poziva, da se organizacija dela v zbirnih centrih uredi tako, da izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v zbirnem centru (na območju lastne občine ali če je zagotovljeno prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na območju druge občine) zagotovi izvajanje javne službe, na način, da so pri delovanju centra smiselno upoštevana določila Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20).

Poziv ministrstva je dostopen tukaj: Poziv MOP – delovanje zbirnih centrov za odpadke v času epidemije.

Virus SARS-CoV-2 (COVID-19) – previdnostni ukrepi pri ravnanju z odpadki – Obvestilo NIJZ 2/9

S strani NIJZ smo prejeli obvestilo o odsvetovanem dotikanju odvrženih odpadkov. Najdete ga na sledeči povezavi:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-ciscenje-in-ravnanje-z-odpadki-v-domaci-oskrbi-pri-ljudeh-s-covid-19-ali-sumom-na

oziroma na direktni povezavi:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/obvestilo_odsvetovano_dotikanje_odvrzenih_odpadkov.pdf.

Da bi preprečili možnost okužbe posameznikov, ki v zabojnikih z odpadki iščejo hrano, oblačila ipd. predlagajo, da se obvestila o odsvetovanem dotikanju odvrženih odpadkov izobesijo na vidnem mestu v prostorih za odlaganje odpadkov v večstanovanjskih stavbah in na drugih za tovrstno opozorilo primernih mestih.

 

POVPRAŠEVANJE

Informacije o sprejetih ukrepih v času epidemije 3/1

V času razglašene epidemije na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaznavajo, da se osebe, ki so se znašle v težkih situacijah, obračajo na Ministrstvo ter pristojne centre za socialno delo, s prošnjo po dodatnih informacijah.

V medijih zaznavajo, da občine k reševanju problemov pristopajo različno in sprejemajo različne ukrepe, zato prosijo, da zberemo in jim posredujemo informacije o sprejetih ukrepih, ki jih bodo posredovali centrom za socialno delo, da jih bodo lahko posredovali strankam, ko se obrnejo na njih po dodatne informacije. Ravno tako bodo te informacije nudili na ministrstvu strankam, ki se obrnejo neposredno na ministrstvo.

Pripravili so tabelo, ki se seveda lahko dopolni z morebitnimi drugimi ukrepi, ki so jih občine sprejele. Ker se ukrepi sproti spreminjajo in prilagajajo trenutnim razmeram prosimo, da se z vaše strani zagotovi posodabljanje tabele z zbranimi informacijami o sprejetih ukrepih in da nas sproti obveščate o spremembah.

Prosimo, da nam izpolnjeno tabelo in morebitne spremembe posredujete na info@skupnostobcin.si.

TABELA: Ukrepi občin Koronavirus- podatki občin

 

 

Rezultati vprašalnika o digitalnih potrebah občin in podaljšan rok 3/2

Zaradi epidemije je podaljšan tudi rok za izpolnitev vprašalnika o digitalnih potrebah občin, na podlagi katerega bo Ministrstvo za javno upravo pripravilo razpis za občine. Zavedamo se, da ste v občinah mnogi preobremenjeni v teh dneh s številnimi nalogami, ki jih zahteva odzivanje na epidemijo in dnevno uvajanje novih ukrepov. V kolikor pa so kakšni sodelavci zaradi narave njihovega dela manj obremenjeni, prosimo, da bi vprašalnik izpolnili. Vprašalnik se nahaja na https://forms.gle/4thJBAYxBFJPon4z5.

Rezultate odgovorov občin, ki so na vprašalnik že odgovorile lahko pogledate v orodju, ki so ga razvili na 4P DIH: http://4pdih.com/orodje/.

 

Vprašalnik glede predstavitev novih projektov in posredovanja informacij 3/3

V mednarodnem Erasmus+ projektu TOY to Share, Play to Care so partnerji pripravili vprašalnik, s katerim želijo od predstavnikov občin dobiti informacije o tem,

 • kaj vam je pomembno, ko vam nekdo predstavi nov projekt, ki ga želi izpeljati v vašem okolju, in
 • na kakšen način želite, da so vam te informacije posredovane.

Vabljeni k izpolnitvi vprašalnika, ki je dostopen na povezavi https://forms.gle/zmur9gax7QH9zjrq5, izpolnjevanje vam bo vzelo le nekaj sekund.

