V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MARKOVCI, MOZIRJE, SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH IN SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

SKUPŠČINA SOS

Volilna skupščina in novo vodstvo SOS 1/1

V sredo, 17 4. 2019 je v prostorih Cankarjevega doma Vrhnika potekala volilna skupščina Skupnosti občin Slovenije. Predsedovanje Skupnosti občin Slovenije si bodo po rotacijskem sistemu v enakem časovnem deležu štiriletnega mandata delili Peter Misja (za sekcijo ostalih občin), dr. Aleksander Jevšek (za sekcijo mestnih občin) in Jasna Gabrič (za sekcijo občin s sedežem upravnih enot). Kot podpredsedniki so bili izvoljeni Aco Franc Šuštar (za sekcijo ostalih občin), Saša Aleksander Arsenovič (za sekcijo mestnih občin) in dr. Vladimir Prebilič (za sekcijo občin s sedežem upravnih enot).

Kot člane predsedstva SOS je skupščina v sekciji ostalih občin izvolila Franca Franja Goloba (Vuzenica), Marjana Kardinarja (Dobrovnik), Sašo Likavec Svetelšek (Hrpelje – Kozina), Darjo Vudler (Sv. Andraž v Slovenskih Goricah), Franca Čebulja (Cerklje na Gorenjskem), Blaža Milavca (Sodražica), Branka Ledineka (Rače – Fram) in Damijana Jaklina (Velika Polana). V sekciji občin s sedežem upravnih enot so bili izvoljeni Marko Rupar (Cerknica), Tadej Beočanin (Ajdovščina), Uroš Brežan (Tolmin), Srečko Ocvirk (Sevnica), dr. Ivan Žagar (Slovenska Bistrica), Janko Kos (Žalec), Ivan Molan (Brežice) in Marijana Cigala (Dravograd). V sekciji mestnih občin pripadajo mesta v predsedstvu mestnim občinam Kranj, Matjažu Rakovcu, Slovenj Gradec, Tilnu Kluglerju, Ptuj, Nuški Gajšek in Velenje, Bojanu Kontiču.

Na skupščini SOS so potekale tudi volitve v nadzorni odbor SOS. Skupščina je mandat za naslednja štiri leta zaupala Mitji Horvatu (Duplek), Marjanu Žmavcu (Cerkvenjak), Bertu Menardu (Logatec), Egonu Repniku (Miklavž na Dravskem polju) in Jožetu Kužniku (Polzela).

Članstvo Skupnosti občin Slovenije je v skladu s Statutom SOS pri volitvah upoštevalo različne politične pripadnosti županj in županov tako, da je vodstvo skupnosti pokrilo večji del političnega spektra na lokalni ravni, pri sestavi organov je bila upoštevana regijska razpršenost občin in zagotovljena je bila večja zastopanost županj v vodstvu SOS, glede na večje število županj, izvoljenih na preteklih lokalnih volitvah.

Skupščina SOS je obravnavala in sprejela tudi pomembne dokumente SOS kot so poročilo o delu 2018, načrt dela 2019, finančno poročilo za leto 2018 ter finančni in kadrovski načrt za leto 2019.

Prav tako je Skupnost občin Slovenije na redni letni skupščini imenovala častnega člana SOS, Leopolda Kremžarja, nekdanjega župana občine Miklavž na Dravskem polju. V Skupnosti občin Slovenije je bil namreč ves čas županovanja izjemno aktiven v več funkcijah znotraj SOS, kot član predsedstva SOS, kot podpredsednik sekcije ostalih občin in kot predsednik Skupnosti. Posebej si je prizadeval za združitev Skupnosti in Združenja občin Slovenije, veliko mero pozornosti pa je posvečal ureditvi področja financiranja lokalnih skupnosti, uveljavitvi zakona za uravnoteženje javnih financ za občine in sprostitvi cen komunalnih storitev. Skupnost občin Slovenije je zastopal tudi kot predsednik programskega sveta Kongresa slovenskih občin, posebno pozornost pa je posvečal tudi področju gospodarskih javnih služb in za to prejel tudi posebno pooblastilo predsedstva SOS. Širše članstvo SOS je s podeljenim nazivom častnega člana njegova prizadevanja za razvoj in napredek Skupnosti občin Slovenije izreklo posebno zahvalo.

NOVICE SOS

Z ministrom Zajcem o spremembah gradbene zakonodaje 2/1

Na povabilo ministra za okolje in prostor, Simona Zajca, je v petek, 12.4.2019, potekal skupni sestanek s predstavniki združenj z namenom predstavitve sprememb gradbene zakonodaje (Gradbenega zakona, Zakona o urejanju prostora in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti), Predloga Zakona o katastru nepremičnin in Zakona o evidentiranju nepremičnin. V imenu SOS so se sestanka udeležili Peter Misja, član predsedstva SOS, Andreja Troha, članica komisije za prostor pri SOS in predstavnica sekretariata.

Uvodoma je državni sekretar, Aleš Prijon predstavil predvidene spremembe gradbenega trojčka. Za gradbeni zakon je povedal, da so predvidene spremembe glede obveznosti in možnosti pridobivanja dovoljenj tj. obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja za odstranitev zahtevnega objekta in za odstranitev objekta kulturne dediščine; prijava začetka gradnje tudi za večja vzdrževalna dela, ki so novost in so nekaj več od vzdrževanja in nekaj manj od rekonstrukcije in za vzdrževalna dela v javno korist in omogočeno je samo pridobivanje uporabnega dovoljenja za objekte, ki so bili pred letom 1998 zgrajeni z gradbenim dovoljenjem, a brez uporabnega dovoljenja. Spremembe bodo tudi v postopku pridobivanja dovoljenj –  upravni organ bo v primeru molka mnenjedajalca lahko odločil sam. Upravni organi bodo tudi odločali s pomočjo izvedencev. Sprememba bo tudi pri prijavi začetka gradnje, kjer jo bodo investitorji vlagali na gradbeno inšpekcijo in ne več na organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše bo potekalo na lažji in cenejši način. Novosti bodo tudi pri Inšpekcijskih ukrepih in prometu z nepremičninami.

Pri Zakonu o urejanju prostora so predvideva spremembe pri prostorskem načrtovanju pri:

 • vsebinskih pravilih ( povečanje možnega obsega stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi na 1200m2, dopuščanje možnosti širitve ureditvenega območja naselja tudi na območja, ki predstavljajo zapolnitev vrzeli in ne zgolj na območje za dolgoročni razvoj naselja;
 • pri postopku priprave prostorskih izvedbenih aktov ( možnosti enkratnega pridobivanja mnenj (združitev dveh faz postopka) v pripravi OPN, OPPN in odloka o urediti podobe naselij in krajine, kadar se ne terja izvedba CPVO postopka,..);
 • in pri lokacijski preveritvi (nova vrsta lokacijske preveritve za namen legalizacije objektov na kmetijskih zemljiščih in upoštevali bodo predloge občin glede primernejših rokov za izvedbo postopka).

