V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE DOBRNA, DORNAVA, ŠMARJEŠKE TOPLICE, VIDEM, LITIJA, REČICA OB SAVINJI, JEZERSKO IN RADENCI.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

V Kidričevem na 3. seji delovne skupine za urejanje vodnih površin o NUV 1/1

V sejni sobi občine Kidričevo se je 1. junija 2021 sestala Delovna skupina SOS za urejanje vodnih površin za turizem in prosti čas na svoji 3. seji. Sejo je vodila podpredsednica delovne skupine Klavdija Petek iz Mestne občine Ptuj. Osrednja tema je bila seznanitev z Načrtom upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (NUV), ki ga je predstavil Robert Grnjak iz Direktorata za vode Ministrstva za okolje in prostor. Po uvodnem pregledu zapisnika in realiziranih sklepov s prejšnjega sestanka, kjer se je delovna skupina osredotočala na problematiko kopalnih voda, se je seznanila še z vsebino, namenom in predvidenim procesom za NUV III. Po zaključeni razpravi je sledil ogled gramoznice Pleterje, ki ga je vodil župan občine Kidričevo, Anton Leskovar.

 

Župani SOS v Sobotnem dnevnikovem izboru na temo varovanja kulturne dediščine 1/2

Na januarskem sestanku z ministrom za kulturo, dr. Vaskom Simonitijem smo v Skupnosti občin Slovenije obravnavali tematiko varstva kulturne dediščine in kulturno varstvenih pogojev in soglasij. Z ministrom je bilo dogovorjeno, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila nabor težav, ki jih je potrebno rešiti in morebitnih sistemskih sprememb, ki bi ublažile situacijo, nato pa se bo sklicalo sestanek med predstavniki občin in generalnim direktorjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter direktorji regijskih izpostav zavoda.

V petek, 7. maja je napovedan sestanek potekal, predelana pa so bila vsa ključna vprašanja, ki so izhajala iz zbirke težav, ki jih občine zaznavajo pri svojem delu na področju varstva kulturne dediščine in sodelovanja z ZVKD ter nabor predlogov za spremembo zakonodaje. Županje in župani so med drugim izpostavili, da razlaga varstvenih režimov s strani konservatorja ni objektivna, ampak gre za osebne preference in silosno urejanje oz. ne vključevanje drugih strok v postopek odločanja, da je sodelovanja med Zavodom za varstvo kulturne dediščine in javnostmi premalo, da se finančne investicije zaradi zahtev ZVKDS močno povečujejo in roki za izvedbo podaljšujejo, da ZVKDS velikokrat prekorači svoje pristojnosti oz. uveljavlja pristojnosti izven območij urejanja in se ne usklajuje z arhitekturno stroko in sodobnimi arhitekturnimi prijemi. Med drugim so županje in župani izpostavili še, da je sicer varovanje kulturne dediščine nujno za ohranitev naše identitete in kulture, zapuščine naših prednikov, vendar pri tem mora prevladati tudi zdravi razum in prilagoditev na potrebe sodobnega časa tako z vidika prezentacije kot uporabnosti.

Omenjeno tematiko je obravnavala tudi RTV Slovenija na oddaji Sobotni Dnevnikov izbor. Med drugim sta v oddaji sodelovala člana Skupnosti občin Slovenije, župan občine Postojna Igor Marentič in Marko Funkl, župan občine Hrastnik, ki je tudi predsednik Komisije za kulturo pri Skupnosti občin Slovenije. Oddajo si lahko ogledate tukaj: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnikov-izbor/174779410

Sestanek Pogajalske skupine za dejavnost poklicnega gasilstva s predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije 1/3

V četrtek 27. maja je v prostorih MORS potekala prva seja Pogajalske skupine za dejavnost poklicnega gasilstva s predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije. Na seji je pogajalska skupina predstavila izhodišče, da je položajni dodatek za vodstvena delovna mesta, ki jih v poklicnem gasilstvu predstavlja skoraj tretjina zaposlenih, že ustrezno urejen, saj je ta že vključen v izhodiščni plačilni razred, kar je primerljivo s Slovensko vojsko in Policijo. Ob tem je pogajalska skupina sindikatu še predstavila predlog spremembe Uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence, s katero se pravica do položajnega dodatka uredi še za vodenje manjših skupin v poklicnem gasilstvu (za skupine manjše kot 5 in ne manjše kot 3). V uvodnem delu srečanja je bil potrjen Poslovnik o vodenju pogajanj za sprejem normativnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, ki bo po manjših redakcijskih popravkih podpisan na naslednjem srečanju.

