V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BRDA, KRŠKO, PODLEHNIK, SVETA TROJICA, VELIKE LAŠČE IN VELIKA POLANA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

O nižanju stroškov z ministrstvoma za kulturo in za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1/1

V torek, 21. maja 2019, se je sestala ožja delovna skupina za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjševala stroške za občine. Obravnavala je predloge sprememb predpisov z delovnega področja Ministrstva za kulturo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
S predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se dogovorili, da se zakon o gozdovih ne spreminja. Ministrstvo se zaveda, da se stroški za vzdrževanje gozdnih cest samo deloma pokrivajo iz namenskih prihodkov po zakonu, del sredstev pa morajo zagotavljati občine same. Zato se bodo namenska sredstva v prihodnjih letih zviševala. V letu 2020 bodo občine prejele milijon evrov več sredstev. Cilj pa je, da bodo občine v prihodnosti prejele pet milijonov evrov letno, v letošnjem letu se za to namenja 2,54 milijona evrov.
Ministrstvo bo spremenilo 95. člen zakona o kmetijskih zemljiščih tako, da lastnika zemljišča ali zakupnika ne bo več zavezala, da se pogodba o namakanju v zemljiški knjigi zaznamuje že v uvajalni fazi. Na sestanku so bili tudi predstavnik Sklada kmetijskih zemljišč, s katerim je bilo dogovorjeno, da se glede problematike prenosa kmetijskih zemljišč na občine izvede poseben posvet s predstavniki združenj občin, na katerem se bodo predstavile aktivnosti, ki jih vodi sklad s ciljem, da se pospešijo prenosi zemljišč, ki ga je potrebno spremeniti v smislu lažje razdelitve koncesijske dajatve upravičencem. Dogovorjeno je bilo tudi, da se organizira poseben delovni sestanek na temo zakona o zaščiti živali.
Predstavnikom Ministrstva za kulturo so ponovno predstavili, da se morajo sredstva za obnovo kulturnih spomenikov v lasti lokalnih skupnosti, ki so predvidena v predlogu Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (november 2018) povečati. Na področju knjižničarstva se pripravlja spremembe pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, s katero naj bi se zmanjšali normativi za zagotavljanje te javne službe. Ministrstvo se ni strinjalo, da predhodne arheološke raziskave in arheološka izkopavanja financira država. So pa lokalnim skupnostim vsako leto zagotovljena sredstva za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav.

Obe strani pa sta se strinjali, da je potrebno čimprej zagotoviti enoten sistem elektronskega arhiviranja in e-dokumentiranja.

Nižanje stroškov za občine na področju Zakona o vodah 1/2

V sredo, 29. maja 2019 se je ponovno sestala delovna skupina za nižanje stroškov občinam in skupaj s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor obravnavala predloge občin za nižanje stroškov v povezavi z Zakonom o vodah. Občine so namreč predlagale brezplačno pridobitev služnostne ali stavbne pravice na vodnem ali priobalnem zemljišču v upravljanju ministrstva.

Ministrstvo odgovarja, da naj bi bila določitev nadomestila za stavbne pravice in služnosti na vodnem in priobalnem zemljišču za občine simbolična, kar pomeni manj kot 5%, kar je zdajšnja višina, ki jo določajo  pravilniki. Stališče ministrstva je tudi, da bi morala stroške poplavnih oz. drugih hidroloških študij kriti država. Ministrstvo nobenemu izmed predlogov občin ni bilo naklonjeno. Navkljub vsemu, se bodo rešitve iskale še naprej.

SOS podprla javno naročanje inovativnih rešitev na dogodku projekta PPI2Innovate 1/3

Zavod TM ICT je v sodelovanju z MJU in Skupnostjo občin Slovenije (SOS), v sredo, 29. 5. 2019, v Hiši EU v Ljubljani v okviru projekta PPI2Innovate izvedel  delavnico z okroglo mizo s področja javnega naročanja inovativnih rešitev. Povpraševanje javnega sektorja po inovativnih rešitvah, ki še niso na voljo ali niso v velikem obsegu na trgu, spodbuja potencialne ponudnike k inovativnosti.

In prav na tem mestu je stična točka med projektoma PPI2Innovate in projektom Skupnosti občin Slovenije Social(i) Makers (podprt s programom Interreg Central Europe), kjer razvijamo politični model, ki bo združil gospodarsko konkurenčnost s socialnimi potrebami. Projekt je namenjen iskanju rešitev za dolgotrajne izzive v lokalnih okoljih ter seznanitvi z orodji za uresničitev idej na področju socialnih inovacij. Vsekakor pa javni sektor mora biti usposobljen za javno naročanje takšnih inovativnih rešitev.

