V PRETEKLIH TEDNIH SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE ČRENŠOVCI, VRHNIKA, KOMENDA,RIBNICA NA POHORJU, TRZIN IN VRANSKO. V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA OPLOTNICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Sestanek na MGRT na temo eTurizem 1/1

SOS je sklical sestanek ključnih deležnikov na temo neusklajenosti pravnih podlag in evidenc, ki jih mora voditi posamezni gostitelj (vodenje knjige gostov in evidence turistične takse) na osnovi ZPPreb-1 in ZSRT-1 ter v povezavi s tem tudi poročati v sistem eTurizem. Sestanek je potekal 17.5.2018 ob 9.00 uri v prostorih MGRT, Direktorata za turizem.

Z namenom reševanja naslednjih težav, ki so identificirane s strani občin (finance in nadzor) in zavezancev za poročanje (gostiteljev), je po pozdravnem nagovoru Renate Martinčič, direktorice Direktorata za turizem in Petra Misje, predsednika Komisije SOS za turizem sledila razprava o zagotavljanju povratne zanke informiranja, o umeščanju nove, promocijske takse od 1.1.2018 v sistem e-turizem in drugih, praktičnih primerih s katerimi se soočajo tako občine, kot zavezanci za poročanje.

Veliko število udeležencev je zahtevalo disciplinirano in strnjeno razpravo o problematiki, ter posamezni rešitvi. Predlogov za reševanje posameznih problemov na sami seji ni bilo možno sprejeti, zato je Peter Misja sejo zaključil s pozivom k oddaji pisnih predlogov v roku 14 dni. Pisni predlog naj vsebuje kratek opis problema in predlog rešitve.

Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar je poudarila, da je bil namen vzpostavitve eTurizma poenostavitev in administrativna razbremenitev. V kolikor ta cilj ni dosežen, je potrebno sistem dodelati, bodisi tehnološko ali pravno-formalno. V kolikor je potrebno zagotoviti pravne podlage so na MGRT pripravljeni sodelovati. K posameznim temam se bodo po potrebi oblikovale manjše, operativne skupine in pristopile k izvedbi.

Strokovno srečanje slovenskih in hrvaških županov 1/2

V torek 8. maja in sredo 9. maja je na Rabu na Hrvaškem potekalo strokovno srečanje slovenskih in hrvaških županov. Na povabilo župana Raba Nikole Grgorića, ter Udruge Gradova so si slovenski župani ogledali dobre prakse izvajanja projektov financiranih iz EU sredstev v hrvaških občinah, ter so z njimi delili slovenske izkušnje pri črpanju EU sredstev. Srečanja se je udeležil tudi državni sekretar ministrstva za Regionalni razvoj ter evropskih skladov Velimir Žunac.

Drugi dan srečanja je potekala slovesnost ob prazniku mesta Rab, v okviru katere je bila organizirana tudi slavnostna seja mestnega sveta, katere se je udeležilo več kot 40 gostov (ministrov, predstavnikov vlade, sabora, ter slovenskih in hrvaških županov).

Po uradnem programu so se v nogometu pomerili slovenski ter hrvaški župani. Domačini so slavili s 4:3.

Ekipi županov so sestavljali:

SLOVENIJA: Branko Ledinek (župan Občine Rače-Fram in predsednik SOS), Anton Zakrajšek (župan Občine Velike Lašče), Bojan Borovnik (župan Občine Mislinja), Janko Kopušar (župan Občine Šmartno ob Paki), Franjo Golob (župan Občine Vuzenica), Aco Šustar (župan Občine Vodice), Jože Kužnik (župan Občine Polzela), Miran Jurkošek (župan Občine Štore), Peter Misja (župan Občine Podčetrtek), Ladislav Pepelnik (Občina Ruše), Egon Repnik (podžupan Občine Miklavž na Dravskem polju), Marko Soršak (župan Občine Hoče-Slivnica), Miha Mohor (SOS Slovenija), Roman Richter (podžupan Občine Pesnica), Stanko Glažar (župan Občine Hajdina), Danilo Burnač (Občina Maribor), Miroslav Petrovič (župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici) in Mitja Horvat (župan Občine Duplek)

 

HRVAŠKA: Željko Turk (župan Zaprešića in predsednik Udruge gradova), Velimir Žunac (državni sekretar na Ministarstvu reg. Razvoja in evropskih skladov), Stipe Bučar (podžupan Jastrebarskega), Nikola Grgurić (župan Raba), Siniša Žulić (župan Buzeta), Darko Nekić (državni tajnik na Ministrstvu za javno upravo in nekdanji župan Senja), Josip Budimir (župan Kutjeva), Zvonimir Novosel (župan Jastrebarskog), Filip Samaržija (Mesto Senj), Renato Krulčić (župan Pazina), Marko Vešligaj (župan Pregrade), Andrija Fabris (župan Korčule), Dalibor Ninčević (župan Solina), Josip Bilandžija (župan Garešnice), Damir Jelić (župan Karlovačke županije) in Vedran Neferović (podžupan Požeško-slavonske županije)

 

Predstavitve dobrih praks občin – Branju prijazna občina 1/3

Na Ministrstvu za kulturo RS je 17.4.2018 potekala predstavitev razpisne dokumentacije in razpisnih kriterijev natečaja Branju prijazna občina, kjer so nekatere dobitnice naziva predstavile dobre prakse, s katerimi so uspele prepričati ocenjevalno komisijo. Da boste še pred prijavo na letošnji natečaj lažje identificirali dobre prakse tudi pri vas, si lahko ogledate predstavitve občin

Hrastnik

Prevalje in 

Velike Lašče.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj.

 

Povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov OBDOBJE 2019 – 2023 1/4

Skupnost občin Slovenije (SOS) je v letu 2015 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2019. Zato bo SOS na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila in z izbranim(i) ponudnik-om/-i sklenila krovno pogodbo, ki bo podlaga za sklenitev posamičnih pogodb med posamičnimi naročniki in izbran -im/-i ponudnik -om/-i.

Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev.

V kolikor bi želeli pristopiti k skupnem javnem naročilu, najdete na sledečih povezavah dopis in potrebne dokumente, ki jih izpolnjene posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 3. 8. 2018:

Ob tem občine naprošamo, da obvestilo oziroma povabilo posredujete tudi na naslove vaših javnih zavodov.

Usklajevalni sestanek o vsebini Pravilnika o kolesarskih površinah 1/5

V četrtek 10. maja je v prostorih MZI potekal usklajevalni sestanek o vsebini Pravilnika o kolesarskih površinah. Predstavnik MZI g. Drago Bregar je na začetku predstavil, da so z navedenim pravilnikom želeli predpisati minimalne zahteve za kolesarske površine, saj le te zagotavljajo varnost kolesarjev. Prav tako je bilo izpostavljeno, da želijo s pravilnikom doseči, da se prične s štetjem tudi kolesarjev. Določeni ukrepi so namreč nesmiselni, če na so sprejeti na predelu, kjer ni kolesarjev. Predstavnika SOS, sta na začetku pozdravila pripravo pravilnika, ki kolesarje prepoznava kot enakopravnega udeleženca v prometu. V nadaljevanju sta predstavila pripombe občin, ki so bile v večini upoštevane s strani predstavnikov MZI.

