V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI KANAL IN OSILNICA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Uspešni projekti občin: Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda v porečju Meže (Občina Črna na Koroškem) 1/1

Izvedba: 2018 – 2022

Financiranje: Občina Črna na Koroškem, evropska sredstva, državni proračun

V okviru projekta sta izvedeni investicija v dograditev javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 8027 Podpec in izgradnja nove čistilne naprave velikosti 3.200 PE, na katero bo priključeno celotno obstoječe in novo javno kanalizacijsko omrežje  v Občini Črna na Koroškem.

Izgradnja nove čistilne naprave in kanalizacijskega sistema je potekala v letih 2019-2021, v letu 2022 pa poteka poskusno obratovanje čistilne naprave. Zgrajena je kontinuirana biološka čistilna naprava z aerobno stabilizacijo blata na lokaciji v Balosu. Naprava ima velikosti 3200 PE, nanjo se bo v prihodnosti lahko priključila tudi aglomeracija Žerjav 8063. Predvideni sta nitrifikacija in delna denitrifikacija. Prednost izbrane tehnologije je v tem, da omogoča zanesljivo in robustno vodenje procesa čiščenja odpadne vode. Očiščena voda se bo odvajala v reko Mežo.

Foto: Občina Črna na Koroškem

NOVICE SOS

SOS na sestanku s predstavniki Konfederacije sindikatov javnega sektorja 2/1

Skupnost občin Slovenije, v njenem imenu predsednica Jasna Gabrič, podpredsednik Peter Misja, generalna sekretarka Jasmina Vidmar in Neža Jager iz sekretariata SOS, se je danes, 21. 4. 2022, sestala s predstavniki Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirjem Štrukljem, Bojanom Hribarjem in Martino Vuk. Namen sestanka je bil vzpostaviti sodelovanje med sindikalnimi predstavniki zaposlenih in delodajalcev v javnem sektorju za bolj usklajen nastop v odnosu do pogajalcev z državnega nivoja. Preverili smo možnost sodelovanja pri doseganju skupnih interesov v okviru pogajanj in usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ter v okviru Sveta za sistem plač v javnem sektorju. Pogovor je tekel tudi o veljavni plačni lestvici, s poudarkom na razmerju med plačami zaposlenih v občinskih upravah do tistih zaposlenih v državni upravi ter o razmerju med plačami zaposlenih v občinskih upravah in funkcionarjev na lokalni ravni. Dotaknili so se tudi nerazumnega vztrajanja na izvajanju določb ZUJF glede povračila stroškov prehrane med delom in povračilom stroškov prevoza na delo, ko gre za funkcionarje, medtem ko se je določbe, veljavne za zaposlene v javnem sektorju, odpravilo že pred časom.

Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj se je strinjal, da je potrebno tudi za funkcionarje odpraviti nesorazmerja in odpraviti posledice na podlagi ZUJF, vendar hkrati uskladiti uskladiti nesorazmerja na najslabše plačanih delovnih mestih. Pozdravil je sklic sestanka in poudaril smiselnost medsebojne izmenjave stališč v prihodnosti, saj sindikati predvidevajo, da bo ob nastopu nove vlade prišlo do prenove plačnega sistema v javnem sektorju. Ob zaključku sestanka je bilo dogovorjeno, da se bosta organizaciji periodično sestajali in sproti izmenjavali informacije in stališča ter, da je pomembno nadaljevati s komunikacijo, ker bo lažje doseči skupne želene cilje.

19. seja predsedstva SOS 2/2

V torek, 19. 4. 2022, je v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina potekala 19. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Zbrane članice in člane predsedstva je gostil tamkajšnji župan, Tadej Beočanin.

  • Odvajanje in čiščenje odpadne vode

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v t.i. aglomeracijah povzroča nemalo težav v lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji, saj je prišlo do »razširitve« aglomeracij v letu 2020/2021 tako, da veliko območij, kjer prej ni bilo obveznosti izgradnje kanalizacije zdaj ta obveznost zagotoviti pokritost s komunalnimi vodi obstaja. Glavno težavo predstavlja financiranje opremljanja novih aglomeracij in prekratki roki, saj je pričakovano, da občine izgradnjo financirajo z lastnimi sredstvi. Županje in župani so izpostavili težnjo po smiselnosti novih predpisanih aglomeracijah in upravičenosti izgradnje kanalizacijskih vodov kot tudi smiselnih rešitvah za reševanje problematike na nizko poseljenih področjih. Glede dotične problematike, predstavljene s strani podžupana Občine Vuzenica, Srečka Lampreta bo Skupnost občin Slovenije pozvala k ureditvi tega področja in zagotovitvi ustreznih finančnih virov glede na povečanje obveznosti občin.

