V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BLED, KOZJE IN RAVNE NA KOROŠKEM.

ISKRENE ČESTITKE!

 

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Nacionalni forum zelenega gospodarstva 1/1

V sredo, 4.4.2018, je potekal Nacionalni forum zelenega gospodarstva, ki ga je v sklopu sejma GREEN v Gornji Radgoni organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor in Partnerstvo za zeleno gospodarstvo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem mestnih občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije.

V naslednjem sklopu je Janja Kreitmayer McKenzie, Ministrstvo za okolje in prostor, uvodoma izpostavila vlogo mest in občin za prehod v krožno gospodarstvo in aktivnosti izvajanja Urbane agende EU na tem področju, predstavnica programa LIFE, Janja Samec pa je na kratko povzela priložnosti občin za sodelovanje v programu. Igor Kos iz Mestne občine Maribor in Wcycle inštituta pa je nastopil v imenu Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenja občin Slovenije (ZOS) in Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) ter poudaril pomen zapiranja snovnih tokov v mestih in zavedanja trendov krožnega gospodarstva ter prilagajanja. Izpostavil je tudi, da se manjše občine pozicionirajo drugje kot velike in prepoznavajo kot pomembno področje umeščanja krožnega gospodarstva skozi turizem.

Predstavljena je bila tudi inovativna rešitev s področja trajnostne mobilnosti, s kombinacijo izgorevanja vodika in drugih energetskih virov, ki jo je razvilo podjetje Ecubes Acerola. V oviru razprave so bili  izpostavljeni številni primeri in predlogi rešitev, ki so jih evidentirali tudi pripravljalci Kažipota.
V zaključku so bile predstavljene nadaljnje aktivnosti in priložnosti sodelovanja zainteresiranih deležnikov. (Vir: MOP)

Sestanek v okviru Digitalne koalicije 1/2

Sestanek v okviru digitalne koalicije je potekal 4. 4. 2018 v Ljubljani. Sestali so se le predstavniki Ministrstva za javno upravo (MJU), SRIP PMiS (Pametna mesta in skupnosti) in SOS, saj je tekla beseda o pripravah na Javni razpis za financiranje projektov IoT za občine. MJU je v začetku sestanka predstavil izhodišča za razpis. Predstavniki SRIP PMiS so predstavili rešitve, ki jih lahko ponudijo občinam. Prof. dr. Marko Bajec iz FRI je tako predstavil program EkoSmart, ki razvija ekosistem pametnega mesta z vsemi podpornimi mehanizmi, ki so potrebni za učinkovito, optimizirano in postopno integracijo posameznih področij v enovit in povezan sistem vrednostnih verig. Program se osredotoča na tri ključne domene pametnega mesta, zdravje, aktivno življenje in mobilnost ter se dopolnjuje z drugimi področji pametnega mesta, kot so energetika, pametne stavbe, vključenost državljanov, pametne skupnosti ipd.

Bojan Sever, župan Idrije in imenovani član SOS, s podporo drugih združenj občin v digitalno koalicijo, pa je predstavil stanje in potrebe lokalnih skupnosti. Izhajal je tako iz izkušenj v lastni občini, v drugih občinah, ki so se na temo IoT že začele povezovati v Sloveniji v konzorcij, kot na podlagi izkušenj iz različnih mednarodnih sodelovanj. Bistvo, ki ga je predstavil župan Sever je, da pametna tehnologija ne more doseči cilja, to je boljše življenje občank in občanov, če je ne znamo pametno uporabljati. In tega znanja ni veliko, kot je videl v številnih mestih po Evropi in svetu, ki jih je obiskal, ekosistemske platforme v veliki meri ostajajo neuporabljene in neizkoriščene, zato je izrazil bojazen, da bo enako v slovenskih občinah, če ne bomo k temu pristopili bolj sistematično. Za digitalno preobrazbo je potrebno veliko sprememb, organizacijskih, zakonodajnih, upravljavskih in Slovenija je ravno prav velika, da se lotimo preobrazbe tako kot treba. Zato je ob samih senzorjih in platformi potrebno zagotoviti tudi dvig kompetenc, ki bodo omogočile spremembe tako, da bodo senzorji le češnja na torti, ki predstavlja višjo kvaliteto življenja.

2. sestanek prejemnikov podatkov uvedbi sistema eTurizem 1/3

Na AJPES je 5. 4. potekal 2. sestanek, ki je bil sklican z namenom, da se prejemniki podatkov dogovorijo o možnostih in načinu sistemskega zagotavljanja kvalitete podatkov o nočitvah in predvsem, da najdemo in soglasno sprejmemo ustrezno rešitev glede problematike obračuna turistične takse pri občinah. Prisotni so bili predstavniki policije, statistike, občin, LUZ, SOS in AJPES. Dogovorjeno je bilo, da bo sistem zavezance, torej nastanitvene obrate, ki morajo v 12 urah sporočiti podatke o nočitvah gostov, pred 10. dnevom tekočega meseca opozoril, naj preverijo točnost podatkov za pretekli mesec. Ta dan (10. dan v mesecu) bo namreč za občine in statistiko presečni datum, ko bodo zajeli podatke za obračun turistične takse in mesečno statistično poročilo. 10. dan v mesecu bo tako presečni datum, do katerega morajo uporabniki poročat za pretekli mesec. Ta datum bo odslej merodajen za obračune za pretekli mesec. Obračuni bodo tako vedno fiksni za pretekle mesece. V kolikor bo kdo spreminjal podatke za nazaj, bo to občinam izpostavljeno kot dodatna korekcija za pretekle mesece v svojem zavihku. Tako bo občinam in ostalim podjetjem, ki nudijo podporo občinam lažje identificirat morebitne spremembe in nato to ustrezno upoštevat v nadaljnjih izračunih, hkrati pa v pomoč nadzornim organom.

