V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI AJDOVŠČINA IN ČRENŠOVCI.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica (Občina Črnomelj) 1/1

Izvedba: 2017 – 2020

Financiranje: Evropski sklada za regionalni razvoj, proračun Republike Slovenije, Občina Črnomelj

Občina Črnomelj je na razširjenem območju nekdanjega rudniškega kompleksa v Kanižarici v letu 2004 pričela s prostorskim urejanjem poslovne cone TRIS Kanižarica. V prvi fazi je Občina Črnomelj pristopila k prenosu lastništva zemljišč, kjer je infrastruktura že, ali pa vsaj delno izgrajena ter  kjer je bil izkazan interes podjetji, ki že poslujejo v conah in tistih, ki nameravajo poslovati v coni, ko bodo za to ustreznejši pogoji. Tako je bila na severnem delu cone v letu 2017 zgrajena komunalna infrastruktura, in sicer cesta F v dolžini 425 m, cesta B v dolžini 80 m in cesta D v dolžini 71 m z vso pripadajočo infrastrukturo (FK, MK, vodovod, JR, ceste in pločniki). Trenutno se na tem delu nadaljuje gradnja ceste F v dolžini 172 m, ceste E1 v dolžini 73 m in ceste E2 v dolžini 78 m z vso pripadajočo infrastrukturo (FK, MK, vodovod, JR, ceste in pločniki). Dela bodo zaključena v letu 2022. Na južnem delu cone je bila v letu 2020 zgrajena komunalna infrastruktura, in sicer cesta B1 v dolžini 195 m, cesta G3 v dolžini 100 m in cesta G v dolžini 180 m z vso pripadajočo infrastrukturo (FK, MK, vodovod, JR, ceste in pločniki).

Foto: Občina Črnomelj, Anita Jamšek

NOVICE SOS

Čestitka ob uvrstitvi v parlament in pričakovanja do nove Vlade RS 2/1

Skupnost občin Slovenije iskreno čestita vsem, ki so se včeraj uvrstili v parlament in jim želimo uspešno delo v skupno dobro. Ob tem verjamemo, da bo tudi novo nastajajoča vlada slišala glas občin in občine imela za enakovrednega partnerja in ne nekoga, s katerim bi se morala pogajati. Enakomeren razvoj celotne države je mogoč le na način, da trdno sodelujemo v dobrobit vseh.

 

Naj ob tem izpostavimo samo nekaj naših najpomembnejših pričakovanj:

– ustrezno financiranje občin (tako povprečnina kot investicijski transfer),

– sistemska ureditev sofinanciranja investicij pomembnih za lokalno skupnost in državo (gradnja/obnova vrtcev, šol, športnih objektov…),

– ureditev plačnih razmerij znotraj javnega sektorja, tudi znotraj lokalne skupnosti,

– enakomerni razvoj vseh delov Slovenije,

– izvajanje infrastrukturnih projektov (cestna infrastruktura, za gospodarstvo…).

 

Jasna Gabrič, predsednica SOS

Več o ključnih izzivih lokalne samouprave smo izpostavili tudi v vprašalniku, ki smo ga v aprilu poslali vsem strankam, ki so kandidirale na državnozborskih volitvah. Njihove odgovore lahko preberete TUKAJ.

ZAKONODAJA

Osnutek Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in KP 3/1

Objavljen je osnutek Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu komunalnega prispevka in prispevka za začasno rabo obstoječe komunalne opreme za začasne objekte.

Gradivo najdete TUKAJ. Komentarje nam lahko pošljete v obliki predlogov najpozneje do ponedeljka  23. 5. 2022 na elektronski naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

Nacionalni program za Sklad za notranjo varnost (SNV/ISF) 3/2

Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropska sredstva nam je v seznanitev in potrditev posredovala Nacionalni program za Sklad za notranjo varnost (SNV / ISF).

Evropski parlament in Svet EU sta namreč sprejela Uredbo vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost (SNV oz. angl. ISF) in Uredbo o določitvi skupnih določb o skladih, t.i. CPR, ki med drugim ureja  tudi splošna pravila glede črpanja sredstev, načrtovanje programov, spremljanja in poročanja. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek nacionalnega programa za Sklad za notranjo varnost ter Metodologijo za vzpostavitev okvira smotrnosti za izvajanje sklada SNV oz. ISF.

