V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE DESTRNIK, IVANČNA GORICA, MENGEŠ, VERŽEJ IN ZREČE.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

PREDSEDSTVO SOS

15. seja predsedstva SOS z ministrom Podgorškom o vlogi občin na področju kmetijstva ter razvoja podeželja 1/1

V sredo, 19. 5. 2021 je potekala 15. redna seja predsedstva SOS. Osrednji del seje je bil namenjen razpravi z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Jožetom Podgorškom. Obravnavane teme na seji so bile:

 • Večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027, skupna kmetijska politika po letu 2020 in vloga občin na področju kmetijstva in razvoja podeželja

Minister dr. Podgoršek je na srečanju izpostavil, da iz naslova večletnega finančnega okvira in skupne kmetijske politike EU pričakujemo 1,8 milijarde EUR sredstev za celotno obdobje. Večina sredstev bo namenjenih neposrednim plačilom v kmetijstvu, vsaj 20% sredstev bo namenjenih ozelenitvenim ukrepom ter del sredstev za intervencije v kmetijstvu. Ministrstvo za kmetijstvo trenutno pospešeno pripravlja strateški načrt porabe sredstev, pri tem pa poskuša vključevat vse ključne deležnike, med katere sodijo tudi lokalne skupnosti. Prav za slednje je pomembno področje razvoj podeželja. Ukrepi iz tega naslova bi se v prihodnje financirali iz sklada za obnovo in razvoj, nekatere stroške bi prevzela resorna ministrstva.

Minister je poudaril, da imamo v Sloveniji izrazito razpršeno kmetijstvo in večinoma male kmetije, veliko jih leži na območjih z omejenimi možnostmi obdelave zemlje. Ohranjanje in razvoj takšnih kmetij je strateško pomembno že iz vidika zagotavljanja poseljenosti teritorija, vsekakor pa tudi z vidika zagotavljanja zdrave, domače hrane. Ker ministrstvo želi pri porabi sredstev čim bolj odgovoriti na potrebe lokalnega okolja želijo dati večji poudarek Lokalnim akcijskim skupinam. Minister je v pogovoru z županjami in župani izpostavil, da s sodelovanjem lokalnih akterjev lahko vzpostavimo lokalne dobavne verige in boljše cene na trgu. V postopku za doseganje tega cilja prepoznava županje in župane ter občine za pomembne akterje pri povezovanju ljudi oz. pridelovalcev in proizvajalcev na lokalnem nivoju, zato jih je prosil za aktivno podporo.

V zvezi z izvajanjem ukrepov lokalnih akcijskih skupin in ti. izvajanjem CLLD  (Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost), se je seje udeležil Roman Medved iz Društva za razvoj slovenskega podeželja, kjer spremljajo program za izvajanje CLLD. Povedal je, da zaradi zakasnitve začetka izvajanja se projekti lokalnega razvoja v Sloveniji izvajajo šele od konca leta 2016, kljub temu pa so že do sedaj na podeželju z njimi ustvarili 250 novih delovnih mest.

Opozoril je na to, da se v novi perspektivi za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost namenja manj denarja in izrazil prepričanje, da se bi tudi v naslednji finančni perspektivi za ta namen moralo nameniti vsaj toliko sredstev kot prej.

Županje in župani predsedstva SOS so se strinjali, da je potrebno za lokalne akcijske skupine oziroma lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, nameniti vsaj toliko sredstev kot v preteklem programskem obdobju, ob tem da naj večji delež sredstev prihaja iz naslova evropskih strukturnih skladov. Prav tako je predsedstvo izpostavilo potrebo po boljšem, predvsem pa bolj enostavnem izvajanju programa in poenostavitvi administrativnega dela. Županje in župani so se strinjali, da  morajo ukrepi v CLLD obsegati več komponent, med katerimi je zagotovo tudi ustrezna infrastruktura.

V pogovoru z ministrom Podgorškom je tekla beseda tudi o branjenju pred točo nosnimi oblaki. Županje in župani predsedstva SOS so izpostavili, da je potrebna sistemska ureditev obrambe pred točo in sicer z ustrezno zakonsko podlago – materialni predpis, ki bi bil trajnejši (in ne zgolj dvoletni sklepi vlade, ki niso zadostna pravna podlaga). S sistemsko ureditvijo bi se moralo določiti območje branjenja (npr. celotno slovensko ozemlje), način izvajanja, način financiranja, financerji (določiti deleže) in sodelovanje med akterji.

Minister Podgoršek je v zvezi z vprašanjem novega predloga Zakona o zaščiti živali kot najbolj pereče vprašanje izpostavil financiranje po preteku prvih 30 dni, ko je žival sprejeta v zavetišče. Povedal je, da bi bila ureditev, po kateri nastaja finančna vrzel med 30. in 120. dnem v zavetišču, ko financiranje zapuščene živali prevzame država, stimulativna za zavetišča, saj živali več ne bo dovoljeno usmrtiti. Ministrstvo je prepričano v ustreznost rešitve in v to, da določbe zakonskega predloga ne bodo dodatno bremenile občinskih proračunov.

Vseeno je bilo s strani predsedstva opozorjeno, da je ministrstvo spregledalo možnost, da je lokalna skupnost lahko tudi imetnik zavetišča, s čemer je dejansko strošek prenesen na občine. Zato je nujno, da se za izvajanje nalog zagotovi sistemski vir.

 • Financiranja izvedbe vseh v dogovore za razvoj regij vključenih projektov

Predsedstvo SOS je v razpravi ugotavljalo, da je mehanizem Dogovor za razvoj regij v obdobju 2014–2020 učinkovit in zato podprlo poziv Vladi RS, da se v programskem obdobju 2021–2027 izvajanje tega mehanizma nadaljuje in zagotovi sredstva vsaj v enaki višini kot v obdobju 2014–2020. Prav tako pa, da zagotovi sredstva za izvedbo vseh projektov potrjenih v dogovorih za razvoj regij 2014–2020 iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020.

 • Investicije v predšolsko vzgojo in šolstvo

Predsedstvo SOS je govorilo tudi o investicijah v predšolsko vzgojo in šolstvo in glede na izjemno obsežne potrebe občin dalo poziv Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da zagotovi dodatna državna sredstva za sofinanciranje investicij v predšolski in šolski prostor. SOS bo prav tako na Državni svet RS naslovila pobudo za odprtje razprave glede sofinanciranja investicij v vrtce in osnovno šolstvo.

 • Ukinjanje poštnih poslovalnic

Ponovno izpostavljena tema na predsedstvu je bilo ukinjanje poštnih poslovalnic oziroma preoblikovanje  pošt v pogodbene pošte, tudi v krajih, kjer je to edina pošta. Predsedstvo SOS je ponovno poudarilo, da je nujno potrebno tak trend ustaviti z vidika ohranjanja poseljenosti in dostopa ljudi po vsej Sloveniji do osnovnih storitev po enaki kakovosti. Izpostavilo je tudi, da država namenja sredstva za javni prevoz iz državnega proračuna, ki kot dejavnost ne proizvaja dobička, medtem ko sredstev za pošte na podeželju ne želi prispevati, kljub temu, da poštne storitve letno proizvedejo dobiček, kar pa je nesprejemljivo za lokalne skupnosti in njihove prebivalke in prebivalce.

 • Sklic redne letne skupščine SOS

Predsedstvo SOS se je seznanilo z dokumenti SOS za leti 2020 in 2021 za sklic redne seje skupščine SOS in jih potrdilo. Prav tako je bilo dogovorjeno, da bo redna letna skupščina SOS potekala predvidoma 15. 6. 2021 v živo, če bodo le razmere to dopuščale.

