V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI KANAL OB SOČI IN OSILNICA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

PREDSEDSTVO SOS

14. seja predsedstva SOS z ministroma Černačem in Poklukarjem 1/1

V četrtek, 22.4.2021 je potekala 14. seja predsedstva SOS, katere so se udeležili tudi minister Zvonko Černač iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Minister za zdravje Janez Poklukar in državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič. Obravnavane so bile naslednje točke dnevnega reda:

 • Načrt za okrevanje in odpornost s perspektive črpanja sredstev za lokalno samoupravo

Minister Černač je uvodoma obrazložil postopek sprejemanja Načrta za okrevanje in odpornost, ki poteka od oktobra preteklega leta in teče na osnovi niza pogovorov med državo in Evropsko komisijo, trenutno pogovori tečejo na osnovi dokumenta iz 23. decembra 2020. Izpostavil je, da so si evropske države morale v vmesnem času pomagati same, to je storila tudi Slovenija preko t.i PKP (protikoronski paketi), ki so pripomogli k temu, da je slovensko gospodarstvo trenutno razmeroma stabilno glede na okoliščine. Minister Černač je v zvezi s pripravo Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) povedal še, da »največja vrednost tega dokumenta ni v sredstvih, pač pa v implementaciji sprememb, ki jih moramo narediti, da bodo generacije za nami lahko živele bolje.«

Konkretneje je minister Černač izpostavil, da želi Slovenija v prvi fazi koristiti 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 1,2 milijarde evrov posojil. Sredstva v okviru NOO bodo usmerjena v naslednja štiri ključna področja: zeleni prehod, digitalna preobrazba, pametna, trajnostna in vključujoča rast, ter zdravstvo, socialna varnost in stanovanjsko področje. Podprti bodo projekti, ki bodo izvedljivi do konca leta 2026, ko se program zaključi. Nekateri ukrepi in projekti, ki so iz NOO v postopkih usklajevanj iz različnih razlogov izpadli, bodo uvrščeni v večletni finančni okvir 2021-2027 oz. v druge sheme financiranja. Načrt za okrevanje in odpornost po besedah Černača omogoča ustrezne podlage za izhod iz krize, vendar sam po sebi ne zadošča, zato ga država dopolnjuje z vsemi ostalimi razpoložljivimi viri. To je večletni finančni okvir 2014-2020, razpis React-EU, večletni finančni okvir 2021-2027, sredstva državnega proračuna in zasebna sredstva.

Načrt za okrevanje in odpornost je razdeljen na štiri razvojna področja, to so zeleni prehod – paket v vrednosti 1185,65 mio € od tega 587,65 nepovratnih sredstev ( namenjen obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije v gospodarstvu, trajnostni prenovi stavb, čistemu in varnemu okolju, trajnostni mobilnosti, krožnemu gospodarstvu – učinkovita raba virov), za področje digitalne preobrazbe bo namenjenih skupno 450,53 mio. €, od tega 330,53 nepovratnih sredstev (digitalna preobrazba gospodarstva, javnega sektorja in javne uprave), za pametno, trajnostno in vključujočo rast bo namenjenih 999,59 mio. €, od tega nepovratnih 675,39 mio. € (raziskave, razvoj in inovacije, dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje, trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov, preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine, krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici ter učinkovite javne institucije), zadnje področje pa je zdravstvo in socialna varnost, kateri bo namenjeno skupno 363,90 mio. €, od tega 244,90 mio. € nepovratnih sredstev za zdravstvo, socialno varnost in dolgotrajno oskrbo ter stanovanjsko politiko.

Minister je izrazil pričakovanje, da bodo pogajanja z Evropsko komisijo zaključena do konca maja tega leta, kar bi lahko pomenilo pričetek črpanja sredstev iz tega naslova že z mesecem septembrom.

Med razpravo je bilo zastavljeno tudi vprašanje glede obstoječe finančne perspektive in ali bodo sredstva, ki bodo ostala, prerazporejena na obstoječe projekte. Minister je odgovoril, da so lansko leto izračunali, da bo do tega prišlo, vendar so se zgodile spremembe zaradi Covid-19. S strani EU so dobili odobreno prerazporeditev sredstev, pospešili so določene projekte na področju okolja in infrastrukture. Ocena bo znana konec junija, vendar najverjetneje teh ostankov sredstev žal ne bo. Če pa bodo, bodo sredstva razporedili in omogočili najprej zaključek projektov, ki že tečejo.

 • Dolgotrajna oskrba starejših

Minister za zdravje Janez Poklukar in državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič sta povedala, da je Zakon o dolgotrajni oskrbi v pripravi, vključeval pa bo poleg dela, ki se nanaša na institucionalno varstvo v zavodih tudi dnevne centre, manjše bivalne skupine z 20 do 30 posteljami, oskrbne domove in negovalne domove s po 100 posteljami. Za oskrbo na domu se predvideva izobraževanje kadra v letu 2022 in intenzivni zagon aktivnosti leto za tem, saj je to bistvenega pomena, poleg zagotovitve zadostnih finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti. Viri financiranja za dolgotrajno oskrbo bodo evropska sredstva, deloma tudi prej obravnavan Načrt za okrevanje in odpornost ter sredstva iz razpisa React, integralna sredstva državnega proračuna, trenutno načrtovana višina iz tega naslova je 15. mio. letno, nekatere pravice pa bodo prenesene tudi iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Sprejetje zakona se predvideva še v letu 2021.

S strani predstavnikov pristojnih ministrstev je bilo izpostavljeno še, da se bo v tem in v prihodnjih dveh letih intenzivno posvečalo izgradnji, obnovi in prenovi domov za starejše tako, da bodo zadostili nekaterim standardom in normativom, ki so se izkazali kot nujni predvsem v času prvega in drugega vala epidemije Covid-19 (npr. zagotavljanje sivih in rdečih con, manjše število postelj na sobo, možnost izolacije oskrbovancev).

Županje in župani so pozdravili predlagane rešitve in izpostavili potrebno po intenzivnejšem vključevanju lokalnih skupnosti v pripravo dokumentov že v pripravljalni fazi, saj le tako lahko dosežemo, da se pripravi in sprejme Zakon o dolgotrajni oskrbi in podzakonski predpisi, ki bodo upoštevali realne potrebe na terenu oz. bodo celostno usklajeni z občinami in ostalimi ključnimi deležniki.

