V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE STARŠE, TOLMIN, ŠTORE, TRBOVLJE, CIRKULANE, POLJČANE, BRDA IN PODLEHNIK.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Sedmo srečanje županj v Osilnici 1/1

V občini Osilnica je potekalo sedmo srečanje KLUBA županj, ki deluje pri Skupnosti občin Slovenije. Županja občine Osilnica Alenka Kovač je kolegicam predstavila  občino, načrte njenega razvoja ter  težave s katerimi se kot ena najmanjših občin, ki je ob tem še obmejna, srečujejo. V prvem delu srečanja Kluba županj je Petra Hercog (iz podjetja Pepi, Petra Hercog s.p.) županjam predstavila ključna izhodišča kriznega komuniciranja ter komuniciranja z različnimi javnostmi. V drugem delu so si županje ogledale občino in se preizkusile v reševanju ugank, ki so povezane z deželo Petra Klepca. V popoldanskem delu se je srečanja nadaljevalo s pogovorom o možnostih in izhodiščih enakomernega regionalnega razvoja, ki ga naj v imenu občin zagovarja skupnost.

SOS na ministra Koritnika naslovila nasprotovanje k nalaganju dodatnih nalog zaposlenim v občinskih upravah na cepilnih mestih 1/2

S strani občin smo bili seznanjeni s predlogom ministra Boštjana Koritnika o vlogi upravnih delavcev občinskih uprav na cepilnih mestih na podlagi Sklepa Vlade RS o izvedbi aktivnosti za lažji dostop prebivalcev do zelenega digitalnega potrdila prek portala ZVEM. In sicer, kot se iz pisanja da razumeti, da bi zaposleni v občinskih upravah na cepilnih mestih, naročenim na cepljenje omogočali oddajo obrazca za smsPASS in ugotavljali istovetnost državljanov, ki je predpogoj za uporabo mobilne identitete smsPASS.

Takšen predlog je z vidika lokalnih skupnosti nedomišljen in neuresničljiv, zato mu nasprotujemo. Dejstvo je, da so kadrovske kapacitete v občinskih upravah izredno omejene, predvsem glede na obseg nalog in obveznosti, ki jih zaposleni imajo. Opravljanje dodatnih in drugih nalog zaposlenih bi imelo negativni vpliv tudi na tekoče obveznosti, postopke, naloge, dela, ki se opravljajo in vodijo za državljane oz. občane, in so za slednje še vedno ključnega pomena. Izpostavili smo, da na te dolžnosti do ljudi ne smemo pozabiti, kljub razglašeni epidemiji, in ko so skoraj vse prioritete in aktivnosti usmerjene izključno v spopadanje z njo.

Zavedamo se obremenjenosti zaposlenih v upravnih enotah, vendar smo prepričani, da je v državni upravi na razpolago dovolj kadrovskih rezerv, s pomočjo katerih bi bilo mogoče omogočiti željeno pomoč na cepilnih mestih.

Urgentni poziv ministru Vrtovcu h kritju celotnega nadomestila izpada prihodkov izvajalcem šolskih prevozov 1/3

Skupnost občin Slovenije vas je obveščala, da je dne 20. 5. 2021 potekal sestanek o plačilu nadomestil izvajalcem šolskih prevozov. Glede na to, da se lahko le na državni ravni doseže celovita in enotna rešitev težav prevoznikov, in sicer skozi zakonodajna določila, je Skupnost občin Slovenije na ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca naslovila urgentni poziv. Pričakujemo, da država z interventno zakonodajo zagotovi sredstva za kritje fiksnih stroškov v celoti, torej preračunanih in priznanih 36% za čas od 1. 11. 2020 naprej za vse neizvedene prevoze.

Prav tako ostaja še vedno odprto vprašanje kritja teh stroškov za čas razglašene prve epidemije (mesec marec, april in maj 2020), zato tudi v zvezi s tem pozivamo, da tudi za ta čas država zagotovi v proračunu RS sredstva za kritje teh stroškov, saj tako izvajalec kot naročnik nista imela vpliva na neizvedeno pogodbeno dogovorjeno storitev.

