NOVICE SOS

NAPOVED POSVETA: Ključne novosti sprejetega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbenega zakona (GZ-1) 1/1

Skupnost občin Slovenije v začetku februarja 2022 organizira spletni seminar na katerem bodo predstavljene ključne novosti Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbenega zakona (GZ-1), ki posegajo na področje urejanja prostora občin. V uvodnemu delu bodo sledile sprejete določbe z vidika urejenosti naselij in krajine ter pristojnosti občin v zvezi z dovoljevanjem posegov  v prostor (uvajanje soglasij, inšpekcijski nadzor,…).

Predhodno nam lahko pošljete tudi morebitna individualna vprašanja, izpostavite dileme in nejasnosti s sporočilom na naslov petra.gasparin@skupnostobcin.si do 21.1.2022, da bomo predavanje vsebinsko prilagodili in vključili tudi vaše odgovore.

Vabimo vas, da si že rezervirate termin. Podrobnejše informacije vam posredujemo v kratkem.

Občine si želijo pravne ureditve gorsko-kolesarskih enoslednic 1/2

V četrtek, 13.1.2022 je v sejni sobi Občine Logatec potekalo srečanje zainteresiranih občin, ki se zanimajo za izdelavo smernic (priporočil) za urejanje gorsko kolesarskih enoslednic. Zbrane je uvodoma pozdravil župan občine Logatec Berto Menard, ki je med drugim povedal, da so tudi v Logatcu na voljo naravne danosti za gorsko kolesarjenje, in s tem izzivi o pravno-formalnem urejanju poti, to je enoslednic (do 1m širokih poti v naravnem okolju brez grajenih elementov).

Predstavnike in predstavnice zbranih občinskih uprav je nagovorila Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS, ki je izpostavila, da se je pred časom na sekretariat obrnila občina članica s prošnjo za sodelovanje pri izdelavi navedenih smernic. Skupnost občin Slovenije je tako jeseni 2020 že naslovila mnenjedajalce o pobudi za izdelavo priporočil, ki bi usklajeno z interesi vseh relevantnih deležnikov podala rešitve. V letu 2021 pa je SOS v sodelovanju s Kolesarsko Zvezo Slovenije pričela z operativnimi pripravami – izhodišči smernic in le-s temi v letu 2022 uspešno nadaljuje.

V prvem delu srečanja je Aljoša Žnidar iz Projekta Natura predstavil zakonodajna področja, razvoj gorskega kolesarstva, navade in potrebe kolesarjev ter druge vsebinske poudarke, ki so predstavljali izhodišče nadaljnje razprave.  Med razpravo so zbrani spregovorili o uvedbi morebitnih pogodbenih razmerij z nosilci urejanja prostora,  stroških vzdrževanja navedenih poti in drugih pravnih ter izvedbenih vprašanjih. Ob koncu srečanja so združno izpostavili dejstvo, da občine tovrstne smernice resnično potrebujejo, saj bodo le tako lahko v prvi vrsti zagotovile prostor lokalnim ljubiteljem gorskega kolesarstva in rekreativnim občanom, sočasno s tem pa poskrbele za varnost gorskih kolesarjev in drugih uporabnikov prostora. Gorski kolesarji si namreč tako kot preostali rekreativci v Sloveniji zaslužijo svoj “prostor pod soncem”.

Formalno oblikovanje vzorčnih odlokov v pripravi 1/3

V sredo, 12.1.2022 je potekalo 23. srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Člani in članice so izpostavili dejstvo, da sta bila decembra 2021 sprejeta nova Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) in Gradbeni zakon (GZ-1). Poudarili so, da so določbe, vezane na pripravo odloka v sklopu novega ZUreP-3 ustrezno popravljene, saj uvajajo specifična določila glede pripravo odloka (uvajanje soglasij ipd.). Dogovorili so se, da se po vsebinski pripravi lotijo še formalnega oblikovanja vzorčnega odloka Občine Postojna (kopičenje oz. odlaganje objektov, ruševin) in Občine Kočevje (urejanje zelenih površin, drevnine), pri katerem bodo izhajali iz že pripravljenih smernic.

Mestna občina Murska Sobota je 57. pristopnica Dogovora o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora 1/4

Skupnost občin Slovenije je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor, v okviru projekta občina brez plastike za enkratno uporabo, novembra 2019 podpisala Sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah.

K prostovoljnemu dogovoru lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se ne nudi plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali plastični jedilni pribor). Kot 57 članica se je skupnemu cilju k zmanjševanju onesnaževanja okolja s plastiko pridružila Mestna občina Murska Sobota.

Skupnost občin Slovenije na svoji spletni strani objavljala ažuren seznam občin, ki so pristopile k dogovoru. Občine tako s svojimi ravnanji prispevajo k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri občankah in občanih.

Pozivu k podpisu sporazuma se lahko kadarkoli pridružijo tudi druge občine, ki delijo skupna prizadevanja po zmanjševanju količine plastičnih odpadkov, ki povzročajo precejšnjo gospodarsko in okoljsko škodo.  Gradivo je objavljeno tukaj.

Analiza prihodkov in odhodkov občin s pomočjo nove aplikacije 1/5

Strokovni sodelavec Sekretariata Skupnosti občin Slovenije Miha Mohor je na spletni predstavitvi predstavil aplikacijo za vizualizacijo občinskih podatkov, ki je plod petnajstletnega dela Sekretariata, vse od zbiranja podatkov, osveževanja do iskanja programskih rešitev.

