V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BRDA, CIRKULANE, KRŠKO, PODLEHNIK, POLJČANE, SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, ŠTORE IN TRBOVLJE.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Problematika v zvezi z odpiranjem šol – prevozi otrok v šolo 1/1

Skupnost občin Slovenije vas želi seznaniti, da je glede na nastalo problematiko z odpiranjem šol in predvsem z organiziranjem brezplačnega prevoza otrok v šolo ob upoštevanju priporočil NIJZ, na pristojne državne organe (Vlada RS, MIZŠ, MJU, NIJZ) posredovala več pozivov po razrešitvi zadeve. Dejstvo je, da če bodo priporočila in navodila NIJZ ostala enaka in bo zahtevana »varna razdalja med potniki«, je pogodbene prevoze nemogoče organizirati.

Zato smo predlagali, da se zrahljajo priporočila NIJZ (npr. zmanjšanje varne razdalje, ali namesto razdalje obveznost nošenja mask), v kolikor NIJZ ne bo zrahljajo svojih priporočil, pa da država prevzame dodatne stroške nastale v zvezi z organiziranjem prevozov otrok pod takšnimi pogoji ali da zadrži izvajanje določb 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – upb, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – upb, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), in sicer v celoti.

O odzivu bomo obvestili občine članice.

5. srečanje županj v Lukovici 1/2

V četrtek, 21. maja je potekalo 5. srečanje kluba županj, ki ga je gostila županja občine Lukovica, Olga Vrankar. Zbrane županje so govorile o aktualnem stanju v občinah in izzivih zaradi epidemije Covid-19 s katerimi se srečujejo občine. Županje so prisluhnile tudi predavanju svetovno znanega avtorja in predavatelja Borisa Veneta na temo” Kriza kot odskočna deska ali darilo”. Ob svetovnem dnevu čebel pa je bila točka dnevnega reda namenjena tudi predstavitvi predstavnika Društva čebelarjev Lukovica o pomenu čebel in apiterapije.

Galerija.

Sestanek v zvezi s celovito sistemsko ureditvijo področja zapuščenih živali 1/3

dne 28. 5. 2020 je na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri MKGP potekal sestanek v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev predpisov na področju zaščite živali z namenom sistemske ureditve področja zapuščenih hišnih živali in v zvezi regulacijo posedovanja določenih vrst prostoživečih živali. Sestanek je sledil številnim opozorilom in zahtevam Skupnosti občin Slovenije v preteklih letih, da je skrajni čas za celovito prenovo sistema oskrbe zapuščenih živali. Veliko je v preteklosti sicer bilo narejenega, pokazale pa so se tudi številne pomanjkljivosti. Še posebej na področju transparentnosti ter stroškovne obremenjenosti.

Sestanka so se s strani asociacij in občin udeležile županja Mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek, Petra Klarič iz Mestne občine Maribor in Jasmina Vidmar iz sekretariata SOS. Predstavnice so izpostavile, da je pri prenovi sistema nujno potrebno izhajati z nekaj teh vidikov, in sicer dobrobiti živali, transparentnosti sistemov in upoštevanje stroškovnih obremenitev občin. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo Uprava oblikovala ožjo in širšo delovno skupino. Naloga prve je, da pripravi izhodišča in predlog zakonskih sprememb, in druge, v kateri bodo vsi deležniki tega področja, da uskladi spremembe, ki jih bo mogoče sprejeti in potrditi v državnem zboru. Dogovorjeno je, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila nabor ključnih točk, ki so pomembne za vidik občin in za katere pričakujemo, da bodo vključene v nove zakonodajne rešitve. Naslednje srečanje bo predvidoma 9. junija 2020.

SKLEP o preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije 1/4

Obveščamo vas, da smo s strani Poveljnika CZ prejeli SKLEP o preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19, št. 166-1/2020-84-DGZR z dne 13.3.2020.S Sklepom se prekliče aktiviranje Državnega načrta in sicer z dnem 30.5.2020 ob 19. uri.

