V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE KOMENDA, TRZIN IN VRANSKO.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Skupni sestanek matičnih komisij SOS in ZMOS glede izvajanja 42. in 94. člena ZIUZEOP 1/1

Dne 8. 5. 2020 je v Ljubljani potekal skupni sestanek matičnih komisij SOS in ZMOS glede izvajanja 42. in 94. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in v zvezi s tem prejetih navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sestanka sta se udeležili tudi predstavnici ministrstva.

Prisotni so na sestanku obravnavali vse odprte dileme glede zgoraj navedenih določil in tudi ugotavljali, da so s spremembo 94. člena ZIUZEOP-A (ki velja od 1. 5. 2020 in ne od 13. 3. 2020) izpadla povračila stroškov s strani proračuna RS zasebnim vrtcem s koncesijo, prav tako, da ni možna enotna interpretacija določil kot tudi ne navodil, ter da se je občinam naložilo dodatno delo s pridobivanjem in posredovanjem podatkov. Dogovorjeno je bilo, da bo ministrstvo v ponedeljek, 11. 5. 2020 poslalo dopolnjena in razdelana navodila za izvajanje 42. in 94. člena ZIUZEOP. Izpostavljena je bila zahteva, da račune za povračilo stroškov na ministrstvo posredujejo neposredno zasebni vrtci sami. S strani ministrstva je bilo tudi pojasnjeno, da rok za posredovanje zahtevkov s strani občin na ministrstvo, ki je postavljen na 12. 5. 2020, ni končni, saj bo ministrstvo zahtevke obravnavalo po več tranšah (tiste zahtevke, ki jih bodo občine posredovale do 12. 5. 2020 bodo obravnavali prednostno, naslednje zahtevke pa na naslednji določeni termin).

Prisotni so se strinjali, da je nujno, da se sestanejo vodstva ministrstva za izobraževanje, finance in javno upravo, z namenom jasne interpretacije 94. člena oziroma, da za to pristojen organ sprejme uradno razlago.

Nadalje so prisotni obravnavali pobudo po odprtju vrtcev za vse otroke, saj bi po navodilih oz usmeritvah naj bilo v posamezni skupini zgolj 8 oz 10 otrok, kar lahko vodi v ločevanje in diskriminacijo otrok. Predstavnica ministrstva je izpostavila, da gre za priporočila, ki niso zavezujoča, prav tako bodo tisti starši, katerih otroci ne bodo obiskali vrtca upravičeni plačila vrtca do razglasitve konca epidemije, starši, ki  bodo imeli zdravniško potrdilo bodo lahko še naprej ostali doma in sami skrbeli za otroka. Prav tako potekajo pogovori oz se iščejo rešitve, da bi v teh časih bil možen odmik od strogih normativov pri izvajanju predšolske vzgoje, npr. v smeri učenja na prostem z menjavo skupin, seveda ob upoštevanju vseh zdravstvenih in varnostnih zahtev ter brez dodatnih finančnih obremenitev.

Skupnost občin Slovenije vas bo nemudoma seznanila z novimi, podrobnejšimi navodili MIZŠ, prav tako glede odprave pomanjkljivosti določil.

Dopis SOS predsedniku vlade glede plačilnih rokov po ZIUZEOP 1/2

Skupnost občin Slovenije je na predsednika Vlade RS naslovila dopis s prošnjo po urgentnem ukrepanju glede določil 64. in 82. člena ZIUZEOP, ki se nanašajo na plačilne roke in s tem povezanim prejetim pojasnilom Ministrstva za finance o plačilnih rokih iz 64. in 82. člena ZIUZEOP, št. 410-92/2020/1, iz katerega izhaja, da morajo lokalne skupnosti pri izdanih računih upoštevati 82. člen ZIUZEOP, v katerem je določen 60 dnevni rok plačila, novela ZIUZEOP-A je dopolnila člen še z določbo, da 60 dnevni rok plačila velja za dolžnike – subjekte zasebnega prava, kamor naj bi sodile tudi vse fizične osebe. Ter da ne glede na prvi odstavek 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) je plačilni rok tudi za lokalne skupnosti za plačila zasebnim subjektom osem dni.

V dopisu izpostavljamo, da smo v okviru pripomb in predlogov ob sprejemanju prvega in drugega protikorona paketa predlagali spremembo zgornjih določil in opozarjali na kritičnost novo-postavljenih plačilnih rokov za obstoj stabilnega finančnega stanja in v primeru ohranitve dikcij na ogroženost likvidnostnega poslovanja lokalnih skupnosti. Dodatno pa so situacijo zaostrila še prejeta Pojasnila ministrstva za finance v zvezi s sprejeto spremembo 82. člena ZIUZEOP

Predlagali smo, da se nujno v v naslednji proti korona paket vključi spremembo 64. člena v smislu, da kot izjemo določite plačila lokalnih skupnosti, in sicer da za njih velja plačilni rok 20 dni. Kot tudi, da se z namenom jasnega tolmačenja 82. člena določi, da 60 dnevni plačilni rok velja zgolj za tiste fizične osebe, ki opravljajo določeno dejavnost in da se režijske obrate opredeliti kot druge javne osebe (na primer: javna podjetja).

