V TEM TEDNU STA PRAZNOVALI OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČRENŠOVCI IN VRHNIKA, V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINE KOMENDA, RIBNICA NA POHORJU, TRZIN IN VRANSKO.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

O nižanju stroškov občin na sestanku z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za okolje in prostor 1/1

Sestanki za zniževanje stroškov občin, so v tem tednu potekali v torek 7. maja, ter v četrtek 9. maja.

V torek 7. maja so bili na sestanku z Ministrstvom za obrambo obravnavani trije zakoni in sicer Zakon o gasilstvu, pri katerem je bilo izpostavljeno, da občinske gasilske enote preko pogodbe opravljajo delo za državo (GEŠP-i). Na sestanku je bilo izpostavljeno, da je že vrhovno sodišče leta 2006 odločilo, da gre za nalogo države, ter da mora država zagotoviti tudi sredstva za njihovo delovanje. Ministrstvo za obrambo (MO), kot tudi Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) sta nasprotovala predlogu, da bi se sofinanciralo oziroma na državo preneslo stroške dela (sedaj se sofinancira samo nakup opreme). Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo na MO in URSZR preverili možnost povečanja sofinanciranja GEŠP-ov. Tako bi se odpravile anomalije, kjer država za delovanje enote nameni zgolj 4% celotnega proračuna, medtem ko se kar 30% intervencij izvede za naloge v okviru GEŠP. Pri Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč je bil podan predlog, da se odpravi pogoj (17. člen) v katerem je občina upravičena do dodelitve sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč le v primeru, da je v tekočem letu že porabila proračunsko rezervo v višini 1,5% primerne porabe. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se ta predlog poda na sestanku z MOP-om, saj je navedeni zakon v njihovi pristojnosti. Pri Zakonu o varstvu pred naravnimi nesrečami je bilo dogovorjeno, da se sirene (še ne-prevzetih je 699 siren) od občin prevzamejo v roku 3 let (cca 230 na leto).
Pod točko razno je bilo izpostavljena zaveza MO, da bodo občinam povrnili 140.000 €, ki so jih občine v letu 2018 porabile za izplačilo dodatka poklicnim gasilcev, v skladu s stavkovnim dogovorom. Predstavnika MO in URSZR sta prav tako predstavila skupne aktivnosti za pripravo skupnega zavarovanja za gasilce (osebe, objekte, opremo in avtomobile).

V četrtek 9. maja je potekal sestanek s predstavnicami in predstavniki Ministrstva za zdravje. Na sestaku so bili obravnavani predlogi občin za nižanje stroškov ali urejanje problematike na področju Zakona o lekarniški dejavnosti (podeljevanje kocesij (problematizitrali smo ureditev v zakonu ter zahetvali, da se podejevanje kocesij na podorčju zdravstva uredi smisleno podobno, kot je urejeno podeljevanje koncesij na vseh drugih podsročjih). Govorili smo o prenosu obveznega zdravstvenega zavarovanja za nekatere kategorije prebivalstva na državo ( pristojna ministrstva naj bi se na sestanku 10.5.2019 dogovorila o prehodnem obdobju v letu 2019, v letu 2020 naj bi to nalogo v celoti prevzela država), podobno velja za mrliško pregledno službo. Ministrstvo za zdravje je na sestanku želelo pridobiti podporo občin, da se spremembe uveljavijo z rednimi sistemskimi spremembami, vendar smo tako predstavnice in predstavniki občin kot MJU temu odločno nasprotovali.

Sledil je sestanek s predstavnicami in predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Na sestanku so bile obravnavani predlogi občin: status občinskega urbanista v Zakonu o urejanju prostora, inšpekcijski nadzor iz Gradbenega zakona, ureditev celotnega področja stanovanjskih subvencij, ureditev sistema nadzora zvočnih naprav na prireditvah. Glede stanovanjskih subvencij so povedali, da pripravljajo celovito spremembo stanovanjskega zakona, ta naj bi na drugačen način opredelil obveznosti države in občin pri subvencijah najemnin (država bi prevzela subvencioniranje neprofitnh najemnin, občine bi ohranile suuvencioniranje tržnih najemnin). Govorili smo tudi o problemih, s katerimi se soočajo občine glede inšpekcijskega nadzora nad nezahtevnimi in enostavnimi objekti. Pričakovanja občin so glede tega različna, so si pa občine enotne, da mora zakon omogočati preverjanje pravice gradnje, čemur so sicer predstavniki ministrstva nasprotovali. Ministrstvo je pripravilo spremembe gradbenega trojčka, o tem bo več govora na usklajevalnem sestanku v naslednjem tednu. Glede pogojev za občinskega urbanista so prisotni naleteli na razumevanje, vendar ne preveč veliko pripravljenost na spremembe. So pa bili tudi predstavniki MJU odločni, da zakonodaja ne more rtako podrobno določati merila in kriterije zaposlovanja v občinah, še posebej ne, da določa obvezno članstvo in letno plačevanje licenc. V nadaljevanju bomo iskali model, ki bo za občine sprejemljiv, na njem bomo občine vztrajale.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPPN 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ugotavlja, da so nekatere občine že začele s pripravo in sprejemanjem občinskih podrobnih prostorskih načrtov oziroma njihovih sprememb in dopolnitev (v nadaljnjem besedilu: OPPN) po postopku, ki je predpisan z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2). Ker so bile pri tem ugotovljene določene nepravilnosti, občine pa so na ministrstvo naslovile tudi številna vprašanja glede postopka, je ministrstvo pripravilo usmeritve za postopek priprave in sprejetja OPPN v skladu z ZUreP-2, ki veljajo do vzpostavitve elektronskega poslovanja na področju prostorskega načrtovanja (v nadaljnjem besedilu: vzpostavitev elektronskega poslovanja).