S sklepom, ki se nahaja na tej povezavi, se tako prekličejo Odredbe Poveljnika CZ (aktivacija enot CZ), prav tako pa se organom, ki so izvajali naloge preprečitve širjenja okužb s Koronavirusom v času razglašene epidemije nalaga, da pripravijo poročilo o izvedenih nalogah in ukrepih. Izpostave URSZR v svoja poročila vključijo tudi poročila regijskih štabov CZ, občin ter občinskih štabov CZ.

Pojasnilo MF: Občinam po novem omogočeno aktivno upravljanje sredstev enotnega zakladniškega računa, na voljo tudi posojila daljše ročnosti 1/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v sistemu enotnega zakladniškega računa (EZR), sistemu upravljanja javnih financ v Sloveniji, uvedenih nekaj novosti. Občinam je po novem omogočeno aktivno upravljanje sredstev njihovega zakladniškega računa, vsem, vključenim v EZR na ravni države, pa so med drugim na voljo posojila daljše ročnosti.

Sistem EZR, ki je bil v Sloveniji vzpostavljen leta 2002, omogoča, da se prosta denarna sredstva občin in drugih proračunskih uporabnikov združujejo na enem računu pri centralni banki. Iz tako zbranih denarnih sredstev pa se lahko dodeljuje ugodna posojila subjektom z likvidnostnimi primanjkljaji.

Po novem imajo uporabniki, vključeni v sistem EZR države, možnost:

 • polaganja vlog z različnimi ročnostmi do 3 let (prej le do 1 leta in na odpoklic) in
 • črpanje posojil z različnimi ročnostmi do 3 let in na odpoklic (prej le posojila z ročnostjo do 1 leta).

Pri črpanjih posojil z daljšimi ročnostmi do 3 let gre za namenska posojila za premoščanje financiranja projektov EU. Poenostavljen je tudi postopek pridobitve posojila, saj so z vključitvijo vseh subjektov v enotno upravljanje (#PKP2) to možnost pridobili vsi subjekti, vključeni v sistem EZR države.

Posebnost slovenskega sistema upravljanja je, da je vzpostavljen ločeno na ravni države in ločeno na ravni vsake občine.

Z novo urejenimi pravnimi podlagami sistema EZR lahko občine ohranijo sistem EZR občine in poslujejo tako kot do sedaj ali pa vzpostavijo upravljanje sredstev po vzoru, kot je to urejeno za sistem EZR države. Upravljavec sredstev sistema EZR občine bo lahko:

 • sprejemal vloge občinskih proračunskih uporabnikov za obdobje do 1 leta in jim dajal likvidnostna in kratkoročna posojila do 1 leta ter
 • nalagal denarna sredstva v domače poslovne banke za obdobje do 1 leta.

Občine imajo še vedno tudi možnost, da zaprejo svoj sistem EZR občine in se vključijo v sistem EZR države. Za ukinitev EZR občine in vključitev v sistem EZR države se je odločilo že 25 občin in uspešno koristijo prednosti, ki so jim s tem omogočene. Možnost črpanja posojil iz sistema EZR države je trenutno še posebej ugodna možnost za občinske javne zavode (zdravstvene domove, vrtce, osnovne šole, itd.), ki se srečujejo s težavami premoščanja likvidnosti za izplačila dodatkov na pogoje dela v nevarnih razmerah, povezanih z epidemijo COVID-19.

Obvestilo objavljeno na tej povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-05-27-obcinam-po-novem-omogoceno-aktivno-upravljanje-sredstev-enotnega-zakladniskega-racuna-na-voljo-tudi-posojila-daljse-rocnosti/

Na sledeči povezavi najdete pojasnilo MF: TUKAJ

POJASNILA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) – pojasnila 2/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnila glede Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), namreč spreminjajo se tudi določbe ZIUZEOP, ki se nanašajo na ukrepe v javnem sektorju (9. poglavje z naslovom PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ TER PREMESTITVE V JAVNEM SEKTORJU).

Pojasnilo si lahko preberete TUKAJ.

