NOVICE SOS

Sestanek delovne skupine za zmanjšanje stroškov občinam 1/1

Dne 15.1.2020 se je na Ministrstvu za javno upravo ponovno sestala delovna skupina za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. V imenu SOS sta se sestanka udeležili članici delovne skupine Melita Čopar, Občina Krško in Jasmina Vidmar, SOS.

V zvezi z nadaljevanjem aktivnosti za spremembo Zakona o financiranju občin je delovna skupina nadaljevala z razpravo o navedenih vsebinah. Glede sofinanciranja občin za uresničevanja pravic romske skupnosti je delovna skupina sprejela odločitev, da se preveri predlog rešitve z naslednjimi izhodišči:

 1. Investicijska sredstva za urejanje komunalne infrastrukture, za katere podlaga je v drugem predpisu, so še naprej v sedanji obliki na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 2. Sredstva za namen uresničevanja pravic romske skupnosti se dodeljujejo za širši namen za potrebe Romov.
 3. Občine sredstva realizirajo na podlagi programa za integracijo romske skupnosti, bodisi da gre za letni ali večletni program, ki ga sprejem občinski svet.
 4. Do navedenih sredstev so upravičene občine, ki imajo romskega svetnika.
 5. Občinam pripada znesek, ki se določi v odstotku od primerne porabe občine.
 6. Občine so dolžne letno poročati o realizaciji programa za integracijo romske skupnosti pristojnemu organu, predvidoma Uradu Vlade RS za narodnosti.

Glede sofinanciranja občinskih investicij  je delovna skupina sprejela odločitev, da se preveri predlog rešitve z naslednjimi izhodišči:

 1. V državnem proračunu, da se investicijski projekti ne vodijo več po posamičnih investicijah, pač pa po občinah. Vsaka občina v NRP umesti poljubno število investicijskih projektov, ki jih namerava realizirati v tekočem proračunskem letu.
 2. Investicijski projekti občine morajo biti vključeni v NRP občine.
 3. Nabor projektov do z  zakonom določenega roka občina posreduje MGRT.
 4. Občina in MGRT skleneta eno pogodbo za sofinanciranje vseh investicijskih projektov.
 5. Občina lahko koristi z  zakonom določena sredstva za vsakega od investicijskih projektov, ki jih je opredelila s pogodbo z MGRT, do porabe višine sredstev, ki v tekočem letu pripadajo občini.

Delovna skupina je v nadaljevanju obravnavala predlog Poročila o delu delovne skupine za obdobje avgust 2019 – december 2019. Predstavniki skupnosti občin so vztrajali, da se v poročilo tudi poda informacija, da se določena ministrstva izogibajo pripravi sprememb predpisov iz njihovega področja, s katerimi bi se znižali stroški občinam in odpravile administrativne ovire, ter da se v poročilo to tudi navede (kot primer je to MIZŠ in potrebne spremembe predpisov, ki se nanašajo na financiranje šolskih prevozov).

MJU je prav tako sporočilo, da bo zaradi sprejetja Zakona o finančni razbremenitvi občin potrebno v Pravilniku o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, črtati naloge, ki se z ZFRO prenašajo na državo.

Sestanek z MIZŠ glede priprave razpisa za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo 1/2

Dne 15.1.2020 je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekal sestanek s predstavniki skupnosti občin na temo priprave razpisa sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo. Sestanka se je v imenu SOS udeležila generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. Ministrstvo je na sestanku udeležence seznanilo s potekom priprave razpisa in problematiko oblikovanja pogojev in kriterijev razpisa. Za sofinanciranje investicij v vrtce sta zagotovljena 2 mio EUR, za sofinanciranje investicij v osnovno šolstvo pa 14 mio EUR. Sredstva so porazdeljena glede na leto, in sicer:

 • v letu 2020: 1 mio za investicije v vrtce, 10 mio EUR za investicije v osnovne šole;
 • v letu 2021: 1 mio EUR za investicije v vrtce, 4 mio za investicije v osnovne šole.

MIZŠ je povedalo, da je potreba za sofinanciranje v vrtce v 44 projektih (odprtih investicijskih potreb) kar predstavlja 60 mio EUR, za osnovne šole pa v 62 projektih v ocenjeni vrednosti 117 mio EUR. Ob tem da so izločili 65 projektov (v vrednosti 38 mio EUR), v katerih gre zgolj za energetske sanacije. Prav tako niso všteti projekti (potrebe) Ljubljane. V skladu z navedenim bi potrebovali za vse projekte 215 mio EUR oz 265 mio EUR skupaj z Ljubljano. Proračunska sredstva, ki so na voljo, tako predstavljajo zgolj 6% vseh potrebnih sredstev. Nadalje je MIZŠ pojasnilo, da bodo izločili projekte za prenovo ali rekonstrukcijo telovadnic, ker gre za posebno področje. Prav tako bo pogoj, da se na razpis lahko prijavi občina zgolj z enim projektom. Sofinanciranje bo omejeno na m2, in sicer se bo financiralo projekte za vrtce do 1000 m2, za osnovne šole pa do 2000 m2. Merilo ne predstavlja pogoja, saj se lahko prijavijo na razpis tudi projekti, kjer gre za večjo kvadraturo, vendar se bo financiralo zgolj do navedenih m2. Prednost v razpisu bodo imeli projekti, ki so že v teku oziroma projekti, ki že imajo gradbeno dovoljenje in ga je možno 70% realizirati že v letu 2020. Kriterij za izbor bo tudi demografsko stanje, povečan vpis, narodnostno mešana območja, ipd. Izbrani bodo lahko projekti, kjer je predvidena rekonstrukcija oz celovita prenova, dograditve, novogradnje (ne pa zgolj zamenjava oken, vrat, ipd.).

