V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI RIBNICA NA POHORJU IN OPLOTNICA.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Predsednik SOS na posvetu o pokrajinah v Sloveniji 1/1

Dne 14. 5. 2020 je v Državnem svetu RS potekal posvet strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje. Na posvetu je več kot 50 udeležencev v živo ali na daljavo razpravljalo o vsebini nalog, ki se bodo prenesle v pristojnost pokrajin in o nadaljnjih aktivnostih strokovne skupine pri pripravi osnutka pokrajinske zakonodaje.

Predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek je na posvetu izpostavil veliko zadovoljstvo, da se proces ustanavljanja pokrajin, kljub epidemiji razglašeni zaradi virusa, nadaljuje in se s tem kaže neka državotvornost. Projekt bi lahko bil vzor drugim projektom, ki včasih zastanejo, zaradi menjave politične oblasti. Projekt je pomemben zaradi tega, ker je prišel od spodaj navzgor, torej na pobude županj in županov. Poudaril je, da smo sedaj pred ključnim vprašanjem tega projekta, in sicer kako bo potekalo financiranje pokrajin, dejstvo namreč je, da morajo pokrajine imeti svoj vir financiranja in da je smisel ustanavljanja pokrajin ustanovitev razvojnih pokrajin. Skupnost občin Slovenije je kot partner v ta proces aktivno vključena in bo tudi v prihodnje.

Naslednji korak pri ustanavljanju pokrajin je, da pristojna ministrstva do junija 2020 pripravijo oceno finančnih posledic prenosa nalog v pristojnosti pokrajin, ki jih potrebuje strokovna skupina za dokončno pripravo predlogov pokrajinske zakonodaje. S predlogi zakonov glede financiranja in nalog pokrajin bodo občine seznanjene konec junija 2020, pripombe nanj pa bo potrebno podati do oktobra 2020.

Posvet si lahko ogledate na spletni strani Državnega sveta RS, objavljen tukaj.

Spletno posvetovanje – Priprave občin na turistično sezono v luči Covid -19 1/2

Skupnost občin Slovenije je k spletnemu posvetovanju o turizmu v luči Covid-10 povabila različne strokovnjake in predstavnike občin ter njihovih zavodov spodročja turizma. Več kot 70 udeležencev je pozdravil Peter Misja, predsednik Komisije SOS za turizem, ki je med drugim tudi član nove strokovne skupine za turizem, ki jo je imenoval minister Počivalšek.

Vsebine ukrepov, ki jih skupina načrtuje je predstavila mag. Helena Cvikl, direktorica direktorata na MGRT. Povedala je, da se bodo za tretji protikorona paket ukrepi s področja turizma dogovorili kasneje na sestanku, zato je napovedala, da ne bo mogla biti prisotna do konca posveta.

Med predlogi za 3. paket so bili predstavljeni:

 1. uvedba skrajšanega delovnega časa (MDDSZ – kritje % plače in fleksibilnost pri vračanju na delo s čakanja)
 2. Podalšana veljavnost iz 1. in 2. paaketa (od 1-4 mesece)
 3. Zagotovitev likvidnostnih sredstev za podjetja
 4. Nepovratna sredstva za lažji zagon gospodarstva (16 mio za stroške obratovanja podjetij v gostinski in nastanitveni dejavnosti)

Glede ponovnega zagona turističnega gospodarstva je izpostavila, da je to odvisno od epidemiološke slike in soglasja zdravstvene stroke, predlagajo pa sproščanje vseh dejavnosti z 18.5.2020 razen:

 • nastanitev nad 30 oseb
 • nastanitev za potrebe zdraviliškega zdravljenja
 • Welnes centrov
 • bazenov in vodnih aktivnosti

Direktorica je povedala še, da so pripraivli predloge smernic delovanja turističnega gospodarstva oz. korona stadarde v času epidemije in po njej, kar usklajujejo z NIJZ.

(Predstavitev še čakamo)

V nadaljevanju je Ana Savšek iz Slovenske turistične organizacije predstavila novo kampanjo Moja Slovenija.