Pri ukrepih zemljiške politike so predvidene spremembe:

 • pri opremljanju stavbnih zemljišč (bolj jasna opredelitev samooskrbe objektov in kaj predstavlja opremljeno stavbno zemljišče, ter boljša opredelitev pogodbe o opremljanju, ki ne potrebuje več predhodnega programa opremljanja in za posledico nima odmere komunalnega prispevka (KP), ampak zgolj prevzem zgrajene infrastrukture s strani občine ) in
 • pri komunalnem prispevku (sprememba glede podlag za odmero KP in odlokov s katerimi se spreminjajo, ki se posledično ne rabijo spreminjati ob vsaki spremembi OPN; plačilo KP na način začasne in končne odmerne odločbe; jasna določitev obveznosti plačila KP za črnograditelje).

Na področju ukrepov zemljiške politike je bila obravnavana predkupna pravica, kjer se bo občina lahko izrekla že v potrdilu o namenski rabi zemljišča, prav tako bodo upoštevali predloge notarske zbornice glede obveznih podatkov v odzivu občine na ponudbo prodajalca.

Državni sekretar je tudi povedal, da bodo ponovno uzakonili pravilo 10 zemljiških parcel za obračun enkratne upravne takse.

V Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) je povedal, bo odpravljeno ugotovljeno neskladje prehodnih obdobij za pooblaščene arhitekte in inženirje s prehodnim obdobjem za gospodarske subjekte, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost in ukinitev pravice matične sekcije, da zahteva nadzor nad namensko uporabo sredstev zbornice.

Ema Pogorelčnik iz Geodetske uprave RS je predstavila Zakon o evidentiranju nepremičnin, ki bo v celoti nadomestil zakon o evidentiranju nepremičnin iz leta 2006. Osnovni namen zakona je vodenje vseh podatkov v eni bazi, uvedeno bo e-poslovanje, s tem pa skrajšan čas evidentiranja nepremičnin, stranke pa bodo tudi hitreje prišle do informacij. Predlog zakona bo šel v javno obravnavo vzporedno s trojčkom gradbene zakonodaje, pričetek uporabe zakona pa se predvideva konec leta 2021.

Na sestanku je bilo tudi dogovorjeno, da vsako izmed združenj občin imenuje po dva predstavnika v delovno skupino za prenovo prostorske zakonodaje. Gre za imenovanje ad hoc skupine, ki bo pripravila in uskladila rešitve še preden bo gradbeni trojček dan v javno obravnavo. Predstavniki MOP so namreč povedali, da bi naj bila prečiščena besedila zakonov (GZ, ZUreP-2 in ZAID) dana v javno obravnavo že v petek, 19.4.2019. Na tem mestu so predstavniki občin opozorili, da je nujno, da se z občinami predhodno oblikujejo posamezne rešitve in se šele nato v obravnavo posreduje usklajeno besedilo zakonov, tudi če bo to pomenilo zamik predvidenega datuma začetka javne obravnave.

 

Nogometna ekipa županov odigrala prijateljski tekmi v Ormožu in v Mislinji 2/2

V soboto 13. aprila je nogometna ekipa županov, ki deluje v okviru Skupnosti občin Slovenije odigrala prijateljsko tekmo z veteransko ekipo iz Ormoža. Tekma je bila odigrana ob slavnostni otvoritvi novega objekta s tribuno, garderobami ter klubsko sobo in drugimi prostori na nogometnem igrišču Nogometnega kluba Ormož. Nogometni ekipi županov, sta se pridružila tudi poslanca Matjaž Nemec ter poslanec Aljaž Kovačič. V ekipi županov so sodelovali župani: Marko Soršak (Hoče-Slivnica), Mitja Horvat (Duplek), Daniel Vrbnjak (Ormož), Željko Savič (Dol pri Ljubljani), Franjo Golob (Vuzenica), Janko Kopušar (Šmartno ob Paki), Stanislav Glažar (Hajdina), Branko Belec (Križevci) in  Sebastijan Toplak (Podlehnik). 

V torek 16. aprila pa se je v okviru pripav na mednarodni nogometni turnir županov, ki bo potekal od 17. do 19. maja na Tirolskem, nogometna ekipa županov pomerila z ekipo vojske v v Mislinji. Tekam je potekala v novi večnamenski dvorani v neposredni bližini Osnovne šole Mislinja. Ekipo županov so sestavljali: Bojan Borovnik (Mislinja), Željko Savič (Dol pri Ljubljani), Janko Kopušar (Šmartno ob Paki), Aco Šuštar (Vodice), Milan Gabrovec (Markovci), Uroš Brežan (Tolmin), Marko Soršak (Hoče Slivnica), Ladislav Pepelnik (član OS Občine Ruše), Franjo Golob (Vuzenica) in Valter Mlekuž (Bovec).

dig

Šesto srečanje deležnikov v projektu CIRCE posvečeno delu na akcijskem načrtu 2/3

Skupnost občin Slovenije je 11. aprila organizirala šesto srečanje deležnikov v okviru projekta CIRCE. V projektu smo prišli do točke priprave Akcijskega načrta, katerega osnutek smo deležnikom predstavili na srečanju.

SOS se v projektu CircE osredotoča na potenciale krožnega turizma. V preteklem obdobju smo prepoznali priložnosti pa tudi ovire, ki bremenijo preboj na tem področju. Zato smo izhodišča za akcijski načrt strnili v tri poglavja, in sicer:

– Priporočila ministrstvom, ki na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ključnega izvedbenega dokumenta, ki predstavlja prednostne cilje, kamor bo Slovenija vlagala sredstva kohezijske politike EU, pripravljajo razpise s ciljem uresničevanja nacionalnih ciljev EU za leto 2020

– Priporočila za izboljšanje sistema javnega naročanja, tako z vidika zakonodajnih okvirjev, kot zagotavljanja podpornega okolja, saj je bilo prav javno naročanje izpostavljeno kot ena ključnih ovir za prehod v krožno gospodarstvo.

– Pilotna izvedba razpršenega krožnega hotela s prenosom prakse projektnega partnerja Regije Lombardija iz Italije.

Na sestanku smo s skupino deležnikov predebatirali možnosti za oblikovanje priporočil političnih dokumentov in s pomočjo miselnega vzorca konkretizirali povezljivosti med različnimi krožnimi potenciali znotraj spektra razvoja krožnega turizma. Tako smo tudi skupaj odgovorili na vprašanje kaj bi moral vsebovati pilotni projekt razpršenega krožnega hotela.