  • Gospodarske javne službe varstva okolja

Predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja so predstavili mag. Urška Jesih, mag. Franc Lenarčič in Andreja Čater iz Ministrstva za okolje in prostor. Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev po novem zakonu zagotavlja država in sicer preko občin neposredno in neprofitno kot preneseno nalogo. Pri čemur je infrastrukturo za izvajanje javne službe  dolžna še vedno  zagotoviti občina. Po zakonodajnem predlogu sta edini dopustni obliki izvajanja javne službe (oskrbe s pitno vodo in hidrantno omrežje) javno podjetje ali javni gospodarski zavod, oba v sto odstotni občinski lasti. V praksi to pomeni, da se ukinja režijske obrate in koncesije. Odslej mora tudi izvajalec javne službe s pitno vodo oskrbovati vsaj 5.000 uporabnikov iz javnega vodovoda. »Ker gre za korenite spremembe v načinu izvajanja zakona, ki s seboj nosijo velike posledice – predstavljajo finančno in administrativno breme zaradi sprememb koncesijskih pogodb, sprememb odlokov občin, predvidenih združitev ali ustanovitev novih komunalnih podjetij oz. odprave režijskih obratov, medtem ko pa strošek takšnih finančnih in administrativnih bremen v predlogu zakona ni ocenjen, predlog zakona odločno zavračamo«, je izpostavila predsednica SOS, Jasna Gabrič. Zato je predsedstvo SOS v pogovoru s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor zahtevalo oceno stroškov in prenos ustreznih sredstev na občine. Ob taki sistemski ureditvi občine pričakujejo, da se bi opravila korenita analiza vpliva teh sprememb na cene storitev lokalnih gospodarskih javnih služb, saj se to dolguje občankam in občanom ter analizo učinkovitosti oblik izvajanja GJS kot tudi pogovor z občinami, predenj se predlaga sprememba slednjih. Dr. Boštjan Brezovnik in dr. Gorazd Trpin sta v sklopu razprave izpostavila, da je predlog zakona, kljub temu, da implementira ustavna določila 70. a člena glede ustavne pravice do pitne vode, v ustavnem neskladju zaradi kršitve določila sledenju horizontalne zakonitosti. Iz navedenih razlogov bo Skupnost občin Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila zahtevo, da se navedena sporna določila umakne, oz. se sprejemanje zakona zaustavi ter pristopi najprej k temeljitim analizam stanja in pogovorom z lokalnimi skupnostmi na njihovi podlagi.

  • Predstavitev zaključnih aktivnosti projektnega sodelovanja z Iraško province Basra

Župan občine Škofja Loka Tine Radinja in dr. Vladimir Prebilič, podpredsednik SOS, sta predstavila zaključne aktivnosti projekta »Peer-To-Peer cooperation« med slovenskimi občinami in Iraško provinco Basra. Sodelovanje temelji na izmenjavi dobrih praks iz slovenskih občin na področju krepitve poklicnih veščin, zaposlitvenih možnosti ter orodij za povečanju motivacije in aktivnega sodelovanja mladih v iraški skupnosti. Omenjena župana sta skozi čas trajanja projekta prenesla svoje znanje in izkušnje na področju ustanovitve in dejavnosti podjetniških inkubatorjev in co-working prostorov. Na podlagi teh je v provinci Basra konec decembra preteklega leta potekala otvoritev podjetniškega inkubatorja, ki je do današnjega dne dobil tudi osebje in preko projektnih aktivnosti in finančne podpore programa izvedel tekmovanje po principu finančnega participativnega pristopa. Izmed 230 prispelih podjetniških predlogov je bilo izbranih najbolj perspektivnih 16, ki so postali prvi inkubiranci podjetniškega inkubatorja. Prav tako je izvajalcem projekta na podlagi izkušenj Zavoda za zaposlovanje Slovenije in Moje delo.si uspelo prenesti model zaposlitvene platforme v Basro, s pomočjo katere se bodo povečale zaposlitvene možnosti v celotni regiji.

