V PRETEKLIH TEDNIH SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE CIRKULANE, IVANČNA GORICA, MENGEŠ, POLJČANE, STARŠE, ŠENTRUPERT, ŠTORE, TRBOVLJE, TOLMIN, VERŽEJ IN ZREČE. V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BRDA, KRŠKO, PODLEHNIK, SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH, VELIKA POLANA IN VELIKE LAŠČE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

SOS pozvala občine k pozivu URSZR o izdaji Sklepa o ocenjevanju škode, ki je nastala ob neurju 24.5.2018 1/1

Na pobudo občin Prevalje je Skupnost občin Slovenije pozvala občine k pozivu regijskih izpostav URSZR, da se izda Sklep o ocenjevanju škode ob neurju 24. maja 2018.

Občino Prevalje je dne 24.5.2018 zajelo neurje, katerega posledice so zelo obsežne in presegajo finančne zmožnosti občine za celovito sanacijo. Neurje je povzročilo množične plazove na prometni infrastrukturi ter drugi javni infrastrukturi, povečani pretoki so poškodovali brežine vododotokov, uničeni so prepusti za odvodnjavanje, zaradi namočenosti terena se pojavljajo številni plazovi in usadi. Zaradi poplav hudournikov je poškodovanih več sto metrov občinskih cest, nekatere so delno neprevozne, poškodovana pa je tudi druga javna infrastruktura.

Prav tako so veliko škodo utrpeli občani, tako fizične kot pravne osebe (poplavljena stanovanja, kletni prostori, materialna škoda …).

Občina je pozvala Upravo RS za zaščito in reševanje, da izda Sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic neurja dne 24.5.2018, vendar samo poziv z ene občine ne bo dovolj. Ker je neurje ta dan povzročilo škodo tudi v drugih občinah, smo prosili občine, da v kolikor imajo zabeleženo škodo na javni infrastrukturi, da pozovejo regijske izpostave URSZR k izdaji Sklepa o ocenjevanju škode ob neurju 24. maja 2018. Le v primeru, da je bila povzročena škoda v večin občinah, se bo dosegel prag za povračilo škode.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov poziva občine k izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč 1/2

V petek 25. maja je v prostorih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju Sklad) potekal drug sestanek na temo izdajanja potrdil o namenski rabi za parcele,  za potrebe prenosa kmetijskih zemljišč (in gozdov) iz drugih pravnih subjektov na Sklad oziroma iz Sklada na druge pravne subjekte. Sklad je v letu 2016 pričel s pošiljanjem vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč in se je nadaljevala v letu 2017. V postopku prenosa zemljišč lahko le izdano potrdilo predstavlja verodostojno listino za potrebe opredelitve do zakonskega lastništva posamezne parcele.

Sklad mora projekt ureditve lastništva končati do konca leta 2018, zato so se predstavniki Sklada tudi obrnili na reprezentativna združenja, da po svojih močeh pomagamo pri ureditvi lastništva navedenih parcel. Pri pridobivanju potrdil o namenski rabi zemljišč se namreč Sklad srečuje s problemom ne-izdajanja potrdil, kar mu posledično onemogoča izvajanje izvirnih zakonskih nalog. S strani občin je bilo namreč na dan 30.4.2018 izdanih 49% (zaprošenih) potrdil. Prav tako smo s strani Sklada prejeli obvestilo, da se 20 občin na »pisanja« Sklada do danes sploh še ni odzvalo.

Glede problematike urejanja lastništva sta bila na Skladu že dva sestanka, in sicer v mesecu novembru 2017 in v mesecu maju 2018. V okviru slednjega je bil med udeleženci sprejet tudi dogovor, da se vse občine preko reprezentativnih združenju pozove k izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč.

Naj poudarimo, da razumemo težave občin, s katerimi se srečujete pri izdaji teh potrdil (vaše težave smo na obeh sestankih tudi izpostavili). Zavedamo se dejstva, da gre za veliko število izdanih potrdil, za kar vam primanjkuje tako kadrovskih resursov, kot finančnih virov za morebitne nove zaposlitve. Kljub temu bi vas želeli seznaniti tudi s pozitivno platjo izdajanja potrdil. Sklad na podlagi pridobljenega potrdila izvede pregled posamezne parcele. V kolikor Sklad pri pregledu ugotovi, da parcela ne predstavlja predmeta prenosa v last RS, izda soglasje za vpis lastninske pravice občini. Takšna ugotovitev (oziroma podpisana izjava Sklada, ki temelji na navedenem seznamu) predstavlja za občino podlago, da sproži postopek vpisa lastninske pravice na občino v zemljiško knjigo. Na sestanku so nam predstavniki Sklada pojasnili, da so na podlagi izdanih potrdil o namenski rabi že izločili 65.000 parcel.

Na podlagi navedenega vas na podlagi dogovora na sestanku prosimo, da (v kolikor še niste) pričnete z aktivnostmii za zagotavljanje (bolj tekočega) izdajanja potrdil o namenski rabi zemljišč, saj kljub vašim morebitnim omejitvam, obstaja pozitivna stran tudi za občine.

 

Posvet na TIRS o novostih pri izvajanju turističnega vodenja 1/3

Tržni inšpektorat Republike Slovenije je sklical posvet o novostih izvajanja turističnega vodenja skladno z novim Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, posvet je potekal 30. maja 2018, vabljena so bila združenja vodnikov, agencij, hotelirjev, SOS, MGRT, Turistično gostinska zbornica pri GZS in predstavniki večjih turističnih destinacij.