Objavljen Razpis ESPON za ciljno analizo “Metodologija nosilnih zmogljivosti za turizem” 2/4

V okviru programa ESPON 2020, katerega cilj je spodbujanje evropske teritorialne razsežnosti pri razvoju in sodelovanju z zagotavljanjem dokazov, prenosa znanja in učenja politik za javne organe in druge politične akterje na vseh ravneh, je bil 16. 4. 2019 objavljen razpis, katerega vsebino so sooblikovale tri slovenske občine, Bled, Brežice in Divača, Skupnost občin Slovenije, Hrvaško združenje mest in italijanska razvojna agencija Impores ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Glavni cilj analize je zagotoviti empirično podlago za destinacije in pomagati lokalnim odločevalcem oceniti njihov položaj in opredeliti šibke točke v zvezi s trajnostnim turizmom na zadevnih območjih. Ta fundacija bi omogočila analizo nosilnih zmogljivosti turizma na podlagi inovativnih in razpoložljivih kazalnikov, vključno s prihodi turistov, internetnimi podatki, pregledi socialnih medijev, sezonskostjo in onesnaženjem z uporabo velikih podatkov, novih tehnologij, umetne inteligence in visoko zmogljivega računalništva (HPC), za upravljanje katere koli evropske turistične destinacije.

Projekt bo zagotovil tudi priporočila predvsem regionalnim in lokalnim strokovnjakom, pa tudi evropskim, o tem, kako prepoznati in preučiti njihov specifični teritorialni kontekst in posebnosti za merjenje nosilnih zmogljivosti turističnih destinacij po vsej Evropi za boljše upravljanje in načrtovanje.

Cilj te dejavnosti je zagotoviti nove dokaze za razumevanje, kako lahko lokalne, nacionalne in politike EU najbolje obvladujejo in merijo zmogljivost v turističnih destinacijah, da bi dosegli največ koristi za občine, regije in lokalno prebivalstvo v trajnostnem smislu.

Dokumentacijo v zvezi z razpisom, kot so tehnične specifikacije, priloge, vprašanja in odgovori, najdete v angleškem jeziku na tej povezavi: ESPON EZTS e-razpisne platforme. Vse ponudbe morajo biti predložene najkasneje do 3. junija 2016 ob 15.00 uri v angleščini .

Polnilna infrastruktura za elektromobilnost 2/5

Na Skupnosti občin Slovenije smo se že leta 2017 seznanili z izzivi občin, ki jih s seboj prinašajo nove tehnologije, takrat z upravljanjem s polnilnimi postajami za električne avtomobile. Medtem, ko upravljavski modeli v Sloveniji, kot tudi v drugih državah članicah EU še vedno niso optimalni, smo se nedavno soočili še z izzivom standardizacije samih postaj in njihovih podatkov, saj infrastrukturno okolje, vključno s podatki uporabnikom niso prijazni. Različni priklopi, različni plačilni sistemi, različne platforme z bolj ali manj zanesljivimi podatki uporabnike polnilnih postaj pogosto puščajo v negotovosti in predstavljajo precejšnje izzive za načrtovanje poti. Izzivi so še večji, kadar so uporabniki turisti iz drugih držav. Iz SOS smo vprašanje, kakšne so usmeritve in politike na področju standardizacije polnilne infrastrukture naslovili na Evropsko komisijo in Ministrstvo za infrastrukturo. Odgovore najdete na tej povezavi.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – izločitev dodatka za delovno aktivnost iz DSP 3/1

Obveščamo vas, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Gradivo se nanaša na področje denarnih socialnih pomoči.

S predlagano spremembo zakona se predlaga izločitev dodatka za delovno aktivnost iz denarne socialne pomoči ter določitev vzpodbude za aktivacijo brezposelnih upravičencev do denarne socialne pomoči z neupoštevanjem prejemka iz naslova ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katerih cilj je zaposlitev in iz naslova vključitve v zaposlitveno rehabilitacijo po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Namen je (skupaj s spremembami pokojninske zakonodaje in zakonodaje na trgu dela) hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči ter zagotavljanje višje socialne varnosti posameznikov oziroma celovita obravnava posameznika z namenom, da se mu v primeru stiske in socialne ogroženosti pomaga preživeti in ga hkrati usposobi tako, da je čimprej sposoben ponovno prevzeti svojo ”primarno obveznost”, tj. sam skrbeti za dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov.

Predlog sprememb najdete TUKAJ.

Vaše pripombe oziroma komentar nam lahko posredujete najkasneje do srede, 24. 4. 2019 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči 3/3

Obveščamo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi 1. b člena ZKZ pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči.

Uredba določa namen, predmet in višino podpore, upravičence, pogoje za pridobitev podpore, obveznosti po izplačilu podpore, postopek in sankcije za neizpolnitev obveznosti za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Predmet podpore je delno povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del: krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča ter odstranitev kamenja.

Ministrstvo predlaga naslednje spremembe Uredbe:

 • Zmanjšanje površine, za katero se dodeli pomoč, na 0,2 ha na posamezno vlogo,
 • Zvišanje podpore za zemljišča z vrsto dejanske rabe 1410 in 1500 na 4.500,00 eur, ter dejanske rabe 2000 na 6.000,00 eur, in
 • Skrajšanje časa izvajanja kmetijske dejavnosti in oddajanja zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, za zemljišča, ki so bila predmet podpore po tej uredbi, iz deset let na pet let.

Predlog uredbe najdete TUKAJ.

Vaš komentar na predlagano besedilo nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 25. 4. 2019.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 3/4

Na spletnih straneh E-demokracije je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki se nahaja na tej povezavi. V predlogu zakona Uprava RS za zaščito in reševanje predlaga naslednje spremembe:

 • S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona bodo na novo določene aktivnosti, opredeljene kot »druge operativne naloge«, ki jih gasilske organizacije izvajajo kot pridobitno dejavnost.
 • Novela opredeljuje pojma »gasilec pripravnik« in »gasilec veteran«, ki lahko, pod pogoji določenimi v zakonu, sodelujeta na intervencijah kot operativna člana.
 • Prav tako bodo s predlogom zakona na novo opredeljene »gasilske nepremičnine«, ki jih gasilske enote uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti.
 • Zakon omogoča, da v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki imajo organizirano svojo operativno gasilsko enoto, lahko te enote izvajajo požarno stražo in požarno varovanje na svojem območju.
 • Občinam se omogoči da lahko za prostovoljne gasilce zagotavlja tudi druge oblike zavarovanja (s tem dajejo občinam možnost, da z dodatnimi zavarovanji izboljšajo status prostovoljnih gasilcev).
 • Dopolnjeno in na novo bo novela uredila področje evidenc, ki jih bodo vodili ministrstvo pristojno za gasilstvo, Gasilska zveza Slovenije in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev ter upravičenost do vpogleda v evidence.
 • Na novo in skladno z doseženimi stopnjami izobrazbe bodo urejeni pogoji za kandidata za poklicnega gasilca in poklicne gasilce, ki vodijo delo v poklicni gasilski enoti.
 • Novela uvaja možnost organiziranja skupne gasilske enote, ki jo lahko ustanovijo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki delujejo na zaokroženem industrijskem kompleksu.
 • Na področju usposabljanja novela natančneje določi katera usposabljanja se izvajajo le v gasilski šoli, katera pa izvaja Gasilska zveza Slovenije oziroma druga pooblaščena inštitucija.
 • Posodablja se področje aktiviranja gasilskih enot. Opredeljuje načrte aktiviranje gasilskih enot širšega pomena (GEŠP). Daje podlago za določitev posebnega alarmnega znaka za aktiviranje gasilskih enot, namesto sedaj predpisanega znaka za »opozorilo«.

