V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE AJDOVŠČINA, KANAL OB SOČI IN OSILNICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

O nižanju stroškov na sestankih z ministrstvoma za izobraževanje, znanost in šport ter za infrastrukturo 1/1

V sredo, 24. aprila 2019 se je ponovno sestala Vladna delovna skupina za nižanje stroškov občinam. Predstavniki občin so se sestali z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, s katerim naj bi preverili možnosti nižanja stroškov ali ureditev sistemov na področju obveznosti občin na področju otrok s posebnimi potrebami in  šolskih prevozov, pregledali pa tudi predlog ministrstva za spremembo Zakona o vrtcih ter pravilnika, ki naj bi določil obveznosti varuhov otrok na domu. Sestanek ni izpolnil pričakovanj, saj vladna stran ni bila pripravljena slišati s kakšnimi problemi se občine pri izvajanju zakonskih in podzakonskih določil srečujejo, kaj šele skupaj iskati rešitve za razrešitev težav, ki se na terenu pojavljajo. Občine, skupnost in združenji v procesu, ki smo si ga skupaj z ministrstvom za javno upravo zastavili in ga je potrdila tudi Vlada RS ne pričakujemo rešitev, ki so nesistemske, ki so »nemogoče«, ali pa bi povzročile dodatne stiske ljudem. Pričakujemo pa razrešitev dolgoletnih težav pri izvajanju predpisov, pričakujemo ureditev sistemov tako, da bodo možnosti za vedno pogostejša izkoriščanja nekaterih in nerazumljivo porabo javnih sredstev zmanjšana na minimum. Tudi na ta način je mogoče znižati stroške občin. Vendar za to občine in skupnost ter združenji potrebujemo partnerja, sogovornika na ravni ministrstva. Pozitivni rezultati sestanka na ministrstvu so bili pičli. V nadaljevanju sestanka smo se sestali na temo zakona o stvarnem premoženju države in občin. Tudi tu nismo dosegli kakšnih pozitivnih premikov. Problem namreč izhaja iz dejstva, da nekatera določila, ki so potrebna za ravnanje države, občinam povzročajo izjemne težave, saj jim onemogočajo urejanje zadev, za katere so po drugi zakonodaji pristojne (npr. prostorska, stanovanjska problematika romske skupnosti,…). Zakon o javnem naročanju bo, so nam povedali noveliran, občine, skupnost in združenji pa bomo vključeni v nastajanje in usklajevanje.

V četrtek, 25. aprila 2019 se je delovna skupina sestala z ministrstvom za infrastrukturo na temo predlogov občin za nižanje stroškov. Obravnavali so predloge za spremembo Zakona o cestah in sicer, da država prevzame stroške vzdrževanja in investiranje v objekte ob državnih cestah. Predlogi so naleteli na nasprotovanje ministrstva. Njihov argument je bil, da je pristojnost države promet, pristojnost občin pa varnost, kamor sodijo pločniki, kolesarske steze, semaforji, prehodi za pešce,….. V razpravi smo razvili tezo, da (glede na argumente ministrstva) bi moralo ministrstvo prevzeti vsaj opremo, ki je povezana s prometom, npr. semaforje na državnih cestah. Četudi ministrstvo temu nasprotuje, bomo predloge še dodatno okrepili in jih ponovno uvrstili v zahteve občin in asociacij. V razpravi smo odprli tudi vprašanje lastništva cest. Vendar so na ministrstvu na stališču, da tega področja ni mogoče urejati drugače. Sklicevali so se na mnenja zakonodajne službe ter dosedanje odločitve ustavnega sodišča.

Usklajevanje predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov 1/2

V petek, 26.4. 2019 je potekal delovni sestanek s predstavniki Ministrstva za pravosodje na temo predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Uvodoma je državni sekretar Gregor Strojin povedal, da je namen prenovljenega zakona ohraniti nivo osebnih podatkov vsaj takšen, kot je bil do sedaj. V nadaljevanju so Peter Pavlin, Nina Koželj in Igor Kolar predstavili določene spremembe predloga zakona, ki jih bo vsebovala prečiščena verzija besedila zakona. S predstavniki občin so pregledali pripombe in na samem mestu potrdili določene popravke.

Izpostavili so, da so za razlago javnega sektorja izhajali iz predhodne definicije iz ZVOP-1, kjer je kot javni sektor mišljena občinska uprava, medtem ko so vsi ostali vključeni v zasebni sektor (tukaj so mišljene občinske službe, gospodarske dejavnosti občin,…).

Glede nejasnosti 8. člena (pravna podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju
ter obdelava za drug namen) so povedali, da ga bodo preuredili in prilagodili 6. členu Splošne uredbe GDPR, tako da bodo vse pravne podlage enakovredne in ne bo več hierarhije. Glede 8. in 9. člena predloga zakona so bili podani tudi pomisleki pri ločevanju javnega in zasebnega sektorja, ter zmedi, ki pri tem nastaja. Predlagano je bilo, da bi se člena združilo in enotno uredilo. Posebej bi bilo treba ločiti le oblastvene naloge in jih okrepiti s strožjimi pogoji, pri tem pa znižati fokus na občinah.

Razprava je tekla tudi o prehodnih določbah in situaciji, ko se Splošna uredba že eno leto uporablja, zakon pa se pripravlja šele sedaj, izobrazbi pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO) in stroških za občine. Pri napovedi dodatnega financiranja občin iz naslova zvišanja povprečnine bi bilo namreč treba upoštevati ne le stroške, ki jih imajo občine z imenovanjem DPO, temveč tudi zaradi potrebnih prilagoditev varnostne sheme za informacijsko varnost.