Na evropski ravni je javno naročanje inovativnih rešitev dobro podprto, saj so že nekaj let na voljo različni pripomočki za usmerjanje in usposabljanje za podporo JNI. V večini srednjeevropskih držav in regijah so JNI v preteklosti uporabljali le v manjši meri. PPI2Innovate projekt je bil podprt s strani EU ravno z namenom, da zapolni vrzeli, ki so bile na področju JNI v preteklosti prisotne v državah Srednje Evrope in so bile povezane predvsem z neobstojem nacionalno prilagojenih pripomočkov JNI ter centrov za podporo JNI. Projekt PPI2Innovate se neposredno osredotoča na javne naročnike z vseh administrativnih ravni (lokalna, regionalna, nacionalna) ter na ponudnike javnih storitev v Srednji Evropi (npr. zdravstvo, energetika, mobilnost in drugo).

Projektni partnerji so v času trajanja projekta dosegli ključne specifične cilje kot so: priprava nacionalno prilagojenih PPI2Innovate pripomočkov za pametno zdravje, energijo in inovacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), ki so brezplačno na voljo v šestih jezikih (tudi v slovenščini) na spletni strani https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html; vzpostavitev in delovanje trajnostne mreže kompetenčnih centrov PPI v Srednji Evropi (v procesu zaključevanja) ter izvedba štirih JNI pilotov za potrditev oblikovanih pripomočkov PPI2Innovate (v procesu zaključevanja).

 

Zadnji sestanek partnerjev projekta Qualipaed 1/4

27. in 28. maja je v mestu Mestre v Italiji potekal še zadnji sestanek projektnih partnerjev projekta Qualipaed. Na sestanku so partnerji dogovorili končno vsebino priročnika za oznako kakovosti v vrtcih, ki bo povzemal vse potrebne informacije za kasnejšo uporabo oznake kakovosti v partnerskih državah. Prav tako so članice in člani govorili o pilotiranju, ki ga trenutno hospitantke izvajajo v vrtcih partnerskih držav, in o izkušnjah pri tem, ter sprejeli končni dogovor za dokončanje političnega strateškega dokumenta. Vsebine dokumentov in ugotovitve iz projekta bodo predstavljene na zaključni konferenci, 26. 9. 2019 v Gradcu.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Anketni vprašalnik MIZŠ o pomembnosti različnih razvojnih ukrepov v naslednji finančni perspektivi 2/1

S strani MIZŠ smo prejeli povabilo k sodelovanju v anketi, s katero želijo definirati razvojne ukrepe, ki lahko preko sredstev evropske kohezijske uspešno in učinkovito odgovorijo na razvojne izzive v okviru pristojnosti in delovnega področja MIZŠ v obdobju 2021—2027.

Zato so pripravili Anketo o stališčih/percepciji deležnikov o pomembnosti razvojnih ukrepov MIZŠ v okviru evropske kohezijske politike 2021—2027 (v nadaljevanju: anketa), ki je prvi korak MIZŠ v procesu posvetovanja z deležniki.

Namen ankete je pridobitev mnenj različnih deležnikov, posameznikov in organizacij, o pomembnosti različnih razvojnih ukrepov MIZŠ v okviru evropske kohezijske politike po letu 2020. Anketa ne opredeljuje vseh razvojnih področij in ukrepov MIZŠ, temveč le tiste, ki jih MIZŠ vidi kot tiste, ki so skladne z naložbenimi smernicami Evropske Komisije in zakonodajnim ter strateškim okvirom EU za področje evropske kohezijske politike 2021—2027, ki je v pripravi. Predlagane razvojne ukrepe v okviru ankete je tako treba presojati v kontekstu namena ankete.

Vljudno vas vabijo k izpolnjevanju anonimne ankete, ki vam bo vzela približno 20 minut časa. Anketa je dostopna na povezavi https://www.1ka.si/a/217533 in je odprta do 30. 6. 2019. Priporočamo, da jo odprete v Google Chrome.

Z vašimi odgovori, bodo na MIZŠ lahko učinkovito in uspešno odgovorili na razvojne izzive evropske kohezijske politike po letu 2020.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave 2/2

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli v pregled Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. V predlogu zakona se uvajajo naslednje spremembe:

