V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI DOMŽALE IN MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU.

ISKRENE ČESTITKE!

 

SEKRETARIAT SOS

 

PREDSEDSTVO SOS

22. seja predsedstva SOS v Mengšu 1/1

V torek, 10.4.2018, je v občini Mengeš potekala 22. redna seja predsedstva SOS. Ključne teme seje predsedstva SOS so bile:

 • zagotovitev ustreznega prometnega režima na občinskih cestah za hitro sanacijo po vetrolomu poškodovanih gozdov

Županje in župani so obravnavali poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da naj občine zagotovijo ustrezni prometni režim na občinskih cestah in s tem omogočijo čim hitrejšo sanacijo gozdov po vetrolomu. Nekatere občine namreč omejujejo promet tovornih vozil na občinskih cestah, saj se zaradi sanacije gozdov in neupoštevanja pravil izvajalcev, množično uničujejo tako gozdne kot tudi občinske ceste. Županje in župani so opozorili, da je potrebno vzpostaviti pravila, ukrepe in nenazadnje učinkovit nadzor pristojnih služb. Članice in člani predsedstva SOS in generalni direktor direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Jošt Jakša so se strinjali, da ministrstvo pripravi predlog za ureditev področja vzdrževanje in sanacije gozdnih cest oziroma gospodarjenja s slovenskimi gozdovi (sanacija, sečnja, vzdrževanje, ipd.) in ga uskladi s predsedstvom SOS ter nato pošlje še drugim deležnikom. V predlog pa se naj tudi vključi, da morajo lastniki gozdov po sečnji vzpostaviti stanje kot je bilo pred tem.

 • posledice spremembe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) na delovanje gospodarskih javnih služb, katerih ustanoviteljica je občina (pokopališča, GJS varstva okolja) 

Županje in župani so obravnavali novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS1 ), ki je pričel veljati 10. marca 2018. V skladu z določilom prvega odstavka 2. člena, se ZSPDSLS-1 uporablja za vse stvarno premoženje v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, če vsebine niso s posebnim zakonom za posamezno vrsto stvarnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti urejene drugače ali če uporaba določb zakona o stvarnem premoženju ni z zakonom izrecno izključena. V 11. točki 2. člena ZSPDSLS-1 je določeno, da so osebe javnega prava država, občine, ožji deli občin, če je s statutom občine to določeno, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javne agencije in javni skladi. Posebno pozornost so člani predsedstva namenili dejstvu, da je zakonodajalec za razliko od ureditve po določilih 9. točke 3. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je prenehal veljati, z uveljavitvijo novega zakona, iz opredelitve pravnih oseb javnega prava izbrisal javno podjetje. Tako, v skladu z navedenim določilom 19. člena ZSPDSLS-1 javnega podjetja po novi ureditvi ni mogoče določiti za upravljavca stvarnega premoženja občine. Izhajajoč iz navedenega in upoštevaje določilo prvega odstavka 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki določa, da je upravljavec pokopališča občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi župan s svojim aktom, tako ni mogoče določiti javnega podjetja za upravljavca pokopališča, navkljub dejstvu, da so javna podjetja, v skladu z določilom 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah bila (in so še) izvajalci pogrebne in pokopališke dejavnosti v občinah. Z navedeno omejitvijo je zakonodajalec onemogočil, da bi javna podjetja upravljala s pokopališči, t.j. zagotavljala urejenost pokopališč, izvajala investicije in investicijsko vzdrževanje, oddajala grobove v najem, vodila evidence ter izdajala soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč. Vse navedene storitve bodo v prihodnje lahko izvajale zgolj občine (občinske uprave), ožji deli občin, ki imajo status pravnih oseb javnega prava (četudi nimajo zaposlenih javnih uslužbencev), javni gospodarski zavodi ter koncesionarji 24-urne dežurne pogrebne službe.

Kljub povabilu SOS, da se seje udeležijo pristojna ministrstva (MJU, MKGP), se na povabilo ni odzval noben predstavnik, kar so župani, glede na zaznano problematiko ocenili kot popolnoma nesprejemljivo in neresno. Predsedstvo SOS bo zato zahtevalo uradno pojasnilo ministrstev in zamrznitev izvajanja spornih določil. V kolikor sporna določila ne bodo v najkrajšem možnem času odpravljena, bo vložena ustavna presoja.

 • delovna skupina SOS za črpanje EU sredstev

Predsedstvo se je seznanilo z aktivnostmi delovne skupine SOS za črpanje EU sredstev, ki je sklicala sestanek katerega so se udeležili direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Zoran Stančič ter županje, župani in drugi predstavniki občin. Seznanili sestanku so bila predstavljena tudi prva izhodišča za prihodnjo finančno perspektivo po letu 2020.

Predsedstvo SOS je na tem mestu odprlo razpravo in opozorilo, da se mnogih potreb občin ne bo dalo več realizirati z evropskimi sredstvi, napovedi za naslednjo finančno perspektivo so namreč zelo slabe, saj bo predvidoma zelo malo ali pa v skrajnem primeru celo nič nepovratnih sredstev. Seznanili so se tudi, da se bodo maja pričela nova pogajanja glede nove finančne perspektive, pripravljajo pa se tudi spremembe zaradi brexita in predvidenih manjših sredstev. Župani so opozorili, da se večajo razvojne razlike med V in Z, na kar je treba opozarjati pri pogajanjih, dodatna sredstva pa bi bilo treba med drugim nameniti tudi za investicije v komunalno opremljenost.