NOVICE SOS

O nadomestilih izvajalcem šolskih prevozov 2/1

V četrtek, 20.5.2021 je v spletnem okolju potekal sestanek o plačilu nadomestil izvajalcem šolskih prevozov. Na sestanku so bili ob predstavnikih prevoznikov, pristojnega ministrstva prisotne tudi vse tri asociacije. Predstavniki prevoznikov so predstavili težave, s katerimi se soočajo vse od razglasitve pandemije, saj v zadnjem letu dni prevozov praktično niso izvajali. Opozorili so, da tega bremena sami ne bodo zmogli in, da predlagajo, da podobno kot je sredstva namenila država, to naredijo tudi občine. Država je namreč z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 zagotovila nadomestilo izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov od 1. novembra 2020 do 24. junija 2021, in sicer za vse dni, ko bi v skladu s šolskim koledarjem morali izvajati šolske prevoze, pa so ti začasno ustavljeni. Izvajalci so upravičen do nadomestila izpada prihodkov v višini 50 odstotkov fiksnih stroškov prevoznika. Ti so določeni s 36 odstotki dnevne cene oziroma 36 odstotki dnevne pogodbene cene. Izvajalec šolskih prevozov je tako upravičen do nadomestila v višini 18 odstotkov dnevne cene ali v višini 18 odstotkov pogodbene cene na dan.

Predsednik SOS, Peter Misja je opozoril, da je skupnost pristojno ministrstvo oz. državo večkrat pozvala k celoviti in enotni rešitvi težav prevoznikov, saj to lahko naredi le državna raven skozi zakonodajna določila. Občine v tem trenutku pač ne razpolagajo z ustrezno pravno podlago za pokrivanje izpada stroškov prevoznikov v času razglašene pandemije. Povedal je tudi, da je SOS večkrat pozvala, da se rešitev opredeli v t.i. PKP-jih, v katerih je bilo mogoče najti tudi rešitve, ki mogoče tja ne bi sodile, samo za prevoznike to ni bilo mogoče. Opozoril je tudi, da država ob splošnem razdeljevanju dodatkov ni sposobna zagotoviti 1,5 mio eurov na letni ravni zato, da bi zmanjšala stisko prevoznikov, kar je nesprejemljivo. Predlagal je, da se asociacije in ministrstvo pristojno za promet v naslednjem tednu sestanejo in pripravijo ustrezno rešitev. Takšna je bila nato tudi končna odločitev sestanka.

Sestanek z Ministrstvom za zdravje glede izvajanja mrliško pregledne službe 2/2

Danes, 19. 5. 2021 je potekal sestanek med predstavniki skupnosti in občin ter Ministrstva za zdravje, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance. Generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, mag. Marija Magajne je uvodoma pojasnila, da bo ministrstvo v najkrajšem možnem času posredovalo pripravljen osnutek Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki bo usklajen z novo osemnajsto alinejo prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prav tako so predstavniki ministrstev poudarili, da se v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin stroški mrliški pregledov in obdukcij od 1. 1. 2021 krijejo neposredno iz proračuna RS. Občine ne zalagajo sredstev. Sredstva zagotovi Ministrstvo za zdravje in jih izplača izvajalcu mrliško pregledne službe. Ministrstvo za zdravje je izpostavilo, da še od 50 občin niso prejeli informacije o izvajalcu na njihovem območju, kar je nujno. Te občine bodo s strani ministrstva ponovno pozvane k posredovanju informacije.

Ministrstvo se bo zavzelo za izobraževanje in strokovno usposobljenost mrliških preglednikov in vzpostavitev elektronskega poročanja smrti s strani mrliškega preglednika.

Ministrstvo bo tudi pripravilo in sprejelo sklep, s katerim bo poenotilo ceno storitev mrliško pregledne službe, saj opažajo, da so odstopanja v ceni precejšnja. V zvezi z ureditvijo pogodb med izvajalci, občinami in tudi državo kot plačnikom, bodo pripravljena pojasnila oz. usmeritve.

Ministrstvo se je strinjalo, da bi bila potrebna v prihodnosti sprememba sistema oz ureditve področja tako, da bi bila oblikovana enotna služba za večje območje (npr. za območje več občin).

SOS vas bo z vsebino osnutka pravilnika in morebitnimi dodatnimi navodili seznanila takoj po prejemu.

6. Seja komisije za prostor 2/3

V ponedeljek, 17. 5. 2021 je potekala 6. seja Komisije za prostor pri SOS. Članice in člani so obravnavali novo besedilo Predloga Zakona o urejanju prostora, ZUreP-3. Ugotovili so, da je nekaj predlogov SOS bilo upoštevanih, sploh tistih v delu vezanem na Odlok o urejanju podobe naselij in krajine in razpravljali o tistih, ki niso bili in zakaj je temu tako.

Komisija je razpravljala tudi o 37. členu (posegi na vodno in priobalno zemljišče) Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G). Člani komisije so se strinjali, da je določba, ki na priobalnih zemljiščih omogoča »gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov« in »drugih objektov«, preširoka in predstavlja resna tveganja za degradacijo teh zemljišč, ter velikih pritiskov na občine. Člani komisije so še posebej izpostavili, da se z novelo ZV-1G dovoljuje gradnjo objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, razvrščajo med enostavne objekte, čemur komisija absolutno nasprotuje.

V nadaljevanju so oblikovali predloge za debirokratizacija na področju urejanja prostora in graditev, ki jih je SOS že posredovala pripravljavcem Zakona o debirokratizaciji.

Mreža komunikatorjev pri SOS razpravljala o uporabi Facebooka kot komunikacijskega orodja 2/4

V četrtek, 20. maja 2021 je potekal tretji sestanek mreže komunikatorjev občin in občinskih javnih zavodov znotraj SOS. Tema srečanja je bila uporaba Facebooka kot komunikacijskega orodja občin in javnih zavodov. Svoje prakse sta predstavila Neža Nemec iz občine Sevnica in Boštjan Koprivec, direktor občinske uprave Vrhnika. Slednji je izpostavil predvsem kako zelo je pomembno, da se občankam in občanom delo občinske uprave tudi primerno predstavi, saj je v nasprotnem primeru ves trud, ki ga zaposleni vložijo v izvedbo nekaterih nalog, investicij in projektov lahko zaman, ker ti niso opaženi (ali pa so opaženi zgolj največji). Nato pa nastane vtis v javnosti, da se v občinah nič ne dogaja, da zaposleni ne počnejo ničesar. Preko Facebooka lahko takšno dojemanje spremenimo, sploh v populaciji nad 25 let, ki ta medij redno uporablja. Neža Nemec iz občine Sevnica je predstavila uporabo Facebooka na primeru njihove občine, ki uspešno upravlja svoj profil od konca leta 2019 in ima cca. 1700 sledilcev, katerih število počasi raste. Profil so odprli predvsem z željo informacije občine po čim krajši poti spraviti do občank in občanov iz starostne skupine uporabnikov, danes pa se dogaja tudi to, da mediji povzemajo in njihovega FB profila. Povedala je, da za upravljanje profila uporabljajo Creator Studio, Business Suite in Business Manager, dostop do profila je dovoljen 2 skrbnikom, 2 urednikom in 1 analitiku, z uradnim profilom pa ni povezana preko svojega osebnega profila. Objave so redne, pogosto se poslužujejo tudi livestreaminga (tudi preko njihovega Youtube kanala), objave slik, filmov in drugega vizualnega materiala. Občasno objavljajo tudi objave povezanih deležnikov, če jih prepoznajo kot relevantne. Redno sledijo temu, kdo jih v objavah označi, prav tako odgovarjajo na vprašanja oz. komentarje pod objavami, še najraje odgovorijo z novo objavo. Predstavnice in predstavniki mreže komunikatorjev so na podlagi podanih iztočnih predstavitev opravili intenzivno in živahno razpravo o rasti sledilcev, povezavami z drugimi kanali komuniciranja, odnosu med količino objav in relevantnostjo vsebine. Dogovorili so se tudi, da bodo na naslednjem sestanku obravnavali Twitter in tanko linijo med političnim marketingom in komuniciranjem občin/zavodov z javnostmi.