Na posvetu je bilo dogovorjeno, da bo MGRT informacijo o novostih posredoval zunanjemu ministrstvu s prošnjo, da v izogib nepotrebnim zapletom, zamudam skupin in slabi volji turistov, kar ni nikomur v interesu in so lahko posledica izvajanja nadzora, preko veleposlaništev tujih držav in gospodarske diplomacije organizatorje potovanj iz tretjih držav obvesti o novih pravilih, ki veljajo tudi zanje v Sloveniji.

Predstavnice turističnih destinacij so predstavile opažanja iz lokalnih okolij in svoje načrte glede lokalnih turističnih vodenj. S strani SOS je bila dana pobuda, da se preveri možnost (so)uporabe spletnega registra turističnih vodnikov in spremljevalcev z državno licenco, katerega posodobitev oz. nadgradnjo financira MGRT, upravlja pa jo Turistično gostinska zbornica pri GZS, tudi za potrebe lokalnih vodnikov. ZSRT-1 sicer določa, da je register »lokalnih« vodnikov dostopen prek spletnih strani občine, vendar je za potrebe organizacije turističnega obiska skupin iz tretjih držav, verjetno veliko lažje najti vse na enem mestu.

Z uveljavitvijo novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 13/18) z dne 28. 2. 2018, je namreč na področju turističnega vodenja prenehala veljati izjema, po kateri pogojev za opravljanje poklica turističnega vodnika, ki so sicer predpisani v Republiki Sloveniji, ni bilo treba izpolnjevati tujim državljanom pri vodenju organiziranih skupin obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije.

 

Več na tej povezavi.

 

Srečanje županj v Solčavi 1/4

Županja občine Solčava, Katarina Prelesnik in Skupnost občin Slovenije sta 31. maja in 1. junija organizirali srečanje županj v Logarski dolini.

Na 13. srečanju županj so županje prisostvovale strokovnemu predavanju in okrogli mizi na temo zelenega javnega naročanja, ki je bila organizirana v okviru projekta Greens. Več o okrogli mizi GreenS lahko preberete tukaj Odpravile so se tudi po panoramski cesti do Železne Kaple / Bad Eisenkappel, kjer so se sestale z županom Franzom Josefom Smrtnikom ter prvo namestnico deželnega glavarja dr. Beate Prettner. Izmenjali so si izkušnje glede delovanja občin v Sloveniji in Avstriji ter izkušnje glede odpravljanja posledic naravnih nesreč.

V drugem delu dneva so se županje z električnimi kolesi odpravile do slapu Rinka, kjer so razpravljale o soočanju potreb lokalnega prebivalstva in pričakovanj turistov, umiritev prometa v krajinskem parku Logarska dolina in trajnostni mobilnosti, ter izmenjale izkušnje in dobre prakse na tem področju. Drugi dan srečanja so županje posvetile finančni problematiki. Z mag. Metko Cerar so namreč razpravljale o sestavi občinskega proračuna, ki je usmerjen k ciljem. Srečanje županj v neokrnjeni naravi so zaokrožile s sprehodom v Robanov kot. Fotografije iz dogodka lahko pogledate tukaj

Sodelovanje občin, staršev in pedagoških delavcev v anketi za razvoj evropskega znaka kakovosti za vrtce 1/5

Skupnost občin Slovenije z drugimi evropskimi partnerji sodeluje v raziskovalnem projektu »Qualipaed«. Del projekta je tudi anketiranje ustanoviteljev vrtcev, staršev in pedagoških delavcev v vrtcu za namen razvoja evropskega znaka kakovosti za vrtce. Anketiranje je istočasno potekalo v različnih evropskih državah. S sodelujočimi deležniki iz posameznih držav se je želelo v sklopu projekta ugotoviti, kateri kriteriji kakovosti izobraževanja, oskrbe in vzgoje so posebej pomembni in kateri manj pomembni.

Na podlagi izpolnjenih anketnih vprašalnikov (njihovega ovrednotenja in preučitve kriterijev) bo izdelan katalog kriterijev za kakovost v zavodih za predšolsko vzgojo in osrednji cilj projekta, to je izdelava priročnika za oznako kakovosti, ki bi naj vseboval natančne napotke za postopek certificiranja, smernice in nasvete ter bo povzemal vse potrebne informacije za kasnejšo uporabo oznake kakovosti v partnerskih državah.

V mesecu aprilu je SOS posredovala ankete s prošnjo po sodelovanju na občine kot ustanovitelje vrtcev in vrtce teh občin. Do danes smo prejeli vrnjenih 448 anketnih vprašalnikov.

Vsem sodelujočim se še enkrat zahvaljujemo za sodelovanje in obveščamo, da bomo o naslednjih korakih oziroma ugotovitvah poročali preko naše spletne strani ali tedenskih novic.

 

 

Drugi projektni sestanek projektnih partnerjev Social(i) Makers 1/6

V Berlinu se je 22. in 23. maja odvijal drugi partnerski sestanek v projektu Social(i) Makers, ki je posvečen razvoju političnega modela, ki bo združil gospodarsko konkurenčnost s socialnimi / družbenimi potrebami.