***

Predsedstvo SOS se je seznanilo in potrdilo poročilo o delu SOS za leto 2017, letni načrt dela in finančne dokumente SOS za leto 2018, ki pa jih bo nato sprejemala skupščina SOS, 24.4.2018 v Ljubljani.

Županje in župani so se tudi seznanili z aktivnostmi SOS in dali soglasje, da SOS pripravi za občine ponudbo storitev potrebnih za izvajanje Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR, ki je bila sprejeta 27. aprila 201 in se bo pričela uporabljati 25. maja 2018.

Razprava pa je tekla tudi o projektu Telekoma Slovenije »Varni in povezani na domu«, v okviru katerega ponujajo kakovostno in varno bivanje na domu osebam, ki potrebujejo podporo pri samostojnem bivanju. S ponudbo storitev E-oskrba: Varni in povezani na domu so se namreč obrnili tudi na občine in jih povabili k sofinanciranju storitve. Župani takšno rešitev sicer smatrajo za dobro, so pa opozorili na problematiko sofinanciranja s strani občin, saj imajo le-te vedno manj sredstev ter nujnost vključitve države, ki bi morala zagotoviti trajnost financiranja in problematiko tudi sistemsko urediti.

Galerija

NOVICE SOS

Sestanek glede prenosa pooblastil na občinske inšpektorje 2/1

V torek 10. aprila je v prostorih Ministrstva za prostor z generalno direktorico Barbaro Radovan potekal sestanek na temo prenosa pooblastil nad enostavnimi objekti na občinske inšpektorje.

Skupnost občin Slovenije je na MOP naslovila več dilem, ki jih je potrebno rešiti še pred začetkom uporabe nove gradbene zakonodaje. Na začetku so predstavnice IRSOP ponovno poudarile, da ne hranijo več tisoč zadev, teh naj bi bilo zgolj kakšnih 500.

Kot prvo smo izpostavili dilemo, katere prijave s področja enostavnih objektov se prenašajo na občine. Na sestanku je bilo poudarjeno, da:

 • vse zadeve, v katerih je IRSOP že izvedel kakšno dejanje bo zaključil IRSOP. V zadevah, kjer se premeni pravna podlaga in objekti več ne bodo kršili Uredbe  o razvrščanju objektov bo IRSOP ustavil s sklepom. Po stališču MOP in IRSOP ne bi smelo biti težav, da občinski inšpektorji za iste objekte odprejo nov postopek v kolikor bo objekt v neskladju s prostorskim aktom. Njihovo stališče je, da IRSOP objekt presoja z vidika gradbene zakonodaje, ne pa z vidika skladnosti s prostorskim aktom (to bodo preverjali občinski inšpektorji). Tako po njihovem stališču ne gre za enak postopek.
 • Vse prijave, po 1.6.2018 bo IRSOP odstopil občinam oziroma občinskim inšpektoratom (tako se bo preprečilo, da bo dva prekrškovna organa začela postopek za enako zadevo).
 • Prijave, ki so jih prejeli na IRSOP pred 1.6.2018 in za katere še ni bilo izvedeno nobeno dejanje, se bodo odstopile občinam oziroma občinskim/medobčinskim inšpektoratom.

Kot drugo je bila izpostavljena potreba po tesnem sodelovanju med IRSOP ter občinskimi inšpektorji. Občinski inšpektorji bodo potrebovali povratne informacije o vsaki odločitvi IRSOP na določeni parceli. Tako je bilo s strani IRSOP izpostavljeno, da si prizadevajo za dobro sodelovanje in da z njihove strani glede tega ne bi smelo biti težav. Prav tako je bilo povedano, da ima IRSOP vse odločbe od leta 2016 digitalizirane in vnesene v PIS. Tako bodo občinski inšpektorji v PIS videli, ali je določeni parceli bila izdana odločba in kakšna. Za odločitve med 1995 in 2016 bo IRSOP preveril, na kakšen način bi lahko posredoval informacijo o njihovih zaključenih postopkih občinam.

Kot tretje pa smo prosili za razlago 243. člena ZUreP-2, ki govori o odreditvi vzdrževalnih del. S strani MOP so pojasnili, da navedeni člen ne nadzirajo ali izvršujejo občinski inšpektorji, zato tudi v zakonu nimajo pooblastila. Pojasnili so, da navedeni člen v povezavi z občinskim odlokom izvajajo občinske službe (ne inšpektorji). Uresničitev odločbe pa v primeru neupoštevanja izvedejo preko izvršbe. Po pojasnilih MOP kršenje navedenega člena ne predstavlja prekrškovnega postopka, zato ga tudi ne nadzirajo/izvajajo občinski inšpektorji.

34. Plenarno zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti o človekovih pravicah in proračunskih rezov na lokalni ravni 2/2

V torek, 27. in v sredo, 28. marca je v Strasbourgu potekalo 34. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Zasedanja so se udeležili člani  slovenske delegacije, mag. Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice, Breda Pečan, članica Občinskega sveta Občine Izola, dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje ter mladinska delegatka iz Slovenije Pascale Emily Jurenec.

Osrednja tema zasedanja je bila spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin na lokalni in regionalni ravni, Kongres je obravnaval poročila opazovalnih misij iz Makedonije in Gruzije, poročila o izvajanju Evropske listine o lokalni samoupravi iz San Marina, Lihtenštajna, Monaka in Andore. Poročilo o izvajanju Evropske listine o lokalni samoupravi v Republiki Sloveniji bo opazovalska skupina predstavila na 35. zasedanju Kongresa v novembru 2018.

