V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA OPLOTNICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Srečanje predsednikov reprezentativnih asociacij občin s predsednikom Republike Slovenije 1/1

 

3. srečanje Kluba županj v Dravogradu 1/2

Marijana Cigala, županja občine Dravograd je v četrtek, 16. maja gostila 3. srečanje KLUBA ŽUPANJ. Županje so si ogledale lepo obnovljeno Cerkev Sv. Vida. V obnovljenem dvorcu BUKOVJE, ki ga je občina uspela pridobiti s strani države, pa so se srečale s predsednikom Računskega sodišča RS, Tomažem Veselom.

Predsednik računskega sodišča je na kratko predstavil delo računskega sodišča ter ključne razmisleke glede nekaterih, za občine in državo izjemno pomembnih tem. Tako je izpostavil nujnost državnega strateškega pristopa k spodbujanju gospodarskega razvoja različnih delov Slovenije. Za ohranjanje poseljenosti so nujna delovna mesta, država pa mora najti model spodbujanja odpiranja novih delovnih mest skozi principe davčne politike. Na drugi strani so naloge občin nudenje ustreznih storitev, za izvajanje katerih pa občine seveda morajo prejeti ustrezna finančna sredstva. V razpravi so županje izpostavile vrsto problemskih zadev, glede katerih so želele preveriti mnenje predsednika. Oboji so ugotavljali, kako pomembna so srečevanja te vrste, saj omogočajo širjenje znanj, informacij ter soočanje s problemi, s katerimi se srečujejo občine. Županje so se dogovorile, da bo 4. srečanje KLUBA ŽUPANJ v začetku septembra.

 

Z Ministrstvom za pravosodje o predlogih sprememb predpisov, ki bi lahko znižali stroške občinam 1/3

Dne 14. 5. 2019 je potekal sestanek ožje delovne skupine za nižanje stroškov občin. Na sestanku so bili obravnavani predlogi sprememb predpisov iz delovnega področja Ministrstva za pravosodje. Glede predlogov spremembe Zakona o notariatu, po katerih bi tudi notarji plačevali takse za 3 vrste dokumentov, ki jih do sedaj s strani občin pridobivajo brezplačno, smo uspeli razložiti srž problema. Do naslednjič bo SOS pripravil pregled ter višino sredstev, ki jih občine na ta način izgubljajo. Glede pobude za poenostavitev postopkov po Zakonu o prekrških, je dogovorjeno, da se bodo poenostavili kolikor se le da. Vzpostavil se bo sistem, po katerem bo izterjana globa ostala v občinah in se je več ne bo nakazovalo na državo. V zvezi s predlogom Zakona o varstvo osebnih podatkov, ki je v obravnavi, je SOS pripravil oceno finančnih posledic zakona. Dogovorili smo se, da se obveznost letnega izobraževanja spremeni v izobraževanja na nekaj let, kar bi vsaj malo zmanjšalo pritisk sistema na višanje stroškov občin. Razprava je potekala tudi glede nezdružljivosti funkcij županj in županov v nadzornih svetih po ZIntPK, kjer je predlog, da se pripravijo drugačne rešitve.

Prihodnji teden bodo potekali sestanki z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom za javno upravo glede Zakona o financiranju občin.

 

Množično vrednotenje nepremičnin zamaknjeno na marec 2020 1/4

V ponedeljek, 13.5.2019, je Državni zbor sprejel noveli Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin in Zakona o evidentiranju nepremičnin, ki bo uskladila vodenje podatkov o dejanski rabi zemljišč z novim množičnim vrednotenjem nepremičnin ter tako postopek množičnega vrednotenja nepremičnin zamaknila z julija letos na konec marca 2020. Vlada je zamik predlagala, saj je bilo ugotovljeno, da je potrebnega več časa za pripravo novih modelov vrednotenja nepremičnin.

V skladu s sprejetima novelama bo do prepisa novih posplošenih vrednosti nepremičnin namesto prvega avgusta 2019, prišlo 1. aprila 2020. Z novelo zakona o evidentiranju nepremičnin pa se bo zagotovilo datumsko usklajene roke za zagotavljanje podatkov o dejanskih rabah zemljišč, ki jih potrebuje množično vrednotenje nepremičnin, na kar je opozarjala tudi SOS na sestankih in v dopisu pristojnim na državni ravni (Pobuda SOS za izboljšavo sistema urejanja prostora, vzpostavitve prostorskih podatkov ter finančnih ukrepov zemljiške politike). Rok za začetek uporabe novega sistema vodenja podatkov o dejanski rabi zemljišč v katastru se tako s 1. junija 2019 prestavlja na 31. marec 2020.