Predstavnica SOS je povedala, da je dobrodošlo, da je država zagotovila vsaj nekaj sredstev za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole, tako kot je temu bilo do leta 2011, in pri tem izpostavila, da sporočene potrebe kažejo na to, kaj je država z varčevanjem povzročila v slovenskih občinah. Dejstvo je, da občine že tako prejmejo premalo sredstev za pokrivanje tekočih nalog, zato še toliko težje rešujejo predšolski in šolski prostor (obnove, širitve, gradnje). Sistem razpisov, ki je veljal do leta 2011 je izrazito omejil število projektov (na cca. 3 projekte), ki so se financirali. Zato bi bilo koristno in korektno, da se zagotovi čim bolj razpršeno sofinanciranje občinskih investicij. Izpostavila je, da je država popolnoma izpustila iz rok strateško načrtovanje za policentrični razvoj Slovenije, kar bi moral biti eden izmed ključnih kriterijev razpisa. Torej podpora območjem, ki so najdlje oddaljeni od različnih centrov (kot npr. obmejna območja).

V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o predlogih MIZŠ, predstavnica MO Ljubljane je podala predlog po nujni vključitvi kriterija za protipotresno zaščito. Predlog je bil tudi, da je potrebno zastaviti pregleden sistem financiranja v prihodnosti, namreč občine morajo biti seznanjene o razpisih pravočasno, da se lahko nanje tudi pripravijo. Pri tem je predstavnik ministrstva povedal, da načrtujejo, da bi po letu 2021 vzpostavili štiri-letne razpise. V zvezi s tem tudi upajo, da bodo na državni ravni dosegli konsenz, da se za ta namen iz državnega proračuna zagotovi letno 20 mio EUR.

Na koncu je ministrstvo napovedalo, da bo razpis objavljen v začetku februarja 2020, z določenim 30. dnevnim rokom za prijavo, v aprilu pa bi naj že bili objavljeni rezultati izbranih projektov. Sredstva bodo občine prejele v skladu s 21. in 23. členom ZFO-1. Ker pa gre za manjšo višino sredstev, bo poročanje poenostavljeno.

POVPRAŠEVANJE

Pobuda za organizacijo Dneva odprtih vrat v občinah 2020 2/1

Že preteklih nekaj let na pobudo Skupnosti občin Slovenije slovenske lokalne skupnosti organizirate Dan odprtih vrat, dogodek, ki je bil v teh letih deležen precejšnjega odziva javnosti. V letošnjem letu predlagamo, da skupno akcijo Skupnosti občin Slovenije in občin članic SOS izvedemo v sredo, 12.2.2020.

Občine vabimo, da na ta dan izvedete dogodek poimenovan – DAN ODPRTIH VRAT in občanke in občane povabite na ogled nekega prostora, že končane ali načrtovane investicije, projekta ali primera dobre prakse, ki jih v občinah zagotovo ne manjka. Dogodek lahko izkoristite, da županje in župani, zaposleni na občinskih upravah in občinski sveti pokažete občankam in občanom, pa tudi medijem, kaj ste v preteklem obdobju dosegli, kako ste sodelovali z različnimi institucijami znotraj občine, kaj je bilo obnovljenega ali zgrajenega ali kaj načrtujete v prihodnje. Do pobude s predlogi lahko dostopate TUKAJ.

Vašo odločitev za sodelovanje v akciji nam lahko sporočite do srede, 5. februarja na naslov: alja.babic@skupnostobcin.si. Prav tako vas naprošamo za posredovanje informacij o tem kje, kdaj in kako boste odprle vrata (vrtec, šola, kulturni dom, predstavitev, srečanje, kviz…), da bomo lahko o tem pravočasno obvestili nacionalne medije in dogodke objavili v našem spletnem medijskem središču.

Za vas smo pripravili tudi vzorec dokumenta za obveščanje lokalnih medijev (TUKAJ) ter dokument za obveščanje občank in občanov (TUKAJ), ki ju lahko uporabite za pripravo dogodkov.

 

26.11. - 26.11. / Zbiramo dobre prakse občin 2/2

V Sekretariatu SOS smo pripravili obrazec za zbiranje dobrih praks občin. Obrazec je oblikovan ob pozivu občinam k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo. Občine vabimo, da med seboj podelijo tudi dobre prakse iz drugih področij, kot npr. uvajanje rešitev za pametne vasi in mesta, socialne inovacije, trajnostne turistične rešitve, mobilnost, energetske ali podnebne ukrepe, komunikacijske kampanje in podobno.