Ključna pripomba občin je bila glede prehodnega obdobja. To se je podaljšalo na 10 let za obstoječe kolesarske površine, ter 2 leti za ukinitev kolesarskih pasov na voziščih (ki ne dosegajo minimalnih standardov). S tem da navedeno prehodno obdobje ne velja za odmike za kolesarske steze. Tako smo zagotovili, da občine s sprejemom pravilnika ne bodo imele dodatnih finančnih obveznosti.

Na MZI se zavedajo prostorskih omejitev občin, pri določanju kolesarskih površinah v mestnih, občinskih središčih, zato so tudi na sestanku izpostavili, da lahko občine v skrajnih primerih uporabijo 9. člen (6 odstavek) Zakona o cestah, ki pravi , da če javne ceste ali njenega dela zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih razlogov, varstva kulturne dediščine, posebno težkih terenskih razmer ali drugih posebej utemeljenih razlogov (npr. urejanje skupnega prometnega prostora) ni mogoče načrtovati, projektirati ali graditi z elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu prometnemu pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko načrtuje, projektira ali gradi s slabšimi elementi. Za vsa odstopanja se v postopku načrtovanja in projektiranja izvede primerjava z rešitvami, skladnimi s predpisi s področja projektiranja cest. Predlagane rešitve, ki odstopajo od predpisanih s predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, mora upravljavec ceste posebej utemeljiti in s pisno izjavo presojevalca varnosti cest ali presojevalke varnosti cest (v nadaljnjem besedilu: presojevalec varnosti cest) izkazati, da je kljub načrtovanju, projektiranju ali gradnji ceste ali njenega dela s slabšimi elementi zagotovljena varnost ceste. Predlagane rešitve odobri župan za občinske ceste.

Usklajen pravilnik, si lahko ogledate na tej povezavi.

Kako urediti varstvo osebnih podatkov v skladu z GDPR 1/6

V četrtek, 10. maja 2018, je Skupnost občin Slovenije organizirala informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja. Poseben poudarek je bil namenjen seznanitvi z zahtevami nove evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR), saj se bo le-ta pričela neposredno uporabljati z 25.5.2018, nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) namreč (še) ni bil sprejet.

Mag. Kristina Kotnik Šumah, namestnica informacijskega pooblaščenca je uvodoma predstavila obveznosti zavezancev za posredovanje informacij javnega značaja in s tem povezane najpogostejše dileme iz prakse občin. Posebej je izpostavila vprašanja kot kdaj zahtevo prosilca obravnavati po ZDIJZ in kdaj po drugih procesnih predpisih, kako postopati, ko prosilec zahteva odgovore, ukrepanje, stališče… ne pa materializiranih dokumentov, kako postopati v primerih, ko prosilcu posredujemo zahtevane dokumente, pa prosilec z njimi ni zadovoljen, katere dokumente lahko občina varuje kot poslovno skrivnost,…

V nadaljevanju je informacijska pooblaščenka, Mojca Prelesnik, predstavila bistvene novosti uredbe GDPR, ki se nanašajo na zakonitost obdelave osebnih podatkov, odgovornost upravljavcev, vodenje evidence dejavnosti obdelave („katalogov“), kdaj je potrebna ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov (PIA), kako je v primeru če gre za obdelavo v imenu upravljavca, kdaj je potrebno predhodno posvetovanje z IP, kdaj v primeru kršitev VOP mora upravljavec obvestiti IP in kdaj brez odlašanja neposredno posameznika, kdaj šteje privolitev kot pravna podlaga za obdelavo OP,…ter ostale pomembne novosti.

Kako se uskladiti in kateri so ključni koraki do uskladitve z GDPR v praksi je predstavila mag. Renata Zatler, iz Dataofficer d.o.o. Kot najpomembnejše korake v skladu z GDPR je izpostavila imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, katero morajo občine imenovati in informacijo o tem posredovati IP do 25.5.. Občine morajo tudi pripraviti celoviti popis dejavnosti OP, prilagoditi notranje akte in ustrezno implementirati načela vgrajenega in prevzetega varstva, prilagoditi varnostne politike in ukrepe za ustrezno varstvo, prilagoditi pogodbe s pogodbenimi obdelovalci, pripraviti obvestila ob zbiranju osebnih podatkov t.i. „privacy notice“,…

 

Sestanek deležnikov projekta GreenS 1/7

V petek, 18. maja 2018 je potekala okrogla miza v Mariboru, na katero so bili vabljeni deležniki projekta GreenS. Saša Kek je po kratkem promocijskem videu, ki povzema tri letne projektne aktivnosti, pozdravila prisotne in predstavila namen srečanja. Projekt, posvečen zelenemu javnemu naročanju se izteka, podporna orodja so pripravljena in vzpostavljena je podporna točka zelenemu javnemu naročanju. Kakšna naj bo vloga SOS v nadaljevanju, po izteku projekta je bila ključna iztočnica za razpravo. Štefan Žohar iz LEA Pomurje je predstavil ključne izdelke projekta, orodja, ki so občinam na voljo, vključno s politikami, analizami in priporočili. Deležniki so ugotavljali, da je osveščanje in usposabljanje javnih naročnikov še vedno potrebno, ob tem pa izpostavili potrebo in željo po praktičnih primerih dobrih praks iz Slovenije. Predlagali so, da SOS izbere res dobre primere izvedenih zelenih javnih naročil in jih vključno s podporno dokumentacijo skupaj z Ministrstvom za javno upravo predstavi javnim naročnikom. Deležniki so menili tudi, da je premalo poudarka na pozitivnih učinkih zelenih naročil po sami izvedbi, kot pozitivna promocija npr. občin, ki so z zelenim naročilom prispevale k boljšim življenjskim pogojem svojih občank in občanov. Misel je vodila k predlogu, da se po vzoru projekta NIJZ, zdravje v slovenskih občinah, ovrednotili še dodatne kazalnike, kot so cene komunalnih storitev, okoljske kazalnike, kot so kakovost zraka, vode ipd., gospodarske, socialne in drugo. Tako bi lahko primerjali za kakšno “ceno” občine zagotavljajo svojim občanom kvalitetno okolje za življenje in delo (value for money). Predlagano je bilo tudi, da se učinki zelenega javnega naročanja povežejo s Trajnostnimi razvojnimi cilji Združenih narodov, npr. pri prej omenjeni promociji posameznega zelenega javnega naročila, h kateremu cilju (ali več) je javni naročnik s tem prispeval svoj delež.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnili MGRT v zvezi s turistično takso 2/2

Obračun turistične takse ob uveljavitvi novega odloka oziroma prehodu na novo višino turistične takse

Turistična taksa se gostom med njihovim bivanjem v nastanitvenem obratu načeloma obračunava po dneh, v višini, kot je določena.  Če gost prispe v nastanitveni obrat npr. 28. 6. in tega zapusti npr. 5. 7., pri čemer nov občinski odlok novo višino turistične takse uveljavlja s 1. 7., se turistična taksa obračuna za obdobje do vključno 30. 6. v višini po starem odloku, od 1. 7. dalje pa po novem odloku.
Drugače je, če občina to vprašanje posebej uredi v prehodnih določbah odloka, npr. tako, da se gostu ne glede na novo višino takse ta za celotno obdobje bivanja obračuna v višini, kot je veljala na dan prihoda.
Podobno velja tudi za oprostitve ali delne oprostitve, ki se lahko z odloki spremenijo in vplivajo na višino turistične takse.