       

  • Drugo

Skupnost občin Slovenije je na seji med drugim oblikovala tudi stališče SOS glede vključenosti mestnih občin v DRR/ERP in sicer, da bi bila razdelitev sredstev pravična in posledično tudi razvoj enakomeren ter konkurenčen. Ob tem pa so zbrani dodali, da naj se sredstev ne zmanjšuje, temveč naj se le-ta zagotovijo dodatno. Pri tem so opozorili, da naj vlada s dodatnimi finančnimi sredstvi podpre tudi razvoj občin v zahodni koheziji. V sklopu seje so se zbrane županje in župani seznanili z dokumenti za sklic redne seje skupščine SOS. Pri tem je predsedstvo SOS pohvalilo delo sekretariata in mu obljubilo podporo tudi v prihodnjih letih. Predstavniki sekretariata so se ob tem zavezali, da bodo še naprej delovali učinkovito, reprezentativno in proaktivno, kot so že večkrat dokazali v vseh 30-letih delovanja.  

Slike so na voljo v galeriji TUKAJ.

Uvodno predavanje na temo komuniciranja uspehov lokalnih skupnosti v digitalnih medijih 2/3

Skupnost občin Slovenije je 14. aprila izvedla prvo izmed treh izobraževanj na temo komuniciranja uspehov lokalnih skupnosti v digitalnih medijih. Družbeni mediji niso le kanal ohranjanja stikov in širjenja kroga prijateljev, predvsem v epidemiji so postali tudi »novi mediji«. Na družbene medije v komunikacijskem smislu gledamo kot na samostojen kanal komuniciranja, ki ga upravljamo sami. Izkušena komunikatorka Petra Hercog je udeleženke in udeležence v uvodnem predavanju popeljala skozi vprašanja kako delujejo družbena omrežja, kako jih dojemamo, kakšne priložnosti za dober PR odpirajo, opozorila je na ključne pasti komuniciranja na družbenih omrežjih ter spregovorila o tem kje so meje in kdo jih postavi.

Na izobraževanju o davku na dodano vrednost v lokalnih skupnostih 2/4

Skupnost občin Slovenije je v torek 20. 4. 2022 izvedla predavanje Davek na dodano vrednost v lokalnih skupnostih.

Na izobraževanju je bilo predstavljeno:

– zadnje aktualne spremembe DDV zakonodaje

– izdajanje računov

– prejemnik kot plačnik DDV

– transakcije z nepremičninami z vidika DDV

Predavale so strokovnjakinje Finančne uprave Republike Slovenije z Oddelka za davek na dodano vrednost.

Na izobraževanju podani koristni nasveti o upravljanju s Facebookom in Instagramom 2/5

V četrtek, 21. aprila 2022, smo preko spleta izvedli izobraževanje na temo uporabe Facebooka in Instagrama za uspešno komuniciranje občinskih uspehov, ki ga je za SOS izvedla izkušena PR-ovka in diplomirana novinarka Petra Hercog. Danes se je namreč velik del komunikacije preselil na družbena omrežja, Facebook (FB) in Instagram (IG) pa predstavljata najbolj priljubljeni družbeni omrežji v Sloveniji. Slušatelji so na seminarju izvedeli v čem se razlikujeta FB in IG ter zakaj so razlike pomembne za komuniciranje, v kakšnem tonu komuniciramo ter kakšne so primerne vsebine na vsakem izmed omrežij, pa tudi s kakšne pozicije komunicira lokalna skupnost in kako se odzivamo na komentarje.

ZAKONODAJA

Zagotovitev sredstev za prevoze učencev osnovne šole z začasno zaščito v šolskem letu 2021/2022 3/1

V Uradnem listu RS, št. 42/22 z dne 24. 3. 2022 je sprejeta Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (v nadaljnjem besedilu: Uredba). Uredba v 20. členu določa, da imajo učenci z začasno zaščito pravico do brezplačnega prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Določeno je, da osnovna šola lokalni skupnosti posreduje podatke o številu učencev z začasno zaščito, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, lokalna skupnost pa do 15. dne v mesecu Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, posreduje zahtevek za povrnitev stroškov prevoza. Zahtevek vsebuje podatke o številu učencev z začasno zaščito, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, in opravljenih relacijah prevozov.

