V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE STARŠE, TOLMIN, ŠTORE, TRBOVLJE, CIRKULANE, POLJČANE, BRDA IN PODLEHNIK.

Iskrene čestitke!

 

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Vrtec Kronica 1/1

Izvedba: 2019 – 2020
Financiranje: javno zasebno partnerstvo Občine Dravograd in SGP Pokeržnik d.o.o.

Obnovljen vrtec je dvoetažen in sestavljen iz dveh lamel ter osrednjega prostora. V pritličju sta levo in desno ob centralnem prostoru locirani po dve igralnici s pripadajočim programom sanitarij, garderob in pomožnih prostorov. V severnem delu objekta, pod igralnico za prvo starostno skupino smo umestili tehnične prostore in prostore za potrebe zunanjega igrišča. Dostop je mogoč tudi iz vrtne strani. Vse igralnice za drugo starostno skupino imajo poleg igralnice še ustrezno pokrit zunanji del. Dostop do zunanjega igrišča je mogoč preko osrednjega prostora, oziroma neposredno iz igralnice.
Za potrebe vertikalne komunikacije smo predvideli vgradnjo dvigala, ki bo lociran v osrednjem delu objekta. V nadstropju je predviden glavni vhod v objekt. SZ ob predvidenih parkiriščih. Lamela desno od centralnega vhoda predstavlja prostor za dve igralnici prve starostne skupine in pripadajoče prostore. V lameli desno od osrednjega prostora pa bomo uredili prostore za strokovne delavce, kuhinjo s skladiščem ter kotlovnico. Vsi tehnični prostori se napajajo iz tehničnega dvorišča lociranega neposredno ob objektu.

NOVICE SOS

Slovesnost ob 30. obletnici delovanja SOS si lahko ogledate na spletu 2/1

Skupnost občin Slovenije je 18. maja 2022 na Bledu slovesno obeležila 30-letnico delovanja. Skupnost, ki je v začetku združevala 32 članic, je danes s 179 članicami največja reprezentativna organizacija občin v državi. Ob jubileju ji je predsednik republike izročil zahvalo za pomembno vlogo pri povezovanju občin in sodelovanju v dobro ljudi ter države. Z nami so bili predstavnice in predstavniki občin članic SOS, častni člani Mirko Brulc, Leo Kremžar in slavnostna govorka Magdalena Tovornik ter predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, predsednik Računskega Sodišča Tomaž Vesel ter bivši predsednik Skupnosti Boris Sovič.

 

Izvedeno izobraževanje “Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil” 2/2

Skupnost občin Slovenije je 24. 5. 2022 organizirala izobraževanje z naslovom “Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil” na katerem je predavala Milena Basta Trtnik, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja.

Na izobraževanju so bili podani napotki o tem, kako pravilno pristopiti k novonastalim razmeram zaradi pandemije virusa SARS-CoV 2 in vojne v Ukrajini:

  • Zamuda pri dobavi
  • Podaljšanje veljavnosti pogodbe
  • Zaračunavanje pogodbenih kazni
  • Dvig pogodbenih vrednosti
  • in še več

Nekaj vtisov udeležencev:

»Predavateljica je res super, zelo lepo, ker govori iz prakse, super pomoč za naše nadaljnje delo.«

»Zelo dobrodošlo predavanje ter tudi predstavitev določenih konkretnih primerov (ravnanj) naročnikov ter tudi postopanj izvajalcev glede dviga cen… Tako da hvala – seminar z aktualno tematiko in strokovno predavateljico!«

»Zanimivo in lepo predstavljeno predavanje.«

ZAKONODAJA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku 3/1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Osnutek pravilnika sledi spremembi Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se je uveljavila z Zakonom o debirokratizaciji. Omenjena sprememba bo s 7. 7. 2022 uveljavila t.i. vročanje s seznanitvijo s potrditvijo prevzema preko sporočil na mobilni telefon oziroma brez potrditve prevzema neposredno z vložitvijo v elektronski predal.

