V PRETEKLIH TEDNIH SO PRAZNOVALE OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BISTRICA OB SOTLI, CERKVENJAK, GORNJI GRAD, GROSUPLJE, KIDRIČEVO, MISLINJA, MUTA, NAKLO, PREBOLD,

PREVALJE, RAZKRIŽJE, SLOVENSKE KONJICE, ŠKOFJA LOKA, ŠMARJE PRI JELŠAH, TIŠINA, VITANJE, ŽELEZNIKI IN ŽIRI.

V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE DIVAČA, DRAVOGRAD, HRASTNIK, KUZMA, MEDVODE in ŠKOCJAN.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Srečanje predsednikov SOS, ZMOS in ZOS na temo bodoče koalicijske pogodbe in združevanja organizacij 1/1

Predsedniki Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije so se sestali 28.6.2018, kjer so izpostavili, da je nujna vključitev vsebin lokalne samouprave v koalicijsko pogodbo ter preverili interese in možnosti za sodelovanje oziroma združitev reprezentativnih asociacij občin.

Predsedniki predlagajo strankam, da kot prednostno nalogo v koalicijsko pogodbo zapišejo potrebo po konsolidaciji financiranja občin in zagotovitvi financiranja skladno z Zakonom o financiranju občin, saj izčrpavanje in finančna podhranjenost občin za več kot 100 milijonov evrov na letni ravni povzroča resno škodo tako na infrastrukturi kot pri izkoriščanju razvojnih priložnosti večine lokalnih območij. Izpostavili so, da decentralizacija lahko zelo okrepi izkoristek razvojnih potencialov, hkrati pa zaradi stabilnosti delovanja ter ustavnopravnega ustroja države pozivajo parlamentarne stranke, da v tem mandatu vendarle vložijo ustrezen napor za oblikovanje pokrajin.

Ker je Slovenija v obdobju aktivnih priprav na novo finančno perspektivo predsedniki asociacij občin pričakujejo, da bodo nastavki operativnih programov upoštevali vidike in nujne potrebe, izhajajoče iz »terena«. V kohezijskih kot v drugih politikah predlagajo, da se vključijo instrumenti za skladen regionalni razvoj, saj se razvojne razlike v Sloveniji povečujejo.

Predsedniki združenj so bodočo koalicijo pozvali k vzpostavitvi ministrstva ali pa vsaj službe za lokalno samoupravo z ministrom/ministrico brez listnice, saj bo le tako ustrezno poskrbljeno za razvoj lokalne samouprave, skladen regionalni razvoj in sodelovanje med regijami, občinami in vlado.

Pri temi združevanja reprezentativnih predstavniških organizacij občin so predsedniki izrazili stališče, da obstaja interes za nadaljnje pogovore. Predsedniki so se dogovorili za oblikovanje skupne delovne skupine predstavnikov vseh treh združenj. Dogovorjeno je bilo tudi, da vsako združenje pripravi svoj vidik prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sedanjega stanja, ko delujejo tri reprezentativna združenja, kakor tudi morebitnega oblikovanja enotnega združenja. Delovna skupina se bo sestala jeseni ter pripravila analizo stališč združenj in na tej osnovi poskusila oblikovati predlog sodelovanja oz. združitve, kar bo predmet pogovorov in odločanja na organih združenj.

Poziv Vladi RS k ureditvi razmer na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč 1/2

V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije je 20. junija potekal sestanek med Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije, Združenjem mestnih občin Slovenije in Zbornico komunalnega gospodarstva glede ureditve razmer na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih sveč. S strani SOS se je sestanka udeležil Leo Kremžar, pooblaščenec predsedstva za komunalne zadeve.

Vsi prisotni so potrdili, da v Sloveniji sistema deljene odgovornosti proizvajalcev za odstranitev odpadnih nagrobnih sveč in odpadne komunalne embalaže ne delujeta, že tako alarmantna situacija pa se je v luči nedavnih dogodkov le še zaostrila. Upravno sodišče je namreč v začetku letošnjega leta pritrdilo družbi za ravnanje z odpadno embalažo Interseroh d.o.o. in odločilo, da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo dolžne prevzemati in ravnati s toliko odpadne embalaže, kot so je na trg dali njihovi zavezanci, torej podjetja, ki dajo na trg letno več kot 15 ton odpadne embalaže. Na podlagi te odločitve sodišča so se vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo odločile, da bodo postopale enako, torej skladno z navedeno sodbo Upravnega sodišča. To pa pomeni, da bodo od izvajalcev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov prevzemale komunalno odpadno embalažo le v količinah, ki so jih njihovi zavezanci dali na trg. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) so že obvestile posamezna komunalna podjetja, da bodo omejevale prevzem komunalne odpadne embalaže oziroma jo v celoti prenehale prevzemati. Posledice tega so že vidne, saj je neredno prevzemanje komunalne odpadne embalaže od komunalnih podjetij privedlo do tega, da količine na zbirnih centrih drastično naraščajo in že ogrožajo redno delo komunalnih podjetij. Več kot zaskrbljujoč je podatek, da je trenutno na dvoriščih komunalnih podjetij že preko 8.000 ton komunalne odpadne embalaže, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso prevzele, in preko 1.300 ton odpadnih nagrobnih sveč, ki jih še vedno niso prevzeli nosilci skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami. Količine pa vsak teden naraščajo za še dodatnih 1000 ton.

Komunalna podjetja se sedaj srečujejo z izjemno prostorsko stisko in zaskrbljenostjo zaradi neobvladljivih razmer. Zaradi kupov neodpeljane odpadne embalaže, ki jo mnoge komunale skladiščijo kar poleg svojih upravnih stavb, se podjetja soočajo s sanitarno-higienskimi težavami in dodatnimi stroški.