Na OBRAZCU za vsak mesec posebej vpišete podatke o šoli, številu upravičenih učencev, relacijah s številom prevoženih kilometrov v eno smer, načinu prevoza in stroških prevoza ter ga v obliki E-računa posredujete na MIZŠ in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec. Vsakomesečni zahtevek občine je obvezna priloga E-računa.

Za mesec marec posredujete zahtevek do 25. aprila 2022.

MIZŠ lokalni skupnosti povrne stroške prevoza za učence z začasno zaščito za relacije, ki niso vključene v redne šolske prevoze, ki jih lokalna skupnost organizira in financira za učence osnovne šole.

Osnutek Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in KP 3/2

Objavljen je osnutek Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu komunalnega prispevka in prispevka za začasno rabo obstoječe komunalne opreme za začasne objekte.

Gradivo najdete TUKAJ. Komentarje nam lahko pošljete v obliki predlogov najpozneje do ponedeljka  23. 5. 2022 na elektronski naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

POVPRAŠEVANJE

Cenitev vrednosti pokopališč 4/1

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima sledeče: ali ste pred sprejemom pokopališkega reda v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti pridobili cenitev vrednosti pokopališč z vso infrastrukturo ali ne

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

DOGODKI SOS

5.5. / Twitter, YouTube in digitalna strategija – Komuniciranje občinskih uspehov 5/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom TWITTER, YOUTUBE IN DIGITALNA STRATEGIJA – KOMUNICIRANJE OBČINSKIH USPEHOV PREK SODOBNIH MEDIJEV, ki bo v četrtek, 5. 5. 2022, med 10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom.

Twitter je specifično družbeno omrežje, ki ga v Sloveniji uporabljamo pretežno za komuniciranje političnih tem, medtem ko je Youtube kanal, ki ga spremljajo predvsem mladi, saj jim v marsikaterem pogledu že nadomešča klasično televizijo. Na izobraževanju boste imeli priložnost izvedeti:

– kako komuniciramo na Twitterju in kdo je naša ciljna publika,
– kako se odzivamo na Twitterju?
– kaj je najpomembnejše pri komuniciranju prek Youtuba ter zakaj se Youtube in Meta ne marata?
– zakaj potrebujemo digitalno strategijo in kdo naj upravlja z družbenimi omrežji,
– kako pripravimo enostavno digitalno strategijo.

O PREDAVATELJICI:

39-letna diplomirana novinarka Petra Hercog je izkušnje pridobivala pred radijskimi mikrofoni, kjer je vodila pogovorne oddaje in jutranji program, v pisarnah, kjer je ustvarjala kreativne marketinške kampanje in organizirala najrazličnejše dogodke, pred televizijskimi kamerami, kjer je odgovarjala predvsem na novinarska vprašanja in seveda pred računalnik, s katerim ustvarja zanimive tekste, ki vsebinsko bogatijo različne revije in publikacije. Sama pravi, da nima čarobne paličice. Ima pa znanje in izkušnje, ki vam lahko pomagajo do prodornega in energičnega preboja iz povprečja.

18.5. / Redna letna skupščina in svečan dogodek ob 30. obletnici delovanja Skupnosti občin Slovenije 5/3

Županje in župani se bodo v sredo, 18. maja 2022, ob 9.30 v Festivalni dvorani Bled srečali na redni letni skupščini Skupnosti občin Slovenije (SOS). Pregledali bodo poročila o delu SOS v letu 2021, načrta dela SOS za leto 2022 in kadrovskega načrta SOS za leti 2022 in 2023 ter se seznanili s poročilom nadzornega odbora SOS. Ob zaključku srečanja bodo obravnavali in sprejemali še finančno poročilo SOS za leto 2021 in finančni načrt SOS za leto 2022 ter predlog popravka članarine za leto 2023. Vabilo lahko preberete TUKAJ.

Delovnemu sestanku bo ob 12. uri sledil svečani dogodek ob obeležitvi 30. obletnice delovanja Skupnosti občin Slovenije. V družbi svečanih govornikov, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in častne članice Skupnosti občin Slovenije Magdalene Tovornik, se bomo sprehodili skozi tri desetletja uspešnega delovanja. Vabilo na svečani dogodek najdete TUKAJ.