Pogajalsko skupino, ki jo je Vlada Republike Slovenije imenovala 24. maja 2021, sestavljajo predstavniki obeh gasilskih organizacij, Združenja poklicnih gasilcev Slovenije in Gasilske zveze Slovenije, predstavniki ustanoviteljev javnih gasilskih zavodov (Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije) ter predstavniki Ministrstva za obrambo in Ministrstva za javno upravo. Sestava pogajalske skupine zagotavlja zastopanje interesov vseh, ki sooblikujejo in zagotavljajo finančna sredstva in druge pogoje za delovanje lokalne javne poklicne gasilske službe.

Predstavnica Skupnosti občin Slovenije, ter Ministrstvo za obrambo kot resorno ministrstvo, ki je pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v pogajanjih s predstavniki SPGS zastopajo in predstavljajo stališča ustanoviteljev javnih gasilskih zavodov ter poudarjajo, da je ključna ohranitev plačnih razmerij v okviru enotnega plačnega sistema.

 

Družbena odgovornost in trajnostni razvoj v lokalnem okolju 1/4

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Skupnost občin Slovenije sta 3. junija 2021 izvedli spletni seminar z naslovom »Občine – pomemben deležnik pri izvajanju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v lokalnem okolju«.

Družbena odgovornost je pomemben del delovanja sodobnih občin, saj imajo občine velik vpliv na okolje in skupnost nasploh. Motivi za družbeno udejstvovanje so različni. Akcijska naravnanost je ključna, saj imajo občine s svojimi družbeno odgovornimi aktivnostmi dejanski vpliv na dobrobit lokalnega okolja.

Uvodni pozdrav udeležencem srečanja je namenil Peter Misja, predsednik Skupnosti občin Slovenije. Mag. Anita Hrast, direktorica IRDO – Inštituta za razvoj družbene odgovornosti je predstavila aktualne vsebine s področja EU in slovenskih usmeritev o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju. Družbeno odgovorne prakse izvajajo občine na različnih področjih: urejanje infrastrukture (ceste, kanalizacija, vodovod idr.), varstvo okolja, lokalna samooskrba, turizem, športna infrastruktura, podpora družbenim dejavnostim, številnim društvom, vaškim domovom, medgeneracijskim centrom.

Udeleženke in udeleženci so se v nadaljevanju seznanili s cilji trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti ter načini, kako jih uspešno vključiti v lokalne politike in ključne strateške dokumente, predstavitev je izvedla mag. Simona Roškar (www.dobicekznamenom.si). Vlogo občin pri trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti v lokalni skupnosti je s primerom iz prakse predstavila mag. Danijela Kocuvan, RRA Podravje – Maribor.

Ker so sredstva evropske kohezijske politike ključna razvojna sredstva do katerih lahko dostopajo tudi občine, je te v kontekstu trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti ob koncu seminarja predstavila mag. Anita Hrast. Na primer Evropski zeleni dogovor vsebuje akcijski načrt za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo in obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja.

Seminar se je zaključil z razpravo v kateri so bile izražene pobude po nadaljnjem sodelovanju in obravnavi te, za občine pomembni temi. SOS in IRDO bosta v prihodnje še okrepila podporo občinam na to temo, med drugim tudi z možnostjo prijave občin na razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost Horus 2021. Ta bo objavljen konec junija 2021. Za občine bo namreč letos uvedena posebna kategorija za prijavo občinskih projektov na temo družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja na ta razpis.

POJASNILA

Pojasnilo v zvezi z uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače 2/1

Ministrstvo za javno upravo je glede na uveljavljene anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, pripravilo pojasnilo glede na posamezni ukrep. Pojasnilo najdete TUKAJ.

