V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI RIBNICA NA POHORJU IN OPLOTNICA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Prostovoljstvo, mreženje in sodelovanje za premagovanje krize COVID-19 na lokalnem nivoju 1/1

Da bi lahko državljanom ponudili najboljše možne storitve, je v okviru medsebojnega sodelovanja med provinco Al Basra in občinami iz Slovenije potekal spletni dogodek na temo zmanjševanja učinkov krize Covid-19 na vitalne dele življenja prebivalstva. Na dogodku so predstavnike province Basra in slovenske županje in župani razpravljali o ukrepih za ublažitev vpliva Covid-19 na lokalno upravo, lokalna podjetja in najbolj ranljive skupine državljanov, da bi našli primere, ki jih je mogoče prilagoditi in uporabiti v praksi v Al Basri.

Na dogodku so s strani slovenskih občin s svojimi prispevki sodelovali mag. Romana Lesjak, županja občine Črna na Koroškem, dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje, Marko Funkl, župan občine Hrastnik in Uroš Brežan, župan občine Tolmin.

Regionalne in lokalne skupnosti se soočajo s pandemijo COVID-19, ki je ogrozila človeška življenja, gospodarstvo ter socialno in politično stabilnost številnih držav. V mnogih državah, vključno s Slovenijo, ki je z Al Basro partnerica v projektu Peer-to-peer, je pomoč med največjo pandemijsko krizo temeljila ne le na tesnem sodelovanju med občinskimi oblastmi in javnimi in zasebnimi institucijami, temveč tudi na aktivnih posameznikih, prostovoljcih, ki so bili pripravljeni nesebično pomagati drugim.

O zgledih solidarnosti, prostovoljstva in sodelovanja kot ključa do socialne kohezije ter vlogi občin in regij kot promotorja, pospeševalca in organizatorja dejavnosti za krepitev odpornosti v času Covid-19, je bila opravljena temeljita razprava na današnjem spletnem dogodku, v izobraževalne namene pa smo v projektnem partnerstvu pripravili tudi izobraževalni video, ki ga lahko pogledate na spletni strani projekta z regijo Basra.

 Video je nastal v okviru projekta Peer-to-Peer s provinco Al Basra, ki se izvaja s pomočjo programa »Podpiranje okrevanja in stabilnosti v Iraku z lokalnim razvojem«, financira ga Evropska unija (EU), izvaja pa ga Razvojni program Združenih narodov (UNDP) v Iraku.

Konferenca o prestajanju krize COVID-19 s povečanjem sposobnosti v provinci Anbar 1/2

Močne regionalne in lokalne oblasti z dobrimi zmogljivostmi so izjemnega pomena, zlasti v kriznih časih, kot je zdravstvena kriza, ki smo ji priča trenutno. Pandemija korona virusa je prizadela vse plasti našega življenja, regionalne in lokalne oblasti pa so tiste, ki so najbližje ljudem. Zato so si županje in župani v okviru projekta medsebojnega sodelovanja z iraško provinco Al Anbar izmenjali prakse in izkušnje na spletnem dogodku, na katerem so razpravljali o ukrepih za ublažitev vpliva Covid-19 na lokalno življenje in odgovorili na vprašanje kako okrepiti zmogljivost lokalnih oblasti za organiziranje storitev za prebivalce, tudi v kriznih časih.

Na dogodku so s svojim prispevkom sodelovali dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje, Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje in dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota.

Kot so sklenili udeleženci dogodka, zahteva dobra organizacija kakršnih koli ukrepov za državljane ali gospodarstvo, zlasti v kriznih časih, vključujoč pristop in tesno sodelovanje med centralno oblastjo, regionalno in lokalno ravnjo, pa tudi nujno aktivacijo javnih institucij, lokalnega gospodarstva, zasebnikov, in prostovoljcev. Na spletnem dogodku so se sodelujoči osredotočili na medsebojno sodelovanje znotraj lokalnih skupnosti in opravili temeljito razpravo o dobrih praksah za ublažitev vpliva Covid-19 na lokalno življenje. Da bi obeležili dobre prakse v slovenskih občinah smo v sklopu projekta posneli video s poudarkom na izzivih pri organizaciji množičnega testiranja in cepljenja proti SARS-CoV-2.

Video je nastal v okviru projekta Peer-to-Peer s provinco Al Anbar, ki se izvaja prek programa “Podpiranje okrevanja in stabilnosti v Iraku z lokalnim razvojem”, financira ga Evropska unija (EU), izvaja pa ga Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) v Iraku.

Za video in več informacij o projektu kliknite tukaj

POJASNILA

Izplačilo dodatkov COVID-19 2/1

Ministrstvo za finance je v četrtek, 13. 5. 2021 obvestilo vse občine, da bodo zahtevki za izplačilo dodatkov COVID-19, ki jih občine vlagajo za svoje neposredne in posredne proračunske uporabnike na ministrstvo, in jih je ministrstvo prejelo med 2. 3. in 20. 4. 2021, izplačani občinam v petek, 14. 5. 2021.

Dodatno pojasnilo k navodilom za uveljavljanje zahtevkov za povračilo sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva 2/2

Ministrstvo za zdravje je podalo dodatna pojasnila k navodilom za uveljavljanje zahtevkov za povračilo sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva, saj so pri pregledu zahtevkov za uveljavljanje povračila sredstev iz proračuna RS na podlagi prvega odstavka 125. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki se nanaša na dodatek za direktorje v javnem sektorju, kot jih določa Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju ugotovili, da so le ti nepopolni.

Navodilo objavljamo TUKAJ.

Pojasnilo MZ – Dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva

Priprava elektronske vloge za zbiranje podpor za lokalni referendum na enotnem državnem portalu eUprava 2/3

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je v skladu z dosedanjimi izkušnjami ugotavlja, da v večini občin pri postopkih priprave zbiranja elektronskih podpor za lokalni referendum prihaja do določenih problemov, ki izhajajo iz naslova nejasnosti postopka, kaj mora občina storiti oziroma zagotoviti in koga o tem obvestiti, da bi občani lahko z zakonom predpisano možnost uporabili tudi v praksi.

