V PRETEKLIH TEDNIH SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE CERKNICA, DOBRNA, DORNAVA, LITIJA, ŠMARJEŠKE TOPLICE IN VIDEM. V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE DUPLEK, HORJUL, IDRIJA, JEZERSKO, KOMEN, KOSTEL, RAČE FRAM IN RADENCI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov poziva občine k izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč 1/1

V petek 25. maja je v prostorih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju Sklad) potekal drug sestanek na temo izdajanja potrdil o namenski rabi za parcele,  za potrebe prenosa kmetijskih zemljišč (in gozdov) iz drugih pravnih subjektov na Sklad oziroma iz Sklada na druge pravne subjekte. Sklad je v letu 2016 pričel s pošiljanjem vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč in se je nadaljevala v letu 2017. V postopku prenosa zemljišč lahko le izdano potrdilo predstavlja verodostojno listino za potrebe opredelitve do zakonskega lastništva posamezne parcele.

Sklad mora projekt ureditve lastništva končati do konca leta 2018, zato so se predstavniki Sklada tudi obrnili na reprezentativna združenja, da po svojih močeh pomagamo pri ureditvi lastništva navedenih parcel. Pri pridobivanju potrdil o namenski rabi zemljišč se namreč Sklad srečuje s problemom ne-izdajanja potrdil, kar mu posledično onemogoča izvajanje izvirnih zakonskih nalog. S strani občin je bilo namreč na dan 30.4.2018 izdanih 49% (zaprošenih) potrdil. Prav tako smo s strani Sklada prejeli obvestilo, da se 20 občin na »pisanja« Sklada do danes sploh še ni odzvalo.

Glede problematike urejanja lastništva sta bila na Skladu že dva sestanka, in sicer v mesecu novembru 2017 in v mesecu maju 2018. V okviru slednjega je bil med udeleženci sprejet tudi dogovor, da se vse občine preko reprezentativnih združenju pozove k izdaji potrdil o namenski rabi zemljišč.

Naj poudarimo, da razumemo težave občin, s katerimi se srečujete pri izdaji teh potrdil (vaše težave smo na obeh sestankih tudi izpostavili). Zavedamo se dejstva, da gre za veliko število izdanih potrdil, za kar vam primanjkuje tako kadrovskih resursov, kot finančnih virov za morebitne nove zaposlitve. Kljub temu bi vas želeli seznaniti tudi s pozitivno platjo izdajanja potrdil. Sklad na podlagi pridobljenega potrdila izvede pregled posamezne parcele. V kolikor Sklad pri pregledu ugotovi, da parcela ne predstavlja predmeta prenosa v last RS, izda soglasje za vpis lastninske pravice občini. Takšna ugotovitev (oziroma podpisana izjava Sklada, ki temelji na navedenem seznamu) predstavlja za občino podlago, da sproži postopek vpisa lastninske pravice na občino v zemljiško knjigo. Na sestanku so nam predstavniki Sklada pojasnili, da so na podlagi izdanih potrdil o namenski rabi že izločili 65.000 parcel.

Na podlagi navedenega vas na podlagi dogovora na sestanku prosimo, da (v kolikor še niste) pričnete z aktivnostmii za zagotavljanje (bolj tekočega) izdajanja potrdil o namenski rabi zemljišč, saj kljub vašim morebitnim omejitvam, obstaja pozitivna stran tudi za občine.

 

Posvet za vodje občinskih redarstev 1/2

V prostorih Mestne občne Ljubljana je potekal posvet za vodje občinskih redarstev. Na posvetu, so se prisotni seznanili z novostmi noveliranega Zakona o občinskem redarstvu, oceno zakonitosti uporabe fizične sile občinskih redarjev, kot s pritožbenim postopkom nad delom občinskega redarja.

Predavatelj Igor Stošič je prisotnim strokovno in nadzorno predstavil pooblastila občinskih redarjev pri uporabi fizične sile. 2. odstavek 10. člena določa, da se pri pooblastilih občinskih redarjev uporabljajo policijska pravila (predpisi). Navedeno pomeni, da so pri uporabi telesne sile, pravila uporabe in sama uporaba enaka uporabi fizične sile policistov. (za odvrnitev napada na redarja ali tretjo osebo, če se oseba upira zadrževanju in v primeru preprečevanja samopoškodovanja).