60 dnevni plačilni rok po 82. členu ZIUZEOP – konec veljavnosti ukrepa 2/3

82. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je določil 60 dnevni rok za plačila, kadar je upnik javni organ. Podaljšan plačilni rok se upošteva za račune izdane od 11. aprila 2020 dalje do enega leta po razglasitvi konca epidemije.

Dne, 31. 5. 2021 je potekel zadnji dan veljavnosti ukrepa, saj je bil ukrep po ZIUZEOP vezan na razglasitev 1. epidemije v Sloveniji, ki je bila preklicana z dnem 1. 6. 2020.

Seznanitev občin – TOPO aplikacija 2/4

Sekretariat SOS je v vednost in nadaljnjo obravnavo občinam članicam poslal dopis, ki so ga pripravili na Direkciji Republike Slovenije za vode. Dopis je namenjen izdelovalcem hidrološko hidravličnih študij (HHŠ) katerih rezultat so karte poplavne nevarnosti. Te bodo po potrditvi prikazane v javnem portalu E-Vode in dostopne vsem. Občine je SOS prosil, da dopis posredujejo svojim izdelovalcem HHŠ. Za občine, ki hidrološko hidravličnih študij niso naročale je dopis brezpredmeten.

ZAKONODAJA

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 3/1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje v javno razpravo poslalo predlog Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Pravilnik je pripravljen v skladu s prvim odstavkom 34. člena Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO). S sprejemom ZFRO je prešlo plačilo mrliško pregledne službe na Ministrstvo za zdravje, zato ureja tudi plačilo stroškov in postopek uveljavljanja plačila opravljenih storitev

Predlog pravilnika najdete na TEJ POVEZAVI.

Prosimo za vaš komentar oz pripombe, ki jih posredujete najkasneje do ponedeljka, 7. 6. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o zagotavljanju sredstev v investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031 3/2

Kot ste seznanjeni je država za namen zagotavljanja pripravljenosti in vzdržnosti slovenskega zdravstvenega sistema pripravila predlog Zakona o zagotavljanju sredstev v investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031. Med poglavitnimi rešitvami so tudi rešitve za primarni nivo, in sicer so tudi  predvidene novogradnje in obnove objektov in za nabavo potrebne terapevtske in diagnostične opreme, ki je potrebna za uspešno delovanje primarnega nivoja.

V pregled oz seznanitev vam pošiljamo predlog zakona, ki ga najdete TUKAJ. Vaše mnenje in pripombe nam lahko posredujete do ponedeljka, 7. 6. 2021 do 10. ure na naslov info@skupnostobcin.si.

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 3/4

V državnozborsko proceduro je bil s strani Vlade RS predložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Prav tako so v gradivu priloženi osnutki sprememb in dopolnitev pravilnikov.

Državni zbor RS predloge in stališča občin sprejema do ponedeljka, 7. 6. 2021 na gp@dz-rs.si.

Gradivo objavljamo tukaj:

Zakon o oskrbi s plini 3/5

Obveščamo vas, da je bil 10. 5. 2021 na e-demokraciji objavljen Zakon o oskrbi s plini. Občine članice vljudno naprošamo, da osnutek omenjenega zakona pregledate in nam morebitne pripombe sporočite najkasneje do 10. 6. 2021.

Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 3/6

Skupina poslank in poslancev je v državnozborsko proceduro vložila predlog Zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. S spremembo se želi otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojene programe vzgoje in izobraževanja, za izvajanje pomoči z z odločbo o usmeritvi omogočiti pravico do spremljevalca. To pravico bodo imeli po novem tudi tisti otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo stalno ali začasno pomoč spremljevalca in ta ni povezan zgolj s fizično pomočjo (ti otroci niso gibalno ovirani). Po novem naj bi bili do spremljevalca tako upravičeni tudi dolgotrajno bolni, slabovidni otroci, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki spremljevalca potrebujejo.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Ker bo predlog zakona pristojni odbor na DZ RS obravnaval že 16. 6. 2021, vas vljudno naprošamo za vaše pripombe, predloge najkasneje do ponedeljka, 14. 6. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

