V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE KOZJE, DOMŽALE IN MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Vladna delovna skupina za zniževanje stroškov občinam podala vmesno poročilo 1/1

Dne 9.4.2019 se je sestala Vladna delovna skupina za zniževanje stroškov občinam, ki je danes pregledala rezultate dosedanjega dela v obliki vmesnega poročila, s katerim se bo seznanila Vlada RS. S kratkoročnimi ukrepi se bodo stroški občin znižali za 31 milijonov evrov, učinki vseh ukrepov pa bi po končanem delu vladne delovne skupine morali biti še precej večji.

Doslej je vladna delovna skupina, v kateri sodelujejo tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije, so našli možnosti za znižanje stroškov v višini 31,4 milijona evrov letno, za kar pa bo potrebno spremeniti sicer nekaj zakonov. Gre za nekatere naloge, ki ne sodijo v pristojnost občin, ampak države: npr. mrliško pregledne službe, plačevanje pogrebnin, stroški, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti družinskega pomočnika, ter stroški za zdravstveno zavarovanje brezposelnih. Nabor možnih ukrepov je sicer širši, vendar njihova priprava terja nekoliko več poglobljenega razmisleka. Vladna delovna skupina bo dodaten nabor ukrepov meseca junija predlagala vladi. Poleg tega pa delovna skupina namerava vladi predlagati spremembo njenega poslovnika tako, da bi moral katerikoli državni organ, ki pripravlja predpis v pristojnosti občin, rešitve pri pripravi uskladiti z občinami. Vmesno poročilo najdete na TEJ POVEZAVI.
Delovna skupina je pregledala 62 predpisov iz pristojnosti skoraj vseh ministrstev, pri nekaterih predpisih bodo potrebne vsebinske spremembe, pri drugih pa bo treba poskrbeti za implementacijo ali boljšo interpretacijo.

Na novinarski konferenci po zaključku sestanka so delo Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje za zmanjšanje stroškov občin pohvalili tudi predstavniki občinskih združenj. Iz strani Skupnosti občin Slovenije se je sestanka in tiskovne konference udeležila Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP za obdobje 2014–2020 2/1

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela v obravnavo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. S spremembami in dopolnitvami Uredbe se uvajajo poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev, odpravljajo nekatere zaznane ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja. Celotni dopis si lahko preberete TUKAJ.

Besedilo predloga uredbe najdete TUKAJ.

Prosimo, da nam vaš komentar na predlog uredbe posredujete najkasneje do četrtka, 18. 4. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – izločitev dodatka za delovno aktivnost iz DSP 2/2

Obveščamo vas, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Gradivo se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči.

S predlagano spremembo zakona se predlaga izločitev dodatka za delovno aktivnost iz denarne socialne pomoči ter določitev vzpodbude za aktivacijo brezposelnih upravičencev do denarne socialne pomoči z neupoštevanjem prejemka iz naslova ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katerih cilj je zaposlitev in iz naslova vključitve v zaposlitveno rehabilitacijo po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Namen je (skupaj s spremembami pokojninske zakonodaje in zakonodaje na trgu dela) hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči ter zagotavljanje višje socialne varnosti posameznikov oziroma celovita obravnava posameznika z namenom, da se mu v primeru stiske in socialne ogroženosti pomaga preživeti in ga hkrati usposobi tako, da je čimprej sposoben ponovno prevzeti svojo ”primarno obveznost”, tj. sam skrbeti za dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov.

Predlog sprememb najdete TUKAJ.

Vaše pripombe oziroma komentar nam lahko posredujete najkasneje do srede, 24. 4. 2019 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči 2/4

Obveščamo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 1. b člena ZKZ pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči.

Uredba določa namen, predmet in višino podpore, upravičence, pogoje za pridobitev podpore, obveznosti po izplačilu podpore, postopek in sankcije za neizpolnitev obveznosti za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Predmet podpore je delno povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del: krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča ter odstranitev kamenja.

Ministrstvo predlaga naslednje spremembe Uredbe:

 • Zmanjšanje površine, za katero se dodeli pomoč, na 0,2 ha na posamezno vlogo,
 • Zvišanje podpore za zemljišča z vrsto dejanske rabe 1410 in 1500 na 4.500,00 eur, ter dejanske rabe 2000 na 6.000,00 eur, in
 • Skrajšanje časa izvajanja kmetijske dejavnosti in oddajanja zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, za zemljišča, ki so bila predmet podpore po tej uredbi, iz deset let na pet let.

Predlog uredbe najdete TUKAJ.

