V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE CIRKULANE, IVANČNA GORICA, MENGEŠ, POLJČANE, STARŠE, ŠENTRUPERT,

ŠTORE, TRBOVLJE, TOLMIN, VERŽEJ IN ZREČE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PREDSEDSTVO SOS

1. seja Predsedstva SOS v Ljubljani 1/1

dr. Aleksander Jevšek in Branko Ledinek – primopredaja poslov

V torek, 21.5.2019 je potekala 1. redna seja predsedstva SOS, z novoizvoljenimi članicami in člani predsedstva SOS. Za naslednjih petnajst mesecev je kot prvi tudi uradno prevzel predsedovanje organizaciji dr. Aleksander Jevšek, ki je na volilni skupščini aprila letos prejel največje število glasov med mestnimi občinami, ki so članice SOS. Dogovorjeno je bilo, da bo kot drugi predsedstvo vodil Peter Misja, predsednik Sekcije ostalih občin in kot tretja Jasna Gabrič, predsednica Sekcije občin s sedeži upravnih enot. Novi predsednik SOS se je tudi zahvalil Branku Ledineku, za njegovo vodenje predsedstva v preteklem mandatnem obdobju.

Županje in župani predsedstva SOS so obravnavali naslednje teme:

 • Sodelovanje Skupnosti občin Slovenije in Računskega sodišča Republike Slovenije

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS je uvodoma izrazil zadovoljstvo s sodelovanjem s Skupnostjo občin Slovenije. Povedal je, da si v prihodnosti Računsko Sodišče želi še bolj poglobiti sodelovanje z občinami. V ta namen bi želeli v prihodnosti pripraviti nekaj vprašalnikov k najbolj perečim temam kot npr. stanje cestnega omrežja, lastništvo pokopališč in njihova širitev ali pregled nad področjem financiranja gasilske službe.

Prav tako bi želeli podrobneje pregledati področje standarda javnih storitev. Nerazumljivo namreč je, da na državnem nivoju ne obstaja metodologija s katero bi bilo možno izmeriti ali se javna storitev izvaja in ali se izvaja v zadostnem obsegu. Zlasti bi takšna metodologija bila pomembna za storitve kot so dostop do bankomatov, poštnih storitev, izpostav upravnih enot, davčnih uprav ipd. na odročnejših lokacijah, kjer država ukinja izpostave ali močno omejuje obseg teh storitev, pa še to le pod pogoji, da del stroškov storitev plačuje lokalna raven (kar ni naloga lokalnih skupnosti). Županje in župani so predlagali še, da se Računsko sodišče posveti podrobneje tematiki lekarniške dejavnosti. Glede poročila Delovne skupine za zniževanje stroškov občin je povedal, da bo Računsko sodišče zaključno poročilo pregledalo in naslednje leto opravilo revizijo učinkov procesa nižanja stroškov občin.

 • Pobuda za ustanovitev pokrajin

Županje in župani so se ponovno posvetili tematiki ustanavljanja pokrajin. Aleksander Jevšek je podal informacije o sestanku s predsednikom RS glede pokrajin. V ponedeljek 13. maja je potekalo prvo delovno srečanje predsednikov asociacij občin na temo pokrajin pri predsedniku Republike Slovenije, Borutu Pahorju. Povedal je, da so na sestanku predsednikov Skupnosti občin, Združenja občin in Združenja mestnih občin, predsednika državnega sveta in dr. Boštjana Brezovnika s predsednikom republike Borutom Pahorjem zastavili pričetek obširnega družbenega in političnega dialoga za ustanovitev pokrajin.

Boštjan Brezovnik iz Pravne fakultete v Mariboru je v nadaljevanju povedal, da so pripravili zaključno poročilo strokovnih študij v okviru projekta uvedbe pokrajin v RS. Povedal je, da je predlog ustanovitev pokrajin kot razvojnih entitet s pokrajinskimi sveti, katerih članice oz. člani bodo županje oz. župani občin na območju posamezne pokrajine, ki bodo izmed sebe izvolili predsednika pokrajine. Še vedno pa je odprto vprašanje in potreben bi bil dogovor o številu pokrajin in vsebinskih nalogah.

Župani so pobudo podprli, saj prepoznavajo potrebo po ustanovitvi pokrajin na terenu že dlje časa, vendar takšnih pokrajin, ki bodo imele razvojno vlogo. Predsedstvo SOS je tudi pooblastilo dr. Brezovnika, da v okviru ožje delovne skupine pripravi koncept in ustrezne zakonodajne predloge na podlagi katerih bo opravljena temeljita razprava znotraj Skupnosti občin Slovenije oz. med županjami in župani.

 • Informacija o delu delovne skupine za nižanje stroškov občinam

Predsedstvo se je seznanilo z informacijami o delu Delovne skupine za pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin, v sklopu katere sicer pogovori o ukrepih še potekajo. V mesecu juniju bo nato pripravljeno zaključno poročilo.

