V PRETEKLEM TEDNU STA PRAZNOVALI OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI AJDOVŠČINA IN ČRENŠOVCI. V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKE PRAZNIKE OBČINE ČLANICE VRHNIKA, VRANSKO, KOMENDA IN TRZIN.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Sestanek SOS z Ministrstvom za kulturo in področnimi vodji Zavoda za varstvo kulturne dediščine 1/1

Skupnost občin Slovenje je na januarskem sestanku z ministrom za kulturo, dr. Vaskom Simonitijem obdelala tematiko varstva kulturne dediščine in kulturno varstvenih pogojev in soglasij. Dogovorjeno je bilo, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila nabor težav, ki jih je potrebno rešiti in morebitnih sistemskih sprememb, ki bi ublažile situacijo, nato pa se bo sklicalo sestanek med predstavniki občin in generalnim direktorjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter direktorji regijskih izpostav zavoda. V petek, 7. maja je napovedan sestanek potekal, predelana pa so bila vsa ključna vprašanja, ki so izhajala iz zbirke težav, ki jih občine zaznavajo pri svojem delu na področju varstva kulturne dediščine in sodelovanja z ZVKD ter nabor predlogov za spremembo zakonodaje.

Seja komisije za kulturo potekala na temo Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe 1/2

Petega maja je potekala tretja seja komisije za kulturo pri SOS. Na seji, katere sta se udeležila predstavnika Ministrstva za Kulturo Marjan Gujtman in Tatjana Likar, so bili predstavljeni ključni popravki Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe. Ministrstvo za kulturo se je namreč želelo sestati s SOS, predstavnikom financerjev knjižnične dejavnosti, še pred ponovno javno objavo dokumenta, saj so občine in njihovo reprezentativno skupnost prepoznali kot ključnega deležnika v procesu sprejemanja pravilnika. Komisija se je s popravki dokumenta seznanila, ugotovila da je večina ključnih pripomb občin bila upoštevana in zato predlaga, da ministrstvo dokument s prilogami pošlje v nadaljnji postopek obravnave.

Razprava o usmerjevalni, normativni in arbitrarni vlogi odloka 1/3

V petek, 7.5.2021, so se ob 10h v sejni sobi Knjižnice Bena Zupančiča v Postojni zbrale članice in člani ožje delovne skupine, ki pripravljajo vsebino odloka za urejanje podobe naselij in krajine. Srečanja se je udeležil tudi predstavnik iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

Gostiteljica srečanja je bila Občina Postojna, ki je bila med drugim izbrana za primer izdelave vzorčnega odloka. Župan občine Postojna, g. Igor Marentič je ob prihodu pozdravil udeležence in udeleženke ter opozoril na smotrnost skladno urejenega prostora tudi na tem območju Slovenije. V razpravi je bila izpostavljena usmerjevalna, normativna in arbitrarna vloga odloka kot tudi smiselna kombinacija blažje in ostrejše regulacije na občinski in državni ravni. Med drugim je bil izpostavljen dogovor, da so občine ob vzajemnem strokovnem sodelovanju obveščene, kaj zakon že določa kot tudi kakšne potenciale in koristi bi prinašal sprejeti odlok.

Srečanje se je zaključilo z opredelitvijo nadaljnjih korakov, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag. Članice in člani so se dogovorili, da bo nadaljnje pripravljano delo vključevalo okrepljeno sodelovanje Ministrstva za okolje in prostor, Skupnosti občin Slovenije in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Strinjali so se, da bo prihodnje srečanje v primeru nespremenjenih epidemioloških razmer, podprto s terenskim ogledom različnih območij občine Postojna in njenega okoliša.

Okrogla miza – Pakt za spretnosti 1/4

28. aprila 2021 se je več mest in predstavnikov Izziva za inteligentna mesta (ICC) sestalo na tretji, spletni okrogli mizi za pakte strokovnjakov. Okrogla miza je zbrala več članov ESER in ICC s strokovnim znanjem na področju izpopolnjevanja in preusmeritve, zlasti tiste, ki so se uradno pridružili Paktu za spretnosti.