Partnerji smo se posvetili pogovoru o stanju projekta in načrtih v prihodnje. Trenutno se razvija prvo fazo projekta, ki je poimenovana »Social Innovation Design Academy” ali »Akademija za oblikovanje socialnih inovacij«, v kateri se bodo udeleženci naučili, kako izkoristiti priložnosti za pridobivanje investicij, kako razvijati socialna podjetja, kakšne so politike socialnih inovacij in aktivnega državljanstva, kako izkoristiti obstoječo tehnologijo in kako izvesti presojo vpliva socialne inovacije na družbo. S pomočjo mešane učne izkušnje, torej preko on-line akademije v šestih modulih in s pomočjo neposredne učne izkušnje na izobraževalnih seminarjih se bo do konca leta 2018 zagotovilo izobraževanje za 8000 zainteresiranih deležnikov iz različnih sfer (od civilne družbe, samih socialnih inovatorjev do lokalnih skupnosti).

S pomočjo političnih in strokovnih sodelavcev smo na projektnem sestanku opravili tudi izobraževalno delavnico, na kateri smo spoznali in uporabili različne modele javnega naročanja socialnih inovacij, na podlagi priročnika, ki ga je izdelal ICLEI in Platforma za naročanje inovacij. Do priročnika lahko dostopate tukaj.

Za namene promocije on-line in delavniških izobraževanj bosta slovenska partnerja Skupnost občin Slovenije in Ekonomski Institut Maribor v začetku meseca septembra organizirala Social(i) Makers festival, ki bo ponudil zanimive vsebine in primere dobrih praks.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Novosti z začetkom uporabe ZUreP-2 in GZ 2/3

S 1.6.2018 se začneta uporabljati nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki prinaša vrsto novosti v sistemu prostorskega načrtovanja in izvajanja zemljiške politike, ter Gradbeni zakon (GZ). Ministrstvo za okolje in prostor je v zvezi z novostmi pripravilo popis zakonodajnih novosti, ki jih najdete v tem dokumentu.

Več informacij o novi zakonodaji lahko dobite na tej povezavi ali na spletni strani  MOP, kjer je objavljena tudi zbirka pogostih vprašanj in odgovorov.

Obvestilo o izdaji Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in začetku veljavnosti 2/5

Obveščamo, da je Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 00714-8/2018/7 z dne 26. 4. 2018 izdala Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Objavljena je v Uradnem listu Republike Slovenije dne 4. 5. 2018 – Uradni list RS, št. 31/18. Veljati začne trideseti dan po objavi, in sicer je to dne 3. 6. 2018.

Besedilo Uredbe TUKAJ.

 

Osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem 2/6

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Namen uredbe je podrobnejša ureditev skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, vključno z ukrepi varstva pred požarom.

Zavezanci za izvajanje uredbe bodo upravljavci tistih skladišč trdnih gorljivih odpadkov na prostem, kjer skladiščijo več kot 50 m3 takšnih odpadkov.

Trdni gorljivi odpadki obsegajo:

 • odpadno plastiko,
 • odpadno gumo, razen izrabljenih gum iz predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami,
 • odpadni papir,
 • odpadni les,
 • odpadni tekstil,
 • mešanice odpadne plastike, odpadne gume, odpadnega papirja, odpadnega lesa in odpadnega tekstila,
 • odpadke, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale
 • trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo.

Skladiščenje na prostem pomeni, da ne gre za skladiščenje v stavbah.

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nam vaše pripombe in pobude posredujete najkasneje do 22.6.2018 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA OBČIN

Prenos lastninske pravice na NSO za gradnjo neprofitnih stanovanj 3/1

Občina se je srečala z izzivom na področju gradnje neprofitnih stanovanj, zato vam Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice posreduje vprašanje in vas prosi za povratne informacije oziroma vaših izkušenj.

In sicer:

»Občina je lastnik zemljišča, na katerem bi se gradila neprofitna stanovanja.

Dogovori potekajo v smeri, da bi bil investitor neprofitnih stanovanj  NSO (neprofitna stanovanjska organizacija).

Na podlagi 151. člena Stanovanjskega zakona in na njegovi podlagi sprejetega Pravilnika o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij, lahko javni partner (torej občina) na javnih razpisih, namenjenih NSO, dodeli ugodnosti.

Ena izmed teh je ustanovitev stavbne pravice v korist NSO. Citirani pravilnik omogoča nadalje, da NSO pridobi zemljišče z nakupom ali kot stvarni vložek javnega partnerja.

Povprašujemo občine ali ima katera izmed njih izkušnje na navedenem področju. Če da, prosimo za povratno informacijo na kakšen način je reševala prenos lastništva zemljišča (s stavbno pravico– odplačno ali neodplačno, prodajo, stvarnim vložkom javnega partnerja).«

Vaše odgovore nam prosimo posredujte najkasneje do ponedeljka, 4. 6. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Tigrasti komar 3/2

Na SOS se je obrnila občina, ki prosi druge občine za povratno informacijo, ali se v njihovih okoljih pojavlja invazivna tujerodna vrsta – tigrasti komar.