Glede nekaterih še odprtih vprašanj je predsedstvo SOS predlagalo, da se dvigne odstotek dovoljenega zadolževanja lokalnih skupnosti, saj bi s tem občinam ob pomanjkanju tekočih finančnih sredstev omogočilo bolj aktivno vodenje razvojne politike lokalne skupnosti.

Prav tako so se odzvali na predlog ministrstva, da se v formulo za izračun finančnih sredstev za občine vključi utež o številu zaposlenih v zavodih, s čemer ministrstvo predvideva zmanjševanje pritiska na finance občin zaradi dviga plač zaposlenih. Ta pritisk je v občinah z večjim številom zavodov večji kot v tistih z manjšim številom javnih zavodov. Županje in župani so predlagali, da ministrstvo svoj predlog natančneje razdela, saj takšna rešitev, če ni sistemska lahko vnese nova neravnovesja. Predsedstvo SOS obenem predlaga, da Vlada išče nadaljnje rešitve, predvsem pa, da občinam zagotovi nalogam primerne finančne vire.

***

Predsedstvo SOS je tudi določilo komisije in delovne skupine SOS ter odprlo postopke za imenovanja, imenovalo člane strateških delovnih skupin SOS za decentralizacijo in participativni proračun, imenovalo člana in nadomestnega člana v usmerjevalno skupino mreže za podeželje, odprlo evidentiranja članic/članov v Odbor regij, v Slovensko delegacijo v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope in za delegata na skupščini mreže NALAS, obravnavalo pobudo občine Grosuplje za spremembo meril CTN, predloge SOS za učinkovitejšo uporabno mreže polnilnic širom EU in dopis na to temo evropski komisarki Violeti Bulc, se seznanilo s prihajajočim sestankom na temo lahke frakcije odpadkov in s pobudo Državnega sveta za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 54. člena ZIPRS za 2018 in 2019.

 

 

NOVICE SOS

Sestanek Delovne skupine za nižanje stroškov občinam 2/1

V ponedeljek, 20 maja 2019 smo se članice in člani vladne delovne skupine za nižanje stroškov sestali s predstavnicami in predstavniki ministrstva za finance in javno upravo. Pregledali smo predloge v zvezi s financiranjem občin. Po več letih opozoril in zahtev je ministrstvo za javno upravo prepoznalo obseg in razsežnost izzivov, s katerimi se srečujejo občine z romsko skupnostjo. Tako je bil oblikovan dogovor, da se tem občinam zagotovijo dodatna sredstva v smislu dodatka k primerni porabi. Sredstva bodo namenska in namenjena reševanju bivanjske problematike romske skupnosti v občinah.

V nadaljevanju smo razpravljali tudi o možnostih sprememb na področju zadolževanja občin /izvzem finančnih mehanizmom pri EU projektih iz obsega zadolževanja, izvzem zadolževanja, ki se lahko pokriva skozi ceno storitve in ali dvig višine zadolževanja, predlog je 10%/ ter vprašanjih povezanih s poenostavitvami pri transferjih občin iz 21. in 23. člena. Ker si nismo bili enotni, bo ministrstvo za finance še dodatno preverilo možnosti za spremembe.

Sestanek ožje delovne skupine na temo kopičenja lahke frakcije odpadkov 2/2

V sredo 22. 5. 2019 je potekal prvi sestanek ožje delovne skupine, ki se posveča temi kopičenja lahke frakcije odpadkov (RDF) na regionalnih centrih za ravnanje z odpadki. Sestanek in sestava ožje delovne skupine je potekal na pobudo župana Občine Jesenice, Blaža Račiča in so se ga udeležili tudi župani občine Hrastnik, občine Komenda, predstavnika CERO, Zbornice komunalnega gospodarstva in Združenja mestnih občin.

Do težav s kopičenjem RDF je prišlo, ker za njeno končno rabo v Sloveniji ni rešitve na nivoju države. Dosedanji »sistem« je temeljil na tem, da je Kitajska odkupovala smeti iz Evrope, vendar se je odločila, da tega več ne bo počela in trg za odkup odpadkov iz Evrope se je bistveno zmanjšal, obenem pa tudi podražil, postal je cenovno nepredvidljiv, to pa seveda bremeni izvajalca javne službe. V zvezi s tem so se nekateri župani že povezali in ministrstvo pozvali k razrešitvi težave, vendar pristojno ministrstvo kratkoročne rešitve ne vidi. Dolgoročna rešitev težave bi lahko bila termična izraba RDF, vendar v praksi konkretni načrti za novo sežigalnico odpadkov niso zaživeli, obstoječi dve pa ne zagotavljata zadostnih kapacitet.