Zaokroževanje zneska pri obračunu turistične in promocijske takse

Višina takse se lahko zaokroži na dve decimalni števili, tako da se dobljeni znesek zaokroži navzgor ali navzdol na najbližji cent, saj je najmanjša zahteva, ki jo je treba izpolniti, da se zneski zaokrožijo na dve decimalni mesti – ker evro kot valuta vključuje osnovno enoto mere (1 evro) in njeno podenoto (cent); najmanjša mera natančnosti je tako zaokrožitev zneskov na dve decimalni mesti.
Pri zaokroževanju se denarni zneski v evrih zaokrožajo navzgor ali navzdol na najbližji cent. Npr. če je rezultat preračunavanja znesek, ki je točno na sredini, se zaokroži navzgor oziroma:
‒        če je število tretjega decimalnega mesta manjše od pet, se znesek v evrih zaokroži navzdol (npr. 12,123 EUR postane 12,12 EUR),
‒        če je število tretjega decimalnega mesta pet ali več, se znesek v evrih zaokroži navzgor (npr. 12,246 EUR postane 12,25 EUR).

Obvestilo o izdaji Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in začetku veljavnosti 2/3

Obveščamo, da je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 00714-8/2018/7 z dne 26. 4. 2018 izdala Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Objavljena je v Uradnem listu Republike Slovenije dne 4. 5. 2018 – Uradni list RS, št. 31/18. Veljati začne trideseti dan po objavi, in sicer je to dne 3. 6. 2018.

Besedilo Uredbe TUKAJ.

 

DOGODKI SOS

24.5. / Izobraževanje za romske svetnike/svetnice v Murski Soboti 3/1

Sodelovanje v odločanju na občinski ravni je pomemben instrument oblikovanja takšnega lokalnega okolja, ki ustreza pričakovanjem tam živečih ljudi. Odločitev za kandidiranje za člana, članico občinskega ali mestnega sveta je pomembna odločitev. Predstavlja željo, da s svojim znanjem, izkušnjami in energijo izboljšamo življenjske pogoje v občini.

Kandidatke in kandidati na volitvah na lokalni ravni v prostore politike vstopate z različnimi izkušnjami, znanji in pričakovanji. Da bi svoje delo opravljali lažje, je potrebno pridobiti ustrezno znanje o tem kako to početi.

To velja tudi za kandidatke in kandidate za romske svetnice in svetnike. Pogosto so pričakovanja romske narodnostne skupnosti v občinah še večja od pričakovanj drugih, zato sta izobraževanje in podpora vašemu delu še posebej pomembna.

Da boste izvoljeni romski svetniki in svetnice svojo vlogo svetnika čim bolje opravljali, smo se Urad za narodnosti RS in Skupnost občin Slovenije odločili, da pripravimo izobraževanja. Najprej za kandidatke in kandidate, po lokalnih volitvah v jeseni pa tudi za novoizvoljene romske svetnice in svetnike.

Cilj izobraževanj je, da povečate znanja za delo v občinskih in mestnih svetih. To bo vplivalo na uspešnost romskih svetnic in svetnikov v občinah, s tem pa tudi na izboljšanje pogojev življenja in polno vključenost romske skupnosti v lokalno skupnost.

Usposabljanje za podporo delu predstavnic in predstavnikov romske skupšnosti v občinskih svetih bo potekalo 24. maja 2018, ob 9.00 v prostorih Ljudske univerze Murska Sobota (učilnica 5), Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota. 

Vašo udeležbo potrdite najkasneje do 21.5.2018 po elektronski pošti na naslov andreja.celija@gov.si in gp.un@gov.si ali telefonsko na 01 478 11 80 ali 01 478 11 89, kjer dobite tudi vsa ostala pojasnila, povezana z dogodkom. Potni stroški za udeležbo na usposabljanju bodo povrnjeni s strani Urada za narodnosti. 

24.5. / Posvet “UREJANJE PROSTORA NA RAVNI OBČINE PO NOVI ZAKONODAJI” 3/2

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na posvet z naslovom »Urejanje prostora na ravni občine po novi zakonodaji«, ki bo potekal v četrtek, 24. maja 2018, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje.

S 1.6.2018 se bo pričel uporabljati nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki za občine prinaša mnoge novosti in potrebno izvedbo aktivnosti ter prilagoditev v prehodnem obdobju. Poudarek posveta bo predvsem na bistvenih novostih za občine ter njihovem vplivu na področju urejanja prostora, ukrepih zemljiške politike, prostorskem informacijskem sistemu, spremljanju stanja prostorskega razvoja in informacijah s področja urejanja prostora (celoten program posveta najdete v nadaljevanju vabila).

Posvet je namenjen nosilcem urejanja prostora v organih lokalnih skupnosti, izvajalcem javnih služb in nosilcem javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopkih priprave prostorskih aktov in v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja ter vsem zainteresiranim.

Vabilo s programom.

25.5. / Izobraževanje za romske svetnike/svetnice v Novem mestu- PRESTAVLJENO 3/3

Sodelovanje v odločanju na občinski ravni je pomemben instrument oblikovanja takšnega lokalnega okolja, ki ustreza pričakovanjem tam živečih ljudi. Odločitev za kandidiranje za člana, članico občinskega ali mestnega sveta je pomembna odločitev. Predstavlja željo, da s svojim znanjem, izkušnjami in energijo izboljšamo življenjske pogoje v občini.

Kandidatke in kandidati na volitvah na lokalni ravni v prostore politike vstopate z različnimi izkušnjami, znanji in pričakovanji. Da bi svoje delo opravljali lažje, je potrebno pridobiti ustrezno znanje o tem kako to početi.

To velja tudi za kandidatke in kandidate za romske svetnice in svetnike. Pogosto so pričakovanja romske narodnostne skupnosti v občinah še večja od pričakovanj drugih, zato sta izobraževanje in podpora vašemu delu še posebej pomembna.

Da boste izvoljeni romski svetniki in svetnice svojo vlogo svetnika čim bolje opravljali, smo se Urad za narodnosti RS in Skupnost občin Slovenije odločili, da pripravimo izobraževanja. Najprej za kandidatke in kandidate, po lokalnih volitvah v jeseni pa tudi za novoizvoljene romske svetnice in svetnike.

Cilj izobraževanj je, da povečate znanja za delo v občinskih in mestnih svetih. To bo vplivalo na uspešnost romskih svetnic in svetnikov v občinah, s tem pa tudi na izboljšanje pogojev življenja in polno vključenost romske skupnosti v lokalno skupnost.

Usposabljanje za podporo delu predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v občinskih svetih bo potekalo 25. maja 2018, ob 9.00 v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto (RIC Novo mesto), Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto.  

Vašo udeležbo potrdite najkasneje do 21.5.2018 po elektronski pošti na naslov andreja.celija@gov.si in gp.un@gov.si ali telefonsko na 01 478 11 80 ali 01 478 11 89, kjer dobite tudi vsa ostala pojasnila, povezana z dogodkom. Potni stroški za udeležbo na usposabljanju bodo povrnjeni s strani Urada za narodnosti. 