V osnutku pravilnika se določa vsebina sporočil, ki se bodo v procesu vročanja s seznanitvijo izmenjevala med informacijskim sistemom za vročanje in naslovnikom oziroma med informacijskim sistemom za vročanje in organom.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 1. 6. 2022.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju 3/2

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o upravnem poslovanju se spreminjajo in dopolnjujejo pravila, ki bodo omogočila izvrševanje pravil Zakona o splošnem upravnem postopku za elektronsko vročanje s seznanitvijo z in brez potrditve vročitve. Sprememba bo vplivala na poslovanje občin z dokumentarnim gradivom, dodatna finančna bremena za občinski proračun pa niso predvidena.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 2. 6. 2022.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize 3/3

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

S predlogom zakona se uvajajo rešitve za blažitev preobremenjenosti pristojnih državnih organov, ki so vključeni v procese na področju administrativnega upravljanja, učinkovitega vodenja postopkov priznanja začasne zaščite in hitre zagotovitve pravic osebam, za katere je uvedena začasna zaščita, kakor tudi za blažitev negativnega učinka na vseh področjih delovanja države (socialno varstvo, zdravstvo, gospodarstvo, javna varnost). Odpravljajo pa se tudi pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri zagotavljanju začasne zaščite razseljenih oseb iz Ukrajine. Finančne posledice predloga zakona za državni proračun v letu 2022 so ocenjene na približno 65.200.000,00 EUR.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 3. 6. 2022.

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Odvetniške tarife – postopki v zvezi s prekrški (ZP-1) 3/4

Obveščamo vas, da je Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije sprejela Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 70/22 z dne 20. maja 2022.

Besedilo obvestila lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da bo nova ureditev vrednosti odvetniških storitev v postopkih v zvezi s prekrški prekrškovnim organom olajšala priznavanje odvetniških stroškov. Nadaljnje ocene pa tudi kažejo, da se bodo s tega vidika stroški prekrškovnega postopka, ki zaradi ustavitve bremenijo proračun, v določenih primerih lahko tudi znižali.

 

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v ponovni javni obravnavi 3/5

Obveščamo vas, da je predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v ponovni javni obravnavi do 20. junija 2022. Predlog uredbe se od predhodnega razlikuje predvsem v  sistemskih določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu z ZVO-2, ki je pričel veljati 13. 4. 2022.

Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge za izboljšavo dokumenta naslovite na barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 17. 6. 2022. 

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032 3/6

V pregled in presojo smo prejeli Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032 (ReNPRRO23-32). Čeprav je bila resolucija že v javni obravnavi, vas vljudno prosimo, da resolucijo pregledate in nam vaša mnenja posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 7. 6. 2022.
Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032 najdete TUKAJ. 

Predvidene rasti cen komunalnih storitev v 2022 3/7

Skupnost občin Slovenije je prejela dopis s podrobnejšimi informacijami glede predvidene rasti cen komunalnih storitev v 2022, ki so ga na podlagi analize vpliva dosedanjih podražitev ključnih stroškov na kalkulacijo cen nekaterih gospodarskih javnih služb varstva okolja izdelali v Zbornici komunalnega gospodarstva. 

Dopis lahko najdete tukaj. 

POVPRAŠEVANJE

Organi skupne občinske uprave 4/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima postopanje ostalih občin, ki so prejele zavrnjen zahtevek za sofinanciranje Organa skupne občinske uprave. 

Občina članica je s strani MJU prejela delno zavrnjen zahtevek za sofinanciranje Organa skupne občinske uprave, kjer je bil kot glavna utemeljitev zavrnitve naveden razlog, da delovna mesta kjer:

– so JU zaposleni s polovičnim delovnim časom in opravljajo po njihovem mnenju nesorodne delovne naloge (npr. varstvo okolja in urejanje prometa);

– so zaposleni na OSOU izključno s polovičnim delovnim časom;

– so delovna mesta izven sistemizacije, npr. pripravnik;

niso predmet sofinanciranja v skladi s 26. členom ZFO-1.

Prav tako ji v MJU niso šteli naloge, ki jih OSOU opravlja za občino članico, kjer dela niso opravljali polno zaposleni javni uslužbenci, ampak samo zaposleni s polovičnim delovnim časom in ji tako znižali delež sofinanciranja s 55% na 50%.

Navedeni člen ZFO-1, ki ureja skupno opravljanje nalog občinske uprave, namreč o zgoraj navedenem ne govori, prav tako pa to ni urejeno s Pravilnikom o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave in tudi v drugih predpisih.

Zanima nas: 

Kako postopate v vaši občini v podobnih primerih ter ali nameravate na podlagi neupravičeno zavrnjenih zahtevkov ukrepati ter sprožiti upravni spor?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 1. 6. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si.

Elektronski javni razpisi 4/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki razmišlja o prehodu javnih razpisov za sofinanciranje različnih neprofitnih dejavnosti (kultura, humanitarne, invalidske,…) v elektronsko obliko.

Občina članica že vodi nekaj javnih razpisov v elektronski obliki, to prakso pa bi želela razširiti na večino javnih razpisov.