V kolikor je odgovor pritrdilen, nas zanima ali ste v občini sprejeli kakršne koli ukrepe v zvezi s tem, kot npr.:

 • zatiranje ličink (razdeljevanje larvacidov)
 • ozaveščanje javnosti (zgibanke, spletna obvestila ipd.)
 • spremljanje populacije

V kolikor ste pripravili besedilo za ozaveščanje, in ste ga pripravljeni deliti z drugimi občinami, vas prosimo, da nam besedilo (ali spletno povezavo) pošljete, da ga posredujemo vsem občinam, kjer se tigrasti komar pojavlja.

Aedes albopictus , azijski tigarski komar, izvira iz tropskih in subtropskih predelov jugovzhodne Azije. V zadnjih desetletjih je bil pasivno razširjen po vsem svetu, tudi v Sloveniji, pri razširjanju te vrste se pogosto omenja trgovina s pnevmatikami. Tigrasti komarji so lahko prenašalci povzročiteljev rumene mrzlice, mrzlice denga, čikungunje in virusa zika.

Študija iz območja na Italijansko – Švicarski meji (na voljo v angleškem jeziku), ki primerja število ličink na območjih z in brez intervencije kaže, da je na območjih, kjer ličink niso zatirali teh 2,26 krat več. Ali je zatiranje ličink v Sloveniji sploh izvedljivo in s kakšni preparati in kdo ga lahko izvaja, so še dodatna vprašanja.

Več občin je odgovorilo, da so tigrasti komarji tudi pri njih, vednar ne izvajajo posebnih ukrepov. Objavljamo odgovor MO Ljubljana , ki akcijo ozaveščanja izvaja na zanimiv način, širše, v povezavi s krožnim gospodarstvom.

DOGODKI SOS

13.6. / Strokovna ekskurzija z ogledom in predstavitvijo – Kobarid 4/1

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Focus, društvo za sonaraven razvoj v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na

STROKOVNO EKSKURZIJO Z OGLEDOM IN PREDSTAVITVIJO
MLEKARNE PLANIKA IN KMETIJSKO GOZDARSKE ZADRUGE ŠKOFJA LOKA

Uspešne zgodbe povečevanja dodane vrednosti in dostopnosti podeželskih proizvodov
13. junij 2018, od 7. do 17.30 ure, Ljubljana/Bovec/Kobarid

Vabimo vas, da na terenu in iz prve roke spoznate dve dobri praksi spodbujanja dostopnosti domačih produktov višje kakovosti, po katerih potrošniki vse bolj povprašujejo.

Na okrogli mizi pa bomo v družbi uglednih gostov slišali, kako jim je uspelo – spoznali bomo faktorje uspeha in večplastne koristi za proizvajalce, potrošnike in celotno lokalno skupnost. Predstavili bomo spodbude in načine, kako dobre prakse prenesti tudi v druga slovenska okolja.

Strokovna ekskurzija je namenjena predstavnikom občin, razvojnih agencij, LASov, zadrug, kmetij, podjetij, javnih ustanov, civilne družbe, interesnih in strokovnih združenj, ostalim zainteresiranim za podeželske skupnostne projekte ter medijem.

Obvezne prijave sprejemamo na prijavnici do zapolnitve mest (v primeru preseganja razpoložljivih mest bo udeležba omogočena po enemu predstavniku na organizacijo). Udeležba, vključno z avtobusnim prevozom in malico, je brezplačna. Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in na spletni strani www.DovoljZaVse.si.

 

Vabilo Kobarid

14.6. / Novosti ZORed ter ocena uporabe prisilnih sredstev občinskih redarjev 4/2

Seminar je namenjen vodjem občinskih, medobčinskih oziroma mestnih redarstev ter tajnikom občin oziroma direktorjem občinskih uprav, znotraj katerih delujejo občinski redarji. Gre za seminar, ki bo poleg pravno – teoretičnih osnov udeležencem dal tudi praktične usmeritve z izmenjavo dobrih praks.

Na seminarju bodo kot predavatelji nastopili strokovnjaki s področja občinskega redarstva, njegovih nalog, pristojnosti in pooblastil.

Program:

10.00 – 10.20            NOVOSTI, KI JIH JE UVEDEL NOVELIRANI ZOR-ed
                                   Mag. Jurij Mezek, Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo

10.20 – 12.00            OCENA USTREZNOSTI UPORABE PRISILNIH SREDSTEV S STRANI   OBČINSKIH REDARSTEV
                                   Igor Stošič, Varnostno Izobraževanje

12.00-12.15                ODMOR S KAVO

12.15 – 13.00              PRITOŽBENI POSTOPEK PO 19. členu ZOR-ed
                                   Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana

 13.00                         RAZPRAVA

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, ki jih lahko tudi predhodno zapišete v prijavnici.

 

19.6. / Novosti Uredbe o upravnem poslovanju 4/3

Dne 16. 2. 2018 je bila v Uradnem listu RS objavljena nova Uredba o upravnem poslovanju. Skupnost občin Slovenije z namenom seznanitve z vsebino in novostmi, ki jih prinaša uredba, organizira posvet , ki bo potekal v TOREK, 19. 6. 2018 ob 10. uri  v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor.

Na posvetu bo predavala strokovnjakinja na področju upravnega poslovanja dr. Bojana Zadravec, Ministrstvo za javno upravo.

Vabilo najdete TUKAJ.

20.6. / Posvet Nove pristojnosti po Gradbeni zakonodaji 4/4

Reprezentativna združenja občin skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor organiziramo posvet na temo pristojnosti v skladu z novo Gradbeno zakonodajo.

