V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE DESTRNIK, IVANČNA GORICA, MENGEŠ, STARŠE, TOLMIN, VERŽEJ IN ZREČE.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

PREDSEDSTVO SOS

7. seja predsedstva v Občini Hoče-Slivnica 1/1

V sredo, 20.5.2020 je v prostorih Kulturnega doma Občine Hoče-Slivnica potekala 7. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki jo je gostil župan dr. Marko Soršak. Županje in župani so med drugim obravnavali naslednje teme:

 • Priprava pokrajinske zakonodaje

Županje in župani so se seznanili z informacijami iz posveta strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, ki je potekal dne, 14. 5. 2020 v Državnem svetu RS. Predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek je za predsedstvo povzel, da so na posvetu razpravljali o vsebini nalog, ki se bodo prenesle v pristojnost pokrajin in o nadaljnjih aktivnostih strokovne skupine pri pripravi osnutka pokrajinske zakonodaje. Izpostavil je veliko zadovoljstvo, da se proces ustanavljanja pokrajin, kljub menjavi vlade in razglašeni epidemiji zaradi virusa, nadaljuje. Poudaril je, da smo sedaj pred ključnim vprašanjem tega projekta, in sicer kako bo potekalo financiranje pokrajin. Prisotni so se strinjali, da pokrajine morajo imeti svoj vir financiranja in da je smisel ustanavljanja pokrajin ustanovitev razvojnih pokrajin.

Kot naslednji korak je predvideno, da pristojna ministrstva do junija 2020 pripravijo oceno finančnih posledic prenosa nalog v pristojnosti pokrajin, na podlagi katerih bo strokovna skupina pripravila predloge pokrajinske zakonodaje. S predlogi zakonov bodo občine seznanjene konec junija 2020. Županje in župani so se strinjali, da sicer podpirajo nadaljevanje procesa ustanavljanja pokrajin, saj trenutno stanje ne kaže na to, da se bi sprejemali večji koraki v smeri decentralizacije, potrebno pa se bo opredeliti do delovnih gradiv, ko bodo le-ta pripravljena. Od tega bo tudi odvisen prehod in sam uspeh procesa ustanavljanja pokrajin. Ne nazadnje so izpostavili, da ni nepomembno tudi število pokrajin.

 • Delovanje občin v času epidemije in po njej

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi z delovanjem občin v času pandemije in po njej. Predstavljena je bila problematika črpanja evropskih sredstev. Sredstva, ki jih občine zalagajo za projekte, se zaradi novo določenih plačilnih rokov v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, vračajo v proračune občin z zakasnitvijo. Županje in župani so poudarili, da je nujno, da država pospeši izvajanje aktivnih projektov in omogoči, da bodo občine, ki že imajo pripravljene projekte, le-te lahko tudi začele uresničevati.

 • Volilna pravica za starejše od 16 let

Na seji je bila predstavljena možnost udeležbe mladih na volitvah in volilna pravica za starejše od 16 let. Število držav, ki omogočajo volilno pravico starejšim od 16 let se nenehno povečuje in njihove izkušnje so zelo spodbudne. Ker je volilna pravica tesno povezana z aktivnim državljanstvom, je dobro izhodišče za celovito vključevanje v družbo in pomeni tudi prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, so prisotni podprli pobudo s predlogom za vključitev mladih v politiko na lokalni in parlamentarni ravni.

 • Potrditev dokumentov za sklic redne seje skupščine SOS

Na seji predsedstva je bila tudi najavljena redna letna skupščina SOS, ki bo potekala v sredo, 3.6.2020 v občini Medvode. Na sejo skupščine je poleg predstavnic in predstavnikov občin članic SOS, vabljen tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik na temo razprave o prihodnosti, razvoju in financiranju občin.

Galerija slik.

 

NOVICE SOS

“Webinar “Iniciativa EUCF – European City Facility” 2/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF, ki jo predstavlja konzorcij 5 partnerjev (Energy Cities, Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE) organizirala webinar z namenom predstavitve iniciative European City Facility, kjer je predstavnik EUCF za Slovenijo podal ključne informacije v zvezi z iniciativo.