Aplikacija omogoča prikaz odhodkov o investicijah primerljivih občin (omogočen je tudi pregled podatkov na prebivalca), o prihodkih iz posamezne kategorije primerljivih občin (kot so NUSZ, globe, turistična taksa, evropska sredstva), analizo posameznih prihodkov in odhodkov (nudi osnovo za odločitev, ali ima občina potencial za dvig posameznega prihodka ali odhodka). Posebne funkcije omogočajo enostaven prikaz proračuna za pomoč pri pripravi zaključnih računov, prikaz strukture prebivalcev in izračun stroškov za izvajanje zakonskih nalog občin.
Podatki o proračunih so razdeljeni v vse tri klasifikacije (ekonomsko, funkcijsko in programsko). Delo lajša in racionalizira iskalnik po proračunskih postavkah.

Upravljanje s podatki povečuje transparentnost, preglednost in je orodje za racionalne in utemeljene odločitve. Preglednost podatkov zmanjšuje tveganja, oziroma le-ta izpostavi in omogoča argumentirane odločitve. Hiter in analitični dostop do širokega nabora podatkov, njihove primerjave in grafičnih prikazov pa ob enem olajša pripravo odgovorov na marsikatero vprašanje, ki se zastavi s strani občanov, mestnih svetnikov ali novinarjev.

Občine, ki so zamudile predstavitev in bi želele izvedeti več o aplikaciji za vizualizacijo občinskih podatkov, se lahko oglasijo na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Ob zadostnem zanimanju, bomo predstavitev ponovili.
Več informacij najdete v predstavitvi TUKAJ.

ZAKONODAJA

Evropska komisija objavila predlog pravil o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027 2/3

Evropska komisija je v torek, 11. 1. 2022, objavila predloge smernic in uredb, ki bodo urejale državno pomoč v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027. Obenem je vse zainteresirane strani pozvala, da ji v okviru javnega posvetovanja do 13. 3. 2022 pošljejo svoje pripombe na te predloge.

Potreba po prilagoditvi obstoječih pravil

Potem ko je bila decembra 2021 sprejeta reforma skupne kmetijske politike (SKP), je Evropska komisija pripravila predloge aktov o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za programsko obdobje 2023–2027. Namen predlaganih sprememb je uskladiti obstoječa pravila o državni pomoči v teh gospodarskih dejavnostih s trenutnimi strateškimi prednostnimi nalogami EU, zlasti z reformirano SKP in skupno ribiško politiko ter evropskim zelenim dogovorom.

Spremembe zajemajo naslednje sklope pravil o državni pomoči iz leta 2014, ki se trenutno uporabljajo za kmetijski, gozdarski in ribiški sektor in prenehajo veljati konec leta 2022:

 • smernice EU o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju in na podeželju;
 • uredba EU o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvi, gozdarstvu in na podeželju;
 • smernice EU o državni pomoči v ribištvu in akvakulturi;
 • uredba EU o državni pomoči po skupinski izjemi v ribištvu in akvakulturi ter
 • uredba EU o pomoči de minimis v ribištvu in akvakulturi.

Pravila dejansko v veliki meri izpolnjujejo potrebe zadevnih sektorjev, hkrati pa prispevajo tudi k doseganju širših ciljev politike EU, kot so varstvo okolja, zdravje rastlin in živali ter, splošneje, javno zdravje. Hkrati je ocena pokazala, da so za obstoječa pravila potrebne nekatere ciljno usmerjene prilagoditve, vključno s pojasnili nekaterih pojmov, nadaljnjo racionalizacijo in poenostavitvijo ter prilagoditvami, da bi pravila nadalje odražala tržni in tehnološki razvoj ter trenutne strateške prednostne naloge EU, zlasti z evropskim zelenim dogovorom, strategijo »od vil do vilic« in strategijo za biotsko raznovrstnost. Poleg tega je treba pravila prilagoditi, da se državam članicam omogoči hitro izvajanje reformirane SKP in novega Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo.

Ključne novosti predlogov Evropske komisije

V predlogu novih smernic o državni pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu Komisija predlaga:

 • da se ukrepi, ki jih države članice izvajajo v okviru svojih strateških načrtov, štejejo za skladne s pravili o državni pomoči;
 • nove kategorije pomoči, ki jih bo mogoče odobriti v skladu s smernicami, npr. pomoči za preprečevanje in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih vrst in porajajočih se bolezni ter njihovo izkoreninjenje za zaščito zdravja rastlin in živali ter javnega zdravja;
 • več spodbud za gozdarske ukrepe, ki so ugodni za okolje in podnebje (t. i. gozdarsko-okoljske in podnebne storitve), in sicer s povečanjem največje intenzivnosti pomoči na 120 % upravičenih stroškov za storitve, povezane z biotsko raznovrstnostjo, podnebjem, vodo ali tlemi, ter sheme za sekvestracijo ogljika v kmetijstvu.

V predlogu nove uredbe o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu in gozdarstvu Komisija predlaga:

 • uskladitev intenzivnosti pomoči, da bi določen ukrep spadal na področje uporabe uredbe o skupinskih izjemah v kmetijstvu, z intenzivnostjo, ki jo zagotavljajo strateški načrti SKP v okviru reformirane SKP, npr. pri pomoči za naložbe bi osnovna stopnja intenzivnosti pomoči po novem znašala največ 65 % upravičenih stroškov, pri pomoči za plačilo zavarovalnih premij pa največ 70 %.
 • uvedbo novih kategorij ukrepov pomoči, ki bodo skupinsko izvzete iz obveznosti priglasitve Evropski komisiji, npr. pomoč za povrnitev škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste, in pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov, ki nastanejo pri kmetovanju na zemljiščih na območjih Natura 2000.

Komisija v predlogu novih smernic o državni pomoči v ribištvu in akvakulturi predlaga:

 • uvedbo novih kategorij pomoči, ki jih bo morala oceniti glede na smernice, zlasti pomoč za preprečevanje in nadzor širjenja invazivnih tujerodnih vrst in porajajočih se bolezni ter njihovo izkoreninjenje ter pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste;
 • bolj jasna in racionalizirana pravila na številnih področjih, npr. v zvezi s pomočjo za obnovo ribiške flote v najbolj oddaljenih regijah.