Rešitev naj bo urgentno zajeta v naslednjem t. im. PKP9. Poudarili smo, da ne gre za enormna sredstva kot je temu bilo npr. pri izplačilu dodatkov za delo v času epidemije ipd., temveč zgolj za cca 1,5 milijona evrov na letni ravni. Državi ta sredstva ne bodo predstavljala nekakšne prevelike dodatne finančne obremenitve, bo pa s temi sredstvi rešila marsikatero stisko in zagotovila obstoj prevoznikov osnovnošolskih otrok.

Uvodno predavanje v cikel o celostnem komuniciranju začeli z vidikom osebnega blagostanja 1/4

Ob vseh razpoložljivih družbenih omrežjih in digitalnih virih je danes zelo priporočljivo poznati osnove korporativnega ali celostnega komuniciranja, ki pomeni sooblikovanje odnosov z javnostmi in deležniki preko celostnih pristopov in komunikacijskih zgodb. Uvodno predavanje v nizu šestih izobraževanj, na katerih bomo obdelali vse zorne kote celostnega komuniciranja, je potekalo 26. maja in je bilo posvečeno pregledu vseh tem predavanj in pogledu na komuniciranje iz osebne perspektive. Odgovorili smo na vprašanje kako okrepiti lastno suverenost in blagostanje, da lahko uspešno komuniciramo. Človekovo blagostanje je namreč rezultat njegovega odnosa do sebe, do soljudi, do okolja in življenja ter ni nekaj samo po sebi umevnega. Začne se tudi s komunikacijo s samim sabo in našo komunikacijo z okoljem. V tem kontekstu smo se pogovorili tudi o suverenosti, osebni odgovornosti, asertivni komunikaciji ter konstruktivnem podajanju kritike, ki je vsekakor del naše komunikacije. Predavanje je izvedla dr. Martina Rauter, komunikologinja z dobrim poznavanjem dela lokalnih skupnosti in javnih zavodih.

Naslednje izobraževanje bo otekalo 17. junija 2021, ko bomo odprli vprašanje zakaj je komunikacija z javnostmi pomembna, katere so ključne javnosti občin in javnih zavodov, katere so osnove korporativnega komuniciranja in kaj so njegove prednosti, opravili pa bomo tudi vpogled v družbena omrežja. Nanj se lahko prijavite tukaj

POJASNILA

Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov 2/1

Vlada RS se je na včerajšnji seji seznanila s predlogom Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 ter za podpis pooblastila ministra za javno upravo Boštjana Koritnika.

Upoštevaje vsebino Dogovora je Ministrstvo za javno upravo pripravilo predlog aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND). Aneks h KPND in tudi drugi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev bodo lahko uveljavljeni najkasneje 1. junija 2021.

Dogovor prinaša naslednje:

Regres za prehrano med delom znaša 4,30 evra

Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji v trajanju nad 12 ur znaša 21,39 evra, v trajanju nad 8 do vključno 12 ur znaša 10,68 evra in v trajanju 6 do 8 ur znaša 5,16 evra.

Ohranjata se višja višina solidarnostne pomoči za člane reprezentativnega sindikata.

Terenski dodatek znaša 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur.

Usklajevanje zneskov: Višina regresa za prehrano se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada RS. Preostali zneski (nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) se enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če znaša ta razdalja več kot dva kilometra.

Določi se povračilo stroškov kilometrine v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov, pri čemer se glede višine cene bencina upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, vendar v znesku izplačila ne manj kot 30 evrov.

Če javni uslužbenec predloži dokazilo o nakupu imenske mesečne vozovnice (javni prevoz), se mu povrnejo stroški v višini cene te vozovnice.

Nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanja prakse se določijo v naslednjih višini:

 • za študente v višini 172 evrov mesečno,
 • za dijake v višini 86 evrov mesečno.

Zamik izplačila plače pri proračunskih uporabnikih

Dan izplačila plače se pri proračunskih uporabnikih, ki imajo izplačilni dan v kolektivni pogodbi dejavnosti ali poklicev določen pred 10. dnem v mesecu za pretekli mesec, ter pri proračunskih uporabnikih, ki sedaj v kolektivni pogodbi nimajo določenega izplačilnega dneva plače, zamakne na najpozneje 10. dan v mesecu, razen pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFeRAC, pri katerih se izplačilni dan zamakne na najpozneje 10. delovni dan, vendar ne pozneje kot na 15. koledarski dan v mesecu.

Regres za letni dopust v letu 2021 se določi v višini 1.050 evrov in se javnim uslužbencem izplača 4. junija 2021.