Po krajši razpravi so poglede in vprašanja v drugem delu posveta predstavili lokalni turistični strokovnjaki

 • Klemen Langus, Skupnost Julijske Alpe je predstavil, kako so se v Skupnosti Julijske Alpe organizirali in poudaril, da niso kaj dosti čakali, temveč ukrepali. Članice in člani komisije SOS za turizem so prejeli v vednost pobude, ki so jih naslovili na MGRT prvič in drugič, na MJU in STO. Članice in člani komisije iz drugih destinacij predloge ukrepov podpirajo. (Predstavitev še čakamo)
 • Domen Vogelsang, Zreče-Rogla, je predstavil njihovo izkušnjo pri soočanju z epidemijo, kjer je poudaril pomen informiranja lokalnih ponudnikov in razširjanja pozitivnih sporočil. Zelena, lokalna ponudba je dobila novo priložnost za razvoj. Povedal je, da se je komunikacija ne le znotraj destinacije, temveč tudi z drugimi destinacijami izrazito izboljšala. Vzeli so si tudi čas za urejanje temeljev za izboljšano digitalno delovanje.
 • Gregor Jarkovič, občinski inšpektor je s svojega zornega kota, to je nadzor nad izvajanjem predpisov občin poudaril pozitivni učinek turističnega “mrka”, ki ga vidi predvsem v času za premislek kako naprej. Nanizal je vrsto predlogov, kako lahko občine izboljšajo svoje prostorske politike, da bi dosegli boljšo izkušnjo turistov, pa tudi lokalnih prebivalcev.

Del – Usmeritve in priporočila zunanjih strokovnjakov

Zadnja napovedana gostja, Miša Novak se je morala opravičiti zaradi drugih obveznosti. Objavljamo pa opozorilo Zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace in Konzorcija Slovenia Green: »NOVA NORMALNOST« MORA BITI ŠE BOLJ TRAJNOSTNA, v katerem opozarjajo na izjemen pomen trajnostnih ukrepov in rešitev ob ponovnem zagonu slovenskega turizma.

Ob tem naj spomnimo, da je še vedno velja povabilo SOS občinam, da se pridružite tistim občinam, ki so se že zavezale, da bodo svoje dogodke organizirale brez plastike za enkratno uporabo.

 

Kaj stori občina v primeru kibernetskega napada 1/3

Na SOS se je 11.05.2020 obrnila občina članica, ki je doživela kibernetski napad. Ob prihodu na delovno mesto so uslužbenci imeli vso vsebino na vseh računalnikih zakriptirano.

Za pomoč se je SOS obrnil na Ministrstvo za javno upravo, 4PDIH, Dataofficer in druge občine ter javne zavode in prejeli smo več informacij, na podlagi katerih na kratko povzemamo, kaj je potrebno v takšnem primeru narediti:

Občina kibernetski incident priglasi:

 1. nacionalnemu odzivnemu centru SI-CERT(pošljite prijavo z elektronskim sporočilom na naslov cert@cert.si)
 2. če je občina v omrežjuHKOM  je dolžna poročati tudi na MJU oz. SIGOV-CERT
 3. svojemu pooblaščenemu za varstvo osebnih podatkov – DPO, ki mora v 72 urah izvesti postopek prijave kršitve varstva osebnih podatkov pri  Informacijskem pooblaščencu in če oceni, da je to potrebno, o incidentu obvesti posameznike katerih osebnih podatki so ogroženi
 4. Policiji

Kaj narediti s tehnologijo:

 1. fizični odklop vse mrežne opreme z omrežja (strežnikov, usmerjevalnikov, omrežnih stikal) in vseh delovnih postaj (računalnikov, prenosnikov, tablic),
 2. analiza virusa – poklicati varnostne strokovnjake (SOC); na podlagi rezultatov analize priprava ustreznega orodja za kontrolo,
 3. potem je priporočljivo popolno brisanje vseh diskov (formatiranje oz. »wipe«); če so na diskih pomembni podatki, ki jih v občini nočete izgubiti, pred brisanjem preverite:
  1. ali je računalnik sploh okužen — to naredite z orodjem, ugotovljenim v točki 2; če ni suma na okužbo, brisanje ni potrebno; in
  2. preverite ali imate (čisto – neokuženo) varnostno kopijo podatkov. V primeru, da varnostne kopije nimate, sistema ne formatirajte, temveč pustite odklopljenega, za potencialno reševanje kritičnih podatkov.
 4. postavitev operacijskega sistema na računalnikih, kjer je bil narejen popoln izbris vseh podatkov in operacijskega sistema (formatiranje diska oz. wipe)
 5. namestitev protivirusnega programa (End Point Security, oz. EPS), ki spremlja aktivnost v realnem času, na vse naprave (računalnike, prenosnike, tablice)
 6. šele nato nalaganje varnostnih kopij v »čisto« Backup napravo/računalnik pred namestitvijo obvezno preverite, ali ni okužen z orodjem iz 2. Dodatno preverite povrnjene podatke ko se naredi restore, saj se lahko virus skriva v backupu; to bo delno opravil že nameščeni protivirusni program iz točke 5.

