V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE DESTRNIK, IVANČNA GORICA, MENGEŠ, VERŽEJ, ZREČE.

Iskrene čestitke!

 

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Vzpostavitev centra za zaščito in reševanje Dobrovnik 1/1

Izvedba: 2018 – 2019

Financiranje: lastna sredstva občine, sredstva ZFO-1

Osnovni namen in cilj projekta  je bil vzpostavitev centra za namene izvajanja dejavnosti iz širšega področja zaščite in reševanja.  Vzpostavitev centra je zagotovila ustrezne pogoje za delovanje prostovoljnih gasilcev PGD Dobrovnik, Civilne zaščite, Policije ter sodoben večnamenski prostor za izvajanje izobraževanj z področja zaščite in reševanja, kakor tudi raznih drugih dogodkov kot so delavnice, kongresi, razstave ipd. Projekt kot celota pa lahko nudi tudi podporo raznim oblikam mednarodnih sodelovanj,  ki se v praksi že vzpostavljajo, predvsem z sosednjo Madžarsko, z katero si zaradi same bližine delijo več področij na temo zaščite in reševanja (poplavna ogroženost, morebitni gozdni ali drugi požari, evakuacijske poti ipd.) Širok spekter uporabnosti objekta Center za zaščito in reševanje zagotavlja tudi sama lokacija, ki je v osrednjem centru oz. t.i. upravnem središču Občine Dobrovnik.

Foto: CZR

NOVICE SOS

Skupnost občin Slovenije praznovala 30 let delovanja 2/1

Skupnost občin Slovenije je 18. maja 2022 na Bledu slovesno obeležila 30-letnico delovanja. Skupnost, ki je v začetku združevala 32 članic, je danes s 179 članicami največja reprezentativna organizacija občin v državi. Ob jubileju ji je predsednik republike izročil zahvalo za pomembno vlogo pri povezovanju občin in sodelovanju v dobro ljudi ter države.

Kot je izpostavila predsednica Skupnosti občin Slovenije (SOS) Jasna Gabrič, je SOS nastal pred 30 leti kot interesno združenje, ki zagovarja interese lokalnih skupnosti in ki aktivno sodeluje na mnogih področjih, pomembnih za lokalne skupnosti. Začelo se je po osamosvojitvi Slovenije, ko je bilo treba organizirati lokalni nivo delovanja države. “Država je in bo tako močna, kot so močne njene manjše celice, to so občine. Zato je pomembno, da nobena občina ne ostane zadaj, da dosežemo cilj, da ne bo več 40 občin podfinanciranih, kot se dogaja danes, da dosežemo enakomeren razvoj države po celotnem teritoriju, da se zavemo širšega pomena vseh družbenih funkcij tudi na mejnih območjih ter tega, da je razvoj podeželja enako pomemben razvoju urbanih središč. S tem pridobivamo praktično vsi,” je poudarila. Kot je dodala, si želijo kot župani predvsem spoštljivega odnosa državne ravni in tega, da so slišani. “Župani smo poleg predsednika države edini funkcionarji, izvoljeni neposredno od ljudi, in tega dejstva se mora zavedati vsaka vlada ter se z nami ne pogajati kot s sindikati, saj smo del države, naše naloge pa so predpisane z zakonom,” je opozorila. Hkrati je poudarila, da so občine operativci na terenu in so bistveno bolj fleksibilne kot državni ustroj. To se je pokazalo že velikokrat, med drugim med migrantsko krizo, pa tudi v času epidemije covida-19 in ob aktualni humanitarni katastrofi zaradi vojne v Ukrajini, ko so znova prav občine zbrale veliko pomoči.