Prisotni predstavniki občin so opozorili še na druge probleme, ki jih zaznavajo na terenu. Opozorili so, na veliko nerazumevanje na terenu, da morajo zavezanci ob poročanju nočitev, voditi ločeno še knjigo gostov in tudi evidenco turističnih taks. AJPES odgovarja, da to ni v njihovi pristojnosti, zato je bilo dogovorjeno, da SOS skliče sestanek z odgovornimi za turizem, MGRT.

S strani občin je bilo opozorjeno tudi na neskladje sistema eTurizem z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, ki je začel veljati 15. marca. AJPES odgovarja, da sistem eTurizem, nima veze z omenjenim zakonom, temveč so pravne podlage za eTurizem zgolj Zakon o prijavi prebivališča in njegov podzakonski akt, Pravilnik o prijavi in odjavi gosta.

Zaključna konferenca projekta GreenS 1/4

Skupnost občin Slovenije in Lokalna energetska agencija za Pomurje sta 6.4.2018 organizirali Zaključno konferenco projekta GreenS, na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni,  v okviru sejma GREEN.

Na zaključno konferenci smo udeleženkam in udeležencem predstavili rezultate projekta in opravljeno delo v času trajanja projekta, predvsem pa dali poudarek naravni gradnji in konceptu delovanja v prostoru, s poudarkom na profesionalni tehnični izvedbi in celostnem pristopu pri načrtovanju. Konferenca je bila namenjena vsej zainteresirani javnosti, tako so se je udeležili tako predstavniki občin oz. javnega sektorja, kot zavezanci za zeleno javno naročanje, predstavniki gradbene stroke, arhitekti, energetski managerji, kot tudi študente in fizične osebe, ki jih trajnostna gradnja zanima z vidika uporabnika oz. naročnika. Uvodni nagovor in projekt Greens je predstavil Bojan Vogrinčič, LEA Pomurje. O naravni gradnji kot celostni izkušnji je v nadaljevanju spregovoril Anton Žižek. Sledilo je predavanje Stojana Habjaniča o gradnji z naravnimi materiali in pomenu zdravega bivalnega okolja.
Skrito bistvo naravne gradnje, to je konstrukcija, je skozi zgodovinsko prizmo slikovito predstavil Darko Ipša. Sledila je živahna razprava v okviru okrogle mize ki je sledila sklopu predavanj. Saša Kek, SOS je z zaključnim nagovorom in zahvalo dogodek uradno zaključila, neformalno mreženje in izmenjava informacij pa se je nadaljevala.

Konferenca je bila organizirana v sodelovanju z Združenjem za naravno gradnjo, ki so izvedli strokovna in izredno zanimiva predavanja v okviru progama, vsem udeležencem pa bili na voljo tudi za individualna svetovanja in interesa ni bilo malo. Tako so se udeleženci po konferenci in okrogli mizi lahko nanje obrnili tudi na stojnici Združenja za naravno gradnjo, kjer so dobili več in informacij in gradiva.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Poziv občinam za posredovanje podatkov o namenski rabi prostora 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor je vsem občinam in mestnim občinam poslalo poziv, da skladno z določili 55. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1 ) vsem zemljiškim parcelam na območju občine na podlagi veljavnega prostorskega akta pripišejo podrobnejšo namensko rabo prostora in takšne podatke skupaj z grafičnimi podatki o namenski rabi prostora (veljavni občinski prostorski akt) najkasneje do 1. junija 2018 posredujejo Geodetski upravi RS.

Izmenjevalna formata za pripis podrobnejše namenske rabe prostora posamezni parceli in grafičnih podatkov o namenski rabi prostora sta objavljena na spletni strani  http://www.gu.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/.

Celotni dopis prilagamo na tej povezavi.

 

 

Sodba Vrhovnega sodišča - distribucijski modul 2/2

Občina članica SOS, Litija, nas je seznanila s sodbo Vrhovnega sodišča z dne 5. 2. 2018, iz katere izhaja, da vnos odločb v distribucijski modul nima učinka vročitve.

Ker bo morda predmetna odločitev glede vloge in narave distribucijskega modula zanimiva tudi za ostale občine, vam besedilo sodbe posredujemo na sledeči povezavi: http://www.sodnapraksa.si/.

Glavne vsebinske rešitve Zakona o nepremičninskem posredovanju 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v lanskem letu pripravilo predlog novega Zakona o nepremičninskem posredovanju, ki ga je Vlada RS sprejela decembra lani, Državni zbor RS pa marca letos. Na zakon je Državni svet RS vložil veto. Zakon o nepremičninskem posredovanju predstavlja nov pravni okvir za delovanje nepremičninskih družb. Razlogi za sprejem novega zakona oziroma za novo ureditev področja nepremičninskega posredovanja so v še vedno nezadostni stopnji varovanja interesa potrošnikov in pomanjkljiva oziroma nezadostna pravna varnost tako potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb.