30.5. / Delo s konfliktnimi strankami in motiviranje zaposlenih 3/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na posvet s praktično delavnico z naslovom DELO S KONFLIKTNIMI STRANKAMI iMOTIVIRANJE ZAPOSLENIH. Dogodek bo potekal 30.5.2018 od 9.30 – 14.30 v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska 1, Grosuplje.

Ljudje smo bitja odnosov. Kakovost odnosov se izraža v kakovostni komunikaciji. Lepi odnosi se gradijo s prijazno, nenasilno, empatično komunikacijo. Do sem idila… Resničnost vašega dela pa: dnevno srečevanje s strankami in zaposlenimi, zahtevno delo ter nenehno usklajevanje različnih interesov in pričakovanj pogosto sproža konflikte, greni odnose, povzroča nemotiviranost in zavira učinkovite delovne procese. Napete komunikacijske situacije v zaposlenih neredko povzročajo stres in notranjo stisko. Delo v lokalni samoupravi zato zahteva ne le veliko mero čustvene zrelosti ter obvladovanja komunikacijskih spretnosti in veščin, ampak tudi notranjo uravnoteženost, osebno(stno) trdnost ter sposobnost motiviranja sebe in drugih.

Na delavničnem seminarju bomo analizirali nekatere konfliktne situacije, s katerimi se pri svojem delu srečujete, ter iskali načine za vaše opolnomočenje za mirno, kakovostno in učinkovito delovanje in motiviranje zaposlenih. Z udeleženci delavničnega seminarja bomo:

 • ozavestili stopnjo konfliktnosti, ki so jim izpostavljeni pri vsakdanjem delu,
 • teoretično spoznali in praktično preizkusili nekatera učinkovita komunikacijska orodja, ki pomagajo pri bolj učinkovitem komuniciranju s strankami in zaposlenimi,
 • analizirali in evalvirali konkretne konfliktne situacije,
 • iskali spodbude za bolj motivirano in odgovorno delo v službi.

Seminar je namenjen direktorjem in direktoricam občinskih uprav, vodjem organizacijskih enot in vsem zaposlenim v občinskih upravah, ki se pri svojem delu srečujejo s konfliktnimi strankami. 

Vabilo s programom dogodka

Voditelj delavničnega seminarja

Mag. Martin Lisec je logoterapevt, mediator in predavatelj. Je ustanovitelj in direktor Inštituta Stopinje in strokovni vodja izobraževalnih programov Inštituta Stopinje. Cenjen in iskan je kot terapevt, predavatelj, coach in osebni svetovalec v podjetjih in javnih ustanovah. Njegova predavanja temeljijo na dolgoletnih praktičnih izkušnjah pri delu z ljudmi. Zapletene in kompleksne vsebine podaja na enostaven, sproščen in udeležencem prijazen način s ciljem, da se nova znanja lahko čim prej in čim bolj učinkovito uporabijo v praksi.

13.6. / Strokovna ekskurzija z ogledom in predstavitvijo – Kobarid 3/5

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na

STROKOVNO EKSKURZIJO Z OGLEDOM IN PREDSTAVITVIJO
MLEKARNE PLANIKA IN KMETIJSKO GOZDARSKE ZADRUGE ŠKOFJA LOKA

Uspešne zgodbe povečevanja dodane vrednosti in dostopnosti podeželskih proizvodov
13. junij 2018, od 7. do 17.30 ure, Ljubljana/Bovec/Kobarid

Vabimo vas, da na terenu in iz prve roke spoznate dve dobri praksi spodbujanja dostopnosti domačih produktov višje kakovosti, po katerih potrošniki vse bolj povprašujejo.

Na okrogli mizi pa bomo v družbi uglednih gostov slišali, kako jim je uspelo – spoznali bomo faktorje uspeha in večplastne koristi za proizvajalce, potrošnike in celotno lokalno skupnost. Predstavili bomo spodbude in načine, kako dobre prakse prenesti tudi v druga slovenska okolja.

Strokovna ekskurzija je namenjena predstavnikom občin, razvojnih agencij, LASov, zadrug, kmetij, podjetij, javnih ustanov, civilne družbe, interesnih in strokovnih združenj, ostalim zainteresiranim za podeželske skupnostne projekte ter medijem.

Obvezne prijave sprejemamo na prijavnici do zapolnitve mest (v primeru preseganja razpoložljivih mest bo udeležba omogočena po enemu predstavniku na organizacijo). Udeležba, vključno z avtobusnim prevozom in malico, je brezplačna. Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in na spletni strani www.DovoljZaVse.si.

 

Vabilo Kobarid

DOGODKI DRUGIH

Redne lokalne volitve 2018 – napoved strokovnih posvetov z občinami 4/1

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo Ministrstva za javno upravo glede že napovedanih dveh dogodkov, povezana s pripravami na redne lokalne volitve 2018 (v mesecu juniju predstavitev zakonodajnih novosti za predstavnike združenj občin in občinskih uprav, po razpisu rednih lokalnih volitev pa še strokovni posvet za občinske volilne organe).

Dogodka bosta:

 • v sredo, 13. junija 2018 – strokovni posvet z naslovom »PRIPRAVE NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2018«

Izvajalca MJU (Služba za lokalno samoupravo) in DVK

Organizator posveta: MJU

Lokacija: Maistrova 10 (dvorana Ministrstva za kulturo)

Ciljna publika: predstavniki občinskih uprav

Pričakovano število udeležencev: 100

 • v sredo, 29. avgusta 2018 – strokovni posvet z naslovom »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018«

Izvajalci DVK, MJU, GURS, MNZ

Organizacija posveta: DVK (rezervacija, najem in plačilo dvorane), MJU (dogovor z ostalimi udeleženci, aktivnosti, povezane z informacijsko podporo LV2018, ..)

Lokacija: Kongresni center Brdo

Ciljna publika: občinski volilni organi (predsednik, namestnik in tajnik OVK)

Pričakovano število udeležencev: 300

 

Za vsakega od dogodkov boste pravočasno prejeli vabilo, program in prijavnico!

23.5. / XVI. Nomotehnični dnevi 4/2

Inštitut za primerjalno pravo pri PF v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo in Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani vabi na strokovno srečanje XVI. Nomotehnični dnevi, ki se bo odvijalo v sredo, 23. maja 2018, s pričetkom ob 9.20 na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana. Program s prijavnico

Nomotehnika je veda o pripravljanju pravnih predpisov, ki zajema metodične, strukturne in jezikovne vidike splošnih pravnih aktov. Ustrezna vsebinska in oblikovna členitev prispeva k preglednosti predpisov, precizno in razumljivo izražanje, dosledna uporaba ustaljenega pravnega izrazoslovja ter spoštovanje jezikovnih tehničnih navodil pa k njihovi večji jasnosti in razumljivosti. Pri pripravi predpisov je potrebno upoštevati tudi ustrezno sistemsko umestitev posameznih norm v hierarhiji predpisov ter postopkovne vidike normodajne dejavnosti. Sistematično ukvarjanje s problemi nomotehnike je bilo v Sloveniji predolgo zapostavljeno, kar bi lahko imelo resne posledice za razvij pravnega sistema, saj le tehnično in vsebinsko kvalitetno pripravljeni predpisi omogočajo predvidljivost in pravno varnost pri vzpostavljanju družbenih in gospodarskih odnosov. Nove izzive za slovensko nomotehniko je zastavilo zlasti vključevanje Slovenije v Evropsko unijo, s katerim so v slovenski pravni red pričele pospešeno vdirati prvine različnih tujih nomotehničnih tradicij, ki pogosto niso ustrezno usklajene s siceršnjim oblikovanjem slovenskih pravnih norm. Inštitut za primerjalno pravo v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo od leta 2003 dalje vsakoletno pripravlja strokovno srečanje »Nomotehnični dnevi«, ki je namenjeno vsem, ki prihajajo v stik s pripravo najrazličnejših pravnih predpisov tako na državni kot tudi lokalni ali evropski ravni. Cilj srečanja je seznanjanje zainteresirane publike z aktualnimi nomotehničnimi izzivi in izoblikovanje širokega strokovnega soglasja pri razvoju jasnih načel slovenske nomotehnike.