 

POJASNILA

Poziv za posredovanje natančnih in nedvoumnih navodil glede določitve in izplačila dodatka po 71. členu ZIUZEOP – odgovor MJU 2/2

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovila Poziv za posredovanje natančnih in nedvoumnih navodil glede določitve in izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP, št. 011-9/2020/3 z dne 24. 4. 2020 (poziv dosegljiv tukaj). Danes smo prejeli odgovor Ministrstva za javno upravo, kjer odgovarjajo tudi na nekatera vprašanja, na katera pojasnili MJU in MF ne dajeta odgovorov oz. odgovori iz pojasnil niso v celoti neposredno razvidni.

Dopis MJU, št. 1002-502/2020/2, z dne 7. 5. 2020.

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, dela preko polnega delovnega časa, dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 71. člena ZIUZEOP in dodatka za delo v rizičnih razmerah po KPJS 2/3

Ministrstvo za javno upravo je glede na prejeta vprašanja pripravilo pojasnilo glede izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, dela preko polnega delovnega časa, dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije na podlagi 71. člena ZIUZEOP in dodatka za delo v rizičnih razmerah po KPJS, ki si ga lahko preberete tukaj.

Sprememba višine povprečnine za leto 2020 in omogočene videokonferenčne seje občinskega sveta 2/4

Obveščamo vas, da je s 1. majem 2020 pričel veljati Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), ki v 32. členu spreminja višino povprečnine na 623,96 eura.

Istega dne je stopil v veljavo tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki v 49. členu dopolnjuje 35. člen Zakona o lokalni samoupravi tako, da omogoča sklicevanje videokonferenčne seje občinskega sveta. Člen se uporablja neposredno, zanj ni treba spreminjati poslovnika občinskega sveta.

Besedilo Zakona je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0901?sop=2020-01-0901

Pojasnilo MF občinam – izplačilo dodatka po 71. členu ZIUZEOP in 11. tč. 39. člena KPJS 2/5

Ministrstvo za finance je pripravilo pojasnila glede zagotavljanja sredstev iz DP po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in 11. točki 39. člena Kolektivne pogodba za javni sektor.

Priloženo najdete:

Vprašanje o vodenju postopkov potrjevanja obratovalnega časa gostinskih lokalov 2/6

Z omilitvami ukrepov so zaživele terase gostinskih obratov, s tem povezano pa tudi postopki, ki se tičejo občin, kot je dovoljenje za podaljšan obratovalni čas. Občina članica SOS deli z ostalimi občinami odgovor MJU, v kolikor se sprašujejo podobno:

ZZUSUDJZ je v času veljavnosti začasnih ukrepov prekinil tek rokov za opravljanje procesnih dejanj strank in organov. To ne pomeni, da organi v tem času ne vodijo upravnih postopkov in izdajajo upravnih aktov. Izvajanje procesih dejanj je sicer omejeno in prilagojeno preprečevanju nevarnosti širjenja virusne bolezni. Zato so se na primer ustne obravnave in osebna vročanja do 1. 5. 2020 opravljala le v nujnih zadevah. S 1. 5. 2020 se je uveljavil Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Covid-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ-A), ki je omogočil tudi izvajanje ustnih obravnav in opravljanje vročanja v nenujnih zadevah. Zato ni formalne ovire, da izdanega dovoljenja o obratovalnem času gostinskega lokala, ki se verjetno obravnava kot nenujna zadeva, stranki ne vročite in da ta ne začne učinkovati. Vročitev boste opravili na način, ki ga določa 8.a člen ZZUSUDJZ.

Navodila MIZŠ za izvajanje 42. in 94. člena ZIUZEOP 2/7

Objavljamo navodila MIZŠ za izvajanje 42. in 94. člena ZIUZEOP:

 1. NAVODlLA ZA IZVAJANJE 42. ČLENA ZAKONA 0 INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)
 2. NAVODlLA ZA IZVAJANJE 94. ČLENA ZAKONA 0 INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)
 3. Zahtevek – javni vrtci
 4. Zahtevek – zasebni vrtci

Pravilnik o načinu oskrbe in pogojih za zavetišča za zapuščene živali 2/8

Skupnost občin Slovenije je s strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prejela v pregled in komentarje delovno gradivo – osnutek Pravilnika o načinu oskrbe in pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Pravilnik je bil pripravljen v sodelovanju z delovno skupino veterinarjev Veterinarske zbornice Slovenije.

Do vsebine osnutka pravilnika lahko dostopate TUKAJ.

Prosimo za vaše pripombe, predloge na besedilo najkasneje do četrtka, 14. 5. 2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA

Obračunavanje najemnin 3/1

V skladu s sprejetim Odlokom o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki od 29. aprila oziroma od 4. maja 2020 uveljavlja določene izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se na vas obračamo z vprašanjem občine članice ter vas naprošamo za povratne informacije.

Občino zanima kako boste v teh primerih ravnale občine, ki oddajate nepremičnine npr. gostinski lokali, kjer je dovoljena strežba, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov (torej kot odlok določa se zunanji vrtovi lahko uporabljajo, notranji prostori pa v bistvu ne, razen za pripravo).

Ali boste v občinah obračunavali celotno najemnino?

Odgovore nam prosimo posredujte do torka, 12.5.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Fleksibilnost delovnika 3/2

Občino članico SOS zanima ali ima katera od občin v internem pravilniku o delovnem času dobro zapisano zagotavljanje fleksibilnosti delovnika zaposlenih.

Verjamemo, da bi sedaj, po izkušnjah z delom od doma, odgovori utegnili zanimati več občin.