V jesenskem času letošnjega leta se bo izvedla dalj časa trajajoča poskusna razgrnitev novih vrednosti lastnikom nepremičnin. Geodetska uprava bo po proučitvi pripomb in predlogov nato predlagala sprejetje modelov na vladi in do konca marca izvedla množično vrednotenje. Lastniki bodo prejeli obvestila o novih pripisanih vrednostih predvidoma v aprilu 2020.

Prihodnosti regije Alpe-Jadran-Panonija v EU 1/5

Dr. Aleksander Jevšek se je v imenu SOS, ki je tudi članica Zveze Alpe-Jadran, v tem tednu odzval vabilu predsednika avstrijskega Državnega sveta, Inga Appéja, županji deželne prestolnice Klagenfurt/Celovec dr. Mariji-Luisi Mathiaschitz in Urbanega Foruma na temo prihodnosti regije Alpe-Jadran-Panonija v EU. Na dogodku, ki sta se ga udeležila tudi predsednik Državnega sveta iz Slovenije, veleposlanica RS v Avstriji Ksenija Škrilec, veleposlanik Republike Srbije v Avstriji Nebojša Rodić, predsednik Deželnega zbora Reinhart Rohr in poslanka Deželnega zbora Ana Blatnik, je bil poudarjen pomen čezmejnega povezovanja in mreženja regij, ki nas bogati in nam utrjuje evropsko samozavest.

 

POVPRAŠEVANJA SOS

Povpraševanje občine članice glede sofinanciranja invalidskih pripomočkov in investicij 2/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s povpraševanjem za druge občine glede sofinanciranja invalidskih pripomočkov in investicij. Zanimalo jo je ali razpolagate z vzorcem pravilnika ali javnega razpisa za sofinanciranje invalidskih pripomočkov in tudi investicij (investicija kot npr. sofinanciranje ureditve klančine pred vhodom v stanovanjsko hišo, izgradnja dvigala v hiši,… ) fizičnim osebam – invalidom. Občine članice smo zaprosili za posredovanje odgovorov, ki jih objavljamo tukaj.

Upoštevanje stanovanjskega kredita pri plačilu vrtca 2/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s povpraševanjem glede upoštevanja stanovanjskega kredita pri plačilu vrtca. V skladu z 28b členom Zakona o vrtcih namreč lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določen z odločbo pristojnega CSD, še dodatno zniža. Občino članico je zanimalo:

– ali občine upoštevajo stanovanjski kredit pri izračunu plačila vrtca?

– povezava do občinskega pravilnika

– težave / dileme s katerimi se občine soočajo?

V sekretariatu smo na občine članice naslovili povpraševanje in vas zaprosili za povratne informacije do 13. 5. 2019. Tukaj najdete informacije občin članic.

Stanovanjski zakon in praksa občin 2/3

Prejeli smo povpraševanje občine glede prakse v ostalih občinah pri izvajanju strokovnih opravil in upravnih postopkov na stanovanjskem področju, ki jih predpisuje Stanovanjski zakon s podzakonskimi akti. Občini se zastavljajo vprašanja, ki se nanašajo predvsem na 11.a in 90. člen Stanovanjskega zakona in 3. člen Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, in sicer:

 1. Na kašen način se občine odločijo katero stanovanje bo neprofitno in katero bivalna enota (sklep občinskega sveta, sklep župana, ali ne opredelijo)?
 2. Upravičenec se je po uvrstitvi na pravnomočno veljavno prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, zaradi sile razmer moral za stalno preseliti v drugo občino. Ali je še lahko uvrščen na veljaven seznam in s tem upravičen do dodelitve stanovanja?
 3. Oseba je uvrščena na pravnomočno veljavno prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Ker od prijave na razpis, do dodelitve stanovanja lahko preteče kar nekaj časa nas zanima, ali občine ob dodelitvi stanovanja upravičencu ponovno preverijo ali upravičenec in uporabniki izpolnjujejo pogoje za dodelitev in kaj se pri tem ponovno preveri. Ali preverjajo zgolj najemnika ali tudi ostale uporabnike stanovanja?
 4. Pri obravnavi vlog (npr. sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika, razveza, zamenjava neprofitnih stanovanj) je potrebno preveriti, ali upravičenec izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja. Kaj občine zahtevajo kot dokazila oz. kaj pridobivajo iz uradnih evidenc?
 5. Skladno z 90. členom Stanovanjskega zakona je najemodajalec dolžan vsakih 5 let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, ki jih opredeljuje Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj. Kaj občine zahtevajo od najemnika in uporabnikov da predložijo kot dokazila? Ali v primeru, da pod materialno in kazensko odgovornostjo najemnik poda izjavo o izpolnjevanju pogojev in premoženjskem stanju, občine kljub temu zaprosijo za podatke iz uradnih evidenc in za katere podatke. Ali občine preverjajo tudi stanje na TRR najemnika in uporabnikov stanovanja? Ali občine po 5 – letih preverjajo tudi najemnike, ki so prejemniki subvencij najemnin za neprofitno stanovanje, glede na to, da so že preverjeni s strani CSD?