Dodatno pojasnilo k navodilu za uveljavljanje zahtevkov posrednih proračunskih uporabnikov s področja zdravstva in zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva 2/2

Na prošnjo Ministrstva za zdravje vas seznanjamo z dopisov oz. dodatnim pojasnilom k navodilu za uveljavljanje zahtevkov posrednih proračunskih uporabnikov s področja zdravstva in zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe, v skladu s Pravilnikom o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Dopis najdete TUKAJ.

ZAKONODAJA

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov v medresorski obravnavi 3/1

V medresorski obravnavi je Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov.

Sprememba in dopolnitev Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov nima vpliva na pogoje obratovanja obstoječih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov. Sprememba in dopolnitev uredbe se uvaja za namen boljše preglednosti določb, ki bodo predvsem dobrodošle upravljavcem morebitnih novih sežigalnic odpadkov in naprav za sosežig odpadkov v postopku pridobivanja dovoljenj.

Prosimo vas, da nam vaše morebitne pripombe in stališča posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 4 . 6 . 2021.

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 3/3

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje v javno razpravo poslalo predlog Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Pravilnik je pripravljen v skladu s prvim odstavkom 34. člena Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). S sprejemom ZFRO je prešlo plačilo mrliško pregledne službe na Ministrstvo za zdravje, zato ureja tudi plačilo stroškov in postopek uveljavljanja plačila opravljenih storitev

Predlog pravilnika najdete na TEJ POVEZAVI.

Prosimo za vaš komentar oz pripombe, ki jih posredujete najkasneje do ponedeljka, 7. 6. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 3/4

V državnozborsko proceduro je bil s strani Vlade RS predložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Prav tako so v gradivu priloženi osnutki sprememb in dopolnitev pravilnikov.

Državni zbor RS predloge in stališča občin sprejema do ponedeljka, 7. 6. 2021 na gp@dz-rs.si.

Gradivo objavljamo tukaj:

Zakon o oskrbi s plini 3/5

Obveščamo vas, da je bil 10. 5. 2021 na e-demokraciji objavljen Zakon o oskrbi s plini. Občine članice vljudno naprošamo, da osnutek omenjenega zakona pregledate in nam morebitne pripombe sporočite najkasneje do 10. 6. 2021.

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 3/6

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki je trenutno v javni razpravi, prenaša določbe Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v nacionalni pravni red. S predlogom uredbe se ureja posamezne cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov, skupen cilj pa je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega (morskega) okolja, določa ukrepe za 10 najpogosteje najdenih plastični proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko.

S sprejemom tega predloga uredbe se določene plastične proizvode za enkratno uporabo prepoveduje dajati na trg v Republiki Sloveniji: vatirane palčke (z izjemami), pribor (vilice, noži, žlice, palčke), krožniki, slamice (z izjemami), mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom ter posode za živila, vsebniki za pijačo in lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena ter proizvodov iz oksorazgradljive plastike.

Za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se ne prepovedujejo, je predpisan sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO). V skladu s predlogom te uredbe je za proizvajalce teh proizvodov določena obveznost plačila stroškov ozaveščanja, stroškov zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov in stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Za proizvajalce, ki dajejo na trg v RS vlažilne robčke, balone, tobačne izdelke in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, predlog uredbe uvaja sistem PRO s skupinskim izpolnjevanjem obveznosti PRO.

Uredba uvaja minimalne zahteve vzpostavitve sistemih PRO za izpolnjevanje obveznosti v skladu s to uredbo v izogib administrativnih bremen tako za ARSO kot tudi za same proizvajalce.

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS vlažilne robčke, balone in tobačne izdelke bodo v okviru PRO sistema morali plačevati stroške ozaveščanja, stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti ter stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih danih na trg v RS in pridobivanja podatkov o nastalih odpadkih iz teh proizvodov.

V primeru tobačnih izdelkov pa proizvajalci krijejo tudi stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov. Stroški lahko vključujejo stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja.

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko, bodo v okviru PRO sistema morali plačevati stroške za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in stroške ozaveščanja o negativnem onesnaževanju okolja s temi odpadki. Od leta 2024 do 2026 se cilj ločenega zbiranja teh odpadkov mora povečevati za 10 % letno glede na zbrane odpadke iz predpreteklega leta. V RS še nimamo ustreznih podatkov o odpadnem ribolovnem orodju, zato se bodo posebej zbirali od leta 2022 dalje.