Ker se zavedamo, da imajo občine ogromen potencial za gradnjo celovitih investicijskih programov pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Pogosto nastopijo kot glavni pobudnik in igrajo ključno vlogo pri združevanju manjših projektov v večje investicijske portfelje. Ena glavnih ovir za uresničitev projekta je zagotovitev potrebnih investicijskih sredstev. Med drugim je za financiranje iz javnih ali privatnih virov praviloma potrebno predložiti natančno razdelan investicijski koncept. Še posebej manjše občine pogosto ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami za izdelavo le-tega.

Na tej podlagi je bila v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizont 2020) ustvarjena iniciativa EUCF – European City Facility. V sklopu tega lahko občine zaprosijo za podporo pri izdelavi investicijskega koncepta za načrtovani projekt. Ta obsega tako finančno (60.000 EUR) kot tudi tehnično in pravno strokovno podporo. Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati izdelati investicijski koncept in tako izboljšati njihove možnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev. V kolikor je občina uspešna pri prijavi in dobi sredstva za financiranje, prejetih sredstev ni potrebno vračati v kolikor se investicija ne izvede.

Na webinarju je bilo izpostavljeno:

 1. Kaj je EUCF?
 2. Kako se prijaviti za EUCF sredstva?
 3. Kaj je investicijski koncept in kako ga pripraviti?
 4. Kakšne oblike podpore nudi EUCF?
 5. Vprašanja in odgovori (v samem webinarju je bilo odgovorjeno na vsa vprašanja udeležencev)

 

Druge pomembne informacije:

 • Vprašanja in odgovori tukaj
 • Prezentacija uvodnega webinarja  TUKAJ 
 • Kontaktni podatki

Ana Plavčak, svetovalka na SOS (kontaktna točka EUCF v SLO, promocija iniciative EUCF)

ana.plavcak@skupnostobcin.si in +386 (2) 234 15 05

Miha Jensterle, predstavnik EUCF za Slovenijo

ce.slovenia@eucityfacility.eu in +49 30 89 000 68 858

POJASNILA

Plačilni roki po ZIUZEOP – odgovor ministrstva 3/1

Dne 8. 5. 2020 smo vas obveščali, da je Skupnost občin Slovenije na predsednika Vlade RS naslovila dopis s prošnjo po urgentnem ukrepanju glede določil 64. in 82. člena ZIUZEOP, ki se nanašajo na plačilne roke in s tem povezanim prejetim pojasnilom Ministrstva za finance o plačilnih rokih iz 64. in 82. člena ZIUZEOP, št. 410-92/2020/1, iz katerega izhaja, da morajo lokalne skupnosti pri izdanih računih upoštevati 82. člen ZIUZEOP, v katerem je določen 60 dnevni rok plačila, novela ZIUZEOP-A je dopolnila člen še z določbo, da 60 dnevni rok plačila velja za dolžnike – subjekte zasebnega prava, kamor naj bi sodile tudi vse fizične osebe. več…

Dopis SOS predsedniku vlade glede plačilnih rokov po ZIUZEOP

Danes, 22. 5. 2020 smo prejeli odgovor Ministrstva za finance, kjer med drugim navajajo:

… Ukrep skrajšanja oziroma podaljšanja plačilnih rokov je namenjen tako gospodarstvu kot tudi državljanom. Kot primer vpliva skrajševanja oziroma podaljševanja plačilnih rokov je v obrazložitvi predloga ZIUZEOP naveden vpliv na poslovanje pravnih oseb zasebnega prava, vendar ni dvoma, da se ukrep nanaša tudi na skrajšanje oziroma podaljšanje plačilnih rokov za državljane, ker se za zasebne subjekte oziroma subjekte zasebnega prava štejejo vse pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe.

Za premostitev likvidnostnih težav imajo občine na voljo instrument likvidnostnega zadolževanja. Če se občine vključijo v sistem enotnega zakladniškega računa države pa imajo na ta način občina in njeni posredni uporabniki na volje ugodno likvidnostno zadolževanje iz denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. …” Celotni odgovor najdete TUKAJ.

Ukinitev začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja COVID-19 3/2

Obveščamo, da dne 1. 6. 2020 prenehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, kot jih določa Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – ZZUSUDJZ.

Od tega dne naprej se v vseh upravnih zadevah ponovno v celoti uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP, kot se je pred dnem 29. 3. 2020, ko je začel veljati ZZUSUDJZ.

