V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI VRHNIKA, VRANSKO, KOMENDA IN TRZIN.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Večnamenski objekt v Famljah – 2. faza (Občina Divača) 1/1

Izvedba: 2019 – 2022
Financiranje: občinska sredstva, sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin in EKO sklad
V okviru projekta se je izvedla prenova in rekonstrukcija nekdanjega objekta LIV Famlje oz. starega rudarskega poslopja, ki je bilo okoli leta 1900 zgrajeno za potrebe rudnika črnega premoga v Famljah. V bistvu se je nadaljevala faznost prenove objekta.
V 1.fazi je Občina Divača odkupila objekt in v letu 2016 začela s prenovo. V tem letu je potekala rekonstrukcija obstoječega ostrešja. Poleg menjave ostrešja in strehe se je izvedla tudi protipotresna sanacija objekta. Stroške nakupa objekta in navedenih del je takrat v celoti financirala občina Divača.
V 2. fazi, od leta 2019 dalje, pa je potekala energetska sanacija in prenova notranjega dela objekta, ki je vključevala izdelavo novih prostorov, inštalacij, tlakov, stavbnega pohištva, fasade in čistilne naprave. Prenovljen projekt ima tako večnamensko dvorano, narejen bo tudi muzej rudarstva in urejene spremljevalne dejavnosti.

NOVICE SOS

Izvedli izobraževanje na temo uporabe digitalnih medijev Twitter in YouTube 2/1

V organizaciji Skupnosti občin Slovenije je 5. maja 2022 potekalo izobraževanje, kjer smo se osredotočili na komuniciranje preko socialnih omrežij/orodij Twitter in Youtube, spregovorili pa smo tudi o strategiji komuniciranja preko digitalnih medijev. Slušatelji so pohvalili dobro organizacijo in zlasti dobro izbiro predavateljice, z nami je namreč bila predavateljica Petra Hercog, ki je izkušnje pridobivala pred radijskimi mikrofoni, kjer je vodila pogovorne oddaje in jutranji program, v pisarnah, kjer je ustvarjala kreativne marketinške kampanje in organizirala najrazličnejše dogodke, pred televizijskimi kamerami, kjer je odgovarjala predvsem na novinarska vprašanja in seveda pred računalnikom, s katerim ustvarja zanimive tekste, ki vsebinsko bogatijo različne revije in publikacije. Skupaj smo odgovorili smo na bistvena vprašanja kako komuniciramo na Twitterju in kdo je naša ciljna publika, kako se odzivamo na Twitterju, kaj je najpomembnejše pri komuniciranju prek Youtuba ter zakaj se Youtube in Meta ne marata, zakaj potrebujemo digitalno strategijo in kdo naj upravlja z družbenimi omrežji ter kako pripravimo enostavno digitalno strategijo.

Svetovalni odbor za migrante Gradec kot primer dobre prakse dela z migranti 2/2

V okvira projekta EMVI je med 4. in 6. majem 2022 potekalo prvo projektno srečanje v Gradcu. Avstrijski ekipi iz Lustenaua, Dunaja in Gradca (Südwind in Svetovalni odbor za migrante) so se pridružili sodelujoči iz Nemčije, Italije, Grčije in Slovenije. Slovenski partnerji v projektu smo Skupnost občin Slovenije, Mirovni inštitut in Društvo Gmajna. Cilj programa EMVI je omogočiti ali spodbujati politično udeležbo migrantov v petih državah EU.

Izkušnje z delom Svetovalnega odbora za migrante v Gradcu sta prestavila županja mesta Gradec Elke Kahr in mestni svetnik Robert Krotzer, ki sta poudarila pomembnost enakopravne obravnave vseh prebivalcev Gradca. Predstavljena je bila tudi zgodovina ustanovitve sveta in sodelovanje z mestno politiko in upravo. Udeleženci srečanja so se skozi pogovore seznanili z aktivnostmi in izzivi, s katerimi so se v Gradcu začeli spoprijemati že pred tremi desetletji. Od začetka leta 2022 pa so z novo ekipo na področju migrantov in njihove integracije zastavili še višje cilje in zelo aktivno, konkretno delo na terenu. Vodi jih dejstvo, da se o migrantih ne morejo pogovarjati brez migrantov.

ZAKONODAJA

Višja urna postavka za delo upokojencev 3/1

5. maja 2022 je stopila v veljavo novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-G), ki izenačuje višini minimalnih bruto urnih postavk za začasno in občasno delo upokojencev ter začasno in občasno delo dijakov in študentov.

