NOVICE SOS

Nadaljevanje dela pri prenovi davčnih sistemov 1/1

Delovna skupina za pripravo ukrepov na področju obremenitve premoženja, dediščin in daril se je sestala tretjič v četrtek, 14. 1. 2021. Pregledala je pripombe k dokumentu Prenova sistema obdavčitve nepremičnin ter Prenova sistema obdavčitve dediščin in daril. Razprava o tem, kakšna priporočila naj delovna skupina pripravi in posreduje Svetu za nadgradnjo davčnega sistema na področju obdavčitve nepremičnin je bila burna. Med člani so obstajali  različni pogledi na to, kakšna naj bodo priporočila oz. obveze v prehodnem obdobju do oblikovanja oz. sprejema novega zakona o davku na nepremičnine. Te naj bodo, po prepričanju SOS, v izobraževanju, širjenju dobrih praks, priporočilih ter finančni in kadrovski podpori občinam, da uredijo še tiste podatke in sisteme, ki so sedaj še neurejeni (zemljišča, ceste,…).

Komisija SOS o osnutkih pokrajinske zakonodaje 1/2

V sredo, 13. 1. 2021 je na daljavo potekala seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS, na kateri so članice in člani obravnavali in pregledali osnutek pokrajinske zakonodaje (in sicer s poudarkom na osnutku Zakona o pokrajinah).

Prisotni so se strinjali, da je rok (1. marec 2021) do katerega naj bi bila podana mnenja na osnutke pokrajinske zakonodaje in pristojnosti pokrajin na sejah (mestnih) občinskih svetov prekratek oz. neugoden, zaradi zakonsko določenih obveznosti občin v tem obdobju (priprave zaključnih računov, rebalansov proračunov, sprejemanja proračunov) in razglašenih izrednih razmer, ko se seje (mestnih) občinskih svetov zaradi zagotovitve varnosti in preprečevanja okužb z virusom sklicujejo, kadar je res nujno in se trajanje poskuša čim bolj časovno omejiti. Zato je bil podan predlog komisije, da se rok za podajo mnenja (mestnih) občinskih svetov prestavi, vsaj na 1. maj 2021.

Vzdrževanje objektov skozi čas vpliva na urejen videz občin 1/3

V sredo, 13. januarja 2021 je potekalo deveto spletno srečanje članic in članov ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Članice in člani so še zadnjič v tej fazi obravnavali lastnosti in dejavnike, ki se bodo v vzorčnem odloku upoštevali za elemente, ki se pojavljajo v prostoru in so pomembni za urejeno podobo Slovenije. Poudarili so pomen usmeritev glede rednega vzdrževanja objektov skozi čas, vzdrževanja zelenih površin ob prometnih površinah in druga priporočila s področja izgleda ter urejanja prostora. Srečanje se je zaključilo z opredelitvijo naslednjega koraka priprave odloka, to je pisanja konkretnih usmeritev za pogoje elementov, ki se pojavljajo v prostoru in bodo tematsko vključeni v odlok.

 

POJASNILA

Višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2021 2/1

V petek, 8.1.2021 je bil v Uradnem listu št. 3/21 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju.

Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2021 dalje znaša 3,99 eura.

Navedeni znesek ne velja za funkcionarje. Izplačilo regresa za prehrano med delom za funkcionarje ureja 166. člen ZUJF, v skladu s katerim višina regresa znaša 3,52 eurov.

Obvestilo ministrstva najdete tukaj.

Objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve/delne oprostitve plačila najemnin za športne organizacije 2/2

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da je v uradnem listu št. 3/2021 objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije, ki ureja postopek in način uveljavljanja pravice do oprostitve plačila najemnine po 95. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6).

Upravičenci so športne organizacije, ki jih določa zakon, ki ureja šport, ki so uporabniki športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji, zavodi za šport, pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove), razen športnih društev in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

Materija Pravilnika ureja razmerja med upravičenci in lokalnimi skupnostmi, zato vas obveščamo o objavi  predmetnega Pravilnika.

Pravilnik je objavljen na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0028/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-za-sportne-organizacije

ZAKONODAJA

Nov osnutek Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3), medresorska obravnava 3/1

V medresorski obravnavi se nahaja dopolnjen osnutek Zakona o urejanju prostor (ZUreP-3). Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo dopolnjen osnutek po opravljeni analizi pripomb in predlogov, ki so jih prejeli v času javne obravnave v oktobru in novembru 2020.