Prijazno prosimo za odgovore in primere dobrih rešitev iz vaših pravilnikov do petka, 15.5.2020 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Poziv za posredovanje upravičenih izdatkov občin za pridobitev sredstev iz Evropskega solidarnostnega sklada zaradi pandemije COVID-19 ter usmeritve za izpolnjevanje 3/3

S strani URSZR smo prejeli poziv občinam, da najkasneje do 16. maja 2020 na izpostave URSZR posredujete tabeli z zahtevanimi podatki o stroških, ki ste jih imeli z ukrepi zaradi COVID-19. URSZR navedene podatke potrebuje za pripravo zahtevka za povračilo sredstev iz Evropskega solidarnostnega sklada.

URSZR poziva občine, da v prvo tabelo  vnesete nastale stroške v obdobju 13.3.2020 do 15.5.2020, medtem ko v drugo tabelo vnesete ocenjeni oziroma predvideni izdatek do 12.7.2020.

Navodilo za izpolnjevanje tabel, ter odgovori na najpogostejša vprašanja se nahajajo na Usmeritve in odgovori o evidentiranju stroškov.

 

Upravičeni so vsi izdatki, ki so bili izvedeni kot ukrepi za pomoč prebivalstvu pri preprečevanju širjenja
bolezni COVID-19 in odpravljanju posledic epidemije in sicer za:

 • izboljšanje priprave ocene tveganja in upravljanja tveganj ter načrtovanja pripravljenosti in odziva na področju nalezljivih bolezni;
 • izboljšanje infrastrukture zdravstva in civilne zaščite;
 • razvoj cepiv ali zdravil;
 • izvajanje izrednih ukrepov, povezanih z boleznijo COVID-19;
 • dodatne zaposlitve osebja v različnih oblikah dela;
 • odvzem brisov, izvedba laboratorijskih analiz in zdravstvenih pregledov (tudi na mejah);
 • merjenje temperature na letališču in mejnih prehodih;
 • interventno nabavo medicinske opreme in zaščitnih sredstev po predlaganem seznamu (zaščitne maske, zaščitni kombinezoni, rokavice, očala, vizirji, dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji, zdravila, toplomeri, medicinski pripomočki…);
 • izvajanje dezinfekcije in dekontaminacije oseb, opreme, objektov in površin;
 • izvajanje prevozov zaščitnih sredstev in oseb;
 • zagotavljanje prehrane, pribora za enkratno uporabo za zagotavljanje obrokov za osebe v karanteni in izolaciji;
 • stroški odvoza kontaminiranih odpadkov;
 • začasno nastanitev repatriiranih državljanov in zdravstvenega osebja;
 • začasno nastanitev obolelih v karanteni;
 • varovanje objektov zdravstva in civilne zaščite;
 • posebne oblike pomoči in oskrbe ranljivih skupin prebivalcev (starejši, ljudje z zdravstvenimi težavami, invalidi, nosečnice, starši samohranilci …);
 • sodelovanje prostovoljcev za zadovoljitev neposrednih potreb prizadetega prebivalstva;
 • najem skladiščnih in sanitarnih kapacitet;
 • posebno podporo za zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov zdravstva ter zaščite in reševanja v nujnih primerih;
 • krepitev zmogljivosti za informiranje in obveščanje prebivalcev (.stroški vzpostavitve in zagotavljanja delovanja številke za občane za posredovanje zahteve za pomoč)

Celoten dopis in tabele se nahajajo na tej povezavi

ZAKONODAJA

Teritorialna agenda EU 2030 – v seznanitev in pregled 4/1

Na ravni Evropske unije se pripravljata dva dokumenta povezana s prostorskim in urbanim razvojem: Teritorialna agenda EU 2030 in Nova Leipziška listina.

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli v seznanitev in pregled zadnji osnutek Teritorialne agende 2030. Predlog besedila dokumenta, ki vstopa v zadnjo fazo usklajevanja, je bil pripravljen v sodelovanju držav članic, Evropske komisije in strokovnih organizacij ter združenj, ki se na ravni EU ukvarjajo z vprašanji prostorskega in urbanega razvoja (npr. Odbor regij, Eurocities, JPI Urban Europe, EUKN idr.). Celoten dopis MOP najdete tukaj.

Teritorialna agenda 2030 predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih ciljih in prednostnih nalogah na področju prostorske kohezije. Poudarja predvsem trajnostni in uravnotežen prostorski razvoj, podpira policentrični urbani sistem, sodelovanje na različnih ravneh (med mesti, med in v regijah, čezmejno), zdravo okolje in podnebno nevtralna mesta in regije, pomen krožnega gospodarstva, trajnostne in digitalne povezave med območji.

Zadnji osnutek Teritorialne agende 2030 najdete v angleščini, original na povezavi TUKAJ.

Pripombe na osnutek nam lahko pošljete do ponedeljka, 11.5.2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

21.5./ Webinar “Projekt EUCF – European City Facility” 5/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF, ki jo predstavlja konzorcij 5 partnerjev (Energy Cities, Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE) vabi na brezplačni webinar, dne 21.5.2020 ob 10.00, z namenom predstavitve projekta European City Facility, kjer bo predstavnik EUCF za Slovenijo podal ključne informacije v zvezi s projektom

Zavedamo se, da imajo občine ogromen potencial za gradnjo celovitih investicijskih programov pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Pogosto nastopijo kot glavni pobudnik in igrajo ključno vlogo pri združevanju manjših projektov v večje investicijske portfelje. Ena glavnih ovir za uresničitev projekta je zagotovitev potrebnih investicijskih sredstev. Med drugim je za financiranje iz javnih ali privatnih virov praviloma potrebno predložiti natančno razdelan investicijski koncept. Še posebej manjše občine pogosto ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami za izdelavo le-tega.