Zato smo SOS, ZOS, ZMOS in ZKG na Vlado RS, okoljsko in zdravstveno ministrstvo naslovili poziv k ureditvi razmer na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Od pristojnih smo zahtevali:

– da Vlada RS z interventnimi ukrepi nemudoma zagotovi odstranitev nakopičene odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja odpadkov in nadaljnje tekoče prevzemanje teh odpadkov;

– da prepreči morebitno kaznovanje komunalnih podjetij zaradi nepravilnega (nelegalnega) skladiščenja s strani DROE neprevzete komunalne odpadne embalaže (kot se je dogajalo lansko leto);

– da naloži Ministrstvu za okolje in prostor vzpostavitev delovanja sistema deljene odgovornosti za odstranjevanje ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč ter redni odvoz teh odpadkov od komunalnih podjetij;

– da uredi zakonodajo na področju odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč tako, da bo sistem operativen in vzdržen za vse deležnike v procesu odstranjevanja teh odpadkov ter okoljsko sprejemljiv.

Zahtevali smo tudi urgentni sklic sestanka, na katerem bi se s pristojnimi o pereči problematiki tudi osebno pogovorili. Zaradi nujnosti zadeve smo tudi na medije naslovili izjavo za javnost, v kateri perečo problematiko tudi izpostavljamo.

Sestanek MGRT, AJPES, SOS – eTurizem 1/3

Kot realizacija dogovora s sestanka, ki je bil 18.5., so se ob zbranih pisnih predlogih za izboljšave sistema eTurizem v ožji zasedbi sestali MGRT, AJPES in SOS. Ob podrobnem pregledu vseh predlogov, ki so prispeli iz različnih občin in njihovih izvajalcev, ki jim nudijo podporo pri procesih povezanih predvsem s turistično takso, je bilo ugotovljeno, da je AJPES določene predloge že upošteval, nekatere proučuje, medtem ko za določene nima pravnih podlag. MGRT in SOS so pozdravili rešitve, vendar izrazili pričakovanje, da se o posodobitvah sproti obvešča.

Dogovorjeno je bilo, da bo AJPES v prihodnjem tednu pripravil kratek povzetek vseh predlogov občin in k vsakemu dodal komentarje, da bo jasno, kaj je že narejeno, kaj še proučujejo in kaj ni možno narediti – z navedbo vzroka (ali ni zakonske podlage ali gre za tehnično prezahtevno nalogo, ki zahteva dodatne resurse, ali gre za poseganje na prosti trg in podobno).

Turizem 4.0 – Slovenija pred novo priložnostjo 1/4

Turizem smo ljudje. Slogan, ki je nekaj desetletij nazaj pustil pečat slovenski kolektivni zavesti, je danes v povezavi z razvojem najnovejših tehnologij kot so internet stvari, obdelava velikih zbirk podatkov, tehnologijo blockchain, umetno inteligenco ter navidezno ali obogateno resničnostjo ponovno aktualen. Na Bledu so se v okviru mednarodne 31. eKonference zbrali predstavniki raziskovalnega in poslovnega sveta ter predstavniki države in lokalnih skupnosti in si zastavili izziv: kako lahko Slovenija prevzame vodilno vlogo v razvoju turizma 4.0? Več o tem…

 

Sestanek z Združenjem nadzornikov Slovenije glede sodelovanja glede dviga kulture korporativnega upravljanja v javnih podjetjih 1/6

V torek, 19. junija, je v prostorih Združenja nadzornikov Slovenije potekal uvodni sestanek glede možnosti za vzpostavitev sodelovanja med organizacijama z namenom dviga kulture korporativnega upravljanja v javnih podjetjih. Združenje nadzornikov Slovenije je namreč skupaj z drugimi deležniki z razvojem raziskav in dobre prakse korporativnega upravljanja pomembno vplivalo na dvig standardov upravljanja in delovanja nadzornih svetov državnih in drugih nejavnih družbah, med njihovimi člani pa je tudi vrsta tistih, ki prihajajo iz javnih podjetij v občinski lasti. Ker menimo, da lahko skupaj lažje promoviramo standarde in dobre prakse korporativnega upravljanja, smo se v Skupnosti občin Slovenije z njimi povezali. Tako smo v prihodnosti načrtovali izvedbo anketnega vprašalnika o izzivih upravljanja in delovanja nadzornih svetov v javnih podjetjih v občinski lasti, na podlagi analize stanje o praksi na tem področju bi pristopili k razvoju in oblikovanju smernic dobre prakse ter poskrbeli za redna izobraževanja o korporativnem upravljanju in vlogi nadzornih svetov podjetij v občinski lasti za lokalne skupnosti.

Sestanek projektnih partnerjev projekta CirCE z ogledom dobrih praks v provinci Gelderland na Nizozemskem 1/7

Na Nizozemskem je 14. in 15. junija potekal sestanek partnerjev v projektu CirCE, ki je posvečen širitvi krožnega gospodarstva v Evropi. Partnerji in deležniki v projektu so razpravljali o napredku in do sedaj prepoznanih priložnostih in ovirah za razvoj krožnega gospodarstva v sodelujočih regijah, posvetili pa so se predvsem razvoju skupne metodologije, določitvi indikatorjev krožnosti in prioretizaciji priložnosti, na poti do implementacije konkretnih pobud. Takšen analitični pristop z vrednotenjem priložnosti bo nudil trdno osnovo za kasnejšo izdelavo akcijskega načrta, ki bo vseboval tako priporočila za spremembo operativnega programa državi kakor tudi priporočila za oblikovanje lokalnih politik v smeri krožnega gospodarstva za občine. Partnerji in deležniki projekta CirCE so bili deležni tudi številnih predstavitev dobrih praks na področju krožnih inovacij v sektorju tekstil in grajeno okolje. Več o tem tukaj… 