Županje in župane prosimo, da se skupščine zanesljivo udeležijo. V kolikor se skupščine ne morejo udeležiti lahko za udeležbo na skupščini pooblastijo pooblaščenca. Informacije o udeležbi zbiramo v sekretariatu SOS na elektronskem naslovu info@skupnostobcin.si in telefonski številki 02 234 15 00, najkasneje do 11. maja.

DOGODKI DRUGIH

26. 5. / Okoljski podatki in javne storitve 6/1

V okviru Tedna podatkov 2022 bosta 4PDIH in ARSO organizirala delavnico o okoljskih podatkih za občine in njihove javne službe, nevladne organizacije ter druge javne organizacije, odgovorne za javno upravo, digitalizacijo in odprte podatke. Dogodek bo potekal v četrtek, 26. maja 2022 ob 10.00 uri.
Vabimo vas k sodelovanju in sicer v obliki nagovora ali predstavitve dobre prakse s področja okoljskih podatkov, storitve na podlagi le-teh ali splošne ocene stanja, specifične problematike oz. potrebe, ki jo prepoznavate na tem področju. Prijazno prosimo za vaše predloge, ki jih pričakujemo do 12.3. na sasa@4pdih.com.

VLADA RS

366. dopisna seja 7/1

Vlada spremenila uredbo o izvajanju javnega linijskega prevoza potnikov

Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice.

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 2. odstavka 75. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice podaljšalo uporabo določb Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice. Na podlagi četrte alineje 90. člena te uredbe je potrebno uskladiti cene mesečnih in integriranih mesečnih vozovnic, ki so ob uveljavitvi uredbe nižje od cen, določenih v tarifah prevoznin iz Priloge 3 uredbe, v treh letih od uveljavitve uredbe. Rok za uskladitev cen poteče 20. 5. 2022.

Zaradi obsežnosti predmetnega razpisa, številnih vprašanj na portalu, podaljšanega roka za predložitev ponudb do 10. 12. 2021, naknadnih dopolnitvah že oddanih ponudb in morebitnih revizijskih zahtevkov na odločitev o oddaji javnega naročila, je bilo smiselno podaljšati tudi rok za uskladitev cen mesečnih vozovnic, iz četrte alineje 90. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice.

 

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s 13. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo in je namenjen izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo. Operativni program ni namenjen reševanju celotne problematike upravljanja voda oziroma pitne vode, saj določeno tematiko pokrivajo drugi predpisi in programi. V letu 2018 se je  92,6% (1.895.294) prebivalcev oskrbovalo iz javnega vodovoda, 137.750 prebivalcev z lastno oskrbo s pitno vodo, s kapnico 7784 prebivalcev, 5986 pa je bilo takšnih prebivalcev, za katere občine niso mogle določiti načina oskrbe zaradi naslednjih razlogov:  pitna voda se jim dovaža s cisternami, prijavljeni so na naslovu, vendar tam ne živijo, oskrbujejo se iz lastnega vodnega vira, za katerega ni pridobljeno vodno dovoljenje, oskrbujejo se iz odjemnega mesta sosednje stavbe.

Operativni program vsebuje prikaz veljavne normativne ureditve oskrbe s pitno vodo, območij javnih vodovodov, zajetij za pitno vodo in rezervnih zajetij za pitno vodo, podrobnejšo določitev območij poselitve, analizo stanja opremljenosti območij javnih vodovodov in območij poselitve z javnim vodovodom. Operativni program vsebuje tudi stvarno in finančno analizo izvajanja operativnega programa oskrbe s pitno vodo ter analize stanja zajetij za pitno vodo, stanja lastne oskrbe s pitno vodo, stanja meddržavne izmenjave vode, namenjene oskrbi s pitno vodo, učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe in metodologijo za določanje dopustne ravni vodnih izgub.

Poleg navedenega vsebuje tudi cilje, ukrepe, roke, oceno stroškov in nosilce za varstvo zajetij za pitno vodo pred onesnaženjem, monitoring kakovosti podzemne vode oziroma površinske vode, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo, zmanjšanje vodnih izgub v javnih vodovodih, zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo, doseganje standardov opremljenosti, povečanje varnosti oskrbe v pitno vodo na območjih javnih vodovodov, povečanje učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe in spodbujanje varčne rabe pitne vode.

(Vir: Vlada RS, NJ)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljena javna razpisa za lesno predelovalno industrijo in za okoljske znake v gostinstvu in turizmu 8/1

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo v vrednosti 28 milijonov evrov. Upravičenci se lahko nanj prijavijo v več rokih, prvi je 6. maja letos. Drugi objavljen razpis je za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu, kjer je razpisanih 300.000 evrov, rok za prijavo pa je 29. avgusta letos.