Glavne vsebinske rešitve Zakona o nepremičninskem posredovanju:

 • ohranitev najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje v višini 4% vrednosti nepremičnine in odprava tega pogoja za gospodarske družbe;
 • določeno najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje pri najemnih razmerjih, ki znaša 1 mesečna najemnina;
 • v zakon izrecno umeščena načela, ki jim morajo slediti vsi deležniki v prometu z nepremičnini;
 • jasneje urejeni pogoji nepremičninskih družb za opravljanje storitev v prometu z nepremičninami;
 • vzpostavljena centralna elektronska evidenca, ki bo vsebovala potrebne podatke, ki bodo namenjeni javnosti v zvezi z vpisanimi nepremičninskimi posredniki;
 • dopolnjena obveznost nepremičninske družbe glede zavarovanja za škodo, ki nastane naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem posredovanja;
 • odpravljeno dopolnilno izobraževanje zaradi pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije, na podlagi katere pridobi poklic;…

Več informacij najdete na spletni strani MOP.

Pojasnilo FURS glede obračunavanja obresti v postopku izterjave turistične in promocijske takse 2/4

FURS je sicer pristojna zgolj za vodenje postopkov izterjave neplačanih taks po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma ( v nadaljevanju ZSRT-1; Uradni list RS, št. 13/18), ne pa tudi za uradno tolmačenje določb tega zakona.

Kljub vsemu sporočamo svoje mnenje glede zastavljenega vprašanja in sicer, da ZSRT-1 ne vsebuje pravne podlage za obračun zamudnih obresti za neplačano turistično ali promocijsko takso za čas, ko za zavezance nastane obveznost za plačilo (25. dan v mesecu za pretekli mesec) pa do poteka roka za plačilo taks, ki so s strani občine obračunane s plačilnim nalogom.

Kot izhaja iz osmega odstavka 24. člena ZSRT-1, morajo namreč taksni zavezanci plačati zamudne obresti od taks, ki oz. če niso bile plačane v roku 15 dni od vročitve plačilnega naloga.
V ZSRT-1 je torej najti podlago za obračun zamudnih obresti samo za takse, ki po izdanem plačilnem nalogu ne bodo plačane v določenem 15-dnevnem roku od vročitve plačilnega naloga (na smiselno enak način, kot to velja tudi za neplačane upravne takse po Zakonu o upravnih taksah  (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16)).

Pri tem ne gre zanemariti niti dejstva, da ZSRT-1 ne napotuje na uporabo določb OZ (glede obračuna zamudnih obresti ali morebitnih revalorizacijskih obresti). V kolikor bi občina kljub vsemu zavezancu v plačilnem nalogu obračunala tudi zamudne obresti za čas od nastanka taksne obveznosti (iz 21. čl. ZSRT-1) do dneva izdaje plačilnega naloga, neposredno na podlagi določb Obligacijskega zakonika (na uporabo katerega sicer ZSRT-1 ne napotuje) pa želimo posebej tudi opozoriti, da se od obračunanih zamudnih obresti, ki ne bodo plačane, nikakor ne smejo zaračunavati zamudne obresti in je potrebno temu primerno prilagoditi tudi predlog za izvršbo.

Predlogi Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov, Pravilnika o posebnih okoliščinah in Pravilnika o evidenci trga nepremičnin 2/5

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v medresorsko usklajevanje:

ki so bili izdani na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list Republike Slovenije, št. 77/17).

Vaše pripombe in stališča na predloge nam lahko posredujete do srede, 11.aprila 2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Uredba o dodeljevanju podpore preko finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov,.. 2/6

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela predlog Uredbe o dodeljevanju podpore preko finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti in podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Obrazložitev k uredbi najdete TUKAJ, samo besedilo predloga uredbe pa TUKAJ.

Vaše pripombe in stališča nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 12. 4. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na: Marijo Žamut , ki koordinira usklajevanje te uredbe na strokovni ravni (e-pošta: marija.zamut@gov.si, telefon: 01 478 91 00).

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov 2/7

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki je pripravljena na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena gradbenega zakona.

Uredba je sestavljena iz:

Uredba in obe prilogi bodo združeni v besedilo, ki bo objavljeno v Uradnem listu RS, smernice pa bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva. Uredba združuje dva sedaj veljavna predpisa: Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2) in Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11 in 61/17 – GZ). Z izrazom »klasifikacija« uredba na temelju statistične standardne klasifikacije objektov (CC-SI) objekte klasificira na različne vrste stavb, gradbeno inženirskih objektov in drugih gradbenih posegov – novo vrsto objektov, ki jih je uvedel Gradbeni zakon. Podobno kot do sedaj se objekti »razvrščajo« glede na zahtevnost gradnje na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte. Ker se zakonodajne rešitve pri naj zahtevnih in zahtevnih objektih niso bistveno spremenile, se tudi mejne vrednosti od sedanjih rešitev ne razlikujejo veliko. Večje so razlike pri meji med nezahtevnimi in enostavnimi objekti, kjer gradbeni zakon tudi pri gradnji nezahtevnih objektov na gradbišče uvaja kompetentno osebo – izvajalca ali nadzornika. Osnutek uredbe po načelu sorazmernosti in medsebojne primerljivosti ter uravnoteženosti uvaja manjše število pragov. Uredba določa pravilo, kako se glede zahtevnosti razvrščajo objekti, ki sestavljajo en projekt, posebej z vidika dovoljevanja in ugotavljanja skladnosti s prostorskimi akti.

