V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICE DOMŽALE, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, POSTOJNA, SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, MOZIRJE, SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI IN MARKOVCI.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Uspešni projekti občin: Izgradnja vrtca v Cankovi (Občina Cankova) 1/1

Izvedba: 2021-2022
Financiranje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Cankova
Izvedba novogradnje (prizidave) vrtca na Cankovi zajema tudi nakup in vgradnjo notranje opreme ter zunanjo ureditev. Z izvedeno investicijo se bodo povečali in izboljšali pogoji in površina namenjena kakovostnemu izvajanju dejavnosti predšolske vzgoje, pridobljenih bo 620,04 m2 uporabnih površin (432,27 m2 novogradnje, 187,77 m2 rekonstrukcije).
Pri izvedbi investicije se pomembni tudi pozitivni dejavniki, povezani z njegovo uresničitvijo:
– povečana kakovost razpoložljivih površin za izvajanje predšolske vzgoje,
– dostopnost fizično oviranim osebam,
– povečana energetska učinkovitost javne stavbe, relativno zmanjšanje emisij,
– dvig kakovosti izvajanja predšolske vzgoje z neposredno povezavo z zunanjimi površinami,
– izboljšanje delovnih pogojev za vzgojitelje in druge strokovne delavce,
– sinergije z obstoječim vrtcem v neposredni bližini.

NOVICE SOS

SOS dosegel novo razlago obdavčitve zunanjih poslovnih površin 2/1

Občine članice so opozorile Skupnost občin  Slovenije, da  so  največja trgovska podjetja organizirano pozvala občine, da spremenijo podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za zunanje poslovne površine. Njihovo nasprotovanje plačevanja NUSZ za zunanje poslovne površine je temeljilo na Sistemskih priporočilih Ministrstva za okolje in prostor (MOP)  za izvajanje sistema nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč št. 2. iz konca leta 2021.

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije in s pomočjo odvetniške hiše pripravila priporočila občinam o tem, kako naj omenjene zahteve zavrnejo. Hkrati smo od matičnega ministrstva zahtevali nujno spremembo omenjenih priporočil in DANES prejeli dodatne obrazložitve oz. novo točko 3.1.1.4. Druge površine namenjene poslovni dejavnosti.

Med drugim so na MOP zapisali: “Glede na navedeno zunanje poslovne površine kot npr. samostojna parkirišča, tržnice, parkirišča pri hotelu, restavraciji, bencinskem servisu, trgovini in trgovskem centru, pokrite skladiščne površine ipd., po namenski in jezikovni razlagi predpisa ter novejši sodni praksi, nesporno predstavljajo tista zemljišča, od katerih se odmerja nadomestilo. Pri tem je pravna podlaga drugi odstavek 218. člena ZGO-1 v povezavi s četrtim odstavkom 60. člena ZSZ-84. Občine so tako dolžne pri pripravi podatkov za odmero nadomestila ustrezno določiti površine, ki predstavljajo predmet odmere, skladno s temi določbami.”

Več informacij najdete TUKAJ.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 2/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 1 , 2.1 in 2.2.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 2/3

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – A, B in C.

ZAKONODAJA

Zagotovitev sredstev za prevoze učencev osnovne šole z začasno zaščito v šolskem letu 2021/2022 3/1

V Uradnem listu RS, št. 42/22 z dne 24. 3. 2022 je sprejeta Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (v nadaljnjem besedilu: Uredba). Uredba v 20. členu določa, da imajo učenci z začasno zaščito pravico do brezplačnega prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Določeno je, da osnovna šola lokalni skupnosti posreduje podatke o številu učencev z začasno zaščito, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, lokalna skupnost pa do 15. dne v mesecu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, posreduje zahtevek za povrnitev stroškov prevoza. Zahtevek vsebuje podatke o številu učencev z začasno zaščito, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, in opravljenih relacijah prevozov.

Na OBRAZCU za vsak mesec posebej vpišete podatke o šoli, številu upravičenih učencev, relacijah s številom prevoženih kilometrov v eno smer, načinu prevoza in stroških prevoza ter ga v obliki E-računa posredujete na MIZŠ in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec. Vsakomesečni zahtevek občine je obvezna priloga E-računa.