Z namenom odprave nejasnosti, ki se nanašajo na omenjene postopke priprav zbiranja elektronskih podpor, je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve pripravilo postopek vseh aktivnosti, potrebnih za pripravo elektronske vloge za zbiranje podpor za lokalni referendum na eUpravi. Postopek vključuje tako aktivnosti občin, kot tudi obeh državnih organov.

Prejeto obvestilo in Postopek e-vloge najdete na sledečih povezavah:

ZAKONODAJA

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst 3/1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor v obravnavo posredovalo osnutek Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter obrazložitev členov uredbe.

Besedilo je dostopno TUKAJ, na TEJ POVEZAVI najdete tudi obrazložitev.

Vaše morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 20. 5. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Za vse dodatne informacije sta vam na voljo dr. Branka Tavzes, tel.: 01 478 7397 in mag. Sabina Jereb, tel.: 01 478 7066, obe s Sektorja za ohranjanje narave.

Zakon o varstvu okolja v medresorski obravnavi (ZVO-2) 3/2

Obveščamo vas, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Nekatere predlagane spremembe, ki bi utegnile biti pomembne za lokalne skupnosti, izpostavljamo v nadaljevanju:

 • Glavni cilji so izboljšati ravnanje z odpadki, spodbujati inovacije pri recikliranju odpadkov in čim bolj omejiti odlaganje odpadkov na odlagališčih. Za doseganje teh ciljev so določeni okoljski cilji predelave in recikliranja odpadkov ter zmanjšanja njihovega odlaganja, države pa morajo sprejeti ustrezne ukrepe za njihovo doseganje. Predpisi EU določajo splošni pravni okvir za ravnanje z odpadki v EU, posebni predpisi pa urejajo ravnanje z določenimi vrstami odpadkov ali posamezna ravnanja z odpadki (npr. odlaganje odpadkov na odlagališčih). Določeni so osnovni pojmi in opredelitve (kot npr. odpadek, recikliranje, ravnanje z odpadki itd), uvedena je petstopenjska hierarhija ravnanja z odpadki, ki predstavlja vrstni red prednostnega ravnanja z odpadki, določena so osnovna načela ravnanja z odpadki. Zahteva se ravnanje z odpadki brez ogrožanja zdravja ljudi in okolja, brez tveganja za vodo, zrak, tla, rastline ali živali, ne da bi povzročali motnje zaradi hrupa ali vonjav in brez škodljivega vpliva na krajino ali kraje posebnega pomena. Uvedeni sta načeli “onesnaževalec plača” in “proizvajalčeva razširjena odgovornost”. Opredeljeni so tudi stranski proizvodi (kot snovi ali predmeti, ki izhajajo iz proizvodnih procesov, katerih glavni cilj ni proizvodnja teh proizvodov) ter merila za prenehanja statusa odpadka, ki določajo, kdaj odpadki prenehajo biti odpadki. Vse omenjeno je vsaj na temeljni ravni postala zakonska vsebine in ni več primarno predmet podzakonskega urejanja.
 • Z ZVO-2 se ohranja koncept dosedanje ureditev na področju standardov kakovosti okolja in sanacije okolja zaradi razpršenih virov onesnaževanja. Standarde kakovosti okolja sprejema vlada, minister pa razvršča posamezna območja v razrede in stopnje onesnaženosti. Na novo je določeno, da to lahko stori tudi občina, če vlada to predvidi v podzakonskem predpisu, v katerem občini določi tudi pravila za razvrščanje. Tako vlada kot občina lahko sprejemata ukrepe za zmanjševanje onesnaženja vsaka v skladu s svojimi pristojnostmi.
 • Podrobneje so določeni standardi kakovosti okolja za posamezna onesnaževala, glede na dele okolja v katerih se nahajajo, določeni v podzakonskih predpisih sprejetih na podlagi ZVO in ZVO-1. Standardi kakovosti okolja so določeni na podlagi Direktiv EU. Standardi kakovosti okolja so določeni za zrak, vodo, podzemno vodo, tla in hrup. V primeru zraka je ozemlje države razdeljeno na območja, podobmočja in aglomeracije, ki so razvrščene v stopnje onesnaženosti. Na območjih s preseganji se izvajajo ukrepi za zmanjševanje in odpravljanje onesnaženosti. Za tla so na posameznih območjih tudi sprejete stopnje onesnaženosti in se sanacija izvaja (onesnažena zemljina na igriščih vrtcev v Celju, Mežiška dolina).
 • Na novo se ureja območja okoljskih omejitev. Določanje okoljskih omejitev za posamezna območja je namenjeno zlasti predpisovanju omejitev pri načrtovanju in bodočemu poseganju v okolje, lahko pa tudi spremljanju stanja okolja. Primeroma so našteta območja, kjer lahko vlada uveljavi posebne režime; lahko pa se s predpisom predvidi tudi različno stroge režime znotraj teh območij. Vladi je dano pooblastilo za to, da lahko za določene kategorije teh območij predvidi celovito presojo vplivov na okolje ali pogoje, ki jih je treba izpolniti pred izvedbo posega (npr. obvezna izvedba analize in/ali predhodna pridobitev soglasja za poseg). Določeno je še, da lahko vlada predpiše tudi obveznost sanacije okolja ali dela okolja, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo subsidiarno odgovornost države.
 • Ukrepanje ob okoljski nesreči je urejeno na način, da je umeščeno v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Obsega zaščito, reševanje in pomoč ter odpravo posledic nesreče do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ukrepanje izvedejo sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki so prav tako določene s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri čemer lahko pri tem lahko po presoji vodje intervencije sodelujejo gospodarske javne službe varstva voda. 
 • Glede sanacije okoljske škode po okoljski nesreči predlagana ureditev postavi to sanacijo v celovit mehanizem sanacije okoljske škode, ki ga ureja predlagani zakon. Posebna ureditev je predlagana glede sanacije škode za primer, ko povzročitelj nesreče ni znan in ko je treba izvesti večje sanacijske ukrepe. V tem primeru ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in prizadeto občino pripravi program za izvedbo sanacije, ki ga sprejme vlada.