Tudi predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru poudaril, je lokalna skupnost pomembna in uspešna raven državne organizacije. Gre za raven, ki je v najbolj človeškem stiku z ljudmi, in prihaja do splošnega spoznanja, da je dobro in pametno z občinami ne le sodelovati, temveč tudi sprejemati njihove predloge, jim pustiti precej avtonomije in jim dodeliti dovolj finančnih sredstev, je ocenil. Reforma lokalne samouprave, ki se je začela kmalu po ustanovitvi SOS, je bila ena najboljših strukturnih reform v državi, je prepričan Pahor. Čeprav je sam v začetku devetdesetih let imel precej dvomov v število občin, se je motil. “Izkazalo se je, da imamo pravšnje število občin,” je poudaril. Spomnil je, da so župani, tako kot predsednik republike, neposredno izvoljeni predstavniki ljudi in skušajo izpolniti njihova pričakovanja ter jim služiti. “Razumemo, da je naša dolžnost, da z našimi ravnanji predstavljamo prav vse, ne glede na to, če se z nami strinjajo ali ne,” je navedel Pahor. Ob tem je spomnil, da mnogim županom uspeva večkrat prepričati ljudi, da jih izvolijo. Ko ljudje v nekoga dobijo zaupanje, ga želijo ohraniti, četudi mu morda strankarsko ne pripadajo. To utrdi avtoriteto župana in mu daje legitimnost, da lahko veliko postori, je dejal Pahor. “Predstavniki lokalnih oblasti so temeljni graditelji demokracije, vladavine prava in spoštovanja človekovih ter socialnih pravic. To je hiša, v kateri je delo usmerjeno v zagotavljanje čim boljših pogojev za ljudi, kjer se rešujejo stvarni problemi občanov, razvija infrastruktura, zagotavlja izobraževanje, zdravstvo, kultura in vse druge dejavnosti. Država in njene institucije so le streha nad to hišo, ki naj jo varuje in ščiti,” je poudarila častna članica SOS Magdalena Tovornik, ki je bila gonilna sila pri ustanavljanju Skupnosti občin Slovenije.

Galerija slik

 

(Povzeto po: Sta.si)

Izvedena redna letna skupščina SOS 2022 2/2

Skupnost občin Slovenije je v Festivalni dvorani Bled 18. maja organizirala redno letno skupščino 2022. Zbrane županje in župani so potrdili poročila o delu SOS za leto 2021, načrta dela za leto 2022 in kadrovski načrta SOS za leti 2022 in 2023, prav tako so na podlagi poročila nadzornega odbora SOS sprejeli finančno poročilo SOS za leto 2021 in finančni načrt SOS za leto 2022 ter predlog popravka članarine za leto 2023.

V nadaljevanju Skupščine SOS sta županja dr. Vladimir Prebilič in Tine Radinja, ki sta v projekt aktivno vključena, predstavila rezultate projekta Peer-To-Peer cooperation z iraško provinco Basra. V okviru projekta sta sodelovala z izmenjavo dobrih praks Podjetniškega inkubatorja Kočevje in Podjetniškega inkubatorja s co-working prostorom v Škofji loki na mnogih spletnih dogodkih, pa tudi na delavnicah v mestu Erbil v Iraku. Rezultat mnogih aktivnosti projekta je vzpostavitev podjetniškega inkubatorja v Basri ob koncu preteklega leta, pa tudi vzpostavitev spletne zaposlitvene platforme, ki bo služila celotni regiji Basra. Z njuno vzpostavitvijo so postavljeni temelji za večanje zaposlitvenih možnosti prebivalk in prebivalcev, zlasti mlajše populacije in žensk, do konca projekta, ki se zaključi 15. junija 2022 pa bo izdelan še akcijski načrt dolgoročnega razvoja in financiranja obeh dejavnosti.

V okviru istega programa financiranja Skupnost občin Slovenije izvaja tudi projekta Peer-To-Peer cooperation z iraško provinco Anbar, kjer se partnerstvo osredotoča na spodbujanje razvoja kmetijstva v regiji. Dosedanje projektne aktivnosti in načrtovano delo je predstavil župan Tadej Beočanin, ki v projektu sodeluje kot nosilec dobre prakse virtualne tržnice. Tudi v regiji Anbar je projektno delo že obrodilo sadove, saj je uspešno vzpostavljen in opremljen Kmetijski razvojni center. Trenutno je v teku izvedba spletnih izobraževanj na področju organizacije dela takšnega razvojnega centra na področju kmetijstva ter vrsta usposabljanj na področju pridelavi zelenjave, trženja kmetijskih proizvodov in gojenja rib.

Vzajemno sodelovanje lokalnih skupnosti EU z iraško vlado poteka v okviru programa “Podpora okrevanju in stabilnosti Iraka z lokalnim razvojem„ ki ga financira EU in izvaja Razvojni program Združenih narodov (UNDP) v Iraku.