ZUTD-G določa, da bruto urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas (174 ur). Enako je glede višine plačila za delo dijakov in študentov določeno v Zakonu za uravnoteženje javnih financ.

Najnižja urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev bo na podlagi ZUTD-G v 15 dneh določena z odredbo ministra in bo z njeno uveljavitvijo zvišana iz dosedanjih 5,77 evra na 6,17 evra bruto (gre za najnižjo bruto urno postavko za delo upokojencev, dijakov in študentov, delodajalec pa lahko seveda ponudi več). Nova višina bruto urne postavke bo veljala od uveljavitve omenjene odredbe do vključno februarja naslednjega koledarskega leta.

Višina obeh minimalnih bruto urnih postavk se vsako leto usklajuje s spremembo višine minimalne plače.
Poleg navedenega se z ZUTD-G zvišuje tudi znesek najvišjega dohodka za opravljeno začasno in občasno delo, ki ga lahko na letni ravni zasluži upokojenec, in sicer iz trenutno veljavnih 8639,07 evra na 9237,96 evra bruto. Tudi ta znesek se vsako leto usklajuje s spremembo višine minimalne plače.

Obvestilo glede objave novih Splošnih smernic s področja varovanja kmetijskih zemljišč 3/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je objavilo nove splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, in sicer:

– Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov, v katerih se določa oziroma spreminja območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč (št. 3502-63/2020/6 z dne 21. 3. 2022; spremenjeni sta 3. in 4. točka poglavja I. Splošne usmeritve),

– Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov, v katerih se ne določa območij trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč (št. 3502- 3/2021/2 z dne 21. 3. 2022; spremenjeni sta 4. in 5. točka poglavja I. Splošne usmeritve).

Splošni smernici sta objavljeni na spletni strani https://www.gov.si/teme/varstvo-kmetijskih-zemljisc/

Splošni smernici se spreminjata v delu, ki se nanaša na določanje namenske rabe zemljišč, ki so po namenski rabi kmetijska po dejanski rabi pa gozd. Po novem se meja namenske rabe med kmetijskimi in gozdnimi zemljišči ne povzema več glede na dejansko stanje v prostoru.

Hkrati vas obveščamo, da je po novem nosilec za področje gozdarstva izključno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo.

Sprememba Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev 3/3

Obveščamo vas, da je Uprava Republike Slovenije za javna plačila v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Uradnim listom RS razvila nov spletni portal UJP JN Plačila, prek katerega bodo naročniki poročali o izvršenih plačilih iz naslova pogodb, sklenjenih po izvedenih postopkih javnega naročanja. V zvezi z navedenim je bil sprejet tudi Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, ki je dostopen na spletni povezavi TUKAJ.

Naročniki bodo od 1. 1. 2023 dalje prek portala UJP JN Plačila mesečno poročali o izvršenih plačilih iz naslova pogodb. Podatki o izvršenih plačilih, zbrani prek portala UJP JN Plačila, bodo objavljeni na portalu javnih naročil. S povezovanjem portala UJP JN Plačila in portala javnih naročil se bo povečala transparentnost porabe javnih sredstev in javnega naročanja, saj bo zainteresirani javnosti omogočeno sprotno spremljanje izvrševanja vseh pogodb, sklenjenih po izvedenih postopkih javnega naročanja.

Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države 3/4

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Eden izmed predlogov sprememb je, da se v ZOFVI spremeni 46. člen tako, da bi se glasil: ”Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.”

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 19. 5. 2022.

Osnutek Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo 3/5

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo, ki poenostavlja način izračuna odmerjene denarne kazni v postopkih legalizacije objektov, do katerega lahko dostopate TUKAJ. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek v obliki obrazca (tukaj) do srede, 1. junija 2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

Dodatno: Na MOP prosijo, da o javni razpravi omenjenega predpisa seznanite tudi vaše člane in drugo zainteresirano strokovno javnost.

POVPRAŠEVANJE

DOGODKI SOS

11.5. / Lastni viri moči 5/1

Skupnost občin Slovenije organizira 4. modul na temo zajezitve psihosocialnih tveganj z naslovom LASTNI VIRI MOČI, ki bo potekal 11. 5. 2022, med 10.00 in 12.00 preko spletnega orodja Zoom. 