Vljudno vas naprošamo za odgovore, ki nam jih lahko posredujete do petka, 24.5.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Regres za letni dopust za leto 2019 3/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo obvestilo o regresu za letni dopust za leto 2019, v katerem obvešča, da je bil včeraj v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 31/19, v nadaljevanju Aneks h KPND), ki je začel veljati danes 17. 5. 2019.

Navedeni Aneks h KPND ureja regres za letni dopust za javne uslužbence za leto 2019, in sicer določa, da znaša regres za letni dopust za javne uslužbence za leto 2019 886,63 eurov. Prav tako določa, da znaša regres za letni dopust za leto 2019 za javne uslužbence, ki na dan izplačila regresa za letni dopust prejmejo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, 1.050,00 eurov.

Celotno pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

Osnutek Pravilnika o merilih za določitev komunalno opremljenega zemljišča 3/2

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Osnutek Pravilnika o merilih za določitev komunalno opremljenega zemljišča. Pravilnik določa merila za določitev komunalno opremljenega nepozidanega stavbnega zemljišča.

Besedilo pravilnika najdete na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge na osnutek Pravilnika nam lahko posredujete do četrtka, 23.5.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 3/3

Obveščamo, da je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu se predlaga spremembe, ki so nujno potrebne za nemoteno izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike in za uskladitev s pravnim redom Evropske unije.

Besedilo predloga najdete TUKAJ, vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do petka, 24. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 3/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike.

Z zakonom se predlaga sprememba treh zakonov s področja zemljiške politike, katerih vsebine so medsebojno povezane: Zakona kmetijskih zemljiščih, Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 3/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva.

Z zakonom se določa pravica javnih raziskovalnih in izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvajajo javno veljavne programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja ali pa izvajajo raziskovalno oziroma znanstveno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva do brezplačnega upravljanja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči v obsegu, ki je potreben za izvajanje pedagoških procesov.
Javni zavodi morajo gospodariti s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki jih imajo v upravljanju po načelu gospodarnosti in načelu preglednosti ter teh zemljišč ne smejo dati v najem oz. zakup.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave 3/6

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli v pregled Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. V predlogu zakona se uvajajo naslednje spremembe:

 • Uprave enote prevzamejo vlogo ARSO in odločajo o sprejemljivosti posega v naravo s smislu Direktive o habitatih
 • Zavod RS za varstvo narave postane obvezen mnenjedajalec v postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja.
 • Predlog Zakona na novo ureja obveznost pridobivanja naravovarstvenih pogojev pred izdajo mnenja o sprejemljivosti posega
 • Predlog zakona nadgradnja področja gojitve živali (nedvoumna in jasna opredelitev naključno razmnoženih živali kot nelegalno pridobljene živali, prepoved gojitve določenih živali, časovna omejitev dovoljenja za gojitev)
 • Podrobnejša ureditev in regulacija splošne in posebne rabe delov narave
 • Ureditev odškodnin zaradi povzročitve škode po zavarovanih vrstah (jasnejša določitev pravil glede odškodninske odgovornosti)
 • Ureja se področje invazivnih vrst
 • Predlaga je dopolnitev določb, ki se nanašajo na ureditev vožnje v naravnem okolju (opredeljuje se pojem naselja, omogoča se vožnja z vozili na motorni pogon brez določanja namenske rabe, določa se, da je parkiranje v 5m pasu dovoljeno – razen če lastnih to izrecno prepoveduje z zaporo ali napisom, ureditev možnosti organiziranja javnih prireditev vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, dopolnjena je tudi določba glede prepovedi vožnje s kolesom)
 • Novost je širitev pristojnosti naravovarstvenega nadzornika za ustavitev voznika kolesa
 • Novost predstavlja možnost, da lahko tudi lokalne skupnosti izvajajo neposredni nadzor, če to želijo in se o tem sporazumejo z ministrstvom. Predlagano je izvajanje neposrednega nadzora v okviru izvajanja nalog občinskega redarstva. Ustrezno zakonsko podlago za to predstavlja določba v 3. členu Zakona o občinskem redarstvu, ki med področji delovanja občinskega redarstva navaja tudi področje naravne dediščine. Na podlagi tako določenih izvajalcev neposrednega nadzora in sklenjenih dogovorov bo minister  javno objavil prikaz območij s seznamom posameznih izvajalcev neposrednega nadzora.