Na tej podlagi je bil v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizont 2020) ustvarjen projekt EUCF – European City Facility. V sklopu tega lahko občine zaprosijo za podporo pri izdelavi investicijskega koncepta za načrtovani projekt. Ta obsega tako finančno (60.000 EUR) kot tudi tehnično in pravno strokovno podporo. Cilj projekta je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati izdelati investicijski koncept in tako izboljšati njihove možnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev.

Dnevni red:

 1. Kaj je EUCF?
 2. Kako se prijaviti za EUCF sredstva?
 3. Kaj je investicijski koncept in kako ga pripraviti?
 4. Kakšne oblike podpore nudi EUCF?
 5. Vprašanja in odgovori

Udeležba je brezplačna, prijava pa je obvezna in sicer se lahko prijavite do srede, 20.5.2020 do 15. ure oziroma do zapolnitve mest TUKAJ.

Vljudno vabljeni k udeležbi!

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 5/2

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

22. 4. - 30. 10. /Usposabljanje mreže NALAS 5/3

Projekt “Povečanje lokalnih zmogljivosti za izvajanje Agende 2030 in načelo Nikogar ne pustite za seboj izvaja mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS v sodelovanju z GIZ. Vsebina projekta prispeva k izvajanju »Socialne pravice za ranljive skupine II (ang. SoRi II)«, ki ga izvajata omenjeni organizaciji v imenu Zveznega ministrstva za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ). Splošni cilj projekta je podpreti lokalne samouprave v petih partnerskih gospodarstvih zahodnega Balkana za izboljšanje gospodarskih, družbenih in kulturnih pravic njihovih državljanov.

NALAS za potrebe razvoja in izvajanja projekta poziva k sodelovanju zainteresirane posameznike, ki bi razvijali interaktivna usposabljanja o tematikah kot so ozaveščanje, terensko delo, dnevni centri, forum za socialni dialog ter odzivi v nujnih primerih in obvladovanje tveganja nesreč.

Zainteresirane ponudnike storitev usposabljanja (podjetje, konzorcij, direktor prodaje) prosimo, da pošljejo prijavo do 8. aprila 2020 in sicer do 16. ure na  info@nalas.eu. Prijava naj bo napisana v angleškem jeziku in naj upošteva pripis zadeve v elektronskem sporočilu »SoRi II Training Provider«.

Več podrobnosti o predvidenem usposabljanju med 22. aprilom in 30. oktobrom 2020 ter o samem postopku prijave, je na voljo v obliki prilog TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

12.5./ Konferenca »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij« 6/1

Vabljeni na zaključno konferenco projekta INTRA (Interreg Europe) z naslovom »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij«, ki bo 12. maja 2020, od 9.00 do 17.00, v Hotelu City Maribor.

Na konferenci bodo razpravljali o tem, kakšna mora biti politika internacionalizacije, da odpravlja ovire, s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja na svoji izvozni poti, pri širitvi poslovanja, večanju lastne konkurenčnosti in/ali zagotavljanju trajnosti svojih podjemov.

Z nami bodo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Skupnega sekretariata Interreg Evropa, Evropskega združenja razvojnih agencij EURADA, Slovenskega podjetniškega sklada, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Štajerske gospodarske zbornice ter partnerji projekta INTRA: znanstveni in tehnološki park Fundecyt-PCTEX iz španske Extremadure, regionalna agencija za podjetništvo in inovacije RAPIV iz bolgarske Varne, Center za inovacije in prenos tehnologij Univerze Algarve iz Portugalske, kemo-farmacevtski grozd CAPITANK iz Italije, angleški Coventry University Enterprises in gostitelji konference, Mariborska razvojna agencija.

Program konference in prijavnico najdete TUKAJ.

Dogodek je brezplačen, prijave zbirajo do 15.4.2020.

Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija / Sabina Šneider, tel.: 040 89 19 39, elektronski naslov: sabina.sneider@mra.si.

14.5./ Spletni seminar "Z dokazi podprto oblikovanje javnih politik, ukrepov in projektov" 6/2

Z dokazi podprto (evidence-based) načrtovanje javnih politik je eno od osrednjih načel evropske mladinske politike, kot jo opredeljuje Strategija EU za mlade 2019 – 2027. Še zdaleč pa javne politike niso edino področje, na katerem se uporablja ta pristop.
Na prvem spletnem seminarju Youth Wiki bo sodelovala Mojca Mayr, strokovna sodelavka Nacionalne agencije MOVIT. Mojca je dolgoletna sodelavka Nacionalne agencije, ki se ukvarja s tem, kako podatke iz raziskav učinkov programa Erasmus+: Mladi v akciji 2014 – 2020 (RAY raziskave) uporabiti pri načrtovanju aktivnosti.

Kaj boste izvedeli?

Zakaj je takšen pristop pomemben in kakšne so njegove prednosti? Katera orodja v okviru programa Erasmus+ so na voljo za z dokazi podprto oblikovanje politik, ukrepov in projektov? Kako se tega lotiti?

Kje in kdaj?

14. maj 2020, 11.00 – 11.45, Zoom

Prijave

Prijave na spletni seminar so brezplačne. Prijavite se preko spletnega obrazca. Po potrditvi prijave boste preko elektronske pošte prejeli navodila za ogled spletnega seminarja.