Vaš komentar na predlagano besedilo nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 25. 4. 2019.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 2/5

Na spletnih straneh E-demokracije je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki se nahaja na tej povezavi. V predlogu zakona Uprava RS za zaščito in reševanje predlaga naslednje spremembe:

 • S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona bodo na novo določene aktivnosti, opredeljene kot »druge operativne naloge«, ki jih gasilske organizacije izvajajo kot pridobitno dejavnost.
 • Novela opredeljuje pojma »gasilec pripravnik« in »gasilec veteran«, ki lahko, pod pogoji določenimi v zakonu, sodelujeta na intervencijah kot operativna člana.
 • Prav tako bodo s predlogom zakona na novo opredeljene »gasilske nepremičnine«, ki jih gasilske enote uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti.
 • Zakon omogoča, da v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki imajo organizirano svojo operativno gasilsko enoto, lahko te enote izvajajo požarno stražo in požarno varovanje na svojem območju.
 • Občinam se omogoči da lahko za prostovoljne gasilce zagotavlja tudi druge oblike zavarovanja (s tem dajejo občinam možnost, da z dodatnimi zavarovanji izboljšajo status prostovoljnih gasilcev).
 • Dopolnjeno in na novo bo novela uredila področje evidenc, ki jih bodo vodili ministrstvo pristojno za gasilstvo, Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev ter upravičenost do vpogleda v evidence.
 • Na novo in skladno z doseženimi stopnjami izobrazbe bodo urejeni pogoji za kandidata za poklicnega gasilca in poklicne gasilce, ki vodijo delo v poklicni gasilski enoti.
 • Novela uvaja možnost organiziranja skupne gasilske enote, ki jo lahko ustanovijo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki delujejo na zaokroženem industrijskem kompleksu.
 • Na področju usposabljanja novela natančneje določi katera usposabljanja se izvajajo le v gasilski šoli, katera pa izvaja Gasilska zveza Slovenije oziroma druga pooblaščena inštitucija.
 • Posodablja se področje aktiviranja gasilskih enot. Opredeljuje načrte aktiviranje gasilskih enot širšega pomena (GEŠP). Daje podlago za določitev posebnega alarmnega znaka za aktiviranje gasilskih enot, namesto sedaj predpisanega znaka za »opozorilo«.

 

Predloge in pripombe prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najnasneje do četrtka 25. aprila 2019. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – delovno gradivo 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – delovno gradivo.

Predlagane spremembe in dopolnitve sledijo potrebam sodobnega poslovnega prometa. Pri nepremičninah se spreminja ureditev glede omejitve lastninske pravice po volji lastnika ter  upravljanje solastnine, dopolnjujejo se pravila glede možnosti oblikovanja etažne lastnine, ki bolj odražajo dejansko stanje uporabe stavbe in pripadajočega zemljišča ter upoštevajo možnosti, ki jih ponujajo (nove) metode gradnje. Dopolnjuje se ureditev nepravih stvarnih služnosti, ki služijo javnemu interesu in spreminja se ureditev stavbne pravice. V zvezi s premičninami bo sprememb deležna ureditev neposestne zastavne pravice, predvidena pa je tudi prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da priloženo gradivo pregledate in nam do petka, 3. maja 2019 posredujete vaše mnenje oziroma morebitne pripombe na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 2/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike.

Z zakonom se predlaga sprememba treh zakonov s področja zemljiške politike, katerih vsebine so medsebojno povezane: Zakona kmetijskih zemljiščih, Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 2/8

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva.

Z zakonom se določa pravica javnih raziskovalnih in izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvajajo javno veljavne programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja ali pa izvajajo raziskovalno oziroma znanstveno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva do brezplačnega upravljanja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči v obsegu, ki je potreben za izvajanje pedagoških procesov.
Javni zavodi morajo gospodariti s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki jih imajo v upravljanju po načelu gospodarnosti in načelu preglednosti ter teh zemljišč ne smejo dati v najem oz. zakup.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA SOS

Dolgotrajnost postopkov za vzpostavitev vodovarstvenih območij 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem glede dolgotrajnosti postopkov vzpostavitve VVO in prosila za povpraševanje o izkušnjah drugih občin. V sekretariatu SOS smo občine o tem povprašali, in sicer je občino članico zanimalo:

 • ali se je kakšna občina že srečala z omenjenim dolgotrajnim postopkom določitve VVO in kako je ravnala, če v svojih obstoječih lokalnih predpisih (Odlokih o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode), ki se na podlagi 216. člena ZV-1 še uporabljajo do določitve VVO s strani Vlade RS, nekega novejšega pomembnega vodnega izvira (ki se uporablja za javni vodovodni sistem) ni imela opredeljenega kot varstveni pas oz. VVO ter kako je občina v tem primeru (pravno) zaščitila tako zelo pomemben vir pitne vode?
 • Ali je možen slučajno kakšen začasen ukrep (v smislu začasne odredbe)? 

Odgovore občin članic SOS smo zbirali do 12.4.2019 in pridobili odzive tukaj.

Združitev osnovne šole in vrtca v eno pravno osebo 3/2

Občina članica SOS ima namero, da na podlagi določenih dejavnikov in ugotovitev prične s postopkom združitve osnovne šole in vrtca v eno pravno osebo.
Občina prosi za izkušnje občin, ki so že šle skozi ta postopek, kakšne so ugotovitve in kaj svetujejo.