Pomembno pozornost so delegati namenili krčenju sredstev Sveta Evrope za delovanje Kongresa lokalnih iz regionalnih oblasti za več kot 10% v primerjavi s prejšnjim letom, kar resno ogroža številne programe Kongresa za ohranjanje in krepitev demokracije ter človekovih pravic na lokalni in regionalni ravni v  državah članicah Sveta Evrope.

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti vzpodbuja vključevanje mladih v odločevalske procese na lokalni in regionalni ravni, hkrati pa redno vključuje mlade v svoje delovanje. Na 34. zasedanju Kongresa so tako sodelovali tudi mladinski delegati iz štiridesetih držav članic Sveta Evrope. Ti so se vseskozi vključevali v razprave in skozi intervencije podajali svoja stališča o obravnavanih resolucijah.

Pascale Emily Jurenec, mladinska delegatka iz Slovenije se je aktivno vključila v razpravo ob sprejemanju resolucije o promociji človekovih pravic na lokalni in regionalni ravni, pri čemer je izpostavila dva ključna elementa. Izobraževanje, za katerega meni, da je pogoj za razvoj strpnih, medsebojno spoštljivih ter kritično razmišljujočih individumov. Kot drugi element pa spoštovanje, pri čemer je pomembno, da ta ne ostaja zgolj pojem in črka na papirju temveč mora postati pogoj, če želimo ustvarjati zdravo družbo, ki jo tvorijo etični, spoštljivi in ustvarjalni posamezniki.

Prav ti elementi pa so tudi vodilo za izpeljavo projekta z naslovom Odgovornost do svobode govora, ki ga v okviru funkcije mladinskega delegata namerava izpeljati v prihajajočih mesecih.

 

Pripravila: Pascale Emily Jurenec in Tine Šteger

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Odgovori k vprašanjem na ZSRT-1 3/1

14.3.2018 je Skupnost občin Slovenije izvedla seminar o novostih ZSRT-1 in pripravah odlokov o turistični taksi, na katerem so bile izpostavljena določena vprašanja in dileme, ki jih ZSRT-1 ne določa natančno, vplivajo pa na vsebine, ki jih bodo občine zapisale v odloke.

 1. 3. 2018  je bil na MGRTsestanek predstavnikov različnih resorjev MGRT, MF, RSRS, FURS, STO, AJPES in OBČIN, ker morajo občine odloke o turističnih taksah sprejeti do 15. 6. 2018 in ga bodo morale prav kmalu dati v 1. obravnavo. Sestanek je sklical SOS z namenom, da bi odgovorili na odprta vprašanja.

Nekatera so bila odgovorjena, nekaj odgovorov pa smo na SOS prejeli naknadno, objavljena so na naslednjih povezavah:

10.4.2018 Odgovor – Davek sobodajalcev (normirani stroški)

9.4.2018 Parkirišča za avtodome (PZA) in turistična taksa

5.4.2018 Pojasnilo FURS glede obračunavanja obresti v postopku izterjave turistične in promocijske takse

Vprašanja in odgovore k ZSRT-1 objavlja tudi MGRT tukaj:  http://www.mgrt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/turizem/veljavni_predpisi/.

Dostava podatkov za odmero dohodnine o subvencijah najemnine – 17.4. – 18.4.2018 – DODATNI ROK: 24. 4. 2018 3/4

Obveščamo vas, da je z mesecem marcem 2018 bil občinam omogočen dostop do potrebnih podatkov v distribucijskem modulu pri MDDSZ za potrebe poročanju FURS za odmero dohodnine o subvencijah najemnin. V skladu s spremembo 50. člena ZUPJS. Več o tem TUKAJ.

FURS je s strani SOS in občin prejel informacijo, da je Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti občinam omogočil dostop do podatkov, ki jih občine potrebujejo za posredovanje podatkov za VIROPR.DAT (subvencije najemnine)  Finančni upravi RS.

V skladu z dopisom številka 0920-1911/2018-2, z dne 5. 3. 2018, ki ga najdete TUKAJ, FURS obvešča, da bo FURS odprl portal eDavki  za dostavo podatkov o dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine – datoteka VIROPR.DAT, v torek 17. 4. 2018 od 7. ure  dalje do srede 18. 4. 2018 do konca dne. DODATNI ROK: 24. 4. 2018 od 10. do 12. ure

Občine naprošamo, da posredujete zahtevane podatke v navedenem časovnem okvirju, glede na to, da so posamezne občine podatke že hotele posredovati, vendar tega zaradi zaprtega portala ni bilo mogoče opraviti.

NOV Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-2 3/5

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo novo besedilo predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, EVA 2017-2030-0039).

Pomembna novost v predlogu se nanaša na občine in javne vzgojno-izobraževalne zavode, za katere velja, da lahko določijo pooblaščene osebe v dveh letih od uveljavitve tega zakona. Do poteka tega roka lahko njihove naloge zagotavljanja skladnosti obdelave osebnih podatkov po tem zakonu opravljajo druge osebe iz občinske uprave oziroma zavoda, ki so pristojne za izvajanje notranjih nadzorov ali revizij ali podobnih delovanj (XII. del, prehodne in končne določbe).

Celotno besedilo predloga zakona najdete na tej povezavi.