SOS je predhodno že opozorila, da pričakuje celoviti sistemski pristop, torej da so v sistemu integrirani tako socialni kot zdravstveni vidiki skrbi za starejše. Dejstvo namreč je, da obstoječe pravne podlage ne omogočajo postopkov v okviru katerih bi bila mogoča enaka ali primerljiva obravnava upravičencev, nosilci ukrepov niso določeni v dokumentih načrtovanja, veljavni predpisi pa ne omogočajo transparente razmejitve med viri in izvajanjem zdravstvenega in socialnega dela dolgotrajne oskrbe. Prav tako ni jasne razmejitve stroškov med socialno oskrbo in zdravstveno oskrbo, po državi pa obstajajo precej različne cene izvajanja storitev. Zato so po prepričanju Skupnosti občin Slovenije potrebne strukturne spremembe, spremembe socialnih storitev, pripraviti pa je potrebno tudi podlage za nove storitve, nove oblike dela in zbiranja finančnih virov za zagotavljanje finančne stabilnosti in vzdržnosti sistema. Lokalne skupnosti namreč brez dodatnih sredstev za izgradnjo niso finančno zmožne financirati infrastrukture in zagotavljati dodatna sredstva za (investicijsko) vzdrževanje zavodov. Ter se pričakuje, da bo storitev dolgotrajne oskrbe javna služba, ki se izvaja v javnem interesu, se trajno in nemoteno zagotavlja vsem državljanom na nepridobitni način v določenem obsegu in standardu. Njen prvenstveni cilj ne sme biti ustvarjanje dobička.

 • Predstavitev izhodišč novega plačnega sistema

Županje in župani so se seznanili, da je bilo govora o prenovi plačnega sistema in plačah funkcionarjev na zadnjem srečanju ministrove delovne skupine za lokalno samoupravo, vendar do spremembe stanja sprejemanja zakona ali njegove vsebine do tega trenutka še ni prišlo. Minister je v odgovoru SOS prav tako navedel, da se Vlada RS zaveda problematike nastalih plačnih nesorazmerij in jih skuša ustrezno nasloviti, ob trenutnih razmerah, ki terjajo usmeritev pozornosti v soočanje z nastalimi posledicami epidemije COVID-19, pa aktivnosti primarno vključujejo v zagotavljanje sistema nagrajevanja in ustreznih pogojev dela za vse, ki so v prvi vrsti pri svojem delu v času epidemije najbolj izpostavljeni tveganim razmeram.

Predsedstvo je ponovno izpostavilo, da je obstoječi plačni sistem popolnoma razvrednotil delo županov, sploh glede na veliko odgovornost, ki jo prinaša županska funkcija. Ne nazadnje pa so bili župani zagotovo med tistimi bolj izpostavljenimi v razmerah epidemije, saj so pogosto prvi reševali situacije na terenu in bili in so še vključeni v vsa pomembna usklajevanja na lokalni ravni.

 • Razno

Predsedstvo se je seznanilo tudi z delom komisij in delovnih skupin SOS, aktivnostmi SOS na državni in mednarodni ravni, ter potrdilo evidentirane kandidatke in kandidate v komisijo za kmetijstvo in razvoj podeželja, komisijo za turizem in v novoustanovljeno Komisijo za obravnavo vprašanj s področja delovanja skupnih občinskih uprav pri SOS.

NOVICE SOS

Poziv predsedniku Vlade RS v zvezi z vzpostavitvijo ustreznih plač funkcionarjev 2/1

V skladu s sklepom predsedstva SOS sprejetim na 14. redni seji, dne 22. 4. 2021, je predsednik SOS, Peter Misja na predsednika Vlade RS, Janeza Janšo naslovil poziv s pričakovanjem, da naredi vse potrebne korake, da bo še v tem letu dosežen premik in ustreznost vrednotenja funkcije županj in županov. Pričakujemo sklic sestanka, na katerem bomo pristopili k sistemskem reševanju vprašanja plač občinskih funkcionarjev in ne zgolj k izenačitvi njihovih pravic z zaposlenimi v javnem sektorju. Možnost za uresničitev pričakovanega vidimo tudi v pripravi posebnega zakona o občinskih funkcionarjih, s katerim bo urejeno ustrezno nagrajevanje in primerno plačilo.

Biti župan je poslanstvo, poklic in ne služba. Zato se tudi vzame v zakup, da delavnik župana ne traja zgolj 8 ur. Pa vendar bi bilo ob vseh zakonskih dolžnostih in pristojnostih ter odgovornostih, ki jih je z dneva v dan več, pričakovano, da so za to vsaj korektno poplačani. Že samo z odnosom, ko so pogajanja za plače vseh zaposlenih znotraj javnega sektorja mogoča, medtem ko se pogovore o plačilu županjam in županom ne da premakniti iz mesta že več let, se na videz kaže nerazumevanje vloge in vpliva, ki jo ta funkcija prinaša. 182 županj in županov slovenskih občin so z zbranimi podpisi jasno izrazili svoje zahteve po pravičnem plačilu, ki pritiče funkciji in odgovornostim. Skrajni čas je, da se zahteve na državnem nivoju slišijo.

Poleg nove uvrstitve plač v plačne razrede županj in županov in s tem odpravo izrazitih razlik med plačami najvišjih javnih uslužbencev (direktorjev itd.) v korelaciji z županjami in župani, so v pozivu našteta še druga pričakovanja (kot je pravica do prejema dodatkov, tudi dodatka za delo v rizičnih razmerah v času epidemije, pravica do višine regresa za prehrano kot velja za druge zaposlene v javnem sektorju).

Spletno srečanje z MzI – Zelena, digitalna in odporna mobilnost 2/2

Skupnost občin Slovenije je 16.4.2021 v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo organizirala spletno srečanje z naslovom Zelena, digitalna in odporna mobilnost. Tako kot naslov je tudi dvourno srečanje postreglo z veliko informacijami, katerih pretok med lokalno in državno ravnjo je nujen, za dosego ciljev trajnostne mobilnosti.