ZAKONODAJA

Predlogi sprememb Uredb s področja odpadne embalaže 4/1

S strani Ministrstva za okolje in prostor, smo v pregled in obravnavo prejeli predloge za spremembo Uredb, ki urejajo odpadno komunalno embalažo. V Uredbi se med drugim predlaga, da stroške ravnanja s tisto odpadno embalažo, ki je od izvajalcev javne službe ne bodo prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, plačuje država iz proračuna, vendar ne na račun davkoplačevalcev temveč proizvajalcev, in sicer najdlje do spremembe sistema ravnanja z odpadno embalažo in njegove uskladitve z zahtevami iz Direktive 2018/851/EU. Ker se s tem ukrepom ne spreminja povzročitelj obremenitve, bodo potrebna sredstva za kritje stroškov prevzema odpadne embalaže od izvajalcev javne službe in nadaljnjega ravnanja s to odpadno embalažo pridobljena s plačilom okoljske dajatve, in ne več s plačevanjem teh stroškov družbam za ravnanje z odpadno embalažo. .

V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je ugotovljeno, da so Izvajalci javne službe so v takih razmerah »talci« sistema, saj so dolžni zagotavljati nemoteno izvajanje svojih storitev, ob tem pa jim je onemogočeno sprotno oddajanje zbrane (ali iz mešanih komunalnih odpadkov izločene) odpadne embalaže. Ker so jim družbe za ravnanje z odpadno embalažo v preteklosti že večkrat zavrnile plačevanje stroškov skladiščenja odpadne embalaže za čas, ki presega 7 dni (tudi na podlagi odločitev sodišča), ti stroški dodatno bremenijo izvajalce javne službe, ne glede na to, da so z uredbo določeni kot stroški družb za ravnanje z odpadno embalažo. Izvajalci javne službe v svojih zbirnih centrih in centrih za obdelavo komunalnih odpadkov ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami ustrezno urejenih skladišč za skladiščenje vse neprevzete odpadne embalaže. 

Besedilo Uredb si lahko preberete na spodnjih povezavah

Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
Sklepa o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Rok za posredovanje pripomb je podaljšan do 15. aprila 2020 na naslov miha.mohor@skupnostobci.si.

DOGODKI SOS

16.4. / Webinar – Digitalno podpisovanje dokumentov – prijave so zapolnjene 5/1

Delo od doma ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, mnoge od nas je postavilo pred takšne in drugačne izzive. Nekaj tako preprostega, kot je natisniti dokument in ga lastnoročno podpisati, je brez tiskalnika doma postalo izziv. Rešitev je digitalno podpisovanje dokumentov, seveda če že imate digitalno potrdilo. Na SOS smo prejeli kar nekaj vprašanj občin v zvezi z digitalnim podpisovanjem dokumentov, poklicali smo sogovornike in v sodelovanju s 4P DIH pripravili praktičen webinar. Vsi, ki že imate digitalne certifikate, lahko z njim podpisujete dokumente. Kako, boste izvedeli na dogodku.

 

Vabilo s programom: Vabilo webinar – digitalno podpisovanje

 

Prijave zaradi zapolnjenih mest niso več možne. Posnetek webinarja bo na voljo za kasnejši ogled po dogodku. Prosimo za razumevanje.

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 5/2

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

22. 4. - 30. 10. /Usposabljanje mreže NALAS 5/3

Projekt “Povečanje lokalnih zmogljivosti za izvajanje Agende 2030 in načelo Nikogar ne pustite za seboj izvaja mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS v sodelovanju z GIZ. Vsebina projekta prispeva k izvajanju »Socialne pravice za ranljive skupine II (ang. SoRi II)«, ki ga izvajata omenjeni organizaciji v imenu Zveznega ministrstva za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ). Splošni cilj projekta je podpreti lokalne samouprave v petih partnerskih gospodarstvih zahodnega Balkana za izboljšanje gospodarskih, družbenih in kulturnih pravic njihovih državljanov.

NALAS za potrebe razvoja in izvajanja projekta poziva k sodelovanju zainteresirane posameznike, ki bi razvijali interaktivna usposabljanja o tematikah kot so ozaveščanje, terensko delo, dnevni centri, forum za socialni dialog ter odzivi v nujnih primerih in obvladovanje tveganja nesreč.