Posvet bo posebej namenjen novim pristojnostim glede nadzora nad enostavnimi objekti, kot tudi vsebinam povezanim z odreditvijo vzdrževanja po ZUREP (240-242. člen).

Na posvetu bodo kot predavatelji sodelovali tako predstavniki MOP-a kot predstavniki Državnih inšpektorjev.

 

Gradivo (predstavitve) s posveta si lahko pogledate na spodnjih povezavah:

Nove pristojnosti občin v skladu s prostorsko in gradbeno zakonodajo

Predstavitev inšpekcijskih postopkov

 

Program posveta:

9.30  – 10.45                PREDSTAVITVE NOVIH OZ. SPREMENJENIH NALOG OBČIN
                                     Luka Ivanič, Vodja Službe za sistem okolja in prostora

10.45  – 11.30               RAZPRAVA

11.30 – 12.00               ODMOR S KAVO

12.00 -13.00                PREDSTAVITEV INŠPEKCIJSKIH POSTOPKOV
                                     Mag. Anja Mozetič Lackovič, gradbena inšpektorica

13.00                            RAZPRAVA

Vabilo na posvet se nahaja TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

Redne lokalne volitve 2018 – napoved strokovnih posvetov z občinami 5/1

Skupnost občin Slovenije je prejela obvestilo Ministrstva za javno upravo glede že napovedanih dveh dogodkov, povezana s pripravami na redne lokalne volitve 2018 (v mesecu juniju predstavitev zakonodajnih novosti za predstavnike združenj občin in občinskih uprav, po razpisu rednih lokalnih volitev pa še strokovni posvet za občinske volilne organe).

Dogodka bosta:

 • v sredo, 13. junija 2018 – strokovni posvet z naslovom »PRIPRAVE NA REDNE LOKALNE VOLITVE 2018«

Izvajalca MJU (Služba za lokalno samoupravo) in DVK

Organizator posveta: MJU

Lokacija: Maistrova 10 (dvorana Ministrstva za kulturo)

Ciljna publika: predstavniki občinskih uprav

Pričakovano število udeležencev: 100

 • v sredo, 29. avgusta 2018 – strokovni posvet z naslovom »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018«

Izvajalci DVK, MJU, GURS, MNZ

Organizacija posveta: DVK (rezervacija, najem in plačilo dvorane), MJU (dogovor z ostalimi udeleženci, aktivnosti, povezane z informacijsko podporo LV2018, ..)

Lokacija: Kongresni center Brdo

Ciljna publika: občinski volilni organi (predsednik, namestnik in tajnik OVK)

Pričakovano število udeležencev: 300

 

Za vsakega od dogodkov boste pravočasno prejeli vabilo, program in prijavnico!

14.6./ Posvet o oživljanju mestnih središč 5/2

JE V MESTU ŠE KAJ ODPRTEGA?

Posvet o oživljanju mestnih središč

četrtek, 14.6.2018, 10h-14h

Mestna galerija Šoštanj, Trg bratov Mravljakov 7, Šoštanj

Vse več mest v Sloveniji se odloča za preureditev svojih središč in omejevanje motornega prometa v njih. Pri odločanju za tovrstne ukrepe je eden glavnih izzivov bojazen, da bodo s takimi ukrepi pospešili odseljevanje ljudi in dejavnosti iz središč. Kako obrniti negativne procese praznjenja mestnih središč je tema posveta, ki ga organizira Občina Šoštanj v sodelovanju s Slovensko platformo za trajnostno mobilnost (SPTM). Njegov namen je izmenjava izkušenj med manjšimi in srednje velikimi mesti ter iskanje rešitev za oživitev središča Šoštanja. Posvet je namenjen predstavnikom mest in strokovnjakom s tega področja.

Posvet je prednostno namenjen predstavnikom mest in strokovnjakom s področja oživljanja mestnih središč.

Udeležba na posvetu je brezplačna, število mest je omejeno. Prijava je obvezna. Program s povezavo na prijavnico.

VLADA RS

Seje Vlade RS 6/1

180. redna seja Vlade RS 24.05.2018

Vlada potrdila Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2017

Vlada RS je potrdila novo končno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017, ki znaša 65.287.242,85 evra.

Vlada RS bo za izvedbo programa zagotovila sredstva iz proračunske rezerve v letu 2018 v višini 7.042.937,90 evrov. Od teh sredstev upravičenci prejmejo do 7.000.000,00 evra državne pomoči, do 42.937,90 evra pa je namenjeno stroškom izvedbe programa.

Na podlagi ocene neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji v letu 2017 je bilo ugotovljeno, da je suša največjo škodo povzročila obalni, podravski, pomurski, dolenjski, notranjski, severnoprimorski, posavski, vzhodnoštajerski, zahodnoštajerski, ljubljanski, koroški in zasavski regiji.

Oškodovanci so za sušo v letu 2017 v 156 občinah vložili 15.364 vlog, za skupaj 141.384 ha kmetijskih površin.

Uredba o spremembah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.

Določa se pravilno rabo grafičnih enot rabe zemljišč (GERK), pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti, vlaganje zbirne vloge, sporočanje istovrstne skupine pridelkov, izjemo za zagotavljanje deleža lastnih surovin pri proizvodnji piva, plačljivo nudenje športnih rekvizitov gostom, nudenje prostora za bivalna vozila na turističnih kmetijah z nastanitvijo ter spremembe dejavnosti socialno varstvo. Pri pridobitvi dovoljenja za opravljanje dejavnosti se ne zahteva več vpisa v register obrata.