Komisija predlaga, da se v novi uredbi o državni pomoči po skupinski izjemi v ribištvu uvedejo nove kategorije pomoči, zlasti pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo zaščitene živalske vrste, in pomoč za nadomestilo škode, ki jo povzročijo nekatere slabe vremenske razmere.

predlogu spremembe uredbe o pomoči de minimis v ribištvu Komisija predlaga povišanje nacionalnih zgornjih mej zneskov pomoči de minimis, ki jih lahko države članice dodelijo upravičencem v triletnem obdobju.

Možnost podaje pripomb na predloge in nadaljnji koraki

Zainteresirane strani lahko svoje pripombe o teh predlogih Evropski komisiji pošljejo do 13. 3. 2022. Zainteresirane strani iz Slovenije, ki bodo svoje pripombe poslale Evropski komisiji, prosimo, da jih pošljejo tudi Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na e-naslov gp.mkgp@gov.si.

Podrobnejše informacije in navodila o tem se nahajajo na tej SPLETNI STRANI.

Nova pravila bodo predvidoma sprejeta ob koncu leta 2022.

Dvig minimalne plače 2/4

Dne 12. 1. 2022, je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 zanaša 1.074,43 eurov bruto. 

Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače ter način njenega določanja in objave. Skladno z Zakonom o minimalni plači, odločitev o uskladitvi zneska minimalne plače določi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji.

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Vlada izdala Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 2/5

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 spreminja in dopolnjuje do sedaj veljaven Odlok tako, da določa pogoje uporabe javnega prevoza potnikov v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok določa, da je uporaba javnega prevoza potnikov dovoljena osebam, ki izvajalcu predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in ob uporabi zaščitne maske.

Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. V avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena. Pri prevozih potnikov se vstopa pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov.

javnem prevozu oseb v železniškem prometu je število potnikov omejeno na število sedišč. V potniških vagonih, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča. Razdalja med potniki na stojiščih mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.

Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža, je lahko največ šest potnikov, pri čemer mora biti sedež desno od voznika prost.

Odlok začne veljati 10. januarja 2022, s čimer se izvajalcem prevoza potnikov omogoči primeren čas za označitev stojišč.

Spremembe pri določitvi in trajanju karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19 2/6

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki določa, da se osebo, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če:

– je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna,

– je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,

– je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Vlada RS je sprejela sklep o določitvi trajanja karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19, in sicer to obdobje traja sedem dni.

Oba ukrepa veljata od 10. januarja 2022.

POVPRAŠEVANJA

POVPRAŠEVANJE – Umeščanje alternativnih virov energije v prostor 3/1

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice na vas naslavlja vprašanji glede umeščanja alternativnih virov energije v prostor, in sicer:

 1. Ali je katera izmed občin že izdelovala kakšne strokovne podlage zaradi umeščanja alternativnih virov energije v prostor, predvsem z vidika prostorskega umeščanja, npr.: samostoječih sončnih elektrarn, vetrnih elektrarn ipd.
 2. V kolikor je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen ali je mogoče tovrstno strokovno podlago pridobiti na vpogled?

Odgovore nam prosim posredujte do četrtka, 20. 1. 2022, na naslov petra.gasparin@skupnostobcin.si.

 

 

 

DOGODKI SOS

20.1. / Predstavitev aktualnih programov s področja upravljanja voda 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor in Skupnost občin Slovenije organiziramo brezplačno PREDSTAVITEV AKTUALNIH PROGRAMOV S PODROČJA UPRAVLJANJA VODA, dne 20. 1. 2022 med 10.00 in 12.00, preko spletnega orodja Zoom 

Predstavljena bosta osnutka Načrta upravljanja voda s Programom ukrepov, ki sta od 16. 12. 2021 v polletni javni obravnavi in osnutek Operativnega programa oskrbe s pitno vodo, za katerega je javna obravnava potekala v obdobju 16. 9. 2021 do 18. 10. 2021 in je že zaključena. Za operativni program tečejo nadaljnji postopki za potrditev dokumenta s strani Vlade RS. Za Načrt upravljanja voda pa je Ministrstvo za okolje in prostor odprlo javno obravnavo, občine pa so vabljene, da sodelujejo v postopku in podajo predloge in pripombe na dokument. Ministrstvo si še posebej želi sodelovanja z občinami pri pripravi in izvajanju ukrepov za izboljšanje stanja voda. Cilji stanja voda so predpisani v Okvirni vodni direktivi in povzeti v Zakonu o vodah, v katerem je tudi delitev pristojnosti in nalog glede upravljanja voda med državo in občinami. Naloge se pogosto prepletajo in le s vključevanjem občin in sodelovanjem občin in države bodo vsa vodna telesa v Sloveniji do leta 2027 dosegla dobro stanje voda.

Na podlagi zgoraj navedenih razlogov in z željo zagotoviti čim večjo informiranost in vključenost lokalnih skupnosti, ko gre za programe  na področju voda, organiziramo predstavitev z naslednjim programom:

 

 

10.00 – 12.00 Uvodni pozdrav Bojan Dejak, generalni direktor, Direktorat za vode in investicije
Predstavitev osnutka Načrta upravljanja voda za obdobje 2022-2027 ter osnutka dopolnitve Programa ukrepov dr. Tanja Mohorko, Direktorat za vode in investicije
Predstavitev osnutka Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 mag. Alenka Mojca Gornik, Direktorat za vode in investicije
Razprava

Za lažjo pripravo na predstavitev aktualnih programov s področja upravljanja voda, udeleženkam in udeležencem predlagamo pregled naslednjih gradiv:

Osnutka Načrta upravljanja voda za obdobje 2022-2027 ter osnutek dopolnitve Programa ukrepov, v javni obravnavi do 16. 6. 2022

Osnutek Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027, postopek javne obravnave že zaključen, dokument je dopolnjen in v nadaljnjih postopkih sprejema

 

Predstavitev je namenjena predstavnicam in predstavnikom občinskih uprav, ki se pri svojem delu srečujejo z omenjenimi dokumenti.