Namen te akcije je občinam omogočiti medsebojno izmenjavo dobrih praks in s tem izkoristiti potencial odličnih rešitev, ki jih številni strokovnjaki zaposleni v občinskih upravah in prodorni odločevalci udejanjajo v svojih lokalnih okoljih. Ustvarjamo prostor za promocijo in delitev dobrih praks.

ZAKONODAJA

Predlog Ocene ogroženosti Republike Slovenije zaradi pojava posebno nevarnih bolezni živali 3/1

Uprava RS za zaščito in reševanje je ob pomoči Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravila novo verzijo (3.0) Ocene ogroženosti Republike Slovenije zaradi pojava posebno nevarnih bolezni živali.

Konceptualno nova verzija oceni naj bi sledila predhodnima dvema. Spremembe glede na verzijo 2.0 te ocene so številne, najpomembnejše in najobsežnejše pa so tiste v povezavi s spremenjenim številčnim stanjem posameznih skupin rejnih živali. Natančnejši opis sprememb je naveden na straneh 4 in 5 osnutka ocene.

Predlog Ocene ogroženosti RS zaradi povaja posebno nevarnih bolezni živali se nahaja na tej povezavi

Morebitne predloge in dopolnitve v zvezi z oceno nam posredujte najpozneje do srede 29. januarja 2020 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 3/2

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Besedilo predloga Strategije najdete tukaj.

Pripombe in predloge na osnutek Strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si (v vednost  na info@skupnostobcin.si) do 15. 3. 2020. Pripombe lahko posredujete tudi na pripravljenem obrazcu TUKAJ.

Več o posvetih, kjer bo predstavljena Strategija TUKAJ.

DOGODKI SOS

21.1. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – v Kočevju 4/1

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIH. Pripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Osrednjeslovensko regijo bo v Kočevju, 21. januarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 01.21. Kočevje-delavnica občine digitalne potrebe

 

22.1. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Novo mesto 4/2

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Dolenjsko-belokranjsko regijo bo v Novem mestu, 22. januarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 01.22. Novo mesto -delavnica občine digitalne potrebe

27.1. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Murska Sobota 4/3

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Pomursko regijo bo v Murski Soboti, 27. januarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 01.27. Murska Sobota -delavnica občine digitalne potrebe

27.1. / Webinar – Kakšno vlogo lahko imajo hibridni poslovni modeli pri ustvarjanju socialnih inovacij? 4/4

Vabljeni na 7. webinar, ki ga organiziramo v sklopu projekta Social(i) makers naslovom “Politike socialnih inovacij – Kakšno vlogo lahko imajo hibridni poslovni modeli pri ustvarjanju socialnih inovacij?” in bo potekal 27. januarja od 14. do 15. ure.

Zaradi nenehno spreminjajočega se organizacijskega okolja in vse večje priljubljenosti ciljev trajnostnega razvoja (SDG) je bila nujna ponovna preučitev koncepta ustvarjanja vrednosti in medsektorskega sodelovanja za dosego naših ciljev. Trend sprememb upravičuje razvoj hibridnih poslovnih modelov: hibridni poslovni model je več kot model dvojne vloge socialnih podjetij, saj daje poudarek medsektorskemu sodelovanju, pri čemer poudarja kot ključne igralce oblikovalce politik (vlade), nevladne organizacije in podjetja.

Namen spletnega seminarja je prikazati bistvo in vlogo hibridnega poslovnega modela pri razvoju trajnostnega poslovanja s poslovnega in družbenega vidika s konkretnimi primeri in študijami primerov.

Naš strokovnjak bo skupaj z udeleženci odgovoril na naslednja vprašanja:

 • Kakšna je vloga hibridnega poslovnega modela pri uvedbi medsektorskega dialoga in sodelovanja pri ustvarjanju socialnih inovacij?
 • Kako se model nanaša na socialne inovacije in politično raven?
 • Kateri konkretni primeri in poslovni modeli se lahko uporabljajo za razumevanje hibridnega delovanja?

Svoje mesto na webinarju si zagotovite že danes s prijavo na TEJ POVEZAVI.

_______________________________________

O centru za socialne inovacije (Heidelberg University)

Center za socialne naložbe (The Centre for Social Investment, CSI) je raziskovalno središče na Inštitutu za sociologijo Max-Weber in Fakulteti za ekonomijo in družbene vede Univerze v Heidelbergu. Sebe vidi kot interdisciplinarno središče na področju raziskav, izobraževanja in usposabljanja ter kot interdisciplinarnega partnerja za tretji sektor.

Osrednje raziskovalne teme CSI so poleg istoimenskih socialnih naložb in inovacij fundacije, civilna družba in socialna ekonomija. Posebna pozornost je namenjena inovativnim čezmejnim raziskavam – bodisi med sektorji ali med oblikami organizacij.

Namen raziskav CSI je prispevati k oblikovanju samopodobe tretjega sektorja, analizirati njegove pravne, ekonomske in socialne okvirne pogoje ter prispevati k večji učinkovitosti socialnih podjetij.

O strokovnjaku

Dr Volker Then je generalni direktor Centra za družbene naložbe in inovacije (CSI) na univerzi Heidelberg. Kot ustanovni direktor CSI je združil zanimanje za družbeno relevantne raziskave z zavezanostjo k učinkoviti praksi od leta 2006. Njegovi stalni tematski interesi vključujejo civilno družbo in posredniške institucije, socialni kapital, pa tudi učinkovito fundacijsko delo, razvoj strategij s strani organizacij in merjenje socialnega vpliva.