 • Uprave enote prevzamejo vlogo ARSO in odločajo o sprejemljivosti posega v naravo s smislu Direktive o habitatih
 • Zavod RS za varstvo narave postane obvezen mnenjedajalec v postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja.
 • Predlog Zakona na novo ureja obveznost pridobivanja naravovarstvenih pogojev pred izdajo mnenja o sprejemljivosti posega
 • Predlog zakona nadgradnja področja gojitve živali (nedvoumna in jasna opredelitev naključno razmnoženih živali kot nelegalno pridobljene živali, prepoved gojitve določenih živali, časovna omejitev dovoljenja za gojitev)
 • Podrobnejša ureditev in regulacija splošne in posebne rabe delov narave
 • Ureditev odškodnin zaradi povzročitve škode po zavarovanih vrstah (jasnejša določitev pravil glede odškodninske odgovornosti)
 • Ureja se področje invazivnih vrst
 • Predlaga je dopolnitev določb, ki se nanašajo na ureditev vožnje v naravnem okolju (opredeljuje se pojem naselja, omogoča se vožnja z vozili na motorni pogon brez določanja namenske rabe, določa se, da je parkiranje v 5m pasu dovoljeno – razen če lastnih to izrecno prepoveduje z zaporo ali napisom, ureditev možnosti organiziranja javnih prireditev vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju, dopolnjena je tudi določba glede prepovedi vožnje s kolesom)
 • Novost je širitev pristojnosti naravovarstvenega nadzornika za ustavitev voznika kolesa
 • Novost predstavlja možnost, da lahko tudi lokalne skupnosti izvajajo neposredni nadzor, če to želijo in se o tem sporazumejo z ministrstvom. Predlagano je izvajanje neposrednega nadzora v okviru izvajanja nalog občinskega redarstva. Ustrezno zakonsko podlago za to predstavlja določba v 3. členu Zakona o občinskem redarstvu, ki med področji delovanja občinskega redarstva navaja tudi področje naravne dediščine. Na podlagi tako določenih izvajalcev neposrednega nadzora in sklenjenih dogovorov bo minister  javno objavil prikaz območij s seznamom posameznih izvajalcev neposrednega nadzora.

Celoten predlog zakona si lahko preberete na tej povezavi, neuradno prečiščen osnutek zakona (z novimi členi pa tukaj).

Vabimo vas, da pripombe in predloge za skupni odziv občin preko SOS pošljete do srede, 5. junija 2019 na e-naslov info@skupnostobcin.si.

Javna obravnava osnutka Zakona o katastru nepremičnin 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo v javno obravnavo osnutek Zakona o katastru nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.  Osrednji cilj novega Zakona o katastru nepremičnin je vzpostavitev enotne evidence, imenovane »kataster nepremičnin«, o parcelah, stavbah in delih stavb v Republiki Sloveniji, z namenom zagotavljanja še večje učinkovitosti, medsebojne usklajenosti, kvalitetnega in lažjega dostopa do evidentiranih podatkov, uveljavljanja novih načinov vlaganja vlog s sredstvi informacijsko komunikacijske tehnologije, pospešitev postopkov vpisa sprememb, razvijanje novih storitev posredovanja obdelanih podatkov o nepremičninah in zagotovitev dostopa do celovitih podatkov o nepremičninah na enem mestu.

Gradivo:

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam lahko pošljete do srede, 5.  junija 2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo 2/4

V obravnavi je predlog Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

S to uredbo se v okviru ukrepa Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih iz 20. člena Uredbe 1305/2013/EU ureja izvajanje podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (v nadaljnjem besedilu: podukrep Podpora za širokopasovno infrastrukturo).

Podpora iz podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, je namenjena sofinanciranju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev preko tega omrežja, najmanj 95 odstotkom gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo.

V skladu z Dogovorom o razmejitvi med sofinanciranjem območij belih lis v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 iz EKSRP z dne, 6. 12. 2017 bodo podprte naložbe v naseljih z manj kot 5.000 prebivalcev v naslednjih treh statističnih regijah Republike Slovenije:

 1. Pomurska statistična regija,
 2. Podravska statistična regija in
 3. Koroška statistična regija.

Navedena uredba določa:

 • namen podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,
 • upravičence,
 • upravičene stroške,
 • pogoje za dodelitev sredstev,
 • merila za ocenjevanje vlog,
 • pogoje za izplačilo sredstev,
 • obveznosti upravičencev in
 • finančne določbe.

Besedilo Uredbe najdete TUKAJ.

Prosimo za vaše komentarje in mnenja na predlog, ki nam jih lahko posredujete do četrtka, 6. 6. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 2/5

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, s katerim se povečuje učinkovitost pravnega varstva, neodvisnost DKOM in uvaja polno sodno varstvo.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge pričakujemo do četrtka, 6. junija 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona ter Zakona o urejanju prostora – javna obravnava 2/6

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona ter Zakona o urejanju prostora. Več o namenu sprememb in dopolnitev zakonov lahko preberete v pojasnilih MOP – tukaj.