Zbrane predstavnike ministrstva in občin sta pozdravila Predsednik SOS, Peter Misja in podpredsednica SOS, Jasna Gabrič, ki je srečanje vodila. V prvem delu srečanja so besedo dobili predstavniki ministrstva. Državni sekretar Blaž Košorok je predstavil ključne prometne politike in usmeritve, tako na EU, kot nacionalni ravni, ki zasledujejo cilje  izboljšanja ogljičnega odtisa in zmanjšanja števila avtomobilov. Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko je v nadaljevanju predstavil ključne predpise, ki se spreminjajo in razloge zanje, ter izpostavil za občine pomembne spremembe. Mag. Milena Černilogar Radež, vodja Sektorja za trajnostno mobilnost in prometno politiko je občine pozvala, da se povežejo in pripravijo dobre projekte, saj bodo še iz te finančne perspektive na voljo neporabljena sredstva za ukrepe trajnostne mobilnosti. Mag. Matjaž Vrčko, vodja sektorja za javni potniški promet je predstavil spremembe direktive za alternativna goriva, ter direktive o čistih vozilih, določa deleže, ki zavezujejo tudi občine.

V drugem delu so predstavniki lokalnih skupnosti izpostavili izzive, s katerimi se srečujejo, dobre prakse ter vprašanja za ministrstvo. Peter Misja, župan Občine Podčetrtek je predstavil dodano vrednost kolesarskih poti. Andraž Mlaker in Aleš Klinc iz sektorja za komunalo in promet Mestne občine Maribor, sta se osredotočila na izzive elektromobilnosti. Gregor Jarkovič, občinski inšpektor MIR Jesenice in svetnik Občine Bled je opozoril na razkorak med agilnimi oblikami mobilnosti in togimi prostorskimi procesi. Boris Koprivnikar, svetovalec projektnemu konzorciju MOL za pametno mobilnost je izpostavil pomen digitalizacije in tesno povezavo med pretočnostjo prometa in pretočnostjo podatkov. Leon Kobetič, direktor podjetja Locus, je kot zunanji izvajalec več občinam trajnostno mobilnost označil kot glavno temo urbanizma in izpostavil težave pri izvajanju ukrepov predvsem zaradi razpršenega tipa poselitve.

V razpravo sta se z vprašanji vključila tudi županja Semiča, Polona Kambič in župan Podlehnika mag. Sebastian Toplak. Oba sta opozorila na potrebe po sofinanciranju ukrepov tudi v občinah, kjer priprava občinskih celostnih strategij ni smiselna.

Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo so podali vrsto odgovorov in obrazložitev k izpostavljenim iztočnicam, s podrobnejšimi pojasnili sta se oglasila tudi Igor Prinčič in Polona Demšar Mitrovič. Srečanje so na ministrstvu ocenili kot dobrodošel vpogled v lokalne realnosti in izrazili pričakovanje in pripravljenost za nadaljnje sodelovanje. Voditeljica Jasna Gabrič se je vsem prisotnim zahvalila za konstruktivno razpravo, ki je mnoge odprte zadeve pojasnila in osvetlila teme, ki jim je potrebno nameniti še več pozornosti v prihodnje.

Zapis srečanja, 16.4.2021

Spletni posvet o gradnji stanovanj oz. trajnostnem bivanju 2/3

Skupnost občin Slovenije je 23.4.2021 v sodelovanju s slovenskim razvojnim svetom organizirala spletno posvetovanje o zgraditvi 2000 najemnih socialnih in 4 000 najemnih kadrovskih lesenih hiš ali stanovanj, ki so zgrajena tako, da so bivališča energetsko povsem samooskrbna in omogočajo tudi oskrbo osebnih vozil z lastno elektriko ter omogočajo stanovalcem, da se oskrbujejo z zelenjavo in sadjem z lastnega vrta.

Dr. Gojko Stanič je predstavil širok koncept pobude, od same arhitekturne zasnove do družbenih, okoljskih in ekonomskih učinkov izvedbe, zato ima njegova predstavitev upravičen naslov Trajnostno bivanje. Predstavitvi je sledila živahna razprava, v kateri so sodelovali direktor Stanovanjskega sklada RS, županje in župani ter drugi udeleženci. Pobuda je bila dobro sprejeta in skladna s številnimi strateškimi usmeritvami, tako nacionalnimi kot evropskimi. Pobuda zahteva odločnejše korake h konkretnejšemu, izvedbenemu delu projekta. Razprava je namenila pozornost prostorskemu načrtovanju in različnim možnostim poslovnih modelov od javno-zasebnih partnerstev do stanovanjskega zadružniškega modela pa tudi možnostim socialnih inovacij. Prisotni so menili, da bi kar nekaj odgovorov na odprta vprašanja iz naslova policentričnega razvoja Slovenije lahko ponudila nacionalna strategija gradnje stanovanj, ali morda nacionalna strategija trajnostnega bivanja.

Gradiva:

Trajnostno prebivanje -Razmišljajmo drugače

Slovenska podnebna nevtralnost do leta 2030

Pismo podpore – trajnostna gradnja hiš in eko donacije

KATALOG

ZAKONODAJA

Pojasnilo MZ – Dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva 3/1

Ministrstvo za zdravje je seznanilo z Navodili in postopkom za uveljavljanje zahtevkov za povračilo sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva (v nadaljnjem besedilu: navodila).

Glede na to, da je bila z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 55 z dne 9. 4. 2021) epidemija podaljšana, na povezavi pošiljajo posodobljen obrazec (od oktobra dalje do 16. 5. 2021). OBRAZEC
Predlagajo, da se zahtevke za dodatke po 125. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) za mesec april in maj (do vključno 16. 5. 2021) pošlje v skladu z navodili, to je najkasneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu, ko je razglasitev epidemije preklicana. V praksi to pomeni, da uveljavljate izplačilo dodatka po tem členu za mesec april in maj skupaj. V kolikor bo epidemija še podaljšana, bodo o tem pravočasno seznanili in poslali posodobljen obrazec z nadaljnjimi usmeritvami.