Prav tako je bilo pojasnjeno, da beseda ” sme” uporabiti telesno silo  (v Zakonu o občinskem redarstvu) ne pomeni, da občinski redar lahko izbira ali bo pooblastilo uporabil ali ne. Beseda pomeni, da občinski redar, kot oseba, ki zagotavlja javni red in mir, mora ukrepati v primeru njegovega kršenja. Beseda “sme” pomeni samo, da to dejanja lahko opusti v primeru, da bi s tem ogrožal sebe ali druge osebe. Seveda pa mora vsaka javna oseba nujno upoštevati postopnost pri izpeljavi postopka. Tako občinski redarji, kot policisti morajo uporabiti najmilejše pooblastilo/silo, s katerim bodo lahko varno izpeljali postopek.

Roman Fortuna, vodja mestnega redarstva na Mestni občini Ljubljana je prisotnim predstavil kako na Mestnem redarstvu Mestne občine Ljubljana (MR MOL) vodijo pritožbeni postopek. Prisotnim je predstavil, da na mestnem redarstvu vsako pritožbo obravnavajo resno, ter o stanju pritožbe redno obveščajo pritožnika. V skladu z izkušnjami, večina pritožnikov želi pritožbo nad delom redarja umakniti (napisana v stanju jeze po postopku), a jo na mestnem redarstvu kljub temo obravnavajo. Na ta način zagotavljajo strokovno in profesionalno delo občinskih redarjev. Je pa na podlagi statistike kar 95% podanih pritožb nad delom občinskih redarjev neutemeljenih. V teh pritožbah pritožniki ne navajajo nobenih dejstev o kršitvah občinskih redarjev, temveč zgolj navajajo razloge in opravičila za njihovo kršitev. Na podlagi ostalih 5% pritožb, pa na MR MOL speljejo postopke, na podlagi katerih največkrat opravijo pogovor z občinskim redarjem (minorne kršitve), ustni opomin (manjše kršitve), ter opomin direktorice občinske uprave (kršitve postopka občinskega redarja, ki pa ne predstavljajo kršitev zakonskih določil). Na mestnem redarstvu do danes še niso imeli primera, ko bi občinski redar kršil zakonska pooblastila in bi občina morala podati kazensko ovadbo zoper redarja. Ta dejstva nakazujejo, da je bila bojazen, da bodo občinski redarji prekomerno uporabljali telesno silo odveč.

Gradiva s posveta:

ZORed-A_novosti-prisilna sredstva

Pritožbeni posotpek zoper redarja

primer uporabe PS OR

stroka  – FS (policijski priročnik)

stroka – vezanje + vklepanje (policijski priročnik)

ZJRM – pristojnosti OR

ZNPPol s komentarjem

ZORED – 2017 – (NOVI)

Zored, ZNPPol, ostalo..

Vladna komisija za zaščito romske skupnosti 1/3

V četrtek, 15. junija 2018 se je na Vladi RS na 8. sestanku sestala Komisija RS za zaščito romske skupnosti. Skupnost občin Slovenije je bila povabljena k 3. in 4. točki dnevnega reda –  Obravnava Poročila Vlade RS o položaju romske skupnosti v Sloveniji ter Uresničevanje Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za obdobje 2017 – 2021. K pripravljenemu materialu je bilo s strani skupnosti povedano, da se je v zadnjem letu dni pri obravnavanju in iskanju rešitev za teme povezane z romsko skupnostjo pokazalo, da je mogoče na številne izzive odgovoriti samo z novim in bolj odprtim pristopom. Izkušnje z delom vladne Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov kažejo, da je edini mogoči način ta, da se k problemom pristopa selektivno in z namenom, da se zanje najdejo rešitve in ne, da se ob prvi oviri umakne, ker rešitev ni. Zato je interes občin in skupnosti, da vlada v prihodnje nadaljuje z iskanjem poti za reševanje odprtih vprašanj, prav tako pa tudi, da vlada skupaj s skupnostjo in občinami oblikuje takšne zakonodajne rešitve, po katerih bodo občine z romsko skupnostjo  za urejanje prostorskih in drugih vprašanj prejele dodatna finančna sredstva.