Usmeritve MOP.

Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 2/2

Ministrstvo za javno upravo je z namenom zagotovitve enotnega ravnanja proračunskih uporabnikov pripravilo pojasnilo glede odločanju o sredstvih za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela na podlagi 22.d člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS in na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence.

Pojasnilo pripenjamo TUKAJ.

Svetovanje Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti 2/3

Ministrstvo za finance ima v okviru Direktorata za proračun organiziran Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti, ki izvaja oz. spremlja izvajanje sistemske javnofinančne zakonodaje in druge zakonodaje, ki se nanaša na financiranje lokalnih skupnosti. Na občine so naslovili dopis z obvestilom, da lahko vaša specifična vprašanja z vidika delovanja ali nejasnosti, ki izhajajo iz delovnega področja ministrstva (priprava in izvrševanje občinskega proračuna, pomoč pri tehničnih težavah v sistemih in aplikacijah za sporočanje podatkov,..), naslovite na njihov naslov gp.mf@gov.si.

Dopis MF.

Predlog sprememb Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po vetrolomu in Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po žledu v letu 2014 2/4

Obveščamo, da smo prejeli v obravnavo:

 1. Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu  iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (besedilo TUKAJ)
 2. Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (besedilo TUKAJ)

Vaše pripombe ali predloge nam lahko posredujete najkasneje do torka, 14. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o merilih za določitev komunalno opremljenega zemljišča 2/5

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek Pravilnika o merilih za določitev komunalno opremljenega zemljišča. Pravilnik določa merila za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča.

Besedilo pravilnika najdete na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge na osnutek Pravilnika nam lahko posredujete do četrtka, 23.5.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike.

Z zakonom se predlaga sprememba treh zakonov s področja zemljiške politike, katerih vsebine so medsebojno povezane: Zakona kmetijskih zemljiščih, Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 2/7

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva.

Z zakonom se določa pravica javnih raziskovalnih in izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvajajo javno veljavne programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja ali pa izvajajo raziskovalno oziroma znanstveno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva do brezplačnega upravljanja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči v obsegu, ki je potreben za izvajanje pedagoških procesov.
Javni zavodi morajo gospodariti s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki jih imajo v upravljanju po načelu gospodarnosti in načelu preglednosti ter teh zemljišč ne smejo dati v najem oz. zakup.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave 2/8

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli v pregled Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. V predlogu zakona se uvajajo naslednje spremembe:

 • Uprave enote prevzamejo vlogo ARSO in odločajo o sprejemljivosti posega v naravo s smislu Direktive o habitatih
 • Zavod RS za varstvo narave postane obvezen mnenjedajalec v postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja.
 • Predlog Zakona na novo ureja obveznost pridobivanja naravovarstvenih pogojev pred izdajo mnenja o sprejemljivosti posega
 • Predlog zakona nadgradnja področja gojitve živali (nedvoumna in jasna opredelitev naključno razmnoženih živali kot nelegalno pridobljene živali, prepoved gojitve določenih živali, časovna omejitev dovoljenja za gojitev)
 • Podrobnejša ureditev in regulacija splošne in posebne rabe delov narave
 • Ureditev odškodnin zaradi povzročitve škode po zavarovanih vrstah (jasnejša določitev pravil glede odškodninske odgovornosti)
 • Ureja se področje invazivnih vrst
 • Predlaga je dopolnitev določb, ki se nanašajo na ureditev vožnje v naravnem okolju (opredeljuje se pojem naselja, omogoča se vožnja z vozili na motorni pogon brez določanja namenske rabe, določa se, da je parkiranje v 5m pasu dovoljeno – razen če lastnih to izrecno prepoveduje z zaporo ali napisom, ureditev možnosti organiziranja javnih prireditev vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, dopolnjena je tudi določba glede prepovedi vožnje s kolesom)
 • Novost je širitev pristojnosti naravovarstvenega nadzornika za ustavitev voznika kolesa
 • Novost predstavlja možnost, da lahko tudi lokalne skupnosti izvajajo neposredni nadzor, če to želijo in se o tem sporazumejo z ministrstvom. Predlagano je izvajanje neposrednega nadzora v okviru izvajanja nalog občinskega redarstva. Ustrezno zakonsko podlago za to predstavlja določba v 3. členu Zakona o občinskem redarstvu, ki med področji delovanja občinskega redarstva navaja tudi področje naravne dediščine. Na podlagi tako določenih izvajalcev neposrednega nadzora in sklenjenih dogovorov bo minister  javno objavil prikaz območij s seznamom posameznih izvajalcev neposrednega nadzora.