Zainteresirane ponudnike storitev usposabljanja (podjetje, konzorcij, direktor prodaje) prosimo, da pošljejo prijavo do 8. aprila 2020 in sicer do 16. ure na  info@nalas.eu. Prijava naj bo napisana v angleškem jeziku in naj upošteva pripis zadeve v elektronskem sporočilu »SoRi II Training Provider«.

Več podrobnosti o predvidenem usposabljanju med 22. aprilom in 30. oktobrom 2020 ter o samem postopku prijave, je na voljo v obliki prilog TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

7.5./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  6/1

7.5.2020 bo na BRDU pri Kranju potekala konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS v marcu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve.

Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

12.5./ Konferenca »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij« 6/2

Vabljeni na zaključno konferenco projekta INTRA (Interreg Europe) z naslovom »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij«, ki bo 12. maja 2020, od 9.00 do 17.00, v Hotelu City Maribor.

Na konferenci bodo razpravljali o tem, kakšna mora biti politika internacionalizacije, da odpravlja ovire, s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja na svoji izvozni poti, pri širitvi poslovanja, večanju lastne konkurenčnosti in/ali zagotavljanju trajnosti svojih podjemov.

Z nami bodo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Skupnega sekretariata Interreg Evropa, Evropskega združenja razvojnih agencij EURADA, Slovenskega podjetniškega sklada, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Štajerske gospodarske zbornice ter partnerji projekta INTRA: znanstveni in tehnološki park Fundecyt-PCTEX iz španske Extremadure, regionalna agencija za podjetništvo in inovacije RAPIV iz bolgarske Varne, Center za inovacije in prenos tehnologij Univerze Algarve iz Portugalske, kemo-farmacevtski grozd CAPITANK iz Italije, angleški Coventry University Enterprises in gostitelji konference, Mariborska razvojna agencija.

Program konference najdete TUKAJ.

​Na brezplačni dogodek se lahko prijavite preko spletne prijavnice, prijave zbirajo do 15.4.2020.

Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija / Sabina Šneider, tel.: 040 89 19 39, elektronski naslov: sabina.sneider@mra.si.

VLADA RS

19. dopisna seja 7/1

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (poplavna uredba).

Sprememba poplavne uredbe je bila potrebna zaradi uskladitve z okoljskimi predpisi. Poplavna uredba je bila izdana že leta 2008, ko predpisi s področja varstva okolja še niso predvideli možnosti izvedbe predhodnega postopka pod zakonsko določenimi pogoji. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1F) je namreč uvedel tako imenovani predhodni postopek za posege, kjer sploh lahko pričakujemo pomembne vplive na okolje. Gre za posege, pri katerih je na splošni in abstraktni ravni zaradi značilnosti nameravanega posega ali njegove lokacije  mogoče pričakovati pomembnejše vplive, v predhodnem postopku pa se ugotovi, ali je za posamezni predvideni poseg res mogoče pričakovati pomembnejše vplive in je zato treba izvesti postopek presoje vplivov na okolje.

Predlog uredbe o spremembi Uredbe glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19

Vlada je sprejela stališče glede predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe o splošnih določbah št. 1303/2013 in Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj št. 1301/2013, ki omogočajo izredno prožnost pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za odziv na izbruh COVID-19. Slovenija pozdravlja predlog uredbe.

Predlog uredbe, ki je del drugega svežnja ukrepov Evropske komisije za odziv na izbruh COVID-19, omogoča prerazporeditev dodeljenih sredstev za leto 2020 med skladi in regijami. Odpravlja zahtevo po tematski osredotočenosti, uvaja možnost sto odstotnega sofinanciranja projektov in zmanjšuje določena administrativa bremena. Dodatna prožnost je predvidena tudi na področju izvajanja finančnih instrumentov.

Zagotavljanje bivanjskih enot države

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca Prednik Janija  v zvezi z zagotavljanjem bivanjskih enot države zdravstvenim delavcem in tistim, ki v nastali situaciji, zaradi koronavirusa, opravljajo nujna dela za omejevanje virusa in odpravo posledic le tega.