Vaše pripombe in predloge na osnutke nam lahko posredujete do četrtka, 12.4.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

NOV Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-2 2/8

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo novo besedilo predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, EVA 2017-2030-0039).

Pomembna novost v predlogu se nanaša na občine in javne vzgojno-izobraževalne zavode, za katere velja, da lahko določijo pooblaščene osebe v dveh letih od uveljavitve tega zakona. Do poteka tega roka lahko njihove naloge zagotavljanja skladnosti obdelave osebnih podatkov po tem zakonu opravljajo druge osebe iz občinske uprave oziroma zavoda, ki so pristojne za izvajanje notranjih nadzorov ali revizij ali podobnih delovanj (XII. del, prehodne in končne določbe).

Celotno besedilo predloga zakona najdete na tej povezavi.

Vaše pripombe in stališča nam lahko posredujete na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

11.4. / Šola izvršbe in novosti, ki jih v postopek prinaša novela ZIZ-L 3/1

Skupnost občin Slovenije organizira šolo izvršbe, ki je namenjena vsem, ki se z izvršbo srečujete pri svojem delu. S pomočjo konkretnih primerov bomo na jasen, pregleden in enostaven način osvojili pravila izvršilnega postopka in pomembnejših sprememb, ki jih prinaša novela ZIZ-L, ki bo začela veljati 25. marca 2018.

Posvet bo potekal v sredo, 11. aprila 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra (II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

19.4. / Elektronska oddaja ponudbe – PRESTAVLJEN 3/2

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo elektronske oddaje ponudbe. Na seminarju bo predavala Milena Basta Trtnik, ki ima bogate izkušnje z uporabo aplikacije elektronske oddaje ponudb na Hrvaškem, kjer elektronska oddaja ponudb poteka že od 1.1.2016 dalje. Na seminarju bo predstavljena e-JN aplikacija, ki jo je vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo ter izpostavljene izkušnje ter praksa glede uporabe primerljivega sistema za elektronsko oddajo ponudb v članici EU, Hrvaški.

Seminar bo potekal v četrtek, 19. aprila 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor. VABILO

Seminar bo trajala predvidoma do 13.00 ure.

Predavateljici bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici.

17.4. / Predstavitev dobrih praks ob prijavi na natečaj Branju prijazna občina 3/3

Vabimo vas na predstavitev razpisne dokumentacije za prijavo na natečaj Branju prijazna občina v letu 2018, ki bo v torek, 17. aprila 2018, ob 10. uri v dvorani v pritličju Ministrstva za kulturo RS. 

Namen in dokumentacijo natečaja bodo uvodoma predstavili Marjan Gujtman in Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo RS ter Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic.

S svojim načinom prijave na natečaj v letu 2017 in s primeri dobre prakse se bodo predstavile tudi nekatere občine, ki so v lanskem letu pridobile naziv Branju prijazna občina, in sicer:

Občina Hrastnik, Občina Hrpelje Kozina, Občina Prevalje, Občina Škofja Loka in Občina Velike LaščeDogodek se bo predvidoma zaključil do 12. 30 ure in bo za vse slušatelje brezplačen.

18.4. / Participatorni proračun v lokalnih skupnostih: od ideje do izvedbe 3/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na informativni posvet z naslovom Participatorni proračun v lokalnih skupnostih: od ideje do izvedbe. Dogodek bo potekal 18.4.2018 od 10.00 – 13.00 v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska 1, Grosuplje.

V Skupnosti občin Slovenije si prizadevamo za razširitev participatornih praks v občinah. V ta namen smo že v letu 2017 pripravili priročnik za lokalne skupnosti, imenovan Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. Izdelali smo jih z namenom, da služijo kot temeljno orodje za učinkovitejše vključevanju občank in občanov pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev. Ob tem se zavedamo, da je eno izmed najpomembnejših (in hkrati najobčutljivejših) področij vključevanja občank in občanov v odločanje na lokalni ravni, priprava participatornega proračuna.

Programi participativnega proračuna lokalne skupnosti so inovativni postopki oblikovanja politik, pri katerih so občanke in občani neposredno vključeni v sprejemanje političnih odločitev na lokalni ravni o porabi proračunskih sredstev. Namen participatornega proračuna je vzpostavitev komunikacijskih kanalov med občino in občani in prenos deleža odločanja o porabi skupnih sredstev na skupnost samo. S participatornim proračunom lahko prebivalci občine, mestne četrti ali krajevne skupnosti sami prepoznajo probleme ali možnosti izboljšav, predlagajo rešitve in med podanimi predlogi izberejo tiste, ki jih ocenjujejo za najpomembnejše.

Četudi je praksa participatornega proračuna v tujini že vrsto let prisotna, je pomembno upoštevati, da ni enotnega ali natančnega modela te prakse. Tako tudi predstavitev izvajanja prakse participatornega proračuna skozi posvet Participatorni proračun v lokalnih skupnostih: od ideje do izvedbe ni zamišljena kot edina možnost izvedbe, pač pa kot predstavitev modela obstoječe dobre prakse v Sloveniji, ki vam je lahko v pomoč pri oblikovanju modela, glede na politično, družbeno in gospodarsko okolje v vašem mestu ali občini.

Informativni posvet je namenjen županjam in županom ter vsem zainteresiranim zaposlenim v občinskih upravah.

Vabilo in program dogodka

10.5. / Posvet “Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih” 3/5

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom »Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«.