Celoten predlog zakona si lahko preberete na tej povezavi, neuradno prečiščen osnutek zakona (z novimi členi pa tukaj).

Vabimo vas, da pripombe in predloge za skupni odziv občin preko SOS pošljete do srede, 5. junija 2019 na e-naslov info@skupnostobcin.si.

Dodatno:

Med drugim je v noveli zakona zajeta tudi ureditev področja invazivnih tujerodnih vrst, kot posledica uveljavitve Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

V noveli zakona so vključene ključne določbe, ki so zakonske narave, podrobneje pa so aktivnosti vezane na invazivne tujerodne vrste opredeljene v osnutku Uredbe o izvajanju Uredbe 1143/2014/EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Iz MOP vabijo na predstavitev in razpravo o spremembah predpisov s področja ohranjanja narave vezanih na invazivne tujerodne vrste, ki bo v torek 21. 5. 2019. Prosimo vas, da interes za udeležbo sporočite na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 2/9

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, s katerim se povečuje učinkovitost pravnega varstva, neodvisnost DKOM in uvaja polno sodno varstvo.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge pričakujemo do četrtka, 6. junija 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

16.5. / Javne službe, koncesije in javno zasebno partnerstvo 3/1

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor organizirata posvet, na katerem boste lahko izvedeli več o javno zasebnem partnerstvu in koncesijah na področju gospodarskih javnih služb. Potekal bo 16. 5. 2019 med 10.00 in 14.30, v M Hotelu na Derčevi ulici 4 v Ljubljani.

Mehanizem javno zasebnega partnerstva lahko poveča učinkovitost sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, prinese kakovostne storitve in nižje stroške, porazdeli lahko tveganje pri izvajanju javnih služb in pritegne sredstva iz zasebnega sektorja in EU. Za zagotovitev tako pozitivnih rezultatov za lokalno skupnost pa je potrebno ustrezno urediti pravna razmerja, vzpostaviti učinkovit nadzor in zaščiti javni interes, ne da bi pri tem zatrli zasebnega.

Pridobitvi kompetenc na tem področju je namenjen naš posvet – oglejte si program dogodka.

 

16.5. - 17.5. / 4. mednarodna konferenca Circular Change 3/2

Pridružite se pisani mednarodni družbi soustvarjalcev zdaj že 4. Circular Change konference v četrtek 16. in v petek 17. maja 2019 v Mariboru. Častni pokrovitelj dogodka predsednik Vlade gospod Marjan Šarec bo nagovoril zbrane deležnike, ki skupaj gradimo skupnost nosilcev krožnega gospodarstva v Sloveniji, regiji, Evropi in svetu.
4. konferenca premika meje v smeri »manj besed, več dejanj«. Obvladovanje klimatskih sprememb, doseganje Ciljev trajnostnega razvoja in zaveza Slovenije, da zagotovimo kakovost bivanja za vse, potrjujejo nujnost prehoda iz linearnih v krožne modele poslovanja. Kaj pa se dejansko dogaja na terenu?

Letos je konferenca usmerjena na konkretne primere iz prakse. Prvi dan dogodka jih bodo predstavili voditelji domačih in mednarodnih podjetij, ki delujejo v panogah izpostavljenih kot ključnih za krožni prehod v Kažipotu prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije – prehrambni sistem, predelovalne dejavnosti, mobilnost in lesno-predelovalne dejavnosti. Poudarek bo tudi na kreativnih industrijah.

Osrednji del drugega dne pa bo razprava, ki povezuje akademski, politični in gospodarski pogled mednarodnih odločevalcev na scenarije, ki odgovarjajo na izziv mladih: Nimamo planeta B! Nizozemska kot država v fokusu in krožne zgodbe iz Slovenije in sveta bodo zaokrožile dogodek s konkretnimi pobudami za povezovanja in sodelovanja.

Pridružite se krožnim akterjem v Mariboru, v prostorih Maribox, 16. in 17. maja 2019.

Občine še posebej vabimo k udeležbi 2. dan, 17. maja, saj bomo iz Skupnosti občin Slovenije predstavili Akcijski načrt projekta CircE, za učinkovitejše upravljanje z viri, ki so ključni za turizem.

V dveh dneh na dogodku pričakujemo okoli 400 udeležencev iz več kot 20 držav, ki bodo vključeni v soustvarjanje trajnostnih, krožnih rešitev usmerjenih v tukaj in zdaj.