Tehnične težave v distribucijskem modulu 1/4

V prejšnjem tednu je prišlo do tehničnih težav v distribucijskem modulu pri pripravi podatkov o zavarovancih po 21. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ za občine za namen obračuna in plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v objavi na portalu obvestilo, da občine prekinejo z aktivnostmi priprave obračunov prispevkov za mesec maj 2018. Občine, ki so že oddale obračun, prosijo, da počakajo na nadaljnja navodila.

Težave so bile odpravljene, prav tako pa je FURS posredoval odgovor glede primerov, ko so občine v času tehnične težave v distribucijskem modulu oddale obračun prispevkov (REK-1 b obrazec) in so se po odpravi tehnične težave podatki za občino spremenili. Odgovor objavljamo TUKAJ.

Izvajanje mrliško pregledne službe - Obvestilo MZ 1/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli obvestilo glede izvajanja mrliško pregledne službe. Iz navedenega izhaja, da bo pripravljen predlog potrebnih sprememb Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe kot tudi izhodišča za izobraževanje zdravnikov, ki bo podlaga za pridobitev ustreznih potrdil, s katerim bo mrliški oglednik dokazov, da je usposobljen za opravljanje mrliških ogledov. Prejeto obvestilo si lahko preberete TUKAJ.

SOS je v odgovoru ministrstvu predlagala oziroma pozvala, da se v pripravo sprememb Pravilnika vključi tudi predstavnike občin z namenom, da bo spisan dober in usklajen predpis z vsemi ključnimi deležniki.

Določitev podračunov javnofinančnih prihodkov za vplačila po Zakonu o urejanju prostora 1/6

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 109. členu določa možnost, da občina predpiše takso za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v OPN, v 132. členu pa, da za izvedbo lokacijske preveritve občina investitorju zaračuna nadomestilo stroškov, ki ji nastanejo v tem postopku.

Ministrstvo za finance je podalo pojasnilo o tem na katere podračune se nakazujejo javnofinančni prihodki za vplačila po ZUreP-2, ki ga najdete tukaj.

Povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo energenta za ogrevanje za potrebe občin in ostalih javnih ustanov 1/7

Skupnost občin Slovenije (SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev. Okvirni sporazum je naročnik sklenil z enim ponudnikom za posamezen sklop.

Veljavnost okvirnega sporazuma (krovne pogodbe) in tudi neposredne pogodbe o dobavi zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja potečejo v letu 2019 (pogodba za dobavo zemeljskega plina: 15. 4. 2019; pogodba za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja: 19. 4. 2019). Zato bo SOS na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila in z izbranim(i) ponudnik-om/-i sklenila krovno pogodbo, ki bo podlaga za sklenitev neposrednih pogodb med posamičnimi naročniki in izbran -im/-i ponudnik -om/-i.

Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev.

Javno naročilo bomo pripravili v dveh sklopih:

  1. zemeljski plin
  2. ekstra lahko kurilno olje

Občine in javni zavodi lahko sodelujejo pri obeh ali samo pri posamičnih sklopih, odvisno od vrste energenta, ki ga uporabljate.

V kolikor bi želeli pristopiti k skupnem javnem naročilu, najdete na sledečih povezavah dopis in potrebne dokumente, ki jih izpolnjene posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 3. 8. 2018:

Ob tem občine naprošamo, da obvestilo oziroma povabilo posredujete tudi na naslove vaših javnih zavodov.

Povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov OBDOBJE 2019 – 2023 1/8

Skupnost občin Slovenije (SOS) je v letu 2015 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2019. Zato bo SOS na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila in z izbranim(i) ponudnik-om/-i sklenila krovno pogodbo, ki bo podlaga za sklenitev posamičnih pogodb med posamičnimi naročniki in izbran -im/-i ponudnik -om/-i.

Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev.