Kdo lahko pomaga:

Občine priglašajo kibernetske incidente nacionalnemu SI-CERT-u, ki jim pri tem svetuje in pomaga, skrbi tudi za ozaveščanje in izobraževanje glede kibernetske varnosti na nacionalni ravni. Pomagajo lahko tudi izkušena podjetja kot so SIQ, S&T, NIL…, ki v hitrem času postavijo sistem v optimalno stanje.

Pomembno je, da naredite vse za to, da se incident ne ponovi.

To pomeni izvedbo ustreznih ukrepov za zagotovitev  ustreznega nivoja varnosti in sicer tako s tehničnega vidika (antivirusna zaščita, ustrezno shranjene varnostne kopije…) kot tudi organizacijsko-kadrovskega (sprejem in izvajanje informacijske varnostne politike, usposabljanje zaposlenih in podobno). Najpogosteje je namreč za »vdor« kriv nepoučeni zaposleni. Enostavno ga lahko usposobite tudi preko e-učilnice za občine.

Pravne podlage:

Po Uredbi o informacijski varnosti v državni upravi (slednja je na podlagi 74.a člena Zakona o državni upravi) so organi državne uprave dolžni poročati o določenih informacijskih incidentih MJU-ju (praktično to pomeni našemu SIGOV-CERT-u), hkrati so to dolžni tudi vsi drugi subjekti, uredba jih imenuje “povezani subjekti”, ki niso organi državne uprave, so pa povezani v državno HKOM omrežje. Vsi taki povezani subjekti bi nam morali po tej uredbi posredovati tudi podatke o kontaktnih osebah za področje informacijske varnosti. Uredba vsebuje tudi določene obveznosti in naloge ne samo za organe državne uprave, temveč tudi za povezane subjekte, uresničevanje tega pa lahko nadzirajo pristojne inšpekcije.

SI-CERT (https://www.cert.si) predstavlja slovenski nacionalni odzivni center za kibernetske incidente,

SIGOV-CERT (https://www.gov.si/teme/informacijska-varnost) je odzivni center za incidente informacijske varnosti v državni upravi.

POJASNILA

Pojasnilo o veljavnosti interventnih ukrepov na področju sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadev 2/1

Skupnost občin Slovenije objavlja pojasnilo o veljavnosti interventnih ukrepov s področja pravosodja, kjer Ministrstvo za pravosodje obvešča:

Upoštevaje Odlok o preklicu epidemije, ki ga je sprejela Vlada RS, je Ministrstvo za pravosodje (v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo) že pristopilo k pripravi vladnega gradiva na podlagi 2. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20; v nadaljevanju: ZZUSUDJZ). 2. člen navedenega zakona namreč daje pooblastilo Vladi Republike Slovenije, da s sklepom ugotovi, da so ukrepi iz tega zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, prenehali veljati, in sklep objavi v Uradnem listu RS. Glede na to, da se Odlok o preklicu epidemije začne uporabljati 31. maja 2020 in glede na dejstvo, da se ukrepi po ZIUZEOP iztečejo z 31. majem 2020, bo Ministrstvo za pravosodje (v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo) predlagalo Vladi Republike Slovenije ugotovitev, da ni več razlogov za ukrepe, ki jih določa ZZUSUDJZ , in da tudi vsi ukrepi na podlagi ZZUSUDJZ prenehajo veljati z 31. majem 2020.

Več o tem tukaj: https://www.gov.si/novice/2020-05-15-pojasnilo-o-veljavnosti-interventnih-ukrepov-s-podrocja-pravosodja/

Pojasnilo MJU v zvezi z izvajanjem ZZUSUDJZ- izvedba javnih razpisov in roki 2/2

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli pojasnilo v zvezi z izvajanjem ZZUSUDJZ in rokov, ki se upoštevajo pri izvedbi javnih razpisov. MJU pojasnjuje, da je potrebno upoštevati, da je tek rokov v času veljavnosti ZZUSUDJZ odvisen od klasifikacije konkretne upravne zadeve na nujno oziroma nenujno s strani končne posamične presoje pristojnega organa v skladu z veljavnimi predpisi. V kolikor bo torej pristojni organ, upoštevajoč dejansko stanje in veljavne predpise presodil, da konkretna upravna zadeva ni nujna, rok za vložitev vloge na javni razpis in/ali rok za izdajo odločbe na podlagi 6. člena ZZUSUDJZ ne bo tekel in obratno.