Dokument se odda neposredno preko sistema (ne v obliki datoteke), zato so nam poslali izvoženo besedilo, ki je dostopno na spodnjih povezavah:

NP-ISF-SFC-KONČNA 

ISF-METODOLOGIJA-V4

Na podlagi 8. člena CPR uredbe nam v seznanitev in potrditev pošiljajo oba dokumenta. Prosimo, da vašo potrditev ali morebitne komentarje na dokumenta posredujete najkasneje do 5. 5. 2022,  do 10. ure, na elektronski naslov info@skupnostobcin.si.

Služba za evropska sredstva Ministrstva za notranje zadeve bo predvidoma v začetku maja 2022 izvedla tudi dogodek v obliki javnega posveta (avdio video konferenca). Več informacij o dogodku vam bomo posredovali.

Vpogled poslanih soglasij občin in najava za pošiljanje gradiv – GURS, Urad za množično vrednotenje nepremičnin – 3/3

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), Urad za množično vrednotenje nepremičnin (UMVN), je v skladu z določili Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, oblikovala osnutke vseh 17 modelov vrednotenja, s katerimi se določajo posplošene vrednosti vseh nepremičnin v Sloveniji. Na sestankih, v mesecu januarju in marcu 2022, je bil skupaj z vami in združenji občin dosežen dogovor o načinu pošiljanja gradiv in predstavljen vsebinski ter tehnični vidik usklajevanja z občinami.

Danes nas je GURS seznanil s seznamom občin, ki so soglasje že posredovale. Pri čemur vas prosijo, da jim do vključno 3.maja 2022 poveste ali bi bilo treba še kaj doreči, predvsem z namenom, da bodo vsi postopki na občinah tekli nemoteno v skladu z veljavnimi pravili in kot je bilo dogovorjeno na obeh sestankih.

Prav tako so najavili, da bodo gradivo poslali v dodatni stisnjeni (komprimirani) ZIP datoteki, z namenom, da jih lahko izvajalci objavijo poleg SHAPE-ov poslanih vrednostnih con modelov vrednotenja nepremičnin. Tako posredovano gradivo osnutkov modelov vrednotenja bo geodetska uprava uskladila z občinami, nato pa bo UMVN pripravil predlog modelov vrednotenja in skupaj s poskusnim izračunom pripravil za javno razgrnitev, ki bi se prav tako izvedla v prostorskih informacijskih sistemih občin.

Več informacij je na voljo v dopisu, kontakti občin (GIS izvajalcev) pa tukaj.

Vabljeni k vpogledu dokumentov.

Predlog sprememb in dopolnitev Strategije razvoja prometa v RS do leta 2030 in Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030 ter priprava Operativnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje od leta 2022 do 2027 3/4

Ministrstvo za infrastrukturo mora v letu 2022 pregledati status izvajanja ukrepov iz Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 in Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 in Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem predlagati predlog morebitnih sprememb. Hkrati mora pripraviti in Vladi Republike Slovenije v sprejem predlagati Operativni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje od leta 2022 do 2027.

V ta namen nas prosijo, da jim posredujemo potrebne podatke. Pri vseh ukrepih, kjer so občine nosilke, prosimo, da izpolnite podatke v priloženi preglednici TUKAJ. Vabijo vas še, da podate morebitne predloge sprememb in dopolnitev tudi k ostalim ukrepom, ki so lahko posredno povezani s področjem v pristojnosti občin.

Uporabili so preglednico Načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v Republiki Sloveniji od leta 2020 do leta 2025 in ji dodali stolpce za leti 2026, 2027 in obdobje 2022-2027. Prosijo, da tudi natančno pregledate, dopolnite in nam posredujete osvežene podatke ocene investicijske vrednosti projektov, tudi že realiziranega v letih 2020 in 2021 ter predvideno realizacijo za obdobje od 2022 do 2025 v skladu z vrednostmi, ki so podane v proračunu oz. projektu v NRP.

Prosimo, da v priloženo preglednico podate še informacijo o skrbnikih ukrepov v občinah (in številkah projektov v NRP, kjer so delno financirani iz državnih virov). V stolpcu OPOMBE pa podajte informacijo o vseh virih financiranja ali sofinanciranja ukrepov (kateri od navedenih ukrepov v operativnem načrtu je sofinanciran iz kohezijskega sklada, sklada za regionalni razvoj ali iz načrta za okrevanje in odpornost, občinska sredstva, …) in morebitni predlog sprememb ukrepa z obrazložitvijo.

Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 in Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo v Republiki Sloveniji od leta 2020 do leta 2025 so na povezavi: https://www.gov.si/podrocja/promet-in-energetika/cestni-promet/.