V nadaljevanju je predstavnik SOS predstavil aplikacijo za vizualizacijo občinskih podatkov SOS, ki je bila razvita v letu 2021. Aplikacija vsebuje vse podatke o proračunskih prihodkih in odhodkih (razvrščene po ekonomski, funkcionalni ter programski klasifikaciji), podatke o prebivalstvu, osnovnih občinskih podatkih (površina, dolžina lokalnih cest), …, ki jih uporabniki lahko koristijo za vizualizacijo podatkov za posamezno občino ali pa za primerjavo med občinami. Pri prikazovanju podatkov je možen prikaz prihodkov/odhodkov na prebivalca, kar omogoči primerjavo med različnimi občinami. Omogočena je izbira občin po kategorijah (mestne občine, občine s sedežem upravne enote, ostale občine), možna je primerjava občin po številu prebivalcev ali pa izbira po imenu občine. Aplikacija je zasnovana tako, da omogoča njen nenehen razvoj in nadgradnja. Občine vabimo, da se v primeru interesa za uporabo za podrobnejše informacije in najem aplikacije obrnejo na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. 

Izvedli seminar na temo Lastnih virov moči 2/3

Majski seminar z naslovom Lastni viri moči je odgovoril predvsem na vprašanja kako do več energije, do več zdravja in samozavesti ter kako ponovno stopiti v stik sami s seboj. Izhodišče za pogovor je bilo, da smo v stalnem notranjem konfliktu s seboj in ta konflikt povzroča veliko napetost v telesu –  temu pravimo stres. Od znotraj gorimo in posledica je izgorelost. Življenjska energija odteka in počasi se iztrošimo. Zato je izkušena predavateljica Florence Maria Bratuž slušatelje seminarja seznanila s pripravami na neugodne okoliščine, načini za obvladovanje čustev, obvladovanja misli in primerno skrbjo za dobro psihofizično kondicijo.

ZAKONODAJA

Pripadajoča sredstva parkovnim lokalnim skupnostim 3/1

Zakon o Triglavskem narodnem parku v četrtem odstavku 11. člena določa, da se parkovnim lokalnim skupnostim za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi in sporoči parkovnim lokalnim skupnostim višino sredstev iz tega odstavka pred predložitvijo državnega proračuna oziroma sprememb državnega proračuna Državnemu zboru. Sredstva se zagotovijo na posebni proračunski postavki v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za okolje in prostor.

Tabela z višinami pripadajočih sredstev za leto 2023 je dostopna TUKAJ.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 3/2

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Glavni cilj zakona je poenostavitev postopkov odločanja o pravicah iz javnih sredstev ter zagotovitev pravičnejšega sistema socialnih transferjev (upoštevanje bolj realnega materialnega položaja, postopna ločitev družinske politike od politike socialnega varstva). Pri letnih pravicah iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačila vrtca ter subvencija malice in kosila) se pri ugotavljanju materialnega položaja upošteva le še dohodek, ne pa tudi premoženje, otroški dodatek pa se po predlogu ne upošteva kot dohodek pri priznanju državne štipendije in subvencije najemnine. Hkrati pa se poenostavlja tudi postopek priznavanja pravic, ki omogoča učinkovito izdajo informativnih izračunov. Predlog zakona predvideva v letu 2023 dodatno obremenitev za državni proračun v višini 4 mio EUR ter 330.000 EUR za proračun občin za vsako leto posebej in sicer za subvencijo najemnin 130.000 EUR, za znižanje plačila vrtca pa 200.000 EUR.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 9. 6. 2022.

Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi 3/3

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Z zakonom se predlaga sprememba 74.č člena, ki ureja centralni imenik. Predlagana rešitev vzpostavlja pravno podlago za učinkovitejše izvajanje nekaterih kadrovskih postopkov za podporo izvajanju politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave. Poleg centralnega imenika se za potrebe vodenja kadrovskih postopkov predlaga vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje s kadri, prav tako pa tudi vzpostavitev pravne podlage za pridobivanje podatkov iz centralne kadrovske evidence s strani organov državne uprave za namen izvajanja kadrovskih postopkov.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 9. 6. 2022.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti 3/4

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Cilj novele zakona je noveliranje tistih določb, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost z Ustavo. Sprememba določb bo prispevala k ureditvi področja preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti v gospodarske družbe in področje prenosa večinskega deleža v pravni osebi s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti. Prenos deleža se omogoča pod določenimi pogoji in s sodelovanjem oz. soglasjem koncendenta. Poleg tega se izrecno ureja tudi prvi prenos deleža v družbi s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti, ki nima izrecno določenega  trajanja koncesijskega razmerja.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 9. 6. 2022.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 3/5

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

S predlogom zakona se predlaga ustanovitev nove mestne občine, in sicer bi mestna občina postala Občina Brežice.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 9. 6. 2022.

POVPRAŠEVANJE

Subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane 4/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane. 