V uredbi je v 4. členu določen nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo ter ukrepi za dosego tega cilja. Za zmanjšanje porabe teh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo so sprejeti ukrepi tako za proizvajalce teh proizvodov, kot tudi za organizatorja prireditev, upravljavcev aparatov za tople in hladne napitke, in ukrepi za ponudnika pijače in hrane ter druge osebe, ki lahko s kakršnimi koli ukrepi prispevajo k zmanjšanju uporabe navedenih proizvodov.

Predlog uredbe določa tudi nekatere zahteve pri oblikovanju in sestavi vsebnikov za pijače do treh litrov, kot so plastenke pijač in sestavljena embalaža za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, ki morajo biti v skladu z evropskimi standardi pritrjeni na vsebnike pijač. Za PET plastenke je predpisan cilj vsebnosti reciklata v plastenkah, in sicer od 1. januarja 2025 dalje najmanj 25 % in od 1. januarja 2030 dalje najmanj 30 %.

Za namene recikliranja plastenk je v 19. členu predloga uredbe določen minimalen cilj ločenega zbiranja odpadnih plastenk, in sicer od 1. januarja 2025 dalje najmanj 77 % in do 1. januarja dalje najmanj 90 %.

Glede na določene zahteve iz predloga uredbe in kritja stroškov, ki so določeni za proizvajalce posameznih proizvodov, je predpisano poročanje posameznega proizvajalca o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko na trg v RS.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 16 . 6. 2021. 

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/7

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

DOGODKI SOS

27.5. - 31.5. / Niz delavnic OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA 4/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na komunikacijsko popotovanje, ki vas bo do konca leta 2021 pripeljalo od A do Ž komunikacije in ustvarjanja uspešnih komunikacijskih zgodb z nizom delavnic na temo OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA ZA OBČINE IN JAVNE ZAVODE. 

Ob vseh razpoložljivih družbenih omrežjih in digitalnih virih je danes zelo priporočljivo poznati osnove korporativnega ali celostnega komuniciranja, ki pomeni sooblikovanje odnosov z javnostmi in deležniki preko celostnih pristopov in komunikacijskih zgodb.

Rezultat korporativnega komuniciranja je najmanj dvoplasten, po eni strani se organizacija ves čas definira, kaj je, kaj počne in kaj naredi, po drugi strani pa lahko preko ustreznih komunikacijskih kanalov v javnosti ves čas gradi svoje zaupanje in ugled.

Kakovostno korporativno komuniciranje je v javni upravi še kako pomembno, saj je naše delo ves čas na očeh in v soustvarjanju z javnostjo.

Cikel izobraževanj s celostnim pogledom na komuniciranje v javni upravi bo zajemal šest predavanj, od maja do decembra s poletnim odmorom. Predavanja bodo potekala enkrat na mesec ob četrtkih, od 12. 30 – 15. ure, preko spletnega orodja Zoom.

DATUMI IN VSEBINA PREDAVANJ:

 • 27. maj 2021: Predstavitev predavateljice in posameznih predavanj, kratek pregled tem. Sprostitev ob iskanju povezave med osebnim blagostanjem in komunikacijo.
 • 17. junij 2021: Vse in še več o komunikaciji, zakaj je komunikacija z javnostmi pomembna? Katere so ključne javnosti? Osnovno o korporativnem komuniciranju in prednosti celostnega komuniciranja. Vpogled v družbena omrežja.

POLETNA DOMAČA NALOGA – Pripravite komunikacijski primer (naloga, projekt, redno delo…) in ga pošljete do petka, 6. septembra 2021, na naslov: martina.rauter@smarki.org

 • 16. september 2021: Delavnica na podlagi poletnih nalog, pregled poletnih nalog in morebitna vprašanja ter odgovori.
 • 13. oktober 2021: Nadaljujemo s poglobljenim vpogledom v korporativno komuniciranje s poudarki, ki so se izkazali kot ključni pri poletnih nalogah. Poglobljeno o družbenih omrežjih. Več o metodi pripovedovanja zgodb. Pomen spremljanja medijev in odziva javnosti.
 • 18. november 2021: Širše od komunikacije, a še kako pomembno. Osebna in družbena odgovornost v povezavi s komunikacijo, poslovno okolje in odnosi ter pomen ustrezne komunikacije, poslovni bonton.
 • 16. december 2021: Zaključek naše zgodbe. Odgovorimo na morebitna odprta vprašanja in dileme. Naredimo »švinglc/plonk« za uspešno vsakdanjo uporabo pridobljenega znanja tudi po koncu našega druženja.