Več si lahko preberete na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-05-22-ukinitev-zacasnih-ukrepov-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-covid-19/

Priporočila glede ustreznosti poimenovanj naselij in ulic za predlagatelje postopkov po ZDOIONUS 3/4

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen po sklepu Vlade Republike Slovenije med drugim izvaja tudi naloge po Zakonu o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008).

Predlagatelji postopkov po tem zakonu morajo namreč od delovnega telesa vlade, pristojnega za standardizacijo zemljepisnih imen, pridobiti mnenje glede ustreznosti poimenovanj in preimenovanj naselij in ulic. Z namenom olajšanja dela predlagateljem postopkov poimenovanj in preimenovanj, je Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen pripravila priporočila.

Priporočila prilagamo TUKAJ.

 

POVPRAŠEVANJA

Financiranje prireditev v letu 2020 4/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju informacij o ravnanju ostalih občin pri financiranju prireditev v letu 2020.

Vprašanje se je glasilo:

Na podlagi izvedenih javnih razpisov (npr. na področju športa in kulture) občina društvom poleg redne dejavnosti sofinancira različne prireditve, med katerimi pa bodo v letu 2020 mnoge odpovedane zaradi epidemije. Občina meni, da sredstev, ki bodo zato ostala neporabljena, na podlagi veljavne zakonodaje ne smejo prerazporediti, pač pa bi jih lahko razdelili samo na podlagi novega javnega razpisa.

Zbir prejetih dogovorov si lahko preberete TUKAJ.

Dobre prakse JZP v poslovnih conah 4/2

Prejeli smo povpraševanje občine članice SOS. ki jo zanimajo dobre prakse občin, oziroma izvajanja javno –zasebnega partnerstva med občinami in vlagatelji v poslovnih conah. Konkretneje občino zanimajo morebitne izkušnje javno-zasebnega partnerstva pri zagotovitvi zemljišč vlagateljem (občina odkupi zemljišča in jih preko javno-zasebnega partnerstva s pogodbo ob določenih pogojih podeli investitorjem). Te prakse na tem področju še niso imeli in želijo pridobiti vaše izkušnje.

 

Prijazno prosimo za odgovore in primere dobrih rešitev do torka, 26.5.2020 na e-naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Dokumentni sistem 4/3

Na nas se je obrnila občina članica s prošnjo za posredovanje vprašanj v zvezi z dokumentnimi sistemi v ostalih občinah in sicer občino zanima:

 • Kateri dokumentni sistem uporabljate v občini?
 • Ali ste z njim zadovoljni ali razmišljate o menjavi?

Odgovore na vprašanji nam prosimo pošljite do petka, 29.5.2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJA

Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 5/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano pripravilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se uvajajo poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev, odpravljajo nekatere zaznane ovire oziroma omejitve z namenom lažjega izvajanja projektov sodelovanja.

Predlog spremembe uredbe najdete TUKAJ.

Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do 26. 5. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

V primeru kakršnih koli vprašanj se lahko obrnete na: Marijo Žamut, ki koordinira usklajevanje te uredbe na strokovni ravni (e-pošta: marija.zamut@gov.si).

DOGODKI SOS

DOGODKI DRUGIH

27.5. / Webinar »Rešitev GovernmentConnect omogoča varen vpogled v virtualne fascikle kjerkoli in kadarkoli« 7/1

Podjetje Avtenta vabi na spletno predavanje, kjer bo poudarek na predstavitvi Projektnih map rešitve GovernmentConnect. Beseda bo tekla o možnostih obvladovanja celotne dokumentacije prek projektnih map, ki omogočajo smiselno urejanje in združevanje dokumentov, ki se kot celota povezujejo in razporejajo v tako imenovane »virtualne fascikle«.

Rešitev GovernmentConnect je namenjena brezpapirnemu poslovanju javne uprave in kot taka tudi slovenskim občinam. Ponuja neskončne možnosti hitre in uspešne digitalizacije, z možnostjo enkratnega ali postopnega uvajanja različnih modulov rešitve. Rešitev prav tako sledi veljavni zakonodaji ZVDAGA, ZEPEP, ZUP, ZVOP-2 in GDPR. Omogoča selitev neštetih delovnih nalog v digitalno okolje, na primer zajem, evidentiranje, klasificiranje in signiranje dokumentov, digitalno podpisovanje, zakonsko e-hrambo in elektronsko izmenjavo dokumentov.