Celoten predlog zakona si lahko preberete na tej povezavi, neuradno prečiščen osnutek zakona (z novimi členi pa tukaj).

Vabimo vas, da pripombe in predloge za skupni odziv občin preko SOS pošljete do srede, 5. junija 2019 na e-naslov info@skupnostobcin.si.

Dodatno:

Med drugim je v noveli zakona zajeta tudi ureditev področja invazivnih tujerodnih vrst, kot posledica uveljavitve Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

V noveli zakona so vključene ključne določbe, ki so zakonske narave, podrobneje pa so aktivnosti vezane na invazivne tujerodne vrste opredeljene v osnutku Uredbe o izvajanju Uredbe 1143/2014/EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Iz MOP vabijo na predstavitev in razpravo o spremembah predpisov s področja ohranjanja narave vezanih na invazivne tujerodne vrste, ki bo v torek 21. 5. 2019. Prosimo vas, da interes za udeležbo sporočite na naslov info@skupnostobcin.si.

Javna obravnava osnutka Zakona o katastru nepremičnin 3/7

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v javno obravnavo osnutek Zakona o katastru nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.  Osrednji cilj novega Zakona o katastru nepremičnin je vzpostavitev enotne evidence, imenovane »kataster nepremičnin«, o parcelah, stavbah in delih stavb v Republiki Sloveniji, z namenom zagotavljanja še večje učinkovitosti, medsebojne usklajenosti, kvalitetnega in lažjega dostopa do evidentiranih podatkov, uveljavljanja novih načinov vlaganja vlog s sredstvi informacijsko komunikacijske tehnologije, pospešitev postopkov vpisa sprememb, razvijanje novih storitev posredovanja obdelanih podatkov o nepremičninah in zagotovitev dostopa do celovitih podatkov o nepremičninah na enem mestu.

Gradivo:

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam lahko pošljete do srede, 5.  junija 2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 3/8

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, s katerim se povečuje učinkovitost pravnega varstva, neodvisnost DKOM in uvaja polno sodno varstvo.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge pričakujemo do četrtka, 6. junija 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

29.5. / Predstavitev primerov javnega naročanja inovativnih rešitev in akcijskega načrta kompetenčnega centra 4/1

Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Zavod Tehnološka mreža ICT (Zavod TM ICT) sta projektna partnerja na transnacionalnem projektu PPI2Innovate (program Interreg Srednja Evropa), katerega namen je krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe JNI.

V okviru projekta PPI2Innovate so projektni partnerji iz šestih srednje evropskih držav razvili nacionalno prilagojene PPI2Innovate pripomočke za zdravje, energijo in informacijsko — komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki lahko naročnikom služijo kot pomoč pri pripravi javnega naročanja inovativnih rešitev.  Vsi trije navedeni pripomočki so v šestih jezikih (tudi v slovenščini) dostopni na spletni strani projekta PPI2Innovate: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html#Publications

Projekt PPI2Inovate se letos zaključuje, zato ob tej priložnosti Zavod TM ICT v sodelovanju z MJU in Skupnostjo občin Slovenije (SOS) organizira PPI2Innovate dogodek — delavnico za naročnike, kjer bodo predstavljeni primeri izvedenih JNI projektov v Sloveniji ter okroglo mizo na temo priprave akcijskega načrta za vzpostavitev Kompetenčnega centra za JNI (KOC JNI) v Sloveniji. 

Dogodek bo potekal 29.5.2019 od 10.00 do 13.00 v Hiši EU, na Dunajski cesti 20, Ljubljana. Udeležba na dogodku je brezplačna. Plačljivo parkiranje s strani udeležencev je možno za Gospodarskim razstaviščem. Več o dogodku (vabilo, program in prijavnica) je na voljo na spletni strani: https://ejn.gov.si/direktorat/projekti/ppi2-inovative.html

Prosimo vas, da prijavnico pošljete najkasneje do četrtka 23. 5. 2019 na naslov: blaz.flis@gov.si

Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na naslov: majda.potokar@ict-slovenia.net

DOgodek se izvaja s podporo projekta:

 

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 4/2

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

DOGODKI DRUGIH

20.5. - 10.6. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah – GDPR in varstvo osebnih podatkov 5/1

Obveščamo vas, da bo od 20. maja do 10. junija potekalo usposabljanje zaposlenih preko SmartDPO e-učilnice za občine, ki je prilagojena usposabljanju zaposlenih s področja varstva osebnih podatkov v skladu z GDPR in nacionalno zakonodajo.