O PREDAVATELJICI:

Izobraževanje bo v celoti izvedla dr. Martina Rauter, univerzitetna diplomirana komunikologinja. Dr. Rauterjeva je bila v 11 let zaposlena na Mestni občini Maribor, zdaj ima svoje podjetje Smarki, Martina Rauter s.p. Več o njej najdete tudi na njenih spletnih straneh www.smarki.org in LinkedIn družbenem omrežju LinkedIn Rauter.

PRIJAVA:

Udeležba je plačljiva. Prijave potekajo preko spletne prijavnice na spletni strani SOS in so obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom.

Prijave za prvi uvodni seminar zbiramo do 12. 5. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš osebni e-naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletne učilnice.

Vabilo za tiskanje

3.6. / Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v lokalnem okolju 4/2

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Skupnost občin Slovenije vabita na seminar

Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju

3. junija 2021, od 9. do 12. ure, on-line

družbena odgovornost je pomemben del delovanja sodobnih občin, saj imajo občine velik vpliv na okolje in skupnost nasploh. Motivi za družbeno udejstvovanje so različni. Akcijska naravnanost je ključna, saj imajo občine s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi dejanski vpliv na dobrobit lokalnega okolja.

Družbeno odgovorne prakse izvajajo občine na različnih področjih: urejanje infrastrukture (ceste, kanalizacija, vodovod idr.), varstvo okolja, lokalna samooskrba, turizem, športna infrastruktura, podpora družbenim dejavnostim, številnim društvom, vaškim domovom, medgeneracijskim centrom.

Sredstva evropske kohezijske politike so ključna razvojna sredstva do katerih lahko dostopajo tudi občine. Na primer Evropski zeleni dogovor vsebuje akcijski načrt za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo in obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja.

Z vključitvijo v seminar boste pridobili dodatne informacije, kako orodja družbene odgovornosti vključiti v strategije in dokumente za učinkovito vodenje trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v lokalni skupnosti, ustrezne kompetence, uporabno gradivo in potrdilo o udeležbi.

Vabilo s programom

Prijavnica

Vljudno vabljeni!

9.6. - 10.6. / 1. kolesarski kongres 4/3

Skupnost občin Slovenije, kot partner pri organizaciji 1. slovenskega kolesarskega kongresa, ki bo potekal 9. in 10. junija 2021 v Dobrovniku vljudno vabi k udeležbi.

Vse informacije o dogodku najdete na spletni strani Prvi slovenski kolesarski kongres.

Glede na vedno več dejavnosti, tako države kot občin, pri razvoju kolesarske infrastrukture, udeležbo priporočamo. Na kongresu bodo obravnavane ključne teme področja kakovosti infrastrukture in storitev, daljinske kolesarske povezave, urbano kolesarjenje, sistemi izposoje koles, kolesarski turizem. Na kongresu bo pogled usmerjen v prihodnost in tudi dobrih praks iz tujine ne bo manjkalo.
Namen kongresa je športno in poslovno povezovanje, da bo Slovenija čim prej povezana s kakovostno kolesarsko infrastrukturo tako za razvoj turizma kot trajnostno mobilnost.

Prijave so možne za en dan, ali oba dneva, občine članice SOS imajo popust pri kotizaciji.

DOGODKI DRUGIH

2.6./ Javna razgrnitev orodja za vrednotenje širših učinkov energetske prenove 5/1

V okviru mednarodnega projekta EERAdata (Obzorje 2020) bo v  sredo, 2. junija 2021 potekal brezplačen spletni seminar.

Namen seminarja je predstavitev orodja za podporo pri odločanju ter orodja za socialno in ekonomsko oceno, ki je pri načrtovanju obnove stavb in zagotavljanju dokazov o vplivu naložb v energetsko učinkovitost namenjeno različnim regionalnim odločevalcev in lokalnim oblastem. Orodje za podporo pri odločanju bo torej na podlagi celovite opredelitve in široke ocene podatkov o stavbah, lokalnim oblastem omogočilo načrtovanje energetske sanacije stavb in prednostno razvrščanje naložb pri energetski učinkovitosti stavb.