Uprava RS za zaščito in reševanje, v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za javno upravo, gospodarstvo, šolstvo in šport ter obrambo v tem trenutku zbira podatke o prostih namestitvenih kapacitetah v lasti teh ministrstev za potrebe začasne namestitve oseb, ki delajo v izpostavljenih panogah. Poleg aktivnosti, ki jih vodi Uprava RS za zaščito in reševanje, rešujejo začasne nastanitve svojih zaposlenih tudi vodstva bolnišnic v dogovorih z župani občin. Le ti so že dali na razpolago svoje proste kapacitete, javljajo pa se tudi lastniki privatnih stanovanj.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

Evropska komisija napovedala premostitvene ukrepe za kulturo 8/1

Evropski ministri za kulturo so izmenjali informacije o trenutnem stanju v kulturi in premostitvenih ukrepih na nacionalni in evropski ravni. Evropska komisija je za kulturni in ustvarjalne sektorje zagotovila sredstva prek Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada ter instrumentov državne pomoči in SURE. Prilagoditve tudi za upravičence programa Ustvarjalna Evropa.

Kulturni in ustvarjalni sektorji so bili med prvimi podvrženimi izbruhu pandemije, ki so najprej zaprli vrata svojih institucij, pri tem pa utrpeli ogromne izgube. Države članice so sprejele različne in številne predvsem administrativne, splošne fiskalne in socialne ukrepe. Nekatere države so posebne ukrepe, namenjene kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, že vzpostavile – gre za posebne krizne sklade, s pomočjo katerih lahko hitro in takoj s finančnimi subvencijami pomagajo zlasti umetnikom idr. samozaposlenim v kulturi.

V sklopu programa Ustvarjalna Evropa bo Komisija sprejela tudi naslednje specifično sektorske ukrepe za podporo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim:

 • maksimalna prilagodljivost za tekoče projekte (projektne aktivnosti);
 • 2 milijona evrov za čezmejno mobilnost uprizoritvenih umetnosti, s poudarkom na digitalni in virtualni izmenjavi (podporna shema bo oblikovana maja letos);
 • 5 milijonov evrov za kinematografe v mreži Europa Cinemas;
 • dodatna sredstva za knjižne prevode znotraj aktualnega razpisa za leto 2020;
 • Komisija je prav tako podaljšala nekatere razpisne roke in bo pospešila izbirni postopek, tudi za projekte sodelovanja 2020 z namenom čim hitrejšega predfinanciranja projektov;
 • čimbolj učinkovita uporaba jamstvene sheme za kulturni in ustvarjalne sektorje.

Več na povezavi TUKAJ.

 

Objavljen razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 8/2

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši in sicer:

 • 14. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 16. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči
 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.
Vse zainteresirane prijavitelje vabimo, da se udeležijo virtualnega informativnega dne, ki ga organizira Evropska komisija 30. aprila 2020.

EU sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 8/3

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje celovite energetske prenove stavb, ki so v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022. Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki postane upravičenka z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo.

INOVATOR leta Spodnje Savinjske doline 2019 8/4

Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec tudi letos vabijo k sodelovanju inovatorje, da se prijavijo inovacijami za preteklo leto na razpis INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2019.

ROK PODALJŠAN DO: 30.4.2020

Povezava na razpis.

Za več informacij lahko pokličete na 03 713 68 62, dejan.jazbinsek@ra-savinja.si.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 8/5

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 8/6

Slovenska filantropija, Združenje za  promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj  prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

1. Pridobitev naziva

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Prijavnica za pridobitev naziva

Postopek za pridobitev naziva

2. Potrditev naziva

Prijavnica za potrditev naziva

Postopek za potrditev naziva 

Na sledeči povezavi si lahko preberete intervju z večkratno prejemnico naziva, to je Mestno občino Velenje: https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/priznanja-nagrade-natecaji/prostovoljstvu-prijazno-mesto/obcina-velenje

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 8/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 1. 2020 objavilo 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,1 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v koroški, podravski in pomurski statistični regiji in sicer na belih lisah, katerim bo omogočen prenos s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam teh gospodinjstev je objavljen v javnem razpisu in na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-7-3-Podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo/Seznam-belih-lis.xlsx.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer je najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop 1.200 eurov.

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.

Informacije o javnem razpisu so na voljo na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=256.