In sicer:

 1. Smotrnost združitve?
 2. Pozitivne izkušnje oz. učinki?
 3. Negativne izkušnje ali učinki?

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje in posredovanje vaših izkušenj, ki jih posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 17. 4. 2019.

Iščemo dobre prakse krožnega JN občin za gradnje 3/3

Iz Ministrstva za okolje in prostor so nam posredovali sporočilo Climate KICa, ki se ukvarja za raziskavami na temo krožnih mest (Climate KIC je organizacija, ki jo financira EK: https://www.climate-kic.or). Iščejo med drugim namreč tudi primere dobre prakse med mesti oziroma občinami, ki uvajajo principe krožnega gospodarstva na področju javnih naročil povezanih z gradnjo.

Ker gre za priložnost mednarodne promocije, saj bodo na Climate KIC pripravili in objavili študijo, v kateri bodo dobre prakse objavljene, posredujemo to sporočilo vsem občinam. Njihova prva publikacija o študijah primerov krožnega gospodarstva, ki jo vodijo občine, je bila prvič predstavljena javnosti na konferenci o podnebnih spremembah v Katovicah decembra lani in pridobila veliko mednarodnega interesa. Poročilo je na voljo tukaj: https://www.climate-kic.org/in-detail/municipality-circular-economy-case-studies /.

Če bi želeli deliti primer v katalogu, je to res odlična priložnost za pridobitev publicitete, saj bo objavljena v okviru ene od vodilnih svetovnih krožnih konferenc, Svetovnega krožno gospodarskega foruma junija (World Circular Economy Forum). Ob tem bodo najbolj zanimivim primerom dali možnost, da z nagovorom na konferenci predstavijo svoja prizadevanja za krožno naročanje v gradbeništvu.

Zanima nas torej, ali se v kateri od občin lahko prepoznate kot pionirji na področju krožnih javnih naročil za področje gradnje. Ali so bila merila krožnega gospodarstva uporabljena v razpisih ali načrtovalnih smernicah v gradbeništvu? Kakšna so bila ta merila? Kako je to uspelo? Kje so ovire? Kako ocenjujete  koristi od tovrstnih ukrepov? Ali je bil v gradbeništvu uporabljen »materialni potni list« (angl. material passport)?

Vaše odgovore pričakujemo na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do konca prihodnjega tedna, 19.4.2019.

DOGODKI SOS

16.4. / Krajine podeželja in priložnosti dediščine slovenskega podeželja 4/1

Združenje ICOMOS Slovenija v sodelovanju s projektnimi partnerji in Skupnostjo občin Slovenije organizira posvet, na katerega vas vabimo 16. aprila 2019 ob 10. uri, na Fakulteti za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana
Posvet je organiziran v okviru praznovanj ob Mednarodnem dnevu spomenikov in spomeniških območij. Letos je osrednja tema Krajine podeželja in priložnosti dediščine slovenskega podeželja.

Na posvetu bomo spregovorili o aktualnih problemih vezanih na ohranjanje dediščine podeželja ter predvsem predstavili primere dobrih praks povezovanja in dela v lokalnih prostorih, ki so prinesli uspešne rezultate, celo vpise dediščine na seznam svetovne dediščine organizacije UNESCO. Predstavljeni pa bodo tudi projekti, ki šele nastajajo in so dobro izhodišče za bolj učinkovito in predvsem razvojno varovanje slovenskega podeželja.

Vabljeni vsi, ki vas tematika zanima in zadeva, še posebej lastniki in upravljavci dediščine na podeželju.

Ob tem vas vabimo tudi na odprtje razstave Prenavljamo!!!, ki bo 18. aprila ob 19. uri in jo pripravljajo kolegi Muzeja za arhitekturo in oblikovanje in Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Več o obeh dogodkih najdete v vabilu. Dogodek je brezplačen, prijave pa se zbirajo na info@icomos.si. 

 

17.4. / Seja skupščine SOS 2019 4/2

Skupnost občin Slovenije organizira redno letno volilno sejo Skupščine SOS za županje in župane občin članic SOS, ki bo potekala v sredo, 17.4.2019, s pričetkom ob 9.30 v prostorih Cankarjevega doma Vrhnika (Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika).

Vabilo s programom.

Prijavnico prilagamo na tej povezavi.

7.5. / NORMATIVNA IN KADROVSKA FUNKCIJA OBČINSKEGA SVETA »Vloga in položaj Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar na temo vloge in položaja Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Seminar je namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, občinskim svetnikom, članom KMVVI in statutarno pravnih komisij ter ostali zainteresirani javnosti.

Seminar bo potekal v torek, 7. maja 2019,  s pričetkom ob 15.00 uri in zaključkom ob predvidoma 17.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra (II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Seminar je brezplačen. Vabilo in Prijavnica.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

8.5. / Nacionalna konferenca o sodelovanju z občani 4/4

S skupnimi močmi za boljšo občino in bolj zadovoljne občane” je naslov letošnje nacionalne konference o sodelovanju z občani, ki bo potekala 8. maja 2019 ob 10. uri v Tehnološkem parku v Ljubljani (konferenčna dvorana B23). 