 • Na seminarju bo predstavljena trenutna različica orodja za podporo pri odločanju in njena praktična uporabnost.
 • Prikazana bodo tehnična ozadja različnih računalniških modelov, ki se jih uporablja za ocenjevanje lastnosti stavb.
 • Predstavljene pa bodo tudi baze podatkov, ki jih orodje uporablja za odločanje in generiranje različnih možnosti energetske sanacije.

Spletni seminar je brezplačen in javno dostopen!

Spletni seminar bo v celoti izveden v angleškem jeziku.

Več o projektu, programu dogodka in prijavo najdete v vabilu TUKAJ.

15.6. do 17.6./ URBACT festival mest 2021 5/2

Vabljeni na četrti URBACT festival mest – tokrat prvič na spletu! Po dveh letih eksperimentiranja, izmenjave in učenja je več kot 150 mest URBACT pripravljenih deliti svoje izkušnje. Mesta iz 25 držav so se poglobila v 23 dobrih praks, ki so dokazano učinkovite. Združila so moči, da bi razumela, prilagodila in ponovno uporabila pobude v svojem lokalnem okolju. Na dogodku boste lahko:

 • prisluhnili mestnim uradnikom, ki bodo pokazali in pripovedovali o svoji poti,
 • se seznanili z velikimi vprašanji, s katerimi se danes soočajo mesta,
 • se povezali z vrstniki in dobili navdih za novosti.

15. junij 2021, 10.00 – 17. junij 2021, 15.00

Več na: https://urbact.eu/urbact-festival-mest-2021

17.6. do 18.6./ Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela 5/3

ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu

 Če ste

 • uslužbenec ali uslužbenka, ki na občini dela na področju mladine in vas zanima razvoj področja ter potrebujete več znanja in informacij ali
 • politik ali političarka, funkcionar ali funkcionarka na občini ali v občinskem svetu in menite, da so mladi pomemben del vaše skupnosti in bi radi več naredili za njih in z njim,

potem vas vljudno vabimo na usposabljanje o načelih in značilnostih mladinskega dela, ki bo potekalo 17. do 18. junij 2021 v Ljubljani.

Za udeležence je brezplačno, prijavite se do vključno 27. maja 2021 na tej povezavi.

Podrobne informacije o usposabljanju.

Temeljni namen usposabljanja je dvig razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, vsebina pa se bo osredotočila na naslednja vprašanja:

 • O kom govorimo, ko govorimo o mladih? Katere so danes najbomembnejše značilnosti mladine in ali je mladina sploh enoznačna skupina?
 • Kaj je mladinsko delo, njegov namen in katera načela zagotavljajo kakovostne pristope in aktivnosti? In kaj ni mladinsko delo?
 • Kako je mladinsko delo v Sloveniji organizirano? Kateri mehanizmi za podporo mladinskemu delu so na voljo na različnih ravneh?
 • Mladinsko delo na lokalni ravni je del širšega evropskega konteksta, ki skrbi za kakovost. Kateri so pomembni evropski dokumenti in procesi, na katere se lahko pri svojem delu oprete?
 • In nenazadnje, kako lahko kakovostno mladinsko delo prispeva k razvoju lokalne skupnosti? Zakaj torej sploh načrtno razvijati in spodbujati razvoj mladinskega dela v občini?

 

 

8.7./ Napoved posveta »Evropska unija kot skupnost ljudi" 5/4

Ministrstvo za javno upravo v okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 napoveduje posvet Evropska unija kot skupnost ljudi, ki ga boDo na daljavo izvedli v četrtek, 8. julija 2021, med 10. in 15. uro.

Napoved dogodka TUKAJ.

Več informacij o dogodku, vabilo za registracijo in tehnične podrobnosti izvedbe boste pravočasno prejeli z vabilom.

Kotizacije ni.

VLADA RS

77. in 78. redna seja 6/1

 • 77. redna seja Vlade Republike Slovenije

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021.

Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel najkasneje na dan 1. 9. 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 % za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019. Obdobje se z letom 2019 primerja zato, ker v tem letu še ni bilo ukrepov iz naslova epidemije COVID-19, ki bi vplivali dohodek.