Poleg objav se intenzivno posveča tudi drugim oblikam prenašanja ugotovitev raziskav v politiki in praksi. Te vključujejo tudi imenovanja v politične svetovalne organe, kot je nacionalni svetovalni odbor skupine za pospeševanje naložb družbe G8 od leta 2014, strokovna zaslišanja in sestanki v parlamentu EU in Bundestagu, nagovori na znanstvenih, predvsem pa strokovnih, praktičnih konferencah, pa tudi kot številna članstva v častnih odborih v fundacijah, publikacijah ali združenjih v neprofitnem sektorju.

Bil je član upravne šole Kennedy na Univerzi Harvard (1999–2002), Sveta (2000–2006) in mednarodnega odbora (2000–2006) Centra Evropske fundacije v Bruslju.

24.3. / Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027 – ODPOVEDANO 4/5

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih projektov in skupnega javnega naročanja.

Seminar bo v torek, 24. marec 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

30.1. / Vabilo na dogodek z naslovom “BLACKOUT – Kaj zdaj?” 4/6

V okviru zaključne konference projekta SOLICRIS vas vabimo na dogodek z naslovom “BLACKOUT- Kaj zdaj?” na katerem bodo predstavniki iz Avstrije predstavili izkušnje iz vaje Helios 2019, prav tako pa bo predstavljen priročnik za občine, kaj storiti v primeru pomanjkanja elektrike.

V nadaljevanju vam bo predstavnik ZIR iz regije Štajerske predstavil kako se lahko občine pripravijo/zaščitijo v primeru, da pride do BLACKOUT dogodka (izpada vseh omrežij).

Celotno vabilo in prijavnica se nahajata na spodnji povezavah.

Solicris VABILO

SOLICRIS PRIJAVNICA

Udeležba na dogodku je brezplačna, a je zaradi organizacije in omejenega prostora potrebna predhodna prijava. Dogodek bo potekal v nemškem in angleškem jeziku.

 

Vljudno vas prosimo, da prijavnico posredujete na naslov eva.schuster@stmk.gv.at.

14.2. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Krško 4/7

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Zasavsko-Posavsko regijo bo v Krškem, 14. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 14.02. Krško -delavnica občine digitalne potrebe

3.3. / NOV TERMIN – Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah 4/8

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in podjetjem ZUM d.o.o. zaradi izjemnega povpraševanja občin, ponovno organizira posvet na katerem bo predstavljena Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki je stopila v veljavo meseca marca 2019 in kako uskladiti veljavne podlage za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi.

Informativni posvet Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah bo potekal

v torek, 3. MARCA 2020, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Horus Austria trend hotela ( Dunajska cesta 154, Ljubljana ).

VABILO s programom.

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 4/9

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

6.2. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Ajdovščina 4/10

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Goriško regijo bo v Ajdovščini, 6. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.06. Ajdovščina -delavnica občine digitalne potrebe

28.2. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Škofja Loka 4/11

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Gorenjsko regijo bo v Škofji Loki, 28. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.28. Škofja Loka-delavnica občine digitalne potrebe

DOGODKI DRUGIH

21.1./ Statistični dan 2020: »Podnebna kriza - vroči podatki« 5/1

29. tradicionalno statistično posvetovanje z naslovom »Podnebna kriza – vroči podatki« bo organizirano v torek, 28. januarja 2020 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Več o temi in programu konference na povezavi https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8589

Rok za prijave je odprt do torka, 21. januarja 2020 prek prijavnega obrazca: https://vpr.stat.si/a/124965

Udeležba je brezplačna.

Za dodatna vprašanja so vam na voljo na e-naslovu stat-d.surs@gov.si.

21.1. - 29.1. / Javni posveti o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 5/2

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Besedilo predloga Strategije najdete tukaj.

Javni posveti o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in pripadajočega Okoljskega poročila bodo:

 • 21. januarja 2020, ob 10. uri v predavalnici Auditorium Maximum Pravne fakultete Maribor, Mladinska 9, 2000 Maribor
 • 22. januarja 2020, ob 10. uri v dvorani občinskega sveta Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
 • 23. januarja 2020, ob 10. uri v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
 • 24. januarja 2020, ob 10. uri v Hiši Evropske Unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
 • 28. januarja 2020, ob 10. uri v dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
 • 29. januarja 2020, ob 10. uri v dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, 6000 Koper/Capodistria

Gradivo in prijavnico najdete na povezavi v vabilu TUKAJ.

Prav tako lahko posredujete pripombe in predloge na osnutek Strategije na e-naslov gp.mop@gov.si, do 15. 3. 2020.

22.1. / Nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju 5/3

Ministrstvo za javno upravo vabi na konferenco “Nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju“, ki bo potekala v sredo, 22.1.2020, s pričetkom ob 9. uri, v hotelu InterContinental v Ljubljani (Slovenska cesta 59, 1000 Ljubljana).