Celotno pojasnilo najdete TUKAJ.

OBVESTILO MIZŠ – datum zahtevkov 2/4

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo finančne službe pri MIZŠ, kjer po pregledu prejetih zahtevkov, ki so se do sedaj poslali na MIZŠ, opažajo, da je napačno naveden datum opravljene storitve. Skladno z zahtevo MF-DJR je pravilni datum opravljene storitve tako za javne kot za zasebne vrtce 30.4.2020. Vse zahtevke, ki imajo katerikoli drug datum od navedenega morajo na žalost zavrniti, zato prosijo, da ste pozorni na to.

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od 11. 5. 2020 dalje 2/7

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem, zaradi uveljavitve Odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/2020), ki v 2. členu določa, da se javni linijski prevoz potnikov, posebni linijski prevoz potnikov, stalni izvenlinijski prevoz,potnikov občasni prevoz potnikov, prevoz potnikov z žičniškimi napravami za prevoz oseb in javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu opravljajo v skladu s priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

Pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

Solidarnostna pomoč – KPND 2/8

Skupnost občin Slovenije vas seznanja z mnenjem Ministrstva za javno upravo glede izplačila solidarnostne pomoči v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v RS.

Pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

POVPRAŠEVANJA

Financiranje prireditev v letu 2020 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju informacij o ravnanju ostalih občin pri financiranju prireditev v letu 2020.

Vprašanje se glasi:

Na podlagi izvedenih javnih razpisov (npr. na področju športa in kulture) občina društvom poleg redne dejavnosti sofinancira različne prireditve, med katerimi pa bodo v letu 2020 mnoge odpovedane zaradi epidemije. Občina meni, da sredstev, ki bodo zato ostala neporabljena, na podlagi veljavne zakonodaje ne smejo prerazporediti, pač pa bi jih lahko razdelili samo na podlagi novega javnega razpisa.

Na ostale občine zato naslavljajo vprašanje, kako bodo v tem primeru ravnale.

Vaše odgovore nam lahko posredujete do ponedeljka, 18. 5. 2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Odreditev vzdrževalnih del, 243. člen ZUreP-2 3/2

Prejeli smo vprašanji občine članice glede odreditev vzdrževalnih del v prostoru na podlagi 243. člena ZUreP-2.

 • Občino zanima ali ste v vaši občini v primeru nevzdrževanih objektov (predvsem gre za neurejeno zunanjost stavbe – fasada, stavbno pohištvo, streha ipd. in okolice) že postopali po 243. členu ZUreP-2 in za nevzdrževani objekt, seveda ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev iz zakona, izdali lastniku objekta odločbo neposredno na podlagi 243. člena ZUreP-2 ali imate sprejeto še kakšno drugo pravno podlago?
 • Torej, ali ste v vaši občini že izpeljali postopek prisilitve oz. odreditve vzdrževanja po 243. členu ZUreP-2 in ali imate morda vzorec odločbe?

Odgovore nam prosimo pošljite do torka, 19.5.2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Terjatve občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu 3/3

Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju naslednjih vprašanj ostalim občinam z namenom pridobitve vaših izkušenj:

DRUŽINSKI POMOČNIK IN POMOČ NA DOMU:

 1. Invalidna oseba ima z odločbo Centra za socialno delo odobrenega družinskega pomočnika, za katerega stroške (do)plačuje občina. Čez nekaj časa se invalidna oseba odloči, da prekine takšno pomoč in se odreče pravici do družinskega pomočnika. V času prekinitve upravičenec nima sredstev.
 • Kako je s stroški, ki so nastali, ko je občina (do)plačevala za družinskega pomočnika?
 • Kako ravnate glede neporavnanih obveznosti v primeru, da ob zaključku upravičenec nima sredstev, kasneje jih pridobi ter v primeru, da upravičenec v času prekinitve sredstva ima?
 1. Enako vprašanje postavljamo tudi v primeru, kadar je oseba uporabnik socialno varstvene storitve pomoč družini na domu;
  Ali in kdaj terjate od upravičenca vrnitev sredstev, ki jih je občina doplačevala na podlagi izdane odločbe?
 2. Na kakšen način preverjate oz. kdo vas obvesti v primeru, da je umrla oseba, ki je nekoč bila upravičena do storitve pomoč družini na domu ali do storitve družinskega pomočnika?