 • Skladno z veljavnim zakonom je sprejet Nacionalni program varstva okolja 2020-2030, ki je dolgoročni strateški dokument varstva okolja, na posameznih področjih varstva okolja, na primer glede ravnanja z odpadki in glede kakovosti zraka, so sprejeti tudi operativni programi, katerih veljavnost zakon podaljšuje. Ob navedenem ne gre pozabiti, da posamezne direktive EU vsebujejo izrecne zahteve, da mora država za reševanje določenih vprašanj varstva okolja sprejemati in izvajati tako imenovane akcijske plane ali programe (ang.: action plans, action programmes). K sprejemanju svojega programa je zavezana tudi mestna občina, medtem ko velja ta obveza za občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti le fakultativno.
 • IV. poglavje ureja institut presoje vplivov na okolje in pa tri skupine oziroma kategorije okoljevarstvenih dovoljenj. V prvem podpoglavju prenaša zahteve Direktive o presoji javnih in zasebnih projektov na okolje ter pri tem upošteva, da se v skladu z GZ v primerih, ko je za izvedbo posega potrebno tudi gradbeno dovoljenje ne izdaja samostojna odločba o okoljevarstvenem soglasju, ampak je presoja vplivov na okolje nesamostojni del postopka izdaje integralnega gradbenega dovoljenja. Določbe o presoji, kot jih je poznal ZVO-1, pa se nadgrajujejo tudi v povezavi s predsodnim postopkom, v katerem Evropska komisija zatrjuje nepravilen prenos posameznih določb zadnje spremembe direktive. Med temi velja poudariti izrecno ureditev položaja občine (občina je v teh postopkih mnenjedajalec), časovno omejitev sklepa o predhodni presoji na 5 let. Pomembno novost predstavlja tudi dejstvo, da se drugače kot do sedaj ureja vloga in položaj (zainteresirane) javnosti in stranska udeležba v upravnem postopku in upravičenost do tožbe v upravnem sporu.
 • V upravnem postopku izdaje dovoljenja, četudi lahko podajo svoje pripombe in stališča, nevladne organizacije v javnem interesu iz prvega odstavka 237. člena ter fizične osebe in pravne osebe s stalnim prebivališčem ali sedežem na območju občine nameravanega posega ali na območju občine, ki meji na občino nameravanega posega in so zainteresirane za okoljske odločitve, nimajo položaja stranskega udeleženca. Ne glede na navedeno, pa so upravičene zoper izdano okoljevarstveno soglasje vložiti tožbo.
 • Vprašanje okoljevarstvenih dovoljenj zakon ureja okvirno enako kot do sedaj. Novost predstavlja podpoglavje, ki ureja skupne določbe, torej določbe, ki veljajo za vse kategorije okoljevarstvenih dovoljenj. Med temi velja izpostaviti novo uveljavljeno zahtevo, da ministrstvo ob vsaki spremembi okoljevarstvenega dovoljenja pripravi čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja in pa prenehanje obratovanja naprave ali obrata. Novost pa predstavlja tudi zahteva, da se v primeru, kadar se OVD za IE ali drugo napravo izda za odlagališče odpadkov, v zemljiški knjigi zaznamuje ustrezno javnopravno omejitev.
 • Na novo ali drugače je v postopku izdaje, spremembe in prenehanja okoljevarstvenega dovoljenja urejeno: mirovanje okoljevarstvenega dovoljenja, začasna prepoved obratovanja, dvostopenjska izdelava izhodiščnega poročila, primeri sprememb okoljevarstvenega dovoljenja, ki se začnejo na vlogo upravljavca, postopek prilagoditve zaključkom o BAT, ki se začne na vlogo upravljavca in ne več po uradni dolžnosti, odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, sodelovanje javnosti, itd.
 • Zakon ureja tudi okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje druge naprave oziroma za opravljanje dejavnosti brez naprave. Udeležba v postopku se ureja podobno kot za drugi dve kategoriji dovoljenj, a je javna objava predvidena le za osnutek dovoljenja za (so)sežig. Posebej oziroma drugače kot v ZUS-1 je urejeno tudi pravno varstvo pravice zainteresirane javnosti, da zoper izdano okoljevarstveno dovoljenje sproži upravni spor, če gre za primer sežiga ali sosežiga odpadkov, ki se ne uvršča med naprave in dejavnosti, ki povzročajo industrijske emisije.
 • Zakon nadgrajuje določbo ZVO-1 o dovoljenju za začasno obremenjevanje okolja. Poleg tega, da se lahko dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom izda za javne shode in prireditve, takšno možnost zakon daje tudi v primerih, ko takšno izjemo predpisi vlade, sprejeti na podlagi tega zakona, ki se nanašajo na obratovanje določene naprave ali izvajanje določene dejavnosti.
 • Na novo je urejena odstranitev odlagališča odpadkov (predlagani 142. člen), pri čemer se omenjena določba smiselno uporablja tudi odstranitev opuščenega odlagališča odpadkov, pri čemer se za upravljavca odlagališča šteje lastnik zemljišča, na katerem je opuščeno odlagališče odpadkov.
 • Zakon daje podlago za to, da se z uredbo vlade predpišejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki so namenjene temu, da povzročitelji onesnaževanja okolja internalizira stroške onesnaževanja, ki jih sicer nosi družba kot celota.
 • Zakonske določbe dajejo podlago za podzakonsko urejanje finančnega jamstva, ki je namenjeno zavarovanju tveganja, da neka oseba ne bo izpolnila obveznosti preprečevanja ali sanacije obremenjevanja okolja. Vlada v predpisu, ki določi obveznost pridobitve finančnega jamstva, določi poleg same oblike predvsem primere, ko je takšno jamstvo treba zagotoviti, osebo, ki je do sredstev izplačil finančnega jamstva upravičena ter višino in čas trajanja jamstva ter način unovčenja finančnega jamstva.
 • V X. poglavju se urejajo gospodarske javne službe varstva okolja. V skladu z opozorili Računskega sodišča pa se ureja tudi vprašanje najemnine, ki jo občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcu javne službe. Upošteva se tudi, da je obvezna državna gospodarska javna služba varstva okolja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje urejena Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Ureja se pooblastilo vladi glede javne službe zbiranje, predelave ali odstranjevanja določenih vrst drugih odpadkov ter jasneje ureja strokovni nadzor v javnem interesu.
 • V XIII. poglavju se inšpekcijski in finančni nadzor, kot ga je poznalo 9. poglavje ZVO-1, nadgrajuje in krepi. Z novimi določbami ali odstavki so nadgrajena dosedanja pooblastila državne inšpekcije (zlasti v 243., 247. in 249. členu) in okoljevarstvenih nadzornikov (252. člen). Tudi občinski inšpekciji je omogočeno zavarovanje terjatev z zastavno pravico (250. člen) in izrecno je predpisano, da občinska inšpekcija izvaja nadzor nad predpisi in drugimi akti, ki jih sprejme po tem zakonu/na podlagi tega zakona.