Na sestanku je ožja delovna skupina poudarila nujnost kratkoročnih rešitev, da ne bi prihajalo do večjih ekoloških katastrof (še več požarov) in neugodnega okolja za občane (smrad, glodavci). Skupina ocenjuje, da je za predloge rešitev ministrstvu potreben širši konsenz občin, zato je bilo dogovorjeno, da se na sestanku oblikovane predloge dodela in posreduje slovenskim občinam v potrditev. Za podporo se zaprosi tudi Državni svet, nato pa se s takšno podporo pristopi k Ministrstvu za okolje in prostor.

Objavljamo poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2019−2023 2/3

Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja že osmo leto zapored razpisuje certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti.
Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo redno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. S pridobitvijo certifikata se Občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in v naslednjem štiriletnem obdobju nivo učinkovitosti ohranila oz. dvignila.

V preteklem letu se je zemljevid Slovenije dodatno obarval s štirimi mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi. Danes je tako v Sloveniji 30 občin, nosilk certifikata Mladim prijazna občina. Želimo si, da bi postala Slovenija v letu 2019 na področju mladine še bogatejša.

Vse lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno, vabimo, da si natančno preberete pravila in javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina na spletni strani www.mladi-in-obcina.si/mladim-prijazne-obcine/ in se do 11. septembra 2019 prijavite na poziv za pridobitev certifikata. Certifikati Mladim prijazna občina za obdobje 2019–2023 bodo zaslužnim občinam podeljeni v skladu s pravili objavljenimi na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Na omenjeni spletni strani lahko dostopate tudi do razpisne dokumentacije.
Vabimo vas, da spletno stran www.mladi-in-obcina.si redno obiskujete ter spremljate novosti povezane s certifikatom Mladim prijazna občina in s področjem lokalnih mladinskih politik. Dodatne informacije dobite na Inštitutu za mladinsko politiko (kontaktna oseba: Nina Bavčar Čargo, tel. št.: 040 475 677, e-naslov: nina.cargo@institut-imp.si).

Na nogometnem turnirju za župane Alpe Jadran sodelovala tudi ekipa SOS 2/4

Nogometna ekipa županov, ki deluje v okviru SOS že od leta 2008, se je v času od 17. do 19. maja udeležili nogometnega turnirja poimenovanega Alpe Jadran. Na turnirju so ob nogometni ekipu županov iz Slovenije, sodelovale še ekipe županov iz Južne Tirolske, Avstrije in Hrvaške.

Prvi dan srečanja je bil namenjen spoznavanju in druženju med župani. Naslednjo dopoldne so si župani vseh ekip ogledali občino Lana, ter občino Merano. V slednji ima pomembno vlogo zdraviliški turizem, medtem ko ima v občini Lana pomembno vlogo ob turizmu tudi sadjarstvo.

Popoldan so se župani udeležili nogometnega turnirja, kjer so se ekipe v prijateljskem vzdušju pomerili v velikem nogometu.

 

Nogometno ekipo županov so sestavljali: (zgornja vrsta z leve) Branko Ledinek (Rače-Fram), Uroš Brežan (Tolmin), Jože Kužnik (Polzela), Roman Medik (Središče ob Dravi-Podžupan), Danijel Vrbnjak (Ormož), Janko Kopušar (Šmartno ob Paki), Roman Richter (Pesnica-član OS), Miran Jurkošek (Štore), Marko Soršak (Hoče Slivnica), Mitja Horvat (Duplek), Jurij Borko (Središče ob Dravi), Stanko Glažar (Hajdina), Spodnja vrsta z leve: Ladislav Pepelnik (Ruše-član OS), Franjo Golob (Vuzenica), Peter Misja (Podčetrtek), Milan Gabrovec (Markovci), Stanko Gjerkeš (Lendava-član OS), Sebastian Toplak (Podlehnik), Aco Šuštar (Vodice), Miha Mohor (SOS), Branko Belec (Križevci), Egon Repnik (Miklavž na Dravskem polju).

POVPRAŠEVANJE SOS

Urejanje lastništva nepremičnine 3/1

S strani občine članice SOS smo prejeli prošnjo po izvedbi povpraševanja glede urejanja lastništva nepremičnin.

In sicer je v ZK lastninska pravica na nepremičnini vknjižena v korist Športne unije Slovenija (ŠUS). Navedena nepremičnina pa se je v preteklosti uporabljala izključno za lokalne namene oziroma za potrebe lokalne skupnosti. Občina je tako predmetno nepremičnino, kot bonitarni lastnik (na podlagi odločbe Občinskega ljudskega odbora) uporabljala za kulturne prireditve in ostale javno-prireditvene namene. Po mnenju občine tako zemljiškoknjižno stanje v zvezi z lastništvom predmetne nepremičnine ne odraža dejanskega stanja.
Občina meni, da bi bilo potrebno v predmetni zadevi najti sporazumno rešitev in razjasniti status lastništva glede predmetne nepremičnine, saj je predmetno nepremičnino imela zadnja leta v posesti občina, ki je tudi vsa leta razpolagala z nepremičnino.

