V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE DOMŽALE, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, POSTOJNA, SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, MOZIRJE, SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI IN MARKOVCI.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

PLAČLJIV OGLAS

Sklad skladov SID banke 1/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banka sta oblikovala Sklad skladov konec leta 2017, ki je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev do leta 2023.

Z oblikovanjem Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, je bil z uporabo finančnih instrumentov, storjen pomemben korak v smeri prehoda iz nepovratnih v povratna sredstva, saj ustvarja multiplikativne učinke zaradi večkratne uporabe sredstev ter lastnih sredstev, ki jih poleg kohezijskih sredstev dodajo finančni posredniki sklada. Namen tako oblikovanega sklada je financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja.

Eden izmed ključnih inštrumentov na področju Evropske kohezijske politike, ki temelji na zniževanju porabe energije je »Celovita energetska prenova javnih stavb«. Namen SID banke je financirati energetsko učinkovitost (program EE) ter s tem prispevati k pozitivnim spremembam v porabi energije. Obstoječi stavbni fond javnih zgradb predstavlja sektor z največjim potencialom za doseganje prihrankov energije. Celovita, predvsem energetska prenova stavb oz. trajnostna gradnja je strateški projekt, čigar izvajanje omogoča zagon gradbeništva, povečuje kreditno aktivnost poslovnih bank, uporabljen model financiranja za energetsko sanacijo pa omogoča koriščenje evropskih kohezijskih sredstev SID banke. Prav tako pa želimo pripomoči k dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb prenove državnih stavb za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Program SID banke za EE občinam in osebam širšega javnega sektorja omogoča kredite v višini od 100.000 EUR do 15.000.000 EUR ter financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.

Ročnost kredita je med 5 in 25 leti, kjer moratorij na plačilo glavnice lahko predstavlja do ½ ročnosti kredita. Kredit lahko pridobijo osebe ožjega in širšega javnega sektorja neposredno ali  ESCO podjetja, zastavljen projekt pa mora predstavljati skupek ukrepov celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja. S kreditom se lahko financira tudi projekte celovite energetske prenove javnih stavb, za katere je bila že sprejeta oziroma je v sprejemanju odločitev Ministrstva za infrastrukturo o dodelitvi nepovratnih sredstev za celovito energetsko prenovo javnih stavb.

Za več informacij se obrnite na: skladskladov@sid.si ali telefonsko številko: 01/ 2007 407, 01/2007 511.

Prilagamo primer uspešne zgodbe: DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE.

NOVICE SOS

Poziv ministrici za šolstvo glede kritja stroškov in izpada prihodkov osnovnim šolam 2/1

Skupnosti občin Slovenije je na težavo v zvezi s kritjem stroškov zaposlenih za pripravo obrokov (kosil) učencev v osnovnih šolah in izpada prihodkov iz naslova tržne dejavnosti opozarjala vse pristojne na državnem nivoju že od začetka zaprtja šol v času epidemije. Predlog je bil, da se težava razreši tako, da se sredstva za kritje stroškov in izpada krijejo iz proračuna RS kot ukrep iz protikoronskih paketov.

Ker država do tega trenutka ni ponudila rešitev in sredstev, smo ministrico za izobraževanje, znanost in šport ponovno opozorili s pozivom, da pristojno ministrstvo urgentno zagotovi sredstva za financiranje stroškov dela zaposlenih za kuhanje kosil za učence, prav tako krije vse fiksne stroške (npr. material za vzdrževanje, material za čiščenje, elektrika, ogrevanje, laboratorijske storitve, deratizacije in vzpostavitve sistema HACCP, itd.), ki se krijejo iz »tržne« dejavnosti oz. iz nejavnih prihodkov, in so osnovnim šolam nastali zaradi epidemije. V SOS namreč ne pristajamo na to, da se kritje navedenih stroškov prenese na ustanovitelje, torej občine, saj bi kritje izpada prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu predstavljalo nenamensko porabo sredstev proračuna občin.

V pozivu smo izpostavili tudi ugotovitve Računskega sodišča RS[1], iz katerega izhaja, da bi: »K ohranitvi obstoječega načina organiziranja in celovite priprave vseh obrokov šolske prehrane, ki je po naši oceni primerna in potrebna, […] gotovo pripomogla umestitev obrokov šolske prehrane v obseg javne službe, pri čemer bi bilo po naši oceni to nujno potrebno vsaj še za kosilo, glede ostalih obrokov pa bi bilo možno vsaj ustanoviteljicam prepustiti odločitev o tem, katere obroke (poleg malice in kosila) bo šola zagotavljala v režimu javne službe. Pri tem pripominjamo, da ni nujno, da bi takšna ureditev vplivala na spremembo virov financiranja šolske prehrane.«

V Skupnosti občin Slovenije pričakujemo, da bo resorno ministrstvo poziv upoštevalo in v najkrajšem možnem času pristopilo k rešitvam.