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  6/3

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

Seje vlade 7/1

 • 28. dopisna seja

Vlada je določila spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za leto 2020, ki je posledica izjemnih okoliščin, ki so nastale zaradi epidemije koronavirusa.
Sprememba odloka o fiskalnem okviru za javnofinančne blagajne

Vlada je določila spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, in sicer v delu, ki se nanaša na leto 2020. S predlaganimi spremembami odloka se bo za leto 2020 zgornja meja izdatkov sektorja države povečala za 2.15 milijarde evrov, javnofinančni primanjkljaj pa je predviden v višini 8,1 % BDP. Najvišji dovoljeni obseg izdatkov za državni proračun za leto 2020 se zvišuje za 2,08 milijarde evrov. Tudi za državni proračun je predviden primanjkljaj v višini 8,1 % BDP.

 • 30. dopisna seja

Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/2029/2032/2037/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20 in 58/20) je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom (npr. nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve,  kinematografske storitve, kulturne storitve, itd.). Z odlokom pa so določene nekatere izjeme.

Ocena ustavnosti odloka o začasni splošni prepovedi gibanja

Vlada je sprejela odgovor na drugo in tretjo dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20), in ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. Vlada meni, da je pobuda očitno neutemeljena, zato Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlaga, da jo zavrne.

 • 14. redna seja

Načrt postopnega sproščanja omejitvenih ukrepov, uvedenih zaradi epidemije koronavirusa

Vlada je na podlagi predlogov zdravstvenih strokovnjakov Ministrstva za zdravje sprejela načrt ponovnega vzpostavljanja prostega gibanja ter zagona številnih dejavnosti v naslednjih dneh, tednih in mesecih. Tako se s 30. aprilom 2020, odpravlja splošna omejitev gibanja na občine, od ponedeljka naprej pa sledi postopen zagon številnih dejavnosti, ki jih bo mogoče opravljati ob upoštevanju navodil zdravstvene stroke.

Vlada odpravila prepoved gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča

Vlada je izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji. Odlok začne veljati 30. aprila 2020. S tem odlokom se tako odpravlja prepoved gibanja zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča za storitve ali blago, ki jih dovoljuje obstoječi odlok, oziroma bodo predmet nadaljnjih ukrepov sproščanja.

 • 31. dopisna seja

Uredba o oblikovanju cen učbenikov

Vlada je izdala Uredbo o oblikovanju cen učbenikov in jo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Trenutno veljavna Uredba o oblikovanju cen učbenikov se izteče s 1. majem 2020. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predlagalo vladi, da sprejme nov predlog Uredbe o oblikovanju cen učbenikov in še naprej ohranja neposredni nadzor nad cenami učbenikov za posamezen predmet oziroma strokovni modul v nekem razredu, letniku ali programu, ki so edini.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

Vlada je določila besedilo Uredbe o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 in jo objavi v Uradnem listu RS. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 se spreminja zaradi:

 • določitve novega roka za oddajo zbirne vloge, kar zaradi epidemije covid-19 omogoča odstop od Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2020/501 z dne 6. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2020 (UL L št. 109 z dne 7. 4. 2020, str. 8).
 • Nov rok za oddajo zbirne vloge za upravičence je najpozneje do 15. junija in ne do 6. maja 2020, kot določa veljavna Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20).
 • Posledično se spreminja tudi rok za izstop iz Sheme za male kmete, in sicer se podaljša do 15. junija 2020.
 • Podaljšuje se tudi rok za registracijo v informacijski sistem Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v primeru, ko zbirno vlogo za upravičenca vlaga pooblaščenec. Rok poteče 30. aprila 2020, zato ga predlog spremembe podaljšuje na 30. junij 2020.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

Vlada je določila besedilo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spreminja in dopolnjuje se zaradi:

 • spremembe sklicev na predpise EU, ki urejajo odstopanja od obstoječih pravil obravnave zahtevkov za plačila za ukrepe kmetijske politike zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo Covid-19;
 • določitve, da morajo upravičenci, ki se nameravajo vključiti v ukrep KOPOP v letu 2020, opraviti šesturni program predhodnega usposabljanja do 11. junija 2020, in ne do 5. maja 2020, kot določa veljavna uredba.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije Covid-19

Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije Covid-19 in ga objavi v Uradnem listu RS. Sredstva za izvajanje Odloka se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije. Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega nadomestila, glede na povprečje dohodkov zadnjega leta.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19

Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu RS. Sredstva za izvajanje Odloka se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

Odlok določa način ugotavljanja izpada dohodka v gozdarskem sektorju, upravičence, pogoje, vstopni prag, višino ter postopek dodelitve finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega predelave oziroma prodaje. Skupne finančne posledice so ocenjene na 1.400.000 EUR.

Uredba o ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Vlada je sprejela Uredbo o ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Spremenjena Uredba omogoča večjo operativnost delovanja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, kar je še posebej pomembno v spremenjenih razmerah zaradi pandemije COVID – 19.

Odprtje proračunskih postavk za izplačilo dodatkov

Vlada je določila, da se letos v finančnem načrtu vseh neposrednih proračunskih uporabnikov odpre nova proračunska postavka z nazivom Dodatki po 71. členu ZIUZEOP – COVID-19. Pravice porabe na teh proračunskih postavkah bomo zagotovili v letošnjem državnem proračunu.