Nekatere poglavitne spremembe v Gradbenem zakonu

 • Realizacija ustavne odločbe v zvezi s spoštovanjem pravice do doma ob odrejeni inšpekcijski odstranitvi objekt;
 • sprememba člena, ki se nanaša na prepoved sklepanja pravnih poslov (npr. prodaja), priključevanja na komunalne naprave in podobno za nelegalne objekte;
 • predlaga se uvedba večjih vzdrževalnih del, s katerimi bi se brez gradbenega dovoljenja lahko izvedla tudi malo večja dela, kot samo vzdrževanje;
 • prijava začetka gradnje naj bi bila obvezna tudi za večja vzdrževalna dela in za vzdrževalna dela v javno korist, s čimer se želi večji nadzor nad izvajanjem teh del, ki so zelo pogosto taka, da bi bilo zanje dejansko potrebno gradbeno dovoljenje.

Besedilo: Gradbeni zakon, čistopis ; Gradbeni zakon, predlog za obravnavo.

Nekatere poglavitne spremembe v Zakonu o urejanju prostora

 • Pri lokacijski preveritvi, novemu instrumentu povečanja prožnosti prostorskega načrtovanja, se obstoječim namenom dodaja še lokacijsko preveritev za namen legalizacije;
 • pri lokacijski preveritvi za namen preoblikovanja in povečanja stavbnih zemljišč, kot tudi pri rednih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta se predlaga zvišanje možnega povečanja na 1200 m2 in dvig omejitve na 50 %;
 • uvajajo se postopkovne olajšave za sprejemanje občinskih prostorskih izvedbenih z združitvijo faze prvega in drugega mnenja, kadar v postopku ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje;
 • na področju opremljanja stavbnih zemljišč se povečuje jasnost glede tega, kaj predstavlja opremljeno stavbno zemljišče in kdaj je mogoča samooskrba objektov.

Besedilo: ZUreP-2, čistopis ; ZUreP-2, predlog za obravnavo.

Pripombe in predloge na predloga zakonov nam pošljite do petka, 28.6.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da bomo lahko v roku usklajene posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor.

DOGODKI SOS

4.6. / Spoznaj mojo dobro prakso: oživljanje praznih prostorov z ustvarjalnimi dejavnostmi 3/1

Vabimo vas na študijski obisk v Maribor, kjer se bomo spoznali z dobrimi praksami na področju oživitve praznih prostorov z ustvarjalnimi dejavnostmi. Dogodek bo potekal v Vetrinjskem dvoru, Vetrinjska ulica 30, v Mariboru, 4. junija 2019, z začetkom ob 9.30 in se zaključil predvidoma ob 14.00.

Študijski obisk bo delno potekal na terenu, kjer bomo od blizu spoznali dobre prakse v Mestni občini Maribor. Na dogodku bomo izvedeli, kaj je pripeljalo do današnjega živahnega dogajanja v Vetrinjskem dvoru, kako se je Pavlina Japelj skupaj z javnim podjetjem Snaga lotila oživljanja Male tržnice, zakaj so se v Mestni občini Celje odločili ponuditi prazne prostore umetnikom in kako so se upravljanja mestnega središča lotili v Mestni občini Slovenj Gradec. Ob tem bomo spoznali tudi slovensko partnerstvo urbane agende za kulturo in kulturno dediščino in njihovo delo.

Študijski obisk je dobra priložnost, da spoznate možnosti za oživljanje praznih prostorov iz prve roke, poglede različnih ključnih akterjev, in izmenjate izkušnje, ki jih imate z uvajanjem in izvajanjem podobnih rešitev v svoji občini. Razpravo ob koncu dogodka bomo namenili pogovoru o možnostih za prenos predstavljenih dobrih praks v druga okolja.

PROGRAM

PRIJAVA

Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

19.6. / Regijska konferenca o sodelovanju z občani v Mariboru 3/2

Zavod PIP, Skupnost občin Slovenije, CNVOS organiziramo regijsko konferenco z naslovom “S skupnimi močmi za boljšo občino in bolj zadovoljne občane”, ki bo potekala 19. junija 2019 ob 9.30. uri, v Vetrinjskem dvoru, Vetrinjska ulica 30, Maribor.

Na konferenci bomo z izmenjavo dobrih praks naredili korak naprej k boljšemu sodelovanju občin in občanov. Nanjo vabimo županje, župane, občinske uradnike in svetnike, seveda pa tudi vse ostale, ki vas tema zanima. Na konferenci bomo predstavili 1001 način sodelovanja z občani v občini Ajdovščina, odgovorili na vprašanje kako država spodbuja sodelovanje javnosti na lokalni ravni, predstavili bomo osredotočenost na proces in rezultate Prenova soseske Planina v Kranju in se seznanili s primeri dobrih praks sodelovanja z občani v Mestni občini Ljubljana in projekta Izboljšajmo Maribor v Mariboru.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prosimo vas, da se nanjo prijavite najkasneje do 14. junija na tej povezavi

Program dogodka lahko najdete tukaj

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 3/3

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

DOGODKI DRUGIH

6.6./ Mednarodna konferenca »Izzivi EU in prihodnost podeželja po letu 2020« 4/1

RIC Slovenska Bistrica organizira v četrtek, 6. junija 2019, ob 10.00 v Gradu Slovenska Bistrica mednarodno konferenco z naslovom »Izzivi EU in prihodnost podeželja po letu 2020«. Dogodek poteka v okviru  projekta »Evropska mreža za solidarnost in kohezijo na podeželju/European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural Areas – ENSURE (program Evropa za državljane).