Na tretji termin (predvidoma zadnji pred poletnimi počitnicami), se lahko občine prijavite (za vsako občino registrirajo posebno e-učilnico!) do 16. MAJA (NOV ROK).

Prvim osmim občinam, ki so uspešno zaključile e-usposabljanje do 10. aprila, so že bila izdana poročila o izvedbi, s katerimi lahko dokazujejo skladnost z GDPR. Po navdušenju zaposlenih se je iz ene od občin v e-učilnico vključila celo županja!

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete tukaj. Prilagamo tudi prijavnico. Prijavite se tako, da prijavnico pošljete na naslov petra.avsec@dataofficer.si. Za več informacij o izvedbi e-usposabljanja so dosegljivi na tel. št. 041 314-400 in 041 325-479.

Občine, članice SOS, imate 15 % popust pri ceni na zaposlenega, stranke Dataofficer (DPO) in SOS (DPO) pa 35 % popust. S posamezno občino se je možno dogovoriti tudi za dodatni količinski popust v primeru večjega števila udeležencev (nad 50).

23.5./ Strokovni ogled primerov presežkov lesene gradnje na avstrijski Štajerski 5/2

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL), organizira študijski ogled referenčnih objektov lesene gradnje na avstrijski Štajerski., ki bo potekal v četrtek, 23. maja 2019. Zagotovljen bo strokovni ogled objektov.

Vabljena so podjetja in institucije povezane z leseno gradnjo, arhitekti, projektanti, ministrstva, lokalne skupnosti in mediji. Vaše prijave pošljite preko on-line prijavnice, najkasneje do 20. maja 2019.

Kotizacije ni. Število mest je omejeno, prednost imajo člani SRIP PSiDL. 

Več informacij na spletni strani GZS ali Bernard Likar G: 041 354 131

23.5./ Konferenca SONARAVNE REŠITVE (ODPADNE IN POPLAVNE VODE, ZELENA MESTA) 5/4

23.5.2019 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani organizirana mednarodna konferenca, ki bo zlasti odgovarjala na vprašanja okoljskih izzivov lokalnih skupnosti, ki jih lahko rešujemo na sonaravni način:

 • čiščenje odpadnih voda,
 • zadrževanje poplavnih voda,
 • upravljanje vode za večnamensko uporabo,
 • zelena mestna infrastruktura in
 • zelene javne stavbe.

V popoldanske delu bomo odgovarjali na Vaša konkretna vprašanja, zato se o možnostih brezplačne izdelave idejne rešitve pozanimajte že prej!

Na konferenci bodo predstavljeni konkretni primeri iz evropske prakse. Predavali bodo priznani evropski strokovnjaki naravnih rešitev.

REZERVIRAJTE SI 23. MAJ 2019 ŽE DANES!

Več informacij na spletni strani (kliknite).

Prijave (kliknite).

 

25.5. / Vabilo na sejem bučnih olj Alpe-Jadran 5/5

Vabimo vas na 2. Mednarodni sejem bučnih olj Alpe-Adria, ki bo potekal

25. maja 2019 v Varaždinu, z začetkom ob 10.00 uri

v prostorih Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin.

 

Predviden program:

10:00  – Otvoritev razstave
10:20  – Dr.sc. Sandra Balbino – Fakulteta za prehrambeno tehnologijo in biotehnologijo
11:00  – Razlaga rezultatov vrednotenja – Bioinstitut d.o.o., Čakovec
11:30  – Razglasitev najboljših olj, podelitev diplom in priznanj
12:00 – Degustacija bučnega olja in sladic
od 09:00 – prodaja bučnega olja pred palačo Varaždinske županije

Analiza in vrednotenje olja bo izvedena v skladu z zahtevami HRN EN ISO / IEC 17025: 2007. Analizirali bodo kemično sestavo olja; sestavo maščobnih kislin, proste maščobne kisline, … in opravili senzorično analizo; okus, vonj, …. Najbolje ocenjeno olje (prvak razstave) bo dobilo denarno nagrado v višini 2.000 EUR.