Delovno srečanje deležnikov CircE 1/8

Deležniki projekta CircE so se 28. junija 2018 sestali v Ljubljani. Zaradi dopustov je bilo prisotnih majhno število deležnikov, vendar so ti lahko učinkovito izpolnili naloge, ki so bile predvidene za sestanek. V projektu so bile doslej prepoznane različne priložnosti za učinkovitejši prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo in te prepoznane priložnosti bo potrebno razvrstiti po prioritetah. V izogib samo subjektivni ali objektivni presoji, se je mednarodni projektni konzorcij odločil za skupno metodologijo, ki zajema obe. Za matematično-računski del so deležniki pripravili podrobne uteži na podlagi hirerarhičnega drevesa.  To pomeni, da so v razpravi ocenili pomembnost posameznih kriterijev, npr. ali je pomembnejši učinek na gospodarstvo ali je bolj pomemben učinek na okolje, ali na družbo ipd. Kadar so ocenili, da je eden izmed kriterijev pomembnejši od drugega, so to tudi ovrednotili s številkami od 1 do 9, pri čemer enka pomeni, da sta enako pomembna, devetka pa, da je določeni izjemno pomembnejši. Morda se sliši zapleteno, vendar je bila razprava izredno zanimiva. Ugotovitve in pridobljene vrednosti uteži nam bodo v oporo pri določitvi prioritetnih priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnilo ministrstva – upravljanje pokopališč 2/1

Na SOS smo prejeli v vednost odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Mestni občini Ljubljana, ki je nanje naslovila vprašanje, ali sme občina določiti upravljavca pokopališča tudi za tista pokopališča, ki niso v njeni lasti in za njih nima razpolagalne pravice.

Določbo zakona v zvezi s tem interpretira ministrstvo tako, da mora občina čimprej, najkasneje pa v desetih letih poskrbeti za to, da sama postane lastnik pokopališča ali pridobi razpolagalno pravico. Dokler tega ne uredi zakon omogoča, da uporablja občina določila ZGJS, kot doslej.

Pojasnilo v celoti je objavljeno tukaj.

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov. Pravilnik podrobneje določa bistveno zahtevo, s katero se zagotavljata univerzalna graditev in uporaba objektov, in vključuje graditev in uporabo objektov, dostopnih vsem ljudem, in graditev prilagodljivih objektov.

Uporablja se pri projektiranju, gradnji, uporabi in vzdrževanju objektov, razen če so posamezne zahteve glede univerzalne gradnje in uporabe objektov ter graditve prilagodljivih objektov za posebne vrste objektov s posebnimi predpisi urejene drugače. S pravilnikom se uzakonja obvezna uporaba treh standardov in določajo minimalne zahteve, glede na posamezne vrste objektov.

Objavljen pravilnik.

Osnutek Odloka o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja   2/4

Iz Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli obvestilo, da je bil na portalu e-demokracija objavljen osnutek Odloka o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja (EVA 2018-2550-0082).

Ker so ob njegovi pripravi na ministrstvu ugotovili, da ima lahko administrativne posledice za delovanje občin, vabijo, k preučitvi osnutka in posredovanju morebitnih pripomb.

Tukaj si je mogoče merilne postaje, za katere se predlaga, da bi bile določene kot referenčne merilne postaje, ogledati v geografskem informacijskem sistemu Atlas okolja.

Odlok lahko ima administrativne posledice za delovanje občin, zato vas vabimo, da osnutek preučite in nam sporočite vse vaše morebitne pripombe na info@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.7.2018.

 

Osnutek spremembe Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov 2/5

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Uredbe o spremembi Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Spremembe, ki jih osnutek sprememb uredbe prinaša se nanašajo na določilo v katerem letnem obdobju se sortirna analiza odpadkov izvaja. V prilogi 3 se v točki 11.4. spremeni besedilo, ki določa kapaciteto za predhodno skladiščenje ločeno zbrane odpadne embalaže v zbirnem centru. Spremenjeno besedilo določa, da mora upravljavec centra zagotoviti tako velik skladiščni prostor, da zadošča za vsaj 7 dnevno predhodno skladiščenje teh odpadkov. Prav tako se spreminja priloga 4. V novi prilogi se spremeni sistem vzorčenja odpadkov za sortirno analizo. Sistem vzorčenja se poenostavlja na način, ki v občinah pod 5000 prebivalci dopušča le eno vzorčenje v koledarskem letu. Čas vzorčenja se izbere tako, da se v dveh zaporednih koledarskih letih izmenjuje odvzem v zimskem in letnem obdobju.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog spremembe uredbe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.7.2018.

Uredba o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka 2/7

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo predlog predpisa s področja opremljanja stavbnih zemljišč po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2) – Uredbo o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka.

Z uredbo se nadomeščata do zdaj veljavna Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka. Nova uredba določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave programa opremljanja stavbnih zemljišč, vsebino, obliko in način priprave odloka za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter določa način izračuna in odmero komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo.

Prilagamo besedilo Uredbe TUKAJ in prilogo TUKAJ.

Predloge in pripombe na Uredbo nam lahko posredujete na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do petka, 20.7.2018.

Osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka 2/8

Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, ki ga na podlagi 219. člena Zakona o urejanju prostora sprejme minister pristojen za prostor.

Vljudno vas prosimo, da posredovani predlog pregledate in morebitne pripombe, predloge in mnenja posredujete najpozneje do četrtka, 2. 8. 2018, na naslov info@skupnostobcin.si.

Sprememba Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin 2/9

S strani Ministrstva za finance je bila Skupnost občin Slovenije obveščena o nameravanem pristopu k spremembi Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin oz. k pripravi predloga nove uredbe.

Dopis ministrstva najdete TUKAJ.