Zanima nas: 

Kakšno prakso imate v vaši občini na tem področju ter s katerimi ponudniki teh storitev imate vzpostavljene dobre rešitve?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 2. 6. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

7.6. / Predstavitev Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 5/1

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v ponovni javni obravnavi je zaradi spremenjene pravne podlage (ZVO-2) v ponovni javni razpravi, in sicer do 20. junija 2022Predlog uredbe se od predhodnega razlikuje predvsem v sistemskih določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu z ZVO-2, ki je pričel veljati 13. 4. 2022. Zato vas Zbornica komunalnega gospodarstva, Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije vabimo na novo predstavitev predloga uredbe, ki bo potekala v torek, 7. 6. 2022, ob 9.00 uri preko MS Teams. POVEZAVA DO PREDSTAVITVE
Za Ministrstvo za okolje in prostor bo predlog uredbe predstavila mag. Jana Miklavčič z Direktorata za okolje.

9.6. / Posvet Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti 5/2

Skupnost občin Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Slovensko konservatorsko društvo pripravljajo posvet na temo Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti, ki bo v četrtek, 9. junija 2022, ob 10. uri, v Gradu Slovenska Bistrica. Na posvetu bodo sodelovali strokovni sodelavci s področja kulturne dediščine, predstavniki občin in strokovnjaki za energetske sanacije. Ključni akterji iskanja pravih poti, bodo na enem mestu predstavili najpomembnejša dejstva, ki usmerjajo njihovo odločanje, vzbujajo skrbi in možnosti za energetsko zeleno prihodnost obnove stavb kulturne dediščine.

Vabljeni, da rezervirate termin in se udeležite posveta, ki bo odprl aktualno področje energetskih sanacij objektov pod varstvom kulturne dediščine in številne izzive, pred katere so, kot njihove lastnice, postavljene tudi občine.

Uradno vabilo s programom in predavatelji najdete TUKAJ.

14.6. / Grajeno javno dobro ter možnost uporabe rezultatov modelov vrednotenja v prostorskem načrtovanju (prestavljen na jesen) 5/3

Obveščamo vas, da je napovedan posvet prestavljen na jesenski termin. O novem datumu izvedbe boste obveščeni z vabilom in novo prijavnico. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. 

 

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Marinko Konečnik Kunst in Luko Ivaničem vabi na posvet na temo možnosti uporabe rezultatov modelov vrednotenja nepremičnin v prostorskem načrtovanju ter ureditve grajenega javnega dobra po novem Zakonu o urejanju prostora ter Gradbenem zakonu.

Na posvetu bosta obravnavana dva tematska sklopa.

  • Možnost uporabe rezultatov modelov vrednotenja v prostorskem načrtovanju (potreba prostorskega načrtovanja v razmerah tržnega gospodarstva, vrste in uporaba ustreznih modelov vrednotenja nepremičnin)
  • Grajeno javno dobro (splošno, ZUreP-3 kot sistemski in področni zakon za grajeno javno dobro, povezava na izkazovanje minimalne komunalne oskrbe pri izdaji gradbenega dovoljenja po GZ-1)

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Uradno VABILO za tiskanje je TUKAJ.

Vabljeni k prijavi, poslušanju in razpravi!

DOGODKI DRUGIH

23.5.-13.6. / Informativne delavnice za razpise “Danube Region Programme” 6/1

Organ upravljanja obvešča, da organizirajo informativne delavnice v sklopu razpisov “Danube Region Programme” za obdobje 2021 – 2027. Serijo webinarjev bodo organizirali v naslednjih tednih in bodo osredotočeni na tematske cilje, prihajajoče razpise (prvi že v mesecu juniju) in informacije za prijavitelje. Razpored spletnih dogodkov in povezavo za prijavo lahko najdete na povezavi tukaj.

31. 05. – 02.06. 2022/ Upravljanje z energijo v javnem sektorju 6/2

V torek 31. maja, sredo 01. junija in četrtek 02. junija 2022 bo v Reaktorskem centru v Podgorici pri Ljubljani potekalo ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem prostoru. Inštitut »Jože Stefan« bo v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor, pripravil izvedbo tridnevnega usposabljanja ključnih deležnikov v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti celovito energijsko prenovo stavb

Na usposabljanju boste imeli priložnost pridobiti znanja, ki so nujna za uspešno vzpostavitev sistema za upravljanje z energijo v javnem sektorju. Pridobili boste praktično znanje, saj bodo na praktičnih primerih predstavljene različne metode in sistemi za spremljanje rabe energije in vode v javnem sektorju v različnih slovenskih regijah. Ciljno usposabljanje poleg predavanja vključuje še pisni preizkus znanja (neobvezni), tako da boste lahko svoje znanje utrdili.