Zakaj je to dogodek za vas:

• Več kot 30 izjemnih govorcev – iz Evrope, Japonske, Brazilije in ZDA – izkoristite priložnost za osebna srečanja.
• V središču konkretni poslovni krožni primeri: Pivovarna Laško Union (Heineken Int.), Butan Plin, Aquafil, Skaza in številni drugi.
• Nizozemska – država v fokusu – kako je postala »krožni epicenter« Evrope.
• Vključujoče in povezujoče vzdušje – mladi protestniki, globalni voditelji, prebojni kreativci, uspešni gospodarstveniki, slovenski in evropski politiki.
• Ključni dogodek na temo krožnega gospodarstva v regiji po navedbi World Economic Forum in del programa EU Green Week 2019.
• Predavanja, razprave, predstavitve, razstave, mreženje in sproščeno druženje.

UDELEŽBA NA KONFERENCI JE BREZPLAČNA.
Program in registracije na www.circularchange-conference.com

CC Konferenca – Klučne informacije

29.5. / Predstavitev primerov javnega naročanja inovativnih rešitev in akcijskega načrta kompetenčnega centra 3/3

Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Zavod Tehnološka mreža ICT (Zavod TM ICT) sta projektna partnerja na transnacionalnem projektu PPI2Innovate (program Interreg Srednja Evropa), katerega namen je krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe JNI.

V okviru projekta PPI2Innovate so projektni partnerji iz šestih srednje evropskih držav razvili nacionalno prilagojene PPI2Innovate pripomočke za zdravje, energijo in informacijsko — komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki lahko naročnikom služijo kot pomoč pri pripravi javnega naročanja inovativnih rešitev.  Vsi trije navedeni pripomočki so v šestih jezikih (tudi v slovenščini) dostopni na spletni strani projekta PPI2Innovate: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html#Publications

Projekt PPI2Inovate se letos zaključuje, zato ob tej priložnosti Zavod TM ICT v sodelovanju z MJU in Skupnostjo občin Slovenije (SOS) organizira PPI2Innovate dogodek — delavnico za naročnike, kjer bodo predstavljeni primeri izvedenih JNI projektov v Sloveniji ter okroglo mizo na temo priprave akcijskega načrta za vzpostavitev Kompetenčnega centra za JNI (KOC JNI) v Sloveniji. 

Dogodek bo potekal 29.5.2019 od 10.00 do 13.00 v Hiši EU, na Dunajski cesti 20, Ljubljana. Udeležba na dogodku je brezplačna. Plačljivo parkiranje s strani udeležencev je možno za Gospodarskim razstaviščem. Več o dogodku (vabilo, program in prijavnica) je na voljo na spletni strani: https://ejn.gov.si/direktorat/projekti/ppi2-inovative.html

Prosimo vas, da prijavnico pošljete najkasneje do četrtka 23. 5. 2019 na naslov: blaz.flis@gov.si

Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na naslov: majda.potokar@ict-slovenia.net

DOgodek se izvaja s podporo projekta:

 

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 3/4

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

DOGODKI DRUGIH

14.5 / PPI2InNovate days na madžarskem 4/1

Vodilni partner projekta PPI2Innovate (program Interreg Srednja Evropa) Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. (CTRIA) vljudno vabi na 3. mednarodno konferenco PPI2Innovate Days, ki bo v torek 14.5.2019 od 9.00 do 15.50 v Székesfehérváru na Madžarskem.

Več informacij o mednarodni konferenci je na voljo na tej spletni strani.

Mednarodna konferenca je brezplačna. Potne stroške in stroške nočitve si krije vsak udeleženec sam.

Za podrobnejše informacije o konferenci se obrnite na organizatorja CTRIA.

 

16.5./ Mednarodni dan svetlobe 4/2

16. maja bo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekal dogodek ob mednarodnem dnevu svetlobe. V okviru tega dogodka bodo organizirali tudi okroglo mizo z naslovom »Ali res potrebujemo tako osvetljene ceste in ulice?«. Tematika okrogle mize bo posebej zanimiva predvsem za občine, zato vljudno vabljene.

Vabilo in program.

Svojo namero sodelovanja pri dogodku v kakršnikoli obliki predhodno sporočite na naslov: matej.kobav@fe.uni‐lj.si.

Več o mednarodnem dnevu svetlobe v Sloveniji: http://www.sdr.si/sl/dansvetlobe.html.

16.5. / Zeleno je dobro: novi trendi in priložnosti pri načrtovanju 4/3

V imenu ZRC SAZU vas vljudno vabimo na nacionalno okroglo mizo »ZELENO JE DOBRO«: novi trendi in priložnosti pri načrtovanju, upravljanju in vzdrževanju mestnih zelenih površin, ki se bo odvila v četrtek, 16. maja 2019 ob 10.00, v  dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU v Ljubljani (Gosposka ulica 16).