Glede na navedeno, ministrstvo naproša, da na podlagi dosedanjih izkušenj pri razpolaganju s finančnim premoženjem občin na podlagi ZJF in uredbe, opozorite na težave pri uporabi uredbe, na določbe veljavne uredbe, ki bi jih bilo potrebno spremeniti, oziroma podate predloge za prenovo ureditev tega področja, z vidika občin. (Ker novele ZJF ni pričakovati, bo uredba morala biti skladna z ZJF oz. bo morala urejati vsebino določeno v 80.h členu ZJF).

Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 16. 8. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA OBČIN

Odločba o odmeri komunalnega prispevka v skladu z ZUreP-2 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja, ki se nanaša na prakse ostalih občin glede odločb o odmeri komunalnega prispevka, zato vas vljudno naprošamo za informacije.

Občino zanima ali ima katera izmed občin že izdelano odločbo o odmeri komunalnega prispevka v skladu z novo zakonodajo (ZUreP-2)?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte do ponedeljka, 2.7.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Prenormiranost in omejena preglednost ureditve zaračunavanja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih voda 3/2

Varuhinja človekovih pravic je na Skupnost občin Slovenije naslovila dopis v katerem obravnava problematiko prenormiranosti in omejene preglednosti ureditve zaračunavanja oskrbe s pitno vodo ter odvajanja odpadnih voda. Za preprečitev nejasnosti v zvezi s to problematiko in zaradi varstva uporabnikov javnih dobrin določa 14. člen Zakona o gospodarskih javnih službah, da Republika Slovenija in občine ustanovijo telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin, sestavljena iz njihovih predstavnikov, pri čemer se telesa ustanovijo za posamezno ali za več gospodarskih javnih služb. Ta naj bi zastopala, usklajevala in oblikovala skupne interese in predloge glede izvajanja javnih služb, njihovega razvoja in financiranja. Njihova glavna vloga je, da zastopajo interes uporabnikov v razmerju do izvajalcev javnih služb in opozarjanje na pomanjkljivosti ter predlaga rešitve. Dopis Varuhinje človekovih pravic najdete tukaj

Varuhinja človekovih pravic je na SOS naslovila zahtevo po 6. členu ZVarCP za podajo stališča glede izpostavljene problematike. Zanima jo predvsem:

– v kolikšni meri občine skrbijo za ustrezno informiranost uporabnikov

– ali ste občine opazile izpostavljeno problematiko

– koko občine zagotavljate uresničevanje zaveze iz 14. člena ZGJS

– ali je vaša občina ustanovila takšno telo

– okvirno orišite delovanje tega telesa.

Vljudno vas prosimo, da vaše odgovore posredujete najkasneje do 27.7.2018 na Skupnost občin Slovenije, na naslov info@skupnostobcin.si, ki bo odgovore zbrala in jih v enotnem dokumentu posredovala Varuhinji.

DOGODKI DRUGIH

Očistimo Slovenijo 2018 4/1

15. septembra 2018 bo tretjič (in zadnjič) v zgodovini Slovenije organizirana nacionalna prostovoljska čistilna akcija Očistimo Slovenijo 2018. “Še zadnjič” je zaveza in spodbuda, da čistilne akcije prenehajo simbolizirati poglavitno in edino okoljevarstveno aktivnost Slovenk in Slovencev. Akcija Očistimo Slovenijo 2018 bo letos tako predvsem svež in čist začetek za vedno čisto Slovenijo, ki jo bomo dosegli z zmanjševanjem, ločenim zbiranjem in ponovno uporabo odpadkov.

Prostovoljci bodo do konca poletja po Sloveniji iskali in preverjali lokacije divjih odlagališč v digitalnem registru, ki so ga ustvarili tekom prvega projekta Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Tretjo soboto v septembru pa bo potekala čistilna akcija, v kateri bodo iz identificiranih divjih odlagališč odstranili zbrane odpadke. Čistilo se bo tudi vsa druga območja – sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in vrtcev ter tudi vode, nabrežnine in obale. K projektu so povabljeni vsi posamezniki in vse slovenske občine, tudi tiste, ki so čistilne akcije organizirale že spomladi. Ideja je, da v občinah, kjer ni potrebe po čistilni akciji, skupnost kljub temu na ta dan naredi kaj za obče dobro – se na primer loti urejanja zelenic in športnih igrišč, učnih poti, pleskanja otroških igral, popravljanja klopi v parku itd.

Namen letošnje akcije ni le čiščenje, veliko večji pomen bo na ozaveščanju o boljšem ločenem zbiranju odpadkov ter nenazadnje tudi o preprečevanju nastajanja odpadkov. Ni dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat čisti, pomembnejše je, da s skupnimi močmi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo več, hkrati pa, da čim več ljudi začne razmišljati o Zero Waste alternativah. S tem bomo na dolgi rok poskrbeli, da bo nastalo vedno manj odpadkov in čistilne akcije kot take sploh ne bodo več potrebne.

Tako kot v zadnji akciji leta 2012 je projekt tudi tokrat organiziran v sklopu globalne pobude Očistimo Svet 2018 (World Cleanup Day 2018). Slovenski prostovoljci bodo tudi tokrat del večmilijonske množice, ki bodo čistili svojo državo. Cilj globalnega projekta je združiti 5 % prebivalstva iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah potekala prav na isti dan.

Občine članice vabimo, da se akciji pridružite, saj verjamemo, da je le s skupnimi močmi mogoče doseči dolgoročen pozitiven učinek na okolje, družbo in gospodarstvo.

 TUKAJ najdete povezavo do možnih okoljevarstvenih aktivnosti, ki bi jih lahko izvedli v vaši občini in tako izkoristili motivacijo občanov za skupno dobro. Tisti, ki ste že potrdili sodelovanje, preverite tabelo, ki so jo pripravili Ekologi brez meja – če imate še kakšen dodaten predlog za aktivnosti, jim ga lahko sporočite.