 

Predloge in pripombe prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najnasneje do četrtka 25. aprila 2019. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – delovno gradivo 3/5

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – delovno gradivo.

Predlagane spremembe in dopolnitve sledijo potrebam sodobnega poslovnega prometa. Pri nepremičninah se spreminja ureditev glede omejitve lastninske pravice po volji lastnika ter  upravljanje solastnine, dopolnjujejo se pravila glede možnosti oblikovanja etažne lastnine, ki bolj odražajo dejansko stanje uporabe stavbe in pripadajočega zemljišča ter upoštevajo možnosti, ki jih ponujajo (nove) metode gradnje. Dopolnjuje se ureditev nepravih stvarnih služnosti, ki služijo javnemu interesu in spreminja se ureditev stavbne pravice. V zvezi s premičninami bo sprememb deležna ureditev neposestne zastavne pravice, predvidena pa je tudi prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da priloženo gradivo pregledate in nam do petka, 3. maja 2019 posredujete vaše mnenje oziroma morebitne pripombe na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin, ZEN-B 3/6

Vlada Republike Slovenije je na 28. redni seji dne 18. aprila 2019 določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – nujni postopek.

Temeljni cilj predloga zakona je podaljšanje obstoječe ureditve vodenja podatkov o dejanski rabi zemljišč v zemljiškem katastru do 31. marca 2020. Z zagotovitvijo ustrezne pravne podlage bo omogočeno nemoteno izvajanje množičnega vrednotenja po ZMVN, dokler ne bodo izvedene vse aktivnosti določitve modelov vrednotenja ter prvega pripisa posplošenih vrednosti nepremičninam na podlagi ZMVN-1.

Besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-B).

Mnenje k predlogu zakona lahko podate do 3.5.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ZMVN-1A 3/7

Vlada Republike Slovenije je na 28. redni seji dne 18. aprila 2019 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – nujni postopek. Dopis Vlade RS.

S spremembo rokov v tem zakonu se želi množično vrednotenje nepremičnin ohraniti kot večnamenski sistem, ki se dinamično in sproti prilagaja spremembam podatkov o nepremičninah, s tem pa vsem sistemskim uporabnikom zagotoviti nemoteno dnevno uporabo podatkov. Poleg tega se želi evidence množičnega vrednotenja urediti tako, da bodo zagotovljene varovalke glede varstva osebnih podatkov.

Besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Mnenje k predlogu zakona lahko podate do 3.5.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 3/8

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike.

Z zakonom se predlaga sprememba treh zakonov s področja zemljiške politike, katerih vsebine so medsebojno povezane: Zakona kmetijskih zemljiščih, Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 3/9

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva.

Z zakonom se določa pravica javnih raziskovalnih in izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvajajo javno veljavne programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja ali pa izvajajo raziskovalno oziroma znanstveno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva do brezplačnega upravljanja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči v obsegu, ki je potreben za izvajanje pedagoških procesov.
Javni zavodi morajo gospodariti s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki jih imajo v upravljanju po načelu gospodarnosti in načelu preglednosti ter teh zemljišč ne smejo dati v najem oz. zakup.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

7.5. / NORMATIVNA IN KADROVSKA FUNKCIJA OBČINSKEGA SVETA »Vloga in položaj Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar na temo vloge in položaja Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Seminar je namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, občinskim svetnikom, članom KMVVI in statutarno pravnih komisij ter ostali zainteresirani javnosti.

Seminar bo potekal v torek, 7. maja 2019,  s pričetkom ob 15.00 uri in zaključkom ob predvidoma 17.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra (II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Seminar je brezplačen. Vabilo in Prijavnica.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

8.5. / Nacionalna konferenca o sodelovanju z občani 4/2

S skupnimi močmi za boljšo občino in bolj zadovoljne občane” je naslov letošnje nacionalne konference o sodelovanju z občani, ki bo potekala 8. maja 2019 ob 10. uri v Tehnološkem parku v Ljubljani (konferenčna dvorana B23). 

PROGRAM konference 

Na konferenci bomo predstavili navdihujoče primere sodelovanja občin, občanov in organizacij. Konferenca vam bo omogočila vpogled v ozadje procesov, ovir in rešitev, razprava s cehovskimi kolegi pa vam bo pomagala pri iskanju pravega recepta za razrešitev vaših dilem. Načinov sodelovanja z občani je nešteto, prav toliko pa je tudi priložnosti za sodelovanje, ki prinaša boljše rezultate, hitrejši razvoj in bolj zadovoljne občane.

Da bi se sodelovanje med občinami in občani okrepilo in bi bile občine bolje opremljene za različne procese, je delovna skupina Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS in regionalnih stičišč leta 2017 izdala Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. Smernice so tako orodje kot recept. Občinam na enostaven, hiter in pregleden način prikažejo ključne korake ter ponudijo odgovore na ključna vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu.

Na konferenci bomo z izmenjavo dobrih praks in skupnim iskanjem rešitev naredili korak naprej k boljšemu sodelovanju občin in občanov. Nanjo vabimo županje, župane, občinske uradnike in svetnike, seveda pa tudi vse ostale, ki vas tema zanima.

Konferenca je brezplačna, prosimo pa, da se na konferenco prijavite na tej povezavi najkasneje do 3. maja 2019. 

16.5. / Javne službe, koncesije in javno zasebno partnerstvo 4/3

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor organizirata posvet, na katerem boste lahko izvedeli več o javno zasebnem partnerstvu in koncesijah na področju gospodarskih javnih služb. Potekal bo 16. 5. 2019 med 10.00 in 14.30, v M Hotelu na Derčevi ulici 4 v Ljubljani.

Mehanizem javno zasebnega partnerstva lahko poveča učinkovitost sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, prinese kakovostne storitve in nižje stroške, porazdeli lahko tveganje pri izvajanju javnih služb in pritegne sredstva iz zasebnega sektorja in EU. Za zagotovitev tako pozitivnih rezultatov za lokalno skupnost pa je potrebno ustrezno urediti pravna razmerja, vzpostaviti učinkovit nadzor in zaščiti javni interes, ne da bi pri tem zatrli zasebnega.

Pridobitvi kompetenc na tem področju je namenjen naš posvet – oglejte si program dogodka.

 

16.5. - 17.5. / 4. mednarodna konferenca Circular Change 4/4

Pridružite se pisani mednarodni družbi soustvarjalcev zdaj že 4. Circular Change konference v četrtek 16. in v petek 17. maja 2019 v Mariboru. Častni pokrovitelj dogodka predsednik Vlade gospod Marjan Šarec bo nagovoril zbrane deležnike, ki skupaj gradimo skupnost nosilcev krožnega gospodarstva v Sloveniji, regiji, Evropi in svetu.
4. konferenca premika meje v smeri »manj besed, več dejanj«. Obvladovanje klimatskih sprememb, doseganje Ciljev trajnostnega razvoja in zaveza Slovenije, da zagotovimo kakovost bivanja za vse, potrjujejo nujnost prehoda iz linearnih v krožne modele poslovanja. Kaj pa se dejansko dogaja na terenu?