V kolikor bi želeli pristopiti k skupnem javnem naročilu, najdete na sledečih povezavah dopis in potrebne dokumente, ki jih izpolnjene posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 3. 8. 2018:

Ob tem občine naprošamo, da obvestilo oziroma povabilo posredujete tudi na naslove vaših javnih zavodov.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Izvajanje mrliško pregledne službe - Obvestilo MZ 2/1

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli obvestilo glede izvajanja mrliško pregledne službe. Iz navedenega izhaja, da bo pripravljen predlog potrebnih sprememb Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe kot tudi izhodišča za izobraževanje zdravnikov, ki bo podlaga za pridobitev ustreznih potrdil, s katerim bo mrliški oglednik dokazov, da je usposobljen za opravljanje mrliških ogledov. Prejeto obvestilo si lahko preberete TUKAJ.

SOS je v odgovoru ministrstvu predlagala oziroma pozvala, da se v pripravo sprememb Pravilnika vključi tudi predstavnike občin z namenom, da bo spisan dober in usklajen predpis z vsemi ključnimi deležniki.

Določitev podračunov javnofinančnih prihodkov za vplačila po Zakonu o urejanju prostora 2/2

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 109. členu določa možnost, da občina predpiše takso za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v OPN, v 132. členu pa, da za izvedbo lokacijske preveritve občina investitorju zaračuna nadomestilo stroškov, ki ji nastanejo v tem postopku.

Ministrstvo za finance je podalo pojasnilo o tem na katere podračune se nakazujejo javnofinančni prihodki za vplačila po ZUreP-2, ki ga najdete tukaj.

Osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem. Namen uredbe je podrobnejša ureditev skladiščenja trdnih gorljivih odpadkov na prostem, vključno z ukrepi varstva pred požarom.

Zavezanci za izvajanje uredbe bodo upravljavci tistih skladišč trdnih gorljivih odpadkov na prostem, kjer skladiščijo več kot 50 m3 takšnih odpadkov.

Trdni gorljivi odpadki obsegajo:

  • odpadno plastiko,
  • odpadno gumo, razen izrabljenih gum iz predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami,
  • odpadni papir,
  • odpadni les,
  • odpadni tekstil,
  • mešanice odpadne plastike, odpadne gume, odpadnega papirja, odpadnega lesa in odpadnega tekstila,
  • odpadke, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale
  • trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo.

Skladiščenje na prostem pomeni, da ne gre za skladiščenje v stavbah.

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nam vaše pripombe in pobude posredujete najkasneje do 22.6.2018 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA OBČIN

Financiranje prevozov šoloobveznih otrok (nadstandard) 3/1

Prejeli smo vprašanje občine glede financiranja prevozov šoloobveznih otrok.

In sicer občino je zanimalo, ali občine financirate prevoze otrok pod 4 km, s tem da šolska pot v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli ni opredeljena kot nevarna pot, niti ne gre za prvošolčke, torej občino izključno zanima ali občine krijejo prevoze, ki jih po zakonu niso dolžne (nadstandard)?

Odgovore sodelujočih občin članic SOS si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

19.6. / Novosti Uredbe o upravnem poslovanju 4/1

Dne 16. 2. 2018 je bila v Uradnem listu RS objavljena nova Uredba o upravnem poslovanju. Skupnost občin Slovenije z namenom seznanitve z vsebino in novostmi, ki jih prinaša uredba, organizira posvet , ki bo potekal v TOREK, 19. 6. 2018 ob 10. uri  v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor.

Na posvetu bo predavala strokovnjakinja na področju upravnega poslovanja dr. Bojana Zadravec, Ministrstvo za javno upravo.

Vabilo najdete TUKAJ.

20.6. / Posvet Nove pristojnosti po Gradbeni zakonodaji 4/2

Reprezentativna združenja občin skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor organiziramo posvet na temo pristojnosti v skladu z novo Gradbeno zakonodajo.

Posvet bo posebej namenjen novim pristojnostim glede nadzora nad enostavnimi objekti, kot tudi vsebinam povezanim z odreditvijo vzdrževanja po ZUREP (240-242. člen).

Na posvetu bodo kot predavatelji sodelovali tako predstavniki MOP-a kot predstavniki Državnih inšpektorjev.