Občina prosi za informacije s strani ostalih občin, ali ste se s ŠUS-om že kakorkoli srečale v postopkih urejanja lastništva nepremičnin in kako ste k zadevi pristopile in jo rešile. Ali je katera izmed občin imela pravni spor s ŠUS-om in kako se je končal.

Prosimo tudi za kontaktno osebo na občini, ki se je s postopkom ukvarjala, in katero bi lahko navedena občina kontaktirala.

Vaše povratne informacije bi potrebovali do torka, 28. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Anketni vprašalnik MIZŠ o pomembnosti različnih razvojnih ukrepov v naslednji finančni perspektivi 4/1

S strani MIZŠ smo prejeli povabilo k sodelovanju v anketi, s katero želijo definirati razvojne ukrepe, ki lahko preko sredstev evropske kohezijske uspešno in učinkovito odgovorijo na razvojne izzive v okviru pristojnosti in delovnega področja MIZŠ v obdobju 2021—2027.

Zato so pripravili Anketo o stališčih/percepciji deležnikov o pomembnosti razvojnih ukrepov MIZŠ v okviru evropske kohezijske politike 2021—2027 (v nadaljevanju: anketa), ki je prvi korak MIZŠ v procesu posvetovanja z deležniki.

Namen ankete je pridobitev mnenj različnih deležnikov, posameznikov in organizacij, o pomembnosti različnih razvojnih ukrepov MIZŠ v okviru evropske kohezijske politike po letu 2020. Anketa ne opredeljuje vseh razvojnih področij in ukrepov MIZŠ, temveč le tiste, ki jih MIZŠ vidi kot tiste, ki so skladne z naložbenimi smernicami Evropske Komisije in zakonodajnim ter strateškim okvirom EU za področje evropske kohezijske politike 2021—2027, ki je v pripravi. Predlagane razvojne ukrepe v okviru ankete je tako treba presojati v kontekstu namena ankete.

Vljudno vas vabijo k izpolnjevanju anonimne ankete, ki vam bo vzela približno 20 minut časa. Anketa je dostopna na povezavi https://www.1ka.si/a/217533 in je odprta do 30. 6. 2019. Priporočamo, da jo odprete v Google Chrome.

Z vašimi odgovori, bodo na MIZŠ lahko učinkovito in uspešno odgovorili na razvojne izzive evropske kohezijske politike po letu 2020.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 4/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike.

Z zakonom se predlaga sprememba treh zakonov s področja zemljiške politike, katerih vsebine so medsebojno povezane: Zakona kmetijskih zemljiščih, Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 4/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva.

Z zakonom se določa pravica javnih raziskovalnih in izobraževalnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvajajo javno veljavne programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega izobraževanja, višješolskega izobraževanja, visokošolskega izobraževanja ali pa izvajajo raziskovalno oziroma znanstveno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva do brezplačnega upravljanja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči v obsegu, ki je potreben za izvajanje pedagoških procesov.
Javni zavodi morajo gospodariti s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, ki jih imajo v upravljanju po načelu gospodarnosti in načelu preglednosti ter teh zemljišč ne smejo dati v najem oz. zakup.

Osnutek zakona najdete TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek predpisa nam lahko posredujte do srede, 29. 5. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave 4/4

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli v pregled Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. V predlogu zakona se uvajajo naslednje spremembe:

 • Uprave enote prevzamejo vlogo ARSO in odločajo o sprejemljivosti posega v naravo s smislu Direktive o habitatih
 • Zavod RS za varstvo narave postane obvezen mnenjedajalec v postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja.
 • Predlog Zakona na novo ureja obveznost pridobivanja naravovarstvenih pogojev pred izdajo mnenja o sprejemljivosti posega
 • Predlog zakona nadgradnja področja gojitve živali (nedvoumna in jasna opredelitev naključno razmnoženih živali kot nelegalno pridobljene živali, prepoved gojitve določenih živali, časovna omejitev dovoljenja za gojitev)
 • Podrobnejša ureditev in regulacija splošne in posebne rabe delov narave
 • Ureditev odškodnin zaradi povzročitve škode po zavarovanih vrstah (jasnejša določitev pravil glede odškodninske odgovornosti)
 • Ureja se področje invazivnih vrst
 • Predlaga je dopolnitev določb, ki se nanašajo na ureditev vožnje v naravnem okolju (opredeljuje se pojem naselja, omogoča se vožnja z vozili na motorni pogon brez določanja namenske rabe, določa se, da je parkiranje v 5m pasu dovoljeno – razen če lastnih to izrecno prepoveduje z zaporo ali napisom, ureditev možnosti organiziranja javnih prireditev vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, dopolnjena je tudi določba glede prepovedi vožnje s kolesom)
 • Novost je širitev pristojnosti naravovarstvenega nadzornika za ustavitev voznika kolesa
 • Novost predstavlja možnost, da lahko tudi lokalne skupnosti izvajajo neposredni nadzor, če to želijo in se o tem sporazumejo z ministrstvom. Predlagano je izvajanje neposrednega nadzora v okviru izvajanja nalog občinskega redarstva. Ustrezno zakonsko podlago za to predstavlja določba v 3. členu Zakona o občinskem redarstvu, ki med področji delovanja občinskega redarstva navaja tudi področje naravne dediščine. Na podlagi tako določenih izvajalcev neposrednega nadzora in sklenjenih dogovorov bo minister  javno objavil prikaz območij s seznamom posameznih izvajalcev neposrednega nadzora.