Na konferenci bodo udeleženci razpravljali o variabilnem nagrajevanju zaposlenih, s čemer naj bi bolje povezali plačilo za delo z rezultati dela. Obravnavana tema je postavljena v kontekst zasledovanja cilja, da bi se hkrati, ob vzpostavitvi boljšega variabilnega nagrajevanja, zmanjšale razlike v osnovnih plačah za opravljanje istega dela. Izpostavljena bo tudi s tem
povezana večja odgovornost vodij zaradi odločanja o delitvi sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti ter pojasnjevanja razlik med zaposlenimi glede njihovega delovnega prispevka.

Vabilo najdete TUKAJ.

Udeležba na konferenci je brezplačna.
Prijave na dogodek sprejemamo do srede 8. januarja 2020, oz. do zapolnitve mest, in sicer na elektronski naslov: konferencaDUJS@gov.si.

23.1. - 24.1. / Izobraževanje o upravljanju parkiranja v mestih 5/4

Ministrstvo za infrastrukturo vas skupaj z izvajalci projekta »Izobraževanje za trajnostno mobilnost« vabi na IZOBRAŽEVANJE O UPRAVLJANJU PARKIRANJA V MESTIH (vabilo s programom TUKAJ), ki bo z enakim programom izvedeno v dveh terminih na dveh lokacijah:

 • v četrtek, 23. januarja 2020 od 9:00 do 16:00, v Celjskem mladinskem centru, Mariborska cesta 2, 3000 Celje (lokacija);
 • v petek, 24. januarja 2020 od 9:00 do 16:00, v prostorih Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper (lokacija).

Izobraževanje je prvo v seriji dogodkov na temo sodobnih izzivov celostnega prometnega načrtovanja, ki bodo v okviru projekta organizirani v letih 2020, 2021 in 2022. Tema prvega izobraževanja je upravljanje parkiranja, saj je pri načrtovanju in urejanju prometa in prostora le malo področij, ki imajo toliko učinkov na kakovost bivanja, spremembe vedenja in potovalnih navad, kot jih prinaša prav upravljanje parkiranja.

Izobraževanje je prednostno namenjeno predstavnikom občin ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa na lokalni in regionalni ravni. Udeležba na izobraževanju je brezplačna, vendar je zaradi prostorskih omejitev število udeležencev omejeno. Potekalo bo v slovenskem in deloma angleškem jeziku s prevodom.

Med predavatelji bo tudi Tom Rye, mednarodno priznan strokovnjak s področja prometne politike z več kot 25-letnimi izkušnjami v akademskem in praktičnem delu. Veliko objavlja v mednarodnih revijah o temah, ki vključujejo upravljanje mobilnosti, upravljanje parkiranja, javni prevoz ter integracijo prostorskega in prometnega načrtovanja. Na teh področjih je delal za različne naročnike, vključno s škotsko vlado in vlado Velike Britanije, Evropsko komisijo in Svetovno banko. Vodil je tudi dva raziskovalna inštituta s področja prometnega načrtovanja na Švedskem in Škotskem.

Povezava do prijavnega obrazca.

28.1./ Evropski dan varstva osebnih podatkov 5/5

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije vabi na okroglo mizo ob Evropskem dnevu varstva osebnih  podatkov »Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju – med zahtevami in realnostjo« v torek, 28. januarja 2020, ob 10. uri, v  Hiši Evropske unije,  Dunajska cesta 20,  Ljubljana.

Letošnji dogodek bo potekal kot okrogla miza, na kateri bomo s pooblaščenimi osebami za varstvo osebnih podatkov pri nekaterih največjih upravljalcih v javnem sektorju osvetlili institut pooblaščenih oseb z varstvo podatkov (angl. Data Protection Officer), ki jo je kot novost v našem prostoru prinesla Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Z zanimivimi gosti bomo predstavili naloge, položaj, izkušnje in izzive, s katerimi se srečujejo ter rezultate ankete, ki smo jo izvedli med notranjimi pooblaščenimi osebami za varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju.

Izkušnje iz tujine bo predstavila vodja urada za varstvo podatkov pri EUROJUST, ga. Diana Alonso Blas.

Gostje na okrogli mizi, ki jo bo vodil namestnik informacijske pooblaščenke mag. Andrej Tomšič, bodo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

 • Simona Habič, RTV Slovenija,
 • Lidija Bela, Ministrstvo za pravosodje,
 • Andrej Benkovič, Ministrstvo za javno upravo,
 • Marko Zebec Koren, Univerzitetni klinični center Ljubljana,
 • Renata Zatler, Dataofficer d.o.o.,
 • Boris Obolnar, Policija.

Udeležence okrogle mize bosta uvodoma nagovorila: dr. Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka.

Udeležbo lahko do 20. januarja potrdite na elektronski naslov: urska.bukovec@ip-rs.si.

12.2./ 4. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti 5/6

Ministrstvo za infrastrukturo vas vabi na 4. nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti, ki bo potekala v sredo, 12. februarja 2020. Konferenca se bo odvijala v Austria Trend Hotelu, na Dunajski cesti 154 v Ljubljani, od 8.30 do 15.15 ure.