 • Novo besedilo zakona prilagamo TUKAJ.
 • Obrazec za pripombe TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za posredovanje vašega mnenja na nov predlog do srede, 20. 1. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov 3/2

Spreminja se Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Ureja se v treh določbah in sicer:

 • člen se v peti alinei petega odstavka spreminja na način, ki omogoča enoznačno razumevanje upoštevanja mejnih vrednosti emisij iz točke b) pod 1.5 in točke c) pod 1.5 1. dela priloge 1.
 • mejna vrednost za prah se za peči v cementarnah, v katerih se sosežigajo odpadki, zmanjša iz 30 mg/m3 na 20 mg/m3. Mejna vrednost za prah se spreminja za namen enostavnejše preglednosti omejevanja emisij v zrak iz peči v cementarnah, v katerih se sosežigajo odpadki.
 • dopolnitev točke 2.5 v prilogi 3 se izvede za namen doslednega prenosa določbe drugega pododstavka točke 2.7 dela 6 Priloge VI Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN).

Sprememba in dopolnitev Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Uradni list RS, št. 8/16) nima vpliva na pogoje obratovanja obstoječih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov. Obstoječe naprave so prilagojene vseh zahtevam zakonodaje. Sprememba in dopolnitev uredbe se uvaja za namen boljše preglednosti določb, ki bodo predvsem dobrodošle upravljavcem morebitnih novih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov v postopku pridobivanja dovoljenj.

Pripombe na predlog uredbe sprejemamo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 21. 1. 2021. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 3/3

Ministrstvo za javno upravo je s ciljem večje fleksibilnosti, odprave določenih administrativnih bremen in večje transparentnosti pristopilo k prenovi ureditve Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

Besedilo predloga zakona najdete TUKAJ.

Vaše predloge in pripombe, ki jih prosimo pojasnite s konkretnimi obrazložitvami nam lahko posredujete do petka, 22. 1. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi 3/4

V medresorskem usklajevanju se nahaja predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi.

Vsebinski sklopi predlaganih sprememb in dopolnitev so:

 1. dopolnitev pravil glede vpisa etažne lastnine, in sicer vpisa splošnega skupnega dela več stavb v etažni lastnini ali splošnega skupnega dela stavbe v etažni lastnini, ki je hkrati tudi pomožna nepremičnina druge glavne nepremičnine
 2. določitev pravil za vpis povezanih nepremičnin;
 3. brisanje določb, ki se nanašajo na zemljiški dolg ter določitev prehodnega režima za obstoječe vpise;
 4. nadomestitev državnega in občinskega pravobranilstva z državnim in občinskim odvetništvom.
 5. črtanje ureditve zaznambe za nedovoljene gradnje;
 6. posodobitev in izboljšava določb, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje notarjev, davčnega organa in zemljiške knjige glede dokazil o plačilu davkov;
 7. razširitev nabora potrdil o imetnikovi smrti/prenehanju z drugimi evidencami in načini dokazovanja za omogočanje vknjižb prenehanja pravic;
 8. dopolnitev vpisa prepovedi odtujitve oziroma obremenitve tudi na podlagi darilne pogodbe za primer smrti;
 9. izbris stavbne pravice povzroči po uradni dolžnosti izbris vseh pravic in pravnih dejstev, ki so nepogojno ali pogojno omejevale to pravico;
 10. prepoved razpolaganja z zaznamovanim vrstnim redom v primeru prepovedi razpolaganja z nepremičnino in izvedba dejanj po enem samem notarju;
 11. podaljšanje oziroma izenačenje roka za upravičenje predznambe;
 12. jasnejša pravila glede izbrisa zaznambe izvršbe;
 13. uzakonitev dopustnosti revizije v zemljiškoknjižnih postopkih;
 14. razširitev nabora upravičencev do podatkov informatizirane glavne knjige in sprememba načina dostopa do teh podatkov.