Celoten predlog zakona si lahko preberete na tej povezavi, neuradno prečiščen osnutek zakona (z novimi členi pa tukaj).

Vabimo vas, da pripombe in predloge za skupni odziv občin preko SOS pošljete do srede, 5. junija 2019 na e-naslov info@skupnostobcin.si.

Dodatno:

Med drugim je v noveli zakona zajeta tudi ureditev področja invazivnih tujerodnih vrst, kot posledica uveljavitve Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

V noveli zakona so vključene ključne določbe, ki so zakonske narave, podrobneje pa so aktivnosti vezane na invazivne tujerodne vrste opredeljene v osnutku Uredbe o izvajanju Uredbe 1143/2014/EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Iz MOP vabijo na predstavitev in razpravo o spremembah predpisov s področja ohranjanja narave vezanih na invazivne tujerodne vrste, ki bo v torek 21. 5. 2019. Prosimo vas, da interes za udeležbo sporočite na naslov info@skupnostobcin.si.

Javna obravnava osnutka Zakona o katastru nepremičnin 4/5

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v javno obravnavo osnutek Zakona o katastru nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.  Osrednji cilj novega Zakona o katastru nepremičnin je vzpostavitev enotne evidence, imenovane »kataster nepremičnin«, o parcelah, stavbah in delih stavb v Republiki Sloveniji, z namenom zagotavljanja še večje učinkovitosti, medsebojne usklajenosti, kvalitetnega in lažjega dostopa do evidentiranih podatkov, uveljavljanja novih načinov vlaganja vlog s sredstvi informacijsko komunikacijske tehnologije, pospešitev postopkov vpisa sprememb, razvijanje novih storitev posredovanja obdelanih podatkov o nepremičninah in zagotovitev dostopa do celovitih podatkov o nepremičninah na enem mestu.

Gradivo:

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam lahko pošljete do srede, 5.  junija 2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo 4/6

V obravnavi je predlog Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

S to uredbo se v okviru ukrepa Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih iz 20. člena Uredbe 1305/2013/EU ureja izvajanje podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (v nadaljnjem besedilu: podukrep Podpora za širokopasovno infrastrukturo).

Podpora iz podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, je namenjena sofinanciranju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev preko tega omrežja, najmanj 95 odstotkom gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo.

V skladu z Dogovorom o razmejitvi med sofinanciranjem območij belih lis v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 iz EKSRP z dne, 6. 12. 2017 bodo podprte naložbe v naseljih z manj kot 5.000 prebivalcev v naslednjih treh statističnih regijah Republike Slovenije:

 1. Pomurska statistična regija,
 2. Podravska statistična regija in
 3. Koroška statistična regija.

Navedena uredba določa:

 • namen podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,
 • upravičence,
 • upravičene stroške,
 • pogoje za dodelitev sredstev,
 • merila za ocenjevanje vlog,
 • pogoje za izplačilo sredstev,
 • obveznosti upravičencev in
 • finančne določbe.

Besedilo Uredbe najdete TUKAJ.

Prosimo za vaše komentarje in mnenja na predlog, ki nam jih lahko posredujete do četrtka, 6. 6. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 4/7

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, s katerim se povečuje učinkovitost pravnega varstva, neodvisnost DKOM in uvaja polno sodno varstvo.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge pričakujemo do četrtka, 6. junija 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

29.5. / Predstavitev primerov javnega naročanja inovativnih rešitev in akcijskega načrta kompetenčnega centra 5/1

Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Zavod Tehnološka mreža ICT (Zavod TM ICT) sta projektna partnerja na transnacionalnem projektu PPI2Innovate (program Interreg Srednja Evropa), katerega namen je krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe JNI.

V okviru projekta PPI2Innovate so projektni partnerji iz šestih srednje evropskih držav razvili nacionalno prilagojene PPI2Innovate pripomočke za zdravje, energijo in informacijsko — komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki lahko naročnikom služijo kot pomoč pri pripravi javnega naročanja inovativnih rešitev.  Vsi trije navedeni pripomočki so v šestih jezikih (tudi v slovenščini) dostopni na spletni strani projekta PPI2Innovate: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html#Publications

Projekt PPI2Inovate se letos zaključuje, zato ob tej priložnosti Zavod TM ICT v sodelovanju z MJU in Skupnostjo občin Slovenije (SOS) organizira PPI2Innovate dogodek — delavnico za naročnike, kjer bodo predstavljeni primeri izvedenih JNI projektov v Sloveniji ter okroglo mizo na temo priprave akcijskega načrta za vzpostavitev Kompetenčnega centra za JNI (KOC JNI) v Sloveniji. 