[1] Zbirno poročilo Računskega sodišča RS, Ravnanje s hrano v osnovnih šolah št.: 322-4/2018/5 z dne 19. 12. 2018. (str. 17)

Komisija o predlogu rešitev za debirokratizacijo 2/2

Dne 14. 4. 2021 so članice in člani Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS obravnavali predlog Zakona o debirokratizaciji. Članice in člani so se strinjali, da predlogi ukrepov v obravnavanem zakonu dejansko ne pomenijo debirokratizacije javne uprave, ki bi poenostavila življenje državljanov in poslovanje podjetjem ter s tem prispevala k znižanju stroškov in odpravi administrativnih ovir. Predlagane rešitve ponekod posegajo v bistvena vprašanja, ki bi jih morali celovito reševati skozi področni predpis in na ta način razrešiti še preostale ovire, ki se pojavljajo. Prav tako se ne strinjajo, da se z zakonom posega v materijo 20 zakonov, saj spreminjanje zakonskih določb z drugimi zakoni povzročajo nepreglednost in nestabilnost pravnega reda ter težave pri izvajanju. Prav tako so izrazili bojazen, da ocena finančnih posledic predloga zakona na proračun ni realna. V zvezi z drugim delom zakona, s katerim se razveljavlja 207 zakonov in vse podzakonske predpise, izdane na njegovi podlagi, so bili kritični do zakonodajalca, ki bi moral sproti razveljavljati predpise, ki se zaradi poteka časa ali družbenih ali tehnoloških sprememb več ne uporabljajo, torej sproti dosledno udejanjati spoštovanje 154. člena Ustave RS. Lahko bi sprejel tudi zakon o razveljavitvi teh zakonov in ne situacije reševati skozi zakon, katerega cilj je debirokratizacija.

Sprejem zakona bi lahko zmanjšal pravno varnost in učinkovitost družbenih sistemov ter zaupanje v pravno državo. Kar pa zagotovo predlagatelju ni v interesu. Članice in člani so se strinjali, da je namen sprejema takšnega zakona vsem v interesu, temveč ne na tak način. Zato predlagajo, da država skupaj s predstavniki skupnosti občin pripravi sistemske spremembe področnih zakonov, ki bodo dejansko razbremenili tako ljudi in gospodarstvo kot tudi zaposlene v javni upravi.

Mreža komunikatorjev pri SOS o internem komuniciranju 2/3

V četrtek, 15. 4. 2021 je potekala druga seja Mreže komunikatorjev občin in občinskih javnih zavodov, ki je bila posvečena temi interno komuniciranje. Uvodoma sta prakso občine Ajdovščina predstavili Aleksandra Hain in Tina Velikonja, ki sta orisali razvoj internega komuniciranja skozi zadnja leta in izpostavili pomen dobrega pretoka informacij, ki se ga trudijo vzdrževati preko spodbujanja kolegov in kolegic k rednemu in sistematičnem poročanju, dobrih osebnih odnosih, pripravili so tudi smernice za poročanje znotraj občine, z navodili in priporočili za pripravo kvalitetnega gradiva, ki ga kot komunikatorji lahko uporabijo za prispevke na različnih kanalih. V razpravi so članice in člani mreže izpostavili tudi nekaj dobrih praks iz svojih občin.

Predstavnica občine Škofja Loka Katja Štucin je povedala, da se kot zadolžena za komuniciranje z županom sestane vsak dan, da se udeleži kolegija, udeleži se sredinega sestanka vodje oddelkov in direktorja, vsak petek pa se ob 12. uri srečajo na dvorišču občinske stavbe in izmenjajo najpomembnejše informacije tekočega tedna. Za interno komunikacijo so začeli uporabljati orodje Slack, kjer imajo strukturirane skupine po področjih dela.

Predstavnica občine Šmarje pri Jelšah Sergeja Javornik je z ostalimi članicami in člani delila svoje izkušnje v času prvega vala Covid-19, ko se je pokazal velik pomen dobrega komuniciranja znotraj občine in občinskih javnih zavodov, zato da se javnosti lahko podajo kvalitetne in jasne informacije.

Članice in člani mreže so se dogovorili za interno medsebojno izmenjavo smernic za poročanje, dogovorili pa so se tudi za naslednji termin za sestanek, ki bo 20. maja in bo posvečen temi komuniciranja preko Facebooka.

1. Seja komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja 2/4

V torek, 13. 4. 2021 je potekala 1. seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri SOS preko spleta. Članice in člani komisije so izvolili predsednika komisije, Marjana Kardinarja, župana občine Dobrovnik.

Prof. dr. Marina Pintar, prodekanja za študijske zadeve Biotehniške fakultete je predstavila namakalne sisteme v lokalnih skupnostih s poudarkom na pomenu strokovno pravilnega namakanja.

V nadaljevanju so imenovani predstavniki SOS v delovne skupine MKGP za vsebinska področja pametno in odporno kmetijstvo, varovanje okolja in podnebne spremembe in razvoj podeželja podali informacije iz prvih sej, ki so potekale z namenom priprave predlogov in dokumentov Skupne kmetijske politike po letu 2020.

Članice in člani komisije so opozorili tudi na trenutno aktualne zakonodajne predloge, ki se nahajajo v obravnavi, tj. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu in Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Na seji je bilo med drugim tudi dogovorjeno, da se na občine naslovi poziv s prošnjo za posredovanje informacij o aktualnih problemih, ki jih zaznavajo na področju kmetijstva in razvoja podeželja, da jih bo komisija obravnavala na prihodnjih sejah. Informacije nam lahko pošljete do četrtka, 22. 4. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Podpredsednica SOS na panelni razpravi NALAS o lokalnem gospodarskem razvoju z vidika enakosti spolov 2/5

V okviru skupščine mednarodne mreže NALAS je 14. aprila potekala panelna razprava o vključujočem lokalnem gospodarskem razvoju, s poudarkom na vključevanju žensk in vprašanjih spola na področju dostopa do zaposlitve. Na panelni razpravi je sodelovala z izkušnjo občine Trbovlje tudi slovenska županja, Jasna Gabrič, podpredsednica Skupnosti občin Slovenije. Predstavila je socialne in ekonomske ukrepe, ki jih izvajajo za podporo ranljivim skupinam v času krize v občini Trbovlje in na državnem nivoju. “V nasprotju s svetovnimi trendi Slovenija v krizi ni bila priča nesorazmernemu izgubljanju delovnih mest žensk, kar gre pripisati dobremu socialnemu sistemu in podpori ženskam v celotni krizi,” je dejala Gabričeva.