Okrogla miza je bila organizirana pred uradno pridružitvijo Paktu s strani ekosistema bližine in socialne ekonomije maja 2021 med vrhom evropske socialne ekonomije. Poudarek je bil na posebni vlogi regij, občin in mest pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti za izpopolnjevanje znanj in veščin ter pre-usposabljanje.

Več…

ZAKONODAJA

Navodilo za uveljavljanje zahtevkov posrednih proračunskih uporabnikov s področja zdravstva 2/2

Ministrstvo za zdravje je pripravilo novo Dodatno pojasnilo k navodilu za uveljavljanje zahtevkov posrednih proračunskih uporabnikov s področja zdravstva in zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe, v skladu s Pravilnikom o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Navodilo je pripravljeno zaradi uveljavitve Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/21) iz katerega izhaja, da je epidemija podaljšana do vključno 16. 5. 2021. Skladno s sprejetim odlokom, so posodobili obrazce, ki so obvezna priloga k zahtevku za uveljavljanje izplačila dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor za posredne uporabnike proračuna s področja zdravstva in zasebne izvajalce zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe.

Pojasnilo najdete TUKAJ.

Navodila za uveljavljanje zahtevkov posrednih proračunskih uporabnikov s področja zdravstva in zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 2/3

Vlada RS je v Državni zbor vložila v obravnavo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

 • Besedilo zakona prilagamo TUKAJ.
 • Priloge k zakonu  TUKAJ.

S spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijstvu se:

– poenostavlja administrativne postopke za izvajanje ukrepov kmetijske politike,
– predpisuje obvezno naročanje ekoloških živil in živil iz shem kakovosti pri javnem naročanju,
– določa načine prodaje kmetijskih pridelkov in živil ter sledljivost porekla,
– pravno ureja poslovna razmerja v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi,
– določa, da se v okviru zagotavljanja informacij o poreklu živil na računu navaja tudi poreklo živila,
– na novo uvaja možnost prijave nedovoljenih ravnanj,
– dopolnjuje in ureja se evidence s področja kmetijstva.

Pripombe in stališče k predlogu nam lahko posredujete na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

POZIV K PRIPRAVI GRADIVA ZA DRUGI PAKET DEBIROKRATIZACIJE 2/4

S strani mag. Ivana Simiča, predsednika Strateškega sveta za debirokratizacijo v Kabinetu predsednika Vlade RS, smo prejeli obvestilo, da ne glede na to, da prvi paket zakona o debirokratizaciji še ni sprejet, se nadaljuje z debirokratizacijo države. Zato pozivajo, da posredujemo predloge poenostavitev v delovanju države, gospodarstva in državljanov.

V skladu z navedenim se obračamo na vas, da nam posredujete predloge ukrepov za debirokratizacijo z ustreznimi zakonskimi spremembami oziroma vsebinskimi izhodišči, ki so potrebna za poenostavitve v delovanju države.

Predloge ukrepov za debirokratizacijo nam posredujete najkasneje do torka, 11. maja 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o zelenem javnem naročanju – v usklajevanje 2/5

Ministrstvo za javno upravo je pristopilo k dopolnitvi Uredbe o zelenem javnem naročanju. S spremembo uredbe se v slovenski pravni red prenaša del Direktive EU, ki nalaga državam članicam, da v dveh referenčnih obdobjih dosežejo nacionalne deleže čistih in brezemisijskih vozil v javnem naročanju. Države članice morajo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, uveljaviti do 2. avgusta 2021.

Nadalje pa se s to spremembo uredbe razširja tudi nabor stavb, ki so zajete v obstoječem predmetu »Projektiranje in izvedba gradnje stavb«, in sicer dodatno na stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) in stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (CC-SI 113).