Na dogodku se bodo posvetili vprašanjem v zvezi s trenutnimi izzivi, s katerimi se sooča EU oz. Evropa (skupna evropska prihodnost, evroskepticizem, vprašanje solidarnosti), podrobneje pa se bodo posvetili tudi vprašanju prihodnjega razvoja slovenskega in evropskega podeželja (kaj nam prinaša skupna evropska kmetijska politika, kakšna je slika razvitosti slovenskega podeželja ter kakšni so obeti za nadaljnji razvoj našega in evropskega podeželja).

Podrobnosti o dogodku najdete v vabilu.

Več o samem projektu je objavljeno na spletni strani ric-sb.si/ensure oz. na FB profilu projekta facebook.com/ensurenetwork/

Prijave za udeležbo sprejemajo preko spletnega obrazca https://forms.gle/W1zVWvfqB4bHRGDa8 ali preko tel. 02 620 22 73.

10.6. / Zaključni dogodek projekta »Govoriš kohezijsko?« 4/2

CNVOS in Radio Študent v ponedeljek, 10. 6. 2019, ob 10.00-16.00 v City hotelu Ljubljana organizirata zaključni dogodek projekta »Govoriš kohezijsko?«.

Na dogodku bodo:

 • govorili o tem, kaj se nam na področju kohezije obeta po letu 2020, kaj smo se iz dosedanjega črpanja kohezijskih sredstev naučili ter kaj bi radi s kohezijskimi sredstvi dosegli v naslednji finančni perspektivi,
 • oblikovali predloge deležnikov glede na pet prednostnih področij 2020-2027 (pametnejša Evropa, bolj zelena, nizkoogljična Evropa, bolj povezana Evropa , bolj socialna Evropa ter Evropa bliže državljanom) ter
 • načrtovali vključevanje oblikovanih predlogov v proces programiranja.

Na dogodek vabijo predstavnike ministrstev, SVRK, nevladnih organizacij, podjetij, občin, raziskovalnih inštitucij in ostale deležnike. Več o dogodku lahko najdete tukaj. 

20.5. - 10.6. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah – GDPR in varstvo osebnih podatkov 4/3

Obveščamo vas, da bo od 20. maja do 10. junija potekalo usposabljanje zaposlenih preko SmartDPO e-učilnice za občine, ki je prilagojena usposabljanju zaposlenih s področja varstva osebnih podatkov v skladu z GDPR in nacionalno zakonodajo.

Na tretji termin (predvidoma zadnji pred poletnimi počitnicami), se lahko občine prijavite (za vsako občino registrirajo posebno e-učilnico!) do 16. MAJA (NOV ROK).

Prvim osmim občinam, ki so uspešno zaključile e-usposabljanje do 10. aprila, so že bila izdana poročila o izvedbi, s katerimi lahko dokazujejo skladnost z GDPR. Po navdušenju zaposlenih se je iz ene od občin v e-učilnico vključila celo županja!

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete tukaj. Prilagamo tudi prijavnico. Prijavite se tako, da prijavnico pošljete na naslov petra.avsec@dataofficer.si. Za več informacij o izvedbi e-usposabljanja so dosegljivi na tel. št. 041 314-400 in 041 325-479.

Občine, članice SOS, imate 15 % popust pri ceni na zaposlenega, stranke Dataofficer (DPO) in SOS (DPO) pa 35 % popust. S posamezno občino se je možno dogovoriti tudi za dodatni količinski popust v primeru večjega števila udeležencev (nad 50).

20.6./ Posvet o dolgoročni podnebni strategiji za Slovenijo 4/4

Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Institut »Jožef Stefan« vas vabita na javni posvet pred pripravo dolgoročne podnebne strategije za Slovenijo. Dogodek bo potekal v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050.

Na posvetu bo Ministrstvo za okolje in prostor predstavilo Okvir dolgoročne podnebne politike Slovenije – »Slovenija in zdrav planet«, ki je v pripravi. V tem okviru bo pripravljena tudi dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050 za doseganje ciljev Pariškega sporazuma. Možnosti za podnebno nevtralnost EU do leta 2050 nam bodo predstavili naročniki študije z naslovom Od vprašanja “ali” k vprašanju “kako” iz European Climate Foundation.