Panelna razprava, na kateri so izzive in ​​rešitve na področju enakosti spolov poleg slovenske županje predstavile Natasha Petrovska, županja Bitole (Severna Makedonija), Larisa Voloh, županja Palanke (Moldavija) in Mariana Gâju, županja Cumpăne v Romuniji, je bilo nadaljevanje prvega Foruma županj JV Evrope znotraj mreže NALAS, ki je potekalo v Somboru v Srbiji leta 2019, ki pa žal spričo razmer ni moglo potekati v živo. Zato so ga letos preselili na splet. Več informacij o dogodku je dosegljivih v angleščini na spletni strani NALAS.

Poziv SOS ponudnikom orodij za projektno vodenje in ekipno sodelovanje 2/6

V luči priprav na novo EU finančno obdobje in poudarka na digitalizaciji Skupnost občin Slovenije vabi ponudnike spletnih orodij za projektno vodenje k predstavitvi orodij in dobrih praks potencialnim naročnikom (občinam).

Orodja za upravljanje projektov imajo bogat nabor funkcij, ki lahko bistveno pospešijo delovne procese v občinskih upravah. Med funkcionalnostmi se najpogosteje pojavljajo: upravljanje projektnih financ, upravljanje nalog, upravljanje s časom, upravljanje z dokumenti, poročanje in analitika, skupinsko sodelovanje, integracija e-pošte, pomoč uporabnikom, API, vizualizacije, prilagodljivost za delo na različnih napravah (telefon, tablica, PC), varnost, sledljivost,… Nova epidemiološka realnost je bistveno posegla tudi v ustaljene načine dela, ki zahtevajo nova sodelovalna orodja. Zato bi radi preučili rešitve, ki jih orodja za projektno vodenje nudijo.

Skupnost občin Slovenije pripravlja usposabljanja za občine od priprave projektov, izvajanja in vodenja do evalvacije projektov. Med temi usposabljanji bi želeli občinam predstaviti tudi ponudbo orodij za projektno vodenje in ekipno sodelovanje, zato vabimo podjetja, da nam z odgovori na spodnja vprašanja sporočite vaše ponudbe na info@skupnostobcin.si:

 • Naziv orodja, podjetje in kontaktna oseba (mail, tel.).
 • Čemu je orodje namenjeno, glavne funkcionalnosti (nekaj pričakovanih je zgoraj naštetih)?
 • Ali katera občina vaše orodje že uporablja, če da, katere?
 • Kakšne težave oz. izzive orodje v občinah odpravlja?
 • Ali lahko občine orodje brezplačno testirajo?
 • Kakšni so pogoji uporabe (nakup, najem, spletno, namizno, kombinirano orodje) in cena?
 • Kakšno posebno ponudbo bi nudili občinam članicam SOS?

Predvidena predstavitev orodij za projektno vodenje za občine bo potekala spletno, predvidoma meseca maja.

 

ZAKONODAJA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 3/1

Vlada RS je v Državni zbor vložila v obravnavo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

 • Besedilo zakona prilagamo TUKAJ.
 • Priloge k zakonu  TUKAJ.

S spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijstvu se:

– poenostavlja administrativne postopke za izvajanje ukrepov kmetijske politike,
– predpisuje obvezno naročanje ekoloških živil in živil iz shem kakovosti pri javnem naročanju,
– določa načine prodaje kmetijskih pridelkov in živil ter sledljivost porekla,
– pravno ureja poslovna razmerja v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi,
– določa, da se v okviru zagotavljanja informacij o poreklu živil na računu navaja tudi poreklo živila,
– na novo uvaja možnost prijave nedovoljenih ravnanj,
– dopolnjuje in ureja se evidence s področja kmetijstva.

Pripombe in stališče k predlogu nam lahko posredujete na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Zakon o debirokratizaciji 3/2

Vlada je sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji, katerega cilj je izboljšati konkurenčno poslovno okolje in stanje na področju administrativnih ovir. Namen predlaganih zakonskih določb je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir, kar je eden izmed temeljnih ciljev te vlade.

Predlog zakona sestavljen iz dveh delov. Prvi del je sestavljen iz sprememb in dopolnitev 20 zakonov, ki brez sistemskih sprememb zakonodaje poenostavljajo obstoječo ureditev na več ministrskih resorjih.

Besedilo predloga zakona, ki je v državnozborski proceduri, najdete na TEJ POVEZAVI.

Na SOS zbiramo predloge oz pripombe na predlagane določbe zakona, ki nam jih lahko posredujete do ponedeljka, 19. 4. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si. Prosimo vas, da nam posredujete predlog rešitve k posameznemu členu predloga zakona, ki ga čim bolj utemeljite oz. konkretizirate.