Vaše pripombe in stališča nam lahko posredujete na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

Srečanje županj v Sv. Andražu v Slovenskih goricah 4/1

Županje v Turnišču, na 11. srečanju.

Županje občin članic Skupnosti občin Slovenije se bodo na 12 srečanju zbrale v ponedeljek, 16. aprila 2018. Gostiteljica srečanja je županja občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Darja Vudler. V strokovnem delu srečanja bo dr. Simona Kukovič govorila o principih vodenja občin, v drugem delu pa si bodo županje ogledale najuspešnejše zgodbe občine Sv. Andraž.

17.4. / Predstavitev dobrih praks ob prijavi na natečaj Branju prijazna občina 4/2

Vabimo vas na predstavitev razpisne dokumentacije za prijavo na natečaj Branju prijazna občina v letu 2018, ki bo v torek, 17. aprila 2018, ob 10. uri v dvorani v pritličju Ministrstva za kulturo RS. 

Namen in dokumentacijo natečaja bodo uvodoma predstavili Marjan Gujtman in Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo RS ter Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic.

S svojim načinom prijave na natečaj v letu 2017 in s primeri dobre prakse se bodo predstavile tudi nekatere občine, ki so v lanskem letu pridobile naziv Branju prijazna občina, in sicer: Občina Hrastnik, Občina Hrpelje Kozina, Občina Prevalje, Občina Škofja Loka in Občina Velike Lašče. Dogodek se bo predvidoma zaključil do 12. 30 ure.

Predstavitev je brezplačna. Prijavite se lahko z izpolnjeno prijavnico, ki jo pošljete do 16.4.2018 na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu na 02 234 15 03.

18.4. / Participatorni proračun v lokalnih skupnostih: od ideje do izvedbe 4/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na informativni posvet z naslovom Participatorni proračun v lokalnih skupnostih: od ideje do izvedbe. Dogodek bo potekal 18.4.2018 od 10.00 – 13.00 v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska 1, Grosuplje.

V Skupnosti občin Slovenije si prizadevamo za razširitev participatornih praks v občinah. V ta namen smo že v letu 2017 pripravili priročnik za lokalne skupnosti, imenovan Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. Izdelali smo jih z namenom, da služijo kot temeljno orodje za učinkovitejše vključevanju občank in občanov pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev. Ob tem se zavedamo, da je eno izmed najpomembnejših (in hkrati najobčutljivejših) področij vključevanja občank in občanov v odločanje na lokalni ravni, priprava participatornega proračuna.

Programi participativnega proračuna lokalne skupnosti so inovativni postopki oblikovanja politik, pri katerih so občanke in občani neposredno vključeni v sprejemanje političnih odločitev na lokalni ravni o porabi proračunskih sredstev. Namen participatornega proračuna je vzpostavitev komunikacijskih kanalov med občino in občani in prenos deleža odločanja o porabi skupnih sredstev na skupnost samo. S participatornim proračunom lahko prebivalci občine, mestne četrti ali krajevne skupnosti sami prepoznajo probleme ali možnosti izboljšav, predlagajo rešitve in med podanimi predlogi izberejo tiste, ki jih ocenjujejo za najpomembnejše.

Četudi je praksa participatornega proračuna v tujini že vrsto let prisotna, je pomembno upoštevati, da ni enotnega ali natančnega modela te prakse. Tako tudi predstavitev izvajanja prakse participatornega proračuna skozi posvet Participatorni proračun v lokalnih skupnostih: od ideje do izvedbe ni zamišljena kot edina možnost izvedbe, pač pa kot predstavitev modela obstoječe dobre prakse v Sloveniji, ki vam je lahko v pomoč pri oblikovanju modela, glede na politično, družbeno in gospodarsko okolje v vašem mestu ali občini.

Informativni posvet je namenjen županjam in županom ter vsem zainteresiranim zaposlenim v občinskih upravah.

Vabilo in program dogodka

19.4. / Elektronska oddaja ponudbe – PRESTAVLJEN 4/4

Skupnost občin Slovenije organizira seminar na temo elektronske oddaje ponudbe. Na seminarju bo predavala Milena Basta Trtnik, ki ima bogate izkušnje z uporabo aplikacije elektronske oddaje ponudb na Hrvaškem, kjer elektronska oddaja ponudb poteka že od 1.1.2016 dalje. Na seminarju bo predstavljena e-JN aplikacija, ki jo je vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo ter izpostavljene izkušnje ter praksa glede uporabe primerljivega sistema za elektronsko oddajo ponudb v članici EU, Hrvaški.

Seminar bo potekal v četrtek, 19. aprila 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor. VABILO

Seminar bo trajala predvidoma do 13.00 ure.

Predavateljici bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici.

24.4. / Redna letna skupščina SOS 2018 4/5

Županje in župane občin članic SOS obveščamo, da bo redna letna seja Skupščine SOS potekala v torek, 24.4.2018, s pričetkom ob 9. uri v Best Western Premier Hotelu Slon, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana. Ob 8.30 bomo pričeli z registracijo za skupščino SOS.

 Vabilo s predlaganim dnevnim redom.

Vljudno vas naprošamo, da se seje skupščine zanesljivo udeležite in nam vašo udeležbo sporočite z izpolnjeno prijavnico na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali preko faksa na številko 02 234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor, najkasneje do ponedeljka, 23.4.2018. V kolikor se skupščine ne morete udeležiti, lahko za udeležbo na skupščini pooblastite pooblaščenca.