Namen okrogle mize je predstaviti  primere dobrih praks in nove trende pri načrtovanju, upravljanju in vzdrževanju zelenih površin (parkov, zelenic, skupnostnih vrtov, zelenih streh, zelenih sten, obrežij ipd.) ter se z vami pogovoriti, kje so priložnosti za uporabo zelenih površin kot socialnega prostora za oblikovanje in delovanje skupnosti  (dobro počutje ljudi) ter trajnostnega vira za zmanjševanje onesnaženosti zraka, ohranjanje ekološkega ravnovesja, spodbujanje biotske raznovrstnosti, zmanjševanje hrupa ter izboljšanje kvalitete življenja. Novi pomeni zelenih površin pri načrtovanju prostora zahtevajo tudi nove pristope in reševanje novih izzivov. Katerih?

Več o programu in povabljenih gostih lahko preberete tukaj. 

Nacionalna okrogla miza je organizirana v okviru mednarodnega evropskega projekta UGB_ mestne zelene površine(več: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html;  https://ikss.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/urbani-zeleni-pasovi-pametni-integrirani-modeli-za-trajnostno-upravljanje-z#v), pri katerem smo sodelavci ZRC SAZU izdali priročnik »ZELENO JE DOBRO: načrtovanje urbanih zelenih površin z ljudmi, ne za ljudi«. Na okrogli mizi bo možno priročnik tudi dobiti.

Po zaključku okrogle mize (predvidoma ob 12.00) bo sledilo druženje s pogostitvijo. Zaradi lažje organizacije Vas vljudno prosimo, da svojo prisotnost potrdite na e-mail: petra.kolenc@zrc-sazu.si ali jasna.fakin@zrc-sazu.si do torka 14. maja 2019.

20.5. - 10.6. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah – GDPR in varstvo osebnih podatkov 4/4

Obveščamo vas, da bo od 20. maja do 10. junija potekalo usposabljanje zaposlenih preko SmartDPO e-učilnice za občine, ki je prilagojena usposabljanju zaposlenih s področja varstva osebnih podatkov v skladu z GDPR in nacionalno zakonodajo.

Na tretji termin (predvidoma zadnji pred poletnimi počitnicami), se lahko občine prijavite (za vsako občino registrirajo posebno e-učilnico!) do 16. MAJA (NOV ROK).

Prvim osmim občinam, ki so uspešno zaključile e-usposabljanje do 10. aprila, so že bila izdana poročila o izvedbi, s katerimi lahko dokazujejo skladnost z GDPR. Po navdušenju zaposlenih se je iz ene od občin v e-učilnico vključila celo županja!

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete tukaj. Prilagamo tudi prijavnico. Prijavite se tako, da prijavnico pošljete na naslov petra.avsec@dataofficer.si. Za več informacij o izvedbi e-usposabljanja so dosegljivi na tel. št. 041 314-400 in 041 325-479.

Občine, članice SOS, imate 15 % popust pri ceni na zaposlenega, stranke Dataofficer (DPO) in SOS (DPO) pa 35 % popust. S posamezno občino se je možno dogovoriti tudi za dodatni količinski popust v primeru večjega števila udeležencev (nad 50).

23.5./ Konferenca SONARAVNE REŠITVE (ODPADNE IN POPLAVNE VODE, ZELENA MESTA) 4/5

23.5.2019 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organizirana mednarodna konferenca, ki bo zlasti odgovarjala na vprašanja okoljskih izzivov lokalnih skupnosti, ki jih lahko rešujemo na sonaravni način:

 • čiščenje odpadnih voda,
 • zadrževanje poplavnih voda,
 • upravljanje vode za večnamensko uporabo,
 • zelena mestna infrastruktura in
 • zelene javne stavbe.

V popoldanske delu bomo odgovarjali na Vaša konkretna vprašanja, zato se o možnostih brezplačne izdelave idejne rešitve pozanimajte že prej!

Na konferenci bodo predstavljeni konkretni primeri iz evropske prakse. Predavali bodo priznani evropski strokovnjaki naravnih rešitev.

REZERVIRAJTE SI 23. MAJ 2019 ŽE DANES!

Več informacij na spletni strani (kliknite).

Prijave (kliknite).

 

25.5. / Vabilo na sejem bučnih olj Alpe-Jadran 4/6

Vabimo vas na 2. Mednarodni sejem bučnih olj Alpe-Adria, ki bo potekal

25. maja 2019 v Varaždinu, z začetkom ob 10.00 uri

v prostorih Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin.

 

Predviden program:

10:00  – Otvoritev razstave
10:20  – Dr.sc. Sandra Balbino – Fakulteta za prehrambeno tehnologijo in biotehnologijo
11:00  – Razlaga rezultatov vrednotenja – Bioinstitut d.o.o., Čakovec
11:30  – Razglasitev najboljših olj, podelitev diplom in priznanj
12:00 – Degustacija bučnega olja in sladic
od 09:00 – prodaja bučnega olja pred palačo Varaždinske županije

Analiza in vrednotenje olja bo izvedena v skladu z zahtevami HRN EN ISO / IEC 17025: 2007. Analizirali bodo kemično sestavo olja; sestavo maščobnih kislin, proste maščobne kisline, … in opravili senzorično analizo; okus, vonj, …. Najbolje ocenjeno olje (prvak razstave) bo dobilo denarno nagrado v višini 2.000 EUR.