Na podlagi pripravljenega osnutka predloga uredbe, katere besedilo najdete TUKAJ,  se obračamo na vas s prošnjo po sodelovanji. Vaše pripombe in predloge, ki naj bodo čim bolj konkretno obrazloženi posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 12. 5. 2021.

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin 2/6

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin z novo prilogo: Vlogo za soglasje k zadolžitvi.

Predlog Pravilnika je pripravljen na podlagi 18. člena Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20), ki je pričel veljati 1.1.2021 in posledično sprememb nekaterih določb Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO).

Poleg tega so tako Pravilnik, kot Vlogo v nekaterih delih spremenili z namenom bolj jasne vsebine, glede na dejanski način poteka postopka izdaje soglasij k zadolževanju občin.

Hkrati tudi obveščajo, da bo v prihodnje izdajanje soglasij k zadolževanju občin potekalo na podlagi oddaje elektronske vloge preko spletne aplikacije e-Dolg-občine. Za uporabo le-te bodo pripravljene nove pravne podlage.

 

Predlog pravilnika najdete TUKAJ.

 

Prosimo, da vaše morebitne pripombe sporočite najkasneje do četrtka, 13. 5. 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Obrazložitev k predlogu Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin 2/7

Kot smo vas seznanili je Ministrstvo za finance pripravilo predlog Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin z novo prilogo: Vlogo za soglasje k zadolžitvi.

Predlog pravilnika najdete TUKAJ.

Dodatno smo prejeli še obrazložitev k zgoraj navedenim dokumentom, ki je dostopna TUKAJ.

Prosimo, da vaše morebitne pripombe sporočite najkasneje do četrtka, 13. 5. 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2) 2/9

Ministrstvo za pravosodje je v strokovno usklajevanje dalo besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016. Predlog ohranja visoke standarde varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in dopolnjuje Splošno uredbo v delu, kjer ta urejanje prepušča državam članicam EU.

 • Predlog ZVOP-2 prilagamo TUKAJ.

Predlog ureja tudi prvostopenjski postopek pred zavezanci za varstvo osebnih podatkov, pritožbene ter nadzorne postopke pred Informacijskim pooblaščencem in določa prekrške za kršitve, ki niso zajeti že v Splošni uredbi.

 • Predlogu je priložen tudi osnutek Pravilnika o zaračunavanju stroškov, ki ga prilagamo na povezavi TUKAJ.

Pripombe na predloga nam prosimo pošljite do petka, 28.5.2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene poslali v roku na ministrstvo.

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 2/10

V državnozborsko proceduro je bil s strani Vlade RS predložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Prav tako so v gradivu priloženi osnutki sprememb in dopolnitev pravilnikov.

Državni zbor RS predloge in stališča občin sprejema do ponedeljka, 7. 6. 2021 na gp@dz-rs.si.

Gradivo objavljamo tukaj:

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 2/11

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

DOGODKI SOS

20.5. / Usposabljanje za pripravo in vodenje projektov 3/1

Skupnost občin Slovenije vabi v četrtek,  20.5.2021 na 3-urno spletno usposabljanje vse predstavnike občin in sodelavce občinskih uprav in zavodov, ki so odgovorni ali se sicer ukvarjajo s pripravo in izvedbo evropskih projektov. Namen usposabljanja je okrepiti temeljna znanja in spretnosti s področja načrtovanja, izvedbe in spremljanja projektov.

Začenja se novo programsko obdobje za evropske sklade 2021 -2027. V teku leta 2021 so v procesih sprejemanja nacionalne uredbe o porabi sredstev in podrobnejši vsebinski programi posameznih skladov. Pričakovati je, da bodo občine in zavodi lahko začele kandidirati za sredstva konec letošnjega in v naslednjem letu.

Da bi lahko evropska sredstva uspešno pridobili in jih tudi smotrno porabili, je pomembna ustrezna izbira in priprava projektov, pa tudi njihova umestitev v programiranje, načrtovanje in organizacijo dela v sami občini.