INSTITUCIONALNO VARSTVO

 1. Kadar oskrbovanec prekine z nastanitvijo v domu in gre domov na lastno željo ali ga potem obvestite o terjatvi, ki je nastala v času bivanja?

Vaše odgovore nam lahko posredujete do torka, 19. 5. 2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Nacionalna diskusija o načrtu upravljanja gradu Šalek 3/4

Iz MO Velenje prosijo: “da si vzamete nekaj časa in nam s svojim mnenjem pomagate izvesti nacionalno diskusijo o Načrtu upravljanja ruševine gradu Šalek, ki je bil pripravljen v okviru projekta RUINS. Projekt RUINS se je uradno pričel izvajati junija 2017 in bo trajal do konca septembra 2020. Vodilni partner projekta je University of Technology Lublin (Poljska), Mestna občina Velenje pa je partner v projektu. Projekt se osredotoča na trajnostno ponovno uporabo, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi. V sklopu projekta je Mestna občina Velenje v sodelovanju z različnimi deležniki izdelala celovit načrt upravljanja gradu Šalek. Mestna občina Velenje si prizadeva za trajnostni razvoj Velenja na vseh področjih, zato vas vabimo k aktivnemu sodelovanju z namenom izboljšanja načrta in njegovega izvajanja v praksi.

Povezava do Načrta upravljanja ruševine gradu Šalek: https://bit.ly/2LsHIpf.

Povezava do diskusijskega vprašalnika o Načrtu upravljanja gradu Šalek: https://www.1ka.si/a/283015.

Konstruktivne predloge, ki jih bomo prejeli do 21. 5. 2020, bomo smiselno vključili v Načrt upravljanja gradu Šalek.

Ob tej priložnosti vas obveščamo tudi, da bomo v okviru projektov HICAPS in RUINS izvedli tudi multimedijsko konferenco na temo »Upravljanje s kulturno dediščino«, ki bo predvidoma med 22. in 26. 5. 2020.”

 

DOGODKI SOS

21.5./ Webinar “Projekt EUCF – European City Facility” 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF, ki jo predstavlja konzorcij 5 partnerjev (Energy Cities, Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE) vabi na brezplačni webinar, dne 21.5.2020 ob 10.00, z namenom predstavitve projekta European City Facility, kjer bo predstavnik EUCF za Slovenijo podal ključne informacije v zvezi s projektom

Zavedamo se, da imajo občine ogromen potencial za gradnjo celovitih investicijskih programov pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Pogosto nastopijo kot glavni pobudnik in igrajo ključno vlogo pri združevanju manjših projektov v večje investicijske portfelje. Ena glavnih ovir za uresničitev projekta je zagotovitev potrebnih investicijskih sredstev. Med drugim je za financiranje iz javnih ali privatnih virov praviloma potrebno predložiti natančno razdelan investicijski koncept. Še posebej manjše občine pogosto ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami za izdelavo le-tega.

Na tej podlagi je bil v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizont 2020) ustvarjen projekt EUCF – European City Facility. V sklopu tega lahko občine zaprosijo za podporo pri izdelavi investicijskega koncepta za načrtovani projekt. Ta obsega tako finančno (60.000 EUR) kot tudi tehnično in pravno strokovno podporo. Cilj projekta je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati izdelati investicijski koncept in tako izboljšati njihove možnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev.

Dnevni red:

 1. Kaj je EUCF?
 2. Kako se prijaviti za EUCF sredstva?
 3. Kaj je investicijski koncept in kako ga pripraviti?
 4. Kakšne oblike podpore nudi EUCF?
 5. Vprašanja in odgovori

Udeležba je brezplačna, prijava pa je obvezna in sicer se lahko prijavite do srede, 20.5.2020 do 15. ure oziroma do zapolnitve mest TUKAJ.

Vljudno vabljeni k udeležbi!