Za mesec marec posredujete zahtevek do 25. aprila 2022.

MIZŠ lokalni skupnosti povrne stroške prevoza za učence z začasno zaščito za relacije, ki niso vključene v redne šolske prevoze, ki jih lokalna skupnost organizira in financira za učence osnovne šole.

Vlada določila višino povračila občinam zaradi povečanega nadzora meje 3/2

Vlada RS je ugotovila obstoj povečanega nadzora državne meje v letu 2021 v občinah in določila višino povračila posamezni občini. Skupna višina zagotovljenih sredstev v letu 2022 za delno povračilo stroškov občinam znaša pet milijonov evrov.

Dva milijona evrov (40 odstotkov sredstev) zaradi povečanega nadzora državne meje je namenjenih za vse občine ob državni meji (74 občin na zahodni, vzhodni, severni in južni meji), tri milijone evrov (60 odstotkov sredstev) pa je namenjenih za občine ob dodatno obremenjeni državni meji (32 občin na južni meji).

Med upravičene stroške sodijo:

 • stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje,
 • stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti,
 • drugi stroški, ki nastanejo občinam z namenom povečati varnost občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje.

Višino nastalih stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje občine izkažejo z ustreznimi listinami in utemeljitvijo namenske porabe. Občine pošljejo Ministrstvu za notranje zadeve zahtevek za povračilo dela stroškov, nastalih v tekočem koledarskem letu, do 15. novembra. Podlaga za povračilo stroškov so predloženi računi in dokazila o plačilih, ki jih občine priložijo zahtevku skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in listinsko dokumentacijo.

Tabela je dostopna na povezavi TUKAJ.

Opomnik glede izvajanja javne službe v skladu z novelo Zakona o zaščiti živali 3/3

Novela Zakona o zaščiti živali (v nadaljnjem besedilu: zakon) je začela veljati 16. 10. 2021.

Zakon določa, da je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba ter da se zapuščena žival namesti v zavetišče na območju občine, kjer je bila najdena, oziroma v zavetišče, ki zanjo izvaja javno službo oskrbe zapuščenih živali.

Zakon nadalje določa, da občine zagotovijo izvajanje prej omenjene javne službe v enem letu od uveljavitve zakona. V primeru neupoštevanja zakonskih določb je z zakonom predpisana globa od 800 do 10.000 eurov s katero se kaznuje odgovorna oseba občine, če občina ne zagotavlja oskrbe zapuščenih živali.

Na tem mestu vas zato prijazno opominjamo, da zagotovite zavetišča oz. uredite izvajanje javne službe najkasneje do 16. 10. 2022.

Navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene 3/4

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je oblikovalo navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene za obdobje od 1. 2. 2022 do 24. 2. 2022.

Pokritje sredstev iz naslova izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo uveljavlja občina ustanoviteljica oziroma občina koncedentka, ki je zasebnemu vrtcu podelila koncesijo za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok z zahtevkom, ki je priloga okrožnice, tako da ga posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Celotno besedilo navodila je dostopno na povezavi TUKAJ. Prilogi pa sta dostopni TUKAJ in TUKAJ.

Uredba o smernicah nosilcev urejanja prostora 3/5

Na podlagi 16. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o smernicah nosilcev urejanja prostora in jo posredovali v javno obravnavo na e-Demokracijo in ga najdete TUKAJ.

Ker se predmetna uredba nanaša tudi na vsebine nalog iz pristojnosti lokalnih skupnosti in lokalnih nosilcev urejanja prostora, vam pošiljamo osnutek uredbe in vas prosimo za vaše pripombe in predloge do 4.5.2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

(Za več informacij glede same uredbe se lahko obrnete na: barbara.radovan@gov.si ali telefon 01 478 70 31)

POVPRAŠEVANJE

Prehod daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso – zaključeno povpraševanje 4/1

Naslovila nas je občina članica, ki ima v mestnem središču urejeno ogrevanje večstanovanjskih objektov s sistemom daljinskega toplovodnega ogrevanja iz skupne kotlovnice. Trenutno se uporabniki tamkajšnje skupne kotlovnice ogrevajo kombinirano z zemeljskim plinom in kurilnim oljem, ob nastali energetski krizi pa intenzivno iščejo tudi druge alternativne oblike ogrevanja. Zanima jih:

 1. a) Ali druge občine razmišljajo o prehodu daljinskega sistema ogrevanja na druge energente? b) O kakšnih rešitvah razmišljajo?
 2. Kakšno  je mnenje občin o umeščanju skupne kotlovnice na lesno biomaso za potrebe sistema daljinskega toplotnega ogrevanja in sicer v samo mestno središče?