Do celotnega predloga zakona lahko dostopate s klikom TUKAJ.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete na e-naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 24. 5. 2021.

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2) 3/3

Ministrstvo za pravosodje je v strokovno usklajevanje dalo besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016. Predlog ohranja visoke standarde varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in dopolnjuje Splošno uredbo v delu, kjer ta urejanje prepušča državam članicam EU.

 • Predlog ZVOP-2 prilagamo TUKAJ.

Predlog ureja tudi prvostopenjski postopek pred zavezanci za varstvo osebnih podatkov, pritožbene ter nadzorne postopke pred Informacijskim pooblaščencem in določa prekrške za kršitve, ki niso zajeti že v Splošni uredbi.

 • Predlogu je priložen tudi osnutek Pravilnika o zaračunavanju stroškov, ki ga prilagamo na povezavi TUKAJ.

Pripombe na predloga nam prosimo pošljite do petka, 28.5.2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene poslali v roku na ministrstvo.

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 3/4

V državnozborsko proceduro je bil s strani Vlade RS predložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Prav tako so v gradivu priloženi osnutki sprememb in dopolnitev pravilnikov.

Državni zbor RS predloge in stališča občin sprejema do ponedeljka, 7. 6. 2021 na gp@dz-rs.si.

Gradivo objavljamo tukaj:

Zakon o oskrbi s plini 3/5

Obveščamo vas, da je bil 10. 5. 2021 na e-demokraciji objavljen Zakon o oskrbi s plini. Občine članice vljudno naprošamo, da osnutek omenjenega zakona pregledate in nam morebitne pripombe sporočite najkasneje do 10. 6. 2021.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/6

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJE

Odškodnine za zemljišča po katerih poteka kategorizirana javna cesta 4/1

Občina članica SOS prosi za delitev izkušenj ostalih občin pri ravnanju v primerih, ko kategorizirana javna cesta poteka po zasebnih zemljiščih. V občini članici zadeve rešujejo glede na posamičen primer in ob urejanju posameznega dela zemljišča, saj je teh zemljišč v celotni občini preveč, da bi se zemljiško knjižne zadeve urejale celostno. Za večje odkupe občina nima predvidenih sredstev v proračunu.

Občina članica se v zadnjem času opaža porast vlog za odkup nepremičnin, ki v naravi predstavljajo kategorizirano javno cesto, saj lastniki zemljišč s strani enega podjetja prejemajo dopise s katerimi jih ta poziva k vlaganju zahtevkov za odškodnino.

Občino članico zanima kakšna je ustrezna pravna pot za reševanje zatečene situacije in kako se ostale občine lotevate reševanja navedene problematike.  

Vaše odgovore pošlje prosim na miha.mohor@skupnostobcin.sido srede, 19.5.2021.

Depozit kot finančno zavarovanje 4/2

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanje vezano na finančna zavarovanja.

In sicer občino zanima, ali katera od občin v postopkih javnega naročanja kot instrument finančnega zavarovanja po 3. členu Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)  sprejema tudi denarni depozit.

Kako tovrstno finančno zavarovanje računovodsko vodite, ali imate za ta namen poseben podračun in na kakšen način sredstva vračate.

Prosimo za sodelovanje in posredovanje vaših odgovorov najkasneje do četrtka, 20. 5. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

20.5. / Usposabljanje za pripravo in vodenje projektov 5/1

Skupnost občin Slovenije vabi v četrtek,  20.5.2021 na 3-urno spletno usposabljanje vse predstavnike občin in sodelavce občinskih uprav in zavodov, ki so odgovorni ali se sicer ukvarjajo s pripravo in izvedbo evropskih projektov. Namen usposabljanja je okrepiti temeljna znanja in spretnosti s področja načrtovanja, izvedbe in spremljanja projektov.

Začenja se novo programsko obdobje za evropske sklade 2021 -2027. V teku leta 2021 so v procesih sprejemanja nacionalne uredbe o porabi sredstev in podrobnejši vsebinski programi posameznih skladov. Pričakovati je, da bodo občine in zavodi lahko začele kandidirati za sredstva konec letošnjega in v naslednjem letu.

Da bi lahko evropska sredstva uspešno pridobili in jih tudi smotrno porabili, je pomembna ustrezna izbira in priprava projektov, pa tudi njihova umestitev v programiranje, načrtovanje in organizacijo dela v sami občini.

Na usposabljanju bosta z vami izkušnje in znanja s področja načrtovanja, izvedbe in spremljanja projektov delila:

 • Jernej Stritih, direktor svetovalnega podjetja za trajnostni razvoj Stritih
 • Klemen Strmšnik, vodja projektov podjetja za svetovanje ZaVita

Udeležba je plačljiva, prijava obvezna. Prijave sprejemamo do torka, 18.5.2021 oz. do zapolnitve mest.

Vabilo s programom prilagamo TUKAJ.

Vljudno vabljeni k prijavi!

 

25.5. / Delavnica za uporabo spletnih orodij projektnega vodenja 5/2

Skupnost občin Slovenije vabi na brezplačno spletno delavnico za vse predstavnike občin in sodelavce občinskih uprav in zavodov. Delavnica je namenjena za vse, ki upravljajo delo in človeške vire v občinah ali zavodih – za administracijo, vodje projektov, vodje oddelkov in ostalih, ki so vpeti v izvedbo občinskih ter sofinanciranih projektov. Namen predstavitve je pridobiti vpogled v funkcionalnosti, ki jih orodje za projektno vodenje omogoča in spoznati možne rešitve za izzive, s katerimi se spopadate pri vodenju in upravljanju dela v občinah ali zavodih. Tokrat vam predstavljamo orodje 4PM podjetja Arctur, ki se je odzvalo na poziv. V kolikor poznate ali že uporabljate še kakšno drugo orodje, vas vabimo, da ponudnike spodbudite k prijavi, da jih spoznamo v prihodnje.