Ukrep čakanja na delo podaljšan še za en mesec

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za mesec junij in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predvidene finančne posledice podaljšanja ukrepa delnega povračila nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo za mesec junij 2021 so ocenjene v skupni višini 28 mio evrov (ob predpostavki, da bo v mesecu juniju v ukrep vključenih 40.000 delavcev in da država delodajalcu povrne v povprečju 700 evrov na zaposlenega delavca, ki je na začasnemu čakanju na delo).

 • 78. redna seja Vlade Republike Slovenije

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 se spreminja zaradi ustrezne prilagoditve postopkov pregledov na kraju samem za površine in živali in kontrolni sistem v zvezi z navzkrižno skladnostjo zaradi pandemije COVID-19, ki v državah članicah povzroča težave pri izvajanju pregledov na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske politike. Gre za prilagoditev na Izvedbeno Uredbo Komisije 2021/725/EU, ki dovoljuje odstop od nekaterih členov uredbe Komisije 809/2014/EU zaradi epidemije COVID-19.

Vlada sprejela informacijo o izdelavi ocene škode na kmetijskih pridelkih

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Informacijo o izdelavi predhodne (izračunane) ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic pozebe od 5. do 9. aprila 2021 na prizadetih območjih Slovenije.

V okviru predhodne ocene škode se neposredno ocenjevanje škode pri posameznih oškodovancih ne bo izvedlo. Ocenjena škoda bo služila kot podlaga za izvedbo pomoči najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji.

Vlada razširila seznam projektov v nacionalnem razvojnem programu 2021-2024

Direkcija RS za infrastrukturo je po Zakonu o cestah kot upravljavec državnih cest in državnih kolesarskih povezav pristojna za vzdrževanje in razvoj državnega cestnega omrežja. Za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti na državnem cestnem omrežju je potrebno v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstiti 97 novih projektov.

Hkrati se predlaga tudi sprememba trinajstih projektov, od tega na štirih ureditvah cest skozi naselja, treh rekonstrukcijah cestnih odsekov, dve križiščih, dveh objektih oz. mostovih, na modernizaciji in na projektu s področja upravljanja.

Vlada Republike Slovenije podpira predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja skupine poslank in poslancev

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Danijelom Krivcem, in ga bo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Cilj predloga zakona je uresničitev odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Vlada predlagano dopolnitev zakona podpira, saj predstavlja uresničitev ustavnih odločb. Predlagana sprememba zakona pomeni izenačitev obsega financiranja obveznega dela javno veljavnih programov osnovnošolskega izobraževanja, ki ga izvajajo zasebne šole, z obsegom financiranja obveznega dela javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja, ki ga izvajajo javne šole. Predlog ne spreminja do sedaj veljavnega načina ali obsega financiranja razširjenega dela programa.

Vlada o Dogovoru o odpravi varčevalnih ukrepov

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s predlogom Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 ter za podpis pooblastila ministra za javno upravo Boštjana Koritnika.

Hkrati se je Vlada seznanila z osnutkom Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in osnutki aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, upoštevaje vsebino dogovora iz 1. točke tega sklepa in naložila resorno pristojnim ministrstvom, da anekse iz prejšnje točke tega sklepa dokončno uskladijo z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov

 (Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis Moja dežela - lepa in gostoljubna 2021 7/1

Turistična zveza že 30. leto zapored objavlja tekmovanje MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA. Častni pokrovitelj projekta je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Jubilejna akcija prinaša nekaj vsebinskih novosti znotraj  kategorij, posodobljen je tudi način prijavljanja.

Prijave sprejemajo preko spletne aplikacije na spletni strani www.turisticna-zveza.si do 20. junija 2021.

Za vstop v aplikacijo se najprej registrirajte na povezavi https://turisticna-zveza.si/registracija ali pa s klikom na banner na spletni strani. Navodila za oddajo vlog prilagamo.

Projekt je objavljen na https://turisticna-zveza.si/projekt/moja-dezela-lepa-in-gostoljubna .

Za dodatne informacije so dosegljivi na telefonu 01 434 16 70 ali e-pošta info@turisticna-zveza.si

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva 7/2

MDDSZ je obvestilo, da bo 28. 5. 2021 v Uradnem listu objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva – »REACT EU: investicije v zavode«. Gre za sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 evrov.