PROGRAM konference 

Na konferenci bomo predstavili navdihujoče primere sodelovanja občin, občanov in organizacij. Konferenca vam bo omogočila vpogled v ozadje procesov, ovir in rešitev, razprava s cehovskimi kolegi pa vam bo pomagala pri iskanju pravega recepta za razrešitev vaših dilem. Načinov sodelovanja z občani je nešteto, prav toliko pa je tudi priložnosti za sodelovanje, ki prinaša boljše rezultate, hitrejši razvoj in bolj zadovoljne občane.

Da bi se sodelovanje med občinami in občani okrepilo in bi bile občine bolje opremljene za različne procese, je delovna skupina Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS in regionalnih stičišč leta 2017 izdala Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. Smernice so tako orodje kot recept. Občinam na enostaven, hiter in pregleden način prikažejo ključne korake ter ponudijo odgovore na ključna vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu.

Na konferenci bomo z izmenjavo dobrih praks in skupnim iskanjem rešitev naredili korak naprej k boljšemu sodelovanju občin in občanov. Nanjo vabimo županje, župane, občinske uradnike in svetnike, seveda pa tudi vse ostale, ki vas tema zanima.

Konferenca je brezplačna, prosimo pa, da se na konferenco prijavite na tej povezavi najkasneje do 3. maja 2019. 

16.5. / Javne službe, koncesije in javno zasebno partnerstvo 4/5

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor organizirata posvet, na katerem boste lahko izvedeli več o javno zasebnem partnerstvu in koncesijah na področju gospodarskih javnih služb. Potekal bo 16. 5. 2019 med 10.00 in 14.30, v M Hotelu na Derčevi ulici 4 v Ljubljani.

Mehanizem javno zasebnega partnerstva lahko poveča učinkovitost sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, prinese kakovostne storitve in nižje stroške, porazdeli lahko tveganje pri izvajanju javnih služb in pritegne sredstva iz zasebnega sektorja in EU. Za zagotovitev tako pozitivnih rezultatov za lokalno skupnost pa je potrebno ustrezno urediti pravna razmerja, vzpostaviti učinkovit nadzor in zaščiti javni interes, ne da bi pri tem zatrli zasebnega.

Pridobitvi kompetenc na tem področju je namenjen naš posvet – oglejte si program dogodka.

 

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 4/6

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

DOGODKI DRUGIH

16.4./ LIFE podrobna delavnica 2019 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor v pomoč prijaviteljem pri pridobivanju nepovratnih sredstev programa LIFE organizira LIFE podrobno delavnico. Delavnica je namenjena vsem, ki želijo v letošnjem letu prijaviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE, saj bo predstavljen razpis programa LIFE za leto 2019, ki je objavljen na spletni strani programa LIFE. Poleg predstavitve razpisa bodo predstavljene tudi praktične izkušnje s snovanjem in pripravo projekta gospe Marion Hammerl iz nemške nevladne organizacije Lake Constance Foundation ter pogled monitorja LIFE projektov na pripravo in izvajanje projektov (predava gospod Nikolaj Pečenko, NEEMO).

Udeležba je brezplačna, ker je število mest omejeno, je obvezna prijava preko spletnega obrazca do 10. aprila 2019.

Več informacij.

18.4./ Konferenca Novi izzivi 2019 5/2

Uradni list RS d.o.o. organizira že 3. Konferenco Novi izzivi, ki bo potekala 18. aprila v kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Na konferenci bodo posvetili celoten sklop predstavitvi in razpravi o storitvah pametnih mest in vasi, ki bo vključeval naslednje teme:

 • od digitalizacije plačevanja za lokalne ponudnike blaga in storitev do povezovanja ustanov,
 • storitev ponudnikov energentov,
 • ponudnikov prevoznih storitev,
 • zavodov, prireditev, prispevkov, elektronske identifikacije, dostopov v prostore,
 • plačevanja vstopnin, vadnin, izposoj, prevozov in parkiranja ter
 • naborov ugodnosti in koristi za lokalne skupnosti.

Vabilo s programom. 

Za županje in župane velja brezplačna udeležba na konferenci – prijavite na spletni strani konference https://nidfs.uradni-list.si/#PRIJAVA in vpišite kodo ZUPAN2019.

Če se iz občine udeleži konference še kdo, lahko vstopnico prejme s 50-odstotnim popustom z vpisom kode OBCINA2019.

Več informacij je na voljo na povezavi https://nidfs.uradni-list.si/.

 

24.4. / Skladnost e-storitev z Uredbo eIDAS 5/3

Objavljamo vabilo na delavnico z naslovom Skladnost e-storitev z Uredbo eIDAS, ki bo 24. aprila 2019 med 9.30 in 12.30 v Veliki dvorani Generalnega sekretariata Vlade RS, Gregorčičeva ulica 27, Ljubljana.