Odgovore najdete TUKAJ.

Obremenjevanje stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami 4/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede obremenjevanja stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami.

 Občine pogosto prejmejo pred-pripravljene pogodbe (npr. Telekom d.d.,  Elektro, vodovod,…) za obremenitev lastnih zemljišč s stvarnimi pravicami. Prvi odstavek 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) določa, da je obremenjevanje nepremičnega premoženja s stvarnimi pravicami odplačno. V praksi pa je obremenitev stvarnega premoženja občine s stvarnimi pravicami praviloma neodplačno. Drugi odstavek 70. člena ZSPDSLS-1 določa, da je ustanavljanje služnosti na nepremičnem premoženju države v korist samoupravnih lokalnih skupnosti brezplačno.

Zanima nas:

 1. Ali v vaši občini podpišete pogodbo za ustanovitev neodplačne služnosti na svoji nepremičninah brez pripomb ali takšno pogodbo zavrnete ter za ustanovitev služnosti zahtevate plačilo? V kolikor zahtevate plačilo v skladu s prvim odstavkom 70. člena ZSPDSLS-1 – kako ocenite vrednost stvarne pravice, ki jo zaračunate?
 2. Občina članica opozarja, da so zasledili prakso posameznega ministrstva oz. njegovih organov, da ob sklenitvi služnosti (npr. vodovod, kanalizacija,…) v korist posamezne občine zaračunajo tudi znesek za podelitev same služnosti. Ali kljub določilu drugega odstavka 70. člena ZSPDSLS-1 tak znesek plačate?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 21. 4. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

19. 4. / Davek na dodano vrednost v lokalnih skupnostih 5/1

Kdaj je vaša obveznost izdati račun? Kakšne so novosti v Zakonu o DDV, ki veljajo od 22. 1. 2022? Kateri so tisti obvezni podatki, ki morajo biti na računu? Ste bili kdaj v dilemi kdaj gre za zahtevek in ni obračunan DDV oz. kdaj gre za račun in je obračunan DDV?

Na vsa našteta vprašanja vam bodo na izobraževanju odgovorili strokovnjaki z davčnega področja Finančne uprave Republike Slovenije, ki bodo predstavili naslednje teme:

9.00 – 10.30 Predstavitev zadnjih aktualnih sprememb DDV zakonodaje

Izdajanje računov

Prejemnik kot plačnik DDV

10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.45 Transakcije z nepremičninami z vidika DDV
11.45 – 12.00 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

21.4. / Komuniciranje uspehov lokalnih skupnosti na Facebooku in Instagramu 5/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom KOMUNICIRANJE USPEHOV LOKALNIH SKUPNOSTI NA FACEBOOKU IN INSTAGRAMU, ki bo potekalo v četrtek, 21. 4. 2022, med 10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom.

Danes se je velik del komunikacije preslikal med družbena omrežja, Facebook (FB) in Instagram (IG) predstavljata najbolj priljubljeni družbeni omrežji v Sloveniji, ko govorimo o povprečnem prebivalcu, zato je prav, da jih vsi tisti, ki ste v občinah in javnih zavodih ukvarjate s komuniciranjem dobro poznate. Za vas smo pripravili seminar, na katerem boste spoznali:

 • v čem se razlikujeta FB in IG ter zakaj so razlike pomembne za komuniciranje,
 • v kakšnem tonu komuniciramo in kakšne vsebine komuniciramo in FB in kaj na IG,
 • s kakšne pozicije komunicira lokalna skupnost in kako se odzivamo na komentarje,
 • oglaševanje za potrebe lokalne skupnosti da ali ne,
 • kje so meje dobrega okusa in kdo jih postavi.