Dogodek bo potekal 29.5.2019 od 10.00 do 13.00 v Hiši EU, na Dunajski cesti 20, Ljubljana. Udeležba na dogodku je brezplačna. Plačljivo parkiranje s strani udeležencev je možno za Gospodarskim razstaviščem. Več o dogodku (vabilo, program in prijavnica) je na voljo na spletni strani: https://ejn.gov.si/direktorat/projekti/ppi2-inovative.html

Prosimo vas, da prijavnico pošljete najkasneje do četrtka 23. 5. 2019 na naslov: blaz.flis@gov.si

Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na naslov: majda.potokar@ict-slovenia.net

DOgodek se izvaja s podporo projekta:

 

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 5/2

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

DOGODKI DRUGIH

28.5. / Predstavitev novele Zakona o ohranjanju narave 6/1

Objavljamo vabilo na predstavitev osnutka sprememb in dopolnitev Zakona o ohranjanju narave, ki ga organizira MOP in bo:

v torek, 28. maja od 9:30 do 13. ure
v prostorih Hiše Evropske Unije, Dunajska 20, Ljubljana.

Zakon o ohranjanju narave je leta 1999 sistemsko uredil področje ohranjanja narave. Zadnja večja novela zakona je stopila v veljavo v letu 2014, od tedaj se je pokazala potreba po dodatnih spremembah in dopolnitvah. Osnutek sprememb in dopolnitev ZON je ministrstvo 7. maja posredovalo v javno razpravo, ki bo trajala do 7. junija 2019.

Na predstavitvi se bodo udeleženke in udeleženci seznanili s ključnimi predlaganimi spremembami. Prosimo za prijave, najkasneje do 23. maja 2019 do 12. ure – obrazec za prijavo.

28. in 29.5./ Konferenca "Privlačnost prostora trajnostni razvojni cilj" 6/2

Vsaka regija je privlačna na svoj način in želi zagotoviti kakovost življenja za prebivalce, privlačno ponudbo za obiskovalce in za podjetja. Kako lahko privlačnost prostora postane trajnostni razvojni cilj in kako uskladiti različne interese deležnikov na nekem prostoru, se bomo pogovarjali na zaključni konferenci projekta ATTRACTIVE DANUBE.

Konferenca bo potekala v Postojni, 28. in 29. maja 2019, v hotelu Jama. V diskusiji bodo osrednjo temo z različnih aktualnih vidikov osvetlili zanimivi gostje, med drugim:

 • Lučka Kajfež Bogataj, predavateljico na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in članica Mednarodnega odbora za podnebne spremembe pri OZN,
 • Rudolf Schicker, koordinator Danube Strategy Point,
 • Marie Petrová z Ministrstva za okolje Češke republike in
 • Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje.

Konferenca predstavlja odlično priložnost za mreženje in povezovanje med različnimi udeleženci – uporabniki prostora. V času konference bo tudi razstava posterjev in izdelkov evropskih projektov, vezanih na privlačnost prostora, zato vas prijazno vabimo, da se nam pridružite in predstavite dosežke svojih projektov. Za predstavitev bodo na voljo mize in panoji.

Več informacij o programu najdete na spletni strani. Prijava je mogoča preko te povezave: https://goo.gl/forms/eDJi6Gu53W5OoONl2

29.5. / Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije s praktičnimi primeri za občine in javne zavode 6/3

Obveščamo vas, da Upravna akademija v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije razpisuje usposabljanje Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije s praktičnimi primeri za lokalne samoupravne skupnosti ter javne zavode. Izvedli ga bodo uslužbenci Komisije za preprečevanje korupcije. Program usposabljanja je namenjen samoupravnim lokalnim skupnostim – predvsem odločevalcem: županom, podžupanom, občinskim svetnikom, poslovodnim osebam javnih zavodov v lasti lokalne skupnosti ter članom svetov teh javnih zavodov.
Usposabljanje bo potekalo 29. 5. 2019 od 14.00 do 18.00 v veliki sejni dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Na spodnjih povezavah najdete program in obrazec za prijavo, ki ga pošljete na e-naslov gp.mju@gov.si do 22. 5. 2019.

PROGRAM
PRIJAVNICA

Vljudno vabljeni!

29.5. / POSVET MOP O DOLGOROČNI PODNEBNI POLITIKI SLOVENIJE 6/4

Objavljamo vabilo na posvet Ministrstva za okolje in prostor o dolgoročni podnebni politiki Slovenije, ki bo potekal v sejni dvorani na Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana, v sredo 29. 5. 2019, 10:00 – 12:30.