Na usposabljanju bosta z vami izkušnje in znanja s področja načrtovanja, izvedbe in spremljanja projektov delila:

 • Jernej Stritih, direktor svetovalnega podjetja za trajnostni razvoj Stritih
 • Klemen Strmšnik, vodja projektov podjetja za svetovanje ZaVita

Udeležba je plačljiva, prijava obvezna. Prijave sprejemamo do torka, 18.5.2021 oz. do zapolnitve mest.

Vabilo s programom prilagamo TUKAJ.

Vljudno vabljeni k prijavi!

 

DOGODKI DRUGIH

10. in 11.5./ Regionalna konferenca "Beyond Ideas - Towards Impact" 4/1

V sklopu projekta weTHINK evropska strategija za javna naročila v gradbeništvu – »Onkraj idej – do vpliva: trajnostna gradnja«, bo 10. in 11. maja  potekala regionalna konferenca z naslovom “Beyond Ideas – Towards Impact”.

Vsebine konference bodo:

 • Politika in prakse javnih naročil po Evropi.
 • Mehanizmi vključevanja zainteresiranih strani.
 • Prakse izobraževanja in izmenjave znanja.
 • CO2 v gradbeništvu – vloga javnih naročil pri napredku trajnostne gradnje.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Več o programu konference lahko preberete na spletni strani https://info.wethink.eu/wethink-yearly-events/beyond-ideas/, kjer je mogoča tudi prijava na dogodek.

12.5./ "Napoved bližnjih kibernetskih groženj in možnih strategij za ublažitev ponudnikov kritične infrastrukture", 4/2

Iniciativa weTHINK, avstrijsko podjetje za socialne inovacije vas vabi na konferenco z naslovom “Napoved bližnjih kibernetskih groženj in možnih strategij za ublažitev ponudnikov kritične infrastrukture”, ki je odprta za vse, ki se je želite udeležiti in brez kotizacije.

Več o programu in o možnosti prijave najdete v vabilu TUKAJ.

14. 5./ Urbani forum 2021 Zelene in varne stavbe naših mest 4/3

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor s soorganizatorjema Združenjem mestnih občin Slovenije in GFS Inštitutom najavljajo strokovni Urbani forum 2021, ki bo potekal 14. maja 2021 v Mariboru, pod naslovom »Zelene in varne stavbe naših mest: Energijska učinkovitost – Potresna varnost – Celovita prenova stavb«.

Letos se bodo posvetili vprašanju, kako z novogradnjami in celovitimi prenovami do okolju prijaznih, udobnih in varnih stavb v naših mestih.

Več o vsebini in predvideni program najdete TUKAJ.

Nadaljnje informacije sledijo, objavljene bodo tudi na spletni strani foruma in organizatorjev.

 

18.5./ "Prihodnost turizma in športa" 4/5

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana organizira spletno kooperacijsko srečanje The Future of Tourism and Sports. Odkrivali bodo prakse, trende in strateške usmeritve za uspešno digitalno preobrazbo v turizmu ter industriji prostega časa. Preverili bodo, kako lahko nove tehnologije pripomorejo k hitrejšemu okrevanju teh panog in povečajo zadovoljstvo gostov.

V drugem delu bodo potekali spletni b2b sestanki med slovenskimi in avstrijskimi udeleženci.

Ponudniki iz Avstrije bodo predstavili svoje inovacije in zgodbe o uspehu, pri čemer bodo v ospredju:

 • turistična in športna infrastruktura,
 • trajnostna mobilnost,
 • organizacija dogodkov in upravljanje obiskovalcev,
 • digitalna preobrazba in pametne tehnologije.

K udeležbi vabijo tudi predstavnike slovenskih občin, ki morda načrtujete investicije in projekte na področju turistične in športne infrastrukture, digitalizacije, tehnološkega razvoja ali mobilnosti.

Prijava: https://toursport2021.b2match.io/

Več informacij je na voljo na uradni strani dogodka.