Letos je konferenca usmerjena na konkretne primere iz prakse. Prvi dan dogodka jih bodo predstavili voditelji domačih in mednarodnih podjetij, ki delujejo v panogah izpostavljenih kot ključnih za krožni prehod v Kažipotu prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije – prehrambni sistem, predelovalne dejavnosti, mobilnost in lesno-predelovalne dejavnosti. Poudarek bo tudi na kreativnih industrijah.

Osrednji del drugega dne pa bo razprava, ki povezuje akademski, politični in gospodarski pogled mednarodnih odločevalcev na scenarije, ki odgovarjajo na izziv mladih: Nimamo planeta B! Nizozemska kot država v fokusu in krožne zgodbe iz Slovenije in sveta bodo zaokrožile dogodek s konkretnimi pobudami za povezovanja in sodelovanja.

Pridružite se krožnim akterjem v Mariboru, v prostorih Maribox, 16. in 17. maja 2019.

Občine še posebej vabimo k udeležbi 2. dan, 17. maja, saj bomo iz Skupnosti občin Slovenije predstavili Akcijski načrt projekta CircE, za učinkovitejše upravljanje z viri, ki so ključni za turizem.

V dveh dneh na dogodku pričakujemo okoli 400 udeležencev iz več kot 20 držav, ki bodo vključeni v soustvarjanje trajnostnih, krožnih rešitev usmerjenih v tukaj in zdaj.

Zakaj je to dogodek za vas:

• Več kot 30 izjemnih govorcev – iz Evrope, Japonske, Brazilije in ZDA – izkoristite priložnost za osebna srečanja.
• V središču konkretni poslovni krožni primeri: Pivovarna Laško Union (Heineken Int.), Butan Plin, Aquafil, Skaza in številni drugi.
• Nizozemska – država v fokusu – kako je postala »krožni epicenter« Evrope.
• Vključujoče in povezujoče vzdušje – mladi protestniki, globalni voditelji, prebojni kreativci, uspešni gospodarstveniki, slovenski in evropski politiki.
• Ključni dogodek na temo krožnega gospodarstva v regiji po navedbi World Economic Forum in del programa EU Green Week 2019.
• Predavanja, razprave, predstavitve, razstave, mreženje in sproščeno druženje.

UDELEŽBA NA KONFERENCI JE BREZPLAČNA.
Program in registracije na www.circularchange-conference.com

CC Konferenca – Klučne informacije

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 4/5

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

DOGODKI DRUGIH

24.4. / Skladnost e-storitev z Uredbo eIDAS 5/1

Objavljamo vabilo na delavnico z naslovom Skladnost e-storitev z Uredbo eIDAS, ki bo 24. aprila 2019 med 9.30 in 12.30 v Veliki dvorani Generalnega sekretariata Vlade RS, Gregorčičeva ulica 27, Ljubljana.

Uredba EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (eIDAS) predstavlja pravno podlago za zagotavljanje varnih čezmejnih elektronskih transakcij v državah članicah EU. Uredba odpravlja obstoječe ovire pri elektronski identifikaciji uporabnikov iz tujine in s pogoji za vzajemno priznavanje sredstev elektronske identifikacije daje podlago za varnejše elektronsko poslovanje znotraj EU.

Od 29. septembra 2018 mora večina javnih e-storitev v Sloveniji prepoznati tuja priglašena sredstva elektronske identifikacije, na primer nemško osebno izkaznico. Namen delavnice je predstaviti, kako lahko ponudniki storitev dosežejo prepoznavanje teh sredstev, kakšna infrastruktura je bila v ta namen vzpostavljena v Sloveniji (storitev SI-PASS, vozlišče eIDAS), katere so zahteve Uredbe eIDAS glede čezmejne identifikacije uporabnikov e-storitev in kakšne načrte z e-identiteto ima Slovenija. Na delavnici bodo svoje izkušnje predstavili tudi ponudniki javnih e-storitev, ki so že vključene v infrastrukturo.

Zaradi omejenega števila mest so prijave obvezne. Vaše prijave pričakujejo na elektronskem naslovu info@e5.ijs.si do 19. aprila 2019.

Aktivnost sofinancira EU v okviru projekta “Slovensko vozlišče eIDAS in integrirane storitve” iz programa Instrument za povezovanje Evrope. Podrobnejše informacije o projektu so objavljene na spletni strani http://cef.si-pass.si.

24.4./ 5. slovenski urbani forum 5/2

V sredo 24. aprila 2019 bo v Kristalni palači v Ljubljani potekal 5. slovenski urbani forum z naslovom »Potenciali in razvojne prioritete mest: Celostno upravljanje in trajnostne rešitve«, ki ga organizira Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in v organizaciji GFS Inštituta.

Letošnji Urbani forum bo posvečen priložnostim, ki jih nudi celostno upravljanje za uvajanje trajnostnih in krožnih modelov delovanja mesta, zapiranja snovnih tokov v mestih, uporabo novih tehnologij ter razpravi o potrebnih pogojih in možnih rešitvah za izboljšanje mestnega okolja in prostora. Mesta so namreč tista, ki na terenu izvajajo politike preko konkretnih projektov in se hkrati soočajo tudi z izzivi staranja prebivalstva, onesnaževanja, upravljanja vodnih virov, upravljanja z odpadki, posledicami podnebnih sprememb, digitalizacije in drugih trendov. Zato je prav, da iščemo rešitve v skupnem dialogu med različnimi deležniki.

Vljudno vabljeni, da se seznanite s programom in nastopajočimi www.urbani-forum.org ter da se registrirate na dogodek preko spletne prijave na naslovu: http://www.prijava.si/sl/?upd&id=467&code=ef6ksv1dou.

6. in 7.5./ Mednarodna konferenca o ohranjanju prostorskih podatkov  5/3

Gradnik eArhiviranje pri Instrumentu za povezovanje Evrope pri Evropski komisiji »CEF« (Connecting Europe Facility), Arhiv Republike Slovenije in podjetje Geoarh vabijo na mednarodno Konferenco o ohranjanju prostorskih podatkov, ki bo 6. in 7. maja v Ljubljani. Konferenca bo dogodek, s katerim želijo povezati in ustvariti skupnost ustvarjalcev prostorskih podatkov, arhivov, ponudnikov storitev zajema in hrambe ter ponudnikov programskih rešitev.
Vabilo s programom.
Konferenca bo simultano prevajanja iz angleškega v slovenski jezik (in obratno).

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijavite (prijava je v angleškem jeziku) se na povezavi: tukaj.

V skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom šteje konferenca med dogodke za obnovo in dopolnitev pridobljenega znanja.Več o projektu E-ARK4ALL, mednarodni konferenci in gradniku eArhiviranje si lahko preberete tudi na spletni povezavi: tukaj.