POVPRAŠEVANJE

Instrumenti zavarovanja 3/1

Na vas se obračamo s prošnjo za posredovanje informacij na zastavljena vprašanja občine članice glede instrumentov zavarovanja:

 • Kakšne instrumente zavarovanja uporabljate občine v primeru obročnega odplačila zapadlih obveznosti ali v primeru odloga roka plačila? Ali se držite Navodila o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine ali morda uporabljate kot instrument zavarovanja izvršnico, menico, …..?
 • Kako imate zgoraj navedeno urejeno z internimi akti ( pravilnik, navodilo,…) in ali nam lahko posredujete scan akta?

Odgovore nam prosimo pošljite do petka, 5.6.2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJA

Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS 4/1

V pregled in morebitne pripombe objavljamo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije.

S predlogom se spreminja tretji odstavek 4. člena Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/11, 18/13, 59/14 in 56/15 – ZV-1E). Ta določa da se v primerih neodplačnega prenosa zemljišč lokalnih skupnosti v last države, katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno za vode, za gradnjo objektov komunalne infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, ki služijo izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, višina nadomestila za služnost na teh zemljiščih se določi v višini pet odstotkov višine nadomestila, določenega po prvem odstavku tega člena.

V skladu s predlagano spremembo bo višina nadomestila za služnost za lokalne skupnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije znašala pet odstotkov višine nadomestila tudi v primeru gradnje objektov javne infrastrukture, ki so namenjeni izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ali odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ki prečkajo vodna in priobalna zemljišča v lasti države, če gradnja brez prečenja vodnega ali priobalnega zemljišča ni mogoča. Znižanje nadomestila bo tako možno v primeru gradnje objektov, ki se na podlagi predpisov o razvrščanju objektov klasificirani (CC-SI) pod 22221 in 22231, in sicer v primerih, ko gradnja teh objektov glede na danosti v prostoru ne bo možna na način izven vodnih in priobalnih zemljišč v lasti države.

Znižano plačilo nadomestila za lokalne skupnosti je predvideno tudi v primeru gradnje podmorskih cevovodov z iztoki padavinskih odpadnih voda, ki so namenjeni izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Obmorske lokalne skupnosti druge možnosti kot izpust padavinskih odpadnih voda v morje nimajo. Gre torej za poseg, ki je nujno vezan na vodni in priobalni prostor morja oz. voda.

Besedilo najdete TUKAJ.

Vaše predloga oz mnenje nam lahko posredujete do četrtka, 11. 6. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov 4/2

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (UVTP) je v medresorsko usklajevanje poslal predlog Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, ki je pripravljen na novo.

– Predlog Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov – besedilo prilagamo TUKAJ.
– Obrazci:

Prosimo, da gradivo pregledate in nam morebitne pripombe pošljete najkasneje do 19. junija 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Nova Leipziška listina – v seznanitev in pregled 4/3

Ministrstvo za okolje in prostor pošilja v seznanitev in pregled zadnji osnutek Nove Leipziške listine, ki predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih strateških načelih in ciljih trajnostnega razvoj mest.

Poudarja predvsem pomen:

 • dostopa do javnih storitev in stanovanj,
 • zelenih mest,
 • nizkoogljičnega načina bivanja,
 • ugodnih razmer za gospodarstvo,
 • digitalizacije ipd.

Priporoča oblikovanje urbanih politik za skupno dobro, uporabo celovitih pristopov v urbanem razvoju, sodelovanje med različnimi deležniki, večnivojsko upravljanje in upoštevanje lokalnih značilnosti pri oblikovanju politik, ukrepov in financiranju.

Dokument postavlja načela delovanja in ključne teme, ki bodo v prihodnje na področjih urbanega razvoja naslovljena skozi različne ukrepe na ravni EU in držav članic. Dokument bo predvidoma sprejet v času nemškega predsedovanja Svetu EU, konec leta 2020.

Osnutek Nove Leipziške listine najdete TUKAJ (v angleščini, original).