 

Gradivo (predstavitve) s posveta si lahko pogledate na spodnjih povezavah:

Nove pristojnosti občin v skladu s prostorsko in gradbeno zakonodajo

Predstavitev inšpekcijskih postopkov

 

Program posveta:

9.30  – 10.45                PREDSTAVITVE NOVIH OZ. SPREMENJENIH NALOG OBČIN
                                     Luka Ivanič, Vodja Službe za sistem okolja in prostora

10.45  – 11.30               RAZPRAVA

11.30 – 12.00               ODMOR S KAVO

12.00 -13.00                PREDSTAVITEV INŠPEKCIJSKIH POSTOPKOV
                                     Mag. Anja Mozetič Lackovič, gradbena inšpektorica

13.00                            RAZPRAVA

Vabilo na posvet se nahaja TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

19.6./Turizem 4.0 5/1

Prihodnji teden bo v okviru 31. Bled eConference 19.6. 2018, med 14.00 in 17.30, poseben sklop posvečen Turizmu 4.0, organiziran z željo, da bi zbrali in povezali slovenske deležnike aktivne v razvoju turizma. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Med govorniki bomo združili raziskovalni, turistični, tehnološki ter kreativni svet s predstavniki države in občin, turističnih ponudnikov, razvijalcev novih tehnologij: Eva Štravs-Podlogar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, dr. Peter Wostner, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. Dejan Križaj, Fakulteta za turistične študije – Turistica Univerze na Primorskem Univerza, doc. dr. Tomaž Curk, Fakulteta za Računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Saša Kek, Skupnost Občin Slovenije, Jurij Krpan, Kapelica, Tomi Ilijaš, Arctur in vrsto drugih. Na okrogli mizi 4.0, ki jo bo vodila dr. Urška Starc-Peceny, bo razprava tekla o izzivih in možnosti, da Slovenija na tem področju prevzame vodilno vlogo.

Program celotne konference in vseh govornikov je na voljo na www.bledconference.org. Več o turizmu 4.0. na www.tourism4-0.org.

Da bi omogočili udeležbo čim večjemu številu zainteresiranih, družba Arctur poklanja brezplačno vstopnico na ta sklop posvečen Turizmu 4.0. Število mest je zelo omejeno, zato vas vabimo, da se čim prej prijavite.

Vabilo z usmeritvijo na prijavo najdete tukaj.

 

29.8./ Strokovni posvet z naslovom »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018« 5/2

V sredo, 29. avgusta 2018 bo potekal v Kongresnem centru Brdo strokovni posvet z naslovom »IZVEDBA REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018«. Izvajalci posveta bodo DVK, MJU, GURS in MNZ.

Posvet je namenjen občinskim volilnim organom (predsednik, namestnik in tajnik OVK).

Pričakovano število udeležencev: 300.

Vabilo, program in prijavnico bo MJU objavil v kratkem.

VLADA RS

Seje Vlade RS 6/1

250. dopisna seja Vlade RS – 6. 6. 2018

Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013-2022

Vlada je sprejela izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022. Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti znotraj proračunov v letih 2018 in 2019, in sicer v okviru evropskih strukturnih sredstev iz finančne perspektive 2014 – 2020 ter sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih posledic (denimo sprememba obstoječih predpisov ali priprava novih, umestitev novih tem v politični diskurz ipd.). Dodatno so v zaključku navedeni tudi ukrepi, ki se financirajo iz programa Erasmus+.

181. redna seja Vlade RS – 14. 6. 2018

Prvo poročilo o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018

Močno neurje s točo in poplavami v Republiki Sloveniji je 8. junija 2018 prizadelo dolenjsko, pomursko, podravsko, zahodnoštajersko in zasavsko regijo. Poročilo zajema splošno vremensko situacijo in izdana opozorila v navedenem obdobju, opis posledic, odziv pristojnih organov in reševalnih služb, obveščanje javnosti in trenutno stanje.

Agencija Republike Slovenije za okolje je pravočasno napovedala nevarnost neurja, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. V javnosti je bilo pravočasno in močno izpostavljeno sporočilo o prihajajočem izrednem padavinskem dogodku.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč, občine in javne službe so se pravočasno odzvale na nesrečo ter z učinkovitim ukrepanjem preprečile še hujše posledice. Na posameznih območjih sanacija še poteka.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč, občine in javne službe so se pravočasno odzvale na nesrečo in z učinkovitim ukrepanjem preprečile še hujše posledice. Na posameznih območjih sanacija še poteka.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po predhodnem zbiranju podatkov 12. junija 2018 na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode izdala sklep o začetku ocenjevanja škode na stvareh – na zemljiščih, stavbah oz. infrastrukturi v občinah Dobrna, Mozirje, Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogatec, Šentjur, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje, Vojnik, Zreče, Apače, Dobrovnik, Kobilje, Ljutomer, Razkrižje, Šalovci, Velika Polana, Veržej, Črnomelj, Semič, Goriščnica, Majšperk, Ormož in Zavrč.

Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji ni bil izdan, saj je škoda zavarovaljiva in država tudi subvencionira zavarovalne premije.

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, do 6. julija 2018 pripravi končno poročilo o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018, vključno z višino neposrednih stroškov intervencij, ter predlaga Vladi Republike Slovenije, da povračilo le-teh zagotovi iz tekoče proračunske rezerve.

Vlada bo pomagala občini Črnomelj  pri sanaciji škode na objektih namenjenih predšolski vzgoji in na objektih osnovnih šol

Med poškodovanimi objekti zaradi hudega neurja s točo na območju Občine Črnomelj so bili tudi objekti namenjeni predšolski vzgoji in objekti osnovnih šol.

Na podlagi podatkov, ki jih je posredovala Občina Črnomelj, je vlada ugotovila, da je investicija v sanacijo strehe Osnovne šole Loka Črnomelj neprimerna, saj je zaradi dotrajanosti objekta potrebna izgradnja nove šole. Vlada je sklenila, da bo sodelovala pri sanaciji škode na črnomaljskih objektih predšolske vzgoje in osnovnih šol.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pooblastila, da opravi vse potrebne pogovore z občino in ugotovi obseg sofinanciranja s strani občine, pokritost škode z odškodninami iz zavarovanja ter obseg potrebnega sofinanciranja s strani države. Na podlagi pridobljenih podatkov bo vlada v skladu z zakonskimi možnostmi odločila o konkretnih zneskih sofinanciranja posameznih škod in izgradnje nove osnovne šole.

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Vlada je izdala Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Nova ureditev ne spreminja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, kot so določeni v veljavni uredbi.

Uredba z namenom, da se izogne, prepreči ali zmanjša škodljive učinke zaradi izpostavljenosti okoljskemu hrupu, določa stopnje varstva pred hrupom, mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ukrepe varstva pred hrupom, ocenjevanje kazalcev hrupa, podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), vsebino OVD, vsebino strokovne ocene skladnosti obratovanja virov hrupa, vsebino ocene obremenjenosti okolja s hrupom in začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa in njihove prilagoditve.

Splošna uredba o varstvu podatkov in Direktive o varstvu osebnih podatkov za namene kazenskega pregona

Vlada RS pojasnjuje, da je na svoji 175. redni seji dne 5. 4. 2018 določila besedilo Predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in ga posredovala v zakonodajni postopek Državnemu zboru Republike Slovenije, skupaj s predlogom za obravnavo po nujnem postopku. Na 127. seji Kolegija predsednika Državnega zbora RS dne 11. 4. 2018 je bilo na podlagi stališč večin poslanskih skupin, odločeno, da se ZVOP-2 obravnava po rednem postopku. Časovnica sprejemanja ZVOP-2 je odvisna od bodočega sklica Državnega zbora RS. Ob tem pa pristojno ministrstvo v okviru Vlade RS – Ministrstvo za pravosodje – ocenjuje, da bo bodoči ZVOP-2 glede na pomembnost vsebine Splošne uredbe o varstvu podatkov in povezane Direktive treba vložiti ponovno v najkrajšem možnem času – z določenimi prenovitvami besedila glede na nov razvoj varstva osebnih podatkov po mesecu aprilu 2018.