Ekologom brez meja prosimo sporočite:

  • predlog lokalno prepoznavne osebe, ki bi lahko promovirala akcijo v vaši občini kot lokalni ambasador,
  • ime kontaktne osebe z občine, na katero se lahko obrne občinski koordinator prostovoljec, ki bo povezoval in organiziral akcijo v občini.

Za več informacij in dodatna vprašanja se lahko oglasite tudi na lokalno@ocistimo.si.

VLADA RS

Seje Vlade RS 5/1

182. redna seja Vlade RS

Spremenjena Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Vlada je na seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter jo objavi v Uradnem listu RS.

Sprememba uredbe je posledica sprememb indeksov življenjskih stroškov.

Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja

Vlada je izdala Uredbo o podatkih v evidenci vrednotenja.

Uredba je nova evidenca, predvidena z  Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), in je namenjena izvajanju množičnega vrednotenja nepremičnin, saj mu zagotavlja ustreznejšo tehnično in informacijsko podporo, zagotavlja sledljivosti sprememb tako podatkov kot tudi posplošenih vrednosti nepremičnin ter nudi podporo uvajanju novega postopka, predvidenega z  ZMVN-1. Po novem se bo torej pripis posplošenih vrednosti nepremičnin na podlagi modelov vrednotenja, ki jih v skladu z ZMVN-1 z uredbo določi vlada, izkazoval v evidenci vrednotenja in ne več v registru nepremičnin.

V evidenco vrednotenja se iz večnamenskih uradnih evidenc, zlasti iz nepremičninskih evidenc, ki se vodijo na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin, prevzemajo že zbrani podatki o nepremičninah, za katere modeli vrednotenja določijo, da vplivajo na posplošeno vrednost nepremičnin.

Uredba o dejanskih rabah zemljišč

Vlada je izdala Uredbo o dejanskih rabah zemljišč, katere podlaga za sprejem je novela Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A).

ZEN-A določa osnovne vrste dejanskih rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru: kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, neplodna zemljišča in pozidana zemljišča. Podatki o dejanskih rabah zemljišč se prevzemajo iz posameznih evidenc podrobnejših dejanskih rab, ki se vodijo na podlagi zakonov (t.i. »matične evidence dejanske rabe zemljišč«). Geodetska uprava RS evidentira dejansko rabo zemljišč v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč,  z grafičnim presekom pa  izračuna delež dejanskih rab zemljišč na parcelo.

252. dopisna seja Vlade RS

Določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018

Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe (IJS) za leto 2018. Družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) mora prevzeti odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, od IJS brezplačno, ne glede na morebitne stroške, ki nastanejo pri nadaljnji predelavi ali odstranjevanju prevzete odpadne embalaže. Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več DROE, mora DROE od vsakega IJS zagotoviti prevzem odpadne embalaže v teh deležih. Uredba tudi določa, da mora IJS omogočiti DROE, da redno prevzema odpadno embalažo v zbirnem centru in centru za ravnanje s komunalnimi odpadki. Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več DROE, mora IJS zagotoviti vsaki od njih prevzem odpadne embalaže v teh deležih.

Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških ob hitrem taljenju snega, obilnem deževju in močnem vetru v Republiki Sloveniji med 9. in 18. decembrom 2017

Vlada je na dopisni seji sprejela Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških ob hitrem taljenju snega, obilnem deževju in močnem vetru v Republiki Sloveniji med 9. in 18. decembrom 2017

Poročilo o posledicah hitrega taljenja snega, obilnega dežja in neurij z močnim vetrom, ki so med 9. in 18. decembrom 2017 prizadeli Gorenjsko, Koroško, Ljubljansko, Notranjsko, Obalno, Podravsko, Posavsko, Dolenjsko, Severnoprimorsko, Vzhodnoštajersko, Zahodnoštajersko in Zasavsko regijo, obsega splošne vremenske razmere in izdana opozorila v navedenem obdobju, opis posledic, pregled klicev na številko za klic v sili 112, odziv pristojnih organov in reševalnih služb, mednarodne aktivnosti, obveščanje javnosti, intervencijske stroške in ocenjevanje nastale škode.

Skupaj intervencijski stroški znašajo 6.468.207,54 evra.

RS podpira predlog spremembe direktive o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture

Vlada je na seji sprejela stališče, da RS podpira spremembe direktive o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture.

Glavni cilji spremembe direktive se nanašajo na izboljšanje spremljanja ugotovitev v postopku varnega upravljanja cestne infrastrukture ter spodbujanje usklajevanja in izmenjave znanja med državami članicami o teh postopkih, zaščita ranljivih udeležencev v primeru, izboljšanje uporabe novih tehnologih ter prizadevanje za visoko raven varnosti v cestnem prometu. S spremembami se delovno področje direktive širi na državne ceste, kar pomeni, da se bodo enotno pregledovale tudi državne ceste, ki jih upravlja Direkcija RS za infrastrukturo. Natančneje se določa tudi izvajanje direktive v predorih, kar je bilo do sedaj nedefinirano.

Vlada sprejela pojasnila v zvezi z zaključki posveta »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri«, sprejetimi na 7. seji Državnega sveta RS

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela pojasnila v zvezi z zaključki posveta »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri«, sprejetimi na 7. seji Državnega sveta RS 16. 5. 2018.

Podana pojasnila Vlade RS v zvezi s posameznimi zaključki:

K 1. in 2. zaključku, ki govorita o nujnosti spodbujanja in krepitve programa CLLD, Vlada RS pojasnjuje, da je bilo izvedenih že veliko aktivnosti za napredek pri izvajanju ukrepa, kot so  večkratna sprememba Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD) z namenom skrajšanja in poenostavitve postopkov ter zmanjšanem administrativnih bremen.