O možnostih sodelovanja na ocenjevanju bučnih olj smo iz Skupnosti občin Slovenije neposredno in preko občin že obveščali vse zainteresirane. Veseli nas, da se je vabilu odzvalo več udeležencev od pričakovanj organizatorjev, prijavljenih je skupaj 155 pridelovalcev z 184 vzorci iz Avstrije, Madžarske, Slovenije in Hrvaške. Iz Slovenije je prijavljenih 42 pridelovalcev in 22 različnih občin in sicer:

OBČINA ŠTEVILO PRIJAVLJENIH iz SLO
Gorišnica 6
Moravske Toplice 6
Kidričevo 3
Šalovci 3
Sveta Trojica 3
Puconci 2
Gornja Radgona 2
Gornji Petrovci 2
Ljutomer 2
Središče ob Dravi 1
Rogašovci 1
Sveti Jurij v Slovenskih goricah 1
Dobrovnik 1
Slovenska Bistrica 1
Žalec 1
Litija 1
Ormož 1
Križevci 1
Videm 1
Apače 1
Dornava 1
Murska Sobota 1
SKUPAJ PRIJAV IZ SLOVENIJE 42

Vabimo vas, da skladno z vašim interesom vabilo delite z zainteresiranimi v svoji občini.

28.5. / Predstavitev novele Zakona o ohranjanju narave 5/6

Objavljamo vabilo na predstavitev osnutka sprememb in dopolnitev Zakona o ohranjanju narave, ki ga organizira MOP in bo:

v torek, 28. maja od 9:30 do 13. ure
v prostorih Hiše Evropske Unije, Dunajska 20, Ljubljana.

Zakon o ohranjanju narave je leta 1999 sistemsko uredil področje ohranjanja narave. Zadnja večja novela zakona je stopila v veljavo v letu 2014, od tedaj se je pokazala potreba po dodatnih spremembah in dopolnitvah. Osnutek sprememb in dopolnitev ZON je ministrstvo 7. maja posredovalo v javno razpravo, ki bo trajala do 7. junija 2019.

Na predstavitvi se bodo udeleženke in udeleženci seznanili s ključnimi predlaganimi spremembami. Prosimo za prijave, najkasneje do 23. maja 2019 do 12. ure – obrazec za prijavo.

28. in 29.5./ Konferenca "Privlačnost prostora trajnostni razvojni cilj" 5/7

Vsaka regija je privlačna na svoj način in želi zagotoviti kakovost življenja za prebivalce, privlačno ponudbo za obiskovalce in za podjetja. Kako lahko privlačnost prostora postane trajnostni razvojni cilj in kako uskladiti različne interese deležnikov na nekem prostoru, se bomo pogovarjali na zaključni konferenci projekta ATTRACTIVE DANUBE.

Konferenca bo potekala v Postojni, 28. in 29. maja 2019, v hotelu Jama. V diskusiji bodo osrednjo temo z različnih aktualnih vidikov osvetlili zanimivi gostje, med drugim:

 • Lučka Kajfež Bogataj, predavateljico na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in članica Mednarodnega odbora za podnebne spremembe pri OZN,
 • Rudolf Schicker, koordinator Danube Strategy Point,
 • Marie Petrová z Ministrstva za okolje Češke republike in
 • Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje.

Konferenca predstavlja odlično priložnost za mreženje in povezovanje med različnimi udeleženci – uporabniki prostora. V času konference bo tudi razstava posterjev in izdelkov evropskih projektov, vezanih na privlačnost prostora, zato vas prijazno vabimo, da se nam pridružite in predstavite dosežke svojih projektov. Za predstavitev bodo na voljo mize in panoji.

Več informacij o programu najdete na spletni strani. Prijava je mogoča preko te povezave: https://goo.gl/forms/eDJi6Gu53W5OoONl2

29.5. / Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije s praktičnimi primeri za občine in javne zavode 5/8

Obveščamo vas, da Upravna akademija v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije razpisuje usposabljanje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije s praktičnimi primeri za lokalne samoupravne skupnosti ter javne zavode. Izvedli ga bodo uslužbenci Komisije za preprečevanje korupcije. Program usposabljanja je namenjen samoupravnim lokalnim skupnostim – predvsem odločevalcem: županom, podžupanom, občinskim svetnikom, poslovodnim osebam javnih zavodov v lasti lokalne skupnosti ter članom svetov teh javnih zavodov.
Usposabljanje bo potekalo 29. 5. 2019 od 14.00 do 18.00 v veliki sejni dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Na spodnjih povezavah najdete program in obrazec za prijavo, ki ga pošljete na e-naslov gp.mju@gov.si do 22. 5. 2019.

PROGRAM
PRIJAVNICA

Vljudno vabljeni!

30.5./ Strokovni dogodek - NARAVA, IZZIV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 5/9

V četrtek, 30.5.2019 bo potekal strokovni dogodek, kjer bodo prepletli strokovna izhodišča priznanih strokovnjakov dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Nevenka Bogataj, Anton Komat, Anka Lipušček Miklavič, Miro Kristan ter dr. Stanislav Pejovnik s praktičnimi vidiki potenciala trajnostnega razvoja v izobraževanju odraslih.