O PREDAVATELJICI:

39-letna diplomirana novinarka Petra Hercog je izkušnje pridobivala pred radijskimi mikrofoni, kjer je vodila pogovorne oddaje in jutranji program, v pisarnah, kjer je ustvarjala kreativne marketinške kampanje in organizirala najrazličnejše dogodke, pred televizijskimi kamerami, kjer je odgovarjala predvsem na novinarska vprašanja in seveda pred računalnik, s katerim ustvarja zanimive tekste, ki vsebinsko bogatijo različne revije in publikacije. Sama pravi, da nima čarobne paličice. Ima pa znanje in izkušnje, ki vam lahko pomagajo do prodornega in energičnega preboja iz povprečja.

5.5. / Twitter, YouTube in digitalna strategija – Komuniciranje občinskih uspehov 5/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom TWITTER, YOUTUBE IN DIGITALNA STRATEGIJA – KOMUNICIRANJE OBČINSKIH USPEHOV PREK SODOBNIH MEDIJEV, ki bo v četrtek, 5. 5. 2022, med 10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom.

Twitter je specifično družbeno omrežje, ki ga v Sloveniji uporabljamo pretežno za komuniciranje političnih tem, medtem ko je Youtube kanal, ki ga spremljajo predvsem mladi, saj jim v marsikaterem pogledu že nadomešča klasično televizijo. Na izobraževanju boste imeli priložnost izvedeti:

– kako komuniciramo na Twitterju in kdo je naša ciljna publika,
– kako se odzivamo na Twitterju?
– kaj je najpomembnejše pri komuniciranju prek Youtuba ter zakaj se Youtube in Meta ne marata?
– zakaj potrebujemo digitalno strategijo in kdo naj upravlja z družbenimi omrežji,
– kako pripravimo enostavno digitalno strategijo.

O PREDAVATELJICI:

39-letna diplomirana novinarka Petra Hercog je izkušnje pridobivala pred radijskimi mikrofoni, kjer je vodila pogovorne oddaje in jutranji program, v pisarnah, kjer je ustvarjala kreativne marketinške kampanje in organizirala najrazličnejše dogodke, pred televizijskimi kamerami, kjer je odgovarjala predvsem na novinarska vprašanja in seveda pred računalnik, s katerim ustvarja zanimive tekste, ki vsebinsko bogatijo različne revije in publikacije. Sama pravi, da nima čarobne paličice. Ima pa znanje in izkušnje, ki vam lahko pomagajo do prodornega in energičnega preboja iz povprečja.

DOGODKI DRUGIH

17. 4. / Podnebni ukrepi in pot do podnebne nevtralnosti slovenskih občin – mehanizmi podpore občinam” 6/1

Na prošnjo Združenja Mestnih občin Slovenije, vas vabimo na spletni dogodek, dne 19. 4. 2022 (9.-12.ura) na temo mehanizmov podpore občinam pri izvajanju podnebnih ukrepov, ki je namenjen podpornikom Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo iz Slovenije in je koristen z vidika izobraževanja na temo podnebnega ukrepanja kot tudi priprave in prijave projektov s podnebno noto, ki so v ospredju pri evropskih sredstvih.

Na dogodku, ki je namenjen primarno občinskim uslužbencem in odločevalcem, bo predstavljena evropska okoljska zakonodaja, aktivnosti na področju Misije EU za podnebno nevtralna in pametna mesta, podpora podnebnim ukrepom iz različnih virov in vplivi podnebnih sprememb na urbana okolja. Uradno vabilo za tiskanje najdete tukaj, program pa na tej povezavi.

Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava TUKAJ, in sicer do 17. 4. 2022.

Dogodek bo potekal deloma v angleškem in deloma v slovenskem jeziku, odvisno od predavatelja.

Vljudno vabljeni k prijavi.

 

20. 4. / Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri 6/2

Vabljeni na posvet Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri.

Posvet je v soorganizaciji Državnega sveta, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društva za razvoj slovenskega podeželja.

Posvet bo v sredo, 20. aprila 2022, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Zaradi epidemioloških razmer je število fizično prisotnih udeležencev omejeno. Vabila so s tem namenom poslana omejenemu številu organizaciji, pa vas prosimo, da se čimprej prijavite – na posamezno organizacijo pričakujemo prijavo enega udeleženca.

Prijave so možne na https://www.ds-rs.si/?q=node/5748.