V obravnavi predloga sprememb in dopolnitev zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in o socialno varstvenih prejemkih 3/7

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno obravnavano poslalo sledeča predloga:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (dostopen TUKAJ)

Predlaga se postopna ločitev družinske politike od socialnega varstva (neupoštevanje premoženja, spremembe pri upoštevanja pravic iz javnih sredstev kot dohodek, dvig meje za upravičenost do državne štipendije), spremembe pri upoštevanju in načinu upoštevanja dohodkov pri letnih pravicah iz javnih sredstev (upoštevanje bolj realnega materialnega položaja, kadrovske štipendije ter dohodki dijakov in študentov v višini do bruto minimalne plače se ne upoštevajo). Namen predloga je poenostaviti postopke odločanja pravicah iz javnih sredstev ter zagotoviti lažje in učinkovitejše odločanje o pravicah iz javnih sredstev. Namen je tudi zagotoviti informativni izračun za letne pravice iz javnih sredstev, kar bo razbremenilo centre za socialno delo izdaje odločb o denarnih dajatvah ter omogočilo večjo usmeritev v delo s strankami in delom na terenu (nudenje pomoči osebam v osebni in ekonomski stiski). Predlog prinaša tudi razbremenitev strank (upravičencem do varstvenega dodatka ne bo več treba vlagati vlog za podaljšanje pravice).

 • Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (dostopen TUKAJ)

Predlaga se vzpostavitev ciljanih spodbud za delo, in sicer namesto dodatka za delovno aktivnost, ki se všteva v prag za pridobitev denarne socialne pomoči, se določajo spodbude v obliki neupoštevanja dohodka iz delovne aktivnosti, spodbude se izenačujejo za oba partnerja, za brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ter opravljajo prostovoljna dela ali volontersko pripravništvo, pa se uvaja dodatek za aktivnost. Namen je hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči in zagotavljanje višje socialne varnosti posameznikov oziroma celovita obravnava posameznika z namenom, da se mu v primeru stiske in socialne ogroženosti pomaga preživeti in ga hkrati usposobi tako, da je čim prej sposoben ponovno prevzeti svojo »primarno obveznost«, tj. zagotavljati dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov. S spremembo spodbud za delo se razbremenjujejo strokovni delavci centrov za socialno delo, saj se postopek priznavanja denarne socialne pomoči poenostavlja. Predlagajo se tudi spremembe pri upoštevanju nepremičnin, krivdnih razlogov, sprememba v višini izredne denarne socialne pomoči, ki jo upravičenec lahko prejme v enem koledarskem letu, in sprememba pri izplačevanju denarne socialne pomoči v funkcionalni obliki.

Prosimo za pregled predlogov. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 14. 6. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 3/8

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki je trenutno v javni razpravi, prenaša določbe Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v nacionalni pravni red. S predlogom uredbe se ureja posamezne cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov, skupen cilj pa je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega (morskega) okolja, določa ukrepe za 10 najpogosteje najdenih plastični proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko.

S sprejemom tega predloga uredbe se določene plastične proizvode za enkratno uporabo prepoveduje dajati na trg v Republiki Sloveniji: vatirane palčke (z izjemami), pribor (vilice, noži, žlice, palčke), krožniki, slamice (z izjemami), mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom ter posode za živila, vsebniki za pijačo in lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena ter proizvodov iz oksorazgradljive plastike.

Za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se ne prepovedujejo, je predpisan sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO). V skladu s predlogom te uredbe je za proizvajalce teh proizvodov določena obveznost plačila stroškov ozaveščanja, stroškov zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov in stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Za proizvajalce, ki dajejo na trg v RS vlažilne robčke, balone, tobačne izdelke in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, predlog uredbe uvaja sistem PRO s skupinskim izpolnjevanjem obveznosti PRO.

Uredba uvaja minimalne zahteve vzpostavitve sistemih PRO za izpolnjevanje obveznosti v skladu s to uredbo v izogib administrativnih bremen tako za ARSO kot tudi za same proizvajalce.

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS vlažilne robčke, balone in tobačne izdelke bodo v okviru PRO sistema morali plačevati stroške ozaveščanja, stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti ter stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih danih na trg v RS in pridobivanja podatkov o nastalih odpadkih iz teh proizvodov.