Posvet bo potekal v četrtek, 10. maja 2018, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

Redne lokalne volitve 2018 – napoved strokovnih posvetov z občinami 4/1

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo Ministrstva za javno upravo glede že napovedanih dveh dogodkov, povezana s pripravami na redne lokalne volitve 2018 (v mesecu juniju predstavitev zakonodajnih novosti za predstavnike združenj občin in občinskih uprav, po razpisu rednih lokalnih volitev pa še strokovni posvet za občinske volilne organe).

Dogodka bosta:

 • v sredo, 13. junija 2018 – strokovni posvet z naslovom »PRIPRAVE NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2018«

Izvajalca MJU (Služba za lokalno samoupravo) in DVK

Organizator posveta: MJU

Lokacija: Maistrova 10 (dvorana Ministrstva za kulturo)

Ciljna publika: predstavniki občinskih uprav

Pričakovano število udeležencev: 100

 • v sredo, 29. avgusta 2018 – strokovni posvet z naslovom »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018«

Izvajalci DVK, MJU, GURS, MNZ

Organizacija posveta: DVK (rezervacija, najem in plačilo dvorane), MJU (dogovor z ostalimi udeleženci, aktivnosti, povezane z informacijsko podporo LV2018, ..)

Lokacija: Kongresni center Brdo

Ciljna publika: občinski volilni organi (predsednik, namestnik in tajnik OVK)

Pričakovano število udeležencev: 300

 

Za vsakega od dogodkov boste pravočasno prejeli vabilo, program in prijavnico!

7.4./ 9. vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe "Povezujemo skupnost" 4/2

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva vas vabi, da se pridružite na že 9. vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki bo letos v soboto, 7. aprila 2018 z naslovom POVEZUJEMO SKUPNOST.

Prvi korak pri organizaciji Dneva za spremembe 2018 je, da se odločite, kakšno aktivnost želite organizirati, kaj lahko prostovoljsko naredite, za izboljšanje življenja v vaši skupnosti.  Stopite v stik z drugimi organizacijami v vašem kraju, povabite k sodelovanju lokalna podjetja, društva in posameznike, predvidite sodelovanje šol in vrtcev, domov starejših, prostovoljskih organizacij ter skupaj načrtujte izvedbo akcije.

Da boste akcije lažje načrtovali so pripravili Priročnik za izvedbo akcij, ki ga najdete na spletni strani http://www.filantropija.org/dan-za-spremembe/. Ko boste akcijo zasnovali jo prijavite preko spletnega obrazca. Zadnji rok za prijavo akcij je 19. marec 2018. 

V primeru vprašanj pišite na danzaspremembe@filantropija.org ali pokličite Sabrino Lever na 051 654 726.

 

 

 

10. in 11.4./ Konferenca »Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost« 4/3

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS) in Andragoški center Slovenije (ACS) organizirata letno konferenco ZiSSS ter posvetovalni dogodek projekta EPUO (Projekt Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih) z naslovom »Izzivi in priložnosti izobraževanja za daljšo delovno aktivnost«.

 

Konferenca je namenjena izobraževalcem odraslih, ki tako v javnih kot tudi zasebnih ter nevladnih organizacijah razvijajo in izvajajo različna izobraževanja in usposabljanja ter podporne dejavnosti, namenjene spodbujanju daljše delovne aktivnosti, tako za zaposlene kot tudi za delodajalce. Namenjena pa je tudi nosilcem odločanja, dejavnim v izobraževalnem in drugih sektorjih z namenom, da se vzpostavi sinergija ukrepov in njihovega udejanjanja.

Osnovni namen konference je izmenjava informacij in dobrih praks ter opredelitev izzivov in priložnosti izobraževanja in podpornih dejavnosti za daljšo delovno aktivnost. Prvi dan konference bo potekal plenarno, drugi dan pa v skupinah.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prav tako pogostitev v odmorih, kosilo in večerja prvi dan ter kosilo drugi dan.

Več informacij najdete tukaj.

18.4./ "Krepitev vloge občin in mest v preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi in njihovem izkoriščanje – pomen usklajenega in celovitega pristopa" 4/4

Center za evropsko prihodnost v okviru izvajanja EU strategije za Podonavje organizira in gosti mednarodno okroglo mizo na temo “Krepitev vloge občin in mest v preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi in njihovem izkoriščanje – pomen usklajenega in celovitega pristopa”. Strokovnjaki z različnih področij in držav bodo primerjali svoje izkušnje in načine sodelovanja, zato vas vabimo, da se nam pri razpravi pridružite v sredo, 18. aprila 2018 na GRADU JABLE, v Loki pri Mengšu.

Oblikovali so zanimiv program (tukaj), povabili različne strokovnjake, ki nam bodo vsak s svojega zornega kota prikazali s čim se soočajo pri svojem delu ter zagotovili okolje v katerem bomo lahko na iskren in odprt način iskali najboljše načine za sodelovanje in skupno preprečevanje trgovine z ljudmi. Celoten dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Svojo udeležbo sporočite na nina.cepon@cep.si do ponedeljka, 16.4.

 

23.4./ Celodnevna delavnica o plačnem sistemu v Sloveniji 4/5

Ministrstvo za javno upravo vas vabi na celodnevno delavnico o plačnem sistemu v Sloveniji, ki jo organizirajo skupaj s Službo za podporo državam pri strukturnih reformah pri Evropski komisiji (SRSS). Delavnica bo potekala 23. aprila 2018 v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana, s pričetkom ob 9.00.