Predstavniki ministrstva so povedali, da bo predvidoma konec meseca maja, po usklajevalnih sestankih še z ostalimi deležniki, pripravljeno besedilo zakona posredovano na Vlado.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – delovno gradivo 2/1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika – delovno gradivo.

Predlagane spremembe in dopolnitve sledijo potrebam sodobnega poslovnega prometa. Pri nepremičninah se spreminja ureditev glede omejitve lastninske pravice po volji lastnika ter  upravljanje solastnine, dopolnjujejo se pravila glede možnosti oblikovanja etažne lastnine, ki bolj odražajo dejansko stanje uporabe stavbe in pripadajočega zemljišča ter upoštevajo možnosti, ki jih ponujajo (nove) metode gradnje. Dopolnjuje se ureditev nepravih stvarnih služnosti, ki služijo javnemu interesu in spreminja se ureditev stavbne pravice. V zvezi s premičninami bo sprememb deležna ureditev neposestne zastavne pravice, predvidena pa je tudi prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Prosimo vas, da priloženo gradivo pregledate in nam do petka, 3. maja 2019 posredujete vaše mnenje oziroma morebitne pripombe na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin, ZEN-B 2/2

Vlada Republike Slovenije je na 28. redni seji dne 18. aprila 2019 določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – nujni postopek.

Temeljni cilj predloga zakona je podaljšanje obstoječe ureditve vodenja podatkov o dejanski rabi zemljišč v zemljiškem katastru do 31. marca 2020. Z zagotovitvijo ustrezne pravne podlage bo omogočeno nemoteno izvajanje množičnega vrednotenja po ZMVN, dokler ne bodo izvedene vse aktivnosti določitve modelov vrednotenja ter prvega pripisa posplošenih vrednosti nepremičninam na podlagi ZMVN-1.

Besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-B).

Mnenje k predlogu zakona lahko podate do 3.5.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ZMVN-1A 2/3

Vlada Republike Slovenije je na 28. redni seji dne 18. aprila 2019 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – nujni postopek. Dopis Vlade RS.

S spremembo rokov v tem zakonu se želi množično vrednotenje nepremičnin ohraniti kot večnamenski sistem, ki se dinamično in sproti prilagaja spremembam podatkov o nepremičninah, s tem pa vsem sistemskim uporabnikom zagotoviti nemoteno dnevno uporabo podatkov. Poleg tega se želi evidence množičnega vrednotenja urediti tako, da bodo zagotovljene varovalke glede varstva osebnih podatkov.

Besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Mnenje k predlogu zakona lahko podate do 3.5.2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog sprememb Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po vetrolomu in Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po žledu v letu 2014 2/4

Obveščamo, da smo prejeli v obravnavo:

 1. Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu  iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (besedilo TUKAJ)
 2. Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (besedilo TUKAJ)

Vaše pripombe ali predloge nam lahko posredujete najkasneje do torka, 14. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o merilih za določitev komunalno opremljenega zemljišča 2/5

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek Pravilnika o merilih za določitev komunalno opremljenega zemljišča. Pravilnik določa merila za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča.

Besedilo pravilnika najdete na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge na osnutek Pravilnika nam lahko posredujete do četrtka, 23.5.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike.

Z zakonom se predlaga sprememba treh zakonov s področja zemljiške politike, katerih vsebine so medsebojno povezane: Zakona kmetijskih zemljiščih, Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 2/7

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva.

Z zakonom se določa pravica javnih raziskovalnih in izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvajajo javno veljavne programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja ali pa izvajajo raziskovalno oziroma znanstveno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva do brezplačnega upravljanja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči v obsegu, ki je potreben za izvajanje pedagoških procesov.
Javni zavodi morajo gospodariti s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki jih imajo v upravljanju po načelu gospodarnosti in načelu preglednosti ter teh zemljišč ne smejo dati v najem oz. zakup.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Ekonomska cena vrtca 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po pridobitvi podatkov, ki so potrebni za izračun ekonomske cene vrtca, s strani ostalih občin članic.

Vljudno vas naprošamo za sledeče podatke:

1.starostno obdobje 2.starostno obdobje
Ekonomska cena
Stroški dela
Stroški materiala in storitev
Stroški živil za otroke

Vaš odgovor nam lahko posredujete do ponedeljka 6. 5. 2019 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

7.5. / NORMATIVNA IN KADROVSKA FUNKCIJA OBČINSKEGA SVETA »Vloga in položaj Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar na temo vloge in položaja Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Seminar je namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, občinskim svetnikom, članom KMVVI in statutarno pravnih komisij ter ostali zainteresirani javnosti.

Seminar bo potekal v torek, 7. maja 2019,  s pričetkom ob 15.00 uri in zaključkom ob predvidoma 17.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra (II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Seminar je brezplačen. Vabilo in Prijavnica.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

8.5. / Nacionalna konferenca o sodelovanju z občani 4/2

S skupnimi močmi za boljšo občino in bolj zadovoljne občane” je naslov letošnje nacionalne konference o sodelovanju z občani, ki bo potekala 8. maja 2019 ob 10. uri v Tehnološkem parku v Ljubljani (konferenčna dvorana B23). 