 

10.5. / Posvet “Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih” 4/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom »Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«.

Posvet bo potekal v četrtek, 10. maja 2018, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

April mesec krajinske arhitekture 5/1

April je Mesec krajinske arhitekture in v Društvu krajinskih arhitektov Slovenije ga letos praznujejo že enajsto leto zapored. Pod okriljem društva se širom Slovenije odvijajo dogodki, ki jih objavljajo v koledarju. Z izvedbo razstav, predavanj, pogovorov, vodenih ogledov, sprehodov in delavnic med zainteresirano javnost širijo svoje poslanstvo in predstavljajo svoje prispevke k urejanju prostora in h kakovosti okolja. Letos osrednjo pozornost posvečajo odkrivanju, raziskovanju in interpretaciji kulturne dediščine in se tako pridružujejo praznovanju Evropskega leta kulturne dediščine, ki poteka pod geslom “Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost”.

Več informacij najdete na www.dkas.si, kjer so tudi zadnja različica koledarja ter vabila z opisom dogodkov.

 

Redne lokalne volitve 2018 – napoved strokovnih posvetov z občinami 5/2

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo Ministrstva za javno upravo glede že napovedanih dveh dogodkov, povezana s pripravami na redne lokalne volitve 2018 (v mesecu juniju predstavitev zakonodajnih novosti za predstavnike združenj občin in občinskih uprav, po razpisu rednih lokalnih volitev pa še strokovni posvet za občinske volilne organe).

Dogodka bosta:

 • v sredo, 13. junija 2018 – strokovni posvet z naslovom »PRIPRAVE NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2018«

Izvajalca MJU (Služba za lokalno samoupravo) in DVK

Organizator posveta: MJU

Lokacija: Maistrova 10 (dvorana Ministrstva za kulturo)

Ciljna publika: predstavniki občinskih uprav

Pričakovano število udeležencev: 100

 • v sredo, 29. avgusta 2018 – strokovni posvet z naslovom »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018«

Izvajalci DVK, MJU, GURS, MNZ

Organizacija posveta: DVK (rezervacija, najem in plačilo dvorane), MJU (dogovor z ostalimi udeleženci, aktivnosti, povezane z informacijsko podporo LV2018, ..)

Lokacija: Kongresni center Brdo

Ciljna publika: občinski volilni organi (predsednik, namestnik in tajnik OVK)

Pričakovano število udeležencev: 300

 

Za vsakega od dogodkov boste pravočasno prejeli vabilo, program in prijavnico!

17.4./ »V času pred volitvami: pogovarjajmo se o družbeno relevantnih temah« 5/3

V ČASU PRED VOLITVAMI: POGOVARJAJMO SE O DRUŽBENO RELEVANTNIH TEMAH
17. aprila 2018 od 13. do 15.30 ure v Atriju ZRC Ljubljana

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj vas vabi na razpravo ob predstavitvi Manifesta civilne družbe za razvoj Slovenije in v luči predvolilnega obdobja z naslovom »V času pred volitvami: pogovarjajmo se o družbeno relevantnih temah«.

Razpravo bodo s kratkimi uvodi odprli Gaja Brecelj, Srečo Dragoš, Vid Doria in Živa Kavka Gobbo. Sledil bo pogovor z udeleženci – strokovnjaki, mnenjskimi voditelji, predstavniki političnih strank, civilne družbe in medijev, ki ga bo moderirala novinarka Ksenija Horvat. Razprava bo vsebinsko sledila ključnim temam civilnodružbenega razvojnega manifesta Za družbo blaginje v trdni mreži življenja.

Prijavite se lahko tukaj.

23.4./ Celodnevna delavnica o plačnem sistemu v Sloveniji 5/4

Ministrstvo za javno upravo vas vabi na celodnevno delavnico o plačnem sistemu v Sloveniji, ki jo organizirajo skupaj s Službo za podporo državam pri strukturnih reformah pri Evropski komisiji (SRSS). Delavnica bo potekala 23. aprila 2018 v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana, s pričetkom ob 9.00.

Namen delavnice je podpreti slovenske organe pri izboljšanju uspešnosti plačnega sistema v javnem sektorju.

Več informacij o programu in prijavi najdete v vabilu.

26.4./ 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta 5/5

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) in Mednarodna zveza za telekomunikacije (International Telecommunication Union – ITU) organizirata 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta  – United for Smart Sustainable Cities Initiative (U4SSC), ki bo potekalo 26. aprila 2018, Malaga, Španija.

U4SSC je pobuda Združenih narodov za podporo doseganju 11. cilja trajnostnega razvoja: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja (Agenda 2030 za trajnostni razvoj). Predstavlja svetovno platformo za podporo politikam in za spodbujanje uporabe IKT za lažji prehod mest v pametna in trajnostna mesta.

Glavni cilji srečanja so:

 • preveritev nalog U4SSC;
 • predstavitev rešitev, razvitih v okviru U4SSC v letu 2017;
 • zagotoviti platformo za predstavitev stališč o nedavnih trendih in za razmislek o možnostih za opredelitev strategij, med drugim o standardizaciji, vključevanju in interoperabilnosti za izgradnjo pametnejših in bolj trajnostnih mest;
 • razmislek o prihodnjih aktivnostih in priprava akcijskega načrta za 2018-2019;
 • vključitev v razprave o ‘Global Smart Sustainable Cities Index’.