Cilj posveta je predstaviti osnutek okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije za obdobje do 2050 v navezavi s pripravo dokumentov in odločitev na ravni Evropske unije in Združenih narodov za začetek izvajanja Pariškega sporazuma. Sledila bo razprava z vašimi vprašanji, komentarji, mnenji in predlogi.
Prijazno vabljeni, da se  pridružite in aktivno sodelujete pri iskanju še boljših rešitev na področju dolgoročne podnebne politike Slovenije.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Za udeležbo na posvetu je obvezna predhodna prijava do ponedeljka, 27. 5. 2019, preko spletne povezave: https://forms.gle/NTNmtCMrTBrzr1n96

Vabilo

Program posveta

 

30.5./ Strokovni dogodek - NARAVA, IZZIV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 6/5

V četrtek, 30.5.2019 bo potekal strokovni dogodek, kjer bodo prepletli strokovna izhodišča priznanih strokovnjakov dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Nevenka Bogataj, Anton Komat, Anka Lipušček Miklavič, Miro Kristan ter dr. Stanislav Pejovnik s praktičnimi vidiki potenciala trajnostnega razvoja v izobraževanju odraslih.

Prijavite se preko spletne prijavnice najkasneje do četrtka, 23. maja 2019. Udeležba na dogodku je brezplačna.

Vabilo s programom.

Pri prijavi izpolnite kratko anonimno spletno anketo, ki bo služila kot odlično izhodišče za ugotavljanje razumevanja trajnostnega razvoja ter povezovanja le-tega z izobraževanjem odraslih.

Več informacij najdete tudi na spletni strani.

30.5. / Predstavitve dobrih praks črpanja kohezijskih sredstev 6/6

Društvo za podporo civilne družbe v sodelovanju s CNVOS in Radiom Študent, v okviru projekta Govoriš kohezijsko organizirajo dogodek Predstavitve dobrih praks črpanja kohezijskih sredstev, na katerem bodo govorci tudi predstavniki nekaterih občin. Dogodek bo potekal 30.5.2019 ob 10.00 uri v Ambient hotelu Domžale, Aškerčeva ul. 6a, Domžale. Vabilo na dogodek s programom lahko odprete s klikom tukaj.  

4.6. / Spoznaj mojo dobro prakso: oživljanje praznih prostorov z ustvarjalnimi dejavnostmi 6/7

Vabimo vas na študijski obisk v Maribor, kjer se bomo spoznali z dobrimi praksami na področju oživitve praznih prostorov z ustvarjalnimi dejavnostmi. Dogodek bo potekal v Vetrinjskem dvoru, Vetrinjska ulica 30, v Mariboru, 4. junija 2019, z začetkom ob 9.30 in se zaključil predvidoma ob 14.00.

Študijski obisk bo delno potekal na terenu, kjer bomo od blizu spoznali dobre prakse v Mestni občini Maribor. Na dogodku bomo izvedeli, kaj je pripeljalo do današnjega živahnega dogajanja v Vetrinjskem dvoru, kako se je Pavlina Japelj skupaj z javnim podjetjem Snaga lotila oživljanja Male tržnice, zakaj so se v Mestni občini Celje odločili ponuditi prazne prostore umetnikom in kako so se upravljanja mestnega središča lotili v Mestni občini Slovenj Gradec. Ob tem bomo spoznali tudi slovensko partnerstvo urbane agende za kulturo in kulturno dediščino in njihovo delo.

Študijski obisk je dobra priložnost, da spoznate možnosti za oživljanje praznih prostorov iz prve roke, poglede različnih ključnih akterjev, in izmenjate izkušnje, ki jih imate z uvajanjem in izvajanjem podobnih rešitev v svoji občini. Razpravo ob koncu dogodka bomo namenili pogovoru o možnostih za prenos predstavljenih dobrih praks v druga okolja.

PROGRAM

PRIJAVA

Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

17.-21.6./ Študijski obisk v Estoniji 6/8

V okviru projekta Europe Goes Local – podpora razvoja in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ki ga tretje leto izvajajo na Movitu, Nacionalni agenciji programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, organizirajo študijski obisk v Estoniji na temo mladinskega dela in participacije mladih.

Predstavnike slovenskih občin, ki se ukvarjajo s področjem mladine, mladinskega dela in participacije mladih vabijo, da se jim pridružite na aktivnosti, ki bo potekala med 17. in 21. junijem 2019. Za predstavnike občin, ki niso vključene v projekt Europe Goes Local, so na voljo 3 mesta.

Stroški udeležbe na študijskem obisku (nastanitev, prehrana in prevoz) so v celoti kriti.

Več informacij najdete v vabilu.

Za udeležbo na študijskem obisku je potrebna prijava preko elektronskega obrazca.