Prijavite se preko spletne prijavnice najkasneje do četrtka, 23. maja 2019. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Vabilo s programom.

Pri prijavi izpolnite kratko anonimno spletno anketo, ki bo služila kot odlično izhodišče za ugotavljanje razumevanja trajnostnega razvoja ter povezovanja le-tega z izobraževanjem odraslih.

Več informacij najdete tudi na spletni strani.

30.5. / Predstavitve dobrih praks črpanja kohezijskih sredstev 5/10

Društvo za podporo civilne družbe v sodelovanju s CNVOS in Radiom Študent, v okviru projekta Govoriš kohezijsko organizirajo dogodek Predstavitve dobrih praks črpanja kohezijskih sredstev, na katerem bodo govorci tudi predstavniki nekaterih občin. Dogodek bo potekal 30.5.2019 ob 10.00 uri v Ambient hotelu Domžale, Aškerčeva ul. 6a, Domžale. Vabilo na dogodek s programom lahko odprete s klikom tukaj.  

17.-21.6./ Študijski obisk v Estoniji 5/11

V okviru projekta Europe Goes Local – podpora razvoja in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ki ga tretje leto izvajajo na Movitu, Nacionalni agenciji programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, organizirajo študijski obisk v Estoniji na temo mladinskega dela in participacije mladih.

Predstavnike slovenskih občin, ki se ukvarjajo s področjem mladine, mladinskega dela in participacije mladih vabijo, da se jim pridružite na aktivnosti, ki bo potekala med 17. in 21. junijem 2019. Za predstavnike občin, ki niso vključene v projekt Europe Goes Local, so na voljo 3 mesta.

Stroški udeležbe na študijskem obisku (nastanitev, prehrana in prevoz) so v celoti kriti.

Več informacij najdete v vabilu.

Za udeležbo na študijskem obisku je potrebna prijava preko elektronskega obrazca.

Prijave zbirajo do 10. maja 2019.

 

VLADA RS

31. redna seja 6/1

Problematika cestnega prevozništva v Republiki Sloveniji 

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s problematiko cestnega prevozništva v Republiki Sloveniji. Vlada je na omenjeno vprašanje odgovorila, da je Zakon o cestninjenju iz leta 2015 predpisoval bistveno višje globe za prekrške v zvezi s cestninjenjem vozil nad 3.500 kg največje dovoljene mase (tovorna vozila), ki plačujejo cestnino glede na prevoženo razdaljo, kot so trenutno v veljavi. Dejstvo je, da je zaradi tranzitne lege Slovenije, kjer več kot 80 odstotkov tovornega prometa predstavljajo tujci, učinkovitost elektronskega cestninskega sistema, v katerem tovorna vozila plačujejo cestnino v prostem prometnem toku brez ustavljanja na cestninskih postajah, v veliki meri odvisna od učinkovitosti nadzornega sistema, pa tudi kazenskopravne politike na tem področju, ki potencialne kršitelje odvrača od kršenja veljavne zakonodaje. V ta namen so globe za prekrške v zvezi s cestninjenjem tovornih vozil različno visoke glede na težo kršitve in posledico, ki izvira iz te kršitve.

Bistvena in tudi edina obveznost voznika (cestninskega zavezanca) pred vstopom na cestninsko omrežje je z vidika cestninske ureditve nastavitev pravilnega števila osi vozila na OBU napravi.

Globe za prekrške v zvezi z elektronskim cestninskim sistemom so bile na pobudo in v soglasju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije z novelo Zakona o cestninjenju v letu 2017 bistveno znižane, poleg tega se je odgovornost pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, omejila zgolj na tri prekrške, za katere je bilo ocenjeno, da so v njihovem interesu zaradi premoženjske koristi, pridobljene z neplačilom cestnine.

 Dvig povprečnin občinam in investicije na področju predšolske vzgoje in osnovnih šol

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z dvigom povprečnin občinam in investicijami na področju predšolske vzgoje in osnovnih šol. Vlada pojasnjuje, da je z reprezentativnimi združenji občin: Združenjem mestnih občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije novembra 2018 uskladila višino povprečnine in uskladila Dogovor o višini povprečnine za leto 2019. Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin in trenutno znaša 573,50 EUR. V primerjavi z letom 2018 je povprečnina letos višja za 22,50 EUR, zato je bilo v državnem proračunu potrebno zagotoviti dodatnih 18.370.510 EUR. V skladu z Zakonom o financiranju občin je dogovor sklenjen za leto vnaprej in velja za celo leto.