Na srečanju se bodo zbrali vodilni strokovnjaki na področju pametnih mest in trajnostnega urbanega razvoja, od mestnih načrtovalcev do inženirjev, oblikovalcev, oblikovalcev politik, uradnikov, regulatorjev, akademskih strokovnjakov in strokovnjakov za standarde.

Dogodek je brezplačen in odprt za vse – za predstavnike vlad, mest, združenj mest, mednarodnih, lokalnih ali regionalnih organizacij, zasebnega sektorja, znanstvenih in raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij ter za posamezne strokovnjake iz držav članic IUT in UNECE (tudi Slovenija).

Več informacij: https://www.unece.org/index.php?id=48087.

Srečanje se bo odvijalo v povezavi z 9. Greencites forumom –  Pametni in trajnostni urbani razvoj (Greencities – Forum of Urban Intelligence and Sustainability), ki bo potekal od 25. do 26. aprila 2018, prav tako v Malagi, Španiji. Več informacij: http://greencities.malaga.eu/en/.

8. in 9.5./ Mednarodna LIFE konferenca za mreženje LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo 5/6

Ministrstvo za okolje in prostor je prepoznalo kmetijski sektor kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. V Sloveniji so sicer že zbrali nekaj primerov dobre prakse, vendar se želijo pridružiti državam članicam, ki uspešno črpajo LIFE sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu.

Zato vas vabijo na mednarodno LIFE konferenco za mreženje LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo, ki bo potekala 8. in 9. maja 2018, z ogledom LIFE projektov na terenu in konferenco v Kongresnem centru Brdo.

Mednarodna konferenca za mreženje bo namenjena predstavitvi priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov s podporo LIFE projektov. Program bo omogočal vrsto priložnosti za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.

Zagotovite si svoje mesto preko spletnega obrazca, najkasneje do 23. aprila 2018.

Udeležba je brezplačna.

VLADA RS

176. redna seja Vlade RS 6/1

Predlog poslancev za noveliranje zakona o prispevkih za socialno varnost

Vlada je sprejela mnenje k predlogu novele zakona o prispevkih za socialno varnost, ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem. Vlada predlagani izenačitvi prispevne stopnje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalca in zavarovanca nasprotuje, saj pomeni enostranski poseg v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja brez upoštevanja vseh ostalih elementov tega sistema in učinkov na ostale družbene podsisteme. Poleg tega se po mnenju vlade znatno povečuje stroškovna obremenitev dela na vseh segmentih gospodarstva in tudi v javnem sektorju.

Skupina poslank in poslancev predlaga izenačitev prispevne stopnje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalca s prispevno stopno zavarovanca, torej povečanje z 8,85 % na 15,50 odstotka. Dvig naj bi se uveljavil postopoma, in sicer po dve odstotni točki v letih 2020 in 2021 ter za 2,65 odstotne točke v letu 2022.

Prvo vmesno poročilo o uresničevanju Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020

Po letu in pol je Ministrstvo za javno upravo, pristojno za lokalno samoupravo, pripravilo prvo vmesno poročilo o uresničevanju strateških usmeritev.

Aktivnosti vlade se nanašajo na uresničevanje akcijskega načrta skozi normativno dejavnost (šest zakonov in navodilo za izvajanje poslovnika Vlade RS) in z aktivnostmi, ki niso povezane s spremembami predpisov (priprava smernic za občinske uprave, izvedba izobraževalnih vsebin itd.).

Izvedene aktivnosti iz Strategije razvoja lokalne samouprave 2020 so razdeljene v dve skupini, na tiste, ki sodijo v sklop ‘demokratičnost’ in tiste, ki sodijo v sklop ‘učinkovitost’.

Med temi je nekaj takšnih, ki so ali bodo realizirane skozi nove zakonodajne rešitve npr. novele zakonov o občinskem redarstvu, o lokalni samoupravi, o financiranju občin in o lokalnih volitvah. Druge pa so projektne vsebine, ki se nanašajo na trajno ali časovno omejeno aktivnost ministrstva pri strokovnem nadzoru občin, ozaveščanje o vlogi sodelovanja prebivalcev, krepitev transparentnosti, zakonodajno sled in preprečevanje lobiranja.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z ovrednotenjem finančnih posledic zakonov in podzakonskih predpisov na občinske proračune

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Državnega zbora Republike Slovenije Jožeta Tanka v zvezi z ovrednotenjem finančnih posledic zakonov in podzakonskih predpisov na občinske proračune.

Sistem financiranja občin ureja Zakon o financiranju občin (ZFO-1). Zakon v 11. členu določa naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine in jih morajo občine opravljati na podlagi zakonov. Z ZFO-1, ki ga je sprejel državni zbor decembra 2017, pa je bil bolj natančno določen postopek izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog. Na podlagi 12. člena ZFO-1 je vlada že sprejela Uredbo o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog, na podlagi katere se bodo vsako leto izračunavali povprečni stroški za financiranje nalog občin. Z novim ZFO-1 je bil postopek določitve povprečnine ločen od postopka izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog.