Uredba EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (eIDAS) predstavlja pravno podlago za zagotavljanje varnih čezmejnih elektronskih transakcij v državah članicah EU. Uredba odpravlja obstoječe ovire pri elektronski identifikaciji uporabnikov iz tujine in s pogoji za vzajemno priznavanje sredstev elektronske identifikacije daje podlago za varnejše elektronsko poslovanje znotraj EU.

Od 29. septembra 2018 mora večina javnih e-storitev v Sloveniji prepoznati tuja priglašena sredstva elektronske identifikacije, na primer nemško osebno izkaznico. Namen delavnice je predstaviti, kako lahko ponudniki storitev dosežejo prepoznavanje teh sredstev, kakšna infrastruktura je bila v ta namen vzpostavljena v Sloveniji (storitev SI-PASS, vozlišče eIDAS), katere so zahteve Uredbe eIDAS glede čezmejne identifikacije uporabnikov e-storitev in kakšne načrte z e-identiteto ima Slovenija. Na delavnici bodo svoje izkušnje predstavili tudi ponudniki javnih e-storitev, ki so že vključene v infrastrukturo.

Zaradi omejenega števila mest so prijave obvezne. Vaše prijave pričakujejo na elektronskem naslovu info@e5.ijs.si do 19. aprila 2019.

Aktivnost sofinancira EU v okviru projekta “Slovensko vozlišče eIDAS in integrirane storitve” iz programa Instrument za povezovanje Evrope. Podrobnejše informacije o projektu so objavljene na spletni strani http://cef.si-pass.si.

24.4./ 5. slovenski urbani forum 5/4

V sredo 24. aprila 2019 bo v Kristalni palači v Ljubljani potekal 5. slovenski urbani forum z naslovom »Potenciali in razvojne prioritete mest: Celostno upravljanje in trajnostne rešitve«, ki ga organizira Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in v organizaciji GFS Inštituta.

Letošnji Urbani forum bo posvečen priložnostim, ki jih nudi celostno upravljanje za uvajanje trajnostnih in krožnih modelov delovanja mesta, zapiranja snovnih tokov v mestih, uporabo novih tehnologij ter razpravi o potrebnih pogojih in možnih rešitvah za izboljšanje mestnega okolja in prostora. Mesta so namreč tista, ki na terenu izvajajo politike preko konkretnih projektov in se hkrati soočajo tudi z izzivi staranja prebivalstva, onesnaževanja, upravljanja vodnih virov, upravljanja z odpadki, posledicami podnebnih sprememb, digitalizacije in drugih trendov. Zato je prav, da iščemo rešitve v skupnem dialogu med različnimi deležniki.

Vljudno vabljeni, da se seznanite s programom in nastopajočimi www.urbani-forum.org ter da se registrirate na dogodek preko spletne prijave na naslovu: http://www.prijava.si/sl/?upd&id=467&code=ef6ksv1dou.

6. in 7.5./ Mednarodna konferenca o ohranjanju prostorskih podatkov  5/5

Gradnik eArhiviranje pri Instrumentu za povezovanje Evrope pri Evropski komisiji »CEF« (Connecting Europe Facility), Arhiv Republike Slovenije in podjetje Geoarh vabijo na mednarodno Konferenco o ohranjanju prostorskih podatkov, ki bo 6. in 7. maja v Ljubljani. Konferenca bo dogodek, s katerim želijo povezati in ustvariti skupnost ustvarjalcev prostorskih podatkov, arhivov, ponudnikov storitev zajema in hrambe ter ponudnikov programskih rešitev.
Vabilo s programom.
Konferenca bo simultano prevajanja iz angleškega v slovenski jezik (in obratno).

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijavite (prijava je v angleškem jeziku) se na povezavi: tukaj.

V skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom šteje konferenca med dogodke za obnovo in dopolnitev pridobljenega znanja.Več o projektu E-ARK4ALL, mednarodni konferenci in gradniku eArhiviranje si lahko preberete tudi na spletni povezavi: tukaj.

8.5./ “Večstanovanjske skoraj nič-energijske stavbe po 2020 – Programi in ukrepi Stanovanjskega slada RS za povečanje in izboljšanje javnega najemnega fonda” 5/6

Stanovanjski sklad RS in Gradbeni inštitut ZRMK v sklopu projekta H2020 CoNZEBs, vabita na strokovni posvet na temo “Večstanovanjske skoraj nič-energijske stavbe po 2020 – Programi in ukrepi Stanovanjskega slada RS za povečanje in izboljšanje javnega najemnega fonda”, ki bo v četrtek, 9. maja 2019, med 9.00 in 16.00 uro v hotelu Four Points by Sheraton, Ljubljana, Mons.

Vabilo s programom.

Vljudno vabljeni k udeležbi, posvet je brezplačen. Zaradi učinkovitejše organizacije dogodka se je potrebno predhodno prijaviti na naslov: tajnistvo@ssrs.si.