PROGRAM konference 

Na konferenci bomo predstavili navdihujoče primere sodelovanja občin, občanov in organizacij. Konferenca vam bo omogočila vpogled v ozadje procesov, ovir in rešitev, razprava s cehovskimi kolegi pa vam bo pomagala pri iskanju pravega recepta za razrešitev vaših dilem. Načinov sodelovanja z občani je nešteto, prav toliko pa je tudi priložnosti za sodelovanje, ki prinaša boljše rezultate, hitrejši razvoj in bolj zadovoljne občane.

Da bi se sodelovanje med občinami in občani okrepilo in bi bile občine bolje opremljene za različne procese, je delovna skupina Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS in regionalnih stičišč leta 2017 izdala Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. Smernice so tako orodje kot recept. Občinam na enostaven, hiter in pregleden način prikažejo ključne korake ter ponudijo odgovore na ključna vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu.

Na konferenci bomo z izmenjavo dobrih praks in skupnim iskanjem rešitev naredili korak naprej k boljšemu sodelovanju občin in občanov. Nanjo vabimo županje, župane, občinske uradnike in svetnike, seveda pa tudi vse ostale, ki vas tema zanima.

Konferenca je brezplačna, prosimo pa, da se na konferenco prijavite na tej povezavi najkasneje do 3. maja 2019. 

16.5. / Javne službe, koncesije in javno zasebno partnerstvo 4/3

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor organizirata posvet, na katerem boste lahko izvedeli več o javno zasebnem partnerstvu in koncesijah na področju gospodarskih javnih služb. Potekal bo 16. 5. 2019 med 10.00 in 14.30, v M Hotelu na Derčevi ulici 4 v Ljubljani.

Mehanizem javno zasebnega partnerstva lahko poveča učinkovitost sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, prinese kakovostne storitve in nižje stroške, porazdeli lahko tveganje pri izvajanju javnih služb in pritegne sredstva iz zasebnega sektorja in EU. Za zagotovitev tako pozitivnih rezultatov za lokalno skupnost pa je potrebno ustrezno urediti pravna razmerja, vzpostaviti učinkovit nadzor in zaščiti javni interes, ne da bi pri tem zatrli zasebnega.

Pridobitvi kompetenc na tem področju je namenjen naš posvet – oglejte si program dogodka.

 

16.5. - 17.5. / 4. mednarodna konferenca Circular Change 4/4

Pridružite se pisani mednarodni družbi soustvarjalcev zdaj že 4. Circular Change konference v četrtek 16. in v petek 17. maja 2019 v Mariboru. Častni pokrovitelj dogodka predsednik Vlade gospod Marjan Šarec bo nagovoril zbrane deležnike, ki skupaj gradimo skupnost nosilcev krožnega gospodarstva v Sloveniji, regiji, Evropi in svetu.
4. konferenca premika meje v smeri »manj besed, več dejanj«. Obvladovanje klimatskih sprememb, doseganje Ciljev trajnostnega razvoja in zaveza Slovenije, da zagotovimo kakovost bivanja za vse, potrjujejo nujnost prehoda iz linearnih v krožne modele poslovanja. Kaj pa se dejansko dogaja na terenu?

Letos je konferenca usmerjena na konkretne primere iz prakse. Prvi dan dogodka jih bodo predstavili voditelji domačih in mednarodnih podjetij, ki delujejo v panogah izpostavljenih kot ključnih za krožni prehod v Kažipotu prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije – prehrambni sistem, predelovalne dejavnosti, mobilnost in lesno-predelovalne dejavnosti. Poudarek bo tudi na kreativnih industrijah.

Osrednji del drugega dne pa bo razprava, ki povezuje akademski, politični in gospodarski pogled mednarodnih odločevalcev na scenarije, ki odgovarjajo na izziv mladih: Nimamo planeta B! Nizozemska kot država v fokusu in krožne zgodbe iz Slovenije in sveta bodo zaokrožile dogodek s konkretnimi pobudami za povezovanja in sodelovanja.

Pridružite se krožnim akterjem v Mariboru, v prostorih Maribox, 16. in 17. maja 2019.

Občine še posebej vabimo k udeležbi 2. dan, 17. maja, saj bomo iz Skupnosti občin Slovenije predstavili Akcijski načrt projekta CircE, za učinkovitejše upravljanje z viri, ki so ključni za turizem.

V dveh dneh na dogodku pričakujemo okoli 400 udeležencev iz več kot 20 držav, ki bodo vključeni v soustvarjanje trajnostnih, krožnih rešitev usmerjenih v tukaj in zdaj.

Zakaj je to dogodek za vas:

• Več kot 30 izjemnih govorcev – iz Evrope, Japonske, Brazilije in ZDA – izkoristite priložnost za osebna srečanja.
• V središču konkretni poslovni krožni primeri: Pivovarna Laško Union (Heineken Int.), Butan Plin, Aquafil, Skaza in številni drugi.
• Nizozemska – država v fokusu – kako je postala »krožni epicenter« Evrope.
• Vključujoče in povezujoče vzdušje – mladi protestniki, globalni voditelji, prebojni kreativci, uspešni gospodarstveniki, slovenski in evropski politiki.
• Ključni dogodek na temo krožnega gospodarstva v regiji po navedbi World Economic Forum in del programa EU Green Week 2019.
• Predavanja, razprave, predstavitve, razstave, mreženje in sproščeno druženje.