Pravočasne priprave na predvidljivo prihodnost so nujne, le-te pa naj bodo v vseh pogledih digitalno naravnane. Ujemite val sprememb in bodite vedno korak s časom.

 • Spletno predavanje bo potekalo v sredo, 27. maja 2020, od 9.00 do 9.30.

Več informacij najdete na spletni povezavi s klikom TUKAJ.

PRIJAVE SO BREZPLAČNE, do prijavnice dostopate s klikom TUKAJ.

28.5. / Vabilo na spletno srečanje: najboljše prakse dela na daljavo 7/2

Le redki so posamezniki, ki s svojim delom nadaljujejo povsem nemoteno. Na CorpoHubu so v zadnjem mesecu v sodelovanju z AmChamom, Združenjem manager, BICem, GZS-jem, SPIRIT-om, Boehringherjem in drugimi, gostili spletne dogodke, kjer so govorili o izzivih in rešitvah, ki jih prinaša organizacija dela na daljavo. Njihove ugotovitve so z veseljem pripravljeni deliti tudi z občinami.

V četrtek, 28. maja ob 10. uri ste vabljeni, da se pridružite na “online meetupu”, ki je namenjen medsebojni delitvi in spoznavanju:

 • najboljših praks dela na daljavo,
 • najbolj uporabnih tehničnih rešitev,
 • pomen protokolov in dogovorov dela na daljavo,
 • izzive facilitacije in vodenja oddaljenih ekip

Se vidimo v četrtek?

Na dogodek se prijavite preko Google Forme https://forms.gle/UX3vXC9rPVFPxu499 , spletna povezava do dogodka pa še sledi. Dogodek bo predvidoma zaključen do 11:00.

28.5. / Pregled najpogostejših napak pri obravnavi vlog in zahtevkov ter nasveti za boljšo pripravo za sklada EKSRP in ESPR 7/3

Vabljeni na spletni seminar LEADER/CLLD, katerega tema bo Pregled najpogostejših napak pri obravnavi vlog in zahtevkov ter nasveti za boljšo pripravo za sklada EKSRP in ESPR (podukrepi 19.2, 19.3 in 19.4) v četrtek, 28. 5. 2020, ob 9. uri

Spletni seminar je namenjen lokalnim akcijskim skupinam. Predstavili bodo najpogostejše napake pri pripravi vlog in zahtevkov za sklada EKSRP in ESPR. Namen predstavitve je, da te napake odpravimo oziroma zmanjšamo v čim večji meri, z željo, da bi se razpoložljiva sredstva počrpala.

9.6./ Zeleni ukrepi urbane agende EU 7/4

Video posvet o zelenih ukrepih urbane agende EU bo potekal v torek, 9. junija 2020, od 13:15 do 16:30.

Na posvetu se bodo osredotočili na tri teme povezane z okoljem in razvojem mest:
–        kako z zakonodajo bolje podpreti uporabo na naravi temelječih rešitev,
–        kako bolje podpreti krožno gospodarstvo s predpisi o vodi in
–        kako bolje podpreti krožno gospodarstvo s predpisi o odpadkih.

Namen posveta je preveriti kako lahko ugotovitve in priporočila partnerstev Urbane agende EU na področju okolja bolje podpremo. Želijo tudi okrepiti razumevanje ovir in izzivov na različnih nivojih odločanja o tem, kje se v mestih oziroma na lokalni ravni zatakne pri doseganju okoljskih ciljev. Končni cilj aktivnosti je priprava vsebinskih gradiv in priporočil, ki jih bomo lahko uporabili pri oblikovanju boljših politik in pravne ureditve.

Posvet bo potekal v angleščini.

Več informacij najdete na povezavi TUKAJ.

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  7/5

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

Seje vlade (17. redna in 45. ter 46. dopisna) 8/1

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo (#PKP3)

Vlada je zaključila z obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo.

Predlog zakona vsebuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencije študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja.

Vlada določila besedilo zakona o poroštvu Slovenije za instrument SURE

Vlada je določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19. Instrument SURE bo državam članicam EU zagotovil posojila v višini do 100 milijard evrov, s pomočjo katerih bodo lahko podpirale sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe, potrebne za blaženje posledic epidemije COVID-19.

Slovenija bo tako skladno s predlaganim zakonom dala Evropski komisiji nepreklicno in brezpogojno poroštvo na prvi poziv za obveznosti držav članic iz naslova posojilnih in poroštvenih pogodb do skupne višine 88,1 milijona evrov glavnic s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški.