V občini članici je začel delovati dnevni center za varstvo starejših občanov. Ker bi radi, da je ta storitev cenovno čimbolj dostopna uporabnikom, je v njihovem interesu, da bi lahko zagotovili subvencijo pri ceni te storitve za občane.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev v 2. točki 24. člena opredeljuje institucionalno varstvo  kot storitev, ki se izvaja v trajanju:

– 24 ur dnevno (celodnevno institucionalno varstvo)

– krajši čas od 24 ur in sicer v primeru dodatne vključitve upravičenca v drugo socialno varstveno storitev

– 10 ur dnevno ali krajši čas (dnevno varstvo)

Zakon o socialnem varstvu v 16. členu določa, da institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine. 99. člen pa določa, da se iz proračuna občine financirajo  stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Izvajalec omenjene storitve bo dom starostnikov, ki je javni zavod v javni mreži.  Omenjeni dnevni center je njihova dislocirana enota.

Zanima nas: 

Ali  v vaši občini subvencionirate  ceno storitve dnevnega varstva za starejše občane?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do petka, 27. 5. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

24. 5. / Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil 5/1

Že zaradi pandemije virusa SARS-CoV 2 so se naročniki in ponudniki soočali s spremenjenimi okoliščinami, ki so od njih terjala drugačna ravnanja v postopkih javnega naročanja oziroma spremembe pogodb o izvedbi javnega naročila. Po izbruhu vojne v Ukrajini pa je na trgu nastala situacija, ko se naročniki soočajo z zahtevki po dvigu cen, podaljšanju rokov dobave, zamenjavi blaga, vključitvi podizvajalcev in podobno.

Četudi je znana vsesplošna dražitev in je soočanje z naštetimi primeri pogosto, pa morajo naročniki pristopiti nasproti izvajalcem, upoštevajoč veljavno zakonodajo, predvsem Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je specialni zakon napram ostali zakonodaji.

Na izobraževanju bodo podani napotki o tem, kako pravilno pristopiti k novonastalim razmeram:

 • Zamuda pri dobavi – ali se lahko pogodba spremeni?
 • Podaljšanje veljavnosti pogodbe – kdaj in kako? Kateri dokumenti morajo spremljati morebitno podaljšanje veljavnosti pogodbe?
 • Zaračunavanje pogodbenih kazni – kdaj in kako?
 • Dvig pogodbenih vrednosti – kaj sploh  dopušča 95. člen ZJN-3?
 • Kako v primeru, da je bila določena fiksna cena za dobavo blaga/storitev?
 • Kako naj v bodoče naročniki vključijo varovalke zaradi izrednih dogodkov?
 • Kako vključiti revizije/opcije v javno naročilo?

Predavala bo Milena Basta Trtnik, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Kot nekdanja dolgoletna svetovalka na Državni revizijski komisiji in z večletnim delovanjem v okviru svetovalnega podjetja, ima veliko izkušenj in znanja z omenjenih področij.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.30 Zakon o javnem naročanju
9.30 – 10.15 Zamuda pri dobavi, podaljšanje veljavnosti pogodbe, zaračunavanje pogodbenih kazni
10.15 – 10.30 Odmor
10.30 – 11.45 Dvig pogodbenih vrednosti, vključitev varovalk zaradi izrednih dogodkov ter revizije/opcije v javno naročilo
11.45 – 12.00 Odmor
12.00 – 13.15 Praktični primeri, vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

26.5. / Podatki o okolju in javne storitve 5/2

V okviru Tedna podatkov 2022 vas vljudno vabimo na dogodek, posvečen okoljskim podatkom in namenjen občinam in njihovim javnim službam, nevladnim organizacijam ter drugim javnim organizacijam, odgovornim za okolje, javno upravo, digitalizacijo in odprte podatke. Dogodek bo potekal spletno, v četrtek, 26. maja 2022, z začetkom ob 10.00 uri na platformi Zoom.

Z rastjo okoljske ozaveščenosti in digitalizacije državljani pričakujejo enostaven dostop do različnih okoljskih informacij. Kaj jim lahko ponudimo? Kako podatke pridobivajo in uporabljajo občine, kako ARSO, kako NVO-ji, ali med njimi obstaja sodelovanje, izmenjava, sinergije? Ali so oblike podatkov standardizirane, so povezljive, so strojno berljive? To je le nekaj vprašanj, katerim odgovore bi želeli poiskati na dogodku.