O možnostih sodelovanja na ocenjevanju bučnih olj smo iz Skupnosti občin Slovenije neposredno in preko občin že obveščali vse zainteresirane. Veseli nas, da se je vabilu odzvalo več udeležencev od pričakovanj organizatorjev, prijavljenih je skupaj 155 pridelovalcev z 184 vzorci iz Avstrije, Madžarske, Slovenije in Hrvaške. Iz Slovenije je prijavljenih 42 pridelovalcev in 22 različnih občin in sicer:

OBČINA ŠTEVILO PRIJAVLJENIH iz SLO
Gorišnica 6
Moravske Toplice 6
Kidričevo 3
Šalovci 3
Sveta Trojica 3
Puconci 2
Gornja Radgona 2
Gornji Petrovci 2
Ljutomer 2
Središče ob Dravi 1
Rogašovci 1
Sveti Jurij v Slovenskih goricah 1
Dobrovnik 1
Slovenska Bistrica 1
Žalec 1
Litija 1
Ormož 1
Križevci 1
Videm 1
Apače 1
Dornava 1
Murska Sobota 1
SKUPAJ PRIJAV IZ SLOVENIJE 42

Vabimo vas, da skladno z vašim interesom vabilo delite z zainteresiranimi v svoji občini.

30.5./ Strokovni dogodek - NARAVA, IZZIV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 4/7

V četrtek, 30.5.2019 bo potekal strokovni dogodek, kjer bodo prepletli strokovna izhodišča priznanih strokovnjakov dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Nevenka Bogataj, Anton Komat, Anka Lipušček Miklavič, Miro Kristan ter dr. Stanislav Pejovnik s praktičnimi vidiki potenciala trajnostnega razvoja v izobraževanju odraslih.

Prijavite se preko spletne prijavnice najkasneje do četrtka, 23. maja 2019. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Vabilo s programom.

Pri prijavi izpolnite kratko anonimno spletno anketo, ki bo služila kot odlično izhodišče za ugotavljanje razumevanja trajnostnega razvoja ter povezovanja le-tega z izobraževanjem odraslih.

Več informacij najdete tudi na spletni strani.

17.-21.6./ Študijski obisk v Estoniji 4/8

V okviru projekta Europe Goes Local – podpora razvoja in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ki ga tretje leto izvajajo na Movitu, Nacionalni agenciji programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, organizirajo študijski obisk v Estoniji na temo mladinskega dela in participacije mladih.

Predstavnike slovenskih občin, ki se ukvarjajo s področjem mladine, mladinskega dela in participacije mladih vabijo, da se jim pridružite na aktivnosti, ki bo potekala med 17. in 21. junijem 2019. Za predstavnike občin, ki niso vključene v projekt Europe Goes Local, so na voljo 3 mesta.

Stroški udeležbe na študijskem obisku (nastanitev, prehrana in prevoz) so v celoti kriti.

Več informacij najdete v vabilu.

Za udeležbo na študijskem obisku je potrebna prijava preko elektronskega obrazca.

Prijave zbirajo do 10. maja 2019.

 

VLADA RS

30. redna seja 5/1

Uredba o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu. Uredba določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev za ohranjanje kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja. Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1408/2013.

Razlog za spremembo Uredbe je uskladitev le te z novo evropsko zakonodajo, ki določa, da se omejitev na posameznega upravičenca zvišuje iz 15.000 na 25.000 evrov v obdobju treh let, v kolikor država članica vodi centralni register pomoči de minimis. Na podlagi Uredbe bosta izvedena ukrepa: Ukrep I: finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu ter  Ukrep II: finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo.

Sprememba programa financiranja letošnjega državnega proračuna  

Vlada je sprejela spremembo Programa financiranja proračuna RS za leto 2019. Ta je potrebna zaradi sprejetja rebalansa proračuna za leto 2019, ki na novo opredeljuje višino skupnega potrebnega financiranja državnega proračuna v letošnjem letu. Program financiranja upoštevajoč rebalans proračuna določa tudi nov obseg zadolžitve za financiranje izvrševanja državnega proračuna za leto 2019. Po prvotnem programu je obseg potrebne zadolžitve znašal 2.141.481.009,47 evra, po potrjeni spremembi pa znaša 1.890.568.577,80 evra.

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic letošnjih februarskih poplav

Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019. Poročilo obravnava oceno škode na stvareh zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019 na območju Gorenjske, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Severno primorske in Zasavske regije, ki je v 61 občinah povzročilo škodo v višini 46.685.189,65 EUR.

Poročilo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin 

Vlada se je seznanila s Poročilom Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje julij–december 2018 in Programom izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019/20.