23.5. / E+ v vsak slovenski kraj 4/3

Movit vabi na nacionalno srečanje projekta strateškega partnerstva nacionalnih agencij na področju socialnega vključevanja, kamor poskušajo vključiti čim več organizacij, ki prihajajo iz območij, kjer projekti programa Erasmus+: Mladi v akciji še ne potekajo. Srečanje je namenjeno predstavnikom organizacij, ki so začetniki v programu in bi radi pridobili več informacij. Projekt je sestavljen iz nacionalnega srečanja, mednarodnega srečanja in okrepljene podpore po zaključku cikla usposabljanj.
Srečanje bo potekalo v sredo, 23. maja 2018 z začetkom ob 10. uri in zaključkom ob 14:00Vabilo in Prijavnica

23.5 / Kako do uspešne prijave na razpis programa Evropa za državljane 4/4

Kontaktna točka programa Evropa za državljane organizira delavnico Kako do uspešne prijave na razpis programa Evropa za državljane, ki bo 23. maja 2018 na CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, v predavalnici v pritličju.

Delavnica je namenjena tistim predstavnikom upravičenih organizacij (javni organi ali nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe), ki želijo prijaviti svojo projektno idejo na program Evropa za državljane (EZD). Na delavnici boste izvedeli, na kaj morate biti pozorni, da bo imela vaša projektna prijava več možnosti za uspeh. Poleg osvojitve znanj za uspešno prijavo na razpis bo drugi del delavnice namenjen razvoju vaših projektnih idej ter spoznavanju z razpisno dokumentacijo.

Število prostih mest na delavnici je omejeno. Prijave se zbirajo do 20. 5. 2018 prek spletne prijavnice. Pri prijavi na delavnico navedite vaše dosedanje izkušnje s programom in na kratko opišite, kakšna je vaša osnovna projektna ideja.

23.5./ Ppi2innovate usposabljanje za naročnike 4/5

Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Zavod Tehnološka Mreža ICT (Zavod TM ICT) sta projektna partnerja na transnacionalnem projektu PPI2Innovate, katerega namen je krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev (JNI). Namen projekta je med drugim tudi izvedba pilotnega javnega naročila inovativne storitve (MJU) ter vzpostavitev Kompetenčnega centra za javno naročanje inovativnih rešitev (Zavod TM ICT).

Vabimo vas na PPI2Innovate usposabljanje za naročnike v organizaciji MJU in Zavoda TM ICT, ki bo potekal v sredo 23. 5. 2018 od 9.30 do 13.00 v Hiši EU, na Dunajski cesti 20 v Ljubljani. Na dogodku bo izvedena uvodna predstavitev javnega naročanja inovativnih rešitev ter predstavitev javnega naročila inovativne rešitve na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki ga v okviru projekta PPI2Innovate izvaja Ministrstvo za javno upravo. Izvedena bo tudi interaktivna diskusija v obliki mapiranja projektov in potreb po JNI na področju zdravja, energije in IKT.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Plačljivo parkiranje s strani udeležencev je možno za Gospodarskim razstaviščem. Prosimo vas, da se na dogodek prijavite na naslov katja.golavsek@gov.si. Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na Katjo Golavšek (01 478 87 86). Projekt PPI2Innovate sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru transnacionalnega programa Interreg SREDNJA EVROPA. Vabilo, prijavnica in dnevni red dogodka

24.5./ Posvet in konferenca o slovenskih demografskih izzivih 4/6

V Državnem svetu bo potekal posvet z naslovom “KAKO PREPREČITI IZUMIRANJE SLOVENSKEGA NARODA”, katerega sestavni del bo 11. demografska konferenca “SOOČANJE Z DEMOGRAFSKIMI IZZIVI.

Več informacij si lahko preberete v vabilu, prilagamo pa tudi obrazec.

Na osnovi posveta in konference bodo izdali brošuro in poslali vprašanje oziroma pobudo predsedniku vlade RS in predsedniku RS. Strokovno-znanstveni prispevki bodo objavljeni v zborniku.

Dogodek ima javni značaj, prenaša se po televiziji. Vstop je prost.

28.5./ Spoznaj mojo dobro prakso: trajnostna mobilnost 4/8

Vabimo vas na študijski obisk v Velenje, kjer se boste seznanili z dobrimi praksami na področju trajnostne mobilnosti iz te regije, študijski obisk pa bo delno potekal tudi na terenu, predstavljena bosta brezplačni javni prevoz in sistem za izposojo mestnih koles.

Študijski obisk je dobra priložnost, da spoznate ukrepe za trajnostno mobilnost iz prve roke in izmenjate izkušnje, ki jih imate z uvajanjem in izvajanjem podobnih ukrepov v svoji občini. Razprava ob koncu dogodka bo namenjena pogovoru o možnostih za prenos predstavljenih dobrih praks v druga okolja.
Vabljeni predstavniki občin, nevladnih organizacij, lokalnih pobud, šol in drugih akterjev, ki se zavzemate za trajnostno mobilnost in bi želeli spoznati slovenske primere dobrih praks ter izmenjati izkušnje o podobnih pristopih.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se najkasneje do 24. 5. 2018 prijavite na tej povezavi ali na petra.ockerl@ipop.si.
Več informacij o študijskem obisku najdete tukaj. 

 

31.5./ Sofinanciranje projektov s področja ohranjanja narave in prilagajanja na podnebne spremembe 4/9

Na delavnici o novem pilotnem finančnem mehanizmu programa LIFE (NCFF) bodo predstavili sofinanciranje projektov s področja ohranjanja narave in prilagajanja na podnebne spremembe.Izvedeli boste katere dejavnosti lahko financirate, in dobili odgovor na vprašanje, če ste do takega financiranja upravičeni.
Cilj NCFF (Natural Capital Financing Facility) je dokazati, da lahko projekti naravnega kapitala ustvarjajo prihodke in/ali zmanjšujejo stroške, medtem ko uresničujejo cilje LIFE na področju varstva narave in prilagajanja na podnebne spremembe.
Dogodek bo potekal v četrtek, 31. maja 2018, v hotelu Brdo (Predoslje 39, 4000 Kranj).
Več informacij o dogodku najdete na tej povezavi.
Prijave sprejemamo do 23. maja 2018 preko PRIJAVNEGA OBRAZCA.