Namen srečanja je predstaviti tehnologije, sisteme in procese od zbiranja podatkov, obdelave do uporabe/aplikacije ter skozi vodeno razpravo najti sinergije in skupne izzive. Udeleženci bodo poskušali opredeliti nadaljnje korake k bolj uporabniku osredotočenim javnim službam, ki se ukvarjajo z okoljskimi podatki.

Program je zasnovan iz dveh delov, plenarnega, kjer bodo različni strokovnjaki predstavili svoje izkušnje z okoljskimi podatki in okrogle mize, kjer bodo udeleženke in udeleženci skupaj z moderatorjem in panelisti iskali odgovore na različna vprašanja.

Več o dogodku na tej povezavi.

Vabilo s programom – za tiskanje

Udeležba je brezplačna, prijave se zbirajo tukaj.

9. 6. / Posvet Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti 5/3

Skupnost občin Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Slovensko konservatorsko društvo pripravljajo posvet na temo Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti, ki bo v četrtek, 9. junija 2022, ob 10. uri, v Gradu Slovenska Bistrica. Na posvetu bodo sodelovali strokovni sodelavci s področja kulturne dediščine, predstavniki občin in strokovnjaki za energetske sanacije. Ključni akterji iskanja pravih poti, bodo na enem mestu predstavili najpomembnejša dejstva, ki usmerjajo njihovo odločanje, vzbujajo skrbi in možnosti za energetsko zeleno prihodnost obnove stavb kulturne dediščine.

 Vabljeni, da rezervirate termin in se udeležite posveta, ki bo odprl aktualno področje energetskih sanacij objektov pod varstvom kulturne dediščine in številne izzive, pred katere so, kot njihove lastnice, postavljene tudi občine.

Podrobno vabilo bo objavljeno in vam poslano v kratkem.

 

DOGODKI DRUGIH

23.5.-13.6. / Informativne delavnice za razpise “Danube Region Programme” 6/1

Organ upravljanja obvešča, da organizirajo informativne delavnice v sklopu razpisov “Danube Region Programme” za obdobje 2021 – 2027. Serijo webinarjev bodo organizirali v naslednjih tednih in bodo osredotočeni na tematske cilje, prihajajoče razpise (prvi že v mesecu juniju) in informacije za prijavitelje. Razpored spletnih dogodkov in povezavo za prijavo lahko najdete na povezavi tukaj.

24. 5. / Spoznaj mojo dobro prakso: Javni prostor za ljudi, ne avtomobile 6/2

Vabimo vas na dogodek Spoznaj mojo dobro prakso: Javni prostor za ljudi, ne avtomobile, kjer bodo predstavniki različnih slovenskih mest predstavili svojo dobro prakso s področja oživljanja javnega prostora

 • Primeri iz Idrije, Kočevja, Maribora, Nove Gorice in Postojne
 • 24. maj 2022, 9.30–14.30
 • Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica

Na dogodku bomo na terenu spoznali začasne in manj začasne ukrepe za umirjanje prometa in oživljanje javnega prometa v Solkanu. Predstavniki več slovenskih občin nam bodo ob tem predstavili različne dobre prakse umika avtomobilov z javnih prostorov, med drugim parkirno politiko, ki omejuje število avtomobilov na ulicah v
središču mesta, oživitev mestnega jedra s fizično prenovo in zanimivimi vsebinami ter preizkus umirjanja prometa z začasnimi intervencijami.
Dogodek je dobra priložnost, da spoznate možnosti za oživljanje javnega prostora iz prve roke, poglede različnih ključnih akterjev, in izmenjate izkušnje, ki jih imate z uvajanjem in izvajanjem podobnih rešitev v svoji občini. Zaključni del dogodka bomo namenili pogovoru o možnostih za prenos predstavljenih dobrih praks v druga okolja.
Vabljeni predstavniki občin, nevladnih organizacij, lokalnih pobud in drugih akterjev, ki se zavzemate za oživitev mest in praznih prostorov v njih, in bi želeli spoznati slovenske primere dobrih praks ter izmenjati izkušnje o podobnih pristopih.
Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se najpozneje do 20. 5. 2022 prijavite na tej povezavi.

Dopis najdete tukaj.

Dogodek organizira IPoP – Inštitut za politike prostora kot nacionalna URBACT točka Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, ki sodeluje v URBACT akcijskem omrežju Thriving Streets. Dogodek financira program URBACT.