1. seja Komisije za obravnavo vprašanj s področja delovanja skupnih občinskih uprav 2/5

Na 1. ustanovni seji Komisije za obravnavo vprašanj s področja delovanja skupnih občinskih uprav pri SOS, dne 17.5.2021  so članice in član govorili o temah, ki so se izkazale za potrebne posebnega razmisleka in bodo vključene v načrt dela komisije SOS za obravnavo vprašanj s področja delovanja skupnih občinskih uprav. Dogovorjeno je bilo, da se zbere tako nabor težav, ki se pojavljajo in odprtih vprašanj s področja SOU kot tudi dobrih praks.

Imenovana je bila tudi predsednica komisije, Alenka Korpar iz MO Ptuj in SOU SPODNJE PODRAVJE.

O prednostih, slabostih, tveganjih in priložnostih priprave projektov      2/6

V četrtek, 20.5.2021 je s pričetkom ob 11h, v soorganizaciji Skupnosti občin Slovenije, potekalo usposabljanje o pripravi in vodenju projektov v videokonferenčnem okolju Zoom. Udeleženke in udeleženci srečanja so imeli priložnost okrepiti temeljna znanja in spretnosti s področja načrtovanja, izvedbe in spremljanja projektov. Znanje in dolgoletne izkušnje sta med prisotne delila predstavnika slovenskih svetovalnih podjetij.

Jernej Stritih, direktor svetovalnega podjetja za trajnostni razvoj Stritih je izpostavil pomembnost logičnega okvirja, ki predstavlja orodje za pripravo, vodenje in oceno projektov oz. programov. Povedal je, da pripravljavcem projektov t.i. logični okvir omogoča opredelitev in strukturiranje aktivnosti, jasno notranjo strukturo projektov, ustreznejše spremljanje, hitro ovrednotenje projektov kot tudi preverjanje rezultatov. S prisotnimi je opravil še praktično vajo, vezano na zasnovo logičnega okvirja, pripravo SWOT analize in postavitev vizije.

V nadaljevanju usposabljanja je Matevž Premelč, vodja projektov svetovalnega podjetja ZaVita spregovoril, čemu je smiselno posvetiti pozornost pri pripravi projektov. Predstavil je ustrezen kot tudi manj ustrezen pristop k prijavi na projekt. Povedal je, da je dober projekt posledica dolgoročnega sodelovanja in analize potreb. Med drugim je ozavestil prisotne o največjih in najpogostejših napakah projektnega dela. Udeležence je ob koncu seznanil še o možnih aktivnostih v obdobju priprave na projekt do odprtih projektnih razpisov. Med priporočljivimi aktivnostmi je poudaril določitev prioritetnih projektov, pripravo splošnih okvirjev projekta (cilji, aktivnosti, proračun, kader) in iskanje pravih partnerjev.

POJASNILA

Izvajanje Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 3/1

Direktorat za notranji trg Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je na reprezentativna združenja občin ponovno naslovil poziv k sprejemu Odlokov o pokopaliških redih v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

MGRT navaja podatke o številu občin s sprejetimi odloki in podeljenimi koncesijami, opozarja, da je 24-urna dežurna služba obvezna gospodarska javna služba in navaja obveznosti poročanja. MGRT navaja tudi, da bodo postopali v skladu z določbami 64. (nadzor ministrstev nad zakonitostjo aktov iz pristojnosti lokalnih skupnosti) in 65. člena (opozorila ministrstva nadzornemu organu lokalne skupnosti) Zakona o državni upravi in 90. a členom Zakona o lokalni samoupravi.

Na tej povezavi je dostopen dopis MGRT – Sprejem Odlokov o pokopaliških redih v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Spomnimo še, da je Skupnost občin Slovenije 7. 1. 2021 vsem občinam članicam poslala zbir gradiv, ki so lahko občinam v pomoč pri izvajanju Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V kolikor želite, da vam gradiva ponovno pošljemo sporočite na sasa.kek@skupnostobcin.si.

Več na https://skupnostobcin.si/2021/05/ponovni-poziv-mgrt-k-sprejemu-odlokov-o-pokopaliskih-redih/ 

Podaljšana epidemije – dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva 3/2

Ministrstvo za zdravje je pripravilo Navodila in postopke za uveljavljanje zahtevkov za povračilo sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva.

Glede na to, da je bila z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS št. 76 z dne 16. 5. 2021) epidemija podaljšana, so pripravili posodobljen obrazec – TUKAJ (od oktobra dalje do 15. 6. 2021).

Prav tako predlagajo, da zahtevek za dodatke po 125. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) za mesec april, maj in junij (do vključno 15. 6. 2021) pošljejo javni zavodi v skladu z navodili, to je najkasneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu, ko je razglasitev epidemije preklicana. V kolikor bo epidemija še podaljšana, bodo o tem pravočasno seznanili in poslali posodobljen obrazec z nadaljnjimi usmeritvami.

Informacija – Kritje stroškov zaposlenih za pripravo obrokov in izpada prihodkov v osnovnih šolah 3/3

Skupnost občin Slovenije vas je 16. 4. 2021 obveščala, da smo ministrico za izobraževanje, znanost in šport ponovno opozorili s pozivom, da pristojno ministrstvo urgentno zagotovi sredstva za financiranje stroškov dela zaposlenih za kuhanje kosil za učence, prav tako krije vse fiksne stroške (npr. material za vzdrževanje, material za čiščenje, elektrika, ogrevanje, laboratorijske storitve, deratizacije in vzpostavitve sistema HACCP, itd.), ki se krijejo iz »tržne« dejavnosti oz. iz nejavnih prihodkov, in so osnovnim šolam nastali zaradi epidemije.

Na težavo v zvezi s kritjem stroškov zaposlenih za pripravo obrokov (kosil) učencev v osnovnih šolah in izpada prihodkov iz naslova tržne dejavnosti smo sicer opozarjali vse pristojne na državnem nivoju že od začetka zaprtja šol v času epidemije. Predlog je bil, da se težava razreši tako, da se sredstva za kritje stroškov in izpada krijejo iz proračuna RS kot ukrep iz protikoronskih paketov.

Po danes prejetih informacijah, vas želimo obvestiti, da ministrstvo išče rešitve v zvezi z zagotovitvijo sredstev iz proračuna RS za pokritje nastalih stroškov.

Čim, ko prejmemo dodatne informacije oz predlog rešitve težave, vas obvestimo.

Poziv ministrici za šolstvo glede kritja stroškov in izpada prihodkov osnovnim šolam

ZAKONODAJA

Zakon o varstvu okolja v medresorski obravnavi (ZVO-2) 4/1

Obveščamo vas, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Nekatere predlagane spremembe, ki bi utegnile biti pomembne za lokalne skupnosti, izpostavljamo v nadaljevanju:

 • Glavni cilji so izboljšati ravnanje z odpadki, spodbujati inovacije pri recikliranju odpadkov in čim bolj omejiti odlaganje odpadkov na odlagališčih. Za doseganje teh ciljev so določeni okoljski cilji predelave in recikliranja odpadkov ter zmanjšanja njihovega odlaganja, države pa morajo sprejeti ustrezne ukrepe za njihovo doseganje. Predpisi EU določajo splošni pravni okvir za ravnanje z odpadki v EU, posebni predpisi pa urejajo ravnanje z določenimi vrstami odpadkov ali posamezna ravnanja z odpadki (npr. odlaganje odpadkov na odlagališčih). Določeni so osnovni pojmi in opredelitve (kot npr. odpadek, recikliranje, ravnanje z odpadki itd), uvedena je petstopenjska hierarhija ravnanja z odpadki, ki predstavlja vrstni red prednostnega ravnanja z odpadki, določena so osnovna načela ravnanja z odpadki. Zahteva se ravnanje z odpadki brez ogrožanja zdravja ljudi in okolja, brez tveganja za vodo, zrak, tla, rastline ali živali, ne da bi povzročali motnje zaradi hrupa ali vonjav in brez škodljivega vpliva na krajino ali kraje posebnega pomena. Uvedeni sta načeli “onesnaževalec plača” in “proizvajalčeva razširjena odgovornost”. Opredeljeni so tudi stranski proizvodi (kot snovi ali predmeti, ki izhajajo iz proizvodnih procesov, katerih glavni cilj ni proizvodnja teh proizvodov) ter merila za prenehanja statusa odpadka, ki določajo, kdaj odpadki prenehajo biti odpadki. Vse omenjeno je vsaj na temeljni ravni postala zakonska vsebine in ni več primarno predmet podzakonskega urejanja.
 • Z ZVO-2 se ohranja koncept dosedanje ureditev na področju standardov kakovosti okolja in sanacije okolja zaradi razpršenih virov onesnaževanja. Standarde kakovosti okolja sprejema vlada, minister pa razvršča posamezna območja v razrede in stopnje onesnaženosti. Na novo je določeno, da to lahko stori tudi občina, če vlada to predvidi v podzakonskem predpisu, v katerem občini določi tudi pravila za razvrščanje. Tako vlada kot občina lahko sprejemata ukrepe za zmanjševanje onesnaženja vsaka v skladu s svojimi pristojnostmi.
 • Podrobneje so določeni standardi kakovosti okolja za posamezna onesnaževala, glede na dele okolja v katerih se nahajajo, določeni v podzakonskih predpisih sprejetih na podlagi ZVO in ZVO-1. Standardi kakovosti okolja so določeni na podlagi Direktiv EU. Standardi kakovosti okolja so določeni za zrak, vodo, podzemno vodo, tla in hrup. V primeru zraka je ozemlje države razdeljeno na območja, podobmočja in aglomeracije, ki so razvrščene v stopnje onesnaženosti. Na območjih s preseganji se izvajajo ukrepi za zmanjševanje in odpravljanje onesnaženosti. Za tla so na posameznih območjih tudi sprejete stopnje onesnaženosti in se sanacija izvaja (onesnažena zemljina na igriščih vrtcev v Celju, Mežiška dolina).
 • Na novo se ureja območja okoljskih omejitev. Določanje okoljskih omejitev za posamezna območja je namenjeno zlasti predpisovanju omejitev pri načrtovanju in bodočemu poseganju v okolje, lahko pa tudi spremljanju stanja okolja. Primeroma so našteta območja, kjer lahko vlada uveljavi posebne režime; lahko pa se s predpisom predvidi tudi različno stroge režime znotraj teh območij. Vladi je dano pooblastilo za to, da lahko za določene kategorije teh območij predvidi celovito presojo vplivov na okolje ali pogoje, ki jih je treba izpolniti pred izvedbo posega (npr. obvezna izvedba analize in/ali predhodna pridobitev soglasja za poseg). Določeno je še, da lahko vlada predpiše tudi obveznost sanacije okolja ali dela okolja, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo subsidiarno odgovornost države.
 • Ukrepanje ob okoljski nesreči je urejeno na način, da je umeščeno v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Obsega zaščito, reševanje in pomoč ter odpravo posledic nesreče do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ukrepanje izvedejo sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki so prav tako določene s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri čemer lahko pri tem lahko po presoji vodje intervencije sodelujejo gospodarske javne službe varstva voda. 
 • Glede sanacije okoljske škode po okoljski nesreči predlagana ureditev postavi to sanacijo v celovit mehanizem sanacije okoljske škode, ki ga ureja predlagani zakon. Posebna ureditev je predlagana glede sanacije škode za primer, ko povzročitelj nesreče ni znan in ko je treba izvesti večje sanacijske ukrepe. V tem primeru ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in prizadeto občino pripravi program za izvedbo sanacije, ki ga sprejme vlada.
 • Skladno z veljavnim zakonom je sprejet Nacionalni program varstva okolja 2020-2030, ki je dolgoročni strateški dokument varstva okolja, na posameznih področjih varstva okolja, na primer glede ravnanja z odpadki in glede kakovosti zraka, so sprejeti tudi operativni programi, katerih veljavnost zakon podaljšuje. Ob navedenem ne gre pozabiti, da posamezne direktive EU vsebujejo izrecne zahteve, da mora država za reševanje določenih vprašanj varstva okolja sprejemati in izvajati tako imenovane akcijske plane ali programe (ang.: action plans, action programmes). K sprejemanju svojega programa je zavezana tudi mestna občina, medtem ko velja ta obveza za občine ali širše samoupravne lokalne skupnosti le fakultativno.
 • IV. poglavje ureja institut presoje vplivov na okolje in pa tri skupine oziroma kategorije okoljevarstvenih dovoljenj. V prvem podpoglavju prenaša zahteve Direktive o presoji javnih in zasebnih projektov na okolje ter pri tem upošteva, da se v skladu z GZ v primerih, ko je za izvedbo posega potrebno tudi gradbeno dovoljenje ne izdaja samostojna odločba o okoljevarstvenem soglasju, ampak je presoja vplivov na okolje nesamostojni del postopka izdaje integralnega gradbenega dovoljenja. Določbe o presoji, kot jih je poznal ZVO-1, pa se nadgrajujejo tudi v povezavi s predsodnim postopkom, v katerem Evropska komisija zatrjuje nepravilen prenos posameznih določb zadnje spremembe direktive. Med temi velja poudariti izrecno ureditev položaja občine (občina je v teh postopkih mnenjedajalec), časovno omejitev sklepa o predhodni presoji na 5 let. Pomembno novost predstavlja tudi dejstvo, da se drugače kot do sedaj ureja vloga in položaj (zainteresirane) javnosti in stranska udeležba v upravnem postopku in upravičenost do tožbe v upravnem sporu.
 • V upravnem postopku izdaje dovoljenja, četudi lahko podajo svoje pripombe in stališča, nevladne organizacije v javnem interesu iz prvega odstavka 237. člena ter fizične osebe in pravne osebe s stalnim prebivališčem ali sedežem na območju občine nameravanega posega ali na območju občine, ki meji na občino nameravanega posega in so zainteresirane za okoljske odločitve, nimajo položaja stranskega udeleženca. Ne glede na navedeno, pa so upravičene zoper izdano okoljevarstveno soglasje vložiti tožbo.
 • Vprašanje okoljevarstvenih dovoljenj zakon ureja okvirno enako kot do sedaj. Novost predstavlja podpoglavje, ki ureja skupne določbe, torej določbe, ki veljajo za vse kategorije okoljevarstvenih dovoljenj. Med temi velja izpostaviti novo uveljavljeno zahtevo, da ministrstvo ob vsaki spremembi okoljevarstvenega dovoljenja pripravi čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja in pa prenehanje obratovanja naprave ali obrata. Novost pa predstavlja tudi zahteva, da se v primeru, kadar se OVD za IE ali drugo napravo izda za odlagališče odpadkov, v zemljiški knjigi zaznamuje ustrezno javnopravno omejitev.
 • Na novo ali drugače je v postopku izdaje, spremembe in prenehanja okoljevarstvenega dovoljenja urejeno: mirovanje okoljevarstvenega dovoljenja, začasna prepoved obratovanja, dvostopenjska izdelava izhodiščnega poročila, primeri sprememb okoljevarstvenega dovoljenja, ki se začnejo na vlogo upravljavca, postopek prilagoditve zaključkom o BAT, ki se začne na vlogo upravljavca in ne več po uradni dolžnosti, odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, sodelovanje javnosti, itd.
 • Zakon ureja tudi okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje druge naprave oziroma za opravljanje dejavnosti brez naprave. Udeležba v postopku se ureja podobno kot za drugi dve kategoriji dovoljenj, a je javna objava predvidena le za osnutek dovoljenja za (so)sežig. Posebej oziroma drugače kot v ZUS-1 je urejeno tudi pravno varstvo pravice zainteresirane javnosti, da zoper izdano okoljevarstveno dovoljenje sproži upravni spor, če gre za primer sežiga ali sosežiga odpadkov, ki se ne uvršča med naprave in dejavnosti, ki povzročajo industrijske emisije.
 • Zakon nadgrajuje določbo ZVO-1 o dovoljenju za začasno obremenjevanje okolja. Poleg tega, da se lahko dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom izda za javne shode in prireditve, takšno možnost zakon daje tudi v primerih, ko takšno izjemo predpisi vlade, sprejeti na podlagi tega zakona, ki se nanašajo na obratovanje določene naprave ali izvajanje določene dejavnosti.
 • Na novo je urejena odstranitev odlagališča odpadkov (predlagani 142. člen), pri čemer se omenjena določba smiselno uporablja tudi odstranitev opuščenega odlagališča odpadkov, pri čemer se za upravljavca odlagališča šteje lastnik zemljišča, na katerem je opuščeno odlagališče odpadkov.
 • Zakon daje podlago za to, da se z uredbo vlade predpišejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki so namenjene temu, da povzročitelji onesnaževanja okolja internalizira stroške onesnaževanja, ki jih sicer nosi družba kot celota.
 • Zakonske določbe dajejo podlago za podzakonsko urejanje finančnega jamstva, ki je namenjeno zavarovanju tveganja, da neka oseba ne bo izpolnila obveznosti preprečevanja ali sanacije obremenjevanja okolja. Vlada v predpisu, ki določi obveznost pridobitve finančnega jamstva, določi poleg same oblike predvsem primere, ko je takšno jamstvo treba zagotoviti, osebo, ki je do sredstev izplačil finančnega jamstva upravičena ter višino in čas trajanja jamstva ter način unovčenja finančnega jamstva.
 • V X. poglavju se urejajo gospodarske javne službe varstva okolja. V skladu z opozorili Računskega sodišča pa se ureja tudi vprašanje najemnine, ki jo občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcu javne službe. Upošteva se tudi, da je obvezna državna gospodarska javna služba varstva okolja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje urejena Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Ureja se pooblastilo vladi glede javne službe zbiranje, predelave ali odstranjevanja določenih vrst drugih odpadkov ter jasneje ureja strokovni nadzor v javnem interesu.
 • V XIII. poglavju se inšpekcijski in finančni nadzor, kot ga je poznalo 9. poglavje ZVO-1, nadgrajuje in krepi. Z novimi določbami ali odstavki so nadgrajena dosedanja pooblastila državne inšpekcije (zlasti v 243., 247. in 249. členu) in okoljevarstvenih nadzornikov (252. člen). Tudi občinski inšpekciji je omogočeno zavarovanje terjatev z zastavno pravico (250. člen) in izrecno je predpisano, da občinska inšpekcija izvaja nadzor nad predpisi in drugimi akti, ki jih sprejme po tem zakonu/na podlagi tega zakona.