Vabilo za tiskanje

26.1. / Načrtovanje, urejanje in upravljanje gorsko-kolesarskih poti 4/2

Trend gorskega kolesarstva postaja na razgibanih območjih občin vedno bolj aktualen in priljubljen. Z naraščajočim trendom je povezano tudi razvijanje športno turističnega potenciala ter priložnosti za pridobivanje sofinancerskih sredstev iz različnih virov. Za uspešen in optimalen razvoj dejavnosti je potrebna obravnava različnih uporabnikov prostora, vplivov na (varovano) naravno okolje, ter (pomanjkanja) pomožne infrastrukture na razgibanem območju.

Da bi se seznanili s področjem gorskega kolesarjenja v Sloveniji, Skupnost občin Slovenije organizira posvet za vse odločevalce, soodločevalce in druge zainteresirane strokovnjake na lokalni ravni, da se seznanijo z načrtovanjem, urejanjem in upravljanjem gorsko-kolesarskih poti za vse rekreativne in ljubiteljske uporabnike.

Kakšne so usmeritve nosilcev urejanja prostora? Čemu namenjati pozornost pri urejanju infrastrukture na varovanih območjih (Natura 2000, vodna zemljišča, varovani gozdovi, ipd.)? Kako razviti uspešen gorsko-kolesarski produkt? Kako urejati in upravljati MTB (Mountain Bike) Park?

Na takšna in podobna vprašanja bo odgovorjeno v okviru posveta.

Predlagan DNEVNI RED:

 • Predstavitev področne zakonodaje
 • Načrtovanje infrastrukture gorsko-kolesarskih poti na varovanih območjih
 • Urejanje in upravljanje Robidišča
 • Upravljanje občinskega premoženja gorsko kolesarskih poti (Občina Kočevje, Občina Ajdovščina)

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Vabilo z govorci za tiskanje.

Vabljeni k prijavi in udeležbi!

27.1. / Nomotehnika in oblikovanje splošnih aktov v občinah 4/3

Se želite za potrebe vaše občine naučiti oblikovati splošne akte? Vas zanima kako se v dokumentih pravilno sklicuje na zakonodajo in kako se pravilno piše datume in števila v pravnih dokumentih? Želite izpiliti veščine pisanja predpisov? Vse navedeno lahko dosežete z udeležbo na izobraževanju Skupnosti občin Slovenije s predavateljico mag. Katjo Božič, strokovnjakinjo s področja nomotehnike.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 10.30 Pomen nomotehnike v pravu, Nomotehnične smernice in struktura predpisov
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.15 Pravila in usmeritve za oblikovanje splošnih aktov – sklicevanje, noveliranje, pisanje datumov in števil, naštevanje v predpisih, popravki, jezikovno izražanje
12.15 – 12.30 Odmor
12.30 – 13.15 Praktični primeri in najpogostejše napake pri pisanju predpisov – pregled konkretnih splošnih aktov z analizo nomotehničnih napak, predlogi rešitev in praktično ponazoritvijo nomotehničnih pravil

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

1.2. / Ocenjevanje in podajanje ocen redne delovne uspešnosti ter napredovanja javnih uslužbencev 4/4

Vas zanima kako oceniti delo zaposlenih in izvesti postopek napredovanja v višji plačni razred? Kako (zakonito) nagraditi javne uslužbence za uspešno delo? Katere dodatke lahko delodajalec izplača javnim uslužbencem? Vse to in še več boste izvedeli na izobraževanju Skupnosti občin Slovenije s predavateljem mag. Brankom Vidičem, vodjo Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu za javno upravo.

 

Predlog dnevnega reda:

10.00 – 10.45 Plačni sistem v javnem sektorju – zakonodaja s področja in novosti
10.45 – 11.30 Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
11.30 – 11.45 Odmor
11.45 – 12.30 Nagrajevanje delovne uspešnosti in dodatki – problematika izplačevanja posebnih dodatkov, vezanih na izvajanje protikoronske interventne zakonodaje (PKP) in Kolektivne pogodbe za javni sektor (dodatek za delo v rizičnih razmerah)
12.30 – 13.15 Sodna praksa ter vprašanja in odgovori

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

VLADA RS

109. redna seja 5/1

Eden ključnih ciljev socialnega varstva do leta 2030 je zmanjševanje tveganja revščine

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022 – 2030.

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 ( ReNPSV22-30) določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. Opredeljuje osnovna izhodišča za delovanje in razvoj sistema, določa cilje in aktivnosti za dosego teh ciljev, določa razvoj storitev in programov socialnega varstva vključno s cilji do leta 2030, opredeljuje način izvajanja in spremljanja izvajanja resolucije in opredeljuje vire (kadrovske in finančne) za izvajanje ciljev resolucije ter načrtovan razvoj storitev in programov.

 Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 

Vlada Republike Slovenije je določila predlog Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 in ga bo poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije. Gre za ključni strateški dokument za oblikovanje kakovostnih ciljev, meril, ukrepov in politik na področju slovenskega visokošolskega prostora.

Predlog Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 temelji na strokovnih izhodiščih, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo aprila lani. Celovito naslavlja področje visokega šolstva zlasti v smeri dviga ravni kakovosti visokošolske izobrazbe v Sloveniji, povečanja odzivnosti, prožnosti in privlačnosti visokošolskega sistema glede na potrebe gospodarstva, negospodarstva in celotne družbe, krepitve njegove vpetosti v mednarodno okolje, izboljšanja dostopnosti izobraževanja in možnosti za nenehno izobraževanje ter vseživljenjsko učenje v visokem šolstvu v vsej Sloveniji, povečanja intenzivnosti raziskav in inovacij ter izboljšanega prenosa znanja v okolje.