15.6. do 17.6./ URBACT festival mest 2021 4/6

Vabljeni na četrti URBACT festival mest – tokrat prvič na spletu! Po dveh letih eksperimentiranja, izmenjave in učenja je več kot 150 mest URBACT pripravljenih deliti svoje izkušnje. Mesta iz 25 držav so se poglobila v 23 dobrih praks, ki so dokazano učinkovite. Združila so moči, da bi razumela, prilagodila in ponovno uporabila pobude v svojem lokalnem okolju. Na dogodku boste lahko:

 • prisluhnili mestnim uradnikom, ki bodo pokazali in pripovedovali o svoji poti,
 • se seznanili z velikimi vprašanji, s katerimi se danes soočajo mesta,
 • se povezali z vrstniki in dobili navdih za novosti.

15. junij 2021, 10.00 – 17. junij 2021, 15.00

Več na: https://urbact.eu/urbact-festival-mest-2021

18.5./ Podpora manjšim mestom pri reševanju dolgoročnega nazadovanja 4/7

Podpora manjšim mestom pri reševanju dolgoročnega nazadovanja –

zaključna konferenca URBACT omrežja Re-growCity

URBACT prenosno omrežje Re-growCity, v katerem sodeluje tudi Občina Idrija, vabi na zaključno konferenco, kjer bodo z udeleženci delili rezultate in izkušnje prenosa dobre prakse nemške Altene v 7 evropskih mest.

Izvedeli boste več o pomembnosti Leipziške listine za manjša mesta. Na dogodku bodo oznanili tudi uradni začetek obstoja evropske mreže majhnih mest “RegrowTown” in predstavili deklaracijo županov za boljšo podporo manjšim mestom.

V delavniškem delu bodo udeleženci razpravljali, kakšno podporo potrebujejo majhna mesta za trajnostno prihodnost in kako lahko tudi same zmanjšajo socialno, gospodarsko in okoljsko nazadovanje mesta.

VLADA RS

72., 73. redna seja in 204., 206. dopisna seja 5/1

 • 204. dopisna seja

Vlada se je na seji seznanila z ustanovitvijo in imenovanjem Strateškega sveta za socialno politiko, ki je posvetovalna skupina predsednika vlade. Strateški svet je ustanovljen s ciljem spremljanja, analiziranja in predlaganja sprememb pravnih podlag, informacijskih podlag in organizacije poslovanja na področju socialne varnosti z namenom zagotoviti bolj pravičen, pregleden in enostaven sistem, ki bi posameznikom zagotavljal čim višjo stopnjo socialne varnosti.

 • 72. redna seja

Novela Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 in jo objavi v Uradnem listu RS.

Spremembe predmetne Uredbe za leto 2021 so potrebne zaradi popravka osmega odstavka 27. člena in zaradi dopolnitve 10. in 30. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (IAKS Uredba 2021).

Osmi odstavek 27. člena IAKS Uredbe 2021 se spremeni tako, da se razširi uporaba upravnih ukrepov iz 31. člena Uredbe 640/2014 za neizpolnjevanja zahtev v zvezi z identifikacijo in registracijo drobnice na neizpolnjevanje vseh pogojev za podporo za rejo drobnice, ugotovljenih pri pregledu na kraju samem.

Z dopolnitvijo 10. in 30. člena IAKS Uredbe 2021 se za obdobje od 6. do 31. maja 2021 doda možnost uporabe izjemne okoliščine, povezane z zamejitvijo širjenja virusa SARS-CoV-2 tudi za »Vlogo za izplačilo podpore za rejo drobnice« oziroma »Zahtevka za operacijo dobrobit živali – drobnica«. S to dopolnitvijo se za rejce drobnice omogoči oddajo vloge oziroma zahtevka v obdobju od 6. do 31. maja 2021. Za vloge in zahtevke, za katere se v navedenem obdobju uporabi izjemna okoliščina, ni znižanja plačil.