25.5 / Mednarodna konferenca: dobre prakse na področju podnebnih in energetskih ukrepov občin – od oblikovanja do izvedbe 6/3

Focus, društvo za sonaravni razvoj vljudno vabi na mednarodno konferenco ‘’Dobre prakse na področju podnebnih in energetskih ukrepov občin – od oblikovanja do izvedbe’’, ki jo skupaj s partnerji organizirajo v okviru projekta LIFE Unify.

Kraj: spletna konferenca prek platforme Zoom (povezavo dobite ob registraciji na dogodek)

Čas: sreda, 25. 5. 2022, 10.00–12.30

V prvem delu konference bodo predstavljene dobre prakse pri razvoju načrtov SECAP, pri čemer bo poudarek na dobrih praksah v kontekstu nezadostne institucionalne podpore ter omejenih zmogljivosti, finančnih virov in orodij, ki lahko občinam pomagajo pri oblikovanju, prilagajanju in krepitvi svojih podnebnih in energetskih ciljev. V drugem delu konference se bomo osredotočili na dobre prakse izvajanja ukrepov v okviru načrtov SECAP. Dogodek se bo zaključil z okroglo mizo, kjer bomo govorili o tem, kako pospešiti lokalne podnebne in energetske ukrepe.

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Obvezna je registracija preko tega obrazca.

Dodatne informacije o dogodku najdete na tej povezavi ali v programu dogodka pripetem v mailu.

Dogodek je namenjen občinam ter ostalim lokalnim in regionalnim akterjem (razvojne in energetske agencije).

27.5. / Ogljični odtis destinacije zaradi prevoza turistov - kako ga izračunamo? 6/4

Umanotera v sodelovanju z Zavodom Znanje Postojna vabi na spletni seminar z delavnico Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo? v petek, 27. maja 2022, od 9. do 10. ure na Zoom-u.

Na seminarju bosta Renata Karba iz Umanotere in Snežana Simič iz Zavoda Znanje Postojna predstavili izračun ogljičnega odtisa destinacije zaradi prevozov turistov na primeru destinacije Postojna. Na seminarju bodo udeleženi tudi okrepili svoje znanje na področju uporabe ogljičnega odtisa kot orodja za načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnosti.

Obvezne prijave sprejemajo na povezavi tukaj.

Udeležba na seminarju je zaradi obilice praktičnih informacij še posebej priporočena zaposlenim v destinacijskih organizacijah, ki sodelujejo pri načrtovanju razvoja turizma.

 

 

27. 5. / Evropsko leto mladih – osrednji dogodek Zvok mladosti 6/5

27. maja 2022 bo v Križankah v Ljubljani ves dan namenjen mladim in tistim, ki se ukvarjajo z mladimi. Osrednja nit dogodka ZVOK MLADOSTI je kako ohraniti naš planet čim bolj zelen in kako pri tem vključevati mlade, da sami oblikujejo svojo prihodnost in so pri tem aktivni ter tako soustvarjajo svojo skupno prihodnost. Na dogodku se bo na enem mestu ob celodnevnem vzporednem dogajanju, ki se bo raztezalo od Trga francoske revolucije do glavnega odra Križank, povezal dialog z odločevalci, izobraževalne vsebine, interaktivne delavnice na različne teme in kulturno-glasbeni program. Vse aktivnosti, ki bodo potekale na dogodku, bodo predstavljene z vidika trajnostne in ekološke note ter mladim podane na interaktiven, informativno – izobraževalen in zabaven način.

Izpostavljene teme v času evropskega leta mladih 2022 so vključevanje mladih v oblikovanje evropskih in nacionalnih politik, enakopravnost, trajnost in zeleni prehod, mobilnost, duševno zdravje ter kakovostna zaposlitev z možnostmi za izobraževanje in usposabljanje za Evropo prihodnostiČastni pokrovitelj dogodka ZVOK MLADOSTI je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Vstop je brezplačen. Več info o dogodku na www.mlad.si in FB strani.

31.5/ Okolju in zdravju prijaznejša hrana – kako jo prepoznamo? 6/6

Umanotera vas vabi na spletni dogodek Okolju in zdravju prijaznejša hrana – kako jo prepoznamo?, ki se bo odvijal v torek, 31. maja 2022,  od 10. do 11.15 ure na Zoom-u.