Glede vprašanj ali je bil ocenjen strošek implementacije, zlasti za mikro, manjša in srednja podjetja ter kakšne mehanizme bomo uporabili za stroškovno nezahtevno implementacijo pa Vlada RS pojasnjuje:

V Predlogu ZVOP-2 je narejen znaten napor glede tega, da se stroškovno prekomerno ne obremeni upravljavce in obdelovalce, ampak da se zanje določi čim več olajšav (pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, evidence dejavnosti obdelave, jasnejša ureditev neposrednega trženja, jasnejša pravila glede privolitve…) – ne z vidika njihove velikosti, ampak z vidika tega ali izvajajo tvegane obdelave osebnih podatkov.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Odprt četrti razpis Interreg Europe 7/2

Od 7. maja dalje je odprt razpis za prijavo projektov za program Interreg Europe. Razpisna dokumentacija za četrti javni razpis je na voljo na spletni strani programa Interreg Europe. Program je v prvi vrsti namenjen nosilcem ali izvajalcem javnih politik, ostale institucije so strokovna podpora. Osnovno orodje programa je zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj ter dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik na naslednjih vsebinskih področjih: raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, konkurenčnost MSP, nizkoogljično gospodarstvo ter okolje in učinkovita raba virov. Razpis bo odprt do 22.6.2018.

NOVICE DRUGIH

Uspešne zgodbe podeželja - povzetek z ekskurzije 8/1

Ker na slovenskem podeželju nastaja vse več atraktivnih proizvodov iz kmetijske in dopolnilnih dejavnosti, ki pa pogosto niso enostavno dostopni potrošnikom, niti vgrajeni v gostinsko in turistično ponudbo, sta 14. 6. 2018 Umanotera in Focus v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije v okviru projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri organizirala strokovno ekskurzijo z ogledom in predstavitvijo Mlekarne Planika in Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka. Planika in Loška zadruga vsaka na svoj način povečujeta dostopnost zdravih, lokalno pridelanih podeželskih proizvodov, po katerih kupci vse bolj povprašujejo, hkrati pa si prizadevata krepiti konkurenčnost in vitalnosti kmetij na svojih območjih. Mlekarna Planika, ki je v 100-odstotni lasti kmetov – zadružnikov tolminske zadruge, odkupuje mleko od kmetov iz Posočja, Idrijskega in Cerkljanskega ter ga predela v tradicionalne in tudi čedalje bolj inovativne izdelke, kot so siri z vršički konoplje, divjim origanom in dimljeno postrvjo iz Soče. Loška zadruga v Domačih kotičkih, ki so del njihovih zadružnih prodajaln, ponuja raznolike prehranske in rokodelske proizvode s kmetij iz Loškega pogorja. Oboji si prizadevajo čim več prodati v svojem lokalnem okolju – Planika tudi močno v navezavi s turizmom – in s tem krepiti lokalno ekonomijo. Podeželje se tako razvija z vzdržnim izkoriščanjem lastnih razvojnih potencialov, delovna mesta ohranjajo poseljeno in živo podeželje, ohranja se privlačnost kmetovanja, lokalne skupnosti pa so odpornejše. Tak način razvoja je tudi okolju prijaznejši, saj ima manj škodljivih učinkov na ekosisteme, spodbuja učinkovito rabo virov in zmanjšuje vpliv na podnebne spremembe.

Več na tej povezavi.

7 slovenskih občin prejelo naziv Prostovoljstvu prijazno mesto 2018 8/2

S sistematičnim spodbujanjem prostovoljstva in zagotavljanjem podpore delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanjem pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z lastnim zgledom vodstev občin je 17 slovenskih občin naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prejelo že v preteklih letih. Na Slovesnem dnevu prostovoljstva 15. maja 2018 v Krškem so naziv ponovno potrdile.

Občine, ki so naziv v letu 2018 potrdile so Občina Črna na Koroškem, Občina Gornja Radgona, Občina Hrpelje-Kozina, Občina Kamnik, Občina Krško, Občina Laško, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Murska Sobota, Občina Radlje ob Dravi, Občina Ravne na Koroškem, Občina Sevnica, Občina Sežana, Občina Slovenske Konjice, Občina Škofja Loka, Občina Trbovlje, Mestna občina Velenje in Občina Žalec.

V letošnjem letu je za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prvič pridobilo 7 občin, in sicer:

Občina Grosuplje, Občina Kočevje, Mestna občina Kranj, Občina Medvode, Občina Postojna, Občina Tržič in Občina Vodice.

Vsem 24 občinam, prejemnicam in potrjevalkam naziva, iskreno čestitamo tudi v Skupnosti občin Slovenije!

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.