Sprememba Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja (PRP) RS za obdobje 2014–2020 vsebuje določbe, s katerim se dodeljuje zagonsko podporo mladim kmetom po prevzemu ali nakupu kmetijskega gospodarstva. Uredba se spreminja zaradi dodanih finančnih sredstev za izvedbo podukrepa, ki so bile odobrene z 10. spremembo PRP 2014–2020 v višini 6 milijonov  evrov javnih sredstev, od tega 4,8 milijona evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1,2 milijona evrov iz proračuna Republike Slovenije.

Dodana sredstva bodo razpisana v začetku letošnjega leta skupaj s preostankom sredstev iz letošnjega javnega razpisa.

Vlada sprejela odgovor na zaprosilo Računskega sodišča v zvezi s financiranjem primerne porabe občin

Računsko sodišče Republike Slovenije je Vlado Republike Slovenije 18. 11. 2021 zaprosilo za informacijo o izvedenih ukrepih po končanju revizijskega postopka (revizijsko poročilo Financiranje primerne porabe občin z dne 13. 6. 2017 in porevizijskega poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji financiranje primerne porabe občin z dne 21. 11. 2017).

Vlada je pripravila odgovore in pojasnila na zastavljena vprašanja po posameznih ukrepih.

Po končanju revizijskega postopka in izdaji revizijskega in porevizijskega poročila se je sledilo navodilom računskega sodišča, k čemur je pomembno prispevala sprememba Zakona o financiranju občin in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, oba v letu 2017, kot tudi Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki je bil sprejet konec leta 2020.

Vlada določila besedilo predloga Zakona o cestah

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o cestah. Predlog zakona ne vpeljuje bistvenih novih rešitev na področju upravljanja z javnimi cestami, se pa obstoječe določbe prilagajajo spremenjeni evropski zakonodaji. Obenem se posamezne določbe prilagajajo spremenjeni zakonodaji (predvsem na področju gradnje objektov), prav tako se predlaga določene rešitve oziroma poenostavitve postopkov, ki so se v dosedanjem obdobju veljavnosti zakona izkazale za pomanjkljive in jih je mogoče izboljšati oziroma prilagoditi dejanskim razmeram v praksi.

 Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu. Poslala ga bo v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.

Temeljni cilj Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu je omogočiti nadaljnji razvoj gasilstva ter povečati usklajenost, racionalnost in učinkovitost izvajanja  operativnih nalog gasilstva.

Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom. Poslala ga bo v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

S predlagano spremembo se vzpostavijo pogoji za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je bilo z Zakonom o finančni razbremenitvi občin (ZFRO)  z občin preneseno na državo.

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se Predlog zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom obravnava po skrajšanem postopku v skladu s 142. členom Poslovnika državnega zbora. Predlog obravnave po skrajšanem postopku je utemeljen z dejstvom, da se bo s sprejemom zakona omogočilo izvajanje določb Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki se nanašajo na standardizirana gasilska zavarovanja, katerih izvajanje mora, kljub prenosu financiranja na državno raven, potekati nemoteno.

(Vir: Vlada RS, NJ)

318. dopisna seja 5/2

Spremembe pri določitvi in trajanju karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki določa, da se osebo, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če:

– je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna,

– je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,

– je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od desetih dni in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Vlada RS je sprejela sklep o določitvi trajanja karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19, in sicer to obdobje traja sedem dni.

Oba ukrepa veljata od 10. januarja 2022.

Vlada izdala Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 spreminja in dopolnjuje do sedaj veljaven Odlok tako, da določa pogoje uporabe javnega prevoza potnikov v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok določa, da je uporaba javnega prevoza potnikov dovoljena osebam, ki izvajalcu predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) in ob uporabi zaščitne maske.

Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih, je število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. V avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena. Pri prevozih potnikov se vstopa pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov.

V javnem prevozu oseb v železniškem prometu je število potnikov omejeno na število sedišč. V potniških vagonih, ki imajo namenske prostore za stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča. Razdalja med potniki na stojiščih mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.

Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža, je lahko največ šest potnikov, pri čemer mora biti sedež desno od voznika prost.

Odlok začne veljati 10. januarja 2022, s čimer se izvajalcem prevoza potnikov omogoči primeren čas za označitev stojišč.

(Vir: Vlada RS, NJ)

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v Koroški, Podravski in Pomurski regiji 6/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je namenjen operaterjem elektronskih komunikacij za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Za investicijo je predvidenih 5,3 milijona evrov sredstev. V koroški, podravski in pomurski statistični regiji imajo trenutno še nepokritih 1.648 belih lis. To so posamezna gospodinjstva, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam gospodinjstev, ki jim bo omogočeno sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtih komunikacijskih omrežij s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnih omrežij s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev, je objavljen v javnem razpisu.

Upravičenec do podpore je:

 • fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
 • projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Do podpore so upravičeni stroški naložb za: izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture, gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA).

Vnos vloge v elektronski sistem bo potekal od 20. decembra 2021 do vključno 26. januarja 2022, do 14:00 ure.

Več o razpisnih pogojih in potrebnih dokumentih najdete na sledeči POVEZAVI.

Objava razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost – odvajanje odpadne vode in vodovodni sistem 6/2

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi Uredbe o izvajanju Uredbe EU o mehanizmu za okrevanje in odpornost objavlja dva javna razpisa: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)« in »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«. Predmet prvega javnega razpisa so izgradnje energetsko učinkovitih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Prvi rok za odpiranje je 3. februar 2022, do porabe sredstev za razpis oziroma najkasneje do 31. decembra 2023Predmet drugega javnega razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo. Prvi rok za odpiranje je 1. februar 2022, do porabe sredstev za razpis oziroma najkasneje do 31. decembra 2023Cilj razpisa je zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode in izgraditi manjkajoče vodovodne sisteme, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena.