Projektni svet ugotavlja, da je večina podatkov o nepremičninah za drugo sistemsko množično vrednotenje zagotovljenih. Ugotavlja tudi, da se je nadzor nad podatki v javnih evidencah okrepil, uredili pa so se tudi inštrumenti, ki omogočajo urejanje podatkov po uradni dolžnosti. Ob zaključku izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja nepremičnin, ki naj bi bil v skladu s predvideno novelo Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) izveden konec marca 2020, bo tako tudi kakovost podatkov o nepremičninah v javnih evidencah primerna ter za potrebe vrednotenja in obdavčitev nepremičnin zadovoljiva.

Projektni svet meni, da sta zamik izvedbe drugega sistemskega vrednotenja in uvedba nove obdavčitve nepremičnin ustrezna, saj bo na ta način zagotovljen dodaten čas za zagotovitev podatkov o vodnih zemljiščih in predvsem podatkov o javni cestni in železniški infrastrukturi, katerih manko sicer ni ovira za množično vrednotenje, temveč predvsem za obdavčitev nepremičnin. Za naslednje cikle množičnega vrednotenja se načrtuje nadgradnja podatkov v evidencah tudi s podatki o dejanski rabi stavbnih zemljišč ter o njihovih razvojnih stopnjah. Ti podatki bodo v prihodnje prispevali h kakovostnejšemu vrednotenju stavbnih zemljišč.

Vmesno poročilo v zvezi s predlogi za zmanjšanje stroškov občin

Vlada se je seznanila z vmesnim poročilom o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. Predlogi, ki zahtevajo spremembe predpisov se nanašajo na poenostavitev postopkov ter na spremembe predpisov z določitvijo minimalnih standardov za občine. Med predlogi pa so tudi takšni, ki zahtevajo spremembo sistemske ureditve, saj naloga presega občinske meje in ima medobčinski in regionalni značaj.
V vseh primerih se bo naloge presojalo tudi z vidika 140. člena ustave, da občine izvajajo lokalne naloge, torej bodo sedanje občinske pristojnosti lahko opredeljene kot državne, s tem pa se bo finančna obveznost iz občinskih proračunov prenesla na državni proračun. Pri doslej predlaganih ukrepih, ki bodo v praksi prinesli znatno razbremenitev občin, je delovna skupina evidentirala približno 31 mio EUR zmanjšanja stroškov občin, ki se nanašajo na družinskega pomočnika, zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in pogrebnin umrlih brez dedičev oz. brez naročnika pogreba. Za druge predloge občinskih združenj, ki še niso povsem usklajeni, izračun višine sredstev oz. stroškov še ni možen. Končna ocena bo znana, ko se bodo ministrstva opredelila do predlogov in pripravila z reprezentativnimi združenji usklajene predloge sprememb predpisov.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Nepovratna in povratna sredstva EKO sklada za občine 6/1

Predstavljamo možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in ugodnih kreditov, ki jih dodeljuje Eko sklad. V nadaljevanju predstavljamo trenutno razpoložljive spodbude, več informacij pa najdete tudi na spletni strani pod zavihkom »Javni sektor«.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli občini za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe. Najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe morajo zagotavljati obnovljivi viri energije. Višina nepovratne finančne spodbude je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotnoizolacijskih materialov in uporabo lesa.

Poleg nepovratnih sredstev za nove skoraj nič-energijske stavbe so občinam na voljo tudi nepovratna sredstva za posamične ukrepe energetske obnove stavb. Višina spodbude znaša 25 % priznanih stroškov naložbe.

Občinam so na voljo tudi nepovratna sredstva za nakup novih okolju prijaznejših avtobusov in komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Cilj spodbud je omogočiti širitev avtobusnih linij mestnega potniškega prometa oziroma na obstoječih linijah zamenjati zastarele avtobuse s sodobnimi, ki imajo nizke emisije ter zamenjati zastarela komunalna vozila s sodobnimi električnimi, plug-in ter plinskimi komunalnimi vozili z nizkimi emisijami prašnih delcev.

Poleg tega so občinam na voljo nepovratna sredstva za električne polnilnice. Eko sklad občinam, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma na zavarovanih območjih, ponuja nepovratne finančne spodbude za električne polnilnice v višini do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo.

Krediti so namenjeni za različne naložbe lokalnih skupnosti v varstvo okolja:

 • naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 • naložbe v zmanjšanje onesnaževanja zraka,
 • naložbe v gospodarjenje z odpadki,
 • na področju varstva voda in učinkovite rabe vode so krediti namenjeni za naložbe v čistilne naprave za komunalne odpadne vode, tehnologije, ki omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pitne vode; naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode, izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne vode; naložbe v gradnjo javnih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavinske odpadne vode, ki se priključujejo na čistilno napravo, in gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih vodovodnih omrežij.