UDELEŽBA NA KONFERENCI JE BREZPLAČNA.
Program in registracije na www.circularchange-conference.com

CC Konferenca – Klučne informacije

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 4/5

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

DOGODKI DRUGIH

6. in 7.5./ Mednarodna konferenca o ohranjanju prostorskih podatkov  5/1

Gradnik eArhiviranje pri Instrumentu za povezovanje Evrope pri Evropski komisiji »CEF« (Connecting Europe Facility), Arhiv Republike Slovenije in podjetje Geoarh vabijo na mednarodno Konferenco o ohranjanju prostorskih podatkov, ki bo 6. in 7. maja v Ljubljani. Konferenca bo dogodek, s katerim želijo povezati in ustvariti skupnost ustvarjalcev prostorskih podatkov, arhivov, ponudnikov storitev zajema in hrambe ter ponudnikov programskih rešitev.
Vabilo s programom.
Konferenca bo simultano prevajanja iz angleškega v slovenski jezik (in obratno).

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijavite (prijava je v angleškem jeziku) se na povezavi: tukaj.

V skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom šteje konferenca med dogodke za obnovo in dopolnitev pridobljenega znanja.Več o projektu E-ARK4ALL, mednarodni konferenci in gradniku eArhiviranje si lahko preberete tudi na spletni povezavi: tukaj.

8.5./ “Večstanovanjske skoraj nič-energijske stavbe po 2020 – Programi in ukrepi Stanovanjskega slada RS za povečanje in izboljšanje javnega najemnega fonda” 5/2

Stanovanjski sklad RS in Gradbeni inštitut ZRMK v sklopu projekta H2020 CoNZEBs, vabita na strokovni posvet na temo “Večstanovanjske skoraj nič-energijske stavbe po 2020 – Programi in ukrepi Stanovanjskega slada RS za povečanje in izboljšanje javnega najemnega fonda”, ki bo v četrtek, 9. maja 2019, med 9.00 in 16.00 uro v hotelu Four Points by Sheraton, Ljubljana, Mons.

Vabilo s programom.

Vljudno vabljeni k udeležbi, posvet je brezplačen. Zaradi učinkovitejše organizacije dogodka se je potrebno predhodno prijaviti na naslov: tajnistvo@ssrs.si.

Več informacij najdete na naslednji povezavi: http://ssrs.si/novice/vabilo-na-strokovni-posvet-vecstanovanjske-skoraj-nic-energijske-stavbe-po-2020-programi-ukrepi-stanovanjskega-slada-rs-za-povecanje-izboljsanje-javnega-najemnega-fonda/

16.5./ Mednarodni dan svetlobe 5/3

16. maja bo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekal dogodek ob mednarodnem dnevu svetlobe. V okviru tega dogodka bodo organizirali tudi okroglo mizo z naslovom »Ali res potrebujemo tako osvetljene ceste in ulice?«. Tematika okrogle mize bo posebej zanimiva predvsem za občine, zato vljudno vabljene.

Vabilo in program.

Svojo namero sodelovanja pri dogodku v kakršnikoli obliki predhodno sporočite na naslov: matej.kobav@fe.uni‐lj.si.

Več o mednarodnem dnevu svetlobe v Sloveniji: http://www.sdr.si/sl/dansvetlobe.html.

23.5./ Konferenca SONARAVNE REŠITVE (ODPADNE IN POPLAVNE VODE, ZELENA MESTA) 5/4

23.5.2019 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organizirana mednarodna konferenca, ki bo zlasti odgovarjala na vprašanja okoljskih izzivov lokalnih skupnosti, ki jih lahko rešujemo na sonaravni način:

 • čiščenje odpadnih voda,
 • zadrževanje poplavnih voda,
 • upravljanje vode za večnamensko uporabo,
 • zelena mestna infrastruktura in
 • zelene javne stavbe.

V popoldanske delu bomo odgovarjali na Vaša konkretna vprašanja, zato se o možnostih brezplačne izdelave idejne rešitve pozanimajte že prej!

Na konferenci bodo predstavljeni konkretni primeri iz evropske prakse. Predavali bodo priznani evropski strokovnjaki naravnih rešitev.

REZERVIRAJTE SI 23. MAJ 2019 ŽE DANES!

Več informacij na spletni strani (kliknite).

Prijave (kliknite).

 

20.5. - 10.6. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah – GDPR in varstvo osebnih podatkov 5/5

Obveščamo vas, da bo od 20. maja do 10. junija potekalo usposabljanje zaposlenih preko SmartDPO e-učilnice za občine, ki je prilagojena usposabljanju zaposlenih s področja varstva osebnih podatkov v skladu z GDPR in nacionalno zakonodajo.

Na tretji termin (predvidoma zadnji pred poletnimi počitnicami), se lahko občine prijavite (za vsako občino registrirajo posebno e-učilnico!) do 16. MAJA (NOV ROK).

Prvim osmim občinam, ki so uspešno zaključile e-usposabljanje do 10. aprila, so že bila izdana poročila o izvedbi, s katerimi lahko dokazujejo skladnost z GDPR. Po navdušenju zaposlenih se je iz ene od občin v e-učilnico vključila celo županja!

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete tukaj. Prilagamo tudi prijavnico. Prijavite se tako, da prijavnico pošljete na naslov petra.avsec@dataofficer.si. Za več informacij o izvedbi e-usposabljanja so dosegljivi na tel. št. 041 314-400 in 041 325-479.