K 3. zaključku, ki se nanaša na skrajšanje rokov za pregled operacij in potrditev projektov, Vlada RS pojasnjuje, da je bila s tem namenom spremenjena Uredba CLLD, ki vključuje poenostavitve obračunavanja stroškov, ki bodo zmanjšale administrativno obremenitev upravičencev in organov pristojnih za obravnavo vlog in zahtevkov.

K 4. zaključku, da je s prednostno obravnavo zahtevkov potrebno LAS omogočiti normalno delovanje, Vlada RS pojasnjuje, da MGRT tekoče pregleduje in izplačuje zahtevke, na ARSKTRP pa se je povečala ekipa za obravnavo zahtevkov za izplačilo. Enako pojasnilo podaja tudi k 9. zaključku, ki pravi, da se vse LAS v Sloveniji soočajo s problemom financiranja lastnega delovanja, ker nimajo sredstev, da bi premostile čas do izplačila zahtevkov. Vlada RS podobno pojasnjuje tudi k 6. zaključku.

K 5. zaključku, da je vodilne partnerje LAS je treba seznaniti z internimi navodili, ki so podlaga za pregledovanje in potrjevanje operacij in zahtevkov podukrepov ter pripraviti navodila, ki bodo nedvoumno zagotavljala pravilno pripravo vlog in zahtevkov, Vlada RS pojasnjuje, da so navodila o upravičenih stroških objavljena javno, da se redno izvajajo spletni seminarji, prav tako pa ARSKTRP vsem LAS pošilja mesečne novice v katerih obvešča glede nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti vlog in zahtevkov za izplačilo. Podobno Vlada RS pojasnjuje k 10. zaključku.

K 8. zaključku, da so bile pri pripravi strategij lokalnega razvoja definicije upravičenih območij (ruralna naselja) za izvajanje operacij podprtih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR) oblikovane teoretično in brez razumevanja dejanskega funkcioniranja lokalnega okolja, Vlada RS pojasnjuje, da so v začetku programskega obdobja vsi deležniki sodelovali pri pripravi temeljnih dokumentov in Uredbe CLLD ter da gre pri Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru ESRR za reševanje urbane problematike v manjših mestnih in urbanih območjih.

K 12. zaključku, da je potrebno izboljšati pretok informacij med vladnimi resorji, tudi med službami znotraj posameznih resorjev in med samimi zaposlenimi, Vlada RS pojasnjuje, da je za ta namen imenovan Koordinacijski odbor CLLD.

K 13. zaključku, ki se navezuje na usposobljenost prijaviteljev projektov za delo na evropskih projektih, Vlada RS pojasnjuje, da se nekatera pravila med skladi razlikujejo ter da jih je treba pri izvajanju projektov CLLD tudi upoštevati.

K 14. zaključku, ki pravi, da je zaradi pravilne obravnave vlog na LAS nujna jasna definicija povezanih oseb, Vlada RS pojasnjuje, da se različne oblike povezanosti preverjajo preko spletne aplikacije AJPES.

K 15. zaključku, da naj se pravila in dinamika javnih pozivov za operacije podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« uskladijo in naj se poveča obseg sredstev za ta namen, Vlada RS pojasnjuje, da se je dinamika objave javnih razpisov predhodno uskladila z LAS, sredstva pa so določena v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

K 16., 17. in 18. zaključku, ki se nanašajo na to, da mora Slovenija v okviru razprave o večletnem finančnem okviru po 2020 zavzeti bolj aktivno vlogo sooblikovalca zakonodajnih predlogov, da je potrebno pričeti s pripravami na novo programsko obdobje ter da je potrebno oblikovati delovno skupino za pripravo predloga enotnega stališča Slovenije k evropski finančni perspektivi 2021–2027, v katerem je treba oblikovati tudi predloge ukrepov za izvajanje programa CLLD po 2020, Vlada RS pojasnjuje, da je nujno potrebno čim prej pričeti z aktivnostmi in usklajevanji enotnega stališča Slovenije k evropski finančni perspektivi 2021–2027.

K 19. in 20. zaključku, da je z vidika uresničevanja cilja programa CLLD, to je zagotavljanje in spodbujanje socialnega vključevanja ter zmanjševanja tveganja za določene skupine prebivalstva, potrebno v izvajanje programa CLLD po 2020, poleg trenutno sodelujočih treh skladov enakovredno vključiti tudi Evropski socialni sklad ter da je potrebno povečanje sredstev namenjenih za izvajanje CLLD iz 5% na 15%, Vlada pojasnjuje, da ima tudi v prihodnjem programskem obdobju pristop »od spodaj navzgor« izjemno pomembno vlogo ter da se bo izvajanje CLLD nadaljevalo. Podobno pojasnjuje, tudi k 21. zaključku.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo energenta za ogrevanje za potrebe občin in ostalih javnih ustanov 6/1

Skupnost občin Slovenije (SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev. Okvirni sporazum je naročnik sklenil z enim ponudnikom za posamezen sklop.

Veljavnost okvirnega sporazuma (krovne pogodbe) in tudi neposredne pogodbe o dobavi zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja potečejo v letu 2019 (pogodba za dobavo zemeljskega plina: 15. 4. 2019; pogodba za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja: 19. 4. 2019). Zato bo SOS na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila in z izbranim(i) ponudnik-om/-i sklenila krovno pogodbo, ki bo podlaga za sklenitev neposrednih pogodb med posamičnimi naročniki in izbran -im/-i ponudnik -om/-i.

Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev.