Prilagamo še preglednico z vsemi zgoraj navedenimi spodbudami, ki so na voljo za občine:

KREDITI

JP 56PO16 Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb
JP 61ONS17 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
JP 60LS17 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti

NEPOVRATNE SPODBUDE

JP 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb
JP 50SUB-AVPO17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih avtobusov za izvajanje javnega mestnega potniškega prometu na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
JP 52SUB-JS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja
JP 53SUB-POL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000
JP 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude/pomoči pravnim osebam za električna vozila
JP 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena
JP 60SUB-KVLS17 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
JP 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

 

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 6/3

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

Odprt poziv za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020 6/4

Prejeli smo obvestilo Evropske komisije, GD GROW o odprtju razpisa za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020.

Evropska prestolnica pametnega turizma je pobuda EU, ki priznava izjemne dosežke evropskih mest kot turističnih destinacij v štirih kategorijah: trajnost, dostopnost, digitalizacija ter kulturna dediščina in ustvarjalnost. Njen cilj je spodbujanje pametnega turizma v EU, mreženje in krepitev destinacij ter olajšanje izmenjave najboljših praks.

Pobuda „Evropska prestolnica pametnega turizma“ temelji na predlogu Evropskega parlamenta, ki je zagotovil financiranje za obdobje 2018–2019 s pripravljalnim ukrepom. Izvaja jo Evropska komisija. Namen pobude je okrepiti inovacijski razvoj, ki ga ustvarjajo turizem v mestih EU in njihovi okolici, povečati njihovo privlačnost ter okrepiti gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Njegov namen je tudi vzpostaviti okvir za izmenjavo najboljših praks med mesti, ki sodelujejo v natečaju, ustvariti priložnosti za sodelovanje in nova partnerstva.

Ob prijavi za evropsko prestolnico leta 2020 naziv Smart turizem, morajo mesta pokazati svoje inovativne turistične prakse na štirih področjih: dostopnost, trajnost, digitalizacija, kulturna dediščina in ustvarjalnost.

Prijave bodo najprej ocenile skupine neodvisnih strokovnjakov.  V drugem koraku bo do 10 mest, uvrščenih v ožji izbor, pozvano, da predstavijo kandidaturo svojega mesta pred evropsko žirijo. Evropska žirija bo izbrala dva zmagovalca, evropski prestolnici pametnega turizma 2020, ki jih bo predstavila oktobra 2019 na podelitvi nagrad.

Za prijavo je potrebno izpolniti spletni obrazecRok za prijavo je 10. maj 2019.

Pobuda je odprta za mesta v EU z več kot 100.000 prebivalci. V državah, kjer nobeno mesto nima več kot 100.000 prebivalcev, se lahko prijavi največje mesto. Za več informacij si oglejte Vodnik za prijavitelje.

Za več informacij o Evropski prestolnici pametnega turizma se lahko zainteresirani prijavijo na novice ali pa spremljajo na Facebooku ali Twitterju.

Kontakt

Evropski sekretariat Sekretariata za pametni turizem: Antigoni Avgeropoulou, info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390.

 

Program ESPON objavil razpise za izvedbo treh ciljnih raziskav 6/5

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON je objavil razpise za izvedbo treh ciljnih raziskav programa ESPON in Alpski atlas. ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico. Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Razpisi za izvedbo ciljnih raziskav

Odprt je 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE 6/6

Program Interreg CENTRAL EUROPE je objavil specifičen kapitalizacijski razpis, ki bo odprt do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

7 TEM SC SPECIFIČNI CILJI (SC)
1.        Industrija 4.0/ napredna proizvodnja 1.1.        Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
2. Socialno podjetništvo 1.2 Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
3. Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb 2.1 Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
4. Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih 2.3 Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
5.Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj 3.1 Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
6. Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe) 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
7. Dostopnost odročnih in mejnih območij za  povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči 4.1 Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

Priporočamo, da si natančno preberete razpisno dokumentacijo, ker je razpis zelo ozko profiliran.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 6/7

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/8

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 6/9

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Inovacije, podjetništvo in trajnostni razvoj 7/1

Inovatorji, predavatelji, predstavniki podjetij, partnerji projektnih konzorcijev programa transnacionalnega sodelovanja Interreg Podonavje, študenti in ostali interesenti so se 9. aprila zbrali na mednarodni konferenci z nazivom “Danube: Innovation in flow” na temo ekološko naravnanih inovacij, krožnega gospodarstva, trajnostnega upravljanja z energijo in odpadki ter ostalih vsebin, ki so bile razvite v okviru projekta Eco-innovatively connected Danube region (EcoInn Danube).

Dogodek je organizirala gospodarska zbornica Vratsa, ki je na projektu EcoInn Danube sodelovala kot partnerska organizacija. Poleg predstavitev rezultatov projekta EcoInn Danube je dogodek služil kot odlična priložnost za povezovanje aktivnosti in projektov, ki nagovarjajo teme kot so inovacije, podjetništvo in trajnostni razvoj. Na dogodku so svoje izdelke in storitve predstavila tudi nekatera inovativna podjetja iz Bolgarije, denimo podjetje Playground Energy, ki je razvilo otroška igrala, ki ob uporabi proizvajajo električno energijo, predstavila pa so se tudi podjetja Geocycle Bulgaria, BalBok energy in Vadima.

Več v tej priponki.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.