Uvajajo se nove dopolnilne dejavnosti proizvodnja krmil, konzerviranje in vlaganje jajc, nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom, nabiranje smole ter svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov in uporabnikom eteričnih olj.

Dopolnilno dejavnost socialno varstvo lahko opravlja nosilec, ki je pridobil odločbo o pravici do sredstev iz podukrepa Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani iz Programa razvoja podeželja v Republiki Sloveniji v obdobju od 2014 do 2020. Kmetija lahko nudi celodnevno bivanje največ šestim osebam v enoposteljnih ali dvoposteljnih sobah, dnevne oblike bivanja pa največ dvanajstim osebam

Dopolnjen Izvedbeni načrt resolucije o nacionalnem programu športa

Računsko sodišče Republike Slovenije, ki je revidiralo učinkovitost Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pri skrbi za dediščino s področja športa, jima je naložilo, da v roku 90 dni predložita odzivno poročilo s  popravljalnimi ukrepi.  Ministrstvo je v roku pripravilo spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 v delu, ki se nanaša na razvoj muzejske dejavnosti v športu. Z dopolnitvami je podrobno določilo dejavnosti, roke za njihovo izvedbo, nosilce dejavnosti ter koordinacijo med njimi.

248. dopisna seja Vlade RS 30.05. 2018

Odlok o strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do 2023

Vlada je na dopisni seji na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Zakona o nevladnih organizacijah sprejela odlok o strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. S tem odlokom se sprejema Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023.

Gre za opredelitev strateških smernic za nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in prostovoljstva. Strategija naslavlja izzive, kot je razdrobljen NVO sektor ter premalo sodelovanja in povezovanja, nizka profesionalizacija (delež zaposlenih v NVO je manj kot 1%), transparentno in ciljno financiranje NVO, kakovostno organizirano prostovoljstvo. Glavni cilji in ukrepi pa so: vzpostaviti spodbudno podporno okolje za delovanje in razvoj NVO, okrepiti vlogo NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni, o

 • krepiti sodelovanje NVO in gospodarstva in čezsektorska partnerstva, s
 • podbujati transparentnost, integriteto in odgovornost NVO, s
 • podbujati solidarnost in kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni.

Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 – 2020 za leti 2018 in 2019  

Periodični načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 – 2020 za leti 2018 in 2019 določa aktivnosti za uresničevanje opredeljenih ukrepov za dosego ciljev. Nosilci ukrepov so opredelili aktivnosti, ki jih bodo izvajali v letih 2018 in 2019, način izvedbe in pričakovani rezultat ter prispevek k doseganju ciljev. V periodičnem načrtu so opredeljena tudi potrebna finančna sredstva za izvedbo aktivnosti, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije in sredstev Evropske komisije. Pri nekaterih aktivnostih finančna sredstva niso posebej opredeljena, ker gre za redno delo.

Drugi periodični načrt opredeljuje posamezne naloge in aktivnosti nosilnih in sodelujočih organov za izvajanje ciljev in ukrepov na posameznih področjih za leti 2018 in 2019. Za doseganje ciljev in uresničenje enakosti spolov v praksi bosta uporabljena dva temeljna pristopa, ki se medsebojno dopolnjujeta: posebni ukrepi in integracija načela enakosti spolov v vse politike in programe (gender mainstreaming).

Poročilo o obsegu naravne ujme v gozdovih

Vlada je potrdila Poročilo o obsegu naravne ujme – 4. odstavek 1. člena Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov. Seznanila se je tudi s končno oceno neposredne škode v gozdovih, ki znaša 48,0 mio evrov zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in 6,9 mio evrov zaradi prenamnožitve podlubnikov v letu 2017 in presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2017. Vlada je določila tudi, da se sredstva za odpravo posledic naravne nesreče iz 1. točke tega sklepa za izvedbo sanacije poškodovanih gozdov zagotovijo v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (Ukrep M08.4 Podpora za odpravo škode po gozdovih).

Za sanacijo posledic vetroloma v gozdovih je Zavod za gozdove Slovenije lastnikom gozdov med 1. 1. in 24. 4. 2018 izdal več kot 13.000 ustreznih odločb v obsegu 1.600.000 m3 drevja. Za sanacijo poškodovanih gozdov bo po ocenah potrebnih 11.829.843 evrov, za zagotovitev prevoznosti gozdnih prometnic in gradnjo novih prometnic pa 1.288.617 evrov. Sredstva se bodo zagotovila v okviru ukrepa Podpora za odpravo škode po gozdovih iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Uporaba tehnologije veriženja blokov (blockchain tehnologij) in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih

Vlada je sprejela Akcijski načrt za  pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe tehnologije veriženja blokov (blockchain tehnologij) in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih.

Akcijski načrt predstavlja nabor ukrepov, ki jih mora Republika Slovenija izvesti za uspešno implementacijo blockchain tehnologij in regulacijo primarne izdaje žetonov z namenom  vzpostaviti pravno varno in ekonomsko stabilno okolje za ustanavljanje, rast in razvoj podjetniških pobud, projektov in blockchain start up podjetij, ki temeljijo na uporabi blockchain tehnologij.