Vas zanima, kako do več energije, do več zdravja in samozavesti? Skozi odraščanje, smo izgubili veliko svoje notranje vere v sebe. Nekje, nekoč smo naredili o sebi veliko prepričanj, ki nam v odrasli dobi ne koristijo več.

Posledica tega je, da smo v stalnem notranjem konfliktu s seboj ali smo dovolj dobri, pametni, sposobni, lepi….Ta notranji konflikt povzroča veliko napetost v telesu in temu se reče stres. Od znotraj gorimo in posledica je izgorelost. Življenjska energija odteka in počasi izgubljamo svoj žar.

Ko se zavedamo te notranje dinamike, začnemo pridobivati nazaj svojo notranjo moč. Da bi jo lažje ponovno osvojili, se bomo na seminarju podrobneje posvetili naslednjim temam:

• priprava na neugodne okoliščine

• obvladovanje čustev

• obvladovanje misli

• skrb za dobro psihofizično kondicijo

O PREDAVATELJICI:

Florence Maria Bratuž ima bogate izkušnje iz vodenja prodaje in regije iz avtomobilske industrije ter svetovanja. Je odlična poznavalka tehnike Procesa prisotnosti, s katero je tudi sama prišla nazaj do notranje motivacije in več življenjske moči. Te izkušnje so jo pripeljale do vloge predavatelja, motivacijsko/inspiracijskega trenerja in coacha nove VinKom miselnosti zakaj delamo to kar delamo. Njene aktivnosti kot svetovalka so usmerjene v boljše medosebne odnose zaposlenih, skladno medoddelčno sodelovanje, notranje motiviran kader skladen z vizijo in poslanstvom podjetja/organizacije in povečanje zavzetosti in kulture odgovornosti.

Vabilo za tiskanje

18.5. / Redna letna skupščina in svečan dogodek ob 30. obletnici delovanja Skupnosti občin Slovenije 5/2

Županje in župani se bodo v sredo, 18. maja 2022, ob 9.30 v Festivalni dvorani Bled srečali na redni letni skupščini Skupnosti občin Slovenije (SOS). Pregledali bodo poročila o delu SOS v letu 2021, načrta dela SOS za leto 2022 in kadrovskega načrta SOS za leti 2022 in 2023 ter se seznanili s poročilom nadzornega odbora SOS. Ob zaključku srečanja bodo obravnavali in sprejemali še finančno poročilo SOS za leto 2021 in finančni načrt SOS za leto 2022 ter predlog popravka članarine za leto 2023. Vabilo lahko preberete TUKAJ.

Delovnemu sestanku bo ob 12. uri sledil svečani dogodek ob obeležitvi 30. obletnice delovanja Skupnosti občin Slovenije. V družbi svečanih govornikov, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in častne članice Skupnosti občin Slovenije Magdalene Tovornik, se bomo sprehodili skozi tri desetletja uspešnega delovanja. Vabilo na svečani dogodek najdete TUKAJ.

Županje in župane prosimo, da se skupščine zanesljivo udeležijo. V kolikor se skupščine ne morejo udeležiti lahko za udeležbo na skupščini pooblastijo pooblaščenca. Informacije o udeležbi zbiramo v sekretariatu SOS na elektronskem naslovu info@skupnostobcin.si in telefonski številki 02 234 15 00, najkasneje do 11. maja.

19.5. / Sklenitev pogodbe o zaposlitvi 5/3

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi pomeni vzpostavitev delovnega razmerja in s tem tudi pričetek izvrševanja medsebojnih pravic in obveznosti delodajalca in zaposlenega.  Pri novi zaposlitvi v občinski upravi oziroma pri drugih delodajalcih v javnem sektorju je treba izvesti predpisan postopek, ki je za uradniška delovna mesta določen v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) in za strokovno tehnična delovna mesta v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Na izobraževanju bo predstavljen postopek zaposlitve, in sicer izvedba javne objave prostega delovnega mesta in izvedba javnega natečaja, akti, ki se izdajajo kandidatom v postopku zaposlitve, pravice neizbranih kandidatov ter vsebina in sklenitev pogodbe o zaposlitvi. Posebej bo pojasnjena razlika pri zaposlovanju za določen in  za nedoločen čas ter pojasnjeni primeri, ko je možno skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas po ZJU in po ZDR-1.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Pogoji za pričetek postopka zaposlitve
9.30 – 10.00 Javna objava prostega delovnega mesta, postopek izbire in akti
10.00 – 10.30 Javni natečaj, postopek izbire in akti
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.15 Pravno varstvo kandidatov
11.15 – 11.45 Vsebina pogodbe o zaposlitvi
11.45 – 12.15 Pogodba o zaposlitvi za določen čas po ZJU in ZDR-1