Več informacij najdete na naslednji povezavi: http://ssrs.si/novice/vabilo-na-strokovni-posvet-vecstanovanjske-skoraj-nic-energijske-stavbe-po-2020-programi-ukrepi-stanovanjskega-slada-rs-za-povecanje-izboljsanje-javnega-najemnega-fonda/

16.5./ Mednarodni dan svetlobe 5/7

16. maja bo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekal dogodek ob mednarodnem dnevu svetlobe. V okviru tega dogodka bodo organizirali tudi okroglo mizo z naslovom »Ali res potrebujemo tako osvetljene ceste in ulice?«. Tematika okrogle mize bo posebej zanimiva predvsem za občine, zato vljudno vabljene.

Vabilo in program.

Svojo namero sodelovanja pri dogodku v kakršnikoli obliki predhodno sporočite na naslov: matej.kobav@fe.uni‐lj.si.

Več o mednarodnem dnevu svetlobe v Sloveniji: http://www.sdr.si/sl/dansvetlobe.html.

VLADA RS

27. redna seja 6/1

Regres za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019

Vlada je sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019 in pooblastila Skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za pogajanja glede višine regresa za letni dopust v letu 2019. Vlada je določila pogajalsko izhodišče, da se regres za letni dopust v letu 2019 izplača v višini minimalne plače (886,63 evrov).

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

Vlada je Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov dopolnila z manjkajočo vsebino in jo uskladila z drugimi predpisi. Dopolnjena uredba bo podlaga za izračun sredstev za študijsko dejavnost že v letu 2019. Čeprav je rok za izdajo sklepa ministra postavljen na 31. maj, pa želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport letos, ko je bil sprejet rebalans proračuna, izračun narediti čim prej. Visokošolskim zavodom želi namreč v novih izhodiščih za letne programe dela poslati pravilne zneske, zato bo začela uredba veljati že naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Uredba o napredovanju uradnikov v nazive

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive. Predlagana uredba pomeni uskladitev s Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev in z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Po novem Uredba o napredovanju uradnikov v nazive določa, da uradniki napredujejo v višji naziv 1. novembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje. Pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pa jim pripadajo od 1. decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje (in ne več od 1. maja, kot je to določala doslej). Spremenjena uredba bo določala tudi, da se o napredovanju v primeru začasne premestitve odloči v 60 dneh in da pravice pripadajo uradniku z dnem premestitve, vendar ne pred 1. decembrom v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.

Nacionalni program za mladino 2013-2022

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leto 2018 in ga bo posredovala Državnemu zboru. Na področju izobraževanja je bilo v minulem letu izvedenih mnogo ukrepov za mlade, z uveljavitvijo Zakona o vajeništvu pa je bil storjen tudi pomemben napredek na sistemskem področju. Mnogo ukrepov je v minulem letu izvedel tudi Urad RS za mladino, število programov in tudi udeležencev se je povečalo.

Tudi na drugih področjih, kot so kultura, zdravje in dobro počutje mladih, zaposlovanje in podjetništvo, so trendi pozitivni, izhaja iz poročila. Še najmanj je bilo postorjenega na področju bivanjskih razmer mladih, kjer pa so bili lani vendarle sprejeti nekateri sistemski in pilotni ukrepi.

Predlog novele dohodninskega zakona

Vlada je sprejela Mnenje k predlogu novele Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Vlada nasprotuje predlagani noveli Zakona o dohodnini, saj ukrepov za razbremenitev plač ni mogoče uresničiti samo z zniževanjem davčnih bremen, ampak je na drugi strani treba upoštevati prestrukturiranje bremen javnih dajatev, s čemer se sledi tudi ključnemu gospodarskemu cilju, to je javnofinančni konsolidaciji.

Ministrstvo za finance v okviru davčne reforme pripravlja predloge za razbremenitev dela, v smeri zvišanja splošne olajšave in dodatne splošne olajšave ter spremembe dohodninske lestvice, predlaga pa tudi razbremenitev dela plač iz poslovne uspešnosti z dohodnino. Medtem je vlada že potrdila predloge zakonskih sprememb za razbremenitev regresa z dohodnino do višine 100% povprečne plače. V okviru teh predlogov se tako pripravljajo ukrepi, ki bodo zagotovili razbremenitev dohodkov vseh zavezancev ob upoštevanju prestrukturiranja bremen javnih dajatev.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Nepovratna in povratna sredstva EKO sklada za občine 7/1

Predstavljamo možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov, ki jih dodeljuje Eko sklad. V nadaljevanju predstavljamo trenutno razpoložljive spodbude, več informacij pa najdete tudi na spletni strani pod zavihkom »Javni sektor«.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli občini za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe. Najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe morajo zagotavljati obnovljivi viri energije. Višina nepovratne finančne spodbude je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotnoizolacijskih materialov in uporabo lesa.

Poleg nepovratnih sredstev za nove skoraj nič-energijske stavbe so občinam na voljo tudi nepovratna sredstva za posamične ukrepe energetske obnove stavb. Višina spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe.

Občinam so na voljo tudi nepovratna sredstva za nakup novih okolju prijaznejših avtobusov in komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Cilj spodbud je omogočiti širitev avtobusnih linij mestnega potniškega prometa oziroma na obstoječih linijah zamenjati zastarele avtobuse s sodobnimi, ki imajo nizke emisije ter zamenjati zastarela komunalna vozila s sodobnimi električnimi, plug-in ter plinskimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami prašnih delcev.