VLADA RS

Seje Vlade RS 5/1

179. redna seja Vlade RS 10.5.2017

Vlada o koriščenju evropskih sredstev 2014–2020

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta ( 2014 do konca marca 2018). V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca marca 2017 odobrenih 301 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti 1,84 milijarde evrov, kar je 60 odstotkov razpoložljivih sredstev (EU del). Do danes pa je bilo izdanih še za 38 milijonov dodatnih odločitev o podpori, kar v skupnem znesku do danes predstavlja 1,88 milijarde evrov odobrenih sredstev.

Do konca marca 2018 je bilo podpisanih za 1,73 milijarde evrov oziroma 57 odstotkov pogodb, iz državnega proračuna in z naslova finančnih instrumentov pa je bilo izplačanih nekaj več kot 414 milijonov evrov, kar je 13 odstotkov razpoložljivih sredstev oziroma 23 odstotkov vseh odobrenih sredstev. Država je do konca lanskega leta Evropski komisiji (v nadaljevanju EK) posredovala za 253 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 8 odstotkov razpoložljivih sredstev, v državni proračun pa se je iz evropskega steklo 168 milijonov evrov.

Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020.

Vlada sprejela Končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017

Vlada se je na seji 10. maja seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 na območju Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Podravske, Prekmurske, Posavske, Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije, ki v 140 občinah skupno znaša 132.765.108,52 evra in jo je 16. marca 2018 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 636.332,66 evra, v  gozdovih 42.244.184,99 evra, škoda na uničenih objektih 764.124,64 evra, delna škoda na stavbah 2.136.849,10 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 7.497.952,35 evra, škoda na gozdnih cestah 1.307.653,00 evrov, škoda na vodotokih 75.127.079,04 evra, škoda na državnih cestah 2.721.178,03 evra, škoda na železnici 227.588,59 evra ter škoda v parkih in vrtovih, ki so kulturna dediščina, 102.166,12 evra. Škoda v stavbah, ki so kulturna dediščina, je zajeta v delni škodi na stavbah.

Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije bodo pristojna ministrstva pripravila programe odprave posledic škode skladno z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Opredelitev Slovenije v primeru tožbe zaradi direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb

Vlada se je seznanila s tožbo Evropske komisije proti Sloveniji, ker najpozneje do 18. aprila 2016 ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb v pravni red Slovenije oz. ker o teh predpisih ni obvestila Evropske komisije

Vlada je na tej podlagi sprejela opredelitev Slovenije v sodnem postopku v primeru tožbe Evropske komisije proti naši državi zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb v pravni red Slovenije. Država bo zastopala stališče, da je del določb omenjene direktive že prenesen v slovenski pravni red, pojasnila pa bo tudi, da bo direktiva celovito prenesena v slovenski pravni red s sprejemom novega zakona o postopkih za podeljevanje koncesij.

Vlada sprejela mnenje o pobudi za začetek postopka ocene ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti

Ustavno sodišče Republike Slovenije je 27. 12. 2017 Državnemu zboru Republike Slovenije (Državni zbor) posredovalo pobudo skupine pobudnikov za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja nekaterih njegovih delov.

Vlada Republike Slovenije je glede na poziv Ustavnega sodišča RS, da posreduje mnenje glede navedb v pobudi, ki se nanašajo na določbe, glede katerih je bila pobuda sprejeta, proučila prejeto gradivo in sprejela mnenje, določbe Zakona o zdravstveni dejavnosti niso v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.

Vlada sprejela odgovor na vprašanje v zvezi z izvajanjem Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Vlada je sprejela odgovor na vprašanje državnega svetnika, kako naj lokalne skupnosti ravnajo, da jim bo v skladu z zakonom in pojasnilom MJU omogočeno dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 ter sprejem in dopolnjevanje načrta za leto 2019. Ob tem je državni svetnik na vlado naslovil pobudo, naj omenjeni zakon novelira tako, da bo ta občinam omogočil dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 in dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019 v izvedljivih rokih.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da ZSPDSLS, ki je veljal konec leta 2017 ob sprejetju občinskih proračunov za leto 2018 dopolnjevanja in spreminjanja letnih načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem, z nekaj v zakonu določenimi izjemami, ni dopuščal. Dosedanje prakse medletnega spreminjanja in dopolnjevanja letnih načrtov samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih navaja državni svetnik in jih v prehodnem obdobju ni več mogoče izvajati, so bile zato izvedene brez pravne podlage in v nasprotju veljavnimi predpisi. Ministrstvo za javno upravo je tekom dveletnega obdobja priprave novega ZSPDSLS-1 intenzivno sodelovalo z združenji samoupravnih lokalnih skupnosti ter s predstavniki posameznih občin, a s praksami in problematiko, ki jih navaja svetnik, ni bilo seznanjen v nobeni od faz priprave in sprejemanja zakona. Kljub temu so bile zaradi zavedanja pomembnosti za delovanje pa so bile v zakon vnesene prehodne določbe.

V odgovoru Vlada zanika navedbe državnega svetnika, češ da so bile samoupravne lokalne skupnosti z vsebino zakona in njegovimi prehodnimi določbami seznanjene šele po njegovem sprejetju. ZSPDSLS-1 je bil namreč sprejet po rednem zakonodajnem postopku, v katerega so bile v vseh fazah obravnave intenzivno ves čas vključene tako samoupravne lokalne skupnosti kot tudi združenja samoupravnih lokalnih skupnosti, prav z namenom, da se pravočasno lahko seznanijo z vsebino zakona, podajo svoje pripombe ter na ustreznost vsebine zakona vplivajo tako preko svojih mnenj kot tudi preko svojih predstavnikov v Državnem svetu. Nadalje Vlada v odgovoru svetniku podrobneje pojasni potek sprejemanja zakona in opiše možnosti, ki so jih občine in združenja imela za podajo predlogov in pripomb, tudi glede določitve prehodnih določb, pa jih kljub pozivom niso podala. Kljub vsem postopkovnim varovalkam je MJU zaradi dosedanjega korektnega sodelovanja še dodatno pisno opozorilo tako združenja kot tudi same samoupravne lokalne skupnosti na uveljavitev in prehodni režim ZSPDSLS-1 ter poslalo tudi dodatna pojasnila.

Glede na vse navedeno in ker gre za nedavno sprejet zakon po rednem zakonodajnem postopku ter ob dejstvu, da Vlada opravlja le tekoče posle, k spremembi ZSPDSLS-1 Vlada ne bo pristopila.

 

242. dopisna seja Vlade RS 16. 5. 2018

Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim

Vlada je sprejela Uredbo o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim. Uredba je pripravljena v skladu z 20. členom Zakona o financiranju občin (velja od 1.1.2018), ki omogoča neposredno ali posredno financiranje dejavnosti in programov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti. Določa, da se sredstva občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin ter določa podrobnejše namene porabe in merila za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma posameznim občinskim samoupravnim narodnim skupnostim.

Na podlagi izračunov predstavlja 0,15 % skupne primerne porabe občin za leto 2018 znesek 1.707.504,22 EUR, za leto 2019 pa 1.731.062,684 EUR. Vlada RS je manjkajoča sredstva v višini 77.504,22 EUR za leto 2018 zagotovila s prerazporeditvijo iz postavke tekoče proračunske rezerve Ministrstva za finance s sklepom z dne 20. 2. 2018. Manjkajoča sredstva za leto 2019 v višini 101.062,69 (znesek po trenutno veljavni zakonodaji) Urad za narodnosti načrtuje ob pripravi sprememb proračuna za leto 2019 ali ob pripravi rebalansa 2019. Znesek za leto 2019 se lahko spremeni in bo točno znan šele, ko bo določena povprečnina za leto 2019.