V primeru tobačnih izdelkov pa proizvajalci krijejo tudi stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov. Stroški lahko vključujejo stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja.

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko, bodo v okviru PRO sistema morali plačevati stroške za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in stroške ozaveščanja o negativnem onesnaževanju okolja s temi odpadki. Od leta 2024 do 2026 se cilj ločenega zbiranja teh odpadkov mora povečevati za 10 % letno glede na zbrane odpadke iz predpreteklega leta. V RS še nimamo ustreznih podatkov o odpadnem ribolovnem orodju, zato se bodo posebej zbirali od leta 2022 dalje.

V uredbi je v 4. členu določen nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo ter ukrepi za dosego tega cilja. Za zmanjšanje porabe teh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo so sprejeti ukrepi tako za proizvajalce teh proizvodov, kot tudi za organizatorja prireditev, upravljavcev aparatov za tople in hladne napitke, in ukrepi za ponudnika pijače in hrane ter druge osebe, ki lahko s kakršnimi koli ukrepi prispevajo k zmanjšanju uporabe navedenih proizvodov.

Predlog uredbe določa tudi nekatere zahteve pri oblikovanju in sestavi vsebnikov za pijače do treh litrov, kot so plastenke pijač in sestavljena embalaža za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, ki morajo biti v skladu z evropskimi standardi pritrjeni na vsebnike pijač. Za PET plastenke je predpisan cilj vsebnosti reciklata v plastenkah, in sicer od 1. januarja 2025 dalje najmanj 25 % in od 1. januarja 2030 dalje najmanj 30 %.

Za namene recikliranja plastenk je v 19. členu predloga uredbe določen minimalen cilj ločenega zbiranja odpadnih plastenk, in sicer od 1. januarja 2025 dalje najmanj 77 % in do 1. januarja dalje najmanj 90 %.

Glede na določene zahteve iz predloga uredbe in kritja stroškov, ki so določeni za proizvajalce posameznih proizvodov, je predpisano poročanje posameznega proizvajalca o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko na trg v RS.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 16 . 6. 2021. 

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/9

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJE

Financiranje zdravstvenih domov v času epidemije 4/1

Na vas se obračamo s prošnjo po deljenju vaših informacij v zvezi s (pod)financiranjem programov zdravstvenih domov, posebej neustreznega financiranja v času epidemije. Ali ste pri vas zaznali takšno težavo?

Namen prejema teh informacij je, da se preko Državnega sveta RS sproži pobuda o preveritvi financiranja zdravstvenih domov ali programov primarne ravni zdravstva. Zato bo vsakršna vaša informacija dobrodošla.

Vaše odgovore nam prosimo posredujte najkasneje do ponedeljka, 7. 6. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Plačilo prostovoljcem 4/2

Na nas se je obrnila občina članica z vprašanjem glede plačila prostovoljcem. Občina sodeluje v projektu PROSTOFER (trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših) in ima z zavodom Zlata mreža sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev v zvezi s prevozom starejših oseb, ki potrebujejo prevoz do nujnih opravkov.

Občina bi s prostovoljci sklenila DOGOVOR O PROSTOVOLJSKEM DELU, na podlagi katerega bi jim povrnila naslednje stroške:

 • povrnitev nadomestila za upravičeno uporabo lastnih sredstev, in sicer uporabo lastnega prevoza za opravljanje prostovoljnega dela, uporabo lastnega telefona in interneta. Nadomestilo se obračuna v pavšalnem znesku v višini 20,00 EUR mesečno za prostovoljca, ki opravi vsaj 2 prostovoljni vožnji mesečno in
 • povrnitev dejanskih stroškov, ki so nastali ob opravljanju prostovoljskega dela, in sicer prevoz do Občine ter prehrana med opravljanjem prostovoljskega dela, skladno s predpisi, ki urejajo izplačilo prehrane med delom. Ti stroški se obračunajo po dejansko nastalih stroških.

Prostovoljci niso zaposleni pri občini in prevoze opravljajo prostovoljno.