Do celotnega predloga zakona lahko dostopate s klikom TUKAJ.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete na e-naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 24. 5. 2021.

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2) 4/2

Ministrstvo za pravosodje je v strokovno usklajevanje dalo besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016. Predlog ohranja visoke standarde varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji in dopolnjuje Splošno uredbo v delu, kjer ta urejanje prepušča državam članicam EU.

 • Predlog ZVOP-2 prilagamo TUKAJ.

Predlog ureja tudi prvostopenjski postopek pred zavezanci za varstvo osebnih podatkov, pritožbene ter nadzorne postopke pred Informacijskim pooblaščencem in določa prekrške za kršitve, ki niso zajeti že v Splošni uredbi.

 • Predlogu je priložen tudi osnutek Pravilnika o zaračunavanju stroškov, ki ga prilagamo na povezavi TUKAJ.

Pripombe na predloga nam prosimo pošljite do petka, 28.5.2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene poslali v roku na ministrstvo.

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 4/3

V državnozborsko proceduro je bil s strani Vlade RS predložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Prav tako so v gradivu priloženi osnutki sprememb in dopolnitev pravilnikov.

Državni zbor RS predloge in stališča občin sprejema do ponedeljka, 7. 6. 2021 na gp@dz-rs.si.

Gradivo objavljamo tukaj:

Zakon o oskrbi s plini 4/4

Obveščamo vas, da je bil 10. 5. 2021 na e-demokraciji objavljen Zakon o oskrbi s plini. Občine članice vljudno naprošamo, da osnutek omenjenega zakona pregledate in nam morebitne pripombe sporočite najkasneje do 10. 6. 2021.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 4/5

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJE

Referendum 5/1

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanje vezano na vaše izkušnje z referendumom.

Občino zanima sledeče:

 1. Ali in kdaj ste v občini s pomočjo referenduma že spreminjali poštne številke?
 2. Prosili bi za kakršnokoli dokumentacijo tega postopka in/ali članke povezane s tem.

Prosimo za sodelovanje. Odgovore bi potrebovali do torka, 25. 5. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Prenos bankomata iz obstoječe na novo lokacijo, ki je v občinski lasti 5/2

Skupnost občin Slovenije vas naslavlja na prošnjo občine članice glede izkušnje uporabe bankomata, ki ga namerava banka umakniti iz obstoječe na novo lokacijo.

Banka namreč želi na novi lokaciji, to je občinski stavbi, vgraditi bankomat pod pogojem, da je ta storitev za banko brezplačna. Ker je občina v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti zavezana k (podpornemu) ravnanju, se želi občina predhodno o nameri še posvetovati s preostalimi občinami.

Občina sprašuje sledeče:

 1. Ali imate v občini izkušnjo, kjer je želela banka umakniti bankomat iz obstoječe lokacije na novo lokacijo, to je stavbo v občinski lasti in pri tem koristiti brezplačno storitev?
 2. Prosili bi vas za mnenje oz. komentar glede ravnanja in reševanja opisane situacije v praksi.

Prijazno vas prosimo za sodelovanje. Odgovore bi potrebovali do srede, 26. 5. 2021 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

Depozit kot finančno zavarovanje 5/3

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice naslovila vprašanje na občine vezano na finančna zavarovanja.

In sicer je občino zanimalo, ali katera od občin v postopkih javnega naročanja kot instrument finančnega zavarovanja po 3. členu Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)  sprejema tudi denarni depozit.

Kako tovrstno finančno zavarovanje računovodsko vodijo, ali imajo za ta namen poseben podračun in na kakšen način sredstva vračajo.

Zbir prejetih odgovorov objavljamo tukaj.

DOGODKI SOS

25.5. / Delavnica za uporabo spletnih orodij projektnega vodenja 6/1

Skupnost občin Slovenije vabi na brezplačno spletno delavnico za vse predstavnike občin in sodelavce občinskih uprav in zavodov. Delavnica je namenjena za vse, ki upravljajo delo in človeške vire v občinah ali zavodih – za administracijo, vodje projektov, vodje oddelkov in ostalih, ki so vpeti v izvedbo občinskih ter sofinanciranih projektov. Namen predstavitve je pridobiti vpogled v funkcionalnosti, ki jih orodje za projektno vodenje omogoča in spoznati možne rešitve za izzive, s katerimi se spopadate pri vodenju in upravljanju dela v občinah ali zavodih. Tokrat vam predstavljamo orodje 4PM podjetja Arctur, ki se je odzvalo na poziv. V kolikor poznate ali že uporabljate še kakšno drugo orodje, vas vabimo, da ponudnike spodbudite k prijavi, da jih spoznamo v prihodnje.