Prosimo vas, da nam zaprošene podatke in morebitne pobude oziroma predloge za spremembe in dopolnitve Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 in Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 posredujete do 10. junija 2022 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Cenitev vrednosti pokopališč 4/1

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima sledeče: ali ste pred sprejemom pokopališkega reda v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti pridobili cenitev vrednosti pokopališč z vso infrastrukturo ali ne

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Obremenjevanje stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami – zaključeno povpraševanje 4/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin glede obremenjevanja stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami.

Občine pogosto prejmejo pred-pripravljene pogodbe (npr. Telekom d.d.,  Elektro, vodovod,…) za obremenitev lastnih zemljišč s stvarnimi pravicami. Prvi odstavek 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS-1) določa, da je obremenjevanje nepremičnega premoženja s stvarnimi pravicami odplačno. V praksi pa je obremenitev stvarnega premoženja občine s stvarnimi pravicami praviloma neodplačno. Drugi odstavek 70. člena ZSPDSLS-1 določa, da je ustanavljanje služnosti na nepremičnem premoženju države v korist samoupravnih lokalnih skupnosti brezplačno.

Zanimalo nas je:

 1. Ali v vaši občini podpišete pogodbo za ustanovitev neodplačne služnosti na svoji nepremičninah brez pripomb ali takšno pogodbo zavrnete ter za ustanovitev služnosti zahtevate plačilo? V kolikor zahtevate plačilo v skladu s prvim odstavkom 70. člena ZSPDSLS-1 – kako ocenite vrednost stvarne pravice, ki jo zaračunate?
 2. Občina članica opozarja, da so zasledili prakso posameznega ministrstva oz. njegovih organov, da ob sklenitvi služnosti (npr. vodovod, kanalizacija,…) v korist posamezne občine zaračunajo tudi znesek za podelitev same služnosti. Ali kljub določilu drugega odstavka 70. člena ZSPDSLS-1 tak znesek plačate?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

DOGODKI SOS

5.5. / Twitter, YouTube in digitalna strategija – Komuniciranje občinskih uspehov 5/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom TWITTER, YOUTUBE IN DIGITALNA STRATEGIJA – KOMUNICIRANJE OBČINSKIH USPEHOV PREK SODOBNIH MEDIJEV, ki bo v četrtek, 5. 5. 2022, med 10.00 in 11.30, preko spletnega orodja Zoom.

Twitter je specifično družbeno omrežje, ki ga v Sloveniji uporabljamo pretežno za komuniciranje političnih tem, medtem ko je Youtube kanal, ki ga spremljajo predvsem mladi, saj jim v marsikaterem pogledu že nadomešča klasično televizijo. Na izobraževanju boste imeli priložnost izvedeti:

– kako komuniciramo na Twitterju in kdo je naša ciljna publika,
– kako se odzivamo na Twitterju?
– kaj je najpomembnejše pri komuniciranju prek Youtuba ter zakaj se Youtube in Meta ne marata?
– zakaj potrebujemo digitalno strategijo in kdo naj upravlja z družbenimi omrežji,
– kako pripravimo enostavno digitalno strategijo.

O PREDAVATELJICI:

39-letna diplomirana novinarka Petra Hercog je izkušnje pridobivala pred radijskimi mikrofoni, kjer je vodila pogovorne oddaje in jutranji program, v pisarnah, kjer je ustvarjala kreativne marketinške kampanje in organizirala najrazličnejše dogodke, pred televizijskimi kamerami, kjer je odgovarjala predvsem na novinarska vprašanja in seveda pred računalnik, s katerim ustvarja zanimive tekste, ki vsebinsko bogatijo različne revije in publikacije. Sama pravi, da nima čarobne paličice. Ima pa znanje in izkušnje, ki vam lahko pomagajo do prodornega in energičnega preboja iz povprečja.

18.5. / Redna letna skupščina in svečan dogodek ob 30. obletnici delovanja Skupnosti občin Slovenije 5/3

Županje in župani se bodo v sredo, 18. maja 2022, ob 9.30 v Festivalni dvorani Bled srečali na redni letni skupščini Skupnosti občin Slovenije (SOS). Pregledali bodo poročila o delu SOS v letu 2021, načrta dela SOS za leto 2022 in kadrovskega načrta SOS za leti 2022 in 2023 ter se seznanili s poročilom nadzornega odbora SOS. Ob zaključku srečanja bodo obravnavali in sprejemali še finančno poročilo SOS za leto 2021 in finančni načrt SOS za leto 2022 ter predlog popravka članarine za leto 2023. Vabilo lahko preberete TUKAJ.