Na dogodku bodo skupaj s predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije in Evropske potrošniške organizacije BEUC odgovarjali na naslednja vprašanja:

 • Kakšna je okolju in zdravju prijaznejša hrana?
 • Kako v Sloveniji razumemo trajnost pri prehrani?
 • Katere trajnostne oznake in certifikate lahko zasledimo na prehranskih izdelkih?
 • Katerim oznakam lahko potrošniki zaupamo?
 • Kakšen je delež ekološke ponudbe na naših trgovskih policah in kako celovita je ta ponudba?
 • Kje so ekološko pridelani izdelki postavljeni v trgovini?
 • Na kakšen način se problema zavajajočega označevanja prehranskih izdelkov lotevamo na ravni EU?

Obvezne prijave sprejemajo na povezavi tukaj.

Več informacij najdete v vabilu na povezavi tukaj in na FB dogodku.

Udeležbo na dogodku zaradi aktualnosti teme, obilice informacij in praktičnih nasvetov priporočajo vsem, ki bi želeli razumeti oznake na prehranskih izdelkih in se naučiti prepoznati izdelke, ki so bolj trajnostni.

 

31. 05. – 02.06. 2022/ Upravljanje z energijo v javnem sektorju 6/7

V torek 31. maja, sredo 01. junija in četrtek 02. junija 2022 bo v Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani potekalo ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem prostoru. Inštitut »Jože Stefan« bo v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, pripravil izvedbo tridnevnega usposabljanja ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb

Na usposabljanju boste imeli priložnost pridobiti znanja, ki so nujna za uspešno vzpostavitev sistema za upravljanje z energijo v javnem sektorju. Pridobili boste praktično znanje, saj bodo na praktičnih primerih predstavljene različne metode in sistemi za spremljanje rabe energije in vode v javnem sektorju v različnih slovenskih regijah. Ciljno usposabljanje poleg predavanja vključuje še pisni preizkus znanja (neobvezni), tako da boste lahko svoje znanje utrdili.

Program in podrobnosti o usposabljanju najdete v pripetem vabilu in na spletnih straneh IJS-CEU (https://ceu.ijs.si/aktualno/). Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca.

 

Posvet z občinami glede priprave regionalnih prostorskih planov 6/8

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta »Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje v letih 2021-2022« vabi na posvet z vsemi občinami v državi glede priprave regionalnih prostorskih planov (RPP). Na posvetu vas želijo seznaniti z aktivnostmi, ki jih na ministrstvu izvajajo za čim boljšo pripravo prve generacije RPP, z vašo vlogo v tem procesu ter vam predstaviti dosedanje rezultate projekta na omenjenem področju. Delavnica bo potekala v torek, 31. maja 2022 ob 9.00 uri preko spleta.

Vabilo z okvirnim programom posveta ja na ogled TUKAJ.

14. 6. / Odziv nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih 6/9

ACFE Slovenija – Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar želi aktivno pomagati pri krepitvi integritete in preprečevanju korupcije v Sloveniji. Že od ustanovitve leta 2014 dalje z raznimi izobraževanji dvigujemo zavedanje o pomembnosti preprečevanja in zgornjega odkrivanja prevar, med drugim smo bili skupaj z vašim ministrstvom tudi partnerji v projektu Fraud Awarness Week.

V mesecu marcu 2022 je Komisija za preprečevanje korupcije na vse občine poslala dopis, naslovljen na nadzorne odbore občin, v katerem nadzorne odbore občin obvešča o priporočilih KPK glede pričakovanega ravnanja članov nadzornih odborov občin v primeru, da pri svojem delu zaznajo kršitev, ki so v pristojnosti drugih organov. Po naših informacijah se je ob prejemu tega dopisa na številnih sejah nadzornih odborov odprlo kar nekaj zanimivih vprašanj. Zato smo se na ACFE Slovenija – Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar odločili, da organiziramo dogodek, namenjen članom nadzornih odborov občin, ki smo ga poimenovali “Odziv nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih”. Na dogodku bo kot predstavnica KPK Vodja Službe za nadzor ga. Katja Mihelič Sušnik predstavila predmetno problematiko, izbrani člani nadzornih odborov pa bodo osvetlili stanje na tem področju v občinah, lastne izkušnje in poglede ter predloge za naprej. Na okrogli mizi bo sodeloval tudi dr. Franc Žohar, strokovnjak za lokalno samoupravo, saj  Komisija za preprečevanje korupcije ni edini organ, ki mu morajo v navedenih primerih poročati člani nadzornih odborov.

Omenjeni seminar / predavanje bo izveden dne 14. 6. 2022 ob 16.00 uri, v Ljubljani, predvidoma na Ministrstvu za javno upravo. Trajal bo predvidoma do 18. ure.