Hkrati seznanjajo, da je v poslanem obrazcu z dne 29.3. 2021 v polju F16 (skupne ure upravičencev do dodatka za mesec februar), prišlo do napake v sklicu, zato prosijo, da uporabite to verzijo obrazca tudi za račun za dodatke za obdobje januar – marec 2021 (če še ni bil posredovan).  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 3/2

Vlada RS je v Državni zbor vložila v obravnavo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

 • Besedilo zakona prilagamo TUKAJ.
 • Priloge k zakonu  TUKAJ.

S spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijstvu se:

– poenostavlja administrativne postopke za izvajanje ukrepov kmetijske politike,
– predpisuje obvezno naročanje ekoloških živil in živil iz shem kakovosti pri javnem naročanju,
– določa načine prodaje kmetijskih pridelkov in živil ter sledljivost porekla,
– pravno ureja poslovna razmerja v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi,
– določa, da se v okviru zagotavljanja informacij o poreklu živil na računu navaja tudi poreklo živila,
– na novo uvaja možnost prijave nedovoljenih ravnanj,
– dopolnjuje in ureja se evidence s področja kmetijstva.

Pripombe in stališče k predlogu nam lahko posredujete na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Noveliran seznam kopalnih voda 3/3

Ministrstvo za okolje in prostor RS je pripravilo noveliran seznam kopalnih voda in osnutek Uredbe o spremembi uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda z eno samo spremembo, da se obstoječo Prilogo 1 nadomesti z novo Prilogo, ki vključuje noveliran seznam kopalnih voda. Vaše predloge in pripombe lahko pošljete do 29. aprila 2021 na sasa.kek@skupnostobcin.si.

ZVO v 23. členu določa, da Vlada RS določi standarde kakovosti okolja, ciljne, opozorilne, alarmne in kritične vrednosti, stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s tem povezane ukrepe, pri čemer upošteva tudi možne učinke celotne in skupne obremenitve okolja.  Vlada RS določi kopalne vode in seznam kopalnih voda in njihove geografske meje ministrstvo letno pregleda in pripravi predlog sprememb in dopolnitev, če so izpolnjeni pogoji za določitev novih ali za spremembo obstoječih kopalnih voda.

Noveliran seznam obsega 41 kopalnih voda in ne več 48. V obrazložitvi je ministrstvo zapisalo, da je do sprememb je prišlo, ker nekatere obstoječe kopalne vode ne ustrezajo več kriterijem in zato niso več na  seznamu. Hkrati je na noveliran seznam uvrščenih več novih območij, ki ustrezajo kriterijem za določitev kopalnih voda in za katera obstaja tudi interes lokalnih skupnosti, nekatere kopalne vode pa so združene ali pa se prilagodi območje kopalne vode glede na novo stanje na terenu.

Obstoječe kopalne vode, ki zaradi neizpolnjevanja kriterijev za določitev kopalnih voda, niso več na noveliranem seznamu so:

 1. SI18VT77, VT Krka Soteska-Otočec, Kopalno območje Krka, Straža – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 2. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Sodevci – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 3. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Radenci – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 4. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Podbrežje-Fučkovci – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 5. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Primostek – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 6. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Dragoši-Griblje – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev,
 7. SI5VT3, VT Morje Lazaret-Ankaran, Kopalno območje Debeli rtič – ne izpolnjuje kriterija o številu kopalcev, kriterija glede dolžine in širine brega, prisotni pa so tudi erozijski pojavi.
 8. SI5VT3, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Salinera-Pacug – ne izpolnjuje kriterija o kriterija glede dolžine in širine brega, prisotni pa so tudi erozijski pojavi,
 9. SI5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Simonov zaliv-Strunjan – ne izpolnjuje kriterija o kriterija glede dolžine in širine brega, prisotni pa so tudi erozijski pojavi,
 10. SI6VT330, kMPVT Soča Soške elektrarne, Kopalno območje Soča v Kanalu – prisotnost večjih nihanj v vodostaju reke – neizpolnjevanje kriterija hidromorfološke razmere,
 11. SI6VT330, kMPVT Soča Soške elektrarne, Kopalno območje Soča pri Solkanu – prisotnost večjih nihanj v vodostaju reke, raba voda za namene kajak steze – neizpolnjevanje kriterija hidromorfološke razmere.

Obstoječe kopalne vode, ki imajo prilagojeno območje in/ali poimenovanje v noveliranem seznamu so:

 1. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Prelesje-Kot – obstoječa kopalna voda ne zadosti več kriterijem po številu kopalcev, zato se z noveliranim seznamom Prelesje-Kot območje zmanjša in združi z novo pobudo Kolpa-Dol – nova kopalna voda – Kopalno območje Kolpa, Dola-Prelesje-Kot,
 2. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje, Učakovci-Vinica – območje se prilagodi (zmanjša) tako, da ne posega več v območje, kjer so postavljene tehnične ovire,
 3. SI5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Fiesa-Piran – območje se prilagodi le na območje kampa Fiesa, saj se na ta način izloči območje, kjer so prisotni erozijski procesi,
 4. SI5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Obmorsko kopališče Plaža Krka Zdravilišče Strunjan se preimenuje na pobudo imetnika vodne pravice. Novo poimenovanje: Obmorsko kopališče Terme Krka-Talaso Strunjan,
 5. SI5VT5, VT Morje Piranski zaliv, Kopališče Hoteli morje se preimenuje na pobudo imetnika voden pravice. Novo poimenovanje: Plaža Meduza Lifeclass.

Nova območja kopalnih voda na noveliranem seznamu so:

 1. SI21VT50, VT Kolpa Petrina-Primostek, Kopalno območje Kolpa, Dol-Prelesje-Kot,
 2. SIV5VT4, VT Morje Žusterna-Piran, Kopalno območje Rt Punta-pomol,
 3. SI5VT5, VT Morje Piranski zaliv, Kopalno območje Fornače,
 4. SI5VT5, VT Morje Piranski zaliv, Kopalno območje Rt Seča,
 5. SI62VT13, VT Idrijca Povirje-Podroteja, Kopalno območje Idrijska Bela, Lajšt,

Okvirni grafični prikaz novih kopalnih voda je priložen h gradivu. Podrobnejše grafične podlage se bodo skladno z Uredbo pripravile na podlagi potrjenega seznama kopalnih voda, to je s sprejemom spremembe Uredbe. Na podlagi potrjenega seznama se skladno z 18. členom Uredbe za vsako kopalno vodo pripravi profil kopalne vode v okviru katerega se tudi v ustrezni prostorski podlagi prikaže kopalne vode in se jih objavi v Vodnem katastru.