Objavljena javna razpisa, pogoje in merila za dodelitev sredstev najdete na tem SPLETNEM MESTU.

 

Objavljen javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornost 6/3

V Uradnem listu RS št. 209/2021 je objavljen Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev je 48.823.529,41 EUR. Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, kakovostno in trajnostno preoblikovanje turizma in znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Cilji javnega razpisa so krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta ‘počitnice v gorah in outdoor’ z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih, dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev in dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij, in sicer:

Sklop A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij ter

Sklop B: izgradnja in/ali obnova nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*; kampov in glampingov kategorije vsaj 4*.

Na Sklop A se lahko prijavijo tudi lokalne skupnosti ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi …), ki so upravljalci večjih slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16).

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev je 48.823.529,41 EUR, od tega je za sklop A predvideno 30.000.000,00 EUR, za sklop B pa 18.823.529,41 EUR. Načrtovana vrednost investicije (upravičeni in neupravičeni stroški) brez DDV mora znašati najmanj 2 mio EUR za sklop A in najmanj 500.000 EUR za sklop B.

Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2022. Javni razpis je dostopen TUKAJ.

Mednarodni razpis za sofinanciranje raziskav in razvoja rešitev za samooskrbo javnih stavb iz OVE 6/4

Pričakuje se, da bo 90 % trenutno obstoječega stavbnega fonda še vedno obratovalo leta 2050, v letu, v katerem želijo številna mesta doseči ogljično nevtralnost. Vzpostavljene so evropske politike in zakonodaja za pospeševanje dekarbonizacije v gradbenem sektorju, vendar se začne s stanjem, ko prenova le zmerno prispeva (0,4 do 1,2 % stavb na leto). Da bi dosegli naše podnebne cilje, je treba pospešiti obnovo v Evropi, dvigniti veliko več obstoječih stavb na optimalno raven učinkovitosti in povečati samoporabo obnovljive energije. Vse več mest, regij in drugih lastnikov večjih portfeljev stavb želi v svojih stavbah doseči 100-odstotno oskrbo z obnovljivo energijo (OVE).  Objavljen je mednarodni razpis za sofinanciranje razvoja novih rešitev s katerimi bo omogočena energetska samooskrba stavb iz OVE.

Razpis se izvaja v okviru projekta procuRE (Pre-commercial Procurement of Breakthrough Solutions for 100% Renewable Energy Supply in Buildings) pod programom obzorje 2020. Predkomercialno javno naročilo je namenjeno razvoju aplikativnih rešitev s katerimi bo zagotovljena 100% samooskrba z energijo iz obnovljivih virov v obstoječih javnih stavbah. Rešitve bodo razvite s strani ponudnikov v večstopenjskem postopku, najboljše od njih pa bodo vzpostavljene na izbranih demonstracijskih pilotnih stavbah v Nemčiji – Nürnberg, na Portugalskem – Vila Nova de Gaia, v Sloveniji – Velenje, Španiji – Barcelona, Turčiji –  Istanbul in Izraelu – Eilat. V sklopu razpisa je zagotovljenih 7,68 milijona EUR nepovratnih sredstev, dolgoročni cilj pa je uporaba razvitih pristopov oz. »paketov za prenovo« pri energetski prenovi večjega števila stavb obstoječega fonda. Javnim subjektom v vlogi upravljalcev stavb se prav tako ponuja možnost, da na projektu sodelujejo kot strateški partnerji, tj. predstavniki končnih uporabnikov razvitih pristopov in sistemov. Strateški partnerji pridobijo možnost neposrednega sodelovanja s skupino naročnikov ter aktivnega delovanja v procesu PCP.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta na tej POVEZAVI.

NAJAVA: Peti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« 6/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo najavo o odprtju petega javnega razpisa za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS 2014-2020. Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 2.580.635 evrov.

Predmet podpore javnega razpisa je izvajanje naložb v obstoječa ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja:

 • ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovarjanja in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in
 • naložb v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti.

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Besedilo javnega razpisa najdete TUKAJ.

Javna razpisa - vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacija dejavnosti na kmetijah 6/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 19. novembra, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa za podporo projektov, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom.

Skupna vrednost obeh razpisov je 1,5 milijona evrov. Vložitev vloge na oba javna razpisa bo potekala od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.

Javna razpisa se izvajata preko ukrepa M16 Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, in sicer za:

 • podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.
 • podukrep 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, ki je namenjen izvedbi projektov sodelovanja, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva, s ciljem preučitve možnosti razvoja teh aktivnosti na kmetiji. Za ta namen je razpisanih 750.000 evrov nepovratnih sredstev.

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami namenjenih 4,2 milijona evrov 6/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. novembra, v Uradnem listu objavilo javni razpis za podporo projektom sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15. ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Podpora je namenjena sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) znotraj Republike Slovenije, podpira pa se tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav.

Podrobnejše informacije najdete TUKAJ.

LOKALNA ODPORNOST (ANG. LOCALIENCE) - RAZVOJ ODPORNOSTI PROTI EKSTREMNIM VREMENSKIM NEVARNOSTIM NA LOKALNI RAVNI V SREDNJI EVROPI 6/8

Vabilo občinam k sodelovanju pri projektu, namenjenemu razvoju in testiranju učinkovitih načinov za povečanje podnebne odpornosti v naseljih. Osredotočenost projekta LOCALIENCE je zato na razvijanju odpornosti na lokalni ravni na grožnje, ki jih predstavljajo ekstremni hidrometeorološki dogodki, ki so posledica podnebnih sprememb, vključno z razvojem zmogljivosti zainteresiranih strani ter ciljnim ozaveščanjem, senzibilizacijo in vključevanjem prizadetega prebivalstva.