Postopek za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog v tekočem letu, za naslednji dve proračunski leti, se začne z izračunom navedenih stroškov in ga pripravi Ministrstvo za finance ob upoštevanju: tekočih odhodkov in tekočih transferov za te naloge v preteklih štirih letih, ki jih občine sporočajo ministrstvu; povečanega ali zmanjšanega obsega ocenjenih tekočih odhodkov in transferov za tekoče leto zaradi učinkov novih in spremenjenih predpisov, sprejetih v prejšnjem in tekočem letu, ki jih ugotovi ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog (11. člen ZFO-1) in zmanjšanja tekočih odhodkov in transferov za sredstva sofinanciranja teh nalog iz državnega proračuna in od uporabnikov javnih storitev ter zmanjšanja za obvezne dajatve, določen v področnih predpisih za naloge iz 11. člena ZFO-1 v prejšnjih štirih letih.

Na podlagi ZFO-1 namreč Ministrstvo za finance ugotovi obseg sredstev, ki so jih občine namenile za izvajanje obveznih nalog določenih s področnimi zakoni, ta obseg pa se zmanjša za sredstva sofinanciranja obveznih nalog. Poleg tega pa se obseg sredstev lahko poveča ali zmanjša zaradi finančnih učinkov novih in spremenjenih predpisov, sprejetih v prejšnjem in tekočem letu, ki jih ugotovi ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog. Postopek ugotavljanja finančnih učinkov novih in spremenjenih predpisov, sprejetih v prejšnjem in tekočem letu, vodi Ministrstvo za finance vsako leto pred začetkom pogajanj z  združenji občin za določitev višine povprečnine.

Ministrstvo za finance, izračuna povprečne stroške za financiranje občinskih nalog za naslednji dve proračunski leti in jih z obrazložitvami pošlje reprezentativnim združenjem občin najpozneje do 1. julija tekočega leta (12. člen ZFO-1).

Ustanovitev delovne skupine vlade za pripravo sistemskih sprememb zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč

Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za pripravo sistemskih sprememb zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč. Naloga delovne skupine je do 1. aprila 2019 pripraviti sistemske spremembe zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč, ki bodo omogočale hitro ukrepanje brez posebnih interventnih zakonov za posamezne škode.

(Vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

WiFi4EU 7/1

Evropska komisija je dne, 31.3.2018 predstavila spletni portal, posvečen pobudi WiFi4EUObčine iz vse Evrope, ki se želijo potegovati za finančna sredstva EU za vzpostavitev dostopnih točk za brezplačen javni brezžični internet, lahko že registrirajo svoje podatke na www.WiFi4EU.eu. Prvi razpis bo objavljen sredi maja, boni pa bodo razdeljeni po vrstnem redu prejetih prijav.

Program WiFi4EU občinam ponuja bon v vrednosti 15.000 evrov za vzpostavitev brezžičnega interneta na javnih mestih, npr. v knjižnicah, muzejih, javnih parkih in na trgih. Pobuda WiFi4EU bo prispevala k uresničitvi vizije, da do leta 2020 vsaka evropska vas in vsako mesto dobita brezplačen brezžični dostop do interneta v okolici glavnih središč javnega življenja. Občine lahko z boni WiFi4EU kupijo in namestijo opremo za brezžični internet (brezžične dostopovne točke) v središčih, ki jih same izberejo. Stroške vzdrževanja omrežja bodo krile občine.

Skupaj je do leta 2020 za financiranje opreme za storitve brezplačnega javnega brezžičnega interneta na voljo 120 milijonov evrov proračunskih sredstev EU za do 8.000 občin v vseh državah članicah ter na Norveškem in Islandiji. Komisija bo ob zagotavljanju geografskega ravnotežja objavilatisoč občin, ki bodo prejele finančna sredstva v okviru prvega razpisaVsaka sodelujoča država bo prejela najmanj 15 bonov. Nadaljnji štirje razpisi v okviru pobude WiFi4EU bodo objavljeni v naslednjih dveh letih.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_sl.htm

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2066_en.htm in https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu

 

Odprte prijave za Mobilni evropski program strokovnega razvoja na področju podnebnih sprememb 7/2

Odprte so prijave na program PIONEERS INTO PRACTICE 2018 – Mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij povezanih s podnebnimi spremembami. Program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. Je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov in storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb.

Prijave so odprte do 15. 4. do 24:00 na spletni strani pioneers.climate-kic.org

Program je sestavljen je iz delavnic v Ljubljani (skupno 5 dni), e-learninga, skupinskega projekta ter strokovne izmenjave (placementa) za 4-6 tednov pri gostiteljski organizaciji.  Kritje potnih stroškov in stroškov nastanitve za pionirje v času trajanja programa v znesku 2 tisoč EUR.

Pogoji za prijavo:

– kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en. omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj;

– kot gostiteljske organizacije (hosti) se lahko prijavijo organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

Razpis za naj prostovoljca/prostovoljko v javni upravi za leto 2017 7/3

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 5. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2017.

S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2017 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.

Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/njo do 16. aprila 2018 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za NAJ naziv za leto 2017. Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Pošljite izpolnjeno prijavnico na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC IN NAJ PROSTOVOLJKA ZAPOSLEN/A V JAVNI UPRAVI 2017«.

Nagrajenca in nagrajenko bodo slavnostno razglasili na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 15. maja 2018. Ta naziv posameznik/posameznica lahko prejme samo enkrat.

Dosedanji prejemniki naziva NAJ PROSTOVOLJKA / PROSTOVOLJEC ZAPOSLENA/ ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leta 2012, 2014, 2015 in 2016 so bili Matej Markovič, zaposlen na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, Boris Krabonja, zaposlen na Srednji ekonomski šoli Maribor, Aleš Oven, zaposlen na Univerzi na Primorskem in Ivan Kramberger, zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve.