Program in podrobnosti o usposabljanju najdete v pripetem vabilu in na spletnih straneh IJS-CEU (https://ceu.ijs.si/aktualno/). Prijavite se lahko s pomočjo spletnega obrazca.

 

6. 6. / Korporativno upravljanje javnih nepremičnin 6/3

V ponedeljek, 6.junija 2022, ob 15. uri bo v Kristalni Palači BTC Ljubljana potekal butični in ekskluzivni dogodek osredotočen na profesionalno in pametno upravljanje javnih nepremičnin. Gostil bo priznane strokovnjake s področja pametnih mest, upravljanja občinskih nepremičnin, stanovanjskih skladov in institucionalnih investitorjev. V pogovoru z  gosti bo tekla razprava o organizaciji ter ekonomiki upravljanja nepremičnin, o vzpostavljanju pametnih mest in o digitalizaciji upravljanja nepremičninskih portfeljev.

Več informacij o  sogovornikih ter brezplačni registraciji dobite s klikom na  P O V E Z A V O.

 

 

14. 6. / Odziv nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih 6/4

ACFE Slovenija – Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar želi aktivno pomagati pri krepitvi integritete in preprečevanju korupcije v Sloveniji. Že od ustanovitve leta 2014 dalje z raznimi izobraževanji dvigujemo zavedanje o pomembnosti preprečevanja in zgornjega odkrivanja prevar, med drugim smo bili skupaj z vašim ministrstvom tudi partnerji v projektu Fraud Awarness Week.

V mesecu marcu 2022 je Komisija za preprečevanje korupcije na vse občine poslala dopis, naslovljen na nadzorne odbore občin, v katerem nadzorne odbore občin obvešča o priporočilih KPK glede pričakovanega ravnanja članov nadzornih odborov občin v primeru, da pri svojem delu zaznajo kršitev, ki so v pristojnosti drugih organov. Po naših informacijah se je ob prejemu tega dopisa na številnih sejah nadzornih odborov odprlo kar nekaj zanimivih vprašanj. Zato smo se na ACFE Slovenija – Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar odločili, da organiziramo dogodek, namenjen članom nadzornih odborov občin, ki smo ga poimenovali “Odziv nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih”. Na dogodku bo kot predstavnica KPK Vodja Službe za nadzor ga. Katja Mihelič Sušnik predstavila predmetno problematiko, izbrani člani nadzornih odborov pa bodo osvetlili stanje na tem področju v občinah, lastne izkušnje in poglede ter predloge za naprej. Na okrogli mizi bo sodeloval tudi dr. Franc Žohar, strokovnjak za lokalno samoupravo, saj  Komisija za preprečevanje korupcije ni edini organ, ki mu morajo v navedenih primerih poročati člani nadzornih odborov.

Omenjeni seminar / predavanje bo izveden dne 14. 6. 2022 ob 16.00 uri, v Ljubljani, predvidoma na Ministrstvu za javno upravo. Trajal bo predvidoma do 18. ure.

AKTUALNI RAZPISI

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 7/1

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – AB in C.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 7/2

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 2.1 in 2.2.

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 7/3

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

NOVICE DRUGIH

Subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz v javnem potniškem prometu avtomatično podaljšane 8/1

Ministrstvo za infrastrukturo je sprejelo Sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz. S sklepom se avtomatsko podaljšuje veljavnost vozovnic za upokojence, starejše od 65 let, imetnike evropske kartice ugodnosti ter vojne veterane.

V mesecu juliju 2022 poteče veljavnost subvencioniranih vozovnic upravičencem, ki jim je Ministrstvo za infrastrukturo v preteklem letu avtomatsko podaljšalio veljavnost vlog in vozovnic. Z vidika odprave administrativnih ovir in gneče na prodajnih mestih prevoznikov se vloge in vozovnice avtomatsko podaljšajo za eno leto. Ministrstvo bo v mesecu poteka veljavnosti vlog in vozovnic za upravičence v povezanih v uradnih evidencah preverilo upravičenost, ter avtomatsko podaljšalo pravico do subvencioniranega brezplačnega prevoza. Po preverbi podatkov se bo vloga sistemsko podaljšala za eno leto in na kartice upravičencev se bo avtomatsko naložila nova vozovnica.

Postopek se bo izvedel v sistemu IJPP (Integriran javni potniški promet) in bo za upravičence brezplačen.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.