Osrednja tema letošnje konference je integracija prostorskega in prometnega načrtovanja. Poleg osrednje teme se bomo na delavnicah dotaknili tudi drugih aktualnih vsebin od Evropskega tedna mobilnosti, Zakona o trajnostni mobilnosti do prenove Nacionalnih smernic za izdelavo celostnih prometnih strategij.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjema trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja. Udeležba na konferenci je brezplačna. Število mest je omejeno.

Na konferenco se lahko prijavite TUKAJ
AGENDA 4. nacionalne konference.

VLADA RS

57. redna seja 6/1

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021

Vlada je izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ZIPRS2021 ureja politiko zaposlovanja v javnem sektorju, in sicer tako, da med drugim nalaga vsem posrednim uporabnikom proračuna države in občinam obvezno pripravo kadrovskih načrtov ter da se zaposlitve načrtujejo in izvajajo v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 se podrobneje predpisujejo način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, način prikaza števila zaposlenih po različnih virih financiranja, metodologija spremljanja njihovega izvajanja ter obveznost poročanja o stanju števila zaposlenih na dan 1. aprila, 1. julija, 1. oktobra in 1. januarja v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Odgovor na poslansko vprašanje poslanca v zvezi s prebivališčem občinskih svetnikov

Poslanec Jani Ivanuša je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s prebivališčem občinskih svetnikov. Med drugim ga zanima: ali članu občinskega sveta, ki med mandatom spremeni stalno prebivališče iz ene občine, kjer je bil izvoljen, v drugo občino, preneha mandat člana občinskega sveta v občini, kjer je bil izvoljen, kakšna je dolžnost člana občinskega sveta, ki med mandatom spremeni stalno prebivališče iz ene občine, kjer je bil izvoljen, v drugo občino, ali mora imeti član občinskega sveta v občini, kjer opravlja svoj mandat prijavljeno (stalno oziroma začasno) prebivališče?

Vlada uvodoma pojasnjuje, da Zakon o lokalni samoupravi določa, da so osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, člani občine oziroma občani. Občani v občinah odločajo o zadevah lokalne samouprave preko svetov, sestavljenih iz članov, ki jih volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake in splošne volilne pravice. Zakon o lokalnih volitvah določa aktivno (voliti) in pasivno (biti voljen) volilno pravico. V skladu z ZLV ima volilno pravico volivec v občini, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče. Tudi skupna določba ZLV o kandidiranju določa, da mora kandidat imeti v volilni enoti, v kateri kandidira za člana občinskega sveta, stalno prebivališče. Če je kandidat državljan druge države članice EU, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa ima lahko prijavljeno začasno prebivališče. Članu občinskega sveta, ki med mandatom spremeni stalno prebivališče iz občine, kjer je bil izvoljen, v drugo občino, v skladu z zakonom preneha mandat člana občinskega sveta v občini, kjer je bil izvoljen. V skladu z zakonom mora imeti član občinskega sveta v občini, kjer opravlja svoj mandat, prijavljeno stalno prebivališče ves čas trajanja mandata, v nasprotnem primeru mu mandat preneha.

Glede dolžnosti člana občinskega sveta, ki med mandatom spremeni stalno prebivališče iz ene občine, kjer je bil izvoljen, v drugo občino, vlada pojasnjuje, da mora član o tem obvestiti komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta (v nadaljevanju komisija). Komisijo v skladu z ZLS imenuje občinski svet, izmed svojih članov in le-ta med drugim opravlja podporne naloge občinskega sveta pri izvajanju njegove kadrovske funkcije. Komisija tudi po uradni dolžnosti spremlja vse zadeve, ki se nanašajo na občinske funkcionarje, vključno z morebitno spremembo njihovih stalnih prebivališč, kot tudi drugih statusnih sprememb, ki bi utegnile vplivati na mandat, na primer nezdružljivost. Komisija npr. oblikuje kadrovske predloge za občinski svet, podaja mnenja v zvezi s tem, vodi evidenco prisotnosti funkcionarjev na sejah in izplačila sejnin, po uradni dolžnosti ugotavlja nezdružljivost funkcij, ugotavlja konflikt interesov ipd.

Poslanec tudi sprašuje, ali je sejnina za člana občinskega sveta obvezna ter ali se lahko član občinskega sveta odpove sejnini. Vlada pojasnjuje, da ZLS določa plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta. Posameznemu članu pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov. Ker je z zakonom določeno, da sejnina članu občinskega sveta pripada za udeležbo na seji, se ji posameznik lahko pisno odpove vnaprej, pri čem se ji ne more odpovedati v korist tretjih oseb.

Vlada pojasnjuje še, da ZLS določa najvišji letni znesek sejnin za člana občinskega sveta, ki torej ne sme presegati 7,5 % plače župana, pri čemer se ne upošteva dodatek za delovno dobo. ZLS pa ne določa najnižjega zneska, zato je vsak občinski svet v posamezni občini zadolžen za to, da v skladu s predhodno navedeno določbo člena s svojim aktom določi merila za izplačilo sejnin za člane občinskih svetov.

Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi s centralizacijo državnih organov in izpostav državnih institucij ter podjetij

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke mag. Karmen Furman v zvezi s centralizacijo državnih organov in izpostav državnih institucij ter podjetij in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Ministrstvo za javno upravo: Krajevni uradi upravnih enot se v obdobju finančne in gospodarske (proračunske) krize v Republiki  Sloveniji niso ukinjali oz. zapirali iz razloga neposrednih finančnih prihrankov, temveč je bilo ukinjanje krajevnih uradov oziroma spreminjanje organizacije dela posledica proračunskega varčevanja v povezavi s širšo kadrovsko politiko vlade, ki je v preteklih letih sledila cilju po znižanju števila zaposlenih tudi v državni upravi.

V letih od 2010 do 2019 se je v upravnih enotah znižalo število vseh zaposlenih iz 2.640 na 2.313, torej za 327 javnih uslužbencev, kar pomeni za 7 povprečnih upravnih enot, zato je bilo zapiranje oziroma prenehanje poslovanja določenih krajevnih uradov, ob hkratnem povečevanju nabora pristojnosti upravnih enot ter zelo neugodni starostni strukturi zaposlenih (visoka povprečna starost javnih uslužbencev) neizogibno, kajti le tako je bilo na sedežih upravnih enot mogoče zagotoviti nemoteno poslovanje in servisiranje strank.

Neposredni prihranki ukinjanja krajevnih uradov upravnih enot od leta 2010 do danes znašajo 56.439,00 EUR, brez stroškov dela. V znesku so upoštevani stroški najemnin, obratovalni in drugi materialni stroški. Stroški dela javnih uslužbencev na krajevnih uradih niso zajeti v znesku, ker bi javni uslužbenci v vsakem primeru svoje upravne naloge izvajali na sedežu upravne enote. Iz zneska prihrankov iz naslova ukinjanja krajevnih uradov v preteklih letih, oziroma  od leta 2010 do danes, neposredno izhaja, da upravne enote z ukinjanjem krajevnih uradov niso zasledovale cilja neposrednih prihrankov pri njihovem poslovanju, ampak je bilo zapiranje posledica splošnega znižanja števila javnih uslužbencev ter sočasnega ohranjanja enake ravni kakovosti storitev na sedežu upravnih enot.

Ministrstvo za finance: Finančne pisarne so v FURS organizirane v okviru finančnih uradov kot metoda izvajanja dela. Namen organizacije finančnih pisarn je, da v okviru Sektorjev za davke, ki sicer delujejo na sedežih posameznih finančnih uradov, pokrivajo tista področja upravnih storitev finančne službe, kjer je stik z zavezanci, ki so fizične osebe, najbolj potreben.

FURS mora zagotoviti pobiranje davkov, preprečevati tveganja za neizpolnjevanje ali napačno izpolnjevanje davčnih obveznosti, zato je treba način poslovanja prilagajati tako, da bo te naloge učinkovito opravljal z razpoložljivim številom zaposlenih. FURS na podlagi sprotnega in tekočega spremljanja poslovanja finančnih pisarn zagotavlja prisotnost v finančnih pisarnah takrat, ko je to glede na poslovne procese potrebno. Upoštevaje naveden pristop organiziranja dela z razpoložljivim številom zaposlenih se ni mogoče opredeliti do konkretnih finančnih prihrankov. Takšen pristop organiziranja dela zagotavlja kvalitetnejše in hitrejše opravljanja dela in lažjo organizacijo dela v primerih, ko je treba zagotoviti nadomeščanje odsotnih javnih uslužbencev. Teh vidikov pa finančno prav tako ni mogoče oceniti. FURS je odločitev o zaprtju oziroma začasnem zaprtju finančnih pisarn sprejel na podlagi analize podatkov o številu obiskov davčnih zavezancev v finančnih pisarnah v daljšem obdobju ter v soglasju z lokalno skupnostjo.

Ministrstvo za okolje in prostor: V letih od 2010 do 2019 Geodetska uprava Republike Slovenije pripojila oziroma združila poslovanje dveh lokacij na eni sami lokaciji, konkretne lokacije so navedene v odgovoru. Na letnem nivoju Geodetska uprava Republike Slovenije z ukrepi združevanja geodetskih pisarn prihrani približno 191.000,00 EUR.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: Skladno s kriteriji iz splošnega akta je omrežje pošt preobsežno, zaradi stalnega in pričakovanega upadanja klasičnih poštnih storitev pa tudi vedno manj rentabilno. Na tej podlagi je bila zaprta prva poštna poslovalnica leta 2011, do danes je tako bilo dejansko zaprtih oziroma ukinjenih 16 pošt. Gre za “mestne” pošte v krajih, kjer je dejavnih več pošt. V teh krajih tudi po zaprtju pošte deluje še ena ali več pošt. Zaradi ukinitve pošt država nima neposrednih finančnih učinkov oziroma prihrankov. Postopek ugotavljanja neto stroška univerzalne poštne storitve je v zaključni fazi in bo pokazal, če le-ta predstavlja neupravičeno breme za izvajalca poštnih storitev.