V kolikor imate pripombe in predloge za dopolnitev dokumenta, jih po elektronski pošti posredujte do 22. junija 2020, na e-naslov zala.jerman@gov.si ( in v vednost na info@skupnostobcin.si).

DOGODKI SOS

3.6./ REDNA LETNA SEJA SKUPŠČINE SOS 5/1

V sredo, 3. junija 2020, s pričetkom ob 10. uri bo v Športni dvorani Medvode potekala redna letna seja skupščine SOS.

Udeležbo na seji je potrdil tudi minister za javno upravo, g. Boštjan Koritnik.

Občine članice naprošamo za potrditev udeležbe na naslov info@skupnostobcin.si ali na telefonsko številko 02 234 15 00.

4.6. / Webinar: Pogrebna in pokopališka dejavnost 5/2

Na temo pogrebne in pokopališke dejavnosti na Skupnost občin Slovenije prejemamo različna vprašanja občin. Zato smo se odločili tej temi posvetiti več pozornosti in povabili izr. prof. dr. Boštjana Brezovnika in doc. dr. Franja Mlinariča, ki bosta v četrtek, 4. junija 2020 ob 10 uri preko spletnega orodja Zoom, predstavila pravno ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Sloveniji.

Predstavitev bo vključevala:

 • postopke za sprejem pokopališkega reda v občini
 • oceno finančnih posledic pokopališkega reda
 • način oblikovanja cen grobnin
 • določitev načina opravljanja 24-urne dežurne pogrebne službe
 • oceno finančnih posledic  opravljanja 24-urne dežurne pogrebne službe
 • izvedbo postopka podelitve koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini.

Predstavitvi bo sledila razprava, oz. odgovori na vprašanja. Webinar bo trajal predvidoma do 13.00 ure.

Vljudno vabljeni k udeležbi.

Prijave so obvezne s prijavnico spodaj.

11.6. / Webinar za občine: Pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišče 5/3

Na podlagi zelo pozitivnih povratnih informacij udeležencev spletnih seminarjev (webinarjev), smo se na Skupnosti občin Slovenije odločili, da z dobro prakso nadaljujemo.

Na tokratnem webinarju, ki bo potekal v četrtek, 11. junija 2020 ob 10. uri preko spletnega orodja Zoom, bosta izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik in Vesna Mihovilovič, dipl. pravnica, predstavila pravno ureditev obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče z osnutkom odloka o načinu opravljanja javne službe ter postopkom podelitve koncesije.

Prijave na webinar so obvezne, saj vam vabilo v spletno predavalnico pošljemo na vaš e-naslov iz prijavnice. Prijave zbiramo do torka, 9. 6. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vaša vprašanja nam lahko posredujete na prijavnici, saj bi jih želeli predhodno posredovati predavateljema.

DOGODKI DRUGIH

2.6. - 5.6./ 4. webinarji s področja digitalnega marketinga 6/1

Mestna občina Nova Gorica v okviru projekta INNO-WISEs v sodelovanju s strokovnjaki s področja digitalnega marketinga pripravlja 4 webinarje s področja digitalnega marketinga.

 • torek, 2. junij 2020: Delo na daljavo
 • sreda, 3. junij 2020: Novi izzivi digitalnega marketinga
 • četrtek, 4. junij 2020: Začnite s spletno prodajo
 • petek, 5. junij 2020: Pripravljeni na nov začetek v turizmu

Več o webinarjih in prijavnico najdete na povezavi TUKAJ.

3.6. / TRETJA spletna panelna diskusija NALAS 6/2

V sredo, 3. junijia ob 14. uri vas vabimo na ogled 3. spletne panelne diskusije glede obstojnosti upravljanja s trdimi odpadki v sedanjosti in prihodnosti. Prijavljeni udeleženci boste pridobili znanja in izkušnje o infrastrukturi, zagotavljanju storitev, tehnični in kadrovski zmogljivosti, sodelovanju z lokalnimi oblastmi in občani ter načrtovanju prilagajanja na posledice podnebnih sprememb. Diskusija bo potekala v angleškem jeziku. Vabljeni k prijavi in širjenju informacije med zainteresirane posameznike!