Če menite, da bi bila z vidika priprave vloge na javni razpis smiselna podrobnejša predstavitev javnega razpisa, so na MKGP pripravljeni na regionalnem nivoju izvesti predstavitev zainteresiranim občinam in operaterjem z namenom čim lažje prijave na javni razpis in uspešne izvedbe gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 8/8

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 8/9

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

Poziv mreže NALAS za zainteresirana IT podjetja 8/10

Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS poziva vsa zainteresirana IT podjetja k sodelovanju pri spletnem tečaju »Uvod v vključevanje načela enakosti spolov na lokalni ravni«, ki se izvaja v okviru e-akademije NALAS.

NALAS išče za potrebe nadgradnje angleške različice spletnega učnega tečaja, njegovo prilagajanje v 4 lokalnih jezikih in tehnično podporo pri izvajanju, usposobljeno IT podjetje. Prednost pri sodelovanju bodo imela podjetja z izkušnjami in strokovnim znanjem na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvijanja spletnih tečajev, interaktivnih medijskih izdelkov ter orodij za izvajanje izobraževanja na daljavo.

Zainteresirana IT podjetja prosimo, da pošljejo prijavo do 20. aprila 2020 in sicer do 16. ure na info@nalas.eu. Prijava naj bo napisana v angleškem jeziku in upošteva pripis zadeve v elektronskem sporočilu »Offer for Upgrading GMLL e-Learning Course«.

Več podrobnosti o postopku prijave je na voljo v obliki priloge TUKAJ.

 

NOVICE DRUGIH

Naložbena pobuda EU v odziv na koronavirus (CRII) 9/1

Komisija je v okviru nove pobude (Coronavirus Response Investment Initiative) 13.marca predlagala (Evropski parlament je potrdil 26. marca, Svet pa 30.marca, veljavno od 1. aprila dalje) prerazporeditev 37 milijard evrov iz kohezijske politike za boj proti novemu koronavirusu. Komisija se je letos odrekla obveznosti, da od držav članic zahteva vračilo neporabljenega t.i. predfinanciranja za strukturne sklade za leto 2019. To pomeni 8 milijard evrov iz proračuna EU, ki jih bodo države članice lahko uporabile za dopolnitev strukturnega financiranja v višini 29 milijard evrov po vsej EU. Dejansko bo to povečalo obseg naložb v letu 2020 in pomagalo pri čimprejšnji porabi še nedodeljenih 29 milijard evrov kohezijskih sredstev iz programov kohezijske politike za obdobje 2014–2020 zlasti na področjih, ki potrebujejo hitro in prožno ukrepanje: zdravstveni sistemi, pomoč malim in srednje velikim podjetjem, trgu delu.

Za Slovenijo je v sklopu te nove naložbene pobude predvidenih 114 milijonov evrov (iz neporabljenega predfinanciraja v letu 2019) ter 86 milijonov evrov (predfinanciranje za leto 2020).

Komisija je skupaj s to novo naložbeno pobudo CRII predlagala tudi razširitev področja uporabe Solidarnostnega sklada EU in sicer z vključitvijo krize na področje javnega zdravstva. To bi omogočilo uporabo tega sklada za najbolj prizadete države članice. V Solidarnostnem skladu EU je v letu 2020 voljo do 180 milijonov evrov.

Obenem je Komisija 2. aprila predlagala tudi nadgradnjo naložbene pobude v odziv na koronavirus (CRII+) tako, da se omogoči  prenos sredstev med skladi ter med kategorijami regij in cilji politik, odpravi zahteve glede sofinanciranja (se pravi gre za 100% financiranje s strani EU) in poenostavi upravljanje.

Spodbujanje hoje in kolesarjenja v času epidemije 9/2

Pandemija COVID-19 in z njo povezani ukrepi so ob vsem drugem bistveno spremenili tudi premikanje. Premikamo se pretežno le na kratke razdalje, bolj ali manj le po nujnih opravkih. Hoja in kolesarjenje sta v teh okoliščinah idealna načina premikanja v naseljih, s katerima si mimogrede zagotovimo tudi vsaj minimalno količino fizične aktivnosti, ki je za ohranjanje in krepitev imunskega sistema nujna.

Na podlagi tujih praks je Inštitut za politike prostora IPoP izbral tudi nekaj predlogov ukrepov, ki jih lahko občine uvedejo za spodbujanje hoje in kolesarjenja v času epidemije o katerih si lahko preberete več na tej povezavi.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.