VLADA RS

378. dopisna seja 7/1

Sprejet načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za letos

Vlada je sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022. Načrt Uprava za zaščito in reševanje posreduje vsem izvajalcem nalog na državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, ter občinam.

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022 obsega temeljne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi se skladno z usmeritvami in programi, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, letos izvajale na ravni države.

Po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi vlada usmerja in usklajuje organizacijo, priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi ter sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so razčlenjene naloge iz nacionalnega programa. Pri pripravi predloga načrta so sodelovali ministrstva, nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter združenja občin.

377. dopisna seja 7/2

Uredba o varstvenih območjih dediščine

Varstvena območja dediščine (v nadaljevanju: VOD) je povsem na novo uvedel ZVKD-1 leta 2008. Njegov 3. člen opredeljuje VOD kot območje z enotnimi značilnostmi nepremične dediščine, ki je zaradi svojih vrednot in razvojnih potencialov pomemben del prostorskih ureditev. 25. člen ZVKD-1 določa, da se VOD določi z namenom celostnega ohranjanja dediščine, preprečevanja njenega uničenja in okrnjenja njenih vrednot v prostoru na državni in lokalni ravni. Cilj določitve VOD je vzpostavitev neposrednega varstva kulturne dediščine, ki se zdaj posredno varuje v prostorskih aktih, s predpisi, ki jih določata vlada in minister, pristojen za kulturo.

VOD je po ZVKD-1 t. i. tretja kategorija varstva nepremične kulturne dediščine, za katero se mora zagotavljati izvajanje varstva kot javna korist (8. člen ZVKD-1).

Registrirana nepremična kulturna dediščina svoj pravni status pridobi  prek prostorskih aktov. Te sprejemajo bodisi občine bodisi (redkeje) država.  Kulturni spomeniki (državnega ali lokalnega pomena) svoj pravni status pridobijo z aktom o razglasitvi.

Za razliko od registrirane dediščine se VOD ne varuje le posredno preko prostorskih aktov, pač pa neposredno preko varstvenih usmeritev, ki so določene v uredbi, bolj natančno pa opredeljene v aktu o določitvi VOD, ki ga izda minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: podrobnejše varstvene usmeritve za posamezni VOD). VOD je torej kategorija varstva nepremične dediščine, ki svoj pravni status pridobi s splošnim predpisom.

Pri pripravi prostorskih planov in načrtov, s katerimi se regulirajo prostorski razvoj  in prostorske ureditve, se obvezno upošteva VOD. Z uveljavitvijo akta o določitvi VOD ti varstveni režimi postanejo zavezujoči pravni režimi, ki jih je pri pripravi prostorskih planov in načrtov potrebno obvezno upoštevati (74. člen ZVKD-1).

Poleg navedene obveze po upoštevanju VOD tudi velja, da je za poseg vanj treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje (28. člen ZVKD-1).

(Vir: Vlada RS, GB)

AKTUALNI RAZPISI

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 8/1

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – AB in C.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 8/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 2.1 in 2.2.

Objavljen 6. javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« 8/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu Republike Slovenije danes objavilo najavo o odprtju 6. javnega razpisa za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Namenjen je naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti. Oddaja vlog se bo pričela 23. 5. 2022. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa, znaša 2.460.635 eurov, najnižji znesek podpore pa znaša 5.000 eurov na posamezno vlogo. Več informacij najdete tukaj.

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 8/4

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

NOVICE DRUGIH

Odprtje globalne platforme za podnebno in okoljsko poročanje CDP 2022 za lokalne in regionalne oblasti 9/1

Obveščamo vas, da je globalna platforma za poročanje o podnebju in okolju (an. Global climate and environment reporting platform (CDP-ICLEI Track) zdaj odprta in da lahko vsi lokalni ali regionalni organi začnejo izpolnjevati vprašalnike 2022 Cities ter States & Regions (rok je 27. Julij 2022). Poročanje je kot vedno brezplačno in prostovoljno.

Sistem poročanja CDP je začelo uporabljati več kot 280 evropskih mest in regij, vključno s polovico od nedavno izbranih 100 mest, ki sodelujejo v misiji EU za podnebno nevtralna in pametna mesta do leta 2030.

Letos so k poročanju podatkov povabili doslej neznano število 1403 evropskih mest, od tega 10 iz Slovenije. Pri poročanju lahko sodelujejo tudi mesta, ki so izven dosega CDP. Celoten seznam najdete v priponki TUKAJ.

Uradni dopis si lahko preberete tukaj.

Prijazno vabljeni k sodelovanju.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.