V luči priprav na novo EU finančno obdobje in poudarka na digitalizaciji, spodbujamo članice k razmisleku o pozitivnih lastnostih in funkcionalnostih orodij za upravljanje projektov in dela. Z izbiro pravega orodja lahko bistveno pospešite delovne procese, preprečite komunikacijske šume, zmanjšate papirnato dokumentacijo in izboljšate ekipno sodelovanje. Delavnica bo trajala uro in pol, predviden zaključek je torej ob 11.30.

Z izkušnjami iz projektnega vodenja dela, bo svoje znanje z nami delila Ariana Šumandl, vodja oddelka 4PM.

 

Predviden program delavnice:

 • Prednosti orodja za upravljanje dela
 • Umestitev občinskih in sofinanciranih projektov v orodju
 • Prilagojenost orodja za sofinancirane projekte
 • Praktični primeri uporabe:
  • Vodenje dopustov
  • Upravljanje z zahtevki za delo od doma
  • Vodenje projekta (ekipa, naloge, finance, dokumenti)
  • Poročanje časovnic sofinanciranih projektov
  • Poročanje dela od doma
  • Analize in pregledi
 • Vprašanja udeležencev

Ariana Šumandl je produktni vodja orodja 4PM, podjetja Arctur. Magistrica antropologije in kulturnih študij je svoje veselje do dela z ljudmi prepletla z željo po organizaciji dela. S prizadevanjem po optimizaciji delovnih procesov je svoje vodstvene in komunikacijske sposobnosti preizkusila v različnih gospodarskih panogah. Zadnja leta pa svoje znanje projektnega vodenja dopolnjuje s številnimi izkušnjami večjih in manjših naročnikov iz javnih ter zasebnih sektorjev.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne. Prijave zbiramo s spodnjo prijavnico do ponedeljka, 24. 5. 2021 do 12. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Na prijavnico lahko napišete tudi dodatna vprašanja, pomisleke in predloge, na katera vam bo predavateljica odgovorila na delavnici.

 

Prijazno vabljeni k prijavi!

Sekretariat SOS

 

27.5. - 31.5. / Niz delavnic OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA 5/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na komunikacijsko popotovanje, ki vas bo do konca leta 2021 pripeljalo od A do Ž komunikacije in ustvarjanja uspešnih komunikacijskih zgodb z nizom delavnic na temo OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA ZA OBČINE IN JAVNE ZAVODE. 

Ob vseh razpoložljivih družbenih omrežjih in digitalnih virih je danes zelo priporočljivo poznati osnove korporativnega ali celostnega komuniciranja, ki pomeni sooblikovanje odnosov z javnostmi in deležniki preko celostnih pristopov in komunikacijskih zgodb.

Rezultat korporativnega komuniciranja je najmanj dvoplasten, po eni strani se organizacija ves čas definira, kaj je, kaj počne in kaj naredi, po drugi strani pa lahko preko ustreznih komunikacijskih kanalov v javnosti ves čas gradi svoje zaupanje in ugled.

Kakovostno korporativno komuniciranje je v javni upravi še kako pomembno, saj je naše delo ves čas na očeh in v soustvarjanju z javnostjo.

Cikel izobraževanj s celostnim pogledom na komuniciranje v javni upravi bo zajemal šest predavanj, od maja do decembra s poletnim odmorom. Predavanja bodo potekala enkrat na mesec ob četrtkih, od 12. 30 – 15. ure, preko spletnega orodja Zoom.

DATUMI IN VSEBINA PREDAVANJ:

 • 27. maj 2021: Predstavitev predavateljice in posameznih predavanj, kratek pregled tem. Sprostitev ob iskanju povezave med osebnim blagostanjem in komunikacijo.
 • 17. junij 2021: Vse in še več o komunikaciji, zakaj je komunikacija z javnostmi pomembna? Katere so ključne javnosti? Osnovno o korporativnem komuniciranju in prednosti celostnega komuniciranja. Vpogled v družbena omrežja.

POLETNA DOMAČA NALOGA – Pripravite komunikacijski primer (naloga, projekt, redno delo…) in ga pošljete do petka, 6. septembra 2021, na naslov: martina.rauter@smarki.org

 • 16. september 2021: Delavnica na podlagi poletnih nalog, pregled poletnih nalog in morebitna vprašanja ter odgovori.
 • 13. oktober 2021: Nadaljujemo s poglobljenim vpogledom v korporativno komuniciranje s poudarki, ki so se izkazali kot ključni pri poletnih nalogah. Poglobljeno o družbenih omrežjih. Več o metodi pripovedovanja zgodb. Pomen spremljanja medijev in odziva javnosti.
 • 18. november 2021: Širše od komunikacije, a še kako pomembno. Osebna in družbena odgovornost v povezavi s komunikacijo, poslovno okolje in odnosi ter pomen ustrezne komunikacije, poslovni bonton.
 • 16. december 2021: Zaključek naše zgodbe. Odgovorimo na morebitna odprta vprašanja in dileme. Naredimo »švinglc/plonk« za uspešno vsakdanjo uporabo pridobljenega znanja tudi po koncu našega druženja.

O PREDAVATELJICI:

Izobraževanje bo v celoti izvedla dr. Martina Rauter, univerzitetna diplomirana komunikologinja. Dr. Rauterjeva je bila v 11 let zaposlena na Mestni občini Maribor, zdaj ima svoje podjetje Smarki, Martina Rauter s.p. Več o njej najdete tudi na njenih spletnih straneh www.smarki.org in LinkedIn družbenem omrežju LinkedIn Rauter.

PRIJAVA:

Udeležba je plačljiva. Prijave potekajo preko spletne prijavnice na spletni strani SOS in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom.

Prijave za prvi uvodni seminar zbiramo do 12. 5. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni e-naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletne učilnice.

Vabilo za tiskanje

DOGODKI DRUGIH

18.5./ "Prihodnost turizma in športa" 6/1

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana organizira spletno kooperacijsko srečanje The Future of Tourism and Sports. Odkrivali bodo prakse, trende in strateške usmeritve za uspešno digitalno preobrazbo v turizmu ter industriji prostega časa. Preverili bodo, kako lahko nove tehnologije pripomorejo k hitrejšemu okrevanju teh panog in povečajo zadovoljstvo gostov.