21. 4. / Zeleno javno naročanje elektronske pisarniške opreme 6/3

V sklopu projekta Care 4Climate, ki poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor bo potekalo spletno izobraževanje na temo zelenega in krožnega javnega naročanja elektronske pisarniške opreme. Izobraževanje bo potekalo 21. aprila med 9.00 – 12.00 preko aplikacije ZOOM (povezavo vam bodo posredovali dan pred dogodkom). Udeležba je brezplačna, prijava pa je možna na TEJ povezavi.

Na dogodku bodo odgovorili tudi na vaša vprašanja in izzive, s katerimi se soočate pri pripravi zelenih javnih naročil elektronske pisarniške opreme, zato vabijo, da svoja vprašanja pošljete vnaprej na: zejn.mop@gov.si.

26. 5. / Okoljski podatki in javne storitve 6/4

V okviru Tedna podatkov 2022 bosta 4PDIH in ARSO organizirala delavnico o okoljskih podatkih za občine in njihove javne službe, nevladne organizacije ter druge javne organizacije, odgovorne za javno upravo, digitalizacijo in odprte podatke. Dogodek bo potekal v četrtek, 26. maja 2022 ob 10.00 uri.
Vabimo vas k sodelovanju in sicer v obliki nagovora ali predstavitve dobre prakse s področja okoljskih podatkov, storitve na podlagi le-teh ali splošne ocene stanja, specifične problematike oz. potrebe, ki jo prepoznavate na tem področju. Prijazno prosimo za vaše predloge, ki jih pričakujemo do 12.3. na sasa@4pdih.com.

VLADA RS

363. dopisna seja 7/1

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju.

S spremembo uredbe se bo v pravni red Republike Slovenije prenesla Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/1226 z dne 21. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku in Direktivo Komisije (EU) 2020/367 z dne 4. marca 2020 o spremembi Priloge III k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo metod ocenjevanja škodljivih učinkov okoljskega hrupa.

Vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19      

Vlada je določila obvezno uporabo zaščitnih mask le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev. Določa tudi prenehanje ukrepa vzdrževanja medosebne razdalje in prenehanje ukrepa izpolnjevanja pogoja PCT v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih.

Zaščitne obrazne maske v zaprtih javnih prostorih ostajajo kot priporočilo, niso pa več obvezne. V primeru, da ni možno zagotavljati medosebne varnostne razdalje 1,5 metra v zaprtih javnih prostorih, se priporoča nošenje zaščitnih obraznih mask. Izjeme pri tem so zdravstvene ustanove, domovi starejših občanov (DSO) ter socialno-varstveni zavodi (SVZ).

 Vlada sprejela Letni načrt investicij za leto 2022 na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031

Vlada je v skladu z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, sprejela letni načrt investicij za leto 2022, v katerega so vključeni projekti, ki se financirajo iz predmetnega zakona.

Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (zakon) ureja zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (investicije), ki so določene z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« in načrtom razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva in javne srednje in višje strokovne šole ter visokošolske zavode s področja zdravstva, zaradi zagotavljanja vzdržnega in odpornega zdravstvenega sistema za učinkovito uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva.

V letni načrt investicij za leto 2022 se vključijo projekti, s katerimi se zagotavljajo operativne zmogljivosti zdravstvene dejavnosti (na primarni, sekundarni in terciarni ravni) ter izobraževalnih zavodov s področja zdravstva zaradi povečanja števila vpisnih mest v programe medicinske, farmacevtske in zdravstvene smeri.

Letni načrt investicij za leto 2022 je usklajen z Načrtom razvojnih programov 2022−2025. V letni načrt so vključeni investicijski projekti, ki se financirajo iz proračunskih postavk Ministrstva za zdravje ter postavk Evropske unije in slovenske udeležbe.