Namen delavnice je podpreti slovenske organe pri izboljšanju uspešnosti plačnega sistema v javnem sektorju.

Več informacij o programu in prijavi najdete v vabilu.

26.4./ 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta 4/6

 

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) in Mednarodna zveza za telekomunikacije (International Telecommunication Union – ITU) organizirata 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta  – United for Smart Sustainable Cities Initiative (U4SSC), ki bo potekalo 26. aprila 2018, Malaga, Španija.

U4SSC je pobuda Združenih narodov za podporo doseganju 11. cilja trajnostnega razvoja: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja (Agenda 2030 za trajnostni razvoj). Predstavlja svetovno platformo za podporo politikam in za spodbujanje uporabe IKT za lažji prehod mest v pametna in trajnostna mesta.

Glavni cilji srečanja so:

 • preveritev nalog U4SSC;
 • predstavitev rešitev, razvitih v okviru U4SSC v letu 2017;
 • zagotoviti platformo za predstavitev stališč o nedavnih trendih in za razmislek o možnostih za opredelitev strategij, med drugim o standardizaciji, vključevanju in interoperabilnosti za izgradnjo pametnejših in bolj trajnostnih mest;
 • razmislek o prihodnjih aktivnostih in priprava akcijskega načrta za 2018-2019;
 • vključitev v razprave o ‘Global Smart Sustainable Cities Index’.

Na srečanju se bodo zbrali vodilni strokovnjaki na področju pametnih mest in trajnostnega urbanega razvoja, od mestnih načrtovalcev do inženirjev, oblikovalcev, oblikovalcev politik, uradnikov, regulatorjev, akademskih strokovnjakov in strokovnjakov za standarde.

Dogodek je brezplačen in odprt za vse – za predstavnike vlad, mest, združenj mest, mednarodnih, lokalnih ali regionalnih organizacij, zasebnega sektorja, znanstvenih in raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij ter za posamezne strokovnjake iz držav članic IUT in UNECE (tudi Slovenija).

Več informacij: https://www.unece.org/index.php?id=48087.

Srečanje se bo odvijalo v povezavi z 9. Greencites forumom –  Pametni in trajnostni urbani razvoj (Greencities – Forum of Urban Intelligence and Sustainability), ki bo potekal od 25. do 26. aprila 2018, prav tako v Malagi, Španiji. Več informacij: http://greencities.malaga.eu/en/.

8. in 9.5./ Mednarodna LIFE konferenca za mreženje LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo 4/7

Ministrstvo za okolje in prostor je prepoznalo kmetijski sektor kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. V Sloveniji so sicer že zbrali nekaj primerov dobre prakse, vendar se želijo pridružiti državam članicam, ki uspešno črpajo LIFE sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu.

Zato vas vabijo na mednarodno LIFE konferenco za mreženje LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo, ki bo potekala 8. in 9. maja 2018, z ogledom LIFE projektov na terenu in konferenco v Kongresnem centru Brdo.

Mednarodna konferenca za mreženje bo namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov s podporo LIFE projektov. Program bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.

Zagotovite si svoje mesto preko spletnega obrazca, najkasneje do 23. aprila 2018.

Udeležba je brezplačna.

175. VLADA RS

174. redna seja Vlade RS 5/1

Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov

Vlada je sprejela besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ga predložila Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku.

Predlagani novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) na sistemski ravni na novo ureja pravice, obveznosti, postopke, nadzorne pristojnosti ter druga sistemska in področna vprašanja obdelave ter varstva osebnih podatkov. Pomeni zlasti izvajanje pravic in obveznosti iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije iz leta 2016  (tudi znana kot GDPR) in to na način, ki naj bi hkrati zavaroval tako pravice ljudi do varstva zasebnosti kot interese gospodarstva (zlasti glede določanja pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, privolitev, evidentiranja delovanj obdelave osebnih podatkov…), občin in vzgojno-izobraževalnih zavodov (v obeh primerih je dano na razpolago več izbirnih načinov določanja pooblaščenih oseb) ter okrepil nadzorni položaj Informacijskega pooblaščenca. V Predlogu ZVOP-2 so tudi določene izjeme glede prehodne dobe, ki so ugodne za pravno varnost in interese gospodarstva, vendar na način, da se ne zniža dosežena raven varstva osebnih podatkov.

Ker popravki slovenske inačice Splošne uredbe o varstvu podatkov še niso objavljeni v Uradnem listu EU, sta zaradi pravne varnosti že v samem Predlogu ZVOP-2 popravljena tudi institut privolitve ter institut kršitve varnosti osebnih podatkov.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Z novelo Uredbe CLLD se poenostavijo postopki potrjevanja sprememb SLR in hitrejše izdaje odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi sprememb SLR. Dodana je tudi določba, ki dovoljuje potencialnim upravičencem do 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge za vse tri sklade, kar ima spodbujevalni učinek pri izvajanju ukrepa in s čimer pričakujemo več vlog oziroma predlogov operacij pri vseh skladih.

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2018

Vlada je sprejela Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2018. Načrt razpolaganja vsebuje podatke o nepremičnini (katastrska občina, parcelna številka, bonitetne točke, dejanska raba), vrednostih zemljišča in navedbo o načinu prodaje ali menjave oziroma navedbo o tem, da gre za neodplačni prenos lastninske pravice na občino, vključno z navedbo prostorskega akta, ki določa javni interes.