Noveliran seznam kopalnih voda 3/3

Ministrstvo za okolje in prostor RS je pripravilo noveliran seznam kopalnih voda in osnutek Uredbe o spremembi uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda z eno samo spremembo, da se obstoječo Prilogo 1 nadomesti z novo Prilogo, ki vključuje noveliran seznam kopalnih voda. Vaše predloge in pripombe lahko pošljete do 29. aprila 2021 na sasa.kek@skupnostobcin.si.

ZVO v 23. členu določa, da Vlada RS določi standarde kakovosti okolja, ciljne, opozorilne, alarmne in kritične vrednosti, stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s tem povezane ukrepe, pri čemer upošteva tudi možne učinke celotne in skupne obremenitve okolja.  Vlada RS določi kopalne vode in seznam kopalnih voda in njihove geografske meje ministrstvo letno pregleda in pripravi predlog sprememb in dopolnitev, če so izpolnjeni pogoji za določitev novih ali za spremembo obstoječih kopalnih voda.

Noveliran seznam obsega 41 kopalnih voda in ne več 48. V obrazložitvi je ministrstvo zapisalo, da je do sprememb je prišlo, ker nekatere obstoječe kopalne vode ne ustrezajo več kriterijem in zato niso več na  seznamu. Hkrati je na noveliran seznam uvrščenih več novih območij, ki ustrezajo kriterijem za določitev kopalnih voda in za katera obstaja tudi interes lokalnih skupnosti, nekatere kopalne vode pa so združene ali pa se prilagodi območje kopalne vode glede na novo stanje na terenu.

Obstoječe kopalne vode, ki zaradi neizpolnjevanja kriterijev za določitev kopalnih voda, niso več na noveliranem seznamu so:

 1. SI18VT77, VT Krka Soteska-Otočec, Kopalno območje Krka, Straža – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 2. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Sodevci – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 3. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Radenci – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 4. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Podbrežje-Fučkovci – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 5. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Primostek – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 6. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Dragoši-Griblje – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 7. SI5VT3, VT Morje Lazaret-Ankaran, Kopalno območje Debeli rtič – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev, kriterija glede dolžine in širine brega, prisotni pa so tudi erozijski pojavi.
 8. SI5VT3, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Salinera-Pacug – ne izpolnjuje kriterija o kriterija glede dolžine in širine brega, prisotni pa so tudi erozijski pojavi,
 9. SI5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Simonov zaliv-Strunjan – ne izpolnjuje kriterija o kriterija glede dolžine in širine brega, prisotni pa so tudi erozijski pojavi,
 10. SI6VT330, kMPVT Soča Soške elektrarne, Kopalno območje Soča v Kanalu – prisotnost večjih nihanj v vodostaju reke – neizpolnjevanje kriterija hidromorfološke razmere,
 11. SI6VT330, kMPVT Soča Soške elektrarne, Kopalno območje Soča pri Solkanu – prisotnost večjih nihanj v vodostaju reke, raba voda za namene kajak steze – neizpolnjevanje kriterija hidromorfološke razmere.

Obstoječe kopalne vode, ki imajo prilagojeno območje in/ali poimenovanje v noveliranem seznamu so:

 1. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Prelesje-Kot – obstoječa kopalna voda ne zadosti več kriterijem po številu kopalcev, zato se z noveliranim seznamom Prelesje-Kot območje zmanjša in združi z novo pobudo Kolpa-Dol – nova kopalna voda – Kopalno območje Kolpa, Dola-Prelesje-Kot,
 2. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje, Učakovci-Vinica – območje se prilagodi (zmanjša) tako, da ne posega več v območje, kjer so postavljene tehnične ovire,
 3. SI5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Fiesa-Piran – območje se prilagodi le na območje kampa Fiesa, saj se na ta način izloči območje, kjer so prisotni erozijski procesi,
 4. SI5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Obmorsko kopališče Plaža Krka Zdravilišče Strunjan se preimenuje na pobudo imetnika vodne pravice. Novo poimenovanje: Obmorsko kopališče Terme Krka-Talaso Strunjan,
 5. SI5VT5, VT Morje Piranski zaliv, Kopališče Hoteli morje se preimenuje na pobudo imetnika voden pravice. Novo poimenovanje: Plaža Meduza Lifeclass.

Nova območja kopalnih voda na noveliranem seznamu so:

 1. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Dol-Prelesje-Kot,
 2. SIV5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Rt Punta-pomol,
 3. SI5VT5, VT Morje Piranski zaliv, Kopalno območje Fornače,
 4. SI5VT5, VT Morje Piranski zaliv, Kopalno območje Rt Seča,
 5. SI62VT13, VT Idrijca Povirje-Podroteja, Kopalno območje Idrijska Bela, Lajšt,

Okvirni grafični prikaz novih kopalnih voda je priložen h gradivu. Podrobnejše grafične podlage se bodo skladno z Uredbo pripravile na podlagi potrjenega seznama kopalnih voda, to je s sprejemom spremembe Uredbe. Na podlagi potrjenega seznama se skladno z 18. členom Uredbe za vsako kopalno vodo pripravi profil kopalne vode v okviru katerega se tudi v ustrezni prostorski podlagi prikaže kopalne vode in se jih objavi v Vodnem katastru.

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril 3/4

Novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) je določila novo ureditev omejitev sprejemanj daril v javnem sektorju.

Po novem je določena enotna ureditev področja, ki je bilo do sedaj urejeno v Zakonu o javnih uslužbencih (za javne uslužbence) in Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (za funkcionarje). Na podzakonski ravni sta področje doslej urejala dva akta in sicer Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril ter Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril.