8.5./ “Večstanovanjske skoraj nič-energijske stavbe po 2020 – Programi in ukrepi Stanovanjskega slada RS za povečanje in izboljšanje javnega najemnega fonda” 5/4

Stanovanjski sklad RS in Gradbeni inštitut ZRMK v sklopu projekta H2020 CoNZEBs, vabita na strokovni posvet na temo “Večstanovanjske skoraj nič-energijske stavbe po 2020 – Programi in ukrepi Stanovanjskega slada RS za povečanje in izboljšanje javnega najemnega fonda”, ki bo v četrtek, 9. maja 2019, med 9.00 in 16.00 uro v hotelu Four Points by Sheraton, Ljubljana, Mons.

Vabilo s programom.

Vljudno vabljeni k udeležbi, posvet je brezplačen. Zaradi učinkovitejše organizacije dogodka se je potrebno predhodno prijaviti na naslov: tajnistvo@ssrs.si.

Več informacij najdete na naslednji povezavi: http://ssrs.si/novice/vabilo-na-strokovni-posvet-vecstanovanjske-skoraj-nic-energijske-stavbe-po-2020-programi-ukrepi-stanovanjskega-slada-rs-za-povecanje-izboljsanje-javnega-najemnega-fonda/

16.5./ Mednarodni dan svetlobe 5/5

16. maja bo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekal dogodek ob mednarodnem dnevu svetlobe. V okviru tega dogodka bodo organizirali tudi okroglo mizo z naslovom »Ali res potrebujemo tako osvetljene ceste in ulice?«. Tematika okrogle mize bo posebej zanimiva predvsem za občine, zato vljudno vabljene.

Vabilo in program.

Svojo namero sodelovanja pri dogodku v kakršnikoli obliki predhodno sporočite na naslov: matej.kobav@fe.uni‐lj.si.

Več o mednarodnem dnevu svetlobe v Sloveniji: http://www.sdr.si/sl/dansvetlobe.html.

23.5./ Konferenca SONARAVNE REŠITVE (ODPADNE IN POPLAVNE VODE, ZELENA MESTA) 5/6

23.5.2019 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organizirana mednarodna konferenca, ki bo zlasti odgovarjala na vprašanja okoljskih izzivov lokalnih skupnosti, ki jih lahko rešujemo na sonaravni način:

 • čiščenje odpadnih voda,
 • zadrževanje poplavnih voda,
 • upravljanje vode za večnamensko uporabo,
 • zelena mestna infrastruktura in
 • zelene javne stavbe.

V popoldanske delu bomo odgovarjali na Vaša konkretna vprašanja, zato se o možnostih brezplačne izdelave idejne rešitve pozanimajte že prej!

Na konferenci bodo predstavljeni konkretni primeri iz evropske prakse. Predavali bodo priznani evropski strokovnjaki naravnih rešitev.

 

REZERVIRAJTE SI 23. MAJ 2019 ŽE DANES!

Več informacij na spletni strani (kliknite).

Prijave (kliknite).

 

20.5. - 10.6. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah – GDPR in varstvo osebnih podatkov 5/7

Obveščamo vas, da bo od 20. maja do 10. junija potekalo usposabljanje zaposlenih preko SmartDPO e-učilnice za občine, ki je prilagojena usposabljanju zaposlenih s področja varstva osebnih podatkov v skladu z GDPR in nacionalno zakonodajo.

Na tretji termin (predvidoma zadnji pred poletnimi počitnicami), se lahko občine prijavite (za vsako občino registrirajo posebno e-učilnico!) do 16. MAJA (NOV ROK).

Prvim osmim občinam, ki so uspešno zaključile e-usposabljanje do 10. aprila, so že bila izdana poročila o izvedbi, s katerimi lahko dokazujejo skladnost z GDPR. Po navdušenju zaposlenih se je iz ene od občin v e-učilnico vključila celo županja!

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete tukaj. Prilagamo tudi prijavnico. Prijavite se tako, da prijavnico pošljete na naslov petra.avsec@dataofficer.si. Za več informacij o izvedbi e-usposabljanja so dosegljivi na tel. št. 041 314-400 in 041 325-479.

Občine, članice SOS, imate 15 % popust pri ceni na zaposlenega, stranke Dataofficer (DPO) in SOS (DPO) pa 35 % popust. S posamezno občino se je možno dogovoriti tudi za dodatni količinski popust v primeru večjega števila udeležencev (nad 50).

VLADA RS

28. redna seja 6/1

Predlog sprememb Zakona o evidentiranju nepremičnin

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A). Sprememba ZEN-A prinaša časovno usklajenost z roki po Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Ker se rok uveljavitve modelov vrednotenja premika iz 31. julija 2019 na 31. marec 2020, se tudi roki za posodobitev podatkov prilagodijo temu datumu.

Vlada predlaga spremembo roka za izvedbo novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in ga v Državni zbor pošilja v obravnavo po nujnem postopku. S predlagano novelo Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin se rok za izvedbo novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin zamika na 31. marec 2020, kar pomeni, da bodo lastniki nepremičnin obvestila o novih vrednostih nepremičnin prejeli v aprilu 2020. Izvedba poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin, ki bo dostopna na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin, je načrtovana za letošnjo jesen.

Predlog novele Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je vsebinsko povezan z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin, ki mora biti uveljavljena najkasneje do 1. junija 2019, zato vlada predlaga obravnavo in sprejemanje obeh novel po nujnem postopku.

Predlog Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023

Vlada je določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru. Temeljni cilj Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 je učinkovito oblikovanje in izvajanje politike preprečevanja in zatiranja kriminalitete.

Opredeljena so posamezna področja preprečevanja in zatiranja kriminalitete z opisom, vzroki, rešitvami, cilji in strategijami oziroma programi:

 • Varnost v lokalnih skupnostih,
 • Nasilje,
 • Javno spodbujanje sovraštva in nestrpnosti – sovražni govor,
 • Gospodarska kriminaliteta pri varovanju finančnih interesov v Republiki Sloveniji in Evropski uniji,
 • Korupcija in zaščita javnih sredstev,
 • Ogrožanje javnega zdravja,
 • Informacijska varnost,
 • Ogroženost Republike Slovenije zaradi radikalizacije, ekstremnega nasilja in terorizma,
 • Ogroženost Republike Slovenije zaradi hudih in organiziranih oblik kriminalitete.

Uredba o odpadnih nagrobnih svečah

Vlada je izdala Uredbo o odpadnih nagrobnih svečah. Glavni cilj nove uredbe je bolj jasna ureditev, ustreznejše ravnanje z odpadnimi svečami in preprečevanje njihovega kopičenja pri zbiralcih. Uredba določa pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, zato da se zagotovi njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ter recikliranje in drugi načini obdelave.