Vabilo.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Obvezne prijave zbirajo preko prijavnice.

 

 

VLADA RS

33. redna seja Vlade RS 5/1

Uredba o dejanskih rabah zemljišč

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o dejanskih rabah zemljišč. Pravna podlaga za sprejem uredbe je  spremenjen  Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN- B), kjer je rok o vodenju podatkov o dejanski rabi zemljišč s 1. junija 2019 podaljšan na 1. april 2020. Zaradi uskladitve s tem datumom je tudi v tej uredbi podaljšan rok za vodenje podatkov o dejanskih rabah zemljišč, in sicer do 1. aprila 2020. S 1. aprilom 2020 bodo vrednosti nepremičnin določene na novo, lastniki bodo obvestilo o tem prejeli po pošti. Takrat bodo lahko tudi začeli postopke za uveljavljenje posebnih okoliščin za posamezno nepremičnino.

Zakon o evidentiranju nepremičnin določa, da vlada predpiše vrste dejanskih rab zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru, vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ter razvrstitev podrobnejših rab zemljišč v dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru. Vlada predpiše tudi podatke, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč in pogoje za prevzem teh podatkov v zemljiški kataster ter način usklajevanja poligonov različnih dejanskih rab zemljišč. Zakon  določa osnovne vrste dejanskih rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru: kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, neplodna zemljišča in pozidana zemljišča. Podatki o dejanskih rabah zemljišč se prevzemajo iz posameznih evidenc podrobnejših dejanskih rab, ki se vodijo na podlagi zakonov (t.i. »matične evidence dejanske rabe zemljšč«). Geodetska uprava RS evidentira dejansko rabo zemljišč v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč,  z grafičnim presekom pa  izračuna delež dejanskih rab zemljišč na parcelo.

Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije

Vlada je sprejela sklep, s katerim Zavodu digitalno inovacijsko stičišče dovoli uporabo besede »Slovenija«, ki se glasi »Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije«, v tujem jeziku »Digital innovation hub Slovenia«.

Zavod je bil ustanovljen za opravljanje dejavnosti nacionalne enotne povezovalne točke za digitalno poslovanje in inoviranje, digitalne transformacije gospodarstva in družbe ter za izmenjevanje dobrih praks s področja digitalizacije v sodelovanju z nacionalno in evropsko Digitalno koalicijo.

Ustanovitelj zavoda je Gospodarska zbornica Slovenije, zavod pa bo deloval kot neprofitna organizacija. Njene namen bo pospeševanje interesov in koristi gospodarstva s področja digitalizacije, ter izboljševanje in povečevanje rezultatov te dejavnosti. GZS si je zadala cilje in naloge, s katerimi želijo postati enotna povezovalna točka za digitalno inoviranje, prav tako želijo povezovati različne deležnike in soustvarjati okolje za dvig dodane vrednosti in BDP, oblikovati stimulativno okolje za razvoj mladih talentov na tem področju, se vključevati v mednarodne mreže in združenja in tako znanje iz tujine posredovati članom ter širše itd.

Zavod bo deloval na nacionalni ravni in predstavljal slovensko točko za digitalno poslovanje in inoviranje na mednarodnem nivoju. Podobna digitalna stičišča so tudi v nekaterih drugih evropskih državah, kjer je tudi iz imen subjektov razvidno, da gre za nacionalna digitalna inovacijska stičišča, kot npr.: De.Digital (Nemčija), Italian Digital Innovation Hub (Italija), Cyprus Digital Innovation Hub (Ciper) ali HPC4Poland (Poljska).

Teritorialni dialog z mesti v obdobju 2014–2018

Vlada se je  seznanila s Poročilom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) o teritorialnem dialogu z mesti v obdobju 2014–2018. Z namenom spodbujanja in usmerjanja trajnostnega urbanega razvoja MOP izvaja aktivnosti za neposredni dialog s slovenskimi mesti, t. i. teritorialni dialog z mesti. Urbani razvoj je usmerjanje in načrtovanje razvoja v mestih, drugih urbanih naseljih in širših mestnih območjih. Namen dialoga je spodbuditi izvajanje celovitih in povezanih ukrepov v mestih za obvladovanje gospodarskih, okoljskih, podnebnih, demografskih in socialnih izzivov mest ter podporo mreženju za lažjo izvedbo zastavljenih ciljev pri razvoju mest.

Aktivnosti so bile namenjene spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja, prednostno izvajanju celovitih in povezanih ukrepov v mestih za obvladovanje gospodarskih, okoljskih, podnebnih, demografskih in socialnih izzivov mest ter podporo mreženju za lažjo izvedbo zastavljenih ciljev pri razvoju mest. Poročilo podaja izhodišča urbanega razvoja in teritorialnega dialoga z mesti, pregled aktivnosti s poudarkom na Urbanem forumu ter priporočila za nadaljnje vodenje teritorialnega dialoga z mesti.