Celotno besedilo zakona prilagamo TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe na predlog zakona posredujete do petka, 29. 1. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Poziv občinam k oddaji predlogov in pripomb k Osnutku zakona o varstvu okolja 3/5

Obveščamo vas, da je na portalu eDemokracija objavljen Osnutek zakona o varstvu okolja. MOP navaja, da je razlog za pripravo novega Zakona o varstvu okolja večkratno spreminjanje zakona, potreba po izboljšavi nekaterih veljavnih rešitev ter potreba po uskladitvi novih vsebin s spremembami predpisov EU in sodb sodišča EU. Osnutek novega zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu. Ohranjajo se nekatere rešitve, ki so se skozi šestnajstletno izvajanje zakona pokazale kot dobre, hkrati pa uvaja nove rešitve, s katerimi se urejajo najbolj pereči problemi, kot je na primer neodgovorno ravnanje z odpadki. V zvezi z odpadki je na novo celovito urejeno ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti.
Z novim zakonom se uvajajo tudi rešitve, ki so bile potrebne zaradi opominov in začetih predsodnih postopkov Evropske komisije.
Pomembna je tudi bolj jasna in pregledna ureditev ključnih upravnih postopkov in sicer predhodnega postopka, postopka presoje vplivov na okolje, postopkov izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, postopka ugotavljanja neposredne nevarnosti za okoljsko škodo in postopka ugotavljanja okoljske škode. Na podlagi dosedanje prakse je tem okviru urejena tudi pravica javnosti do sodelovanja ter pravno varstvo te pravice.

Rok za oddajo pripomb in predlogov na SOS je 29. januar 2021 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona 3/6

Vlada RS je Državnemu zboru RS predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E).

Bistvene spremembe in dopolnitve predloga so:

 • uskladitev neprofitne najemnine – uskladitev vrednosti točke iz obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra, postopno v triletnem obdobju;
 • prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne najemnine;
 • izvajanje javnega najema stanovanj;
 • obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej;
 • znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje;
 • skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe;
 • omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov;
 • predkupna pravica Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji;
 • razširitev inšpekcijskih določb ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

Besedilo zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za posredovanje vašega mnenja na predlog zakona najkasneje do torka, 9. 2. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/7

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJE

Prijava odgovornega projektanta oz. projektantskega podjetja 4/1

Vezano na povpraševanje, ki smo ga izvedli glede preverjanja podatkov pri izdaji mnenja o skladnosti s prostorskim aktom, smo prejeli dodatno vprašanje občine članice in sicer:

“Zanima nas, ali je katera od občin (na podlagi obravnave projektne dokumentacije za izdajo mnenj) že kdaj podala prijavo odgovornega projektanta oz. projektantskega podjetja (na ZAPS) zaradi nedoslednosti, navedbe nepravilnih in zavajajočih podatkov (na terenu se izkaže, da je drugače), ipd. v projektni dokumentaciji, odstopanj projektne dokumentacije glede na pravilnik.”

Odgovore nam prosimo pošljite do četrtka, 21.1.2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Število zaposlenih v občinskih upravah in cena storitve pomoči družini na domu 4/2

Skupnost občin Slovenije na prošnjo občine članice naslavlja na vas 2 vprašanji:

 1. število zaposlenih v občinski upravi glede na število prebivalcev v občini*:
Občina: Število prebivalcev v občini Število zaposlenih v OBČINSKI UPRAVI v občini Število zaposlenih

V REŽIJSKEM OBRATU v občini

Število zaposlenih v SKUPNI OBČINSKI UPRAVI v občini

* v kolikor imate režijski obrat in/ali skupno občinsko upravo vas prosimo za ločene podatke o številu zaposlenih za vsako kolono posebej.

 

 1. Cena storitve pomoči družini na domu:
Št. Cena storitve pomoči družini na domu Od ponedeljka do sobote v EUR/efektivna ura Nedelja in prazniki v EUR/efektivna ura
1 Ekonomska cena storitve
2 Subvencija za strokovno pripravo
3 Subvencija za vodenje in koordiniranje
4 Subvencija za neposredno socialno oskrbo uporabnikov
5 Prispevek uporabnika za neposredno oskrbo
6 Subvencija občine v celoti (2+3+4)

Prosimo za izpolnitev tabele (v obliki možnega kopiranja – ne pdf). Vaše odgovore nam lahko posredujete najkasneje do petka, 22.1.2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

IZKAZ INTERESA – Posvet na temo novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 4/3

Dne 17. 11. 2020 je pričela veljati novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki prinaša pomembnejše spremembe na področju:

 • prepovedi in omejitve sprejemanja daril,
 • lobiranja,
 • poročanja premoženjskega stanja,
 • omejitve poslovanja in nasprotja interesov.