Splošni cilj LOCALIENCE je razviti zmogljivosti občin in lokalnih skupnosti za odzivanje na nesreče, predvsem z razvojem znanja in metod hitrega odzivanja na ekstremne vremenske dogodke, ki jih povzročajo podnebne spremembe, učinkovito obvladovanje učinkov takšnih dogodkov in širjenje rešitev, ki podpirajo podnebno odpornost na lokalni ravni ter obnova biotske raznovrstnosti srednjeevropskih naselij.

Program Interreg Srednja Evropa 2021-2027 je program financiranja Evropske unije, ki spodbuja mednacionalno sodelovanje zunaj meja v srednji Evropi.

Predviden proračun projekta je približno 2 milijona EUR, s partnerskimi proračuni v razponu od 100.000 do 220.000 EUR.

Predvideno trajanje projekta je 36 mesecev z začetkom v začetku leta 2023. Rok za oddajo vloge je 23. februar 2022.

V primeru, da ste zainteresirani za sodelovanje v projektu LOCALIENCE, se obrnite na razvojno ekipo madžarskega Ministrstva za notranje zadeve, ki vam bo posredovala dodatne informacije. Svoje povpraševanje naslovite na oba spodnja kontakta:

Več informacij si lahko preberete TUKAJ.

Obvestilo občinam o razpisu projekta medinstitucionalnega sodelovanja 6/9

Slovenske občine obveščamo, da je Ministrstvo za finance Republike Turčije objavilo razpis za projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja z naslovom “Town Twinning between Turkey and EU-II: Twinning for a Green Future Grant Scheme.” Projekt financira EU in je namenjen lokalnim skupnostim v državah članicah EU ter lokalnim skupnostim v Turčiji.

Spletni seminar o projektu bo potekal 14. januarja 2021  od 14:30 do 16:45 ure.

Rok za oddajo ponudb je do 1. marca 2022 do 17. ureZainteresirane občine v Sloveniji lahko več informacij pridobijo na tej POVEZAVI.

Nov razpis za podjetja in občine ter podaljšanje razpisa za PF 6/10

Sklad je v petek, 31. 12. 2021 v Uradnem listu RS, objavil sledeče:

 1. Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1
 2. Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1
 3. Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS

Posojila za občine – C1

Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

 • Razpisana sredstva:       6.274.418 EUR
 • Upravičeni vlagatelji:    Občine v Republiki Sloveniji
 • Upravičeni stroški:        Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1.1.2020 naprej in se nanašajo na: Nakup objektov javne infrastrukture, Gradnja objektov javne infrastrukture, Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture, Nova oprema, Novi delovni stroji, Prevozna sredstva.
 • Višina zaprošenega zneska:  min. 40.000,00 EUR, max. 4.000.000,00 EUR.
 • Rok oddaje vloge:         Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17.1.2022 do 28.03.2022 oziroma do porabe sredstev.

Več o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji si lahko preberete TUKAJ.

Objavljeni različni programi sofinanciranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 6/11

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil informacije, ki bi občinam lahko bile v pomoč v zvezi z urejanjem in zagotavljanjem javnih najemnih stanovanjskih enot, stanovanjskih enot za starejše osebe ter nakupom stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani sklada na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-v-letih-2021-in-2022/.

 1. Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2021 in 2022

Program je objavljen na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-stanovanjskih-enot-za-starejse-osebe-v-letih-2021-in-2022/.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31.12.2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

 • Programa 1. in 2. sta odprta do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2022. Zaradi kratkega obdobja veljavnosti programa, si SSRS pridržuje pravico, da v primeru morebitnega povišanja sredstev za izvajanje progama, rok podaljša oziroma objavi nov program.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

 1. Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v letih 2021 in 2022

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021 objavil besedilo novega Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo v letih 2021 in 2022. Javni poziv je objavljen tudi na spletni strani na naslednji povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj-in-zemljisc-za-gradnjo-stanovanj-v-letih-2021-in-2022/.

Sklad z novim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb ter zemljišč primernih za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne Slovenije. Sklad bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja in zemljišča, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva.

V primeru potrebe po dodatnih informacijah pokličete na telefonsko številko (01) 47 10 500 ali pošljete vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Vabilo na dogodek za predstavnike občin 7/1

Vabljeni županje in župani, občinski svetniki in svetnice ter uslužbenke in uslužbenci občin, pristojni za področje mladine na Spletno kavarna občin Europe Goes Local: Sadovi leta 2021 in nove priložnosti na dlani, ki bo v torek, 25. januarja 2022, s pričetkom ob 9.15 v spletnem okolju Zoom. Dogodek je namenjen krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter povezovanju med predstavniki občin. S pomočjo metode ‘svetovne kavarne’ bodo izpostavili dosežke in izzive leta 2021 in načrte za prihodnost na področju lokalnega mladinskega dela.

Prijave so možne do 18. januar 2022.

Več si lahko preberete TUKAJ.

 

 

 

 

Evropska unija bo letos prvič imenovala evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti 7/2

Evropska unija bo letos prvič imenovala evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti. Za nagrado se lahko potegujejo vsi lokalni organi, vključno z mesti in regijami držav EU. Prijavijo lahko različne izobraževalne ali kulturne projekte, pobude za izboljšanje splošne infrastrukture ali druge ukrepe za spodbujanje raznolikega in vključujočega okolja za vse državljane in državljanke. Letos bo podeljena tudi posebna nagrada za spodbujanje vključevanja Romov. Slovesna podelitev bo potekala 28. aprila 2022. Pobuda za naziv evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti je del okvira za enakost in je vključena v akcijski načrt EU za boj proti rasizmu (več podrobnosti o načrtu najdete TUKAJ). Nagrada pomeni priznanje lokalnim organom za inovativni pristop k izboljšanju stanja in izkušenj posebnih skupin, ki so pogosto izpostavljene diskriminaciji.