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril 3/4

Novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) je določila novo ureditev omejitev sprejemanj daril v javnem sektorju.

Po novem je določena enotna ureditev področja, ki je bilo do sedaj urejeno v Zakonu o javnih uslužbencih (za javne uslužbence) in Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (za funkcionarje). Na podzakonski ravni sta področje doslej urejala dva akta in sicer Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril ter Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril.

Na Ministrstvu za pravosodje so pripravili osnutek novega Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki bo nadomestil tako veljavno Uredbo, kot tudi Pravilnik.

Besedilo predloga pravilnika najdete TUKAJ.

Vaše predloge in stališča na predlog nam lahko posredujete najkasneje do torka, 4. 5. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

POZIV K PRIPRAVI GRADIVA ZA DRUGI PAKET DEBIROKRATIZACIJE 3/5

S strani mag. Ivana Simiča, predsednika Strateškega sveta za debirokratizacijo v Kabinetu predsednika Vlade RS, smo prejeli obvestilo, da ne glede na to, da prvi paket zakona o debirokratizaciji še ni sprejet, se nadaljuje z debirokratizacijo države. Zato pozivajo, da posredujemo predloge poenostavitev v delovanju države, gospodarstva in državljanov.

V skladu z navedenim se obračamo na vas, da nam posredujete predloge ukrepov za debirokratizacijo z ustreznimi zakonskimi spremembami oziroma vsebinskimi izhodišči, ki so potrebna za poenostavitve v delovanju države.

Predloge ukrepov za debirokratizacijo nam posredujete najkasneje do torka, 11. maja 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o zelenem javnem naročanju – v usklajevanje 3/6

Ministrstvo za javno upravo je pristopilo k dopolnitvi Uredbe o zelenem javnem naročanju. S spremembo uredbe se v slovenski pravni red prenaša del Direktive EU, ki nalaga državam članicam, da v dveh referenčnih obdobjih dosežejo nacionalne deleže čistih in brezemisijskih vozil v javnem naročanju. Države članice morajo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, uveljaviti do 2. avgusta 2021.

Nadalje pa se s to spremembo uredbe razširja tudi nabor stavb, ki so zajete v obstoječem predmetu »Projektiranje in izvedba gradnje stavb«, in sicer dodatno na stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) in stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (CC-SI 113).

Na podlagi pripravljenega osnutka predloga uredbe, katere besedilo najdete TUKAJ,  se obračamo na vas s prošnjo po sodelovanji. Vaše pripombe in predloge, ki naj bodo čim bolj konkretno obrazloženi posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 12. 5. 2021.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/8

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

DOGODKI SOS

20.5. / Usposabljanje za pripravo in vodenje projektov 4/1

Skupnost občin Slovenije vabi v četrtek,  20.5.2021 na 3-urno spletno usposabljanje vse predstavnike občin in sodelavce občinskih uprav in zavodov, ki so odgovorni ali se sicer ukvarjajo s pripravo in izvedbo evropskih projektov. Namen usposabljanja je okrepiti temeljna znanja in spretnosti s področja načrtovanja, izvedbe in spremljanja projektov.

Začenja se novo programsko obdobje za evropske sklade 2021 -2027. V teku leta 2021 so v procesih sprejemanja nacionalne uredbe o porabi sredstev in podrobnejši vsebinski programi posameznih skladov. Pričakovati je, da bodo občine in zavodi lahko začele kandidirati za sredstva konec letošnjega in v naslednjem letu.

Da bi lahko evropska sredstva uspešno pridobili in jih tudi smotrno porabili, je pomembna ustrezna izbira in priprava projektov, pa tudi njihova umestitev v programiranje, načrtovanje in organizacijo dela v sami občini.

Na usposabljanju bosta z vami izkušnje in znanja s področja načrtovanja, izvedbe in spremljanja projektov delila:

 • Jernej Stritih, direktor svetovalnega podjetja za trajnostni razvoj Stritih
 • Klemen Strmšnik, vodja projektov podjetja za svetovanje ZaVita

Udeležba je plačljiva, prijava obvezna. Prijave sprejemamo do torka, 18.5.2021 oz. do zapolnitve mest.

Vabilo s programom prilagamo TUKAJ.

Vljudno vabljeni k prijavi!

 

DOGODKI DRUGIH

6.5. / Virtualna ekskurzija Skupnostne sončne elektrarne 5/1

Vabljeni na virtualno strokovno ekskurzijo in spletni dogodek v živo z naslovom »Skupnostne sončne elektrarne« v četrtek, 6. maja 2021, med 10. do 12. uro.

Na virtualni ekskurziji boste spoznali, katere so ekonomske in okoljske koristi sončnih elektrarn, kakšne dobre prakse na tem področju v Sloveniji že obstajajo in kateri so prvi koraki vzpostavitve lastne sončne elektrarne. V predstavitvah in pogovoru, ki bo sledil ogledu virtualne ekskurzije, bodo vodilni strokovnjaki na tem področju odgovarjali na vaša konkretna vprašanja.

Virtualna ekskurzija in tudi dogodek sta namenjena odgovornim za energetiko in investicije na občinah ter vsem, ki jih zanima več o skupnostnih sončnih projektih.

Dogodek bo potekal v spletni obliki prek aplikacije Zoom. Omogočeno bo sodelovanje udeležencev, tako da bo dogodek kolikor mogoče interaktiven.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

 • Vabilo s programom je na voljo tukaj.
 • Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici

Video virtualne ekskurzije bo predvajan med 10.05 in 10.25, vseh pet videoposnetkov pa si lahko ogledate tudi na tej povezavi in se dogodku pridružite ob 10.30.

 

6.5. / Najava – Kakovost življenja v prostorskem načrtovanju 5/2

Objavljamo najavo virtualne okrogle mize, ki bo potekala 6. maja 2021 (med 10.00 in 13.10) pod naslovom  „Vključevanje koncepta kakovosti življenja v prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj“.