(Vir: Vlada RS, NJ)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljena javna razpisa za lesno predelovalno industrijo in za okoljske znake v gostinstvu in turizmu 8/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo v vrednosti 28 milijonov evrov. Upravičenci se lahko nanj prijavijo v več rokih, prvi je 6. maja letos. Drugi objavljen razpis je za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu, kjer je razpisanih 300.000 evrov, rok za prijavo pa je 29. avgusta letos.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Skupna višina sredstev javnega razpisa za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) je 28 milijonov EUR. Z razpisom bo ministrstvo sofinanciralo investicije, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oz. trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo registrirano dejavnost C16 in C31.
Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000 EUR ter največ 4.000.000 EUR. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom, kot so stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Roki za oddajo vlog so 6. 5. in 1. 9. letos, 20. 2. 2023, 31. 8. 2023 ter 15. 1. 2024 in 26. 8. 2024.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani MGRT.

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Namen javnega razpisa je uvajanje ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah. Ministrstvo bo sofinanciralo pridobitev okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike in turistične atrakcije.

Upravičeni stroški so tako na primer stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka; stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika ter stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Upravičenci so pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209 ali 55.300, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105.

Višina sredstev razpisa je 300.000 EUR. Višina sofinanciranja je do 5.000 EUR na pridobljen znak turističnega/gostinskega objekta ali atrakcije.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani MGRT.

Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine 2022 8/2

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi. Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine ter razvijanje njenega potenciala. Rok za prijavo je 3. maj 2022.

Predmet javnega razpisa so projekti, ki:

 • varujejo in oživljajo kulturno dediščino, ki je vpisana v register nesnovne dediščine,
 • zagotavljajo višjo raven ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije,
 • zagotavljajo višjo raven usposobljenosti za kontinuirano izvajanje kulturnih projektov na področju varstva in oživljanja nesnovne dediščine,
 • zagotavljajo njihovo dostopnost čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Obvestilo o javnem razpisu (Uradni list, 25. marec 2022)

Razpisna dokumentacija

Povabilo k sodelovanju na razstavi posterjev s primeri dobrih praks na temo Starejše osebe v izrednih razmerah 8/3

S strani MDDSZ smo prejeli povabilo k sodelovanju na razstavi posterjev s primeri dobrih praks na temo Starejše osebe v izrednih razmerah, ki bo pripravljena za ministrsko konferenco o staranju, med 15. in 17. junijem 2022 v Rimu. Tema je seveda v pomembni meri posledica pandemije Koronavirusa, nanaša pa se seveda lahko tudi na naravne nesreče in druge izredne dogodke, v katerih so pogosto vključeni tudi starejši. Namen razstave posterjev bo predstavitev primerov dobrih praks in inovativnih pristopov v zaščiti in podpori starejših oseb v različnih izrednih situacijah.

Predlogi lahko vključujejo pripravljenost na izredne razmere, odzivanje, okrevanje, pridobljene  izkušnje in podobno v povezavi s položajem starejših in odnosa različnih segmentov družbe do njih. Priporočljivi so tudi prikazi medgeneracijskega sodelovanja, angažiranja nevladnih organizacij, inovativni pristopi itd. Rok za oddajo predlogov in vzorcev je 20. april 2022 na naslov unece.ageing@un.org

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Aleša Kenda ales.kenda@gov.si

 

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 8/4

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

NOVICE DRUGIH

Študija o usposabljanju javnih uslužbencev na področju integritete 9/1

Študijo o usposabljanju javnih uslužbencev na področju integritete je pripravila Transparency International (TI), nevladna organizacija, ki se ukvarja z uveljavljanjem transparentnosti in integritete v javnem sektorju in nosilcih moči.

TI v študiji ugotavlja in poudarja, da je usposabljanje javnih uslužbencev o integriteti namenjeno dvigu ozaveščenosti o integriteti, standardih in preprečevanju korupcije v javnem sektorju. Vsebine usposabljanj so z različnih področij, vključno s kodeksi ravnanja in etike, prepoznavanjem navzkrižja interesov, spoznavanju pravil pred in po zaposlitvi, proaktivno razkritje in drugo. Taka usposabljanja nudijo več prilagodljivosti in so stroškovno učinkoviti, kar je pomembno upoštevati pri porabi omejenih javnih sredstvih. Ocene učinkovitosti usposabljanj o integriteti izkazujejo prednosti kratkih, tematskih modulov in interaktivnih vsebin za učinkovito učenje. Poleg tega kažejo na pomen sodelovanja različnih strokovnjakov pri oblikovanju seminarjev o integriteti.

Celotno študijo lahko preberete TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.