V drugem delu bodo potekali spletni b2b sestanki med slovenskimi in avstrijskimi udeleženci.

Ponudniki iz Avstrije bodo predstavili svoje inovacije in zgodbe o uspehu, pri čemer bodo v ospredju:

 • turistična in športna infrastruktura,
 • trajnostna mobilnost,
 • organizacija dogodkov in upravljanje obiskovalcev,
 • digitalna preobrazba in pametne tehnologije.

K udeležbi vabijo tudi predstavnike slovenskih občin, ki morda načrtujete investicije in projekte na področju turistične in športne infrastrukture, digitalizacije, tehnološkega razvoja ali mobilnosti.

Prijava: https://toursport2021.b2match.io/

Več informacij je na voljo na uradni strani dogodka.

18.5./ Podpora manjšim mestom pri reševanju dolgoročnega nazadovanja 6/2

Podpora manjšim mestom pri reševanju dolgoročnega nazadovanja –

zaključna konferenca URBACT omrežja Re-growCity

URBACT prenosno omrežje Re-growCity, v katerem sodeluje tudi Občina Idrija, vabi na zaključno konferenco, kjer bodo z udeleženci delili rezultate in izkušnje prenosa dobre prakse nemške Altene v 7 evropskih mest.

Izvedeli boste več o pomembnosti Leipziške listine za manjša mesta. Na dogodku bodo oznanili tudi uradni začetek obstoja evropske mreže majhnih mest “RegrowTown” in predstavili deklaracijo županov za boljšo podporo manjšim mestom.

V delavniškem delu bodo udeleženci razpravljali, kakšno podporo potrebujejo majhna mesta za trajnostno prihodnost in kako lahko tudi same zmanjšajo socialno, gospodarsko in okoljsko nazadovanje mesta.

26.5./ "Monosežig muljev čistilnih naprav z upoštevanjem smernic krožnega gospodarstva"  6/3

SRIP Krožno gospodarstvo v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani organizira brezplačni spletni dogodek “Monosežig muljev čistilnih naprav z upoštevanjem smernic krožnega gospodarstva”

 • KDAJ: 26.5.2021 med 10.00 in 12.00 uro (MS Teams)

Ravnanje z mulji čistilnih naprav predstavlja enega večjih izzivov sodobnega časa, kjer sta samozadostnost in okoljska sprejemljivost procesov obdelave ključnega pomena za doseganje širšega konsenza. Na dogodku bodo izpostavili tehnični vidik ter izzive pri načrtovanju sistemov za termično obdelavo muljev, ki morajo izkazovati veliko mero fleksibilnosti ter prilagodljivosti glede na pričakovane lastnosti vstopnih surovin. Osredotočili se bomo tudi na vpliv smernic krožnega gospodarstva, ki spreminjajo potek razvoja naprav in v ospredje postavljajo tudi snovno učinkovitost procesov obdelave z možnostjo prestrezanja sekundarnih surovin.

 • Več o programu in povezavo na prijavo najdete v VABILU.

27.5./ »Potencial manj kakovostnega lesa v krožnem biogospodarstvu« 6/4

SRIP Krožno gospodarstvo v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani organizira brezplačni spletni dogodek na temo »Potencial manj kakovostnega lesa v krožnem biogospodarstvu«.

 • KDAJ: 27.5.2021 med 10.00 in 12.00 uro (MS Teams)

Lesna biomasa in les slabše kakovosti, ki praviloma nista primerna za klasične lesarske proizvode, predstavljata primerno surovino za proizvodnjo spojin z visoko dodano vrednostjo. Z mehansko, kemično, encimatsko ali termično biorafinacijo lesne biomase je mogoče pridobiti različne lesne frakcije, celulozo, lignin, hemiceluloze, biološko aktivne spojine in fine kemikalije, vključno z nanofibrilirano in nanokristalinično celulozo.

 • Več o programu in povezavo na prijavo najdete v VABILU.

15.6. do 17.6./ URBACT festival mest 2021 6/5

Vabljeni na četrti URBACT festival mest – tokrat prvič na spletu! Po dveh letih eksperimentiranja, izmenjave in učenja je več kot 150 mest URBACT pripravljenih deliti svoje izkušnje. Mesta iz 25 držav so se poglobila v 23 dobrih praks, ki so dokazano učinkovite. Združila so moči, da bi razumela, prilagodila in ponovno uporabila pobude v svojem lokalnem okolju. Na dogodku boste lahko:

 • prisluhnili mestnim uradnikom, ki bodo pokazali in pripovedovali o svoji poti,
 • se seznanili z velikimi vprašanji, s katerimi se danes soočajo mesta,
 • se povezali z vrstniki in dobili navdih za novosti.

15. junij 2021, 10.00 – 17. junij 2021, 15.00

Več na: https://urbact.eu/urbact-festival-mest-2021

17.6. do 18.6./ Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela 6/6

ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu

 Če ste

 • uslužbenec ali uslužbenka, ki na občini dela na področju mladine in vas zanima razvoj področja ter potrebujete več znanja in informacij ali
 • politik ali političarka, funkcionar ali funkcionarka na občini ali v občinskem svetu in menite, da so mladi pomemben del vaše skupnosti in bi radi več naredili za njih in z njim,

potem vas vljudno vabimo na usposabljanje o načelih in značilnostih mladinskega dela, ki bo potekalo 17. do 18. junij 2021 v Ljubljani.

Za udeležence je brezplačno, prijavite se do vključno 27. maja 2021 na tej povezavi.

Podrobne informacije o usposabljanju.

Temeljni namen usposabljanja je dvig razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, vsebina pa se bo osredotočila na naslednja vprašanja:

 • O kom govorimo, ko govorimo o mladih? Katere so danes najbomembnejše značilnosti mladine in ali je mladina sploh enoznačna skupina?
 • Kaj je mladinsko delo, njegov namen in katera načela zagotavljajo kakovostne pristope in aktivnosti? In kaj ni mladinsko delo?
 • Kako je mladinsko delo v Sloveniji organizirano? Kateri mehanizmi za podporo mladinskemu delu so na voljo na različnih ravneh?
 • Mladinsko delo na lokalni ravni je del širšega evropskega konteksta, ki skrbi za kakovost. Kateri so pomembni evropski dokumenti in procesi, na katere se lahko pri svojem delu oprete?
 • In nenazadnje, kako lahko kakovostno mladinsko delo prispeva k razvoju lokalne skupnosti? Zakaj torej sploh načrtno razvijati in spodbujati razvoj mladinskega dela v občini?