Poleg tega so občinam na voljo nepovratna sredstva za električne polnilnice. Eko sklad občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih, ponuja nepovratne finančne spodbude za električne polnilnice v višini do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo.

Krediti so namenjeni za različne naložbe lokalnih skupnosti v varstvo okolja:

 • naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 • naložbe v zmanjšanje onesnaževanja zraka,
 • naložbe v gospodarjenje z odpadki,
 • na področju varstva voda in učinkovite rabe vode so krediti namenjeni za naložbe v čistilne naprave za komunalne odpadne vode, tehnologije, ki omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode; naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode, izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode; naložbe v gradnjo javnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na čistilno napravo, in gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih vodovodnih omrežij.

Prilagamo še preglednico z vsemi zgoraj navedenimi spodbudami, ki so na voljo za občine:

KREDITI

JP 56PO16 Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb
JP 61ONS17 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
JP 60LS17 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti

NEPOVRATNE SPODBUDE

JP 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb
JP 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometu na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
JP 52SUB-JS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja
JP 53SUB-POL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000
JP 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude/pomoči pravnim osebam za električna vozila
JP 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
JP 60SUB-KVLS17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
JP 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

 

Odprt poziv za sofinanciranje projektov Zveze Alpe-Jadran 7/2

Zveza Alpe Jadran je odprla poziv za sofinanciranje projektov. Prijave so možne do 30.4.2019. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi.

Smernice, vključno s kontaktnimi podatki najdete tukaj.

Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

 

Skupni proračun Zveze Alpe-Jadran je namenjen „finančni podpori pomembnih dejavnosti in projektov, ki so pomembni za celotno partnersko območje“.

Zveza Alpe-Jadran finančno podpira tri vrste prijav:

 • stroške priprave projektov v okviru programov EU (npr. Evropa za državljane, ERASMUS+, Ustvarjalna Evropa itd.)
 • projekte, ki jih sofinancira EU
 • skupne (manjše) projekte, ki so v splošnem skupnem interesu mreže za sodelovanje

Merila za uspešen izbor prijav:

 • Projekti, ki jih financira AAA, morajo vključevati najmanj tri redne člane AAA iz treh različnih držav.
 • Več projektnih partnerjev je, večja je možnost za odobritev.
 • Vsi člani AAA morajo imeti možnost biti del projekta, torej biti obveščeni, povabljeni k sodelovanju
 • Vloga vsakega partnerja mora biti opisana v vlogi.
 • Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno AAA mora biti jasno opisana v prijavnem obrazcu in je predmet ocene po zaključku projekta.
 • Splošni doseg projekta (udeleženci, možni obiskovalci, pričakovani sprejem medijev, tiskana in / ali spletna objava rezultatov itd.) je bistvenega pomena.
 • Vsi projekti majhnega obsega morajo podpirati prednostno nalogo 2.3 „Strategije“ (glej str. 59/60 „Strategy of the Alps-Adriatic geographic area 2019-2027 “).
 • Vse vloge morajo biti v angleškem jeziku.

Vse obrazce za prijavo je treba poslati prestoji tematski koordinacijski točki (TCP), do 30. aprila 2019, do 23:59 ure. Naslovi TCP-jev so navedeni v smernicah in na http://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/

Za prenos prijavnih obrazcev z natančnimi smernicami za izvajanje ter postopkovnimi pravili in strategijo »SAA – 2027« kliknite

http://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/

 

Evidentiranje dobrih praks blaženja podnebnih sprememb 7/3

Umanotera in društvo Focus sta v okviru projekta CARE4CLIMATE – Poskrbimo za podnebje, odprla poziv za evidentiranje slovenskih dobrih praks zniževanja izpustov toplogrednih plinov. Iščejo praktične rešitve, ki so se zadnja leta razvile v Sloveniji in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb ter za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo k razvoju novih poslovnih modelov, zaposlovanju in izboljšanju kakovosti bivanja. Deset najboljših praks bo z namenom prenosa v druga slovenska okolja predstavljenih široki javnosti.

K sodelovanju pri evidentiranju dobrih praks so vabljena podjetja, občine, nevladne in ostale organizacije, ki izvajajo ali v svojem okolju prepoznavajo aktivnosti za pomembno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Evidentiranje poteka s pomočjo spletnega obrazca, ki ga je potrebno do 10. maja 2019 poslati na info@umanotera.org. V pomoč pri odgovoru na vprašanje »Kaj je dobra praksa?« so na voljo smernice in merila za izbor dobrih praks.