Postavke bomo odprli za zagotovitev izplačil za:

 • dodatek za delo v rizičnih razmerah, kot ga določa Kolektivna pogodba za javni sektor, v 11. točki 39. člena ter za
 • dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki ga določa v prvem odstavku 71. člena Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Poizvedba Varuha človekovih pravic o začasni prepovedi gibanja

Vlada je sprejela odgovor na poizvedbo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/2020 in 51/2020).

 • 1. izredna dopisna seja

Vlada je na dopisni seji sprejela Program stabilnosti 2020 in Nacionalni reformni program 2020, ki ju bo Ministrstvo za finance posredovalo Evropski komisiji. Opredelila se je tudi do ocene Fiskalnega sveta RS glede skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili. Sprejela je še mnenje o zahtevi skupine poslank in poslancev za oceno ustavnosti 9. in 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ter 1. člena, petega odstavka 3. člena in 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

Letošnji Program stabilnosti je pripravljen v zelo negotovih časih in temelji na makroekonomskem scenariju COVID-19 (scenarij Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj), ki letos predvideva realno znižanje BDP za 8,1 %. Makroekonomski scenariji so sicer zelo negotovi, zato se fiskalna politika osredotoča le na leto 2020, in ne na srednjeročne napovedi.

Zaradi izjemnih okoliščin in znatnega upada gospodarske rasti bodo prihodki po ocenah letos nižji, odhodki pa višji. Letos tako pričakujemo javnofinančni primanjkljaj v višini 8,1 % BDP, javni dolg pa se bo po ocenah zvišal na 82,4 % BDP.

Tudi Nacionalni reformni program je letos pripravljen v izjemnih okoliščinah in se osredotoča na ukrepe, sprejete od razglasitve epidemije. Dokument vsebuje tudi oris makroekonomskega okvira, ki zaradi negotovosti, povezanih s trajanjem epidemije in obsegom njenih posledic, vsebuje zgolj enega od možnih scenarijev, ki pa je podvržen številnim tveganjem.

Vlada poudarja, da ne glede na izjemne okoliščine poizkuša dosledno slediti fiskalnim pravilom, vendar meni, da je v izjemnih okoliščinah in tudi po njihovem prenehanju prva naloga vlade vzpostavitev normalnega delovanja države, skrb za blagostanje državljanov in vlaganje naporov v gospodarski razvoj. Pri tem pa srednjeročna uravnoteženost ne more imeti prednosti pred določanjem pogojev za omilitev izjemnih okoliščin, ki so prizadele vse državljane in državljanke Slovenije.

Zahteva za oceno ustavnosti 103. člena ZIUZEOP in odloka o začasni prepovedi gibanja

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi skupine poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije za oceno ustavnosti 9. in 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ter 1. člena, petega odstavka 3. člena in 4. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (U-I-152/20-5) ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije in Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.

Vlada meni, da je zahteva za oceno ustavnosti 103. člena ZIUZEOP in odloka o začasni prepovedi gibanja neutemeljena. Vlada tudi meni, da je predlog za začasno zadržanje izvajanja 103. člena ZIUZEOP neutemeljen.

Ocena ustavnosti 9. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Vlada je sprejela Mnenje o zahtevi skupine poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

 • 34. dopisna seja

Predlog za zadržanje izvrševanja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Vlada je sprejela odgovor na predlog za zadržanje izvrševanja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v ter ga poslala Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. Vlada meni, da so navedbe predlagateljev o nastanku škodljivih posledic zaradi izvrševanja odloka posplošene, da je mogoče varstvo pravic predlagateljev zagotoviti z ukrepi iz interventne zakonodaje in da bi prav z zadržanjem izvrševanja odloka lahko nastale nepopravljive posledice.

 • 35. dopisna seja

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, s katerim se določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj, ki med drugim določa tudi da prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Finančni upravi pa je vlada razporedila sredstva za izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka.

 • 36. dopisna seja

Podaljšanje veljavnosti ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih

Vlada Republike Slovenije se je na dopisni seji seznanila s strokovno oceno o utemeljenosti prepovedi iz Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji in odločila, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo.

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020

Vlada je sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020, ki ga Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje posreduje vsem izvajalcem nalog na državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, ter občinam.

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2020 je pripravljen skladno s cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16). Upoštevani so načrtovani najpomembnejši programi in aktivnosti ministrstev ter vladnih služb in sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2020.

Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic vremenskih razmer v letu 2019

Vlada se je seznanila s končno oceno škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer v letu 2019 na prizadetih območjih Slovenije, ki znaša 9.367.671,99 evra in jo je 26. februarja 2020 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Razporeditev pravic porabe za namen povračila izplačanih nadomestil plač

Vlada je potrdila razporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije v višini 96,48 mio EUR v finančni načrt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za namen povračila izplačanih nadomestil plače delavkam oziroma delavcem pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije COVID-19. Predvidene finančne posledice, ki izhajajo iz pravic so 146,48 mio EUR, 50 mio evrov pa je že zagotovljenih v finančnem načrtu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nov akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo

Evropska komisija je 11. 3. 2020 sprejela nov akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo, ki je eden glavnih gradnikov Evropskega zelenega dogovora, novega programa za trajnostno rast v Evropi. Da bi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost, ohranili naravno okolje in okrepili gospodarsko konkurenčnost, EU potrebuje povsem krožno gospodarstvo.

RS je prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo prepoznala kot enega od dvanajstih ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, zato pozdravlja nov Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo in meni, da bo pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, na podlagi novih znanstvenih in raziskovalnih rešitev, bistveno prispeval k podnebni nevtralnosti EU 2050.