V sedaj veljavni uredbi je določanje deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč in obdobje prevzemanja neustrezno predpisano, zato tudi Ministrstvo za okolje in prostor ni moglo objavljati deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč. S to uredbo se na novo predpisuje tudi finančno jamstvo, ki ga morajo zagotavljati proizvajalci sveč. Finančno jamstvo, ki ga poznamo tudi že v Uredbi o električni in elektronski opremi, je namenjeno kot neke vrste zavarovanja države, če predpisano ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami ne bi zagotovili proizvajalci sveč.

Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 42/15) določa razporejanje sredstev, zbranih s pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, po 198 občinah, na območju katerih potekajo gozdne ceste. V novi uredbi so upoštevane spremembe glede dolžin gozdnih cest po občinah in tudi dolžin gozdnih cest po sektorjih lastništva gozdov (zasebni in državni gozdovi), nastale zaradi novogradenj, posodobitve evidence gozdnih cest, vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije, spremenil pa se je tudi javni značaj nekaterih gozdnih cest.

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019

Vlada je sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019, ki ga Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje posreduje vsem izvajalcem nalog na državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, ter občinam. Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 je pripravljen skladno s cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022. Upoštevani so načrtovani najpomembnejši programi in aktivnosti ministrstev ter vladnih služb in sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2019.

Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države

Vlada se je seznanila s Poročilom o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije k zaključnemu računu proračuna.

Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 zajema podatke o realizaciji Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za zgoraj navedene organe za leto 2017 (Odlok 2017) in podatke o realizaciji sklenitev pravnih poslov izven veljavnih načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države v skladu z 12. členom in osmim odstavkom 13. člena ZSPDSLS ter Sklepi Vlade Republike Slovenije št. 47800-13/2016/3 z dne 5. 1. 2017, št. 47800-13/2016/7 z dne 27. 7. 2017 in št. 47800-13/2016/10 z dne 28. 9. 2018.

Nov zakon (ZSPDSLS-1), ki je pričel veljati v začetku leta 2018, načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem ureja drugače. Ob primerjavi realizacije Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2017 glede na leta 2014, 2015 in 2016 opažajo porast realizacije načrtov ravnanja. Porast realizacije je predvsem posledica porasta prometa z nepremičninami na splošnem nepremičninskem trgu v letu 2017.

Na področju razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bilo tudi nekaj pravnih poslov realiziranih kot neodplačna odsvojitev. Skupna ocenjena vrednost neodplačno odsvojenega premoženja v letu 2017 tako znaša 1.545.606,49 EUR, od tega v okviru načrtov ravnanj za 461.304,49 EUR, izven načrtov pa za 1.084.302,00 EUR. Ocenjena vrednost neodplačno odsvojenega premoženja je nižja v primerjavi z letom 2016 (2.226.998 EUR) in višja glede na leti 2015 (1.218.634 EUR) in 2014 (1.188.071 EUR).

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Nepovratna in povratna sredstva EKO sklada za občine 7/1

Predstavljamo možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov, ki jih dodeljuje Eko sklad. V nadaljevanju predstavljamo trenutno razpoložljive spodbude, več informacij pa najdete tudi na spletni strani pod zavihkom »Javni sektor«.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli občini za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe. Najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe morajo zagotavljati obnovljivi viri energije. Višina nepovratne finančne spodbude je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotnoizolacijskih materialov in uporabo lesa.

Poleg nepovratnih sredstev za nove skoraj nič-energijske stavbe so občinam na voljo tudi nepovratna sredstva za posamične ukrepe energetske obnove stavb. Višina spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe.

Občinam so na voljo tudi nepovratna sredstva za nakup novih okolju prijaznejših avtobusov in komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Cilj spodbud je omogočiti širitev avtobusnih linij mestnega potniškega prometa oziroma na obstoječih linijah zamenjati zastarele avtobuse s sodobnimi, ki imajo nizke emisije ter zamenjati zastarela komunalna vozila s sodobnimi električnimi, plug-in ter plinskimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami prašnih delcev.

Poleg tega so občinam na voljo nepovratna sredstva za električne polnilnice. Eko sklad občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih, ponuja nepovratne finančne spodbude za električne polnilnice v višini do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo.

Krediti so namenjeni za različne naložbe lokalnih skupnosti v varstvo okolja:

 • naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 • naložbe v zmanjšanje onesnaževanja zraka,
 • naložbe v gospodarjenje z odpadki,
 • na področju varstva voda in učinkovite rabe vode so krediti namenjeni za naložbe v čistilne naprave za komunalne odpadne vode, tehnologije, ki omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode; naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode, izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode; naložbe v gradnjo javnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na čistilno napravo, in gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih vodovodnih omrežij.

Prilagamo še preglednico z vsemi zgoraj navedenimi spodbudami, ki so na voljo za občine:

KREDITI

JP 56PO16 Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb
JP 61ONS17 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
JP 60LS17 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti

NEPOVRATNE SPODBUDE

JP 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb
JP 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometu na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
JP 52SUB-JS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja
JP 53SUB-POL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000
JP 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude/pomoči pravnim osebam za električna vozila
JP 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
JP 60SUB-KVLS17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
JP 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

 

Odprt poziv za sofinanciranje projektov Zveze Alpe-Jadran 7/2

Zveza Alpe Jadran je odprla poziv za sofinanciranje projektov. Prijave so možne do 30.4.2019. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi.

Smernice, vključno s kontaktnimi podatki najdete tukaj.

Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

 

Skupni proračun Zveze Alpe-Jadran je namenjen „finančni podpori pomembnih dejavnosti in projektov, ki so pomembni za celotno partnersko območje“.

Zveza Alpe-Jadran finančno podpira tri vrste prijav:

 • stroške priprave projektov v okviru programov EU (npr. Evropa za državljane, ERASMUS+, Ustvarjalna Evropa itd.)
 • projekte, ki jih sofinancira EU
 • skupne (manjše) projekte, ki so v splošnem skupnem interesu mreže za sodelovanje

Merila za uspešen izbor prijav:

 • Projekti, ki jih financira AAA, morajo vključevati najmanj tri redne člane AAA iz treh različnih držav.
 • Več projektnih partnerjev je, večja je možnost za odobritev.
 • Vsi člani AAA morajo imeti možnost biti del projekta, torej biti obveščeni, povabljeni k sodelovanju
 • Vloga vsakega partnerja mora biti opisana v vlogi.
 • Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno AAA mora biti jasno opisana v prijavnem obrazcu in je predmet ocene po zaključku projekta.
 • Splošni doseg projekta (udeleženci, možni obiskovalci, pričakovani sprejem medijev, tiskana in / ali spletna objava rezultatov itd.) je bistvenega pomena.
 • Vsi projekti majhnega obsega morajo podpirati prednostno nalogo 2.3 „Strategije“ (glej str. 59/60 „Strategy of the Alps-Adriatic geographic area 2019-2027 “).
 • Vse vloge morajo biti v angleškem jeziku.