Namen spletne okrogle mize je predstaviti izsledke programa ESPON (projekta ESPON QoL – Metodologija in merjenje kakovosti življenja),  ki lahko služijo kot navdih za vključitev koncepta »teritorialne kakovosti življenja« v  instrumente nacionalnih in regionalnih politik.

Več o projektu si lahko ogledate na:

https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2020/applied-research/quality-of-life

Razprava na dogodku bo naslovila naslednja vprašanja:

 1. Kaj je teritorialna kakovost življenja in kako jo izmeriti? Je koncept univerzalen in uporaben v različnih prostorskih razsežnostih?
 2. Kako z vključevanjem javnosti določiti nabora kazalnikov za opredelitev  kakovosti življenja na določenem območju?
 3. Katere Izkušnje in dobre prakse so bile ugotovljene na izbranih pilotnih območjih? Kakšna so priporočila za pripravo javnih politih na različnih prostorskih ravneh?

Več informacij o dogodku, ki bo potekal v angleškem jeziku s povezavo na dogodek objavimo na tej strani v prihodnjih tednih.

10. in 11.5./ Regionalna konferenca "Beyond Ideas - Towards Impact" 5/3

V sklopu projekta weTHINK evropska strategija za javna naročila v gradbeništvu – »Onkraj idej – do vpliva: trajnostna gradnja«, bo 10. in 11. maja  potekala regionalna konferenca z naslovom “Beyond Ideas – Towards Impact”.

Vsebine konference bodo:

 • Politika in prakse javnih naročil po Evropi.
 • Mehanizmi vključevanja zainteresiranih strani.
 • Prakse izobraževanja in izmenjave znanja.
 • CO2 v gradbeništvu – vloga javnih naročil pri napredku trajnostne gradnje.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Več o programu konference lahko preberete na spletni strani https://info.wethink.eu/wethink-yearly-events/beyond-ideas/, kjer je mogoča tudi prijava na dogodek.

14. 5./ Urbani forum 2021 Zelene in varne stavbe naših mest 5/4

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor s soorganizatorjema Združenjem mestnih občin Slovenije in GFS Inštitutom najavljajo strokovni Urbani forum 2021, ki bo potekal 14. maja 2021 v Mariboru, pod naslovom »Zelene in varne stavbe naših mest: Energijska učinkovitost – Potresna varnost – Celovita prenova stavb«.

Letos se bodo posvetili vprašanju, kako z novogradnjami in celovitimi prenovami do okolju prijaznih, udobnih in varnih stavb v naših mestih.

Več o vsebini in predvideni program najdete TUKAJ.

Nadaljnje informacije sledijo, objavljene bodo tudi na spletni strani foruma in organizatorjev.

 

VLADA RS

71. redna seja in 203. dopisna seja 6/1

 • 71. redna seja 

Sprejeta izhodišča in usmeritve raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2021-2030

Na podlagi teh izhodišč in usmeritev bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ob vključevanju ekspertov za posamezna področja, pripravila besedilo predloga Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2021–2030, ki bo po opravljeni javni razpravi posredovan najprej v sprejem Vladi Republike Slovenije in nato Državnemu zboru.

Nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam

Vlada je sprejela stališče do nove strategija Evropske unije (EU) za prilagajanje podnebnim spremembam. Slovenija pozdravlja novo strategijo Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam. Zavzema se za usklajenost uresničevanja ciljev politik na ravni EU, za večjo pozornost podpori raziskavam in razvoju znanj, izvajanju ukrepov na lokalnih ravneh ter hitrejšemu spopadanju z izzivi, ki jih podnebne spremembe prinašajo.

Vlada sprejela predlog stališča Republike Slovenije v zvezi digitalnim zelenim potrdilom

Republika Slovenija je sprejela predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (digitalno zeleno potrdilo), in sicer kot skupni pristop na ravni EU ki je lahko pomemben korak k varnemu in prostemu gibanju oseb med pandemijo COVID-19.

Digitalno zeleno potrudilo vsebuje najmanjši nabor relevantnih podatkov, ki pa morajo obsegati kategorije, ki jih je predlagala Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) – torej podatke o cepljenju vsemi vrstami cepiv, ki jih uporabljajo DČ, testiranju z NAAT (preskus amplifikacije nukleinske kisline) in antigenskimi testi ter tudi podatke o prebolelosti. Edino s takšnim izborom bo resnično omogočena nediskriminacija med državljani.

Predlog ne predvideva vzpostavitve evidenc o cepljenju, testiranju in prebolelosti. Iz vidika varstva osebnih podatkov je pomembno tudi to, da se osebni podatki, ki se obdelujejo za namene preverjanja posameznikovega statusa glede cepljenja, testiranja ali prebolelosti, ne hranijo.

Predlog ne vzpostavlja obveznosti cepljenja in stremi k preprečevanju diskriminacije oseb, ki niso cepljene ter posebej izpostavlja, da posedovanje potrdila o cepljenju ali posedovanje potrdila o cepljenju, na katerem je navedeno določeno cepivo, ne bi smelo biti pogoj za uveljavljanje pravic do prostega gibanja.

Vlada se je seznanila z Informacijo o nameravani podpori ministrov za turizem držav članic EU o Digitalnem zelenem certifikatu

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z napori ministrov dvanajstih držav članic EU, ki so pristojni za turizem, da se v dobro turizma pospeši prosta mobilnost med pandemijo covid-19, katerim se v svojih stališčih pridružuje tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Omenjeni ministri so na neformalni okrogli mizi na visoki ravni 29. marca 2021, namreč podprli iniciativo Avstrije, da oblikujejo in podprejo Skupno izjavo ministrov za turizem držav članic EU o Digitalnem zelenem certifikatu za pospešitev proste mobilnosti med Covid-19 pandemijo.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije Covid-19 je Vlada RS izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Ponovno se sproščajo dejavnosti v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije Covid-19 z dne 9. aprila 2021.

Odlok začne veljati 24. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021, vendar se določila za delovanje nastanitvenih obratov začnejo uporabljati 26. aprila 2021, določila o opravljanju gostinske dejavnosti pa 24. aprila 2021.