Delovnemu sestanku bo ob 12. uri sledil svečani dogodek ob obeležitvi 30. obletnice delovanja Skupnosti občin Slovenije. V družbi svečanih govornikov, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in častne članice Skupnosti občin Slovenije Magdalene Tovornik, se bomo sprehodili skozi tri desetletja uspešnega delovanja. Vabilo na svečani dogodek najdete TUKAJ.

Županje in župane prosimo, da se skupščine zanesljivo udeležijo. V kolikor se skupščine ne morejo udeležiti lahko za udeležbo na skupščini pooblastijo pooblaščenca. Informacije o udeležbi zbiramo v sekretariatu SOS na elektronskem naslovu info@skupnostobcin.si in telefonski številki 02 234 15 00, najkasneje do 11. maja.

19.5. / Sklenitev pogodbe o zaposlitvi 5/4

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi pomeni vzpostavitev delovnega razmerja in s tem tudi pričetek izvrševanja medsebojnih pravic in obveznosti delodajalca in zaposlenega.  Pri novi zaposlitvi v občinski upravi oziroma pri drugih delodajalcih v javnem sektorju je treba izvesti predpisan postopek, ki je za uradniška delovna mesta določen v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) in za strokovno tehnična delovna mesta v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Na izobraževanju bo predstavljen postopek zaposlitve, in sicer izvedba javne objave prostega delovnega mesta in izvedba javnega natečaja, akti, ki se izdajajo kandidatom v postopku zaposlitve, pravice neizbranih kandidatov ter vsebina in sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Posebej bo pojasnjena razlika pri zaposlovanju za določen in  za nedoločen čas ter pojasnjeni primeri, ko je možno skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas po ZJU in po ZDR-1.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Pogoji za pričetek postopka zaposlitve
9.30 – 10.00 Javna objava prostega delovnega mesta, postopek izbire in akti
10.00 – 10.30 Javni natečaj, postopek izbire in akti
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.15 Pravno varstvo kandidatov
11.15 – 11.45 Vsebina pogodbe o zaposlitvi
11.45 – 12.15 Pogodba o zaposlitvi za določen čas po ZJU in ZDR-1

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

8. 6. / Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti. 6/1

Dogodki, kjer imajo tako domače kot tuje dobre prakse možnost, da postanejo slišane, so ključni na poti do cilja, da postanemo podnebno nevtralna družba. Zato Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije vabli na konferenco: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti.

Predavanja, razprave in predstavitve bodo potekale v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, in sicer v sredo, 8. junija 2022, v Austria Trend Hotel Ljubljana.

Spoznajte najnovejše trende s področij trajnostne mobilnosti, zelene preobrazbe stavb, trajnostne in podnebju prijazne rabe zemljišč (LULUCF) ter trajnostne gradnje in zelenega javnega naročanja. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki na teh področjih in izkoristite priložnost za sodelovanje v razpravah, ki bodo spodbudile razmišljanje in nas približale zastavljenim ciljem podnebne nevtralnosti.

Konferenca, katere namen je izmenjava mnenj, predaja znanja in izkušenj, je namenjena strokovni javnosti, razvojnimi agencijam, predstavnikom občin, odločevalcem in tudi zainteresirani splošni javnosti.

Posebnost srečanja pa je tudi v popoldanskem času organiziran kolesarski ogled dobrih praks pod vodstvom Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Rok za registracijo je 31. maj 2022 oziroma do zapolnitve mest.

Podrobnejši program, opis predavateljev in prijavni obrazec se nahajajo na uradni spletni strani:

https://www.care4climate.si/sl/mednarodna-konferenca-2022.

26. 5. / Okoljski podatki in javne storitve 6/2

V okviru Tedna podatkov 2022 bosta 4PDIH in ARSO organizirala delavnico o okoljskih podatkih za občine in njihove javne službe, nevladne organizacije ter druge javne organizacije, odgovorne za javno upravo, digitalizacijo in odprte podatke. Dogodek bo potekal v četrtek, 26. maja 2022 ob 10.00 uri.
Vabimo vas k sodelovanju in sicer v obliki nagovora ali predstavitve dobre prakse s področja okoljskih podatkov, storitve na podlagi le-teh ali splošne ocene stanja, specifične problematike oz. potrebe, ki jo prepoznavate na tem področju. Prijazno prosimo za vaše predloge, ki jih pričakujemo do 12.3. na sasa@4pdih.com.