Vse obrazce za prijavo je treba poslati prestoji tematski koordinacijski točki (TCP), do 30. aprila 2019, do 23:59 ure. Naslovi TCP-jev so navedeni v smernicah in na http://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/

Za prenos prijavnih obrazcev z natančnimi smernicami za izvajanje ter postopkovnimi pravili in strategijo »SAA – 2027« kliknite

http://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/

 

Evidentiranje dobrih praks blaženja podnebnih sprememb 7/3

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in društvo Focus sta v okviru projekta Dovolj za vse, za občine odprla prijave v program podpore pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Iščejo praktične rešitve, ki so se zadnja leta razvile v Sloveniji in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb ter za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo k razvoju novih poslovnih modelov, zaposlovanju in izboljšanju kakovosti bivanja. Deset najboljših praks bo z namenom prenosa v druga slovenska okolja predstavljenih široki javnosti.

K sodelovanju pri evidentiranju dobrih praks so vabljena podjetja, občine, nevladne in ostale organizacije, ki izvajajo ali v svojem okolju prepoznavajo aktivnosti za pomembno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Evidentiranje poteka s pomočjo spletnega obrazca, ki ga je potrebno do 10. maja 2019 poslati na info@umanotera.org. V pomoč pri odgovoru na vprašanje »Kaj je dobra praksa?« so na voljo smernice in merila za izbor dobrih praks.

Uspešne zgodbe dobrih praks navdihujejo in kažejo, da so korenite spremembe na poti v nizkoogljično družbo ne le možne, temveč prinašajo tudi vrsto sinergijskih učinkov: ustvarjajo prihranke in nova zelena delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi ter zvišujejo kakovost bivanja. Dobre prakse se pojavljajo v različnih sektorjih in na različnih področjih, v okviru evidentiranja pa so izbrana naslednja prednostna področja: (1) trajnostna mobilnost, (2) energetska učinkovitost v stavbah in industriji, (3) obnovljivi viri energije, (4) trajnostne verige oskrbe s hrano, (5) raba tal in gozdno-lesna veriga, (6) trajnostna proizvodnja in potrošnja, (7) trajnostne lokalne skupnosti.

Končni izbor desetih dobrih praks, ki bodo predstavljene javnosti, bo opravila strokovna skupina projekta v sestavi: Špela Berlot, mag. Jure Vetršek, dr. Tomislav Tkalec, dr.  Martina Bavec, Jernej Stritih, mag. Marjana Dermelj in dr. Renata Karba.

Obrazci in smernice za izbor dobrih praks so na voljo na tej spletni strani.

Dodatne informacije: Gaja Brecelj, 01 439 4895, gaja@umanotera.org.

*****

Evidentiranje izvajata organizaciji Umanotera in društvo Focus, poteka pa v okviru projekta CARE4CLIMATE, ki ga sofinancirata program LIFE17 IPC/SI/000007 in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za Podnebne spremembe. Več o projektu je na voljo tukaj.

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 7/5

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

Odprt poziv za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020 7/6

Prejeli smo obvestilo Evropske komisije, GD GROW o odprtju razpisa za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020.

Evropska prestolnica pametnega turizma je pobuda EU, ki priznava izjemne dosežke evropskih mest kot turističnih destinacij v štirih kategorijah: trajnost, dostopnost, digitalizacija ter kulturna dediščina in ustvarjalnost. Njen cilj je spodbujanje pametnega turizma v EU, mreženje in krepitev destinacij ter olajšanje izmenjave najboljših praks.

Pobuda „Evropska prestolnica pametnega turizma“ temelji na predlogu Evropskega parlamenta, ki je zagotovil financiranje za obdobje 2018–2019 s pripravljalnim ukrepom. Izvaja jo Evropska komisija. Namen pobude je okrepiti inovacijski razvoj, ki ga ustvarjajo turizem v mestih EU in njihovi okolici, povečati njihovo privlačnost ter okrepiti gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Njegov namen je tudi vzpostaviti okvir za izmenjavo najboljših praks med mesti, ki sodelujejo v natečaju, ustvariti priložnosti za sodelovanje in nova partnerstva.

Ob prijavi za evropsko prestolnico leta 2020 naziv Smart turizem, morajo mesta pokazati svoje inovativne turistične prakse na štirih področjih: dostopnost, trajnost, digitalizacija, kulturna dediščina in ustvarjalnost.

Prijave bodo najprej ocenile skupine neodvisnih strokovnjakov.  V drugem koraku bo do 10 mest, uvrščenih v ožji izbor, pozvano, da predstavijo kandidaturo svojega mesta pred evropsko žirijo. Evropska žirija bo izbrala dva zmagovalca, evropski prestolnici pametnega turizma 2020, ki jih bo predstavila oktobra 2019 na podelitvi nagrad.

Za prijavo je potrebno izpolniti spletni obrazecRok za prijavo je 10. maj 2019.

Pobuda je odprta za mesta v EU z več kot 100.000 prebivalci. V državah, kjer nobeno mesto nima več kot 100.000 prebivalcev, se lahko prijavi največje mesto. Za več informacij si oglejte Vodnik za prijavitelje.

Za več informacij o Evropski prestolnici pametnega turizma se lahko zainteresirani prijavijo na novice ali pa spremljajo na Facebooku ali Twitterju.

Kontakt

Evropski sekretariat Sekretariata za pametni turizem: Antigoni Avgeropoulou, info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390.

 

Odprt je 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE 7/7

Program Interreg CENTRAL EUROPE je objavil specifičen kapitalizacijski razpis, ki bo odprt do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

7 TEM SC SPECIFIČNI CILJI (SC)
1.        Industrija 4.0/ napredna proizvodnja 1.1.        Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
2. Socialno podjetništvo 1.2 Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
3. Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb 2.1 Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
4. Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih 2.3 Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
5.Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj 3.1 Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
6. Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe) 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
7. Dostopnost odročnih in mejnih območij za  povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči 4.1 Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

Priporočamo, da si natančno preberete razpisno dokumentacijo, ker je razpis zelo ozko profiliran.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 7/8

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 7/9

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/10

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Nov pregledovalnik pravnih režimov varstva kulturne dediščine 8/1

Ministrstvo za kulturo je že leta 2009 vzpostavilo javno dostopen spletni pregledovalnik pravnih režimov varstva kulturne dediščine (http://evrd.situla.org). V sistemu pravnih režimov varstva kulturne dediščine eVRD  so zbrani podatki o pravnih režimih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine. Pripravljavci prostorskih aktov in drugi uporabniki lahko na enem mestu dobijo pregled vseh pravnih režimov, ki v Republiki Sloveniji veljajo za območja kulturne dediščine in izhajajo iz različnih pravnih podlag.

Spletni pregledovalnik so posodobili v okviru državnega portala prostorskih podatkov in aplikacij in je občinam in drugim uporabnikom odslej na voljo na spletnem naslovu: https://gisportal.gov.si/evrd.

Funkcionalnosti novega pregledovalnika vključujejo vse funkcionalnosti starega. Navodila za uporabo pregledovalnika so dostopna na povezavi »Pomoč«, za morebitna dodatna pojasnila pa se lahko obrnete na Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino (e-pošta: rkd@gov.si).

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.