Teritorialni dialog z mesti v letih 2014–2018 ima pozitivne učinke. Med drugim je pripomogel k uspešni pripravi trajnostnih urbanih strategij in črpanju evropskih kohezijskih sredstev, namenjenih izključno mestom. Z njegovo pomočjo se pripravljajo uspešni projekti urbanega razvoja ter se krepita vloga slovenskih mest pri razvoju države in sodelovanje mest in državnih resorjev pri oblikovanju evropske politike urbanega razvoja na podlagi Urbane agende EU. Prav tako je to tudi instrument boljšega sodelovanja  med deležniki urbanega razvoja v Sloveniji.

Izvajanje nacionalne varčevalne sheme za leto 2018

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS) za leto 2018 Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v NSVS vključenih 109 aktivnih varčevalnih pogodb v skupnem obsegu 228 lotov. Število varčevalcev, ki so do 31. 12. 2018 uspešno zaključili varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (prejeli premije za vsa leta varčevanja in pridobili pravico do posojila), je 82.248 v skupnem obsegu 161.419 lotov. Med njimi je 75.214 pet letnih pogodb v skupnem obsegu 147.953 lotov in 7.034 več-letnih pogodb v skupnem obsegu 13.466 lotov.

Sklad je 77 upravičenim varčevalcem v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi v letu 2018 izplačal 5.222,92 EUR.

Poročilo o napredku pri izvajanju priporočil  skupine držav proti korupciji – GRECO

Vlada sprejme odziv – poročilo o napredku pri izvajanju priporočil  skupine držav proti korupciji – GRECO iz Poročila o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil v petem krogu ocenjevanja, ki se nanaša na spodbujanje integritete in preprečevanje korupcije v zvezi s funkcionarji izvršilne veje oblasti ter organi preiskave, s poudarkom na varovanju meje, št. GrecoEval5Rep(2017)2-P2 z dne 31. 10. 2017 in ga posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije, v morebitno dopolnitev odziva tudi glede Priporočila viii. ter celoten odziv nato posreduje skupini GRECO.

Skupina držav proti korupciji – GRECO pri Svetu Evrope je dne 31. 10. 2017 sprejela Poročilo o Republiki Sloveniji v okviru petega kroga ocenjevanja (Poročilo), ki vsebuje oceno ukrepov slovenskih oblasti glede spodbujanja integritete in preprečevanja korupcije v zvezi s funkcionarji izvršilne veje oblasti ter organi preiskave, s poudarkom na varovanju meje. Gradivo vsebuje poročilo o napredku pri izvajanju priporočil na podlagi informacij resorno pristojnih ministrstev v zvezi z izpolnjevanjem priporočil iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije. Odziv vlade k Poročilu Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) nato posreduje GRECO, pred tem pa bo  skladu s tem sklepom KPK v okviru odziva, ki se nanaša na njeno delovno področje, pripravila tudi odziv na Priporočilo viii, ki se nanaša na vsebinsko preverjanje prijavljenega premoženja s strani funkcionarjev.

Priporočila GRECO-a so bila, kot izhaja iz tega gradiva, v veliki meri izpolnjena oziroma so v odzivu navedeni tudi ukrepi, ki so že načrtovani.

Vlada odgovorila Državnemu svetu glede skrajševanja čakalnih vrst

Vlada je sprejela odgovor na Sklepe in priporočila Državnega sveta Republike Slovenije k problematiki skrajševanja čakalnih dob z vidika financiranja zdravstvenega varstva ter ga posreduje Državnemu svetu.

Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene obravnave (PVP) je bil sprejet na podlagi sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti med Vlado RS in  sindikatom FIDES 4. 3. 2017.

Vlada je v ta namen zagotovila finančna sredstva, ki so se v omejenem obsegu izplačala v obliki delovne uspešnosti. Projekt je bil pripravljen pod časovnim pritiskom, predvsem zaradi realizacije stavkovnih zahtev in v postopku priprave ni bil preverjen na terenu. Ministrstvo za zdravje je v proračunu za  leto 2019 zagotovilo 10 milijonov eurov, vendar namen porabe teh sredstev v letu 2019 še ni dokončen. Vlada Republike Slovenije bo proučila možnosti nadaljevanja podobnega projekta v prihodnje (predvsem za obdobje 2020–2021), pri čemer bo upoštevala naslednje: razpoložljiva finančna sredstva, določitev novih ustreznih kriterijev, podprtih s podatki v veljavnih informacijskih sistemih glede na zastavljene cilje projekta, tudi s stališča enake obravnave vseh vključenih v izvajanje zdravstvenih storitev, postavitev kazalnikov za merjenje uspešnosti projekta, vzpostavitev informacijske podpore za zbiranje in obdelavo podatkov, vzpostavitev sistema za spremljanja dodatnih podatkov (npr. dejansko izvedene ordinacijske ure), zagotovitev zadostnega časa za izvajalce za seznanitev s projektom in kriteriji, zagotavljanje kakovosti vhodnih podatkov in pilotno preverbo projekta v praksi.