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2018 je sestavljen iz:

 • programa prodaje nepremičnin za leto 2018,
 • programa menjave nepremičnin za leto 2018 in
 • program prodaje SKZG (prodaja nepremičnin, kjer sta upravljavca SKZG in SiDG).

Skupno je v Letnem načrtu razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2018 načrtovana izvedba 69 poslov, s katerimi je predvidena odtujitev skupno 73 parcel in 20 deležev RS na parcelah ter v okviru predvidenih menjav pridobitev 5 parcel in 1 deleža na parcelah, s katerimi bo država pri večini postala izključni lastnik. Na podlagi vseh treh delnih programov ocenjeni prilivi na proračunsko postavko 160367 Gozdni sklad – zbiranje sredstev znašajo 611.415,38 EUR.

Poročilo o nadzoru nad porabo proračunskih sredstev      

Vlada je sprejela Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1.7. do 31.12.2017.

Proračunska inšpekcija je v obdobju od 1.7. do 31.12.2017 z izdajo zapisnika zaključila 16 inšpekcijskih nadzorov. V celotnem letu 2017 je proračunska inšpekcija izvedla 39 nadzorov, kar je za 7 več od načrtovanega (32). Večje število izvedenih inšpekcijskih nadzorov je predvsem posledica dejstva, da je bilo na podlagi prijav v letu 2017 načrtovanih 12 nadzorov, zaključenih pa 20. Od rednih nadzorov je bilo zaključenih 19, načrtovanih pa 20.

Dopolnitev Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP), da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij TGP. V uredbi vlada določa, da se presežek dodeljenih letnih emisij TGP v višini 4.943.928 enot iz leta 2015 prenese v leto 2016.

Slovenija je s sprejetjem odločbe prevzela obveznost, da svoje emisije TGP iz virov, ki niso del EU sistema za trgovanje z emisijami do leta 2020 ne poveča za več kot 4 %, v primerjavi z emisijami v letu 2005.

Vlada sprejela stališče na mnenje državnega sveta o Energetskem konceptu Slovenije

Vlada je sprejela stališče na mnenje Državnega sveta (DS) RS glede Resolucije o energetskem konceptu Slovenije (EKS). Vlada pozdravlja pozitivno mnenje in podporo DS, ki je EKS ocenil kot primeren dokument, ki ima realno opredeljene cilje zanesljive, trajne in konkurenčne oskrbe z energijo. Glede opozoril DS vlada odgovarja, da je dokument usmerjevalne narave, a določa smer oz. usmeritve v energetiki. Prav tako opredeljuje usmeritve v zvezi z odpadki in njihovo energetsko izrabo ob izpolnjevanju pogojev okoljske sprejemljivosti.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Državnemu zboru je skupina poslank in poslancev 1. 3. 2018 predložila v obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku predlog Zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Naknadno je dne 12. 3. 2018 kolegij predsednika Državnega zbora Republike Slovenije odločil, da se navedeni predlog obravnava po rednem postopku. Predlagana novela zasleduje dva cilja, in sicer varovanje zdravja in zagotovitev socialne varnosti samozaposlenih oseb. S predlaganim ukrepom bi samozaposlenim, ki ne zaposlujejo drugih delavcev (ki bi jih lahko nadomestili v času bolezni), omogočili normalno zdravljenje in počitek. Obenem pa predlog zakona določa tudi, da lahko ZZZS nadomestila, ki ga je izplačal samozaposleni osebi, izterja od delodajalca, pri katerem je samozaposlena oseba v času začasne zadržanosti od dela opravljala delo na podlagi pogodbe civilnega prava v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), s čimer bi delodajalce odvračali od tega, da bi pravico do bolniškega nadomestila iz ZZZS uporabili za spodbujanje prisilnega samozaposlovanja.

Vlada predlagane spremembe ne podpira, saj meni, da ne zasleduje zastavljenih ciljev. Prav tako mora biti sprememba rezultat konstruktivnega socialnega dialoga in doseženega najširšega soglasja socialnih partnerjev. Ob tem še dodaja, da je treba k tovrstnim vprašanjem pristopiti sistematično ter vprašanje preučiti z vidika posledic za gospodarstvo in tudi z vidika socialne pravičnosti ter preveriti finančno vzdržnost predlagane spremembe.

***

Vlada je med drugimi podala tudi odgovora na poslansko vprašanje glede obsega financiranja programov italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2017 in na vprašanje v zvezi z normativno dejavnostjo Vlade Republike Slovenije.

(Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

WiFi4EU 6/1

Evropska komisija je dne, 31.3.2018 predstavila spletni portal, posvečen pobudi WiFi4EUObčine iz vse Evrope, ki se želijo potegovati za finančna sredstva EU za vzpostavitev dostopnih točk za brezplačen javni brezžični internet, lahko že registrirajo svoje podatke na www.WiFi4EU.eu. Prvi razpis bo objavljen sredi maja, boni pa bodo razdeljeni po vrstnem redu prejetih prijav.

Program WiFi4EU občinam ponuja bon v vrednosti 15.000 evrov za vzpostavitev brezžičnega interneta na javnih mestih, npr. v knjižnicah, muzejih, javnih parkih in na trgih. Pobuda WiFi4EU bo prispevala k uresničitvi vizije, da do leta 2020 vsaka evropska vas in vsako mesto dobita brezplačen brezžični dostop do interneta v okolici glavnih središč javnega življenja. Občine lahko z boni WiFi4EU kupijo in namestijo opremo za brezžični internet (brezžične dostopovne točke) v središčih, ki jih same izberejo. Stroške vzdrževanja omrežja bodo krile občine.