 

Vlada sprejela Uredbo o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz PRP 2014–2020

Vlada je sprejela Uredbo o dodeljevanju podpore prek finančnih instrumentov za izvajanje določenih podukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Z uredbo se izvaja podpora preko finančnih instrumentov in črpanje sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru treh podukrepov PRP 2014–2020, in sicer za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti ter naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov za izvajanje operacije naložbe v pred industrijsko predelavo lesa.

(Vir: Vlada RS, bh)

 

AKTUALNI RAZPISI

Pripravlja se 4. poziv za Inovativne urbane projekte UIA 6/1

Znane so podrobnejše informacije o 4. pozivu za inovativne urbane projekte UIA (Urban Innovative Actions), ki bo objavljen oktobra 2018. Na voljo bo 100 milijonov evrov sredstev za projekta na štirih področjih. Leta 2017 sta bili na drugem pozivu pobude UIA uspešni dve slovenski mesti, Maribor in Ljubljana. Z inovativnima in kvalitetnima projektoma na področju krožnega gospodarstva sta skupno pridobili dobrih 7 milijonov evrov (projekta APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) in URBAN SOIL 4 FOOD).

Področja, za katera bo namenjena finančna podpora:

– digitalna tranzicija (npr. rešitve za pametna mesta, eUpravo, dostopnost podatkov, spodbujanje digitalnih tehnologij, izboljšanje poslovnega okolja),
– trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve (npr. rešitve za urbano prenovo, vključevanje zelene infrastrukture in uporaba sonaravnih rešitev pri urbanem razvoju in prenovi),
– urbana revščina (npr. rešitve za odpravo segregacije, energetske revščine, revščine otrok, brezdomstva, rešitve za varno hrano, zdravstvo, vključevanje Romov, dostopnost storitev),
– urbana varnost (npr. rešitve za oblikovanje varnejših javnih prostorov, odpornost stavb, standardizacijo procesov urbane varnosti, krepitev zmogljivosti lokalnih skupnosti, medsektorska pripravljenost na nevarnosti, podpora žrtvam kaznivih dejanj, spletna varnost).

Končna opredelitev posameznih področij bo objavljena v pozivu.

Pobudo UIA vodi neposredno Evropska komisija na podlagi Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR). S pobudo Evropska komisija podpira inovativne ukrepe na področju trajnostnega urbanega razvoja.  Iz ESRR so namenjena sredstva lokalnim oblastem za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove in še ne preverjene rešitve za izzive mest. Posamezni projekt mora biti inovativen, kakovosten, vključevati ključne deležnike, imeti merljive rezultate in ga je mogoče prenesti na druge mestne oblasti po vsej Evropi.

Za sredstva lahko kandidirajo lokalne oblasti (občine), ki so urbano območje z več kot 50.000 prebivalci ali združenje oziroma skupina lokalnih oblasti v čezmejnih območjih, različnih regijah ali različnih državah, ki so urbana območja in imajo skupaj več kot 50.000 prebivalcev.

Več informacij

Razvojno-spodbujevalni program za financiranje občin 6/2

Z uspešnim iskanjem rešitev za potrebe občin lahko financiramo tudi likvidnostne potrebe občine (kratkoročni kredit za financiranje izvajanja proračunskih obveznosti občine) z ugodno obrestno mero in dolgo ročnostjo. Po potrebi se lahko dogovori tudi fiksna obrestna mera.

SID banka že od leta 2016 nudi “Razvojno-spodbujevalni program za financiranje občin”, kjer so na voljo ugodna do 20-letna sredstva v višini 100 mio EUR. Spodaj izpostavljamo nekatere bistvene elemente programa:

 • namen programa je spodbujanje naložb občin v lokalno javno infrastrukturo, lokalnih ukrepov učinkovite rabe energije ter lokalne stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva;
 • dopustno trajanje projekta je največ 5 let;
 • celotni stroški posameznih naložb so lahko od 40.000 EUR do 20.000.000 EUR;
 • maximalna višina kredita je v višini 85 % stroškov projekta;
 • ročnost kredita je najmanj 5 let in največ 20 let od sklenitve kreditne pogodbe;
 • moratorij na odplačilo kredita je mogoče za obdobje izvedbe projekta;
 • predvidena obrestna mera je 6-m euribor + 0,7 % ali dogovorjena fiksna obrestna mera;
 • s programom se lahko podpirajo tudi projekti javno-zasebnega partnerstva;
 • občina lahko pridobi tudi več kreditov za več projektov;
 • poenostavljeno poročanje porabe sredstev.

Hkrati vas obveščamo, da vam lahko brezplačno svetujejo tudi pri postavljanju finančne platforme za večje naložbe s kombiniranjem različnih virov, saj je SID banka vstopna točka svetovalnega vozlišča za naložbe v Sloveniji.

Več informacij.

WiFi4EU 6/3

Evropska komisija je dne, 31.3.2018 predstavila spletni portal, posvečen pobudi WiFi4EUObčine iz vse Evrope, ki se želijo potegovati za finančna sredstva EU za vzpostavitev dostopnih točk za brezplačen javni brezžični internet, lahko že registrirajo svoje podatke na www.WiFi4EU.eu. Prvi razpis bo objavljen sredi maja, boni pa bodo razdeljeni po vrstnem redu prejetih prijav.

Program WiFi4EU občinam ponuja bon v vrednosti 15.000 evrov za vzpostavitev brezžičnega interneta na javnih mestih, npr. v knjižnicah, muzejih, javnih parkih in na trgih. Pobuda WiFi4EU bo prispevala k uresničitvi vizije, da do leta 2020 vsaka evropska vas in vsako mesto dobita brezplačen brezžični dostop do interneta v okolici glavnih središč javnega življenja. Občine lahko z boni WiFi4EU kupijo in namestijo opremo za brezžični internet (brezžične dostopovne točke) v središčih, ki jih same izberejo. Stroške vzdrževanja omrežja bodo krile občine.

Skupaj je do leta 2020 za financiranje opreme za storitve brezplačnega javnega brezžičnega interneta na voljo 120 milijonov evrov proračunskih sredstev EU za do 8.000 občin v vseh državah članicah ter na Norveškem in Islandiji. Komisija bo ob zagotavljanju geografskega ravnotežja objavilatisoč občin, ki bodo prejele finančna sredstva v okviru prvega razpisaVsaka sodelujoča država bo prejela najmanj 15 bonov. Nadaljnji štirje razpisi v okviru pobude WiFi4EU bodo objavljeni v naslednjih dveh letih.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_sl.htm

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2066_en.htm in https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-wifi4eu

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 6/4

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je bil torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Odprt četrti razpis Interreg Europe 6/5

Od 7. maja dalje je odprt razpis za prijavo projektov za program Interreg Europe. Razpisna dokumentacija za četrti javni razpis je na voljo na spletni strani programa Interreg Europe. Program je v prvi vrsti namenjen nosilcem ali izvajalcem javnih politik, ostale institucije so strokovna podpora. Osnovno orodje programa je zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj ter dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na naslednjih vsebinskih področjih: raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, konkurenčnost MSP, nizkoogljično gospodarstvo ter okolje in učinkovita raba virov. Razpis bo odprt do 22.6.2018.