Informacija o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za debirokratizacijo

Vlada se je seznanila z informacijo o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.

Predlog Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID – 19

Vlada je določila besedilo predloga Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19.

Na podlagi tega zakona bo vlada, na medresorsko usklajen predlog ministra za okolje in prostor, določila seznam pomembnih investiciji. Seznam bo objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Namen in cilj predloga zakona je zagotoviti učinkovit zagon investicijskega cikla države, občin in zasebnega sektorja ob koncu epidemije COVID-19 in preprečiti hujšo gospodarsko škodo na način, da se pospeši aktivnost gradbenega sektorja in pridruženih storitvenih dejavnosti (trgovina, prevozništvo,itd.). Zakon se bo uporabljal za vse pomembne investicije, ki bodo na podlagi zakona in kriterijev navedenih v tem zakonu, določene s sklepom vlade. Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije COVID-19. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina, itd. Cilji predloga zakona so v čim prejšnjem zagonu investicijskega cikla države, koordinirana in pospešena izvedba pomembnih investicij ter skrajšanje rokov in prednostna obravnava v primeru upravnih sporov zoper upravne akte povezane z izvedbo pomembnih investicij. Ocenjuje se, da bi se investicijski cikel lahko močno okrepil in s tem zmanjšal oziroma omilil, če bi omogočili hitrejše pridobivanje ustreznih aktov, ki bi omogočali gradnjo oziroma posamezne investicije.

Prenehali so razlogi za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19)

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami (ZZUSUDJZ) za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Glede na to je  Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, s katerim ugotavlja, da ni več razlogov za veljavnost začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), torej sklep po 2. členu ZZUSUDJZ, v skladu s katerim bodo začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati.

Posledično je treba uskladiti tudi vse splošne ostale akte, ki so bili sprejeti na podlagi  ZZUSUDJZ, pri čemer je razlikovati akte, ki so v pristojnosti drugih nosilcev oblasti in jim Vlada Republike Slovenije ne more naložiti uskladitve. Za ustrezno uskladitev svojih aktov (spremembo ali razveljavitev) morajo poskrbeti sami. Tako bo na primer predsednik Vrhovnega sodišča RS na podlagi tega sklepa Vlade RS, ki ugotavlja prenehanje razlogov in s tem posledično prenehanje ukrepov po ZZUSUDJZ, moral prilagoditi oziroma preklicati svojo Odredbo o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena ZS in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ, v delu, ki se bil sprejet na podlagi ZZUSUDJZ.

Upravnim in drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil pa Vlada Republike Slovenije v drugi točki tega sklepa nalaga, da svoje akte, ki so jih izdali na podlagi ZZUSUDJZ uskladijo do 1. junija 2020.

Prerazporeditev sredstev splošne proračunske rezervacije za raziskovalno-razvojno dejavnost ter za javne in zasebne vrtce

Vlada je na dopisni seji sklenila prerazporediti sredstva splošne proračunske rezervacije in sicer 200 tisoč evrov za raziskovalno-razvojno dejavnost, dobrih 5 milijonov evrov za pokrivanje izpada prihodka za javne vrtce zaradi epidemije Covid-19, ter dobrih 248.000 evrov za isti namen zasebnim vrtcem.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo predlaga razporeditev pravic porabe. Tako zasebnim vrtcem v času epidemije pripadajo proračunska sredstva v višini 85 odstotkov za posameznega otroka. Hkrati zakon določa, da državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in posredni proračunski uporabniki, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne zaračunajo. Ta sredstva se za čas trajanja epidemije krijejo in državnega proračuna.

(Vir: Vlada RS,  ur)

AKTUALNI RAZPISI

Mednarodni natečaj za najboljše poslovne načrte 9/1

Imaš poslovno idejo s pozitivnim okoljskim ali družbenim učinkom? Želiš izvedeti več o naložbah z družbenim učinkom in njihovem financiranju? Zainteresirane vabimo k sodelovanju v izobraževanju in mednarodnem tekmovanju, kjer bodo najboljši poslovni načrti tudi nagrajeni.