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

24. 5. / Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil 5/4

Že zaradi pandemije virusa SARS-CoV 2 so se naročniki in ponudniki soočali s spremenjenimi okoliščinami, ki so od njih terjala drugačna ravnanja v postopkih javnega naročanja oziroma spremembe pogodb o izvedbi javnega naročila. Po izbruhu vojne v Ukrajini pa je na trgu nastala situacija, ko se naročniki soočajo z zahtevki po dvigu cen, podaljšanju rokov dobave, zamenjavi blaga, vključitvi podizvajalcev in podobno.

Četudi je znana vsesplošna dražitev in je soočanje z naštetimi primeri pogosto, pa morajo naročniki pristopiti nasproti izvajalcem, upoštevajoč veljavno zakonodajo, predvsem Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je specialni zakon napram ostali zakonodaji.

Na izobraževanju bodo podani napotki o tem, kako pravilno pristopiti k novonastalim razmeram:

 • Zamuda pri dobavi – ali se lahko pogodba spremeni?
 • Podaljšanje veljavnosti pogodbe – kdaj in kako? Kateri dokumenti morajo spremljati morebitno podaljšanje veljavnosti pogodbe?
 • Zaračunavanje pogodbenih kazni – kdaj in kako?
 • Dvig pogodbenih vrednosti – kaj sploh  dopušča 95. člen ZJN-3?
 • Kako v primeru, da je bila določena fiksna cena za dobavo blaga/storitev?
 • Kako naj v bodoče naročniki vključijo varovalke zaradi izrednih dogodkov?
 • Kako vključiti revizije/opcije v javno naročilo?

Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja, ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Zakon o javnem naročanju
9.30 – 10.15 Zamuda pri dobavi, podaljšanje veljavnosti pogodbe, zaračunavanje pogodbenih kazni
10.15 – 10.30 Odmor
10.30 – 11.45 Dvig pogodbenih vrednosti, vključitev varovalk zaradi izrednih dogodkov ter revizije/opcije v javno naročilo
11.45 – 12.00 Odmor
12.00 – 13.15 Praktični primeri, vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

26.5. / Podatki o okolju in javne storitve 5/5

V okviru Tedna podatkov 2022 vas vljudno vabimo na dogodek, posvečen okoljskim podatkom in namenjen občinam in njihovim javnim službam, nevladnim organizacijam ter drugim javnim organizacijam, odgovornim za okolje, javno upravo, digitalizacijo in odprte podatke. Dogodek bo potekal spletno, v četrtek, 26. maja 2022, z začetkom ob 10.00 uri na platformi Zoom.

Z rastjo okoljske ozaveščenosti in digitalizacije državljani pričakujejo enostaven dostop do različnih okoljskih informacij. Kaj jim lahko ponudimo? Kako podatke pridobivajo in uporabljajo občine, kako ARSO, kako NVO-ji, ali med njimi obstaja sodelovanje, izmenjava, sinergije? Ali so oblike podatkov standardizirane, so povezljive, so strojno berljive? To je le nekaj vprašanj, katerim odgovore bi želeli poiskati na dogodku.

Namen srečanja je predstaviti tehnologije, sisteme in procese od zbiranja podatkov, obdelave do uporabe/aplikacije ter skozi vodeno razpravo najti sinergije in skupne izzive. Udeleženci bodo poskušali opredeliti nadaljnje korake k bolj uporabniku osredotočenim javnim službam, ki se ukvarjajo z okoljskimi podatki.

Program je zasnovan iz dveh delov, plenarnega, kjer bodo različni strokovnjaki predstavili svoje izkušnje z okoljskimi podatki in okrogle mize, kjer bodo udeleženke in udeleženci skupaj z moderatorjem in panelisti iskali odgovore na različna vprašanja.

Več o dogodku na tej povezavi.

Vabilo s programom – za tiskanje

Udeležba je brezplačna, prijave se zbirajo tukaj.

DOGODKI DRUGIH

24. 5. / Spoznaj mojo dobro prakso: Javni prostor za ljudi, ne avtomobile 6/1

Dne 24. maja 2022 bo v Solkanu potekal dogodek Spoznaj mojo dobro prakso: Javni prostor za ljudi, ne avtomobile. Različna slovenska mesta bodo predstavila svoje dobre prakse s področja oživljanja javnega prostora.