Občine, članice SOS, imate 15 % popust pri ceni na zaposlenega, stranke Dataofficer (DPO) in SOS (DPO) pa 35 % popust. S posamezno občino se je možno dogovoriti tudi za dodatni količinski popust v primeru večjega števila udeležencev (nad 50).

17.-21.6./ Študijski obisk v Estoniji 5/6

V okviru projekta Europe Goes Local – podpora razvoja in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ki ga tretje leto izvajajo na Movitu, Nacionalni agenciji programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, organizirajo študijski obisk v Estoniji na temo mladinskega dela in participacije mladih.

Predstavnike slovenskih občin, ki se ukvarjajo s področjem mladine, mladinskega dela in participacije mladih vabijo, da se jim pridružite na aktivnosti, ki bo potekala med 17. in 21. junijem 2019. Za predstavnike občin, ki niso vključene v projekt Europe Goes Local, so na voljo 3 mesta.

Stroški udeležbe na študijskem obisku (nastanitev, prehrana in prevoz) so v celoti kriti.

Več informacij najdete v vabilu.

Za udeležbo na študijskem obisku je potrebna prijava preko elektronskega obrazca.

Prijave zbirajo do 10. maja 2019.

 

VLADA RS

29. redna seja 6/1

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov

Vlada je izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice.

Uredba ureja financiranje izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, pogoje za koncesionarja, način izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov in vse obveznosti koncedenta in koncesionarja. Urejeno je področje uvedbe enotne vozovnice, določitev udeležencev sistema enotne vozovnice, postopke za uvedbo enotne vozovnice, način izdaje enotne vozovnice, prodajo in uporabo enotne vozovnice. Enotna vozovnica je multimodalna in se uporablja na vseh voznih sredstvih (železniški prevoz potnikov, javni linijski medkrajevni prevoz potnikov) ter multioperaterska saj se potnik lahko pelje z vsemi prevozniki, ki vozijo na relaciji, za katero ima veljavno vozovnico.

Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja    

Vlada je sprejela uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Direktiva, ki celovito ureja vidike tehnološke varnosti, se namreč v manjšem delu nanaša tudi na vsebine načrtov zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči. S spremembami in dopolnitvami uredbe so te vsebine zajete v sistemski del uredbe, ki velja za vse načrte zaščite in reševanja, ali pa so dodane kot posebne vsebine, ki veljajo le za načrte zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči. Pri noveliranju uredbe so bile upoštevne tudi ugotovitve in predlogi Strokovnega pregleda ureditev za pripravljenost in odziv na jedrsko ali radiološko nesrečo v Republiki Sloveniji. Pregled je na poziv Vlade RS opravila misija IAEA (EPREV).

Opomin Evropske komisije v zvezi s čiščenjem komunalne odpadne vode

Vlada je sprejela odgovor RS v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5., 10., in 15. člena ter delov A, B in D Priloge I Direktive Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (kršitev št. 2016/2188).

Vlada v odgovoru podaja najnovejše podatke o stopnji priključenosti obremenitve iz posamezne aglomeracije, ki je predmet obravnave v obrazloženem mnenju, in sicer na javno kanalizacijsko omrežje in komunalno čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijsko omrežje, oziroma na individualne ureditve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Podatki se nanašajo na stanje na dan 31. december 2018. Vlada za posamezne aglomeracije, kjer je izpostavljen problem pomanjkljivega monitoringa odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ki zaključujejo javno kanalizacijsko omrežje, podaja najnovejše rezultate obratovalnega monitoringa odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, kjer se čisti komunalna odpadna voda iz teh aglomeracij. V odgovoru vlada podaja tudi informacije o načrtovanih ukrepih za povečanje stopnje priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje v posamezni aglomeraciji, ki je predmet obravnave v obrazloženem mnenju.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Vlada je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru RS predložil Državni svet RS, in ga posreduje Državnemu zboru RS.

Ministrstvo za zdravje ne nasprotuje predlogu za spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v delu, ki se nanaša na upravičenost do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela za darovalce krvotvornih matičnih celic, živega tkiva in organov, vendar meni, da je problematiko pravic iz zdravstvenega zavarovanja treba urediti celovito. V programu dela Vlade RS je načrtovana priprava predloga novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v okviru katerega bo preučena tudi predlagana sprememba.

Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2019

Vlada se je seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije (PDV) v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. marca 2019. Vlada je sklenila tudi, da se v Normativnem delovnem programu Vlade Republike Slovenije za leto 2019, sprejetem s sklepom z dne 24. 1. 2019 na zahtevo predlagateljev:

 • izloči predpis Zakon o letalstvu, saj ne gre za obvezen predpis;
 • izloči predpis Pravilnik o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja, saj je bilo ugotovljeno, da novega predpisa ni treba sprejeti;
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o omejevanju določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi nadomesti s predpisom Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi;
 • Uredba o prejemanju in obdelavi elektronskih računov s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev nadomesti s predpisom Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

V PDV 2019 se naknadno uvrstijo naslednji obvezni predpisi:

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju;
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog;
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov.

Projekt izvedbe dodatnih nalog kohezijske politike 2014–2020 v okviru dogovorov za razvoj regij

Vlada je sprejela sklep, da se izvede projekt Izvajanje dodatnih nalog kohezijske politike 2014–2020, vezanih na dogovore za razvoj regij. Za namene izvedbe projekta bodo nekatera ministrstva v vlogi posredniških organov upravičena do 28 projektnih zaposlitev za določen čas.