Do konca maja 2020 je v okviru projekta Finance4SocialChange, programa Podonavje odprt mednarodni natečaj za najboljšo poslovno idejo s t. i. družbenim učinkom, kamor so povabljena tudi slovenska socialna in družbeno odgovorna podjetja. Prijave vseh zainteresiranih, s kratkim opisom poslovne ideje, sprejemajo na spletni strani AIR: Accelerating Investment Readiness.

Natečaj, ki bo združil 300 podjetnikov iz podonavske regije: Avstrije, Nemčije, Romunije, Bolgarije, Slovaške, Hrvaške, Srbije, Moldavije, Ukrajine in Slovenije. Natečaj je dvostopenjski, razglašeni bodo zmagovalci po skupinah držav, kjer Slovenija sodeluje s Hrvaško in skupni zmagovalec celotnega natečaja.

Sodelovanje poteka v angleškem jeziku. Najboljši bodo nagrajeni, omogočeno pa bo tudi izobraževanje, mentoriranje ter predstavitev najboljših idej pred vlagatelji. Prijave vseh zainteresiranih, s kratkim opisom poslovne ideje, sprejemajo do konca maja na povezavi https://air-mooc.teachable.com/.

Več informacij TUKAJ in Franja Gabrovšek Schmidt, BSC Kranj, franja.gabrovsek.schmidt@bsc-kranj.si.

Evropska komisija napovedala premostitvene ukrepe za kulturo 9/2

Evropski ministri za kulturo so izmenjali informacije o trenutnem stanju v kulturi in premostitvenih ukrepih na nacionalni in evropski ravni. Evropska komisija je za kulturni in ustvarjalne sektorje zagotovila sredstva prek Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada ter instrumentov državne pomoči in SURE. Prilagoditve tudi za upravičence programa Ustvarjalna Evropa.

Kulturni in ustvarjalni sektorji so bili med prvimi podvrženimi izbruhu pandemije, ki so najprej zaprli vrata svojih institucij, pri tem pa utrpeli ogromne izgube. Države članice so sprejele različne in številne predvsem administrativne, splošne fiskalne in socialne ukrepe. Nekatere države so posebne ukrepe, namenjene kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, že vzpostavile – gre za posebne krizne sklade, s pomočjo katerih lahko hitro in takoj s finančnimi subvencijami pomagajo zlasti umetnikom idr. samozaposlenim v kulturi.

V sklopu programa Ustvarjalna Evropa bo Komisija sprejela tudi naslednje specifično sektorske ukrepe za podporo kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim:

 • maksimalna prilagodljivost za tekoče projekte (projektne aktivnosti);
 • 2 milijona evrov za čezmejno mobilnost uprizoritvenih umetnosti, s poudarkom na digitalni in virtualni izmenjavi (podporna shema bo oblikovana maja letos);
 • 5 milijonov evrov za kinematografe v mreži Europa Cinemas;
 • dodatna sredstva za knjižne prevode znotraj aktualnega razpisa za leto 2020 (rok: 28.5.2020) ;
 • Komisija je prav tako podaljšala nekatere razpisne roke in bo pospešila izbirni postopek, tudi za projekte sodelovanja 2020 z namenom čim hitrejšega predfinanciranja projektov;
 • čimbolj učinkovita uporaba jamstvene sheme za kulturni in ustvarjalne sektorje.

Več na povezavi TUKAJ.

 

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 9/3

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši in sicer:

 • 14. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 16. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči
 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 9/4

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 9/5

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

Javno posvetovanje o Evropskem podnebnem paktu 10/1

Zeleni dogovor je nova strategija EU za boj proti podnebnim spremembam, ki naj bi evropsko gospodarstvo naredila trajnostno, čistejše, varnejše in bolj zdravo. Da bi to dosegli, je ključnega pomena vključiti javnost kot celoto – vzbuditi novo kulturo ozaveščanja in sprožiti oprijemljive skupne ukrepe. Podnebni pakt, ki bo predstavljen v tretjem četrtletju leta 2020, bo spodbuda za to široko družbeno mobilizacijo – ki bo združevala ljudi, industrijo, civilno družbo in javne organe na vseh ravneh.

EU v njegovo pripravo vključuje javnost, vsak državljan lahko do 17. junija 2020 na tej povezavi  poda svoje mnenje. Preko javnih posvetovanj lahko izrazite svoje mnenje o vidikih zakonodaje in politik EU, preden Komisija dokončno oblikuje svoje predloge.

Več informacij in podaja mnenja

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.