Namenjen je:

 • identifikaciji pravnih podlag evropskih in drugih institucij za pospešitev razvoja in implementacije blockchain tehnologije ter opredelitev implementacije pravne ureditve v slovenski zakonodaji,
 • identifikaciji relevantnih področij (vertikal), ki bi z uporabo blockchain tehnologij dosegle bistveno povečanje učinkovitosti in s tem vplivale na uspešnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva,
 • identifikaciji obstoječih tehnoloških rešitev z uporabo na blockchainu temelječih tehnologij in mapiranje obstoječih primerov iz različnih področij gospodarstva in družbe (t.i. vertikal) ter priprava smernic za uporabo te tehnologije na novih primerljivih primerih,
 • pospeševanju uporabe tehnoloških rešitev v razvojno investicijskih projektih z angažiranjem tehnološkega in poslovnega znanja, s krepitvijo podpornega okolja za ustvarjanje ustrezne baze znanja za ustvarjanje ekosistema pa bo hkrati omogočil nastajanje novih in inovativnih projektov, podjetniških iniciativ in podjetij, temelječih na blockchain tehnologijah, na drugi strani pa bo omogočal rast ali transformacijo obstoječih poslovnih sistemov na poti k ustvarjanju nove, distribuirane ekonomije.

Uredba o razvrščanju objektov

Z izdano uredbo se objekti razvrščajo glede na zahtevnost v enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne. Razlikovanje med posamezno zahtevnostjo objektov vpliva na to, ali je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje (npr. za enostavne objekte ni potrebno), vpliva na to, kakšna dokumentacija se priloži zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, za zahtevne objekte se izvede tehnični pregled, za ostale pa ni obvezen. Ta razvrstitev vpliva tudi na inšpekcijski nadzor, saj skladnost enostavnih objektov s prostorskim izvedbenim aktom in predpisi občine nadzoruje občinska inšpekcija.

Spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov.

S spremembami in dopolnitvami se glede na veljavno uredbo, ki ureja odlagališča odpadkov, predvsem: omogoči preverjanje in spreminjanje pravnomočnih dovoljenj (o zaprtju odlagališča) po uradni dolžnosti v skladu z Zakonom o varstvu okolja, zaradi česar upravljavcem odlagališč najpozneje v desetih letih po pravnomočnosti odločb o zaprtju odlagališča ni treba predložiti vlog za okoljevarstveno dovoljenje v skladu z zahtevo iz Uredbe o odlagališčih odpadkov; omogoča, da v primeru uveljavitve načela subsidiarnosti iz Zakona o varstvu okolja, ko mora država zagotavljati obratovanje odlagališča odpadkov, predložitev finančnega jamstva ni potrebna; v celoti prenaša v slovenski pravni red zahtevo iz Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih, nekateri izrazi se uskladijo z izrazi v Uredbi o odpadkih.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Pripravlja se 4. poziv za Inovativne urbane projekte UIA 7/1

Znane so podrobnejše informacije o 4. pozivu za inovativne urbane projekte UIA (Urban Innovative Actions), ki bo objavljen oktobra 2018. Na voljo bo 100 milijonov evrov sredstev za projekta na štirih področjih. Leta 2017 sta bili na drugem pozivu pobude UIA uspešni dve slovenski mesti, Maribor in Ljubljana. Z inovativnima in kvalitetnima projektoma na področju krožnega gospodarstva sta skupno pridobili dobrih 7 milijonov evrov (projekta APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) in URBAN SOIL 4 FOOD).

Področja, za katera bo namenjena finančna podpora:

– digitalna tranzicija (npr. rešitve za pametna mesta, eUpravo, dostopnost podatkov, spodbujanje digitalnih tehnologij, izboljšanje poslovnega okolja),
– trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve (npr. rešitve za urbano prenovo, vključevanje zelene infrastrukture in uporaba sonaravnih rešitev pri urbanem razvoju in prenovi),
– urbana revščina (npr. rešitve za odpravo segregacije, energetske revščine, revščine otrok, brezdomstva, rešitve za varno hrano, zdravstvo, vključevanje Romov, dostopnost storitev),
– urbana varnost (npr. rešitve za oblikovanje varnejših javnih prostorov, odpornost stavb, standardizacijo procesov urbane varnosti, krepitev zmogljivosti lokalnih skupnosti, medsektorska pripravljenost na nevarnosti, podpora žrtvam kaznivih dejanj, spletna varnost).

Končna opredelitev posameznih področij bo objavljena v pozivu.

Pobudo UIA vodi neposredno Evropska komisija na podlagi Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR). S pobudo Evropska komisija podpira inovativne ukrepe na področju trajnostnega urbanega razvoja.  Iz ESRR so namenjena sredstva lokalnim oblastem za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove in še ne preverjene rešitve za izzive mest. Posamezni projekt mora biti inovativen, kakovosten, vključevati ključne deležnike, imeti merljive rezultate in ga je mogoče prenesti na druge mestne oblasti po vsej Evropi.

Za sredstva lahko kandidirajo lokalne oblasti (občine), ki so urbano območje z več kot 50.000 prebivalci ali združenje oziroma skupina lokalnih oblasti v čezmejnih območjih, različnih regijah ali različnih državah, ki so urbana območja in imajo skupaj več kot 50.000 prebivalcev.