Ključni izvedbeni instrument regionalne politike so dogovori za razvoj regij, v okviru katerih se izvajajo številni projekti (trenutno 241), ki se sofinancirajo tudi s sredstvi evropske kohezijske politike. Ker morajo zaposleni na ministrstvih v vlogi posredniških organov poleg rednih delovnih nalog s tega naslova opravljati tudi vrsto dodatnih nalog, se za njihovo učinkovito in pravočasno izvedbo zagotavlja do 28 projektnih zaposlitev za določen čas. Sredstva zanje se bo zagotovilo iz t. i. tehnične podpore, predvidene v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Gre za do 20 zaposlitev na Ministrstvu za okolje in prostor, do pet na Ministrstvu za infrastrukturo in do tri na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Nepovratna in povratna sredstva EKO sklada za občine 7/1

Predstavljamo možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov, ki jih dodeljuje Eko sklad. V nadaljevanju predstavljamo trenutno razpoložljive spodbude, več informacij pa najdete tudi na spletni strani pod zavihkom »Javni sektor«.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli občini za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe. Najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe morajo zagotavljati obnovljivi viri energije. Višina nepovratne finančne spodbude je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotnoizolacijskih materialov in uporabo lesa.

Poleg nepovratnih sredstev za nove skoraj nič-energijske stavbe so občinam na voljo tudi nepovratna sredstva za posamične ukrepe energetske obnove stavb. Višina spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe.

Občinam so na voljo tudi nepovratna sredstva za nakup novih okolju prijaznejših avtobusov in komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Cilj spodbud je omogočiti širitev avtobusnih linij mestnega potniškega prometa oziroma na obstoječih linijah zamenjati zastarele avtobuse s sodobnimi, ki imajo nizke emisije ter zamenjati zastarela komunalna vozila s sodobnimi električnimi, plug-in ter plinskimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami prašnih delcev.

Poleg tega so občinam na voljo nepovratna sredstva za električne polnilnice. Eko sklad občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih, ponuja nepovratne finančne spodbude za električne polnilnice v višini do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo.

Krediti so namenjeni za različne naložbe lokalnih skupnosti v varstvo okolja:

 • naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 • naložbe v zmanjšanje onesnaževanja zraka,
 • naložbe v gospodarjenje z odpadki,
 • na področju varstva voda in učinkovite rabe vode so krediti namenjeni za naložbe v čistilne naprave za komunalne odpadne vode, tehnologije, ki omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode; naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode, izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode; naložbe v gradnjo javnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na čistilno napravo, in gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih vodovodnih omrežij.

Prilagamo še preglednico z vsemi zgoraj navedenimi spodbudami, ki so na voljo za občine:

KREDITI

JP 56PO16 Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb
JP 61ONS17 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
JP 60LS17 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti

NEPOVRATNE SPODBUDE

JP 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb
JP 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometu na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
JP 52SUB-JS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja
JP 53SUB-POL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000
JP 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude/pomoči pravnim osebam za električna vozila
JP 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
JP 60SUB-KVLS17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
JP 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

 

Odprt poziv za sofinanciranje projektov Zveze Alpe-Jadran 7/2

Zveza Alpe Jadran je odprla poziv za sofinanciranje projektov. Prijave so možne do 30.4.2019. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi.

Smernice, vključno s kontaktnimi podatki najdete tukaj.

Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

 

Skupni proračun Zveze Alpe-Jadran je namenjen „finančni podpori pomembnih dejavnosti in projektov, ki so pomembni za celotno partnersko območje“.

Zveza Alpe-Jadran finančno podpira tri vrste prijav:

 • stroške priprave projektov v okviru programov EU (npr. Evropa za državljane, ERASMUS+, Ustvarjalna Evropa itd.)
 • projekte, ki jih sofinancira EU
 • skupne (manjše) projekte, ki so v splošnem skupnem interesu mreže za sodelovanje

Merila za uspešen izbor prijav:

 • Projekti, ki jih financira AAA, morajo vključevati najmanj tri redne člane AAA iz treh različnih držav.
 • Več projektnih partnerjev je, večja je možnost za odobritev.
 • Vsi člani AAA morajo imeti možnost biti del projekta, torej biti obveščeni, povabljeni k sodelovanju
 • Vloga vsakega partnerja mora biti opisana v vlogi.
 • Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno AAA mora biti jasno opisana v prijavnem obrazcu in je predmet ocene po zaključku projekta.
 • Splošni doseg projekta (udeleženci, možni obiskovalci, pričakovani sprejem medijev, tiskana in / ali spletna objava rezultatov itd.) je bistvenega pomena.
 • Vsi projekti majhnega obsega morajo podpirati prednostno nalogo 2.3 „Strategije“ (glej str. 59/60 „Strategy of the Alps-Adriatic geographic area 2019-2027 “).
 • Vse vloge morajo biti v angleškem jeziku.