Uspešne zgodbe dobrih praks navdihujejo in kažejo, da so korenite spremembe na poti v nizkoogljično družbo ne le možne, temveč prinašajo tudi vrsto sinergijskih učinkov: ustvarjajo prihranke in nova zelena delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi ter zvišujejo kakovost bivanja. Dobre prakse se pojavljajo v različnih sektorjih in na različnih področjih, v okviru evidentiranja pa so izbrana naslednja prednostna področja: (1) trajnostna mobilnost, (2) energetska učinkovitost v stavbah in industriji, (3) obnovljivi viri energije, (4) trajnostne verige oskrbe s hrano, (5) raba tal in gozdno-lesna veriga, (6) trajnostna proizvodnja in potrošnja, (7) trajnostne lokalne skupnosti.

Končni izbor desetih dobrih praks, ki bodo predstavljene javnosti, bo opravila strokovna skupina projekta v sestavi: Špela Berlot, mag. Jure Vetršek, dr. Tomislav Tkalec, dr.  Martina Bavec, Jernej Stritih, mag. Marjana Dermelj in dr. Renata Karba.

Obrazci in smernice za izbor dobrih praks so na voljo na tej spletni strani.

Dodatne informacije: Gaja Brecelj, 01 439 4895, gaja@umanotera.org.

*****

Evidentiranje izvajata organizaciji Umanotera in društvo Focus, poteka pa v okviru projekta CARE4CLIMATE, ki ga sofinancirata program LIFE17 IPC/SI/000007 in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za Podnebne spremembe. Več o projektu je na voljo tukaj.

Potrditev in podelitev naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 7/5

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že šestindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Več informacij najdete tukaj, prilagamo pa tudi prijavnico.

Rok za pošiljanje prijav za potrditev naziva je 19. april 2019.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 14. maja 2019.

Za dodatna pojasnila lahko pišete na slovenska@filantropija.org ali pokličete na 01 433 40 24.

 

Naj prostovoljec/ prostovoljka v javni upravi 7/6

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 6. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2018.  S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2018 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.  Prijave so možne do 19. aprila 2019.

Vabilo za javno upravo, PRIJAVNICA

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 7/7

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

Odprt poziv za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020 7/8

Prejeli smo obvestilo Evropske komisije, GD GROW o odprtju razpisa za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020.

Evropska prestolnica pametnega turizma je pobuda EU, ki priznava izjemne dosežke evropskih mest kot turističnih destinacij v štirih kategorijah: trajnost, dostopnost, digitalizacija ter kulturna dediščina in ustvarjalnost. Njen cilj je spodbujanje pametnega turizma v EU, mreženje in krepitev destinacij ter olajšanje izmenjave najboljših praks.

Pobuda „Evropska prestolnica pametnega turizma“ temelji na predlogu Evropskega parlamenta, ki je zagotovil financiranje za obdobje 2018–2019 s pripravljalnim ukrepom. Izvaja jo Evropska komisija. Namen pobude je okrepiti inovacijski razvoj, ki ga ustvarjajo turizem v mestih EU in njihovi okolici, povečati njihovo privlačnost ter okrepiti gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Njegov namen je tudi vzpostaviti okvir za izmenjavo najboljših praks med mesti, ki sodelujejo v natečaju, ustvariti priložnosti za sodelovanje in nova partnerstva.

Ob prijavi za evropsko prestolnico leta 2020 naziv Smart turizem, morajo mesta pokazati svoje inovativne turistične prakse na štirih področjih: dostopnost, trajnost, digitalizacija, kulturna dediščina in ustvarjalnost.

Prijave bodo najprej ocenile skupine neodvisnih strokovnjakov.  V drugem koraku bo do 10 mest, uvrščenih v ožji izbor, pozvano, da predstavijo kandidaturo svojega mesta pred evropsko žirijo. Evropska žirija bo izbrala dva zmagovalca, evropski prestolnici pametnega turizma 2020, ki jih bo predstavila oktobra 2019 na podelitvi nagrad.

Za prijavo je potrebno izpolniti spletni obrazecRok za prijavo je 10. maj 2019.

Pobuda je odprta za mesta v EU z več kot 100.000 prebivalci. V državah, kjer nobeno mesto nima več kot 100.000 prebivalcev, se lahko prijavi največje mesto. Za več informacij si oglejte Vodnik za prijavitelje.

Za več informacij o Evropski prestolnici pametnega turizma se lahko zainteresirani prijavijo na novice ali pa spremljajo na Facebooku ali Twitterju.

Kontakt

Evropski sekretariat Sekretariata za pametni turizem: Antigoni Avgeropoulou, info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390.

 

Odprt je 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE 7/9

Program Interreg CENTRAL EUROPE je objavil specifičen kapitalizacijski razpis, ki bo odprt do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

7 TEM SC SPECIFIČNI CILJI (SC)
1.        Industrija 4.0/ napredna proizvodnja 1.1.        Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
2. Socialno podjetništvo 1.2 Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
3. Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb 2.1 Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
4. Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih 2.3 Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
5.Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj 3.1 Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
6. Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe) 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
7. Dostopnost odročnih in mejnih območij za  povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči 4.1 Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

Priporočamo, da si natančno preberete razpisno dokumentacijo, ker je razpis zelo ozko profiliran.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 7/10

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 7/11

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/12

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.