V luči priprav na novo EU finančno obdobje in poudarka na digitalizaciji, spodbujamo članice k razmisleku o pozitivnih lastnostih in funkcionalnostih orodij za upravljanje projektov in dela. Z izbiro pravega orodja lahko bistveno pospešite delovne procese, preprečite komunikacijske šume, zmanjšate papirnato dokumentacijo in izboljšate ekipno sodelovanje. Delavnica bo trajala uro in pol, predviden zaključek je torej ob 11.30.

Z izkušnjami iz projektnega vodenja dela, bo svoje znanje z nami delila Ariana Šumandl, vodja oddelka 4PM.

 

Predviden program delavnice:

 • Prednosti orodja za upravljanje dela
 • Umestitev občinskih in sofinanciranih projektov v orodju
 • Prilagojenost orodja za sofinancirane projekte
 • Praktični primeri uporabe:
  • Vodenje dopustov
  • Upravljanje z zahtevki za delo od doma
  • Vodenje projekta (ekipa, naloge, finance, dokumenti)
  • Poročanje časovnic sofinanciranih projektov
  • Poročanje dela od doma
  • Analize in pregledi
 • Vprašanja udeležencev

Ariana Šumandl je produktni vodja orodja 4PM, podjetja Arctur. Magistrica antropologije in kulturnih študij je svoje veselje do dela z ljudmi prepletla z željo po organizaciji dela. S prizadevanjem po optimizaciji delovnih procesov je svoje vodstvene in komunikacijske sposobnosti preizkusila v različnih gospodarskih panogah. Zadnja leta pa svoje znanje projektnega vodenja dopolnjuje s številnimi izkušnjami večjih in manjših naročnikov iz javnih ter zasebnih sektorjev.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne. Prijave zbiramo s spodnjo prijavnico do ponedeljka, 24. 5. 2021 do 12. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). Na prijavnico lahko napišete tudi dodatna vprašanja, pomisleke in predloge, na katera vam bo predavateljica odgovorila na delavnici.

 

Prijazno vabljeni k prijavi!

Sekretariat SOS

 

27.5. - 31.5. / Niz delavnic OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA 6/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na komunikacijsko popotovanje, ki vas bo do konca leta 2021 pripeljalo od A do Ž komunikacije in ustvarjanja uspešnih komunikacijskih zgodb z nizom delavnic na temo OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA ZA OBČINE IN JAVNE ZAVODE. 

Ob vseh razpoložljivih družbenih omrežjih in digitalnih virih je danes zelo priporočljivo poznati osnove korporativnega ali celostnega komuniciranja, ki pomeni sooblikovanje odnosov z javnostmi in deležniki preko celostnih pristopov in komunikacijskih zgodb.

Rezultat korporativnega komuniciranja je najmanj dvoplasten, po eni strani se organizacija ves čas definira, kaj je, kaj počne in kaj naredi, po drugi strani pa lahko preko ustreznih komunikacijskih kanalov v javnosti ves čas gradi svoje zaupanje in ugled.

Kakovostno korporativno komuniciranje je v javni upravi še kako pomembno, saj je naše delo ves čas na očeh in v soustvarjanju z javnostjo.

Cikel izobraževanj s celostnim pogledom na komuniciranje v javni upravi bo zajemal šest predavanj, od maja do decembra s poletnim odmorom. Predavanja bodo potekala enkrat na mesec ob četrtkih, od 12. 30 – 15. ure, preko spletnega orodja Zoom.

DATUMI IN VSEBINA PREDAVANJ:

 • 27. maj 2021: Predstavitev predavateljice in posameznih predavanj, kratek pregled tem. Sprostitev ob iskanju povezave med osebnim blagostanjem in komunikacijo.
 • 17. junij 2021: Vse in še več o komunikaciji, zakaj je komunikacija z javnostmi pomembna? Katere so ključne javnosti? Osnovno o korporativnem komuniciranju in prednosti celostnega komuniciranja. Vpogled v družbena omrežja.

POLETNA DOMAČA NALOGA – Pripravite komunikacijski primer (naloga, projekt, redno delo…) in ga pošljete do petka, 6. septembra 2021, na naslov: martina.rauter@smarki.org

 • 16. september 2021: Delavnica na podlagi poletnih nalog, pregled poletnih nalog in morebitna vprašanja ter odgovori.
 • 13. oktober 2021: Nadaljujemo s poglobljenim vpogledom v korporativno komuniciranje s poudarki, ki so se izkazali kot ključni pri poletnih nalogah. Poglobljeno o družbenih omrežjih. Več o metodi pripovedovanja zgodb. Pomen spremljanja medijev in odziva javnosti.
 • 18. november 2021: Širše od komunikacije, a še kako pomembno. Osebna in družbena odgovornost v povezavi s komunikacijo, poslovno okolje in odnosi ter pomen ustrezne komunikacije, poslovni bonton.
 • 16. december 2021: Zaključek naše zgodbe. Odgovorimo na morebitna odprta vprašanja in dileme. Naredimo »švinglc/plonk« za uspešno vsakdanjo uporabo pridobljenega znanja tudi po koncu našega druženja.

O PREDAVATELJICI:

Izobraževanje bo v celoti izvedla dr. Martina Rauter, univerzitetna diplomirana komunikologinja. Dr. Rauterjeva je bila v 11 let zaposlena na Mestni občini Maribor, zdaj ima svoje podjetje Smarki, Martina Rauter s.p. Več o njej najdete tudi na njenih spletnih straneh www.smarki.org in LinkedIn družbenem omrežju LinkedIn Rauter.

PRIJAVA:

Udeležba je plačljiva. Prijave potekajo preko spletne prijavnice na spletni strani SOS in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom.

Prijave za prvi uvodni seminar zbiramo do 12. 5. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni e-naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletne učilnice.

Vabilo za tiskanje

3.6. / Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v lokalnem okolju 6/3

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Skupnost občin Slovenije vabita na seminar

Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju

3. junija 2021, od 9. do 12. ure, on-line

družbena odgovornost je pomemben del delovanja sodobnih občin, saj imajo občine velik vpliv na okolje in skupnost nasploh. Motivi za družbeno udejstvovanje so različni. Akcijska naravnanost je ključna, saj imajo občine s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi dejanski vpliv na dobrobit lokalnega okolja.

Družbeno odgovorne prakse izvajajo občine na različnih področjih: urejanje infrastrukture (ceste, kanalizacija, vodovod idr.), varstvo okolja, lokalna samooskrba, turizem, športna infrastruktura, podpora družbenim dejavnostim, številnim društvom, vaškim domovom, medgeneracijskim centrom.

Sredstva evropske kohezijske politike so ključna razvojna sredstva do katerih lahko dostopajo tudi občine. Na primer Evropski zeleni dogovor vsebuje akcijski načrt za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo in obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja.

Z vključitvijo v seminar boste pridobili dodatne informacije, kako orodja družbene odgovornosti vključiti v strategije in dokumente za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v lokalni skupnosti, ustrezne kompetence, uporabno gradivo in potrdilo o udeležbi.

Vabilo s programom

Prijavnica

Vljudno vabljeni!

9.6. - 10.6. / 1. kolesarski kongres 6/4

Skupnost občin Slovenije, kot partner pri organizaciji 1. slovenskega kolesarskega kongresa, ki bo potekal 9. in 10. junija 2021 v Dobrovniku vljudno vabi k udeležbi.

Vse informacije o dogodku najdete na spletni strani Prvi slovenski kolesarski kongres.

Glede na vedno več dejavnosti, tako države kot občin, pri razvoju kolesarske infrastrukture, udeležbo priporočamo. Na kongresu bodo obravnavane ključne teme področja kakovosti infrastrukture in storitev, daljinske kolesarske povezave, urbano kolesarjenje, sistemi izposoje koles, kolesarski turizem. Na kongresu bo pogled usmerjen v prihodnost in tudi dobrih praks iz tujine ne bo manjkalo.
Namen kongresa je športno in poslovno povezovanje, da bo Slovenija čim prej povezana s kakovostno kolesarsko infrastrukturo tako za razvoj turizma kot trajnostno mobilnost.