Več na http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi.

Razpis programa ESPON: Funkcionalna urbana območja in regije Evrope 7/4

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON je objavil razpis za izvedbo raziskovalnega projekta “Funkcionalna urbana območja in regije Evrope”. Razpis je objavljen na luksemburškem in evropskem portalu javnih naročil. Rok za ponudbe je 27. 4. 2018 ob 15:00.

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Cilj projekta Funkcionalna urbana območja in regije Evrope je razvoj orodij za primerjavo in analizo podatkov o trenutnem stanju in trendih razvoja funkcionalnih urbanih območjih in drugih funkcionalnih regij v Evropi.
Podrobneje se lahko z razpisom, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 7/5

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je bil torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Odprt 2. javni razpis za projekte v programu Interreg ADRION 7/6

Program Interreg ADRION je 26.3.2018 odprl 2. javni razpis za projekte iz Prednostne osi 2 – turizem in okolje. Razpis, kjer je na voljo 34,3 mio. EUR EU sredstev, bo odprt do 26.6.2018. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na programski spletni strani.

Prvi izmed dveh Transnacionalnih dogodkov na temo 2. razpisa bo 11.4.2018 v Tirani. Več informacij o samem dogodku si oglejte na povezavi. Nacionalni informativni dan bo potekal 16.4.2018 v Ljubljani. Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

Poziv EU Komisije – Evropska prestolnica pametnega turizma 7/7

V skladu s pripravljalnim ukrepom, ki ga je predlagal Evropski parlament, je Evropska komisija objavila natečaj za podelitev naziva Evropska prestolnica pametnega turizma. Ta nova pobuda nagrajuje evropska mesta in jim daje priložnost, da svoje vzorne prakse delijo kot pametne turistične destinacije.

Pobuda bo predstavila dosežke turističnih destinacij po vsej EU na naslednjih področjih:

 • TRAJNOST
 • DIGITALIZACIJA
 • KULTURNA DEDIŠČINA IN USTVARJALNOST
 • DOSTOPNOST

Dve mesti, ki prikazujeta najbolj inteligentne, inovativne in vključujoče rešitve na vseh omenjenih področjih, bosta nagrajeni z nazivom “Evropska prestolnica pametnega turizma 2019”.

Dodatna štiri mesta bodo prejela nagrade European Smart Tourism za izjemne dosežke v posameznih kategorijah, navedenih zgoraj.

Za prijavo uporabite spletno stran na spletnem mestu SmartTourismCapital.eu do 30. junija 2018 ob 16. uri po srednjeevropskem času.

Več v priponki (v angleškem jeziku)ECOST_Factsheet_EN

NOVICE DRUGIH

Poostren inšpekcijski nadzor pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj 8/1

V lanskem letu se je v podjetjih, katerih dejavnost je povezana z ravnanjem z odpadki, zgodilo več požarov. Vlada RS je zato sprejela sklep, da morajo projektne skupine opraviti poostren inšpekcijski nadzor pri imetnikih okoljevarstvenih dovoljenj (OVD). V skladu s tem sklepom vlade bodo projektne skupine s 1. 9. 2018 pričele z delom, ki bo trajalo dve leti. Skupine bodo sestavljali inšpektorji za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor, predstavniki Agencije RS za okolje (ARSO), inšpektorji Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, inšpektorji Urada za kemikalije (v primeru objektov, ki se ukvarjajo s kemikalijami) in energetski inšpektorji Inšpektorata RS za infrastrukturo.

Cilj skupin bo opraviti inšpekcijski nadzor po vseh predpisih, ki jih nadzirajo posamezne inšpekcije. V poročilu bodo predlagale morebitne dopolnitve in spremembe posameznega OVD, opozorile na neusklajenost dovoljenja z zakonodajo ter predlagale spremembe zakonodaje. Naloga predstavnika ARSO bo sprememba oz. dopolnitev OVD, kjer bodo  to dopuščali predpisi. Skupine bodo vsak teden opravile nadzor pri petih imetnikih OVD, kar pomeni, da bo do konca leta 2018 opravljen inšpekcijski nadzor v približno 70. napravah, ki imajo izdan OVD. (Vir: MOP)

 

Javna razgrnitev okoljskega poročila za Strategijo za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v prometnem sektorju v Sloveniji 8/2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je odločilo, da je za Strategijo za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v prometnem sektorju v RS, ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo, treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana območja narave. Z objavo okoljskega poročila na spletni strani MOP, in sicer skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja, začenja javno razgrnitev tega gradiva, ki bo trajala do 18. maja 2018.

Cilj Strategije za alternativna goriva je vzpostavitev nacionalnega okvirja politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju ter za vzpostavitev ustrezne infrastrukture. Izvedba ukrepov Strategije za alternativna goriva pelje k nizkoogljični družbi in je brez posegov v okolje, ki bi lahko škodili naravi, vodam ali kulturni dediščini. Polnilno omrežje za alternativna goriva se bo umeščalo ob obstoječi cestni infrastrukturi in ob največji možni uporabi obstoječega omrežja polnilne infrastrukture.

V okoljskem poročilu so opredeljene usmeritve in priporočila za doseganje okoljskih ciljev. V postopku celovite presoje vplivov na okolje je javnost povabljena, da do 18. maja 2018 poda svoje pripombe in mnenje k okoljskemu poročilu za Strategijo za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v prometnem sektorju v RS.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.