Javno naročilo bomo pripravili v dveh sklopih:

  1. zemeljski plin
  2. ekstra lahko kurilno olje

Občine in javni zavodi lahko sodelujejo pri obeh ali samo pri posamičnih sklopih, odvisno od vrste energenta, ki ga uporabljate.

V kolikor bi želeli pristopiti k skupnem javnem naročilu, najdete na sledečih povezavah dopis in potrebne dokumente, ki jih izpolnjene posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 3. 8. 2018:

Ob tem občine naprošamo, da obvestilo oziroma povabilo posredujete tudi na naslove vaših javnih zavodov.

Povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov OBDOBJE 2019 – 2023 6/2

Skupnost občin Slovenije (SOS) je v letu 2015 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2019. Zato bo SOS na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila in z izbranim(i) ponudnik-om/-i sklenila krovno pogodbo, ki bo podlaga za sklenitev posamičnih pogodb med posamičnimi naročniki in izbran -im/-i ponudnik -om/-i.

Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev.

V kolikor bi želeli pristopiti k skupnem javnem naročilu, najdete na sledečih povezavah dopis in potrebne dokumente, ki jih izpolnjene posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 3. 8. 2018:

Ob tem občine naprošamo, da obvestilo oziroma povabilo posredujete tudi na naslove vaših javnih zavodov.

Odprt poziv za organizacijo foruma mest 2019 6/3

Na spletnih straneh FUTURIUM je objavljen poziv za oddajo interesa za organizacijo evropskega foruma mest “Cities Forum” leta 2019. CITIES forum poteka vsaki dve leti in je namenjen razpravi o urbanem razvoju ter vlogi mest v zagotavljanju uravnoteženega razvoja EU. Dogodek poteka v soorganizaciji izbranega mesta in Evropske komisije, udeleži pa se ga preko 500 udeležencev. 

Vabimo slovenska mesta, da si ogledajo poziv k oddaji interesa na spletni strani  https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/call-interest-hosting-and-co-organising-4th-cities-forum-2019.

Poziv je odprt do 27.8.21019.

Nagradni natečaj za kreativno predstavitev besedila Nove urbane agende 6/4

Mesta igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega in zdravega okolja ter uspešnega družbenega, kulturnega in gospodarskega razvoja. Da so mesta pri tem uspešna in hkrati privlačna za delo in življenje, je ključno dobro usmerjanje njihovega razvoja in sodelovanje različnih deležnikov in uporabnikov mesta. V luči priprav na svetovni dan Habitata, ki ga obeležujemo prvi ponedeljek v oktobru, želimo spodbuditi razmislek o naših mestih in bivanju ter širši javnosti predstaviti različne vidike razvoja mest in pomen dobrega urbanega razvoja.

S tem namenom je ministrstvo za okolje in prostor razpisalo natečaj za kreativno predelavo besedila Nove urbane agende, ki je najpomembnejši dokument na področju trajnostnega urbanega razvoja na svetovni ravni.

Vabijo podjetja, organizacije, društva, zavode, samostojne podjetnike in kulturne delavce, da predstavite vsebine agende na svoj način in jih približate splošni javnosti.

Rok za predložitev prijav: 24. 8. 2018 do 12:00 ure.

Povezava na prijavo natečaja: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_natecaji/

Poziv TZS – Moja dežela – lepa in gostoljubna 2018 6/5

Za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Slovenije in turistov, prispevek k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju, večjo turistično privlačnost naših mest in vasi, učinkovitejšo promocijo države in turizma ter prispevek k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi Turistična zveza Slovenije v letu 2018 organizira že 27. tekmovanje v urejenosti slovenskih krajev pod geslom Moja dežela – lepa in gostoljubna.

Objava, z roki za prijavo je dostopna na tej povezavi.

OBRAZEC ZA PREDLOGE NAJ TEMATSKE POTI

 

Nagrada Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo za leto 2018 6/7

S klikom tukaj lahko dostopate do informacije o nagradi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za civilno družbo za leto 2018, katere namen je odlikovanje in spodbujanje pobud organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali h krepitvi evropske identitete in povezovanja. Rok za predlaganje kandidatov se izteče 7. septembra 2018.

NOVICE DRUGIH

Raziskava o poznavanju in implementaciji Zakona o športu na lokalnem nivoju – poziv za sodelovanje v anketi 7/1

Skupnost občin Slovenije prejela prošnjo po sodelovanju občin v raziskavi o poznavanju in implementaciji Zakona o športu (Zšpo-1) na lokalnem nivoju, ki jo izvaja Varuh športnih pravic, Rožle Prezelj. Dopis TUKAJ.

Cilj raziskave je med drugim ugotoviti, kako občine rešujejo prilagajanje občinskih odlokov o sofinanciranju programov športa zakonskim določbam in ugotoviti splošni nivo pravnega poznavanja urejanja športa v Republiki Sloveniji. V ta namen je oblikovan kratek in enostaven spletni vprašalnik.

Vprašalnik, ki vam ne bo vzel več kot 5 minut časa, je dostopen na naslednji povezavi: https://survey.cjm.si/a/103

Prosim vas, če se lahko na anketo odgovorite najkasneje do 4. julija 2018.

Občine boste s sodelovanjem pomembno prispevale h kakovosti zbranih podatkov. Mnenj občin ne morejo nadomestiti odgovori drugi sodelujočih, zato je pomembno, da na anketo odgovori čim več občin.

Če bi v zvezi z anketo potrebovali dodatne informacije: telefon: 01/400 4631 oziroma 051/388 361 ali na elektronski naslov: rozle.prezelj@gov.si.