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Skupna višina sredstev javnega razpisa za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES) je 28 milijonov EUR. Z razpisom bo ministrstvo sofinanciralo investicije, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oz. trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo registrirano dejavnost C16 in C31.
Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 50.000 EUR ter največ 4.000.000 EUR. Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom, kot so stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

Roki za oddajo vlog so 6. 5. in 1. 9. letos, 20. 2. 2023, 31. 8. 2023 ter 15. 1. 2024 in 26. 8. 2024.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani MGRT.

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu

Namen javnega razpisa je uvajanje ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih in turističnih atrakcijah. Ministrstvo bo sofinanciralo pridobitev okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike in turistične atrakcije.

Upravičeni stroški so tako na primer stroški svetovalnih in izobraževalnih storitev na področju ekološkega/trajnostnega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev z namenom pridobitve okoljskega/trajnostnega znaka, vključno s stroški pridobitve znaka; stroški informiranja in komuniciranja (promocijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe ponudnika ter stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno viden okoljski/trajnostni znak.

Upravičenci so pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209 ali 55.300, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105.

Višina sredstev razpisa je 300.000 EUR. Višina sofinanciranja je do 5.000 EUR na pridobljen znak turističnega/gostinskega objekta ali atrakcije.

Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vloge je objavljena na spletni strani MGRT.

Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine 2022 8/2

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi. Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine ter razvijanje njenega potenciala. Rok za prijavo je 3. maj 2022.

Predmet javnega razpisa so projekti, ki:

  • varujejo in oživljajo kulturno dediščino, ki je vpisana v register nesnovne dediščine,
  • zagotavljajo višjo raven ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije,
  • zagotavljajo višjo raven usposobljenosti za kontinuirano izvajanje kulturnih projektov na področju varstva in oživljanja nesnovne dediščine,
  • zagotavljajo njihovo dostopnost čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Obvestilo o javnem razpisu (Uradni list, 25. marec 2022)

Razpisna dokumentacija

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 8/3

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

NOVICE DRUGIH

Odprte so prijave na 10. konferenco mreže mest InterCity Youth – Participacija 3.0 9/1

Vabljeni k prijavi na 10. konferenco mreže mest InterCity Youth – Participacija 3.0. Konferenca bo potekala od 27. do 29. junija 2022 v Ljubljani in bo zbrala 150 udeležencev iz EU in sosednjih držav. Dogodek nagovarja uslužbence občin, pristojne za področje mladine ali vodje organizacije, ki na lokalnem nivoju izvajajo mladinsko delo, vse, ki bi radi srečali kolege iz drugih evropskih držav, se učili in razpravljali o novih orodjih, metodah in praksah mladinskega dela in participacije ter vse, ki se sprašujete, kako izboljšati stik z mladimi v svoji občini.

Rok prijav je 24. april 2022. Povezava na prijavo: http://trainings.salto-youth.net/9995

Program konference, namestitev in praktične informacije in uvodna spletna stran.

 

Priložnosti in koristi za lokalne skupnosti v programih EU za področje mladine 9/2

Zavod Movit, nacionalna agencija programov Evropska solidarnostna enota in Erasmus:+ Mladina v Četrtek, 12. maj 2022, od 9.15 do 17.00 vabita v Hotel Mons na Priložnosti in koristi za lokalne skupnosti v programih EU za področje mladine. Na dogodku bomo predstavili okvir in glavne značilnosti obeh programov ter učinke in spremembe, ki jih prinašata, še posebej za lokalne skupnosti in organizacije. Predstavitev posameznih ukrepov bodo s svojimi zgodbami popestrili uspešni upravičenci (izvajalci projektov iz občin Dravograd, Maribor, Idrija, Velenje, Domžale in Celje).

Dogodek organizira Movit, nacionalna agencija programov EU Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, namenjen pa je uslužbencem in odločevalcem občin, ki želijo spoznati programa, da bi v prihodnje izvajali projekte in/ali bolje podprli prijavitelje iz svojih lokalnih skupnosti.

Udeležba na dogodku je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava na povezavi, in sicer najkasneje do 4. maja 2022. Vse o dogodku.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.