Vse obrazce za prijavo je treba poslati prestoji tematski koordinacijski točki (TCP), do 30. aprila 2019, do 23:59 ure. Naslovi TCP-jev so navedeni v smernicah in na http://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/

Za prenos prijavnih obrazcev z natančnimi smernicami za izvajanje ter postopkovnimi pravili in strategijo »SAA – 2027« kliknite

http://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/

 

Evidentiranje dobrih praks blaženja podnebnih sprememb 7/3

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in društvo Focus sta v okviru projekta Dovolj za vse, za občine odprla prijave v program podpore pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Iščejo praktične rešitve, ki so se zadnja leta razvile v Sloveniji in ki si prizadevajo za blaženje podnebnih sprememb ter za uveljavitev načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo k razvoju novih poslovnih modelov, zaposlovanju in izboljšanju kakovosti bivanja. Deset najboljših praks bo z namenom prenosa v druga slovenska okolja predstavljenih široki javnosti.

K sodelovanju pri evidentiranju dobrih praks so vabljena podjetja, občine, nevladne in ostale organizacije, ki izvajajo ali v svojem okolju prepoznavajo aktivnosti za pomembno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Evidentiranje poteka s pomočjo spletnega obrazca, ki ga je potrebno do 10. maja 2019 poslati na info@umanotera.org. V pomoč pri odgovoru na vprašanje »Kaj je dobra praksa?« so na voljo smernice in merila za izbor dobrih praks.

Uspešne zgodbe dobrih praks navdihujejo in kažejo, da so korenite spremembe na poti v nizkoogljično družbo ne le možne, temveč prinašajo tudi vrsto sinergijskih učinkov: ustvarjajo prihranke in nova zelena delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi ter zvišujejo kakovost bivanja. Dobre prakse se pojavljajo v različnih sektorjih in na različnih področjih, v okviru evidentiranja pa so izbrana naslednja prednostna področja: (1) trajnostna mobilnost, (2) energetska učinkovitost v stavbah in industriji, (3) obnovljivi viri energije, (4) trajnostne verige oskrbe s hrano, (5) raba tal in gozdno-lesna veriga, (6) trajnostna proizvodnja in potrošnja, (7) trajnostne lokalne skupnosti.

Končni izbor desetih dobrih praks, ki bodo predstavljene javnosti, bo opravila strokovna skupina projekta v sestavi: Špela Berlot, mag. Jure Vetršek, dr. Tomislav Tkalec, dr.  Martina Bavec, Jernej Stritih, mag. Marjana Dermelj in dr. Renata Karba.

Obrazci in smernice za izbor dobrih praks so na voljo na tej spletni strani.

Dodatne informacije: Gaja Brecelj, 01 439 4895, gaja@umanotera.org.

*****

Evidentiranje izvajata organizaciji Umanotera in društvo Focus, poteka pa v okviru projekta CARE4CLIMATE, ki ga sofinancirata program LIFE17 IPC/SI/000007 in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za Podnebne spremembe. Več o projektu je na voljo tukaj.

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 7/5

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

Odprt poziv za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020 7/6

Prejeli smo obvestilo Evropske komisije, GD GROW o odprtju razpisa za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020.

Evropska prestolnica pametnega turizma je pobuda EU, ki priznava izjemne dosežke evropskih mest kot turističnih destinacij v štirih kategorijah: trajnost, dostopnost, digitalizacija ter kulturna dediščina in ustvarjalnost. Njen cilj je spodbujanje pametnega turizma v EU, mreženje in krepitev destinacij ter olajšanje izmenjave najboljših praks.

Pobuda „Evropska prestolnica pametnega turizma“ temelji na predlogu Evropskega parlamenta, ki je zagotovil financiranje za obdobje 2018–2019 s pripravljalnim ukrepom. Izvaja jo Evropska komisija. Namen pobude je okrepiti inovacijski razvoj, ki ga ustvarjajo turizem v mestih EU in njihovi okolici, povečati njihovo privlačnost ter okrepiti gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Njegov namen je tudi vzpostaviti okvir za izmenjavo najboljših praks med mesti, ki sodelujejo v natečaju, ustvariti priložnosti za sodelovanje in nova partnerstva.

Ob prijavi za evropsko prestolnico leta 2020 naziv Smart turizem, morajo mesta pokazati svoje inovativne turistične prakse na štirih področjih: dostopnost, trajnost, digitalizacija, kulturna dediščina in ustvarjalnost.

Prijave bodo najprej ocenile skupine neodvisnih strokovnjakov.  V drugem koraku bo do 10 mest, uvrščenih v ožji izbor, pozvano, da predstavijo kandidaturo svojega mesta pred evropsko žirijo. Evropska žirija bo izbrala dva zmagovalca, evropski prestolnici pametnega turizma 2020, ki jih bo predstavila oktobra 2019 na podelitvi nagrad.

Za prijavo je potrebno izpolniti spletni obrazecRok za prijavo je 10. maj 2019.

Pobuda je odprta za mesta v EU z več kot 100.000 prebivalci. V državah, kjer nobeno mesto nima več kot 100.000 prebivalcev, se lahko prijavi največje mesto. Za več informacij si oglejte Vodnik za prijavitelje.

Za več informacij o Evropski prestolnici pametnega turizma se lahko zainteresirani prijavijo na novice ali pa spremljajo na Facebooku ali Twitterju.

Kontakt

Evropski sekretariat Sekretariata za pametni turizem: Antigoni Avgeropoulou, info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390.