Prvi rok za oddajo vlog je 13. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.

Več tukaj:

https://www.gov.si/novice/2021-05-28-93-milijonov-evrov-eu-za-vecjo-kakovost-bivanja-starejsih/

Ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav 7/3

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 5. marca 2021, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021). Poziv z oznako JP-PAR-2021 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/21

 • ROK ZA PRIJAVO 31. 5. 2021 do 23.59

 

 

Drugi izmed štirih pozivov iniciative EUCF bo odprt med 29. marcem in 31. majem 2021 7/4

Po uspešno izvedenem prvem pozivu iniciative EUCF lansko leto ponovno vabimo k sodelovanju vse občine in občinske organizacije, da se prijavijo na njen drugi poziv. Drugi izmed štirih pozivov je odprt od 29. marca do 31. maja 2021. V Centralni in Vzhodni Evropi, kamor se uvršča Slovenija, bo v sklopu prihajajočega drugega poziva akontacija dodeljena 25 uspešnim prijavam.

Iniciativo EUCF (European City Faciliy) je zasnoval konzorcij petih evropskih partnerjev – Energy Cities, adelphi, Climate Alliance, Enviros in FEDARENE. Skupnost občin Slovenije se ji je priključila leta 2020 kot kontaktna točka na državni ravni. EUCF pomaga evropskim občinam in občinskim organom pri izdelavi podrobnega investicijskega koncepta za načrtovani projekt prehoda na trajnostno oskrbo z energijo. Tak investicijski koncept predstavlja ključen korak na poti do zagotovitve financiranja za projekt. Videoposnetek z drugega seminarja je na voljo tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 7/5

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021 7/6

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov (dvoranska kopališča ali kopališča na prostem) ter trajnostne ureditve, vzdrževanja in posodobitve zunanjih športnih površin z namenom doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023.

Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.

Dokumente javnega razpisa in kontakt za več informacij najdete na spletni strani TUKAJ.

 • ROK ZA PRIJAVO = 11. 6. 2021 do 23.59
 • DATUM ODPIRANJA = 15. 6. 2021
 • DOKUMENTI javnega razpisa = TUKAJ.

Za več informacij se lahko obrnete na Majo Skale, maja.skale@gov.si ali 01/400 52 89.

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 7/7

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/8

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

75 % občin se je v 14 konzorcijih prijavilo na razpis za pametna mesta 8/1

Ministrstvo za javno upravo je objavilo novico, da je kar 75 % slovenskih občin kandidiralo na JR Pametna mesta in skupnosti, 100 % predvidenih rešitev naslavlja skrb za okolje! Iz Skupnosti občin Slovenije čestitamo vsem občinam, še posebej vodilnim v konzorcijih za uspešno oddane prijave na prvi tovrstni razpis v Sloveniji.

Na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavitve pametnih mest in skupnosti (JR PMIS) je prispelo 14 vlog v skupni vrednosti 14 milijonov evrov. To presega razpisano vrednost 8 milijonov evrov, pri čemer je sofinanciranje omejeno na 1 milijon evrov na posamezen projekt. Za vzhodno Slovenijo je zaprošenih 8.161.896,44 evrov, za zahodno Slovenijo pa 5.830.859,31 evrov. V projekte je vključenih 159 občin, kar predstavlja 75 % vseh občin Republike Slovenije. To izkazuje precejšen interes za digitalizacijo ter uvajanje pametnih rešitev v veliki večini slovenskih občin.

Konzorciji so morali izbrati glavno temo, ki jo bodo naslavljali s projektom ter povezane teme, ki jih bodo rešitve naslavljale.

Teme, ki jih konzorciji občin največkrat naslavljajo, so skrb za okolje ter mobilnost, logistika in transport. Pri tem izstopa skrb za okolje, saj je prisotna kot glavna tema v štirih vlogah ter kot povezana tema v vseh ostalih vlogah. To dokazuje, da slovenske občine v veliki meri sledijo najnovejšim trendom na ravni Evropske unije. Med pogostejšimi temami so še zdravo in aktivno življenje ter kultura, šport in turizem.

Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja občanov in obiskovalcev. To bomo dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Mesta in skupnosti morajo priti do ustreznih instrumentov in nove ravni inteligence – postati morajo pametna. Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo, je v tem kontekstu izbira brez alternative.

Vir: MJU

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.