Ministrstvo za notranje zadeve: V času od 2010 so bile ukinjene štiri policijske postaje  oziroma so se združile z drugimi postajami. V okviru projekta LIBRA so se 1. 6. 2011 združile nekatere postaje prometne policije (PPP). Vsi uslužbenci, oprema in vozila ukinjenih postaj so bili premeščeni na »nove« postaje. Združevanje enot po navedenem projektu je imelo tudi finančne prihranke, in sicer: zaradi zmanjšanja vodstvenega in drugega kadra je skupni prihranek (tudi zaradi spremembe predpisa in reorganizacije) po oceni iz leta 2012 na letni ravni znašal 79.806,90 EUR, zaradi zmanjšanja najemnin pa 96.961,08 EUR letno.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Odprt je poziv za pridobitev EUSEW2020 nagrade 7/1

Evropska komisija (Generalni direktorat za energetiko in izvajalska agencija EASME) organizira enkrat letno Evropski teden trajnostne energetike (EUSEW – EU Sustainable Energy Week), ki je posvečen obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije v Evropi. Organizatorji dogodka pozivajo k pridobitvi EUSEW2020 nagrade. Pri prijavi se upoštevajo projekti, ki prinašajo inovacije in koristi čiste ter trajnostne energije oziroma obnovljivih virov energije. Pri oddaji prijave poziva Evropska komisija za opredelitev prijave v eni izmed treh kategorij: socialna vključenost, inovacije ali mladostniki.

ROK ZA PRIJAVO je ponedeljek, 27. 1. 2020.

Vse informacije o ustreznosti kategorij prijave, napotkih in postopkih prijave ter kriterijih ocenjevanja najdete na tej povezavi.

Projekti, ki bodo uvrščeni na ožji seznam nagrajencev EUSEW2020, se bodo potegovali še za nagrado Citizens’ Award, katere nagrajenka oziroma nagrajenec bo izbran(a) z javnim spletnim glasovanjem. Nagrajenci bodo o izbiri obveščeni na slovesni podelitvi nagrad, ki bo 23. junija 2020 potekala v okviru EUSEW konference v Bruslju.

RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2019 7/2

Na “prešerni dan kulture”, v torek, 3. decembra 2019, je gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA SLOVENIJA predstavilo in “odprlo” RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2019.

Razpis je odprt od »prešernega dne kulture« 3. DECEMBRA 2019 do kulturnega  praznika 8. FEBRUARJA 2020. Predloge bodo zaradi prazničnega vikenda sprejemali do vključno 11.2.2020.

Predstavitev razpisa bo 3. 12. 2019 ob 10. uri v poročni dvorani Občine Bled. Svečana podelitev priznanj Naša Slovenija 2019 pa bo 16. maja 2020 v Festivalni dvorani na Bledu.

Podrobnosti razpisa najdete TUKAJ.

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020 7/3

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s projektnimi partnerji že pet let zapored predstavlja dobre zgodbe, ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev. Tudi v letu 2020 bi radi skupaj z vami pokazali, da lahko pozitivne rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku. Zato vas vabijo, da projekt, ki ste ga uspešno izvedli oz. ga izvajate, predstavite z njimi pod okriljem kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, ki se bo odvil v tednu od 9. do 16. maja 2020.

Organizirate (in financirate) lahko eno- ali večdnevni dogodek na eni ali več lokacijah, vključite lahko tudi predstavitev več projektov. Dogodek je lahko namenjen splošni javnosti ali določeni ciljni skupini, za udeležence naj bo brezplačen. Da je projekt lahko del uspešne zgodbe EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, mora biti sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bodo vaše interaktivne in zanimive dogodke, ki jih boste organizirali in financirali v okviru kampanje v predlaganem tednu, promocijsko podprli. To bo predvidoma vključevalo tako nacionalne kot lokalne medije. V dogovoru z vami bodo poskrbeli tudi za vizualno podobo dogodka (npr. plakati, letaki, itd.) in morebitni promocijski material na dogodku. Za podrobnosti se obrnite na Natašo Kogej, natasa.kogej@gov.si, 01/400 3662. Sama izvedba kampanje je odvisna tudi od vas, zato lahko pride tudi do kakšne spremembe.

Za sodelovanje v kampanji je potrebno do 15. 1. 2020 izpolniti obrazec, ki je dosegljiv na naslednji povezavi: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2020

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/4

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

Varstvo vodnih virov Slovenije 8/1

Inšpekcija za okolje je v letu 2019 izvedla akcijo podrobnega nadzora rabe vode pri 77 največjih odjemalcih vode, ki so nosilci 90 vodnih pravic. Od teh je bilo 16 proizvajalcev pijač, z dvajsetimi vodnimi pravicami. Inšpektorji so preverjali skladnost rabe vode z zahtevami zakonodaje, vodnih pravic ter okoljevarstvenih dovoljenj glede količin odpadnih voda.

Ugotovili so, da je skladnost zavezancev dobra glede zahtev, ki se nanašajo na plačevanje dajatev za rabo vode in zahtev ki se nanašajo na rabo podzemnih voda, zadovoljiva glede zahtev, ki se nanašajo na mesto odvzema, namen rabe vode in na največjo dovoljeno količino odvzema ter količino odpadne vode. Skladnost zavezancev pa je ne zadovoljiva glede zahtev ki se nanašajo na spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo, poslovnik in zagotavljanje ekološkega pretoka. Do konca leta 2019 so inšpektorji izrekli 23 opozoril, izdali 14 inšpekcijskih odločb in 7 opominov v prekrškovnih postopkih.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.