ZFO-1 določa vir financiranja občin, to so prihodki od 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Na podlagi zaključnega računa državnega proračuna, ki je akt države in prikazuje realizirane prihodke in druge prejemke države ter odhodke in druge izdatke države, se ugotovi obseg dohodnine. Vplačana dohodnina v letu 2018 bo tako vir financiranja občin v letu 2020, v postopku za določitev višine povprečnine pa se upošteva tudi okvir za pripravo proračunov sektorja država, ki ga sprejme državni zbor na podlagi zakona, ki ureja fiskalno pravilo, za naslednji dve proračunski leti.

Razpis za sofinanciranje investicij lokalnih skupnosti v predšolsko in osnovnošolsko vzgojo se lahko pripravi, ko so zagotovljen ustrezen obseg proračunskih sredstev, ki omogoča sofinanciranje večjega števila investicij v vrtce in osnovne šole, v obdobju vsaj 4 let. Skladno s kriteriji in pogoji razpisa se za sofinanciranje izberejo tisti projekti, ki izkažejo največje potrebe, število izbranih projektov za sofinanciranje pa je odvisno od obsega zagotovljenih proračunskih sredstev ministrstva. Trenutni proračun Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ne omogoča izvedbe novega razpisa, pri tem pa velja poudariti, da se aktivnosti za zagotovitev sredstev izvajajo že dlje časa in se bodo tudi nadaljevali. Je pa pristojno ministrstvo evidentiralo potrebe po novih investicijah v vrtce in osnovne šole ter pričakovanja lokalnih skupnosti po zagotovitvi  sredstev s strani države.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Program ESPON objavil razpise za izvedbo treh ciljnih raziskav 7/2

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON je objavil razpise za izvedbo treh ciljnih raziskav programa ESPON in Alpski atlas. ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico. Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Razpisi za izvedbo ciljnih raziskav

Odprt je 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE 7/3

Program Interreg CENTRAL EUROPE je objavil specifičen kapitalizacijski razpis, ki bo odprt do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

7 TEM SC SPECIFIČNI CILJI (SC)
1.        Industrija 4.0/ napredna proizvodnja 1.1.        Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
2. Socialno podjetništvo 1.2 Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
3. Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb 2.1 Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
4. Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih 2.3 Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
5.Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj 3.1 Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
6. Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe) 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
7. Dostopnost odročnih in mejnih območij za  povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči 4.1 Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

Priporočamo, da si natančno preberete razpisno dokumentacijo, ker je razpis zelo ozko profiliran.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 7/4

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 7/5

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/6

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Rezultati izbora občin za pridobitev bona v okviru drugega javnega razpisa iz naslova WiFi4EU pobude 8/1

Evropska komisija je na svojih spletnih straneh objavila rezultate drugega javnega razpisa v okviru pobude WiFi4EU. Objavljen je seznam občin po posameznih državah članicah EU, Norveške in Islandije, ki so uspešno kandidirale na drugem javnem razpisu za pridobitev bona za vzpostavitev brezžične Wi-Fi povezave na javnih mestih.

Predhodno registrirane občine so lahko izvedle prijavo za pridobitev bona od 4. aprila 2019 od 13:00 do 5. aprila 2019 do 17:00, po sistemu »Kdor prvi pride, prvi melje«. Na Javni razpis se je prijavilo več kot 10.000 občin iz vse EU, Norveške in Islandije.

Glede na razpoložljiva sredstva na drugem javnem razpisu, v skupnem znesku 51 Mio EUR, je uspešno kandidiralo 3.400 upravičencev-občin, ki bodo prejele bon v višini 15.000 EUR, za vzpostavitev brezžičnega Wi-Fi omrežja na javnih mestih. Na tokratnem razpisu je uspešno kandidiralo 34 slovenskih občin, petnajst (15) pa se jih je uvrstilo na rezervni seznam upravičencev do bona, ki bo aktualen, če bo komisija povišala razpoložljiva sredstva.

Glede na to, da je bilo na prvem javnem razpisu v okviru WiFi4EU pobude že uspešnih 89 občin iz Republike Slovenije,  je bilo do sedaj za pridobitev bona v višini 15.000 EUR izbranih 123 občin, kar predstavlja 58 % vseh občin v Republiki Sloveniji.

Evropska Komisije bo do porabe sredstev še objavljala javne razpise v okviru WiFi4EU pobude, na katere se bodo lahko prijavile občine, ki do sedaj še niso bile uspešne na javnem razpisu. Na Ministrstvu za javno upravo si prizadevamo, da bi se do konca WiFi4EU pobude delež vseh uspešnih občin približal 100 %.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.