Skupnost občin Slovenije je s Komisijo za preprečevanje korupcije dogovorila izvedbo navedenega seminarja, vendar ob pogoju komisije, da bo predhodno izkazan dovolj veliki interes zaposlenih in funkcionarjev na občinah.

Zato na vas naslavljamo prošnjo po povratnih informacijah o udeležbi.

Podatki o posvetu:

Tema: novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Vsebina: predstavitev sprememb po posameznih institutih in zakonitega ter pravilnega ravnanja na podlagi sprememb in dopolnitev zakona, dodatno: odgovori na vprašanja

Termin: sredina februarja 2021

Lokacija: webinar preko aplikacije Zoom

Udeleženci: uslužbenci in funkcionarji na občinah

V primeru, da bi vas posvet zanimal in se bi ga udeležili, vas prosimo za povratno informacijo (lahko zgolj odgovor DA), na naslov info@skupnostobcin.si do petka, 22.1.2021.

Zahvaljujemo se vam za povratno informacijo.

Anketa o programu URBACT 4/4

Sekretariat URBACT in nacionalne točke vabijo k izpolnjevanju nove različice vprašalnika o programu URBACT. V Sloveniji podporo izvajanju urbane politike in programa URBACT, po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica. Poslanstvo programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.

Namen vprašalnika je preveriti, kako dobro je v različnih evropskih državah poznavanje programa URBACT, kakšna je njegova vidnost ter v kolikšni meri se njegova orodja in materiali uporabljajo v praksi.

Na podlagi vprašalnika se bodo izboljšale in okrepile aktivnosti programa na področju komunikacije, mreženja in krepitve zmogljivosti.

Anketa je dostopna TUKAJ  in je odprta do 22. januarja 2021. Na voljo je v 22 jezikih, tudi v slovenščini (desno zgoraj na povezavi).  Predviden čas izpolnjevanja ankete je 4 minute. Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

DOGODKI SOS

19.1. / INFOGRAFIKA – izboljšana vidljivost sporočil javnega obveščanja ter komunikacije 5/1

Skupnost občin Slovenije vabi na spletni 3-urni izobraževalni seminar, ki je namenjen zaposlenim v javnem sektorju, da se seznanite z uporabnostjo in osnovami izdelave infografike (informacijske grafike) pri vsakdanjem delu; poročanju in obveščanju javnosti.

Zavedamo se, da živimo v informacijsko-komunikacijski dobi, zaradi česar je še toliko bolj pomembno, da zainteresirani javnosti, tj. bralkam in bralcem kot tudi obiskovalkam in obiskovalcem spletnih strani, predajamo vizualizirane informacije na preprost, inovativen in zanimiv način. Uporaba infografike je vsestransko uporabna in koristna, saj poleg zgoščenega besedila na privlačen, jedrnat in predvsem jasen način omogoča izpostavitev posameznih podatkov ter dejstev z različnih področij delovanja.

Teoretičnemu delu seminarja bo sledil praktični del. Osvojeno znanje seminarja boste lahko občine in javni zavodi uporabili pri:

 • ponazoritvah proračunov, zaključnih računov
 • izvedenih investicijah, dosežkih
 • priročnikih, načrtih
 • objavah na uradnih spletnih straneh
 • objavah na družbenih omrežjih (Fb, IG)

Seminar bo potekal v torek, 19.1.2021 ob 9.30 uri preko spletne platforme Zoom.

Predvideni program:

 • Osnove infografike
 • Uporaba infografike
 • Izdelava infografike
 • Odgovori na vaša vprašanja (Q&A)

Predavatelji:

 • Vid Slana, ustvarjalec multimedijskih in igrificiranih vsebin
 • Predstavnik/predstavnica iz Računskega sodišča RS

VABILO s programom in primeri infografike prilagamo TUKAJ.

Prijava je obvezna;

20.1. / PREDSTAVITEV STROKOVNE PODLAGE ZA PRESOJO UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVAJALCA OBČINSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 5/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na predstavitev z naslovom PRIMERJALNA ANALIZA CEN KOMUNALNIH STORITEV 2019: STROKOVNA PODLAGA ZA PRESOJO UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVAJALCA OBČINSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA, ki bo v sredo, 20. 1. 2021 ob 10.00 preko spletnega kanala Zoom.