Spremembe Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021

Vlada je sprejela Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021. Prihodki Gozdnega sklada se, v primerjavi s sprejetim Programom porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021, tako zvišujejo iz prvotno načrtovanih 11.945.213,06 evrov na 14.366.213,06 evrov. Zaradi navedenega se zvišujejo tudi skupaj razpoložljiva sredstva v letu 2021, in sicer na 29.338.026,19 evrov.

Poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2020

Vlada Republike Slovenije je na seji sprejela Poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2020. V letnem poročilu Inšpekcijskega sveta so zajeti statistični podatki o opravljenem delu, ki kažejo, da je bilo v letu 2020 izrečenih 38.678 upravnih in 44.198 prekrškovnih ukrepov, torej skupaj 82.876 ukrepov, medtem ko je bilo v letu 2019 izrečenih 49.151 upravnih in 35.137 prekrškovnih ukrepov, torej skupaj 84.288 ukrepov. Glede na preteklo leto je bilo tako v letu 2020 izrečenih za 21,3 % manj upravnih ukrepov in za 25,8 % več prekrškovnih ukrepov.

Vlada sprejela stališče k zeleni knjigi o staranju 

Vlada Republike Slovenije je stališče Republike Slovenije k zadevi Zelena knjiga o staranju – Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami (dokument Sveta EU št. 5827/21). Republika Slovenija podpira prizadevanja EU za okrepljeno in boljše soočanje z demografskimi izzivi. Zelena knjiga o staranju: Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami je dovolj široka osnova za javno razpravo o potrebnih aktivnostih za uspešnejše soočanje z demografskimi izzivi v EU.

Dodatna sredstva za hrano najbolj ogroženim

Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembo Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Vlada Republike Slovenije je pooblastila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da Spremembo Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim pošlje v formalno presojo in sprejem Evropski komisiji.

Vlada sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost

Vlada je sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost in pooblastila Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da dokument do 30. aprila 2021 posreduje Evropski komisiji. Slovenija je v NOO opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami, ki bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod.

Vlada je tudi pooblastila SVRK, da v postopkih usklajevanja do formalne potrditve NOO s strani Sveta EU na podlagi predloga EK, dopolni načrt skladno s pripombami EK ter dokument administrativno in tehnično dokončno uskladi. Vlada je tudi odločila, da bo nacionalni koordinator za izvajanje NOO nov organ v sestavi Ministrstva za finance, ki bo formalno vzpostavljen 1. junija 2021, naloge pa bo začel opravljati najkasneje do 1. avgusta 2021.

Vlada sprejela Program stabilnosti 2021

Vlada je danes sprejela Program stabilnosti 2021. Posledice epidemije covid-19 in spodbujanje okrevanja bodo tudi v prihodnjih letih vplivali na fiskalno politiko. Glede na izjemne okoliščine, ki jih bo glede na trenutne podatke mogoče uveljaviti tudi v letu 2022, v prihodnjih treh letih načrtujemo primanjkljaj sektorja država, ki se bo po ocenah po letu 2021 postopno zniževal in leta 2024 padel pod mejo 3 odstotke  bruto domačega proizvoda (BDP).

Vlada je določila izhodišča za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila izhodišča za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede odprave varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev, zamika izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresa za letni dopust za leto 2021.

Kot je zapisano v izhodiščih, sta se vladna in sindikalna stran že uskladili glede kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, načina usklajevanja višine zneskov povračil stroškov in drugih prejemkov, jubilejnih nagrad, terenskega dodatka ter nagrad dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse.

Pogajalski strani pa sta še neusklajeni glede regresa za prehrano, nadomestila za ločeno življenje, solidarnostne pomoči, dnevnic za službeno potovanje v državi, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, znižanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, zamika izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih in regresa za letni dopust za leto 2021.

 • 206. dopisna

Vlada je na seji podaljšala odloka o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji, spremenila pa je merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine v nekaterih statističnih regijah.

 • 73. redna seja Vlade Republike Slovenije

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP) za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu.