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov

Vlada je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS, z dne 12. 4. 2021 do vključno 18. 4. 2021 določila pogoje za izvajanje avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov ter obratovanje žičniških naprav. Navedeni odlok je bil s sprejemom Odloka o spremembah določenih Odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih podaljšan do 25. aprila 2021.

Odpravljena prepoved prehajanja med regijami, dovoljene prireditve do deset ljudi

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 23. aprila in velja do vključno 2. maja 2021.

Poročilo o razvoju 2021

Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o razvoju 2021 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), ki prinaša pomembne ugotovitve in priporočila razvojni politiki.

Znotraj ključnih dolgoročnih razvojnih izzivov Slovenije je UMAR izpostavil štiri sklope: pospešitev rasti produktivnosti, vključujoč družbeni razvoj in medgeneracijsko solidarnost, pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo ter krepitev razvojne vloge države in njenih institucij. Kratkoročno je treba ukrepe za okrevanje gospodarstva kombinirati s strukturnimi reformami za večjo odpornost gospodarstva in družbe na prihodnje šoke in izboljšano dolgoročno vzdržnost razvoja. Vse to bo prispevalo k povečanju blaginje prebivalstva. Poročilo o razvoju bo s četrtkom, 22. aprilom 2021, dostopno na spletni strani UMAR.

Vlada potrdila predlog novele Zakona o revidiranju

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju. Z njim bomo med drugim odpravili posamezne nejasnosti, povezane s prenosom sprememb evropske direktive o obveznih revizijah v slovenski pravni red, in spremenili definicijo subjektov javnega interesa, ki so zavezani k obvezni reviziji.

Vlada določila besedilo Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Predlog zakona vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije, določa cilje na področju politike obnovljivih virov ter ukrepe za doseganje teh ciljev in načine njihovega financiranja (vključno z mednarodnim sodelovanjem in pravili o finančni podpori za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila o izvoru, samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov, uporabo energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Besedilo predloga Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (EVA: 2016-3130-0039) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. S tem predlogom zakona se nadomešča besedilo predloga zakona, ki ga je vlada določila s sklepom 8. 4. 2021.

Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ) v povezavi z Uredbo 910/2014/EU zagotavlja nacionalno pravno ureditev za področje storitev zaupanja, kjer ta uredba dopušča oziroma omogoča podrobnejšo opredelitev nacionalnih postopkov in ureditev, na področju elektronske identifikacije pa vključuje tudi ureditev izdajanja nacionalne elektronske identitete. Republika Slovenija bo s sprejemom predlaganega zakona tudi omogočila priglasitev svoje sheme elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje in s tem svojim državljanom čezmejno elektronsko poslovanje. Predlog zakona je vsebinsko povezan tudi s predvideno spremembo Zakona o osebni izkaznici. S tem predlogom zakona se nadomešča besedilo predloga zakona, ki ga je vlada določila 8. 4. 2021, zaradi nekaj manjših popravkov.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi

Vlada je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (EVA 2020-2030-0003) in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Predlagani predlog predstavlja prvo večjo novelo Zakona o zemljiški knjigi v zadnjih desetih letih. Glavni namen je dopolnitev obstoječega zakona s pravili o novih in dodatnih možnostih vpisa etažne lastnine in povezanih nepremičnin. Novela bo tako omogočila za državljane preglednejše, enostavnejše in predvsem bolj pravno varne vpise etažne lastnine. V sklopu etažne lastnine se bodo lahko v zemljiško knjigo vpisali tudi tisti skupni deli, ki služijo več različnim stavbam (npr. otroško igrišče, skupna zelenica…),  novi kupec pa bo z nakupom stanovanja vedno pridobil tudi ustrezen delež na takšnih delih, brez da bi za to moral sklepati poseben pravni posel.

Z novelo bo tako omogočen zemljiškoknjižni vpis novih stvarnopravnih položajev, ki jih je prinesla zadnja novela Stvarnopravnega zakona (SPZ-B) iz leta 2020, in ki sledijo potrebam in razvoju na področju nepremičnin.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah

Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah ter ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku. Temeljni cilj predloga zakona je okrepitev nadzornih in upravljavskih pristojnosti članov zadrug, zaradi zaščite premoženja in dejavnosti zadrug.

Slovenija bo do leta  2050 dosegla podnebno nevtralnost

Vlada je sprejela Resolucijo o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Slovenija si s podnebno strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oz. podnebno nevtralnost. Slovenija bo leta 2050 podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja. Postavlja tudi strateške sektorske cilje za leto 2050 (in 2040), ki jih morajo posamezni sektorji dosledno upoštevati in vgraditi v svoje sektorske dokumente in načrte.  Učinkovito bo ravnala z energijo in naravnimi viri, hkrati pa ohranjala visoko stopnjo konkurenčnosti nizkoogljičnega krožnega gospodarstva.

Uvrstitev novega projekta 2337-21-0002 »Preprečevanje in nadzor afriške prašičje kuge« v Načrt razvojnih programov 2021-2024

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrsti projekt 2337-21-0002 »Preprečevanje in nadzor afriške prašičje kuge«. Namen projekta »Preprečevanje in nadzor afriške prašičje kuge« je zagotoviti zgodnje odkrivanje in preprečevanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v Slovenji ter tako zmanjšati tveganje za vnos in širjene kuge ter obvladovanje in izkoreninjenje ob njenem pojavu v Sloveniji. To se bo doseglo z ustrezno usposobljenostjo in opremljenostjo lovskega osebja.

 • 203. dopisna seja

Novela Zakona o javnem naročanju

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Poleg tega je Vlada naložila vsem ministrstvom, njihovim organom v sestavi in vladnim službam, da v postopkih javnega naročanja uporabljajo Smernice za javno naročanje gradenj in Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, Ministrstvu za javno upravo pa, da do 1. septembra 2022 vzpostavi kompetenčni model za uslužbence, ki izvajajo postopke javnega naročanja in zagotovi programe za usposabljanje.

Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev ZJN-3 je ureditev poenostavljenega postopka javnega naročila pod mejnimi vrednostmi EU (to so naročila male vrednosti), odprava nekaterih administrativnih obveznosti na strani naročnikov (npr. poenostavljeno poročanje pri okvirnih sporazumih) in dopustitev večje prožnosti. Zaostritev pravil ni potrebna, urejajo in dopolnjujejo pa se določbe o prekrških s tega področja: predlagan je razširjen nabor prekrškov, za katere je praksa pokazala, da so potrebni za ustreznejše ravnanje naročnikov in ponudnikov in njihovo večjo odgovornost pri izvajanju postopkov oziroma pri izvajanju pogodb.