Občine ste odgovorne za trajno in nemoteno zagotavljanje komunalnih storitev in pristojne za določanje cen komunalnih storitev. Občine se o cenah komunalnih storitev odločate na podlagi elaboratov, ki jih skladno z Uredbo MEDO predložijo izvajalci javnih služb. Pri tem se soočate s ključnim vprašanjem, kateri stroški izvajalca in v kakšni višini so dejansko upravičeni. S strokovnega stališča je nesporno, da je pri tem treba upoštevati specifične pogoje izvajanja storitev na posameznem oskrbovalnem območju, v praksi pa pogosto nastane problem v tem, kako zagotoviti potrebne podatke in presoditi učinkovitost posameznega izvajalca.

Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z interesnimi organizacijami občin SOS, ZOS in ZMOS kontinuirano izvaja projektno nalogo Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Temeljni namen projektne naloge je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja komunalnih storitev za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen.

Primerjalna analiza, ki jo izvaja Inštitut za javne službe je zaključena za leto 2019 in zajema področje oskrbe s pitno vodo,  odvajanje in čiščenje odpadne vode, in ravnanje z odpadki. Objavljena je na spletni strani SOS.

Občine, katerih izvajalci sodelujejo v primerjalni analizi ste že prejele poročila o izvajanja posamezne javne službe, ki omogočajo celovit pogled na pogoje in stroške izvajanje posamezne javne službe v slovenskem prostoru. Ti podatki nudijo strokovno podlago za presojo upravičenih stroškov posameznega izvajalca.

Na predstavitvi bomo predstavili rezultate primerjalne analize za leto 2019, pokazali, kakšne podatke nudi primerjalna analiza in kako jih lahko občine uporabite pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja komunalnih storitev in presoji upravičenih cenah storitev.

Predviden program predstavitve:

10.00 – 10.15 Uvodni pozdrav organizatorja Leo Kremžar, predstavnik Skupnosti občin Slovenije v usmerjevalni skupini projekta
10.15 – 11.15 Predstavitev rezultatov primerjalne analize cen komunalnih storitev za leto 2019 in možnosti uporabe za občine mag. Stanka Cerkvenik, strokovna direktorica Inštituta za javne službe in vodja projekta
11.15 – 12.00 Vprašanja in odgovori

Posvet je namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in oddelkov za gospodarske javne službe ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanjem pogojev izvajanja in s cenami občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  

4.2. / OSNOVE UPORABE FACEBOOKA IN INSTAGRAMA: POTENCIAL ZA KOMUNICIRANJE V JAVNEM SEKTORJU 5/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje OSNOVE UPORABE FACEBOOKA IN INSTAGRAMA: potencial za komuniciranje v javnem sektorju, ki bo 4. 2. 2021 od 10.00 do 12.00, preko spletnega kanala ZOOM. 

Novi mediji imajo vedno večjo težo v komuniciranju z javnostmi, slednja pa je ključ do širše prepoznavnosti vaše občine ali organizacije. Nove medije, predvsem družbene medije Facebook in Instagram, v gospodarski panogi pogosto enačijo z orodji za digitalni marketing. Njun trženjski potencial za gospodarstvo je neizpodbiten, za javni sektor pa je žal do sedaj ostal bolj ali manj neizčrpan.

Kljub velikemu številu različnih družbenih medijev je Facebook še vedno številka ena med njimi, število njegovih uporabnikov pa dnevno raste. Tik za petami mu sledi Instagram, v sklopu nekaterih ciljnih skupin pa Instagram celo počasi vodi. Zato je seveda zelo pomembno, kakšni sta vaši Facebook in Instagram poslovni strani, kako preko njiju komunicirate ter ali vaše aktivnosti pripravljate v smeri (pozitivnega) delovanja algoritma. Navsezadnje pa je pomembno tudi, da ste na tekočem z vsemi posodobitvami obeh platform ter da izberete pravi način komunikacije z uporabniki obeh medijev.

Da bi vam pomagali čim bolj izkoristiti potencial Facebooka in Instagrama za

– boljšo prepoznavnost in vidljivost vašega dela

– promocijo uspehov in projektov

– boljšo splošno obveščenost vaših občanov/uporabnikov in

– dvostransko komunikacijo njimi,

smo kot predavateljico na izobraževanje povabili Evo Roškar, izkušeno strokovnjakinjo za digitalni in vsebinski marketing ter družbene medije.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želite rezultate svojega dela predstaviti zainteresirani javnosti preko novih medijev in komunikatorjem v javnemu sektorju. Izobraževanje je po težavnostni stopnji primerno tudi za začetnike.