Več informacij o prijavi na dogodek najdete TUKAJ.

9.6./ Zeleni ukrepi urbane agende EU 6/3

Video posvet o zelenih ukrepih urbane agende EU bo potekal v torek, 9. junija 2020, od 13:15 do 16:30.

Na posvetu se bodo osredotočili na tri teme povezane z okoljem in razvojem mest:
–        kako z zakonodajo bolje podpreti uporabo na naravi temelječih rešitev,
–        kako bolje podpreti krožno gospodarstvo s predpisi o vodi in
–        kako bolje podpreti krožno gospodarstvo s predpisi o odpadkih.

Namen posveta je preveriti kako lahko ugotovitve in priporočila partnerstev Urbane agende EU na področju okolja bolje podpremo. Želijo tudi okrepiti razumevanje ovir in izzivov na različnih nivojih odločanja o tem, kje se v mestih oziroma na lokalni ravni zatakne pri doseganju okoljskih ciljev. Končni cilj aktivnosti je priprava vsebinskih gradiv in priporočil, ki jih bomo lahko uporabili pri oblikovanju boljših politik in pravne ureditve.

Posvet bo potekal v angleščini.

Več informacij najdete na povezavi TUKAJ.

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  6/4

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

18. redna seja 7/1

Osnovnošolci se postopno vračajo v šole, srednješolci se bodo izobraževali na daljavo

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Z odlokom je določena postopna sprostitev ukrepov v vzgoji in izobraževanju, in sicer tako, da ni več določena prepoved zbiranja ljudi v osnovnih šolah in osnovnih šolah s prilagojenim programom. Izjema sta 1. in 2. junij, ko se začasno prepoveduje tudi zbiranje učencev 6., 7. in 8. razreda osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom. To pomeni, da gredo 1. junija v šole tudi četrtošolci in petošolci, 3. junija pa še vsi ostali.

Srednješolci se v šolo v tem šolskem letu ne bodo več vrnili, razen dijakov zaključnih letnikov, ki opravljajo maturo ali zaključni izpit, ter dijaki od 1. do 3. letnika, ki jim šola organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin. Odlok dopušča še nekaj izjem. Tako prepoved zbiranja ljudi ne velja za posameznike, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem, za udeležence izobraževanja odraslih ter za kandidate za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem  letu 2020/2021 za izvedbo aktivnosti prijavno-vpisnega postopka. Prav tako prepoved ne velja za dijake v dijaških domovih, ki jim je zaradi zdajšnjih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito, študente v dijaških domovih in dijake, ki bodo še udeleženi v izobraževalnem procesu.

Spremembe Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembo odloka se tako odpravi prepoved opravljanja storitev na področju turističnih dejavnosti, in sicer za:

 1. nastanitvene obrate nad 30 sob,
 2. nastanitvene obrate za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
 3. velnes in fitnes centre,
 4. bazene, vodne aktivnosti.

S tem se omogoči vsem turističnim dejavnostim, ki bodo zaradi epidemije še zlasti utrpele škodo, čimprejšnji ponovni zagon.

Ta odlok stopi v veljavo 1. junija 2020.

Vlada potrdila predlog novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Vlada je na seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim se v slovenski pravni red prenaša peta direktiva s tega področja. Z novelo se spreminja Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je bil sprejet leta 2016, zaradi novo nastajajočih trendov in uporabe sodobnih tehnoloških rešitev za namene pranja denarja in financiranja terorizma, pa je bilo tako na ravni EU ter posledično tudi v Republiki Sloveniji potrebno spremeniti zakonodajo.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020. Uredba se spreminja zaradi:

 • določitve novega roka za spremembo zbirne vloge, posledično se podaljšajo tudi določeni roki za oddajo prilog zbirne vloge in roki za oddajo posameznih zahtevkov;
 • ustrezno se prilagodijo postopki pregledov na kraju samem in kontrolni sistem v zvezi z navzkrižno skladnostjo.
 • Za namene financiranja, upravljanja in spremljanja ukrepov kmetijske politike je v predlogu uredbe opredeljeno, da se aktivnosti in ukrepi za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 šteje za višjo silo oziroma izjemno okoliščino v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije 1306/2013/EU.
 • Za zmanjšanje administrativnih bremen za AKTRP je nadalje določeno, da v primeru, ko odobri izjemno okoliščino, ni treba izdati odločbe.
 • Primeri izjemnih okoliščin se upoštevajo tudi pri izpolnjevanju zahtev navzkrižne skladnosti.
 • V spremembi uredbe je določen tudi poenostavljeni postopek v zvezi s prenosom kmetijskega gospodarstva zaradi zmanjšanja upravnih bremen tako za upravičence kot za AKTRP.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Spremembe in dopolnitve uredbe so potrebne zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil

Vlada je izdala Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil.

Spremembe in dopolnitve uredbe so potrebne zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19. Uredba o shemah neposrednih plačil se spreminja in dopolnjuje zaradi: popravka sklicev na spremembe predpisov EU, ki urejajo sheme za neposredna plačila; določitve, kdaj se uporabi izjemna okoliščina zaradi epidemije COVID-19 pri ukrepu podpora za mleko v GO in podpora za rejo govedi ter pri podpori za zelenjadnice.

Seznanitev z informacijo glede priprave in izvedbe študije OECD o ravnanju s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi

Vlada se je seznanila z Informacijo o pripravi in izvedbi študije OECD o ravnanju s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi.

OECD bo za Slovenijo pripravil študijo o ravnanju s starejšimi zaposlenimi in talenti  v javni upravi. V študiji bodo predstavljeni trendi in primeri najboljših praks ter priporočila za učinkovito ravnanje s starejšimi zaposlenimi in talenti v javnih upravah držav članic EU s poudarkom na oblikovanju modela za Slovenijo.

Študija se bo med drugim, tudi z uporabo inovativnih metod, osredotočila na iskanje rešitev in pristopov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi, kako kar najbolje izkoristiti njihove izkušnje in znanje, oblikovati pogoje za postopno prehajanje iz aktivne v neaktivno življenjsko dobo ter zagotoviti učinkovite načine za prenos znanja na mlajše generacije.

Študija bo prav tako predstavljala podlago za razvoj strategije ravnanja s talenti, za zagotavljanje kontinuitete znanja in vnos novih znanj in veščin v javno upravo.

Izvedba študije sodi med nujne naloge Ministrstva za javno upravo, saj je ključna za uspešno izvedbo programa predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU 2021.

Mnenje o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema v okviru izvajanja Evropske kohezijske politike

Vlada se je na seji seznanila z Mnenjem o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (UNP) na podlagi izvedenega preverjanja in ocenjevanja meni, da organ upravljanja in organ za potrjevanje izpolnjujeta merila za imenovanje ob akreditaciji sistema.

UNP je dolžan spremljati, ali organi, ki so vključeni v sistem izvajanja kohezijske politike, v celotnem finančnem obdobju 2014-2020 izpolnjujejo zagotovila (merila), ki so jih morali izpolnjevati ob akreditaciji sistema. UNP z mnenjem glede tega enkrat letno seznani vlado.

UNP na podlagi izvedenega preverjanja in ocenjevanja meni, da organ upravljanja (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s posredniškimi in izvajalskimi organi) ter organ za potrjevanje (Sektor za upravljanje s sredstvi EU/CA na Ministrstvu za finance), izpolnjujeta merila za imenovanje ob akreditaciji sistema, ki se med drugim nanašajo na notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzorne dejavnosti.

(Vir: Vlada RS,  ur)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 8/1

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši in sicer:

 • 14. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 16. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči
 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 8/2

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 8/3

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

Majska številka Kohezijskega e-kotička 9/1

Pred vami je majska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.  Še vedno sta tudi na voljo obe spodnji anketi, da jih izpolnite, v kolikor jih še niste:

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.