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 4/2

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

22. 4. - 30. 10. /Usposabljanje mreže NALAS 4/3

Projekt “Povečanje lokalnih zmogljivosti za izvajanje Agende 2030 in načelo Nikogar ne pustite za seboj izvaja mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS v sodelovanju z GIZ. Vsebina projekta prispeva k izvajanju »Socialne pravice za ranljive skupine II (ang. SoRi II)«, ki ga izvajata omenjeni organizaciji v imenu Zveznega ministrstva za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ). Splošni cilj projekta je podpreti lokalne samouprave v petih partnerskih gospodarstvih zahodnega Balkana za izboljšanje gospodarskih, družbenih in kulturnih pravic njihovih državljanov.

NALAS za potrebe razvoja in izvajanja projekta poziva k sodelovanju zainteresirane posameznike, ki bi razvijali interaktivna usposabljanja o tematikah kot so ozaveščanje, terensko delo, dnevni centri, forum za socialni dialog ter odzivi v nujnih primerih in obvladovanje tveganja nesreč.

Zainteresirane ponudnike storitev usposabljanja (podjetje, konzorcij, direktor prodaje) prosimo, da pošljejo prijavo do 8. aprila 2020 in sicer do 16. ure na  info@nalas.eu. Prijava naj bo napisana v angleškem jeziku in naj upošteva pripis zadeve v elektronskem sporočilu »SoRi II Training Provider«.

Več podrobnosti o predvidenem usposabljanju med 22. aprilom in 30. oktobrom 2020 ter o samem postopku prijave, je na voljo v obliki prilog TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

20.5./ Spletne panelne diskusije NALAS 5/1

V sredo, 20.maja ob 14. uri vas vabimo na ogled prvega izmed treh spletnih panelnih diskusij glede upravljanja s trdimi odpadki v v obdobju krizne situacije na območju Jugovzhodne Evrope. Prijavljeni udeleženci boste pridobili znanja in izkušnje, ki jo bodo na panelu z vami izmenjali strokovnjaki. Več informacij o seriji panelov in prijavi na dogodek na videokonferenčni platformi Zoom najdete TUKAJ.

Vabljeni k prijavi in udeležbi!

 

 

9.6./ Zeleni ukrepi urbane agende EU 5/2

Video posvet o zelenih ukrepih urbane agende EU bo potekal v torek, 9. junija 2020, od 13:15 do 16:30.

Na posvetu se bodo osredotočili na tri teme povezane z okoljem in razvojem mest:
–        kako z zakonodajo bolje podpreti uporabo na naravi temelječih rešitev,
–        kako bolje podpreti krožno gospodarstvo s predpisi o vodi in
–        kako bolje podpreti krožno gospodarstvo s predpisi o odpadkih.

Namen posveta je preveriti kako lahko ugotovitve in priporočila partnerstev Urbane agende EU na področju okolja bolje podpremo. Želijo tudi okrepiti razumevanje ovir in izzivov na različnih nivojih odločanja o tem, kje se v mestih oziroma na lokalni ravni zatakne pri doseganju okoljskih ciljev. Končni cilj aktivnosti je priprava vsebinskih gradiv in priporočil, ki jih bomo lahko uporabili pri oblikovanju boljših politik in pravne ureditve.

Posvet bo potekal v angleščini.

Več informacij najdete na povezavi TUKAJ.

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  5/3

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

Seje vlade 6/1

 • 37. dopisna seja

Vlada je na seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. S tem vlada ponovno uvaja izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev, vendar pod posebnimi pogoji. Vlada je  sprostila tudi ukrepe na področju omejevanja javnega potniškega prometa v Sloveniji.

Novela Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Vlada je na dopisni sprejela novelo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Odlok predvideva, da ne glede na prepoved zbiranja ljudi to ne velja za javne uslužbence, ki so zaposleni v prej omenjenih zavodih, za posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi, kot so podjemne in avtorske pogodbe, kot tudi ne za posameznike ki so člani organov teh zavodov.
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze in samostojni visokošolski zavodi pa morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 • 38. dopisna seja

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Vlada je sprejela odgovor na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga bo poslala Ustavnemu sodišču RS.

 • 16. redna seja 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ter Uredbo o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in nov Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji s katerim se ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom razen nekateri storitev na področju turizma.

Na seji je vlada izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb.