Na dogodku boste lahko na terenu spoznali začasne in manj začasne ukrepe za umirjanje prometa in oživljanje javnega prometa v Solkanu. Predstavniki več slovenskih občin nam bodo ob tem predstavili različne dobre prakse umika avtomobilov z javnih prostorov, med drugim parkirno politiko, ki omejuje število avtomobilov na ulicah v središču mesta, oživitev mestnega jedra s fizično prenovo in zanimivimi vsebinami ter preizkus umirjanja prometa z začasnimi intervencijami..

Dogodek je dobra priložnost, da spoznate različne možnosti za umirjanje  prometa in oživljanje javnega prostora iz prve roke ter poglede različnih ključnih akterjev. Prav tako je priložnost za izmenjavo  izkušenj, ki jih imate z uvajanjem in izvajanjem podobnih rešitev v svoji občini. Zaključni del dogodka bomo  namenili pogovoru o možnostih za prenos predstavljenih dobrih praks v druga okolja.

Vabljeni predstavniki občin, nevladnih organizacij, lokalnih pobud in drugih akterjev, ki se zavzemate za umirjanje prometa v mestih in oživljanje javnega prostora ter želite  spoznati slovenske primere dobrih praks oziroma izmenjati izkušnje o podobnih pristopih.

PRIJAVA: https://forms.gle/4UfWnJxzgc8fzaC26

Več informacij najdete tukaj

Dogodek organizira IPoP – Inštitut za politike prostora kot nacionalna URBACT točka Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, ki sodeluje v URBACT akcijskem omrežju Thriving Streets. Dogodek financira program URBACT.

27. 5. / Evropsko leto mladih – osrednji dogodek Zvok mladosti 6/2

27. maja 2022 bo v Križankah v Ljubljani ves dan namenjen mladim in tistim, ki se ukvarjajo z mladimi. Osrednja nit dogodka ZVOK MLADOSTI je kako ohraniti naš planet čim bolj zelen in kako pri tem vključevati mlade, da sami oblikujejo svojo prihodnost in so pri tem aktivni ter tako soustvarjajo svojo skupno prihodnost. Na dogodku se bo na enem mestu ob celodnevnem vzporednem dogajanju, ki se bo raztezalo od Trga francoske revolucije do glavnega odra Križank, povezal dialog z odločevalci, izobraževalne vsebine, interaktivne delavnice na različne teme in kulturno-glasbeni program. Vse aktivnosti, ki bodo potekale na dogodku, bodo predstavljene z vidika trajnostne in ekološke note ter mladim podane na interaktiven, informativno – izobraževalen in zabaven način.

Izpostavljene teme v času evropskega leta mladih 2022 so vključevanje mladih v oblikovanje evropskih in nacionalnih politik, enakopravnost, trajnost in zeleni prehod, mobilnost, duševno zdravje ter kakovostna zaposlitev z možnostmi za izobraževanje in usposabljanje za Evropo prihodnostiČastni pokrovitelj dogodka ZVOK MLADOSTI je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Vstop je brezplačen. Več info o dogodku na www.mlad.si in FB strani.

AKTUALNI RAZPISI

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 7/1

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – AB in C.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 7/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 2.1 in 2.2.

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 7/3

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Objavljen 6. javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« 7/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu Republike Slovenije danes objavilo najavo o odprtju 6. javnega razpisa za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Namenjen je naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti. Oddaja vlog se bo pričela 23. 5. 2022. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa, znaša 2.460.635 eurov, najnižji znesek podpore pa znaša 5.000 eurov na posamezno vlogo. Več informacij najdete tukaj.

NOVICE DRUGIH

Nova spletna stran z biovremenskimi vsebinami 8/1

Obveščeni smo bili, da so na Agenciji za okolje pripravili novo spletno stran s prikazom biovremenskih vsebin. Preko strani sporočajo naslednje:

 • kako na naše počutje vsaj deloma vpliva vreme,
 • kako intenzivno veter, vlažnost in temperatura zraka povečajo ali zmanjšajo toplotni napor,
 • o izpostavljenosti UV sevanju, ki nas ob izpostavljenosti, predvsem sredi dneva, lahko opeče,
 • o kakovosti zraka,
 • o alergenih na cvetni prah.

Stran bomo v prihodnje še nadgrajevali in prenavljali, zato bodo veseli vaših odzivov.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.