 

Program ESPON objavil razpise za izvedbo treh ciljnih raziskav 7/7

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON je objavil razpise za izvedbo treh ciljnih raziskav programa ESPON in Alpski atlas. ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico. Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Razpisi za izvedbo ciljnih raziskav

Odprt je 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE 7/8

Program Interreg CENTRAL EUROPE je objavil specifičen kapitalizacijski razpis, ki bo odprt do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

7 TEM SC SPECIFIČNI CILJI (SC)
1.        Industrija 4.0/ napredna proizvodnja 1.1.        Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
2. Socialno podjetništvo 1.2 Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
3. Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb 2.1 Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
4. Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih 2.3 Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
5.Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj 3.1 Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
6. Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe) 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
7. Dostopnost odročnih in mejnih območij za  povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči 4.1 Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

Priporočamo, da si natančno preberete razpisno dokumentacijo, ker je razpis zelo ozko profiliran.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 7/9

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 7/10

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/11

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Polnilna infrastruktura za elektromobilnost 8/1

Iz Skupnosti občin Slovenije smo se že leta 2017 seznanili z izzivi občin, ki jih s seboj prinašajo nove tehnologije, takrat z upravljanjem s polnilnimi postajami za električne avtomobile. Medtem, ko upravljavski modeli v Sloveniji, kot tudi v drugih državah članicah EU še vedno niso optimalni, smo se nedavno soočili še z izzivom standardizacije samih postaj in njihovih podatkov, saj infrastrukturno okolje, vključno s podatki uporabnikom niso prijazni. Različni priklopi, različni plačilni sistemi, različne platforme z bolj ali manj zanesljivimi podatki uporabnike polnilnih postaj pogosto puščajo v negotovosti in predstavljajo precejšnje izzive za načrtovanje poti. Izzivi so še večji, kadar so uporabniki turisti iz drugih držav. Iz SOS smo vprašanje, kakšne so usmeritve in politike na področju standardizacije polnilne infrastrukture naslovili na Evropsko komisijo in Ministrstvo za infrastrukturo. V nadaljevanju povzemamo odzive:

Iz Ministrstva za infrastrukturo so sporočili, da so partner projekta IDACS (ID and Data COllection for Sustainable Fuels in Europe), ki ga sofinancira EU. Cilji projekta so:

 1. razvoj pristopa za vzpostavitev evropskega sistema unikatnih identifikacijskih (ID) oznak za e-mobilnost. S temi ID oznakami bi na ravni EU enoznačno identificirali operaterje polnilnic in ponudnike storitev e-mobilnosti (namen identifikacije pogodbe, polnilnice, ponudnika polnjenja),
 2. razvoj pristopa za vzpostavitev skupne zbirke podatkov o ID oznakah, ki bo omogočala izmenjavo informacij med DČ in zagotavljala, da ne prihaja do podvajanj oznak,
 3. pridobitev manjkajočih podatkov o električnih in vodikovih polnilnicah (opcijsko tudi za druga alternativna goriva) in zagotovitev, da so vsi podatki na voljo skozi nacionalne kontaktne točke (v skladu z ITS direktivo – 2010/40/EU),
 4. razviti strategijo za dolgoročno zbiranje zgoraj omenjenih podatkov.

Končni cilj pa je boljša ozaveščenost potrošnikov o dostopnosti alternativnih goriv in s tem povečanje njihove uporabe ter podpora strukturiranemu razvoju trga skozi skupni pristop na EU ravni. Projekt se je začel januarja (prvi sestanek partnerk je potekal februarja letos) in bo trajal 3 leta, do konca 2021.

V prvi fazi želijo na MZI zagotoviti, da se bodo ključni podatki o vseh javnih polnilnicah zbirali na enem mestu na državni ravni.

Iz Evropske komisije, kabineta Violete Bulc, komisarke za transport so odgovorili, da obstaja direktiva o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN, ki pa kljub temu da je iz leta 2014, potrebna prenove. Prav s tem razlogom v Komisiji trenutno poteka revizija te direktive in bi bili zelo veseli tudi vaših vprašanj ter kaj bi vi kot predstavniki lokalne skupnosti od te direktive potrebovali.

V odgovoru so zapisali tudi, da žal trenutno standardizacija še ne obstaja in podatki še niso prosto dostopni (vsaj tega evropska zakonodaja ne zapoveduje), da je Komisija naklonjena prostim dostopom do podatkov in brezhibni uporabi polnilnic. V to smer bo šla tudi revizija direktive.

Na Skupnosti občin Slovenije ocenjujemo, da je povabilo Evropske komisije k sodelovanju pri reviziji direktive dobra priložnost za lokalne skupnosti, saj se na koncu verige odločanja o pravilih, ta udejanjajo v obliki konkretnih ukrepov prav na lokalni ravni.

Poročilo o najemnem trgu poslovnih nepremičnin 8/2

Geodetska uprava RS je na spletni strani objavila poročilo o najemnem trgu poslovnih nepremičnin za leto 2018. Najemnine poslovnih nepremičnin na ravni države so lani v primerjavi z letom 2017 praktično stagnirale. Najemnine pisarn v Ljubljani in predvsem Mariboru so lani sicer zrasle, vendar so v povprečju ostale na približno enaki ravni zaradi občutnega padca najemnin v ostalih delih Slovenije. Najemnine pisarn v Ljubljani in Mariboru so zrasle na račun najemnin za sodobnejše pisarne z zagotovljenimi parkirnimi mesti, v novejših in sodobnejših poslovnih stavbah na dobrih lokacijah, po katerih je razmeroma veliko povpraševanje, njihova ponudba pa je zaradi pomanjkanja novogradenj omejena. Za razliko od najemnin pisarn so najemnine lokalov ostale v primerjavi z letom 2017 bolj ali manj nespremenjene na vseh območjih države.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.