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. S predlaganim odlokom se na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 na novo določijo subjekti prepovedi združevanja. Prepoved zbiranja ne velja za učenke in učence 1. do 3. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom ter za tiste učence od 4. do 8. razreda za katere je organiziran dopolnilni pouk, za učenke in učence 9. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom, ter za dijakinje in dijake zaključnih letnikov srednje šole ter za posameznike, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali maturo ali zaključni izpit ter dijake od 1. do 3. letnika, ki imajo pravico do dodatne strokovne pomoči.

Predviden je tudi začetek uporabe odloka in sicer z 18. majem 2020, z nekaterimi izjemami.  Učenci 9. razreda, na primer, se bodo v šolo lahko vrnili 25. maja 2020.

 • 39. dopisna seja

Sprememba programa financiranja državnega proračuna za leto 2020

Vlada je sprejela prvo spremembo programa financiranja državnega proračuna za leto 2020. Vanj se vključuje tudi zadolževanje Republike Slovenije za namen financiranja omilitve posledic epidemije COVID-19, kar omogoča Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021.

Delna sprememba sklepa o začasnem zadržanju izvrševanja letošnjega proračuna

Vlada je delno spremenila sklep o začasnem zadržanju izvrševanja letošnjega proračuna, ki ga je sprejela 13. marca 2020. S to spremembo se jasneje določajo pravila glede prevzemanja obveznosti proračunskih uporabnikov. Vlada je namreč 11. aprila 2020 sprejela še en sklep, ki se delno nanaša na isto tematiko, tekom izvajanja pa je prihajalo do nekaterih nejasnosti, zato želi vlada z današnjo spremembo te nejasnosti odpraviti.

Solidarnostne pomoči 40. člena KPND

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti (KPND) – zahteva sindikatov. Vlada ugotavlja, da določbe KPND zaradi razglašene epidemije COVID-19 ne dajejo podlage za izplačilo solidarnostne pomoči vsem javnim uslužbencem brez ugotovitve, da je epidemija prizadela javnega uslužbenca ali njegovo premoženje in mu povzročila težave ter škodo, ki bi jo solidarnostna pomoč pomagala prebroditi.

Informacija o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2018 in 2019

Vlada se je seznanila z Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2018 in 2019. Vlada Republike Slovenije podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021.

 • 40. dopisna seja 

Vlada je na dopisni seji z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. Ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19.

Mejni prehodi na zunanji meji in na kontrolne točke na notranjih mejah Republike Slovenije 

Vlada je sprejela Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

Pomoč pri prilagajanju prometa epidemiji 7/1

 • Začasne kolesarske pasove in površine za pešce;
 • Postavitev začasne signalizacije, da pešci in kolesarji ne kršijo pravil, če uporabljajo prazno cestišče;
 • Uvedba skupnega prometnega prostora ali območja umirjenega prometa;
 • Omejitev avtomobilskega prometa v popoldanskem času (prebivalci lahko še vedno z avtomobili dostopajo do svojih domov);
 • Omejitev avtomobilskega prometa ob vikendih, ob dela prostih dnevih, namesto odpadlih rekreacijskih prireditev na prostem (prebivalci lahko še vedno z avtomobili dostopajo do svojih domov);
 • Omejitev hitrosti avtomobilov za večjo varnost pešcev in kolesarjev;
 • Omejitev parkiranja in izraba parkirnih površin za druge namene.

Od izbrane občine pričakujejo sodelovanje (odločevalcev in zaposlenih), zavzetost in sodoben pristop k razvoju občine in urejanju prometa. Stroške materialov in aktivnosti, opisanih v zgornjih točkah bo prevzel IPoP. Višina stroškov, ki jih IPoP lahko financira v okviru tega povabila je omejena na 10.000 € z vključenim DDV.

Občina se lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico ter jo pošlje do 22. 5.  2020 na naslov ipop@ipop.si.

Več na tej povezavi:  https://ipop.si/2020/05/15/vabilo-za-obcine-pomoc-pri-prilagajanju-prometa-epidemiji/

Mednarodni natečaj za najboljše poslovne načrte 7/2

Imaš poslovno idejo s pozitivnim okoljskim ali družbenim učinkom? Želiš izvedeti več o naložbah z družbenim učinkom in njihovem financiranju? Zainteresirane vabimo k sodelovanju v izobraževanju in mednarodnem tekmovanju, kjer bodo najboljši poslovni načrti tudi nagrajeni.