Prijave so možne za en dan, ali oba dneva, občine članice SOS imajo popust pri kotizaciji.

DOGODKI DRUGIH

24.5./ Vabilo na terenski ogled Čebelje poti 7/1

IPoP – Inštitut za politike prostora skupaj z Mestno občino Ljubljana vabi na ogled Čebelje poti, ki bo v sredo, 26. maja 2021, od 13. do 16. ure v Ljubljani. Ogled po Čebelji poti bo potekal pod vodstvom Maruške Markovčič iz Mestne občine Ljubljana.

Čebelja pot v Ljubljani vključuje številne zanimive točke kulturne in naravne dediščine. Po poti se boste imeli priložnost sprehoditi, razpravljati o vzpostavitvi poti in skupaj spoznavati, kakšen pomen ima čebelarstvo za Ljubljano. Ogledali si boste lahko upodobitve čebel in panjev na nekaterih ljubljanskih stavbah, se sprehodili do Plečnikove hiše s čebelnjakom, ki ga je zasnoval arhitekt Jože Plečnik, kot tudi do Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, kjer boste obiskali Mestni čebelnjak. V zaključnem delu ogleda se boste vrnili pred Mestno hišo in si ogledali še razstavo – BeePathNet.

Število mest je omejeno, PRIJAVA je obvezna in sicer do ponedeljka, 24. maja 2021.

Obveščamo vas, da bo ogled potekal ob vsakem vremenu. Pot ni zahtevna, njena dolžina znaša 7 km. Organizatorji vsem udeležencem priporočajo primerno obutev.

Vljudno vabljeni k udeležbi in prijavi!

26.5./ Monosežig muljev čistilnih naprav z upoštevanjem smernic krožnega gospodarstva 7/3

SRIP Krožno gospodarstvo v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani organizira brezplačni spletni dogodek “Monosežig muljev čistilnih naprav z upoštevanjem smernic krožnega gospodarstva”

 • KDAJ: 26.5.2021 med 10.00 in 12.00 uro (MS Teams)

Ravnanje z mulji čistilnih naprav predstavlja enega večjih izzivov sodobnega časa, kjer sta samozadostnost in okoljska sprejemljivost procesov obdelave ključnega pomena za doseganje širšega konsenza. Na dogodku bodo izpostavili tehnični vidik ter izzive pri načrtovanju sistemov za termično obdelavo muljev, ki morajo izkazovati veliko mero fleksibilnosti ter prilagodljivosti glede na pričakovane lastnosti vstopnih surovin. Osredotočili se bomo tudi na vpliv smernic krožnega gospodarstva, ki spreminjajo potek razvoja naprav in v ospredje postavljajo tudi snovno učinkovitost procesov obdelave z možnostjo prestrezanja sekundarnih surovin.

 • Več o programu in povezavo na prijavo najdete v VABILU.

27.5./ Potencial manj kakovostnega lesa v krožnem biogospodarstvu 7/4

SRIP Krožno gospodarstvo v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani organizira brezplačni spletni dogodek na temo »Potencial manj kakovostnega lesa v krožnem biogospodarstvu«.

 • KDAJ: 27.5.2021 med 10.00 in 12.00 uro (MS Teams)

Lesna biomasa in les slabše kakovosti, ki praviloma nista primerna za klasične lesarske proizvode, predstavljata primerno surovino za proizvodnjo spojin z visoko dodano vrednostjo. Z mehansko, kemično, encimatsko ali termično biorafinacijo lesne biomase je mogoče pridobiti različne lesne frakcije, celulozo, lignin, hemiceluloze, biološko aktivne spojine in fine kemikalije, vključno z nanofibrilirano in nanokristalinično celulozo.

 • Več o programu in povezavo na prijavo najdete v VABILU.

2.6./ Javna razgrnitev orodja za vrednotenje širših učinkov energetske prenove 7/5

V okviru mednarodnega projekta EERAdata (Obzorje 2020) bo v  sredo, 2. junija 2021 potekal brezplačen spletni seminar.

Namen seminarja je predstavitev orodja za podporo pri odločanju ter orodja za socialno in ekonomsko oceno, ki je pri načrtovanju obnove stavb in zagotavljanju dokazov o vplivu naložb v energetsko učinkovitost namenjeno različnim regionalnim odločevalcev in lokalnim oblastem. Orodje za podporo pri odločanju bo torej na podlagi celovite opredelitve in široke ocene podatkov o stavbah, lokalnim oblastem omogočilo načrtovanje energetske sanacije stavb in prednostno razvrščanje naložb pri energetski učinkovitosti stavb.

 • Na seminarju bo predstavljena trenutna različica orodja za podporo pri odločanju in njena praktična uporabnost.
 • Prikazana bodo tehnična ozadja različnih računalniških modelov, ki se jih uporablja za ocenjevanje lastnosti stavb.
 • Predstavljene pa bodo tudi baze podatkov, ki jih orodje uporablja za odločanje in generiranje različnih možnosti energetske sanacije.

Spletni seminar je brezplačen in javno dostopen!

Spletni seminar bo v celoti izveden v angleškem jeziku.

Več o projektu, programu dogodka in prijavo najdete v vabilu TUKAJ.

15.6. do 17.6./ URBACT festival mest 2021 7/6

Vabljeni na četrti URBACT festival mest – tokrat prvič na spletu! Po dveh letih eksperimentiranja, izmenjave in učenja je več kot 150 mest URBACT pripravljenih deliti svoje izkušnje. Mesta iz 25 držav so se poglobila v 23 dobrih praks, ki so dokazano učinkovite. Združila so moči, da bi razumela, prilagodila in ponovno uporabila pobude v svojem lokalnem okolju. Na dogodku boste lahko:

 • prisluhnili mestnim uradnikom, ki bodo pokazali in pripovedovali o svoji poti,
 • se seznanili z velikimi vprašanji, s katerimi se danes soočajo mesta,
 • se povezali z vrstniki in dobili navdih za novosti.

15. junij 2021, 10.00 – 17. junij 2021, 15.00

Več na: https://urbact.eu/urbact-festival-mest-2021

17.6. do 18.6./ Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela 7/7

ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu

 Če ste

 • uslužbenec ali uslužbenka, ki na občini dela na področju mladine in vas zanima razvoj področja ter potrebujete več znanja in informacij ali
 • politik ali političarka, funkcionar ali funkcionarka na občini ali v občinskem svetu in menite, da so mladi pomemben del vaše skupnosti in bi radi več naredili za njih in z njim,

potem vas vljudno vabimo na usposabljanje o načelih in značilnostih mladinskega dela, ki bo potekalo 17. do 18. junij 2021 v Ljubljani.

Za udeležence je brezplačno, prijavite se do vključno 27. maja 2021 na tej povezavi.

Podrobne informacije o usposabljanju.

Temeljni namen usposabljanja je dvig razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, vsebina pa se bo osredotočila na naslednja vprašanja:

 • O kom govorimo, ko govorimo o mladih? Katere so danes najbomembnejše značilnosti mladine in ali je mladina sploh enoznačna skupina?
 • Kaj je mladinsko delo, njegov namen in katera načela zagotavljajo kakovostne pristope in aktivnosti? In kaj ni mladinsko delo?
 • Kako je mladinsko delo v Sloveniji organizirano? Kateri mehanizmi za podporo mladinskemu delu so na voljo na različnih ravneh?
 • Mladinsko delo na lokalni ravni je del širšega evropskega konteksta, ki skrbi za kakovost. Kateri so pomembni evropski dokumenti in procesi, na katere se lahko pri svojem delu oprete?
 • In nenazadnje, kako lahko kakovostno mladinsko delo prispeva k razvoju lokalne skupnosti? Zakaj torej sploh načrtno razvijati in spodbujati razvoj mladinskega dela v občini?