Poziv EU Komisije – Evropska prestolnica pametnega turizma 6/7

V skladu s pripravljalnim ukrepom, ki ga je predlagal Evropski parlament, je Evropska komisija objavila natečaj za podelitev naziva Evropska prestolnica pametnega turizma. Ta nova pobuda nagrajuje evropska mesta in jim daje priložnost, da svoje vzorne prakse delijo kot pametne turistične destinacije.

Pobuda bo predstavila dosežke turističnih destinacij po vsej EU na naslednjih področjih:

 • TRAJNOST
 • DIGITALIZACIJA
 • KULTURNA DEDIŠČINA IN USTVARJALNOST
 • DOSTOPNOST

Dve mesti, ki prikazujeta najbolj inteligentne, inovativne in vključujoče rešitve na vseh omenjenih področjih, bosta nagrajeni z nazivom “Evropska prestolnica pametnega turizma 2019”.

Dodatna štiri mesta bodo prejela nagrade European Smart Tourism za izjemne dosežke v posameznih kategorijah, navedenih zgoraj.

Za prijavo uporabite spletno stran na spletnem mestu SmartTourismCapital.eu do 30. junija 2018 ob 16. uri po srednjeevropskem času.

Več v priponki (v angleškem jeziku)ECOST_Factsheet_EN

NOVICE DRUGIH

Doseganje ciljev EU pri  vključenosti  otrok v predšolsko vzgojo 7/1

Evropska komisija je  danes, 8.5.2018  objavlja poročilo o barcelonskih ciljih za visoko kakovostno in cenovno dostopno otroško varstvo. Države članice EU so v povprečju dosegle cilj o vsaj 33% vključenosti otrok starih do 3 let v vrtec. So tudi na dobri poti, da dosežejo 90% vključenost otrok starejših od 3 let  v predšolsko vzgojo. Te cilje je leta 2002 določil Evropski svet in  so ključni del strategije Evropske komisije, s katero želi Evropska Unija omogočiti ženskam polno vključitev v trg dela.

Cilj 33% vključenost otrok do 3 let je sicer doseglo le 12 držav članic, medtem ko mora ostalih 16 še narediti nekaj pomembnih korakov k doseganju zastavljenega cilja. Po podatkih sta napredovali Malta in Romunija, nazadovale pa Grčija, Francija in Združeno kraljestvo.

Danska je več kot podvojila ciljni znesek, ki zagotavlja otroško varstvo 70% malčkom. V nekaterih državah kot na Slovaškem, Češkem in Poljskem je stopnja vključenosti manj kot 10%, v  Grčiji, Bolgariji, Litvi, na Madžarskem, Hrvaškem in v Romuniji pa manj kot 20%. Slovenija sodi med prvih nekaj najuspešnejših držav, saj v vključenosti malčkov v predšolsko vzgojo zaseda 6 mesto.

Države članice so dosegle tudi zaželeno 90%  vključenost otrok v drugi starostni skupini. Najuspešnejše so Belgija, Švedska, Danska in Španija. V teh državah  so otroci v tem starostnem obdobju v predšolsko vzgojo vključeni 95%. Slovenija sicer presega 90% stopnjo vključenosti in zaseda 12. mesto med vsemi članicami EU.

Razlogi, zaradi katerih otroci niso vključeni v predšolsko vzgojo so naslednji (kot jih ocenjujejo starši): finančni razlogi, razdalja do vrtca, zasedenost vrtca, neustrezni odpiralni čas, slaba kvaliteta. Slovenski straši kot ključen razlog za nevključitev otrok v predšolsko vzgojo omenjajo finančne razloge (7,7%), pa tudi pomanjkanje prostora (4,7%).

Povzeto po:    http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=625317

Obvestilo o spremembi spletnega mesta za dostop do podatkov o prostorskih aktih 7/2

S strani Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja smo prejeli obvestilo, da je kot upravljavec prostorskega informacijskega sistema prenovil storitve za dostop do podatkov o prostorskih aktih.

Novosti in spremembe so naslednje:

 1. Spletno mesto http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/ se ukinja.
 2. Podatki iz postopkov priprave in sprejemanja prostorskih aktov so po novem dostopni na spletnem mestu https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/.
 3. Podatki iz tekstualnega in grafičnega dela veljavnih prostorskih aktov so po novem dostopni na spletnem mestu https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/.

Ob tem vas seznanjamo, da je ministrstvo vzpostavilo javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema http://www.pis.gov.si/, preko katerega je omogočen dostop tudi do drugih podatkov in storitev.

Dopis ministrstva najdete TUKAJ.

Za več informacij oziroma pomoč se lahko obrnete na e-naslov mop.pis@gov.si ali na telefonsko št. 01 478 74 15.

 

Vzpostavljeno je javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema 7/3

Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema, ki je dostopno na naslovu http://www.pis.gov.si/.

Preko tega mesta odpirajo podatke, ki jih na ministrstvu vodijo in vzdržujejo v okviru spremljanja postopkov priprave prostorskih aktov ter izdaje upravnih aktov s področja graditve objektov (gradbena in uporabna dovoljenja). S tem prvič na enem mestu omogočajo vsakomur dostop do podatkov o prostorskih aktih in upravnih aktih s področja graditve.

Osrednja storitev, ki je dostopna preko spletnega mesta, je grafični pregledovalnik, ki omogoča vpogled v osnovne prostorske podatke o veljavnih državnih prostorskih načrtih, namenski rabi prostora iz veljavnih občinskih prostorskih načrtov in prostorskih redov občin, omejitvah v prostoru ter v podatke o gradbenih in uporabnih dovoljenjih, ki se evidentirajo od 1. 6. 2015 naprej. Preko spletnega mesta je omogočen tudi vpogled podrobnejše podatke o prostorskih aktih, med drugim tudi v arhivsko dokumentacijo državnih prostorskih načrtov, ki so jo digitalizirali v okviru programa projektov eProstor. Za potrebe spremljanja stanja prostorskega razvoja, so vzpostavili in na spletni strani objavili tudi generaliziran sloj podrobne namenske rabe za celotno državo.

Prostorski podatki, ki so na vpogled preko spletnega mesta, so v tem trenutku informativne narave. S programom projektov eProstor ter z novima zakonoma na področju urejanju prostora in graditve objektov bodo do leta 2021 vzpostavili pogoje, da se bodo podatki o vseh prostorskih aktih, gradbenih in uporabnih dovoljenjih, evidentirali na enoten način preko prostorskega informacijskega sistema.

Z odpiranjem podatkov, ki jih zbirajo in hranijo na ministrstvu, želijo potencialnim investitorjem na enem mestu omogočiti dostop do tistih prostorskih podatkov, ki so ključnega pomena za sprejemanje odločitev v začetnih fazah investicijskih namer. Odprti podatki bodo v pomoč prostorskim načrtovalcem in projektantom, delavcem na upravnih enotah, nosilcem urejanja prostora in politikom pri sprejemanju odločitev o prostorskem razvoju na občinski in državni ravni.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.