VLADA RS

122. redna seja 7/1

Podaljšanje trenutno veljavne trošarine za energente  

Vlada je izdala spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, skladno s katerimi se ohranjajo trenutne višine trošarin še nadaljnje tri mesece, in sicer od 1. maja do 31. julija 2022.

Trenutno veljavne trošarine, znašajo:

 • za bencine 0,359 evra za liter;
 • za plinsko olje za pogon 0,330 evra za liter;
 • za plinsko olje za gorivo za ogrevanje 0,07875 evra za liter;
 • za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje 0,855 evra za megavatno uro.

 

Podaljšanje veljavnosti sprememb Uredbe o določitvi zneska trošarine na električno energijo 

S predlagano uredbo se podaljšuje veljavnost Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo in s tem zneskov trošarine za električno energijo še za nadaljnje 3 mesece, do 31. julija 2022.

S spremembo uredbe se torej ohranjajo trenutno veljavne trošarine na električno energijo do 31. julija 2022, in sicer znašajo (v megavatnih urah – MWh) za stopnjo od 0 do 10.000 MWh/leto 1,525 evra in za stopnjo nad 10.000 MWh/leto 0,90 evra.

Sprejet Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov 

Vlada je sprejela Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022). Ta program je operativni program varstva okolja v skladu z Zakonom o varstvu okolja in nadomešča do sedaj veljavni program iz leta 2016.

Operativni program varstva okolja s področja odpadkov je sestavljen iz Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov, ki omogočata izpolnitev ukrepov preprečevanja nastajanja odpadkov, zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadki in dosego ciljev ravnanja z odpadki za obdobje do leta 2035 in glede na nove okoljske zahteve predstavljata novelacijo sprejetega programa iz leta 2016.

Splošni cilj politike, ki jo opredeljuje Program ravnanja z odpadki je:

 • preprečiti ali zmanjšati škodljive vplive nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi,

posebni cilji pa so predvsem:

 • zagotoviti izpolnjevanje vseh okoljskih ciljev Skupnosti (npr. za komunalne odpadke, gradbene odpadke),
 • zagotoviti samozadostnost glede predelave komunalnih odpadkov in glede termične predelave ostankov obdelave nereciklabilnih komunalnih odpadkov,
 • zagotoviti ustrezno ravnanje z rudarskimi odpadki,
 • do leta 2030 zagotoviti odstranitev večine odpadkov, ki vsebujejo azbest,

–           zagotoviti večjo učinkovitost in transparentnost izvajanja sistemov proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) in

 • urediti ukrepanje pri sanaciji onesnaženih območij.

Vlada je potrdila predlog Nacionalnega programa za izvajanje Sklada AMIF za 2021–2027 

Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog Nacionalnega programa za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027 in predlog Metodologije za vzpostavitev okvira smotrnosti za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021–2027, ki ga Ministrstvo za notranje zadeve v formalno presojo posreduje Evropski komisiji.

Pomladanska napoved 2022 : Umirjanje gospodarske rasti, visoka negotovost zaradi vojne v Ukrajini 

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je pripravil Pomladansko napoved gospodarskih gibanj 2022.

Po globokem padcu leta 2020 in močnem lanskem odboju UMAR za letos predvideva nekoliko nižjo rast kot v Jesenski napovedi. Poleg visoke lanske osnove na to vplivajo naraščajoči cenovni pritiski zaradi visokih cen energentov in surovin ter ozkih grl v dobavnih verigah, ki so se od ruske invazije na Ukrajino še okrepili. Največja tveganja za uresničitev napovedi so povezana s potekom vojne in cenami energentov, še naprej ostajajo negativno tveganje tudi epidemične razmere.

Vlada sprejela Program stabilnosti 2022 

Vlada je sprejela Program stabilnosti 2022, ki v luči državnozborskih volitev in izrednih makroekonomskih negotovosti zaradi humanitarnih in ekonomskih posledic vojne v Ukrajini ter vzpostavitve gospodarskih ravnotežij po obdobju epidemije vključuje zgolj scenarij nespremenjenih oziroma spontanih politik. Kljub temu je nominalni primanjkljaj po posameznih letih v spontanem scenariju nižji od ciljnih vrednosti v deležu bruto domačega proizvoda, ki so določeni v veljavnem Odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024.