Občino zanima ali ste se na vaši občini že srečali s podobno situacijo in kako ste jo rešili oziroma na kakšen način ostale občine izplačate stroške, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem prostovoljskega dela?

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujemo. Vaše odgovore nam prosimo posredujte čim prej oziroma najkasneje do srede, 9. 6. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

Statusno preoblikovanje lekarne 4/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je prejela vprašanja odvetniške pisarne v zvezi s statusnim preoblikovanjem lekarn. Občina še ni izpeljala statusnega preoblikovanja lekarne. Imajo pa sedaj enega v postopku – izvajalec lekarniške dejavnosti se na podlagi sedmega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti statusno preoblikuje v gospodarsko družbo. V zvezi s tem prosijo za informacije s strani drugih občin, in sicer ali ste prejele enaka vprašanja odvetniške pisarne (dostop do informacij javnega značaja)?

V kolikor ste prejeli vprašanja in odgovor že pripravili, ali izpeljali postopek statusnega preoblikovanja, vljudno naprošamo za vzorec dokumenta in opis postopka, kar bo občini v veliko pomoč.

Za vaše sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujemo. Vaše odgovore nam lahko posredujete najkasneje do srede, 9. 6. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Vprašalnik o storitvah splošnega pomena 4/4

Računsko sodišče Republike Slovenije izvaja raziskavo o zagotovljenosti storitev splošnega pomena v občinah (npr. poštne storitve, bančne storitve, javni prevoz, izobraževanje…). V ta namen so vseh 212 občin prosili, da do 15. 6. 2021 izpolnijo spletni vprašalnik o storitvah splošnega pomena.

Z vprašalnikom želijo pridobiti podatke o stanju zagotovljenosti storitev splošnega pomena in morebitne težave pri dostopanju do njih.

Dostop prebivalcev do storitev splošnega pomena je namreč problem, na katerega so občine in SOS že večkrat opozorile. Ker gre za problematiko, ki je povezana s temami, kot so regionalni razvoj, financiranje občin, prostorsko planiranje, in ki je ni mogoče obravnavati parcialno, so se na občine obrnili s spletnim vprašalnikom o zagotovljenosti storitev splošnega pomena v posameznih občinah. Odgovori bodo prispevali k identifikaciji storitev splošnega pomena, ki so problematične z vidika dostopnosti, in pomagali pri ugotovitvi in prikazu stanja dostopnosti do storitev splošnega pomena na ravni Republike Slovenije.

Zaradi kvalitete analize in primerljivosti podatkov je pomembno, da (vse) občine podate čim bolj celovite in kvalitetne podatke.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Luka Ramovša, pomočnika vrhovnega državnega revizorja (e-pošta: luka.ramovs@rs-rs.si, telefon: 040 877 073) oziroma Alenko Zidar Sambolec, pomočnico vrhovnega državnega revizorja (e-pošta: alenka.zidar@rs-rs.si, telefon: 030 600 579).

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

DOGODKI SOS

15.6. / Redna letna seja Skupščine SOS 5/1

V Škofji Loki bo v Sokolskem domu 15. junija 2021 potekala redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije s pričetkom ob 9.30. Vabljene županje in župani 179 občin članic Skupnosti občin Slovenije so vabila prejeli po elektronski pošti.

Na skupščini se bodo med drugim županje in župani na temo kriznega upravljanja na področju civilne zaščite ter prednosti mehanizma EU na področju civilne zaščite za lokalne skupnosti pogovarjali z evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem. Seznanili se bodo s predlogi Operativnih programov, ki bodo občinam podlaga za črpanje EU sredstev iz različnih EU skladov, ki jih bo predstavil minister Zvonko Černač iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

9.6. - 10.6. / 1. kolesarski kongres 5/2

Skupnost občin Slovenije, kot partner pri organizaciji 1. slovenskega kolesarskega kongresa, ki bo potekal 9. in 10. junija 2021 v Dobrovniku vljudno vabi k udeležbi.

Vse informacije o dogodku najdete na spletni strani Prvi slovenski kolesarski kongres.