PREDVIDEN PROGRAM DOGODKA:

10.00 – 12.00 Kako delujeta Facebook in Instagram
Predstavitev obeh platform, bistvene razlike
Kako deluje algoritem in od česa je odvisno, kdaj se naša objava prikaže v “news feedu”
Priprava vsebin za objavo in izboljšanje rezultatov
Kako pravilno pripraviti objave?
Kakšna vsebina je primerna za objavo?
Dobre in slabe prakse pri objavljanju
Nasveti in triki za izboljšanje rezultatov
Kako povečati odzivnosti sledilcev
Kako izkoristiti zadnje posodobitve in kaj nas čaka v prihodnosti
Urednikovanje in analiza
Kako začrtati osnovno (dolgoročno) strategijo upravljanja s Facebookom in Instagramom?
Orodja za učinkovitejše upravljanje in analizo
Kaj mi povejo podatki, kaj se iz njih lahko naučimo?
Vprašanja in odgovori

11.2. / OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN (REDNE) DELOVNE USPEŠNOSTI 5/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje z naslovom OCENJEVANJE IN PODAJANJE OCEN (REDNE) DELOVNE USPEŠNOSTI. Izobraževanje bo potekalo 11. 2. 2021 od 10.00 do 12.30 preko spletne platforme Zoom. 

Ocenjevanje delovne uspešnosti (redne ali letne) bi lahko opisali kot enega osrednjih elementov upravljanja s človeškimi viri, ki ima večplasten vpliv. Ocenjena delovna uspešnost v poslovnih sredinah najpogosteje predstavlja podlago za stimulativno nagrajevanje in napredovanje. Dobro in realno ocenjevanje je pomembno, saj s tem zaposlenim dajemo povratno informacijo, jih bodisi pohvalimo za dobro delo bodisi opozorimo na najpogostejše napake pri delu, morda tudi oboje.

Izvajanje razgovora o (redni ali letni) delovni uspešnosti se v formalni obliki izvede vsaj enkrat letno. Preverjanje uresničevanja dogovorjenega in podajanje razvojne povratne informacije pa je nenehen proces, ki se nikoli ne zaključi. Zato je pogovore potrebno dobro organizirati, saj so priložnost za samorefleksijo o delu in orientaciji za nadaljnje delo ter sredstvo za motiviranje in razvoj sodelavcev.

Na izobraževanju bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kako pripravite sebe in sodelavca na pogovor o (redni ali letni) delovni uspešnosti?
 • Kako se psihološko in mentalno pripravim pred razgovorom?
 • Katere učinkovite komunikacijske veščine za izvajanje pogovorov o (redni ali letni) delovni uspešnosti potrebujem?
 • Kako pravilno ravnati v nenavadnih situacijah, ki se lahko pojavijo med pogovorom s sodelavcem?
 • Kaj je to aktivno poslušanje in zakaj je pomembna kompetenca vodenja?
 • Kako posredovati povratno informacijo?
 • Kako doseči dogovor o ciljih in aktivnostih za doseganje ciljev?

Predaval bo Marko Kostelec, je univerzitetni diplomirani socialni delavec, z več kot 15 letno prakso vodenja različnih ekip in opravljanja funkcije direktorja za razvoj in selekcijo kadrov v uspešnem slovenskem IT podjetju. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga.

Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You in je v procesu pridobivanja uradnega statusa POY trenerja in člana POY Akademije.

DOGODKI DRUGIH

2.2. in 3.2./ POSVET O PRIHODNOSTI ZDRAVILIŠKIH MEST IN REGIJ: načrtovanje in upravljanje z zdraviliškimi območji 6/1

VABILO NA REGIJSKO KONFERENCO: POSVET O PRIHODNOSTI ZDRAVILIŠKIH MEST IN REGIJ:

načrtovanje in upravljanje z zdraviliškimi območji

2. in 3. februarja bo organiziran posvet, na katerem bodo osvetliti zdraviliški potencial Slovenije, ki je prisoten v številnih slovenskih občinah in regijah.

Udeležba je zaradi pestrosti programa in praktičnih znanj priporočljiva za strokovno in laično javnost, ki deluje na področju regionalnega razvoja.

Dogodek bo potekal na spletni platformi MS Teams in je brezplačen.