 

 

VLADA RS

76. redna in 213. dopisna seja 8/1

 • 76. redna seja Vlade Republike Slovenije

Za odpravo lanskih posledic poletnih neurij s poplavami letos zagotovljeno 11 milijonov evrov

Vlada je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2020. Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2020, v skupni višini 22.100.000,00 evrov. V letu 2021 je predvideno 11 milijonov evrov.  Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni ukrepi ne bi izvajali.

Z dopolnjenim seznamom pomembnih investicij do omilitve posledic gospodarske škode zaradi epidemije

Vlada je določila 35 novih pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19, iz seznama pa je črtala 13 investicij (zlasti zaradi podvajanja ali zamenjave projektov).  Tako je na seznamu skupaj 336 pomembnih investicij. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina in drugih. V seznam so vključeni vsi predlogi, ki imajo ocenjeno vrednost nad 5 milijonov evrov ter imajo predviden začetek izvedbe v letu 2020 oziroma 2021 ter vse predlagane investicije nad vrednostjo 25 milijonov evrov, ki imajo predviden začetek izvedbe poleti 2021. Projekti iz področja regionalnega razvoja so predvsem projekti, ki se nanašajo na gradnjo stanovanjskih sosesk, zdravstvenih domov, izobraževalnih ustanov in podobno.

Vlada podaljšala izvajanje ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da epidemiološka situacija, zaradi katere so bili z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah uveljavljeni začasni ukrepi, ne omogoča razveljavitve ali spremembe navedenega odloka.

Z odlokom so bili določeni naslednji začasni ukrepi: vloge se lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa, omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu tako, da se zainteresirani predhodno naročijo, organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev, omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih, dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov, dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku ter se dopusti podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

Vlada  sprejela predlog novele Zakona o informacijski varnosti

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o informacijski varnosti in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Cilj predloga zakona je sistemsko urediti in nadgraditi področje informacijske varnosti tako na strateški kot tudi na operativni ravni nacionalnega sistema zagotavljanja informacijske varnosti. Po predlogu se spreminja umestitev pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost, kot ga trenutno določa Zakon o informacijski varnosti, in sicer tako, da se Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost, ki je organ v sestavi Ministrstva za javno upravo, preoblikuje v samostojno strokovno službo Vlade Republike Slovenije. V novo vladno službo se v najkrajšem možnem času umesti tudi skupina za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij organov državne uprave (CSIRT organov državne uprave).

 • 213. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice

Vlada je sprejela naslovno uredbo. Ministrstvo za infrastrukturo je dolžno v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo podeliti nove koncesije, oziroma skleniti pogodbe o prevozih, do 2. decembra 2021. Že od marca 2021 tako potekajo intenzivni pogovori s prevozniki in drugimi deležniki s ciljem, da bi novo Uredbo pripravili tako, da bi dosegli višji standard dostopnosti javnega potniškega prometa. Posledično to pomeni razbremenjevanje cestnega omrežja in zmanjšanje negativnih vplivov prometa na okolje. Pri tem je pretežni del povečanja namenjen prevozom, ki omogočajo potovanja na delo in šolanje ter poslovna potovanja. Manjši del povečanja pa je namenjen prevozom v ruralnih območjih s ciljem preprečevanja odseljevanja ter turističnim prevozom s ciljem razvoja turizma in omogočanja prostočasnih aktivnosti socialno šibkejšim skupinam. Ker pogovori še potekajo, so pospešeno pripravili spremembo člena, ki zavezuje uskladitev cen z zdajšnjo uredbo v dveh letih od njene uveljavitve, do takrat pa nova uredba še ne bo sprejeta. Zaradi pojava epidemije so na številnih področjih družbenega življenja nastale nepredvidljive omejitve, ponekod pa celo popolne zaustavitve delovanja oziroma izvajanja storitev. Zaradi posebnosti in izrednosti razmer omenjenega dvoletnega roka ni bilo mogoče izvesti, zato se predlaga podaljšanje roka za eno leto.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav 9/1

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 5. marca 2021, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021). Poziv z oznako JP-PAR-2021 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/21

 • ROK ZA PRIJAVO 31. 5. 2021 do 23.59

 

 

1,7 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 9/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu, 12. 3.2021 objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Tematska infografika

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 1,7 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021 do 23.59. ure.

Več na : https://www.gov.si/novice/2021-03-12-za-izboljsanje-posestne-strukture-razpisanih-17-milijona-evrov-za-nalozbe-v-izvedbo-agromelioracij-na-komasacijskih-obmocjih/

Drugi izmed štirih pozivov iniciative EUCF bo odprt med 29. marcem in 31. majem 2021 9/3

Po uspešno izvedenem prvem pozivu iniciative EUCF lansko leto ponovno vabimo k sodelovanju vse občine in občinske organizacije, da se prijavijo na njen drugi poziv. Drugi izmed štirih pozivov je odprt od 29. marca do 31. maja 2021. V Centralni in Vzhodni Evropi, kamor se uvršča Slovenija, bo v sklopu prihajajočega drugega poziva akontacija dodeljena 25 uspešnim prijavam.

Iniciativo EUCF (European City Faciliy) je zasnoval konzorcij petih evropskih partnerjev – Energy Cities, adelphi, Climate Alliance, Enviros in FEDARENE. Skupnost občin Slovenije se ji je priključila leta 2020 kot kontaktna točka na državni ravni. EUCF pomaga evropskim občinam in občinskim organom pri izdelavi podrobnega investicijskega koncepta za načrtovani projekt prehoda na trajnostno oskrbo z energijo. Tak investicijski koncept predstavlja ključen korak na poti do zagotovitve financiranja za projekt. Videoposnetek z drugega seminarja je na voljo tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 9/4

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021 9/5

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov (dvoranska kopališča ali kopališča na prostem) ter trajnostne ureditve, vzdrževanja in posodobitve zunanjih športnih površin z namenom doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023.

Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.

Dokumente javnega razpisa in kontakt za več informacij najdete na spletni strani TUKAJ.

 • ROK ZA PRIJAVO = 11. 6. 2021 do 23.59
 • DATUM ODPIRANJA = 15. 6. 2021
 • DOKUMENTI javnega razpisa = TUKAJ.

Za več informacij se lahko obrnete na Majo Skale, maja.skale@gov.si ali 01/400 52 89.

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 9/6

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 9/7

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Raziskava o premagovanju posledic delovnih nesreč in poklicnih bolezni v kmetijstvu 10/1

Raziskovalke in raziskovalci iz Družbenomedicinskega inštituta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti se zavedajo zahtevnih delovnih pogojev na kmetijah in tveganj, ki jih prinaša kmečki poklic. Da bi skupaj z vami domislili kakovostnejše in varnejše delovno okolje na kmetijah in o tem seznanili odločevalce kmetijske in socialne politike, vas vljudno vabijo, da se udeležite izpolnjevanja anonimnega vprašalnika.

Vprašalnik prilagamo na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/341644, z zaprosilom občinam, da ga posredujete oziroma z njim seznanite ciljno publiko (kmetovalke in kmetovalce).

Več v priponki TUKAJ.

Sredstva za občine v Triglavskem narodnem parku za leto 2022 10/3

Zakon o Triglavskem narodnem parku v četrtem odstavku 11. člena določa, da se parkovnim lokalnim skupnostim za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi in sporoči parkovnim lokalnim skupnostim višino sredstev iz tega odstavka pred predložitvijo državnega proračuna oziroma sprememb državnega proračuna Državnemu zboru. Sredstva se zagotovijo na posebni proračunski postavki v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za okolje in prostor.
Dne 20. 5 . 2021 je resorno ministrstvo občine obvestilo o višini pripadajočih sredstev za leto 2022. Dopis tukaj

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.