Po predlogu novele se nekoliko dvigujejo mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 in mejna vrednost za uporabo postopka naročila male vrednosti, hkrati pa se zaradi zagotavljanja večje transparentnosti ureja objava seznamov evidenčnih naročil na portalu javnih naročil. Z vidika transparentnosti se ureja tudi objava vse dokumentacije izključno na portalu javnih naročil in objava vseh odločitev o oddaji javnih naročil, tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave (z izjemo nujnih postopkov).

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav 7/1

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 5. marca 2021, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021). Poziv z oznako JP-PAR-2021 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/21

 • ROK ZA PRIJAVO 31. 5. 2021 do 23.59

 

 

Drugi izmed štirih pozivov iniciative EUCF bo odprt med 29. marcem in 31. majem 2021 7/2

Po uspešno izvedenem prvem pozivu iniciative EUCF lansko leto ponovno vabimo k sodelovanju vse občine in občinske organizacije, da se prijavijo na njen drugi poziv. Drugi izmed štirih pozivov je odprt od 29. marca do 31. maja 2021. V Centralni in Vzhodni Evropi, kamor se uvršča Slovenija, bo v sklopu prihajajočega drugega poziva akontacija dodeljena 25 uspešnim prijavam.

Iniciativo EUCF (European City Faciliy) je zasnoval konzorcij petih evropskih partnerjev – Energy Cities, adelphi, Climate Alliance, Enviros in FEDARENE. Skupnost občin Slovenije se ji je priključila leta 2020 kot kontaktna točka na državni ravni. EUCF pomaga evropskim občinam in občinskim organom pri izdelavi podrobnega investicijskega koncepta za načrtovani projekt prehoda na trajnostno oskrbo z energijo. Tak investicijski koncept predstavlja ključen korak na poti do zagotovitve financiranja za projekt. Videoposnetek z drugega seminarja je na voljo tukaj.

1,7 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu, 12. 3.2021 objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Tematska infografika

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 1,7 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021 do 23.59. ure.

Več na : https://www.gov.si/novice/2021-03-12-za-izboljsanje-posestne-strukture-razpisanih-17-milijona-evrov-za-nalozbe-v-izvedbo-agromelioracij-na-komasacijskih-obmocjih/

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 7/4

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF 7/5

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer:

 1. Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3 in
 2. Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2

Razpisni roki:

 • 15/03/2021
 • 06/04/2021
 • 03/05/2021
 • 07/06/2021

Več informacij na www.srrs.si.

 

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 7/6

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 7/7

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/9

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Podpora občinam pri prehodu v podnebno nevtralno družbo 8/1

V Centru za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« so teden Zemlje posvetili podpori občinam pri prehodu v podnebno nevtralno družbo. Občinam z orodji pomagajo pri pregledu stanja izvajanja ukrepov in načrtovanju. Občine si lahko pomagajo s podatki s področij energetske prenove stavb, izkoriščanja obnovljivih virov energije,  trajnostnega prometa, daljinskega ogrevanja.

Več o tem, kako uspešne so slovenske občine, kako s tem prispevajo k nacionalnim ciljem so pregledno pripravili v sporočilu TUKAJ.

ANKETA “Ven za zdravje” 8/2

Na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije izvajajo raziskavo, s katero želijo ugotoviti, kakšne so navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost. Raziskavo izvajajo v navezavi na program Ven za zdravje, v okviru katerega so bila podana priporočila za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev. Vsebino priporočil želijo nadgraditi, zato prosijo, da z odgovori na anketni vprašalnik pomagate čim bolje razumeti, kaj je v načrtovanju zunanjega prostora mest in naselij potrebno izboljšati za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 12 minut časa.

Anketa je nastala s finančno pomočjo Raziskovalnega programa št. P5-0100, ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Raziskava o zelenih javnih naročilih 8/3

Partnerji v projektu H2020 Train4Sustain (https://train4sustain.eu/) izvajajo raziskavo o zelenih javnih naročilih, ki vključuje javne organe, predvsem mesta in regije, iz različnih držav EU. Raziskava T4S se osredotoča zlasti na uporabo zahtev na področju javnih razpisov glede trajnostnih veščin delavcev in strokovnjakov v gradbenem sektorju ter na spremembe zakonodajnega okvira za izboljšanje povpraševanja po veščinah trajnostnega javnega naročanja.

Prilagamo povezavo na spletni vprašalnik: https://forms.gle/fE5NXKegZFbJhqwA9 in vabimo k sodelovanju. Anketa je angleškem jeziku.

15. številka eNovic projekta eProstor 8/4

Izšla je nova številka eNovice projekta »Program projektov eProstor«: Teme:

 • Državni zbor je potrdil predlog Zakona o katastru nepremičnin
 • Masovni zajem poseljenih zemljišč
 • Publikacija Od gosjega peresa do računalniškega oblaka
 • Izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza – osnova za dodatno izboljšavo

15. številka eNovic projekta eProstor

Vodnik: Finančne spodbude EU za kolesarske naložbe 8/5

Publikacija Finančne spodbude EU za kolesarske naložbe predstavlja Vodnik po programskih dokumentih (2021-2027) Slovenije. Vodnik spodbuja odgovorne organe k pripravi osnutka programskih dokumentov kot tudi finančno podpira državljane, ki jih zanima dinamičen in trajnostni razvoj regije, ter bi zanj želeli pridobiti evropska sredstva. Več informacij o pridobitvi virov za financiranje kolesarskih povezav je na voljo v priloženem vodniku TUKAJ.

Vabljeni k branju!

 

MKGP ukinja »kontaktno točko« covid-19 8/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je z 19. 4. 2021 ukinilo kontaktno točko – klicni center in poštni predal cz.mkgp@gov.si – ki sta bila vzpostavljena v času epidemije covid-19.

Kontaktna številka MKGP (040 390 016) bo preusmerjena na klicni center Vlade 080 1404.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.