Prijave zbirajo do 10. maja 2019.

 

VLADA RS

32. redna in 51. dopisna seja 7/1

Povrnitev stroškov občinam za odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje

Vlada RS je na dopisni seji odločila, da za odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, občinam povrne stroške odstranitve teh odpadkov, in sicer  v skladu s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Povračilo stroškov odstranitve odpadkov bo koordiniral in izvajal Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM). To bo storjeno na podlagi informacije Policije, s katero bo ugotovljena lokacija in vrsta odpadkov z navedbo, da so odpadki nastali kot posledica nezakonitih prehodov državne meje, in zahtevka občine, ustrezno utemeljenega in dokumentiranega.

Povrnitev stroškov izvede UOIM, ki v dvomu  glede okvirne količine, vrste odpadkov in višine zahtevka občine, za potrditev izplačila zaprosi Ministrstvo za okolje in prostor.

Priprava okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije

Vlada se je seznanila z informacijo o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije (ODPP) »Slovenija in zdrav planet«.

Osnovni cilj in namen priprave ODPP je zagotoviti doslednost in ustrezno ambicioznost dolgoročne podnebne politike v Sloveniji, in sicer za nujen prehod za dosego ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov sredi tega stoletja na poti v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe.

ODPP bo podal pobudo za pospešeno prestrukturiranje gospodarstva in investiranje za dosego ničelne neto stopnje emisij TGP, ob pravični tranziciji zaposlenih, in dvigu motivacije za pravočasno spremembo življenjskega sloga, ravnanja družbe in slehernega od nas na poti podnebne in okoljske ozdravitve planeta v smeri trajnostnega razvoja.

Uredba o izvajanju delegirane uredbe o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije 

Vlada je sprejela Uredbo o izvajanju delegirane uredbe (EU) o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije. Sistem trgovanja z emisijami (ETS) predstavlja mehanizem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov iz nepremičnih naprav in je ključni steber politike Evropske unije v boju proti podnebnim spremembam. Uredba določa pristojnost organov, postopke glede brezplačne dodelitve pravic do emisije in odobritev načrta metodologije spremljanja za izvajanje te evropske direktive.

Upravljavec, ki ima na dan 30. junija 2019 pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov ali pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov za malo napravo, vloži vlogo za brezplačno dodelitev pravic do emisije na Agencijo RS za okolje, in sicer  do 30. junija 2019. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) bo pripravilo seznam naprav, ki bodo po letu 2021 upravičene do brezplačne dodelitve pravic do emisije in ga do 30. septembra 2019 poslalo Evropski komisiji.

Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka. Sprememba uredbe je potrebna zato, ker je bila ugotovljena napaka v drugem odstavku 30. člena Uredbe, kjer v enačbi manjkajo oklepaji, saj lahko sicer prihajalo do sprejema napačnih občinskih odlokov in napačnega izračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

Sporočilo Evropske komisije »Čist planet za vse: Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo«

Republika Slovenija pozdravlja objavo sporočila Evropske komisije »Čist planet za vse: Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo«, v katerem so poudarjene možnosti in izzivi, ki jih za evropske državljane in gospodarstvo Evrope prinaša prehod na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050.  Slovenija meni, da je sporočilo podlaga za široko razpravo, ki bo vključevala institucije EU, nacionalne parlamente, poslovni sektor, socialne partnerje, nevladne organizacije, mesta in skupnosti ter državljane. Sporočilo narekuje pripravo ter sprejetje ambicioznih podnebnih ciljev, politik in učinkovitih ukrepov, ki bodo prizadevanja za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2050 ter prilagajanje na podnebne spremembe.

Slovenija bo v tej razpravi podpirala cilj doseganja neto ničelnih emisij toplogrednih plinov na ravni EU do leta 2050. V luči določitve dolgoročnega cilja EU Republika Slovenija podpira tudi razpravo o morebitni prilagoditvi podnebnih ciljev EU do 2030.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Program ESPON objavil razpise za izvedbo treh ciljnih raziskav 8/2

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON je objavil razpise za izvedbo treh ciljnih raziskav programa ESPON in Alpski atlas. ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico. Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Razpisi za izvedbo ciljnih raziskav

Odprt je 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE 8/3

Program Interreg CENTRAL EUROPE je objavil specifičen kapitalizacijski razpis, ki bo odprt do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

7 TEM SC SPECIFIČNI CILJI (SC)
1.        Industrija 4.0/ napredna proizvodnja 1.1.        Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
2. Socialno podjetništvo 1.2 Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
3. Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb 2.1 Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
4. Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih 2.3 Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
5.Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj 3.1 Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
6. Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe) 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
7. Dostopnost odročnih in mejnih območij za  povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči 4.1 Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

Priporočamo, da si natančno preberete razpisno dokumentacijo, ker je razpis zelo ozko profiliran.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 8/4

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 8/5

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 8/6

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.