(Vir: Vlada RS, bh)

AKTUALNI RAZPISI

Občina Kočevje išče projektnega partnerja 6/1

Občina Kočevje pripravlja projekt za razpis LIFE – Okoljsko upravljanje in informiranje. Išče občino v Sloveniji, ki bi bila pripravljena ustanoviti partnerstva za vodo v svoji občini. Partnerstvo za vode je posvetovalno telo, s pomočjo katerega lahko lokalne skupnosti bolje obvladujejo svoje težave z onesnaževanjem oz. kvaliteto podzemne vode. Vanj se vključijo predstavniki vodnogospodarskih podjetij, lokalnih onesnaževalcev, kmetov itd. Pri tem gre za prenos znanja. V okviru projekta bo izvedeno svetovanje in delavnice na temo partnerstva za vodo. Več informacij najdete tukaj.

Zainteresirana občina naj se javi čim prej, saj je rok za oddajo projekta 19. 6. 2019.

Na Eko skladu prenovljene spodbude občinam za nakup vozil za prevoz potnikov ter komunalnih vozil 6/2

V petek, 24. 5. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud občinam za nakup vozil za prevoz potnikov ter komunalnih vozil.
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup vozil za prevoz potnikov se bodo po novem dodeljevale na območju celotne Slovenije; ne le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, kot doslej. Po novem bodo spodbude namenjene le za nakup novih vozil za cestni promet na električni pogon ali na vodik; ne več za avtobuse na plin in priključne hibridne avtobuse. Novi javni poziv poleg vozil kategorij M2 in M3 vključuje tudi vozila kot so kombiji, minibusi in cestni turistični vlakci.
Nepovratna finančna spodbuda bo znašala do 80 % vrednosti cene posameznega vozila, vendar ne več kot 300.000 EUR za električno in 500.000 EUR za vozilo na vodik.
Nov javni poziv za dodeljevanje spodbud občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka poleg spodbud za komunalna vozila pa po novem vključuje še spodbude za delovna vozila oziroma stroje, namenjene vzdrževanju javnih površin.
Informacije o javnih pozivih so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Program ESPON objavil razpise za izvedbo treh ciljnih raziskav 6/4

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON je objavil razpise za izvedbo treh ciljnih raziskav programa ESPON in Alpski atlas. ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik in programov v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov, prav tako pa tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Program povezuje območje 28 držav članic Evropske Unije in 4 partnerske države: Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico. Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja z izhodiščem v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Razpisi za izvedbo ciljnih raziskav

Odprt je 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE 6/5

Program Interreg CENTRAL EUROPE je objavil specifičen kapitalizacijski razpis, ki bo odprt do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

7 TEM SC SPECIFIČNI CILJI (SC)
1.        Industrija 4.0/ napredna proizvodnja 1.1.        Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
2. Socialno podjetništvo 1.2 Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
3. Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb 2.1 Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
4. Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih 2.3 Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
5.Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj 3.1 Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
6. Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe) 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
7. Dostopnost odročnih in mejnih območij za  povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči 4.1 Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

Priporočamo, da si natančno preberete razpisno dokumentacijo, ker je razpis zelo ozko profiliran.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 6/6

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/7

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 6/8

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Povabilo MOP za sodelovanje na Evropskem tednu trajnostnega razvoja 7/2

V državah EU letos že petič poteka akcija Evropski teden trajnostnega razvoja – ETTR (30. 5. – 5. 6. 2019), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda je povezana z uresničevanjem septembra 2015 sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja. V vseh letih je bila Slovenija med nadpovprečno aktivnimi državami glede na število prebivalcev. Podatke v zvezi s tem je objavil tudi Statistični urad RS (SURS). Trenutno je prijavljenih že 24 dogodkov.

Vabimo vse, ki v tednu 30. maj – 5. junij že načrtujete dogodek ali aktivnost, povezan s trajnostnim razvojem, da njegov opis posredujete tudi v objavo na vseevropski platformi. Hkrati pa dajemo pobudo vsem tistim, ki pripravljate dogodek v maju ali juniju, da ga v okviru možnosti skušate prestaviti v časovni okvir ETTR.Prijava v ETTR poteka v angleščini preko spletne strani. Za večjo prepoznavnost in odmevnost so na voljo tudi promocijska gradiva v slovenščini.

Več informacij.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.