Vlada sprejela Nacionalni reformni program 2022 

Nacionalni reformni program je del dokumentov evropskega semestra, ki ga države članice EU pripravljajo vsako leto. Letošnji dokument zaradi predvolilnega obdobja v Sloveniji vsebuje pregled ključnih ukrepov, reform in načrtov investicij, ki so bili sprejeti v zadnjem obdobju. Ključne navedene reforme in investicije za prihodnje obdobje temeljijo na sprejetem Načrtu za okrevanje in odpornost. S slednjim Slovenija naslavlja specifična priporočila in izzive, ki jih navaja Evropska komisija v svojih dokumentih. Slovenija je med državami članicami EU edina, ki je naslovila vsa specifična priporočila Sloveniji v okviru evropskega semestra v svojem Načrtu za okrevanje in odpornost. Reforme in ostali ukrepi ter načrtovane investicije bodo tako naslovile ključne izzive ter prispevale k trdni in stabilni gospodarski rasti.

Nacionalni reformni program vključuje štiri ključna področja: produktivnost, vključujoča rast, trajnostna rast in zeleni prehod ter zagotavljanje makroekonomske in fiskalne stabilnosti.

(Vir: Vlada RS, NJ)

AKTUALNI RAZPISI

Stanovanjski sklad RS objavil nova Programa za sofinanciranje in Javni poziv za nakupe za leti 2022 in 2023 8/1

Stanovanjski sklad RS je z dnem 11.04.2022 v Uradnem listu RS št. 50/2022 in na svoji spletni strani objavil:

Program sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023

Besedilo novega Programa in Vloga – obvezni obrazec za prijavo sta dosegljiva na spletni povezavi:

https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-in-bivalnih-enot-v-letih-2022-in-2023/

Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2022 in 2023

Besedilo novega Programa in Vloga – obvezni obrazec za prijavo sta dosegljiva na spletni povezavi:

https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2022-in-2023/

Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2022 in 2023

Besedilo novega Poziva in Vloga –obrazec za prijavo sta dosegljiva na spletni povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2022-in-2023/

Vse informacije o vsebini in izvajanju obeh Programov lahko prosilci dobijo na podlagi pisne prošnje ali osebno na Stanovanjskem skladu RS, javnem skladu v Ljubljani, na Poljski cesti 31, na telefonski številki 01 47 10 500 ali po elektronski pošti na naslov: sofinanciranje@ssrs.si za program ter po elektronski pošti sssrinfo@ssrs.si za javni poziv.

Dopis s kratkimi predstavitvami programov in poziva lahko preberete TUKAJ.

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 8/2

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

NOVICE DRUGIH

Izbrane tri slovenske mestne občine - Misija EU za podnebno nevtralna in pametna mesta 9/1

SRIP Pametna mesta in skupnosti  Inštitut Jožef Štefan je objavil novico, da je Evropska komisija 28. 4. 2022 objavila 100 mest EU, ki bodo do leta 2030 sodelovala v misiji EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, tako imenovani misiji mest. 100 mest prihaja iz vseh 27 držav članic. Iz Slovenije so na seznamu Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Velenje. 12 dodatnih mest pa prihaja iz držav, ki so povezane z Obzorjem Evropa, programom EU za raziskave in inovacije (2021–2027) ali imajo potencial za pridružitev.

Celotno novico lahko preberete TUKAJ.

Priložnosti in koristi za lokalne skupnosti v programih EU za področje mladine 9/2

Zavod Movit, nacionalna agencija programov Evropska solidarnostna enota in Erasmus:+ Mladina v Četrtek, 12. maj 2022, od 9.15 do 17.00 vabita v Hotel Mons na Priložnosti in koristi za lokalne skupnosti v programih EU za področje mladine. Na dogodku bomo predstavili okvir in glavne značilnosti obeh programov ter učinke in spremembe, ki jih prinašata, še posebej za lokalne skupnosti in organizacije. Predstavitev posameznih ukrepov bodo s svojimi zgodbami popestrili uspešni upravičenci (izvajalci projektov iz občin Dravograd, Maribor, Idrija, Velenje, Domžale in Celje).

Dogodek organizira Movit, nacionalna agencija programov EU Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, namenjen pa je uslužbencem in odločevalcem občin, ki želijo spoznati programa, da bi v prihodnje izvajali projekte in/ali bolje podprli prijavitelje iz svojih lokalnih skupnosti.

Udeležba na dogodku je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava na povezavi, in sicer najkasneje do 4. maja 2022. Vse o dogodku.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.