Na Ministrstvu za pravosodje so pripravili osnutek novega Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki bo nadomestil tako veljavno Uredbo, kot tudi Pravilnik.

Besedilo predloga pravilnika najdete TUKAJ.

Vaše predloge in stališča na predlog nam lahko posredujete najkasneje do torka, 4. 5. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

POZIV K PRIPRAVI GRADIVA ZA DRUGI PAKET DEBIROKRATIZACIJE 3/5

S strani mag. Ivana Simiča, predsednika Strateškega sveta za debirokratizacijo v Kabinetu predsednika Vlade RS, smo prejeli obvestilo, da ne glede na to, da prvi paket zakona o debirokratizaciji še ni sprejet, se nadaljuje z debirokratizacijo države. Zato pozivajo, da posredujemo predloge poenostavitev v delovanju države, gospodarstva in državljanov.

V skladu z navedenim se obračamo na vas, da nam posredujete predloge ukrepov za debirokratizacijo z ustreznimi zakonskimi spremembami oziroma vsebinskimi izhodišči, ki so potrebna za poenostavitve v delovanju države.

Predloge ukrepov za debirokratizacijo nam posredujete najkasneje do torka, 11. maja 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o zelenem javnem naročanju – v usklajevanje 3/6

Ministrstvo za javno upravo je pristopilo k dopolnitvi Uredbe o zelenem javnem naročanju. S spremembo uredbe se v slovenski pravni red prenaša del Direktive EU, ki nalaga državam članicam, da v dveh referenčnih obdobjih dosežejo nacionalne deleže čistih in brezemisijskih vozil v javnem naročanju. Države članice morajo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, uveljaviti do 2. avgusta 2021.

Nadalje pa se s to spremembo uredbe razširja tudi nabor stavb, ki so zajete v obstoječem predmetu »Projektiranje in izvedba gradnje stavb«, in sicer dodatno na stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) in stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (CC-SI 113).

Na podlagi pripravljenega osnutka predloga uredbe, katere besedilo najdete TUKAJ,  se obračamo na vas s prošnjo po sodelovanji. Vaše pripombe in predloge, ki naj bodo čim bolj konkretno obrazloženi posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 12. 5. 2021.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/7

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJE

Aktualna problematika s področja kmetijstva 4/1

SOS bi želela v okviru delovanja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja nasloviti in obravnavati nerešene izzive, s katerimi se srečujete občine v okviru vaših pristojnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

V skladu za navedenim se obračamo na vas s prošnjo za posredovanje informacij o aktualnih problemih, ki jih zaznavate na tem področju.

Informacije nam lahko pošljete do četrtka, 22. 4. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu 4/2

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice naslavlja na vas vprašanje, s katerim se občina srečuje prvič.

Ker ste se verjetno nekatere občine s problematiko že srečale, vas naprošamo za sodelovanje in posredovanje vaših izkušenj glede storitev pomoči družini, in sicer:

»Občina je v potrditev prejela vlogo društva, ki želi pridobiti dovoljenje za delo in potrebuje soglasje k predlagani ceni storitve.

Gre za izvajanje pomoči družini na domu in za socialni servis. O soglasju k ceni sicer govori 12., 13. in 14. člen Pravilnika o opravljanju socialno varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register.

Ker ima Občina pomoč na domu zagotovljeno s koncesijo in ceno potrjuje koncesionarju, socialni servis pa ni javna služba, smo mnenja, da Občina ni pristojna za potrditev predlagane cene.

Zanima nas kakšne so rešitve tega primera drugod in tudi kakšne pravne podlage se še uporabljajo?«

Vaše odgovore nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 22. 4. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Že vnaprej najlepša hvala za vaše sodelovanje in pomoč občini.

DOGODKI SOS

23.4. / Vabilo na spletno strokovno posvetovanje o zgraditvi 6 000 najemnih socialnih in kadrovskih lesenih bivališč 5/1

V sodelovanju s slovenskim razvojnim svetom organiziramo posvetovanje o zgraditvi 2000 najemnih socialnih in 4 000 najemnih kadrovskih lesenih hiš ali stanovanj, ki so zgrajena tako, da so bivališča energetsko povsem samooskrbna in omogočajo tudi oskrbo osebnih vozil z lastno elektriko ter omogočajo stanovalcem, da se oskrbujejo z zelenjavo in sadjem z lastnega vrta.

Cilj posvetovanja je seznanitev in ocena ponujenih rešitev iz gradiva Slovenska podnebna nevtralnost do leta 2030 in morebitna podpora amandmajem k predlogu Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Slovenski razvojni svet predlaga, da se iz nepovratnih sredstev, ki jih Slovenija pridobi iz EU preko eko sklada donira stanovanjskim skladom in občinam za najemna lesena socialna bivališča 30 % donacije in za kadrovska 15 % donacije.

Kot zagovorniki policentričnega razvoja slovenski razvojni svet predlaga, da se najemna bivališča gradijo v vseh občinah in ne samo v večjih mestnih središčih.

Program:

 • Dr Gojko Stanič: Trajnostni način prebivanja
 • Razprava, pogovor z udeleženkami in udeleženci

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s prijavnico spodaj.

Vljudno vabljeni!