Vabilo s programom in prijavnim obrazcem najdete na povezavi TUKAJ.

VLADA

48. redna seja 7/1

48. seja

Vlada je na seji z odlokom podaljšala epidemijo za 60 dni. Med izjeme za prehod meje je dodala dvolastnike zemljišč ter sklenila, da se karantena na domu lahko prekine tudi s hitrim testom. Poleg tega je sprejela oz. podaljšala odloke, ki naslavljajo posamezne ukrepe za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19.

Vlada izdala Odlok o spremembah določenih odlokov

S tem odlokom se do 22. januarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
 • Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
 • Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
 • Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
 • Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in
 • Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
 • Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Poziv za občine: Načrtujmo skupaj zdravo mesto! 8/1

S strani  IPOP-a Inštituta za politike prostora smo prejeli poziv k sodelovanju pri Programu Aktivno v šolo in zdravo mesto. Pri izvajanju programa sodeluje tudi CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto znova vabi k SODELOVANJU občino, ki bi želela v prvi polovici leta 2021 z delovno skupino programa sodelovati v procesu izdelave lokalnega načrta hodljivosti – LNH. S takšnim načrtom občina sproži proces ozaveščanja o pomenu hoje za zdravje in lokalni promet ter si pripravi izhodišča za urejanje hoji prijaznega okolja in uresničevanje potrebnih infrastrukturnih, organizacijskih in promocijskih ukrepov.

Občina s sodelovanjem pridobi:

 • predlog lokalnega načrta hodljivosti z okvirno investicijsko oceno ukrepov,
 • strokovno svetovanje pri načrtovanju ukrepov in rešitev za izboljšanje hodljivosti,
 • lokalno fokusno skupino.

Več informacij o pozivu si lahko preberete tukaj. Prijavnica za sodelovanje je dostopna TUKAJ. Zbiranje odzivov poteka do srede, 20. januarja 2021.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Razpis za pilotne projekte: Prenosni mehanizem UIA 8/2

Prejeli smo poziv o uporabi URBACT metode za razumevanje, prilagoditev in ponovno uporabo inovativne rešitve UIA. Na podlagi uspešnega modela URBACT prenosnih omrežij sta program URBACT in Iniciativa Urban Innovative Action (UIA) razvila pilotni mehanizem za prenos zaključenih projektov v okviru UIA. Pilotni prenosni mehanizem bo financiral do štiri omrežja, katerih cilj bo prilagoditi inovacije UIA in razviti naložbeni načrt za financiranje njihovega izvajanja. Vsako omrežje bodo sestavljali 4 partnerji, vključno z vodilnim mestom UIA.

Sodelovanje v partnerstvu je možnost za učenje in izmenjavo izkušenj, ki bo opolnomočilo mestne deležnike, spremenilo način delovanja vašega mesta in imelo resničen vpliv na lokalni ravni. Vse to je mogoče doseči s preizkušeno URBACT metodo za izmenjavo in učenje, vključno z orodji, prilagojenimi lokalnim potrebam, ter podporo strokovnjakov in kolegov iz drugih evropskih mest.

Slovenska mesta in občine se lahko prijavijo kot partnerji, ki bi prenašali dobro prakso iz enega od mest, ki je bilo izbrano na prvem razpisu za inovativne rešitve UIA. Za prijavo:

 1. Natančno preberite razpisne pogoje, priročnik za prijavitelje ter druge priporočene dokumente TUKAJ.
 2. Na partnerski tržnici poiščite projekte, ki se jim želite pridružiti in vzpostavite stik z vodilnim partnerjem.

Rok za prijavo, ki jo odda vodilni partner, je 1. februar 2021. Vabljeni.

 

 

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 8/3

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

NOVICE DRUGIH

Najbolj skrbni lastniki gozda za leto 2020 9/1

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je tudi v letu 2020 izbral najbolj skrbne lastnike gozdov. Prejemnike priznanj za skrbno delo z gozdom, po enega iz vsake od štirinajstih območnih enot ZGS, izpostavljamo zaradi njihovega zglednega gospodarjenja z gozdom, tesne življenjske povezanosti z gozdom, strokovne izvedbe del v gozdu, spoštovanja večnamenske vloge gozdov, prizadevanja za varno delo v gozdu, skrbi za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva. Akciji ZGS se vsako leto pridružuje tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več na spletni strani MKGP tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.