 

 

VLADA RS

74. in 75. redna seja 7/1

 • 74. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada z odlokom podaljšala epidemijo na območju celotne države za 30 dni

Odlok začne veljati 17. maja 2021 in velja 30 dni.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije covid-19

Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi posledic drugega vala epidemije covid-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 in ga objavi v Uradnem listu. Sredstva za izvajanje odloka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

Namen ukrepa je dodelitev finančnega nadomestila upravičencem – rejcem drobnice zaradi izpada dohodka zaradi drugega vala epidemije covid-19, ker imajo najmanj 30 odstotni izpad dohodka glede na povprečje zadnjih treh let (2017 – 2019). Izpad je posledica predvsem nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje zaradi epidemije. Prav tako ovčjega in kozjega mesa ne kupujejo gostinski obrati, ki so v času izrednih razmer zaradi epidemije zaprti.

Za izvedbo ukrepa je predvidenih 820.000,00 evrov sredstev iz proračuna Republike Slovenije.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Ponovno se sproščajo dejavnosti v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije covid-19 z dne 7. januarja 2021, kot je bil spremenjen dne 9. aprila 2021.

Sproščanje vseh športnih tekmovanj in vnovična prisotnost gledalcev na tekmovanjih

Z novim odlokom se sproščajo vsa športna tekmovanja, ne glede na to ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom.  Prav tako se dovoljuje prisotnost gledalcev na tekmovanjih, ob predpogoju testiranja, prebolevnosti ali cepljenja.

Od 15. maja na prireditvah in shodih dovoljeno do 50 oseb

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 15. maja 2021 in velja do 23. maja 2021. Zbiranje (druženje) je dovoljeno do 50 ljudi.

Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom. Zaradi spremenjenih epidemioloških razmer se omejitev števila končnih uporabnikov pri javnih kulturnih prireditvah v zaprtih javnih prostorih in na prostem sprosti na način, da se število končnih uporabnikov omeji glede na 50 % zasedenost zmogljivosti sedišč. V zaprtih javnih prostorih se ne glede na kriterij kvadrature dovoljuje združevanje do 50 oseb v kulturnih ustanovah, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo 1,5 metra, razen med osebami skupnega gospodinjstva, več kot 60 oseb pa v primerih zaključenih skupin, ki se lahko združujejo na podlagi priporočil NIJZ s področja vzgoje in izobraževanja.

 • 75. redna seja Vlade Republike Slovenije

Spremembe Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu.

S spremembo uredbe se podaljšuje rok za realizacijo ciljev iz poslovnih načrtov, ki bo veljal tudi za upravičence z že dodeljeno podporo na podlagi te uredbe.  Razlog za spremembo uredbe so zaznane težave pri realizaciji ciljev iz poslovnih načrtov zaradi epidemije covid-19, ki je vplivala na zaustavitev poslovanja gradbeništva ter drugih storitvenih dejavnosti.

Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov«.

V odzivnem poročilu je Vlada opredelila popravljalne ukrepe in načrt aktivnosti. Vlada bo med drugim sprejela priporočila za pristojna ministrstva glede izbora in predlaganja kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zavodov, sprejela bo priporočila za pristojna ministrstva glede osnovnih pogojev in meril za imenovanje članov svetov javnih zavodov, sprejela bo priporočila glede ravnanja in potrebne skrbnosti članov svetov javnih zavodov, predstavnikov ustanovitelja, pristojna ministrstva pa bodo revidirala zakonodajo po posameznih področjih in akte o ustanovitvi ter pregledala statute zavodov iz svoje pristojnosti in predlagala morebitne spremembe oziroma dopolnitve v delu, ki ureja spremljanje nalog sveta zavoda.

Za trajnostno mobilnost v območjih ohranjanja narave več kot 3,6 milijona evrov

Vlada je sklenila, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021 – 2024 spremeni projekt »Trajnostna mobilnost v območjih ohranjanja narave«. Z novelacijo investicijskega projekta je izhodiščna vrednost projekta 3.619.760,73 evrov, hkrati pa se projekt podaljšuje do leta 2023.

Namen projekta je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev, zaposlenih in obiskovalcev ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk območij ohranjanja narave. S sredstvi se bo zagotovila pokritost z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila ter z električnimi vozili in plovili ter drugo potrebno infrastrukturo in opremo, kar bo eden od temeljev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti v območjih ohranjanja narave. Cilj projekta je umirjanje prometa na zavarovanih območjih, izboljšanje kakovosti zraka, dolgoročno zmanjševanje emisij  toplogrednih plinov (TGP) in okolju prijazen obisk teh območij ter posledično ohranjanje narave.

Stališče do predlaganih sprememb evropske direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k predlogu sprememb direktive Sveta glede oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Evropske unije v javnem interesu.

S predlogom direktive je predvidena oprostitev plačila davka na dodano vrednost za blago in storitve, ki se dobavijo Evropski komisiji, agenciji Evropske unije ali organu Evropske unije, kadar to blago ali storitve pridobi pri izvajanju svojih pooblastil, podeljenih v javnem interesu v skladu s pravom Evropske unije, da bi jih brezplačno razdelila državam članicam glede na njihove nujne potrebe.

Slovenija ne nasprotuje predlogu spremembe Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. Da se omogoči takšno ukrepanje, se Slovenija strinja, da je treba uvesti dovolj široko oprostitev plačila davka na dodano vrednost za te primere transakcij, pri čemer si bo pri obravnavi predloga direktive prizadevala za jasneje opredeljen obseg te oprostitve davka na dodano vrednost, kot to izhaja iz podanega predloga.