Vlada sprejela stališče glede predloga uredbe o vzpostavitvi instrumenta SURE

Vlada je sprejela stališče Slovenije glede Predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (instrument SURE) po izbruhu COVID-19. Slovenija vzpostavitev instrumenta podpira, pri čemer se bo zavzemala, da bo opredelitev ukrepov, za katere bo mogoče uporabiti posojila iz instrumenta SURE, čim širša.

Mnenje Vlade o predlogu Zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu

Vlada je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu. Vlada Republike Slovenije je 28. 2. 2020 od Državnega zbora Republike Slovenije v mnenje prejela predlog Zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet.

Vlada meni, da je trenutna normativna ureditev ustrezna in medresorsko usklajena, kar zagotavlja uspešno uresničevanje politik vseh zadevnih resorjev. Vlada je o predlogu zakona pridobila tudi mnenje Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, ki je na podlagi strokovno utemeljenih dejstev vladi predlagal, da predloga zakona ne podpre.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

Mednarodni natečaj za najboljše poslovne načrte 8/1

Imaš poslovno idejo s pozitivnim okoljskim ali družbenim učinkom? Želiš izvedeti več o naložbah z družbenim učinkom in njihovem financiranju? Zainteresirane vabimo k sodelovanju v izobraževanju in mednarodnem tekmovanju, kjer bodo najboljši poslovni načrti tudi nagrajeni.

Do konca maja 2020 je v okviru projekta Finance4SocialChange, programa Podonavje odprt mednarodni natečaj za najboljšo poslovno idejo s t. i. družbenim učinkom, kamor so povabljena tudi slovenska socialna in družbeno odgovorna podjetja. Prijave vseh zainteresiranih, s kratkim opisom poslovne ideje, sprejemajo na spletni strani AIR: Accelerating Investment Readiness.

Natečaj, ki bo združil 300 podjetnikov iz podonavske regije: Avstrije, Nemčije, Romunije, Bolgarije, Slovaške, Hrvaške, Srbije, Moldavije, Ukrajine in Slovenije. Natečaj je dvostopenjski, razglašeni bodo zmagovalci po skupinah držav, kjer Slovenija sodeluje s Hrvaško in skupni zmagovalec celotnega natečaja.

Sodelovanje poteka v angleškem jeziku. Najboljši bodo nagrajeni, omogočeno pa bo tudi izobraževanje, mentoriranje ter predstavitev najboljših idej pred vlagatelji. Prijave vseh zainteresiranih, s kratkim opisom poslovne ideje, sprejemajo do konca maja na povezavi https://air-mooc.teachable.com/.

Več informacij TUKAJ in Franja Gabrovšek Schmidt, BSC Kranj, franja.gabrovsek.schmidt@bsc-kranj.si.

Evropska komisija napovedala premostitvene ukrepe za kulturo 8/2

Evropski ministri za kulturo so izmenjali informacije o trenutnem stanju v kulturi in premostitvenih ukrepih na nacionalni in evropski ravni. Evropska komisija je za kulturni in ustvarjalne sektorje zagotovila sredstva prek Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada ter instrumentov državne pomoči in SURE. Prilagoditve tudi za upravičence programa Ustvarjalna Evropa.

Kulturni in ustvarjalni sektorji so bili med prvimi podvrženimi izbruhu pandemije, ki so najprej zaprli vrata svojih institucij, pri tem pa utrpeli ogromne izgube. Države članice so sprejele različne in številne predvsem administrativne, splošne fiskalne in socialne ukrepe. Nekatere države so posebne ukrepe, namenjene kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, že vzpostavile – gre za posebne krizne sklade, s pomočjo katerih lahko hitro in takoj s finančnimi subvencijami pomagajo zlasti umetnikom idr. samozaposlenim v kulturi.

V sklopu programa Ustvarjalna Evropa bo Komisija sprejela tudi naslednje specifično sektorske ukrepe za podporo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim:

 • maksimalna prilagodljivost za tekoče projekte (projektne aktivnosti);
 • 2 milijona evrov za čezmejno mobilnost uprizoritvenih umetnosti, s poudarkom na digitalni in virtualni izmenjavi (podporna shema bo oblikovana maja letos);
 • 5 milijonov evrov za kinematografe v mreži Europa Cinemas;
 • dodatna sredstva za knjižne prevode znotraj aktualnega razpisa za leto 2020;
 • Komisija je prav tako podaljšala nekatere razpisne roke in bo pospešila izbirni postopek, tudi za projekte sodelovanja 2020 z namenom čim hitrejšega predfinanciranja projektov;
 • čimbolj učinkovita uporaba jamstvene sheme za kulturni in ustvarjalne sektorje.

Več na povezavi TUKAJ.

 

Objavljen razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 8/3

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši in sicer:

 • 14. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 16. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči
 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.
Vse zainteresirane prijavitelje vabimo, da se udeležijo virtualnega informativnega dne, ki ga organizira Evropska komisija 30. aprila 2020 (več informacij najdete med dogodki drugih).

EU sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 8/4

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje celovite energetske prenove stavb, ki so v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022. Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki postane upravičenka z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 8/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 1. 2020 objavilo 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,1 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v koroški, podravski in pomurski statistični regiji in sicer na belih lisah, katerim bo omogočen prenos s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam teh gospodinjstev je objavljen v javnem razpisu in na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-7-3-Podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo/Seznam-belih-lis.xlsx.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer je najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop 1.200 eurov.