Lokalne politike za zeleno energijo - projekt Local4Green 7/2

Mednarodni projekt LOCAL4GREEN (2016 – 2019; https://local4green.interreg-med.eu/; https://www.facebook.com/local4green/) iz programa Interreg Mediteran je usmerjen v pomoč lokalnim oblastem pri oblikovanju in vzpostavljanju inovativnih lokalnih fiskalnih politik, ki so usmerjene v spodbujanje obnovljivih virov energije (OVE) v javnem in zasebnem sektorju ter gospodinjstvih. V konzorciju iz devetih držav sredozemskega območja Slovenijo zastopa Gradbeni inštitut ZRMK kot projektni partner, pridruženi partnerji pa so Lokalna energetska agencija Gorenjske ter občini Kamnik in Kočevje, ki nastopata hkrati kot pilotni občini; osmerico pilotnih občin dopolnjujejo Grosuplje, Ivančna Gorica, Kranj, Križevci, Lenart in Trebnje.

Lokalne skupnosti so, skupaj z gospodarstvom in nevladnimi organizacijami, motor trajnostnega razvoja. Teoretični potenciali za izdatno rabo OVE in za pripravo zahtevnejših akcijskih načrtov za trajnostno energijo (SEAP) so logična priložnost, a hkrati pogosto tudi kompleksen izziv. Projektni konzorcij je pripravil prilagodljivo (lokalno-specifično) metodologijo za zasnovo, uveljavitev, spremljanje in vrednotenje lokalnih politik za spodbujanje OVE s pomočjo fiskalnih ukrepov. Da bi lahko metodologijo smiselno uporabili na konkretnih – pilotnih – primerih lokalnih skupnosti, je bilo doslej analizirano stanje in potenciali ter opredeljene pristojnosti in zakonodajne omejitve pri možnih ukrepih fiskalne politike za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije na občinski ravni v Sloveniji. Rezultati analize s komentarji so trenutno v pripravi za objavo. V nadaljevanju bodo oblikovani specifični nabori ukrepov za prilagoditev in modernizacijo lokalnih fiskalnih politik za večjo rabo OVE in spremljani njihovi učinki. Skladnost s strategijo razvoja, racionalna primernost in posamezne potencialne koristi bodo preverjani v sodelovanju s predstavniki lokalnih oblasti in drugimi ključnimi deležniki.

Več informacij: miha.tomsic@gi-zrmk.si in henrik.gjerkes@gi-zrmk.si

Publikacija Kako skrbimo za zdravje? 7/3

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal publikacijo z naslovom Kako skrbimo za zdravje?, v kateri so zbrani podatki pete nacionalne raziskave Z zdravjem povezan vedenjski slog, ki je potekala leta 2016. V peti raziskavi prebivalci Slovenije svoje zdravje ocenjujejo boljše kot v prvih raziskavah – povečal se je delež prebivalcev, ki dobro ocenjujejo svoje zdravje in zmanjšal delež tistih, ki ga ocenjujejo kot slabo. In to navkljub dejstvu, da je delež odraslih prebivalcev, ki imajo kronično bolezen, posebej med starejšimi, relativno visok. Pregled izbranih bolezni in zdravstvenih stanj kaže tudi, da ima več kot polovica odraslih prebivalcev Slovenije prekomerno telesno težo. V primerjavi s prvimi raziskavami so se izboljšali tudi nekateri drugi dejavniki zdravega življenjskega sloga.

Glavne ugotovitve in celotno publikacijo najdete na spletni strani NIJZ na naslednji povezavi.

Izjava komisarke Gabriel ob preklicu prvega razpisa za WiFi4EU 7/4

Bruselj, 14. junija 2018

 

Komisarka Mariya Gabriel, odgovorna za digitalno gospodarstvo in družbo, je po preklicu prvega razpisa za brezplačne kupone Wi-Fi izdala izjavo:

“V marcu 2018 je Evropska komisija odprla portal WiFi4EU (www.wifi4eu.eu) za namestitev brezplačnih javnih Wi-Fi točk na javnih trgih, knjižnicah, mestnih hišah ali drugih javnih mestih.

Program je ustvaril ogromno zanimanja. V manj kot dveh mesecih je zanimanje izrazilo več kot 18.000 občin, približno četrtina vseh v Evropi. Prvi razpis za zbiranje prijav se je začel 15. maja 2018. V nekaj sekundah se je prijavilo več kot 5.000 občin in v nekaj urah jih je to storilo 11.000. Po nekaj urah pa smo morali portal WiFi4EU zapreti kot odziv na informacije, ki jih je tretja stranka prejela o tehničnem vprašanju.

Med preiskavo je Komisija ugotovila napako v programski opremi, ki jo zagotavljajo izvajalci. To vprašanje je omogočilo nekaterim občinam, da se v dobri veri prijavijo, preden je bil klic odprt, medtem ko je drugim, potem ko se je klic odprl, to preprečilo.

Komisija je močno zavezana načelom poštenosti, preglednosti in zanesljivosti. Zato, ker je to tehnično vprašanje preprečilo vsem občinam, da se prijavijo pod enakimi pogoji, sem zahtevala, naj prvi klic prekličejo. Kuponi iz prvega kroga vlog bodo dodani v proračun za naslednji klic.

Od danes naprej vse občine, registrirane na portalu obveščamo o tej odločitvi. Njihove registracije bodo še naprej veljavne za prihodnje pozive, tako da jih bodo občine lahko ponovno uporabile z enim klikom na gumb. Tisti, ki še niso prijavljeni na portalu, bodo to lahko storili, ko se jeseni 2018 registracija pred naslednjim klicem, ko bodo IT težave v celoti rešene, ponovno odpre.

Dodelitev prvih kuponov je bilo načrtovano že po poletju, zato trenutno vprašanje ni povzročilo znatne zamude pri programu.”

Vir in več: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4158_en.htm

Kohezijske novice v juniju 7/5

SVRK je pripravil junijsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti. Do junijske številke lahko dostopate s klikom tukaj.  

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.