Do konca maja 2020 je v okviru projekta Finance4SocialChange, programa Podonavje odprt mednarodni natečaj za najboljšo poslovno idejo s t. i. družbenim učinkom, kamor so povabljena tudi slovenska socialna in družbeno odgovorna podjetja. Prijave vseh zainteresiranih, s kratkim opisom poslovne ideje, sprejemajo na spletni strani AIR: Accelerating Investment Readiness.

Natečaj, ki bo združil 300 podjetnikov iz podonavske regije: Avstrije, Nemčije, Romunije, Bolgarije, Slovaške, Hrvaške, Srbije, Moldavije, Ukrajine in Slovenije. Natečaj je dvostopenjski, razglašeni bodo zmagovalci po skupinah držav, kjer Slovenija sodeluje s Hrvaško in skupni zmagovalec celotnega natečaja.

Sodelovanje poteka v angleškem jeziku. Najboljši bodo nagrajeni, omogočeno pa bo tudi izobraževanje, mentoriranje ter predstavitev najboljših idej pred vlagatelji. Prijave vseh zainteresiranih, s kratkim opisom poslovne ideje, sprejemajo do konca maja na povezavi https://air-mooc.teachable.com/.

Več informacij TUKAJ in Franja Gabrovšek Schmidt, BSC Kranj, franja.gabrovsek.schmidt@bsc-kranj.si.

Evropska komisija napovedala premostitvene ukrepe za kulturo 7/3

Evropski ministri za kulturo so izmenjali informacije o trenutnem stanju v kulturi in premostitvenih ukrepih na nacionalni in evropski ravni. Evropska komisija je za kulturni in ustvarjalne sektorje zagotovila sredstva prek Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada ter instrumentov državne pomoči in SURE. Prilagoditve tudi za upravičence programa Ustvarjalna Evropa.

Kulturni in ustvarjalni sektorji so bili med prvimi podvrženimi izbruhu pandemije, ki so najprej zaprli vrata svojih institucij, pri tem pa utrpeli ogromne izgube. Države članice so sprejele različne in številne predvsem administrativne, splošne fiskalne in socialne ukrepe. Nekatere države so posebne ukrepe, namenjene kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, že vzpostavile – gre za posebne krizne sklade, s pomočjo katerih lahko hitro in takoj s finančnimi subvencijami pomagajo zlasti umetnikom idr. samozaposlenim v kulturi.

V sklopu programa Ustvarjalna Evropa bo Komisija sprejela tudi naslednje specifično sektorske ukrepe za podporo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim:

 • maksimalna prilagodljivost za tekoče projekte (projektne aktivnosti);
 • 2 milijona evrov za čezmejno mobilnost uprizoritvenih umetnosti, s poudarkom na digitalni in virtualni izmenjavi (podporna shema bo oblikovana maja letos);
 • 5 milijonov evrov za kinematografe v mreži Europa Cinemas;
 • dodatna sredstva za knjižne prevode znotraj aktualnega razpisa za leto 2020 (rok: 28.5.2020) ;
 • Komisija je prav tako podaljšala nekatere razpisne roke in bo pospešila izbirni postopek, tudi za projekte sodelovanja 2020 z namenom čim hitrejšega predfinanciranja projektov;
 • čimbolj učinkovita uporaba jamstvene sheme za kulturni in ustvarjalne sektorje.

Več na povezavi TUKAJ.

 

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 7/4

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši in sicer:

 • 14. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 16. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči
 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 7/5

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 7/6

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

Nacionalni mesec skupnega branja 2020, 8.9.2020 -11.10.2020 8/1

Soustvarjalci Nacionalnega meseca skupnega branja in akcije Beremo skupaj vas tudi letos vabijo, da se pridružite pri nacionalnih projektih in akcijah na področju bralne pismenosti in bralne kulture, ki jih sedaj že tretje leto spodbujajo medresorsko v okviru Nacionalne mreže za bralno pismenost.

Odprli so že spletni dogodkovnik, zato vas vabijo k vnosu vseh načrtovanih dogodkov in k vnosu aktualnih virtualnih vsebin: branja v vseh oblikah, dogodki, organizirani v spletnih učilnicah, pogovori/druženja po spletu, virtualni knjižni sejmi, prodajne akcije v spletnih knjigarnah. Vabljeni tudi k vpisu dogodkov, ki ste jih v letu 2020 že izvedli, pa ste jih morda pozabili zabeležiti.

Več informacij najdete TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.