Vabilo na posvet o izgradnji najemnih stanovanj, 23.4.2021

Gradiva:

DOGODKI DRUGIH

22.4. / Predstavitev prenovljenih sistemskih priporočil za izboljšanje sistema NUSZ 6/1

Finančna uprava Republike Slovenije organizira seminar, kjer bodo predstavljena prenovljena sistemska priporočila in navodila občinam za tehnično in vsebinsko popolno izvajanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Seminar bo izveden preko Microsoft Teams v četrtek, 22. 4. 2021, s pričetkom ob 9. uri in predvidenim trajanjem do 11. ure.

Na seminar ste vabljeni predstavniki občin ter vaši zunanji izvajalci, ki delajo na področju podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Opis seminarja s podrobnostmi spletne prijave na: https://www.fu.gov.si/seminar.

22.4./ Nacionalni informativni dan projekta DeCarb: razogljičenje z inovacijami v energetski prenovi stavb 6/2

V četrtek, 22. april 2021, od 9.30 do 15.00, vabljeni na Zoom dogodek projekta DeCarb, ki bo namenjen izmenjavi mnenj med ključnimi strokovnjaki in zbiranju povratnih informacij o predlaganih ukrepih za racionaliziranje okvirjev trajnostnega in učinkovitega energetskega prehoda Savinjsko-šaleške premogovne regije. Na dogodku bo izvedena javna razgrnitev akcijskega načrta projekta DeCarb za sooblikovanje javnopolitičnih instrumentov v sklopu programskega obdobja 2021-2027. Dogodek bo prav tako posvečen temi inovacij v prenovi stavb za doseganje večje energetske samozadostnosti iz obnovljivih virov energije kot enemu izmed pomembnih razvojnih področji na poti vzdržne realizacije ciljev razogljičenja.

Svojo udeležbo na dogodku potrdite najkasneje do srede, 21. aprila 2021. Udeležba na dogodku je BREZPLAČNA.

Več informacij o programu in prijava TUKAJ.

23. -25.4./ Spletni knjižni sejem : Vabilo k vseslovenski pobudi za podarjanje knjig ob svetovnem dnevu knjige 6/3

Pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature v sodelovanju z več kot 50 založniki in lokalnimi partnerji vabi k vseslovenski pobudi za podarjanje knjig ob svetovnem dnevu knjige (23. april 2021).

Ker sejmi knjig v živo aprila še ne bodo možni, bodo organizatorji med 23. in 25. aprilom ponudili tridnevni spletni knjižni sejem v obliki skupne spletne trgovine (sejemskavca.si), v kateri se bo več kot 50 slovenskih založnikov predstavljalo z več kot 500 knjigami s sejemski popusti. Spletni sejem knjig bo raznolik knjižni nabor prinesel v vsa slovenska mesta in vasi, tudi tiste brez knjigarn, k sodelovanju pa vabijo tudi vašo občino, saj bo pobuda tako dosegla nacionalno raven.

Pobudo lahko podprete tako, da apel k podarjanju knjig ter novico o spletnem sejmu ob svetovnem dnevu knjige delite z občani in občankami, z oglasnimi mesti (splet, javni prostor, občinska glasila, lokalni mediji) pa pomagate pobudo razglasiti v svoji občini. Ob svetovnem dnevu knjige lahko pripravite tudi nagovor, ki vabi k nakupu in branju knjig, ali sami kupite in podarite knjigo ter to delite po svojih komunikacijskih kanalih.

Več informacij: Pia Prezelj / 040 256 585 / pisarna@mestoliterature.si

6.5. / Najava – Kakovost življenja v prostorskem načrtovanju 6/4

Objavljamo najavo virtualne okrogle mize, ki bo potekala 6. maja 2021 (med 10.00 in 13.10) pod naslovom  „Vključevanje koncepta kakovosti življenja v prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj“.

Namen spletne okrogle mize je predstaviti izsledke programa ESPON (projekta ESPON QoL – Metodologija in merjenje kakovosti življenja),  ki lahko služijo kot navdih za vključitev koncepta »teritorialne kakovosti življenja« v  instrumente nacionalnih in regionalnih politik.

Več o projektu si lahko ogledate na:

https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/quality-of-life

Razprava na dogodku bo naslovila naslednja vprašanja:

 1. Kaj je teritorialna kakovost življenja in kako jo izmeriti? Je koncept univerzalen in uporaben v različnih prostorskih razsežnostih?
 2. Kako z vključevanjem javnosti določiti nabora kazalnikov za opredelitev  kakovosti življenja na določenem območju?
 3. Katere Izkušnje in dobre prakse so bile ugotovljene na izbranih pilotnih območjih? Kakšna so priporočila za pripravo javnih politih na različnih prostorskih ravneh?

Več informacij o dogodku, ki bo potekal v angleškem jeziku s povezavo na dogodek objavimo na tej strani v prihodnjih tednih.

10. in 11.5./ Regionalna konferenca "Beyond Ideas - Towards Impact" 6/5

V sklopu projekta weTHINK evropska strategija za javna naročila v gradbeništvu – »Onkraj idej – do vpliva: trajnostna gradnja«, bo 10. in 11. maja  potekala regionalna konferenca z naslovom “Beyond Ideas – Towards Impact”.

Vsebine konference bodo:

 • Politika in prakse javnih naročil po Evropi.
 • Mehanizmi vključevanja zainteresiranih strani.
 • Prakse izobraževanja in izmenjave znanja.
 • CO2 v gradbeništvu – vloga javnih naročil pri napredku trajnostne gradnje.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Več o programu konference lahko preberete na spletni strani https://info.wethink.eu/wethink-yearly-events/beyond-ideas/, kjer je mogoča tudi prijava na dogodek.