Podpora iz podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo je namenjena sofinanciranju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev preko tega omrežja, najmanj 80 odstotkom gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo. Podprte bodo naložbe v naseljih z manj kot 5.000 prebivalcev v naslednjih treh statističnih regijah Republike Slovenije:

 1. pomurska statistična regija,
 2. podravska statistična regija in
 3. koroška statistična regija.

S spremembo uredbe se spreminja višina sofinanciranja, ki je odvisna od gostote prebivalstva posameznega naselja.

Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2020

V letu 2020 je bilo izdanih 43 odločb za uvedbo zasebnih namakalnih sistemov z enim uporabnikom na površini 104 hektarje in 1 odločba o uvedbi zasebnih namakalnih sistemov z več uporabniki na površini 1,3 hektarja. V razmerah epidemije covid-19 je bil v letu 2020 objavljen en javni razpis s področja namakanja, in sicer 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je na 15. javni razpis prejela 49 vlog, ki so se nanašale na namakanje, odobrenih je bilo 35 vlog za gradnjo zasebnih namakalnih sistemov s posameznimi uporabniki na površini okvirno 132 hektarjev kmetijskih zemljišč v skupni višini 444.727 evrov.

Vlada sprejela končno oceno neposredne škode posledic potresa decembra 2020

Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020 na območju dolenjske, koroške, ljubljanske, notranjske, obalne, podravske, pomurske, posavske, vzhodnoštajerske, zahodnoštajerske in zasavske regije v skupni višini 5.751.797,30 EUR.

Vlada o stališču Republike Slovenije k zadevi Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Digitalni kompas do leta 2030: Evropska pot v digitalno desetletje

Republika Slovenija se strinja, da je treba okrepiti prizadevanja, ki so se v zadnjem desetletju začela za pospešitev evropske digitalne preobrazbe – spodbujanje nadaljnjega napredka pri doseganju brezhibno delujočega enotnega digitalnega trga in okrepitev ukrepov, opredeljenih v strategiji Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope, zato pozdravlja objavo Sporočila Komisije o Digitalnem kompasu, ki ustrezno obravnava vizijo in usmeritve za digitalno preobrazbo Evrope do leta 2030.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi posledic drugega vala epidemije covid-19 za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021

Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji prašičev zaradi posledic drugega vala epidemije covid-19 za obdobje od 1. novembra 2020 do 31. januarja 2021 in ga objavi v Uradnem listu. Sredstva za izvajanje Odloka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

Izpad dohodka v sektorju se predvsem izkazuje z nižanjem neto dodane vrednosti (NDV) pri reji prašičev. Ta izpad dohodka je bil za to obdobje 99,3 %, v mesecih decembru 2020 in januarju 2021 pa je bil NDV celo negativen, tako da je prikazoval čisto izgubo. Glede na navedeno je za obdobje od novembra 2020 do januarja 2021 predlagano finančno nadomestilo v višini 156 evrov/glavo živine (GVŽ) – prašičev pitancev oziroma 306 evrov/GVŽ plemenskih prašičev. Za ukrep po tem odloku je predvidenih 3, 6 milijona evrov iz proračuna Republike Slovenije.

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov

Vlada je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS z dne 22. 4. 2021 do vključno 2. 5. 2021 določila pogoje za izvajanje avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov ter obratovanje žičniških naprav. Navedeni odlok je bil s sprejemom Odloka o spremembah določenih Odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih podaljšan do vključno 9. maja 2021.

Javne prireditve in shodi: po novem en udeleženec na 20 kvadratnih metrov zaprte površine

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu in velja do vključno 16. maja 2021.

Sprememba odloka se nanaša le na število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih. Število oseb je tako določeno na enega udeleženca na 20 kvadratnih metrov zaprte površine (prej en udeleženec na 30 kvadratnih metrov). Vse ostale določbe ostajajo enake, tudi največje število udeležencev javnih prireditev in shodov ostaja 10 oseb.