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.

Informacije o javnem razpisu so na voljo na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=256.

Če menite, da bi bila z vidika priprave vloge na javni razpis smiselna podrobnejša predstavitev javnega razpisa, so na MKGP pripravljeni na regionalnem nivoju izvesti predstavitev zainteresiranim občinam in operaterjem z namenom čim lažje prijave na javni razpis in uspešne izvedbe gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 8/6

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 8/7

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

Foto natečaj "HMELJ IN OKOLJE" 8/8

Med 25. 03. 2020 in 30. 09. 2020 poteka foto natečaj »HMELJ IN OKOLJE«. Namen natečaja je ozaveščanje javnosti o pomenu odgovornega ravnanja z okoljem na vseh ravneh delovanja, s poudarkom na krožnem gospodarstvu v hmeljarstvu in skrbnemu ravnanju z naravnimi viri, osrednji tematiki projekta LIFE BioTHOP.

Cilj projekta je zamenjati polipropilensko vrvico v hmeljiščih z biorazgradljivo vrvico iz polimlečne kisline (PLA), ki je narejena iz obnovljivih virov in pri kompostiranju razpade na vodo, CO2 in biomaso. Hmeljevina bo s tem postala primarna surovina za izdelavo komposta na kmetijah (gnojilo) in za izdelavo bioplastičnih izdelkov (biokompozitni material, sadilni lončki, embalaža). S tem bomo drastično zmanjšali količino odpadkov v hmeljarstvu in omogočili dodaten prihodek s prodajo hmeljevine za izdelavo novih produktov.

Več o natečaju in navodila za sodelovanje si lahko preberete pod zavihkom Diseminacija, kjer bodo objavljene tudi prejete fotografije.

Vabljeni k ustvarjanju; natečaj je priložnost medsebojnega druženja na daljavo, 3. najboljši avtorji pa bodo nagrajeni z zanimivimi in praktičnimi nagradami.

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 8/9

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Raziskava o rabi zelenih površin v času koronavirusa 9/1

Inštitut za politike prostora vabi k sodelovanju v raziskavi o rabi zelenih površin v obdobju epidemije, ki sočasno poteka v več Evropskih državah, vse občanke in občane, ki prepoznajo vrednost zelenih površin in njihovo rabo v prostoru. Po mnenju načrtovalcev in upravljavcev zelenih površin je ravno ta unikaten zgodovinski čas epidemije primeren za to, da se izmeri javno mnenje o rabi in da se le-te ugotovitve uporabi za zagovarjanje strokovnega urejanja zelenih površin. 

Čas epidemije je več kot očitno pokazal, kako velik je pomen urejenih zelenih površin za dobro počutje prebivalcev. Raba javnih in drugih prosto dostopnih zelenih površin se je namreč v zadnjih tednih izkazala kot izjemno dragocena možnost pri blaženju negativnih učinkov posledic epidemije. Zaradi ukrepov, ki so jih bile države in mesta povsod po svetu primorane sprejeti za omejevanje širjenja okužbe, so se pomembno zmanjšale možnosti svobodnega gibanja v prostoru. V nekaterih državah še bolj omejujoče kot v Sloveniji. Več informacij si lahko preberete tukaj.

Vabimo vas, da prispevate glas za prepoznavanje namena kakovostno urejenih zelenih površinah v občinah pri zagotavljanju kakovosti našega skupnega bivanja kot tudi zdravja in dobrega počutja. Vprašalnik najdete TUKAJ!

Sodelovanje v raziskavi je anonimno.

Načrt pripravljenosti lokalnih skupnosti na pojav koronavirusa v mestih 9/2

Svetovna zdravstvena organizacija WHO je objavila Načrt pripravljenosti lokalnih skupnosti na pojav koronavirusa v mestih, v katerem je opredelila informacije, ki so namenjene podpori odločevalcev in politikov na lokalni ravni pri opredelitvi učinkovitih pristopov za zajezitev pandemije.

Med drugim je v dokumentu navedenih dvanajst ukrepov optimalne pripravljenosti mest za učinkovito regionalno in državno odzivnost na pandemijo koronavirusa:

 1. Sprejeti usklajen večsektorski pristop za oblast in družbo
 2. Spodbujati usklajevanje in skladnost upravljanja ukrepov od državne do lokalne ravni
 3. Predvideti obstoječa tveganja in nevarnosti
 4. Opredeliti in enakovredno zaščiti ranljive skupine
 5. Upoštevati različne družbene in kulturne interakcije v povezavi z zagotavljanjem varnosti zdravstvene obravnave
 6. Preučiti tveganja za samozaposlene in gospodarstvo (negotovost, kriminal,..)
 7. Preučiti primernost komunikacijskega orodja glede prenosa informacij
 8. Zagotoviti nadaljnjo ponudbo ključnih storitev (zdravstvene storitve, javni potniški promet,..)
 9. Zagotoviti pripravljenost obstoječih zdravstvenih ustanov na pandemijo ter prepoznavanje in mobiliziranje dodatnih virov
 10. Zagotoviti primerne nastanitve, zmanjšati tveganje porasta brezdomcev ter predvideti migracije prebivalcev
 11. Zagotoviti ustrezno dobro počutje prebivalcev
 12. Zagotoviti, da so pripravljeni ukrepi globoko zakoreninjeni in primerni za spremljanje vpliva pandemije na posledice nadaljnjega življenja.

Vabljeni k branju TUKAJ.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.