14. 5./ Urbani forum 2021 Zelene in varne stavbe naših mest 6/6

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor s soorganizatorjema Združenjem mestnih občin Slovenije in GFS Inštitutom najavljajo strokovni Urbani forum 2021, ki bo potekal 14. maja 2021 v Mariboru, pod naslovom »Zelene in varne stavbe naših mest: Energijska učinkovitost – Potresna varnost – Celovita prenova stavb«.

Letos se bodo posvetili vprašanju, kako z novogradnjami in celovitimi prenovami do okolju prijaznih, udobnih in varnih stavb v naših mestih.

Več o vsebini in predvideni program najdete TUKAJ.

Nadaljnje informacije sledijo, objavljene bodo tudi na spletni strani foruma in organizatorjev.

 

VLADA RS

198. in 200. dopisna seja ter 70. redna seja 7/1

198. dopisna seja 

 •  Vlada sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19
 • Vlada podaljšala epidemijo za 30 dni – Odlok začne veljati 17. aprila 2021 in velja 30 dni
 • Spreminja se obveznost nošenja maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih
 • Podaljšanje odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
 • Športna vadba športnikov znova dovoljena registriranim in rekreativnim športnikom
 • Spremembe pri izjemah za vstop v državo
 • Odpravljena omejitev gibanja ponoči, ostaja prepoved prehajanja med regijami, zbiranja in prireditev
 • Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom
 • Vlada podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj
 • Vlada o predlogu Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država od 2022 do 2024
 • Vlada podaljšala ukrep glede prisotnosti javnih uslužbencev na delovnih mestih v organih državne uprave zaradi zajezitve širjenja tretjega vala epidemije

Strateški svet za digitalizacijo

Vlada Republike Slovenije se je na seji seznanila z informacijo o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za digitalizacijo, ki je posvetovalno telo predsednika vlade. Delovno področje Strateškega sveta za digitalizacijo zajema:

 • vzpodbujanje digitalizacije gospodarstva in poslovnih procesov;
 •  ustvarjanje pogojev za razvoj visokotehnoloških podjetij in njihovo financiranje;
 • privabljanje visokotehnoloških investicij in promocija Slovenije v mednarodnih tehnoloških ter vlagateljskih krogih;
 • razširitev sistemskega poučevanja digitalnih veščin v šolstvu, vključno s programiranjem;
 • krepitev naravoslovnih študijskih smeri, še posebej informatike;
 • vzpodbujanje digitalne pismenosti pri vseh segmentih prebivalstva;
 • povezovanje visokošolskih in raziskovalnih institucij z gospodarstvom;
 • podpiranje slovenskih visokotehnoloških podjetij pri prodoru na tuja tržišča;
 • vzpostavitev umetne inteligence in kibernetske varnosti kot strateških gospodarskih in raziskovalnih prioritet Slovenije;
 • podpiranje razvoja in uporabe tehnologij na ostalih ključnih področjih, kot so pametna mesta in vasi, tehnologija veriženja blokov in nove oblike mobilnosti;
 • ustvarjanje pogojev za vračanje vrhunskih slovenskih kadrov iz tujine in privabljanje mednarodnih talentov na področjih, povezanih z digitalizacijo;
 • povezovanje slovenskih znanstvenikov in podjetnikov, ki delujejo na področju digitalizacije v tujini, s Slovenijo;
 • vlaganje v razvoj napredne in varne telekomunikacijske ter ostale digitalne infrastrukture;
 • sooblikovanje digitalnih politik in zakonodaje na ravni EU, še posebej na področju umetne inteligence, digitalnih platform in storitev, upravljanja s podatki, kibernetske varnosti in tehnologije veriženja blokov;
 • povezovanje Slovenije z digitalno najnaprednejšimi državami in vodilnimi strokovnjaki ter organizacijami na področju digitalne preobrazbe;
 • usklajen razvoj digitalizacije procesov in storitev v javnem sektorju, vključno z pravosodjem, zdravstvom in izobraževanjem;
 • poenotenje digitalnega poslovanja državljanov in podjetij preko storitvenih portalov (eUprava, SPOT, eDavki ipd.) z uporabo skupnih gradnikov za elektronsko izmenjavo podatkov;
 • zagotavljanje čim višje ravni pridobivanja in uporabe znanj na področju informacijskih sistemov različnih državnih/javnih organov.

70. redna seja  

Novela Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Uredba o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP za obdobje 2014–2020 se spreminja zaradi uskladitve s spremembo EU zakonodaje, zaradi podaljšanja izvajanja Uredbe 1305/2013, ki ureja prehodno obdobje sedanjega okvira Skupne kmetijske politike (SKP) za leti 2021 in 2022, s čimer so zagotovljeni upravičeni izdatki do konca leta 2025. Z namenom zagotovitve enake obravnave upravičencev se z novelo zadnje leto trajanja podpore podaljša na leto 2023.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu in jo objavi v Uradnem listu. Uredba določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev z namenom ohranjanja kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja

S predlogom dopolnitve Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu se uvaja elektronski vnos vlog za izvedbo javnih razpisov iz naslova ukrepov iz uredbe.