Predlog novele Zakona o varstvu javnega reda in miru

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru in ga predloži v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku. Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu javnega reda in miru prinašajo naslednje poglavitne rešitve:

 • vse globe, ki so v zakonu še vedno navedene v tolarjih, se izrecno navajajo v evrih;
 • poudarjen je dodatni namen zakona, tj. preprečevanje opravljanja nalog samoorganiziranim združbam z namenom izvajanja zakonskih nalog organov oblasti;
 • širi se nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe. Podrobno se opredeljuje namen zbiranja prostovoljnih prispevkov, in sicer za humanitaren ali splošno koristen namen. Določena je prepoved zbiranja prostovoljnih prispevkov, ki predstavlja motenje miru, povzročanje vznemirjenosti ali nadlegovanja ljudi;
 • dodatno je določen prekršek storilca, ki oškodovanca udari večkrat in ne le enkrat. Natančneje so določena sorodstvena oziroma druga razmerja med kršiteljem in oškodovancem;
 • določen je tudi prekršek, storjen s hrupom, če gre za hrup, ki ga glede na njegovo intenzivnost, frekventnost in trajanje ni mogoče pričakovati in s tem moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti. Poleg tega se določa prekršek hrupa v primeru, če policija prejme anonimno prijavo kršitve, policisti pa ob intervenciji na kraju samem tudi sami zaznajo hrup;
 • pokanje z acetilenom (karbidom) ali drugimi plinskimi zmesmi za pokanje je dovoljeno samo v času velikonočnih praznikov in praznika dela ali v času praznovanj, ki jih lokalna skupnost določi s svojimi predpisi. Posebej je prepovedano tudi ogrožajoče streljanje;
 • vključene so dodatne pristojnosti občinskim redarjem za nadzor nad storjenimi prekrški (povzročanje hrupa, prenočevanje na javnem kraju, prostovoljni prispevki, lažna naznanitev prekrška).

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Ministrstvo objavilo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji 8/1

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024, v okviru katerega je bilo na voljo 43 milijonov evrov.

Na razpisu zagotovljena sredstva bo ministrstvo namenilo 13 projektom v vrtce in 27 projektom v osnovno šolstvo, od katerih sta 2 projekta za šolstvo narodnosti.

Skupna vrednost izbranih projektov za sofinanciranje investicij v vrtcih je 13.076.243,99 EUR, za sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu 27.212.997,21 EUR in za sofinanciranje investicij v šolstvo narodnosti 1.984.140,93 EUR.

Do sofinanciranja so upravičeni tisti projekti občin, ki so skladno z merili razpisa pridobili največje število točk.

Vir:

https://www.gov.si/novice/2021-05-11-sredstva-za-investicije-13-projektom-v-vrtce-in-27-v-osnovno-solstvo/

Ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav 8/2

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 5. marca 2021, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021). Poziv z oznako JP-PAR-2021 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/21

 • ROK ZA PRIJAVO 31. 5. 2021 do 23.59

 

 

1,7 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 8/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu, 12. 3.2021 objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Tematska infografika

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 1,7 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021 do 23.59. ure.

Več na : https://www.gov.si/novice/2021-03-12-za-izboljsanje-posestne-strukture-razpisanih-17-milijona-evrov-za-nalozbe-v-izvedbo-agromelioracij-na-komasacijskih-obmocjih/

Drugi izmed štirih pozivov iniciative EUCF bo odprt med 29. marcem in 31. majem 2021 8/4

Po uspešno izvedenem prvem pozivu iniciative EUCF lansko leto ponovno vabimo k sodelovanju vse občine in občinske organizacije, da se prijavijo na njen drugi poziv. Drugi izmed štirih pozivov je odprt od 29. marca do 31. maja 2021. V Centralni in Vzhodni Evropi, kamor se uvršča Slovenija, bo v sklopu prihajajočega drugega poziva akontacija dodeljena 25 uspešnim prijavam.

Iniciativo EUCF (European City Faciliy) je zasnoval konzorcij petih evropskih partnerjev – Energy Cities, adelphi, Climate Alliance, Enviros in FEDARENE. Skupnost občin Slovenije se ji je priključila leta 2020 kot kontaktna točka na državni ravni. EUCF pomaga evropskim občinam in občinskim organom pri izdelavi podrobnega investicijskega koncepta za načrtovani projekt prehoda na trajnostno oskrbo z energijo. Tak investicijski koncept predstavlja ključen korak na poti do zagotovitve financiranja za projekt. Videoposnetek z drugega seminarja je na voljo tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 8/5

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021 8/6

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov (dvoranska kopališča ali kopališča na prostem) ter trajnostne ureditve, vzdrževanja in posodobitve zunanjih športnih površin z namenom doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023.

Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.

Dokumente javnega razpisa in kontakt za več informacij najdete na spletni strani TUKAJ.

 • ROK ZA PRIJAVO = 11. 6. 2021 do 23.59
 • DATUM ODPIRANJA = 15. 6. 2021
 • DOKUMENTI javnega razpisa = TUKAJ.

Za več informacij se lahko obrnete na Majo Skale, maja.skale@gov.si ali 01/400 52 89.

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 8/7

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 8/8

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Stopnji digitalizacije podjetij v vzhodni in zahodni Sloveniji neenaki 9/1

Pri spopadanju z izzivi prihodnosti je ključno, da so digitalizirani vsi deli družbe. Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je imela in ima še vedno pomembno vlogo tudi pri blaženju posledic epidemije covida-19. Pomembnost digitalizacije poudarja tudi letošnji svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki ga obeležujemo 17. maja. Tema letošnjega dne je: Pospeševanje digitalne preobrazbe v zahtevnih časih. Evropska Komisija je predstavila vizijo Evropske digitalne preobrazbe do 2030. Ta obsega štiri ključne točke: e-veščine, varno in trajnostno digitalno infrastrukturo, digitalizacijo javnih storitev in digitalno preobrazbo podjetij. 

V letu 2020 je v Sloveniji internet redno uporabljalo 87 % 16–74-letnikov; 85 % v vzhodni, 88 % v zahodni Sloveniji. Dostop do interneta za službene namene je imelo 54 % zaposlenih. V majhnih podjetjih (z 10–49 zaposlenimi) v vzhodni Sloveniji je imelo dostop do interneta za službene namene 46 % zaposlenih, v srednje velikih (s 50–249 zaposlenimi) pa 47 % zaposlenih. V majhnih podjetjih v zahodni Sloveniji je bilo takih zaposlenih 61 %, v srednje velikih pa 60 %.

Obseg uporabe IKT je večinoma večji med podjetji v zahodni Sloveniji. Izjema je uporaba robotov (ali industrijskih ali storitvenih).

(Vir: SURS)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.