Vlada potrdila predlog sprememb davčnih zakonov 

Vlada je določila besedila predlogov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini in predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali

Vlada je izdala določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – F) in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku. Predlog vsebuje rešitve zaradi uskladitve z določbami novele SPZ, celovitejšo ureditev področja zapuščenih živali (omejitev posedovanja nekaterih vrst živali, osnovna znanja za skrbnike živali in tiste, ki opravljajo kakršno koli dejavnost, povezano z živalmi) in rešitve, nastale zaradi potrebe po boljšem izvajanju predpisov s področja zaščite živali.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

POBUDA ZA PRENOS DOBRE PRAKSE, drugi krog prijav do 12. 5. 2021 6/1

Se tudi v vaši občini spopadate s socialno izključenostjo, osamljenostjo, begom možganov ter pomanjkanjem občutka pripadnosti in skupnostnega duha? Odgovor na ta izziv je lahko platforma za NVO oziroma mestna dnevna soba.

IPoP v vlogi Nacionalne URBACT točke za Slovenijo in Občina Idrija vabita občine k sodelovanju v pobudi za prenos dobre prakse. Partnerji bodo imeli možnost pobliže spoznati dobro prakso Občine Idrija in jo s strokovno podporo prenesti v svoj kraj.

Platforma za NVO odgovarja na več izzivov družbenega nazadovanja, s katerimi se sooča tudi veliko slovenskih mest in krajev. Platformo nevladnih organizacij same upravljajo vključene organizacije, pobude in skupine. Idrija je dobro prakso, ki jo je prenesla iz nemškega mesta Altena, nadgradila v »Mestno dnevno sobo«. Zasnovana je kot skupni prostor na voljo vsakemu občanu, bodisi za organizacijo dejavnosti, ki prispeva h kakovosti življenja v mestu, bodisi samo za druženje in klepet.

Pobuda za prenos dobre prakse je namenjena učenju iz idrijskega primera in vzpostavitvi podobnih praks v drugih krajih. Vanjo se lahko vključi pet slovenskih občin. Potrjeni partnerji so že občine Bovec, Podlehnik in Radenci. K sodelovanju tako vabimo še dve občini.

Prijave zbirajo do srede, 12. 5. 2021.

Več na tej povezavi.

Vse informacije na tej povezavi.

 

Ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav 6/2

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 5. marca 2021, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021). Poziv z oznako JP-PAR-2021 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/21

 • ROK ZA PRIJAVO 31. 5. 2021 do 23.59

 

 

Drugi izmed štirih pozivov iniciative EUCF bo odprt med 29. marcem in 31. majem 2021 6/3

Po uspešno izvedenem prvem pozivu iniciative EUCF lansko leto ponovno vabimo k sodelovanju vse občine in občinske organizacije, da se prijavijo na njen drugi poziv. Drugi izmed štirih pozivov je odprt od 29. marca do 31. maja 2021. V Centralni in Vzhodni Evropi, kamor se uvršča Slovenija, bo v sklopu prihajajočega drugega poziva akontacija dodeljena 25 uspešnim prijavam.

Iniciativo EUCF (European City Faciliy) je zasnoval konzorcij petih evropskih partnerjev – Energy Cities, adelphi, Climate Alliance, Enviros in FEDARENE. Skupnost občin Slovenije se ji je priključila leta 2020 kot kontaktna točka na državni ravni. EUCF pomaga evropskim občinam in občinskim organom pri izdelavi podrobnega investicijskega koncepta za načrtovani projekt prehoda na trajnostno oskrbo z energijo. Tak investicijski koncept predstavlja ključen korak na poti do zagotovitve financiranja za projekt. Videoposnetek z drugega seminarja je na voljo tukaj.

1,7 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 6/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu, 12. 3.2021 objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Tematska infografika

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 1,7 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021 do 23.59. ure.

Več na : https://www.gov.si/novice/2021-03-12-za-izboljsanje-posestne-strukture-razpisanih-17-milijona-evrov-za-nalozbe-v-izvedbo-agromelioracij-na-komasacijskih-obmocjih/

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 6/5

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 6/6

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 6/7

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.