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami decembra 2020

Vlada Republike Slovenije je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020 na območju Notranjske in Obalne regije, ki v devetih občinah skupno znaša 14.245.925,38 evra.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2021 (3.216.599,40 evra) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Skladno z vladnim sklepom bodo pristojna ministrstva pripravila program odprave posledic neposredne škode v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Posledice pozebe na kmetijskih pridelkih od 6. do 8. aprila 2021

Vlada se je seznanila z informacijo o posledicah pozebe na kmetijskih pridelkih od 6. do 8. aprila 2021. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi pravne podlage za izvedbo pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), pripravila prvo informacijo o posledicah pozebe, ki je povzročila škodo na kmetijskih pridelkih od 6. do 8. aprila 2021.

200. dopisna seja

Dopolnjena Nacionalna strategija cepljenja proti COVID-19

Vlada je sprejela Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19, verzijo V. Strategija je posodobljena zaradi novih okoliščin v zvezi s potekom cepljenja. Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so dodane osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah (maturantje) in zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav 8/1

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 5. marca 2021, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021). Poziv z oznako JP-PAR-2021 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/21

 • ROK ZA PRIJAVO 31. 5. 2021 do 23.59

 

 

Drugi izmed štirih pozivov iniciative EUCF bo odprt med 29. marcem in 31. majem 2021 8/2

Po uspešno izvedenem prvem pozivu iniciative EUCF lansko leto ponovno vabimo k sodelovanju vse občine in občinske organizacije, da se prijavijo na njen drugi poziv. Drugi izmed štirih pozivov je odprt od 29. marca do 31. maja 2021. V Centralni in Vzhodni Evropi, kamor se uvršča Slovenija, bo v sklopu prihajajočega drugega poziva akontacija dodeljena 25 uspešnim prijavam.

Iniciativo EUCF (European City Faciliy) je zasnoval konzorcij petih evropskih partnerjev – Energy Cities, adelphi, Climate Alliance, Enviros in FEDARENE. Skupnost občin Slovenije se ji je priključila leta 2020 kot kontaktna točka na državni ravni. EUCF pomaga evropskim občinam in občinskim organom pri izdelavi podrobnega investicijskega koncepta za načrtovani projekt prehoda na trajnostno oskrbo z energijo. Tak investicijski koncept predstavlja ključen korak na poti do zagotovitve financiranja za projekt. Videoposnetek z drugega seminarja je na voljo tukaj.

1,7 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 8/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu, 12. 3.2021 objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Tematska infografika

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 1,7 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021 do 23.59. ure.

Več na : https://www.gov.si/novice/2021-03-12-za-izboljsanje-posestne-strukture-razpisanih-17-milijona-evrov-za-nalozbe-v-izvedbo-agromelioracij-na-komasacijskih-obmocjih/

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 8/4

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF 8/5

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer:

 1. Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3 in
 2. Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

Razpisni roki:

 • 15/03/2021
 • 06/04/2021
 • 03/05/2021
 • 07/06/2021

Več informacij na www.srrs.si.

 

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 8/6

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 8/7

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 8/9

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Vabilo k predlogom dogodkov za priložnostne kovance v letu 2023 9/1

Banka Slovenije zbira predloge dogodkov, ki bi bili v letih 2023 in naprej primerni, da se obeležijo z izdajo priložnostnih kovancev. Zato vas vabijo, da sodelujete pri oblikovanju predlogov dogodkov, ob katerih bi se v letih od vključno 2023 naprej izdali priložnostni kovanci.

Več informacij najdete v:

Vabilo k testiranju spletnih uporabniških vmesnikov eDavki 9/2

Digitalizacija pospešeno vstopa prav na vsa področja našega dela in življenja. Eno pomembnih področij je digitalizacija javnih storitev, ki omogoča nemoten dostop, prihranek časa in zmožnost urejanja različnih administrativnih opravil na daljavo. Da bodo te storitve prijazne vsem generacijam, je potreben primeren razvijalski pristop, ki temelji na odzivih in zadovoljstvu pravih uporabnikov. Na 4pDIH pri načrtovanju uporabniških vmesnikov uporabljajo pristop po meri uporabnikov oziroma skupin uporabnikov, zato bodo v naslednjih dveh tednih izvedli raziskavo rokovanja z različnimi spletnimi vmesniki za uporabo portala eDavki.

Občine, še posebej tiste, ki pospešeno uvajate digitalne storitve za svoje občanke in občane, vabimo k testiranju in reševanju standardnih vprašalnikov o uporabniški izkušnji, uporabnosti in obremenitvi pri opravljanju niza nalog v vzorčnih vmesnikih portala eDavki. Z izpolnjevanjem boste dobili uvid kako enostaven je v bistvu ta pomemben korak, saj še tako napredne digitalne občinske storitve brez uporabnikov nimajo prav nobene vrednosti.

Testiranje  poteka na daljavo, v anonimnem spletnem testnem okolju. Reševanje traja predvidoma od 5 do 10 minut. Za začetek testiranja uporabniških vmesnikov eDavki kliknite na povezavo tule:

 

 

https://fcd.trilar.si/

 

 

Rezultate zbiramo do 26.4.2021. Vaše sodelovanje bo pomembno prispevalo k nadaljnji digitalizaciji in načrtovanju ustreznih razvijalskih pristopov v okviru zagotavljanja javnih storitev.

Pomembna ciljna skupina so tudi starejši uporabniki spleta, zato bomo izredno veseli če posredujete povabilo (povezavo) za testiranje tudi starejšim prijateljem in znancem.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.