Vloge je mogoče oddati do 15. februarja 2022 na tej POVEZAVI.

Program projektov eProstor 7/3

Informacijska prenova nepremičniskih evidenc v letu 2021

V letu 2021 so se dela na projektu informacijske prenove nepremičninskih evidenc izvajala na področjih:

 • sprejetje Zakona o katastru nepremičnin in njegovih podzakonskih aktov,
 • priprava informacijske rešitve IS kataster,
 • migracija podatkov ter priprava na implementacijo novega informacijskega sistema in
 • stalna izboljšava in priprava podatkov za prenos v nov informacijski sistem.

Zakon o katastru nepremičnin, ki stopi v veljavo 4. aprila 2022, predvideva nekaj podzakonskih aktov. Vseskozi je Geodetska uprava RS izvajala dela na izboljšanju kakovosti obstoječih podatkov pred uvedbo v nov informacijski sistem, zato bo Geodetska uprava RS na spletnih straneh objavila posodobljena priporočila za evidentiranje tipskih stavb

Evidenca stavbnih zemljišč v luči digitalne preobrazbe prostora

V Sloveniji se po zgledu drugih držav tudi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin vzpostavlja digitalno okolje, ki vključuje prilagoditev poslovne logike novim možnostim, ki jih ponuja sodobna informacijska tehnologija.  Vzpostavljajo se informacijske rešitve, ki podpirajo elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja in graditve ter zbirke podatkov o prostoru, nepremičninah in okolju. Vsebinsko osnovo za digitalno preobrazbo prostora predstavlja Zakon o urejanju prostora, ki med drugim ureja delovanje prostorskega informacijskega sistema – v okviru katerega se vzpostavlja tudi sistem za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih oz. evidenca stavbnih zemljišč, in sicer o pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljiščih.

Rezultat masovnega zajema, v okviru Programa projektov eProstor, je predlog poseljenih zemljišč in dejanske rabe poseljenih zemljišč za celotno Slovenijo. Rezultati so uporabnikom javno dostopni TUKAJ. Ključni del celovite digitalne preobrazbe na področju prostora bo predstavljalo vključevanje lokalne ravni (digitalizacija lokalnih oz. občinskih baz podatkov) in njihovo povezovanje z državno ravnjo. Takšno okolje bo predstavljalo primerno osnovo in omogočalo medopravilnost, hkrati pa bo zagotavljalo ustrezno podlago za uvedbo naprednih tehnologij. Ker je urejanje prostora izvirna pristojnost občin, bo končni cilj digitalne preobrazbe prostora namreč dosežen takrat, ko bodo lokalno prostorsko podatkovno infrastrukturo in manjkajoče podatkovne zbirke zagotovile tudi občine. V projektu bodo skupaj z občinami med drugim pripravljena priporočila za vzpostavitev in vzdrževanje evidence stavbnih zamljišč.

Več o projektu eProstora si lahko preberete na tej POVEZAVI.

 

Iniciativa PRIMOKIZ: Družinam z mlajšimi otroki prijazna občina 7/4

V Sloveniji bo iniciativa PRIMOKIZ potekala na lokalni ravni, v osmih zainteresiranih občinah, kjer bo vsaka od njih v naslednjih dveh letih razvila strategijo »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«. Namen je celostna podpora družinam z otroki do sedmega leta starosti, spodbuja sodelovanje, komunikacijo in iskanje priložnosti za povezovanje med

 • občino kot financerko in kreatorico lokalnih politik,
 • organizacijami, ki delujejo na področju dela z otroki v zgodnjem otroštvu in njihovimi družinami kot izvajalkami programov ter
 • strokovnjaki s področja zgodnjega otroštva.

 

Vseh osem sodelujočih občin (Bled, Cerkno, Ljutomer, Postojna, Razkrižje, Slovenska Bistrica, Škofja Loka in Trbovlje) trenutno pripravlja še zadnje podrobnosti v situacijskih analizah, s pomočjo katerih so v vsaki od sodelujočih občin ocenili trenutno stanje na področju dela z otroki do 7. leta starosti in njihovimi družinami. V tem procesu so občine že prepoznale možnosti za izboljšavo, v nadaljevanju pa bodo določile še prioritete, na katerih se bo želela občina razvijati v smeri »družinam z mlajšimi otroki prijazne občine«.

 

V vseh občinah v novem letu 2022 načrtujejo predstavitve situacijskih analiz različnim relevantnim ciljnim skupinam z zbiranjem povratnih informacij ter predlogov, saj iniciativa PRIMOKIZ izrecno poudarja pomen vključevanja in sodelovanja vseh relevantnih deležnikov. Tako bodo lokalni akcijski timi v vsaki občini pod vodstvom lokalnega koordinatorja izvedli participativne dogodke, na katerih bodo predstavili ugotovitve, nakazali možne poti razvoja in s strani udeležencev želeli pridobiti prioritete, po katerih bi se občina naj razvijala.

 

Cilj iniciative PRIMOKIZ je oblikovati strategijo za »družinam z mlajšimi otroki prijazno občino«, ki jo kot enakovreden dokument ostalim občinskim dokumentom sprejme in v izvajanje potrdi občinski mestni svet. Preko implementacije strategije bo občina postajala vse bolj mlajšim otrokom in njihovim družinam prijazna občina.

Če ste tudi v vaši občini prepoznali potrebo, da bi postali »družinam z mlajšimi otroki prijazna občina«, jim lahko pišete na korakzakorakom@pei.si oziroma si več o tem preberete na POVEZAVI.

 

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.