Skupaj je do leta 2020 za financiranje opreme za storitve brezplačnega javnega brezžičnega interneta na voljo 120 milijonov evrov proračunskih sredstev EU za do 8.000 občin v vseh državah članicah ter na Norveškem in Islandiji. Komisija bo ob zagotavljanju geografskega ravnotežja objavilatisoč občin, ki bodo prejele finančna sredstva v okviru prvega razpisaVsaka sodelujoča država bo prejela najmanj 15 bonov. Nadaljnji štirje razpisi v okviru pobude WiFi4EU bodo objavljeni v naslednjih dveh letih.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_sl.htm

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2066_en.htm in https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu

 

Odprte prijave za Mobilni evropski program strokovnega razvoja na področju podnebnih sprememb 6/2

Odprte so prijave na program PIONEERS INTO PRACTICE 2018 – Mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij povezanih s podnebnimi spremembami. Program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. Je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov in storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb.

Prijave so odprte do 15. 4. do 24:00 na spletni strani pioneers.climate-kic.org

Program je sestavljen je iz delavnic v Ljubljani (skupno 5 dni), e-learninga, skupinskega projekta ter strokovne izmenjave (placementa) za 4-6 tednov pri gostiteljski organizaciji.  Kritje potnih stroškov in stroškov nastanitve za pionirje v času trajanja programa v znesku 2 tisoč EUR.

Pogoji za prijavo:

– kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en. omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj;

– kot gostiteljske organizacije (hosti) se lahko prijavijo organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

Razpis za naj prostovoljca/prostovoljko v javni upravi za leto 2017 6/3

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 5. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2017.

S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2017 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.

Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/njo do 16. aprila 2018 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za NAJ naziv za leto 2017. Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Pošljite izpolnjeno prijavnico na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC IN NAJ PROSTOVOLJKA ZAPOSLEN/A V JAVNI UPRAVI 2017«.

Nagrajenca in nagrajenko bodo slavnostno razglasili na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 15. maja 2018. Ta naziv posameznik/posameznica lahko prejme samo enkrat.

Dosedanji prejemniki naziva NAJ PROSTOVOLJKA / PROSTOVOLJEC ZAPOSLENA/ ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leta 2012, 2014, 2015 in 2016 so bili Matej Markovič, zaposlen na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, Boris Krabonja, zaposlen na Srednji ekonomski šoli Maribor, Aleš Oven, zaposlen na Univerzi na Primorskem in Ivan Kramberger, zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve.

Več na http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi.

Razpis programa ESPON: Funkcionalna urbana območja in regije Evrope 6/4

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON je objavil razpis za izvedbo raziskovalnega projekta “Funkcionalna urbana območja in regije Evrope”. Razpis je objavljen na luksemburškem in evropskem portalu javnih naročil. Rok za ponudbe je 27. 4. 2018 ob 15:00.

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Cilj projekta Funkcionalna urbana območja in regije Evrope je razvoj orodij za primerjavo in analizo podatkov o trenutnem stanju in trendih razvoja funkcionalnih urbanih območjih in drugih funkcionalnih regij v Evropi.
Podrobneje se lahko z razpisom, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 6/5

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je bil torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Odprt 2. javni razpis za projekte v programu Interreg ADRION 6/6

Program Interreg ADRION je 26.3.2018 odprl 2. javni razpis za projekte iz Prednostne osi 2 – turizem in okolje. Razpis, kjer je na voljo 34,3 mio. EUR EU sredstev, bo odprt do 26.6.2018. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na programski spletni strani.

Prvi izmed dveh Transnacionalnih dogodkov na temo 2. razpisa bo 11.4.2018 v Tirani. Več informacij o samem dogodku si oglejte na povezavi. Nacionalni informativni dan bo potekal 16.4.2018 v Ljubljani. Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

NOVICE DRUGIH

Poročilo MJU o opravljenih strokovnih nadzorih občinskih predpisov od leta 2013 do leta 2017 7/1

V letu 2017 je Ministrstvo za javno upravo opravilo nadzor v 70 občinah in s tem zaključilo realizacijo leta 2013 sprejetega načrta izvedbe sistematičnega nadzora občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah. Nadzor je obsegal pregled najmanj treh temeljnih predpisov občine ter še štirih drugih predpisov. O svojih ugotovitvah je Ministrstvo za javno upravo pripravilo poročilo o opravljenih strokovnih nadzorih občinskih predpisov za navedeno obdobje s ključnimi ugotovitvami o najpogostejših napakah. Poročilo je koristno pri morebitni pripravi sprememb občinskih statutov, poslovnikov občinskih svetov in poslovnikov nadzornih odborov. Poročilo najdete na TEJ POVEZAVI.

Nov doprsni kip v Velenju 7/2

V Velenju so v preteklem tednu slavnostno odkrili spomenik posvečen njihovemu rojaku, skladatelju in glasbenemu pedagogu Franu Korunu Koželjskemu. To je bil prvi v nizu dogodkov, ki so posvečeni obeležitvi 150 obletnice skladateljevega rojstva. Doprsni kip je oblikovala akademska kiparka Katja Majer, ki je skupaj s posodobljeno zunanjo ureditvijo glasbene šole izjemno kvalitetno izdelala podobo uglednega Velenjčana.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.