Več informacij

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 7/2

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je bil torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Odprt četrti razpis Interreg Europe 7/3

Od 7. maja dalje je odprt razpis za prijavo projektov za program Interreg Europe. Razpisna dokumentacija za četrti javni razpis je na voljo na spletni strani programa Interreg Europe. Program je v prvi vrsti namenjen nosilcem ali izvajalcem javnih politik, ostale institucije so strokovna podpora. Osnovno orodje programa je zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj ter dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na naslednjih vsebinskih področjih: raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, konkurenčnost MSP, nizkoogljično gospodarstvo ter okolje in učinkovita raba virov. Razpis bo odprt do 22.6.2018.

NOVICE DRUGIH

ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA – Osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji 8/1

28. maja 2018 jev organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) in Konzorcija Slovenia Green v Cerknem potekal drugi ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA. Na osrednjem dogodku trajnostnega turizma Slovenije je 15 destinacij in 11 ponudnikov še uradno prejelo potrditev za svoja prizadevanja na področju trajnostnega razvoja turizma. Na področju razvoja turističnih produktov je dogodek izpostavil pomen 5* doživetij ter pomen osrednje zaveze slovenskega turizma: trajnost. Slovenija je danes ena najbolj trajnostnih držav na svetu, kar potrjujejo tudi ugledne nagrade na globalni ravni, med njimi uvrstitev med 10 najbolj odličnih trajnosti zavezanih destinacij na svetu letos in prestižno priznanje National Geographic World Legacy Award lani.

V okviru zelenega dneva so se zvrstile številne predstavitve in izobraževanja o pomenu ohranjanja narave za razvoj turističnih produktov, kot je astroturizem, trendov na področju trajnostnega turizma in razvoja turistične ponudbe višje dodane vrednosti za 5* doživetja, slavnostno pa so bila podeljena tudi priznanja vsem destinacijam in ponudnikom, ki so v letošnjem letu uspešno prestali ocenjevanje za pridobitev znaka v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

Znak Slovenia Green je podeljen kar 15 novim destinacijam in 11 novim ponudnikom. Novi člani zelene sheme so destinacije Ljutomer, Litija in Šmartno pri Litiji, Šentjur, Novo mesto, Bohinj, Škofja Loka, Sevnica, Šmarješke Toplice, Koper, Hrpelje – Kozina, Bled, Rogaška Slatina, Komen, Sežana in Divača ter ponudniki Hotel Bioterme, Ramada Resort Kranjska Gora, Hiške Slovenske Istre, Turistična Kmetija Marjanca, Eco Boutique Hotel A.M.S. Beagle, Hotel Atrij Superior Terme Zreče, Hotel Natura Rogla, Vila Mila, Hotel Mond, Terme Dobrna in Vila Angelina.

Z novimi prejemniki je v zeleni shemi skupno 64 imetnikov znaka Slovenia Green, od tega 37 destinacij, 22 ponudnikov, 3 parki in 2 turistični agenciji.

Skupnost občin Slovenije iskreno čestita vsem prejemnikom!

Več in vir: STO


vir: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/sporocila-za-javnost/8495-zeleni-dan-slovenskega-turizma-osrednji-dogodek-trajnostnega-turizma-v-sloveniji

Obvezno davčno potrjevanje računov za plačila prejeta iz Airbnb ali Booking.com 8/2

Iz Zavoda Gostoljubnost slovenskih domov smo na Skupnost občin Slovenije prejeli priporočilo, da občine seznanimo s pojasnilom Generalnega finančnega urada, za katerega so zaprosili na podlagi različnih interpretacij na terenu glede davčnega potrjevanja računov za plačila prejeta od Airbnb, Booking.com ali drugih rezervacijskih portalov.

Pri mnogih davčnih svetovalcih, računovodskih servisih in v praksi se pogosto zavzema napačno stališče, da v primeru prejetih plačil iz rezervacijskega portala Airbnb ali Booking.com davčno potrjevanje računov ni potrebno.

Generalni finančni urad RS je potrdil, da je davčno potrjevanje računov obvezno tudi v primeru, ko sobodajalec ali drug ponudnik turističnih nastanitev gostu izda račun, plačilo računa pa prejme preko rezervacijskega sistema Airbnb ali Booking.com. Davčno potrjevanje takega računa je obvezno iz razloga, ker pri takem plačilu ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila na bančni račun sobodajalca ali drugega ponudnika turističnih nastanitev.

Pojasnilo Generalnega finančnega urada RS:

»Če gost plača nastanitev z gotovino ali pa negotovinsko z univerzalnim plačilnim nalogom na TRR portala, portal pa tako prejeti znesek nakaže na TRR sobodajalca, se šteje, da sobodajalec prejme plačilo računa s strani gosta na način, ki se po ZDavPR šteje za plačilo z gotovino (ker ni izpolnjen pogoj neposrednega nakazila). V takem primeru mora sobodajalec zagotoviti, da je gostu izdan račun za nastanitev v nepremičnini, ki se nahaja v Sloveniji, in ga davčno potrditi.«

Pojasnilo FURS vključno z obrazložitvijo: Davcno-potrjevanje-airbnb-booking.

Vsak ponudnik nastanitev torej potrebuje:

 • vezano knjigo računov in program »Mini blagajna«, s katerim davčno potrdi izdane račune iz vezane knjige računov ali
 • aplikacijo za izdajanje računov z davčno blagajno.
© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.