Glede na vedno več dejavnosti, tako države kot občin, pri razvoju kolesarske infrastrukture, udeležbo priporočamo. Na kongresu bodo obravnavane ključne teme področja kakovosti infrastrukture in storitev, daljinske kolesarske povezave, urbano kolesarjenje, sistemi izposoje koles, kolesarski turizem. Na kongresu bo pogled usmerjen v prihodnost in tudi dobrih praks iz tujine ne bo manjkalo.
Namen kongresa je športno in poslovno povezovanje, da bo Slovenija čim prej povezana s kakovostno kolesarsko infrastrukturo tako za razvoj turizma kot trajnostno mobilnost.

Prijave so možne za en dan, ali oba dneva, občine članice SOS imajo popust pri kotizaciji.

17.6. / OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA II – prednosti, načini in orodja 5/3

Skupnost občin Slovenije organizira niz šestih izobraževanj pod skupnim naslovom OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA ZA OBČINE IN JAVNE ZAVODE. Skozi niz šestih predavanj o osnovah celostnega/korporativnega komuniciranja bomo tematiko obdelali  iz različnih vidikov in skozi različna razpoložljiva orodja in načine. Po prvem, uvodnem predavanju, ki je bilo namenjeno  pregledu vseh tem predavanj in pogledu na komuniciranje iz osebne perspektive. Odgovorili smo na vprašanje kako okrepiti lastno suverenost in blagostanje, da lahko uspešno komuniciramo. Človekovo blagostanje je namreč rezultat njegovega odnosa do sebe, do soljudi, do okolja in življenja ter ni nekaj samo po sebi umevnega. Začne se tudi s komunikacijo s samim sabo in našo komunikacijo z okoljem. V tem kontekstu smo se pogovorili tudi o suverenosti, osebni odgovornosti, asertivni komunikaciji ter konstruktivnem podajanju kritike, ki je vsekakor del naše komunikacije.

 

Naslednje izobraževanje nam bo pomagalo odgovoriti na vprašanje zakaj je komunikacija z javnostmi pomembna, katere so ključne javnosti občin in javnih zavodov, katere so osnove korporativnega/celostnega komuniciranja in kaj so njegove prednosti, opravili pa bomo tudi vpogled v družbena omrežja. Predavanje je samostojna enota z naslovom:

OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA II

– prednosti, načini in orodja –

izobraževanje bo potekalo v četrtek, 17. junija 2021,

od 12.30 do 15.00

preko spletnega orodja ZOOM

 

Predavanje bo zajemalo naslednje vsebine:

 • Vse o komunikaciji in sodobnih pristopih v komunikaciji.
 • Kaj pomeni celostna komunikacija oziroma »korporativno komuniciranje« v občinah in javnih zavodih?
 • Kako s celostno komunikacijo vzdrževati vzajemno koristne odnose z različnimi deležniki / javnostmi.
 • Načini in pristopi za zagotavljanje enotne in usklajene komunikacije med občinami in javnimi zavodi ter ključnimi javnostmi (enotna grafična podoba, dogodki, foto in video material, uporaba družbenih omrežij, etični kodeksi za uporabo družbenih omrežij ipd.)
 • Zakaj je komunikacija z javnostmi pomembna / kako uspešno komunicirati z različnimi javnostmi?
 • Prednosti celostnega komuniciranja pri izvajanju delovnih nalog in projektov, pri pripravi poročil, pridobivanju udeležencev ipd.

O PREDAVATELJICI:

Izobraževanje bo izvedla dr. Martina Rauter, univerzitetna diplomirana komunikologinja. Dr. Rauterjeva je bila v 11 let zaposlena na Mestni občini Maribor, zdaj ima svoje podjetje Smarki, Martina Rauter s.p. Več o njej najdete tudi na njenih spletnih straneh www.smarki.org in LinkedIn družbenem omrežju.

Vabilo za tiskanje

DOGODKI DRUGIH

8.6. / Vabilo na terenski ogled Mestne dnevne sobe in drugih dobrih praks v Idriji 6/1

IPoP – Inštitut za politike prostor vabi v torek, 8. junija 2021 od 13.45 do 15.30 na terenski ogled Mestne dnevne sobe in drugih dobrih praks v Idriji. Ogled bo potekal pod vodstvom Tine Lisac, strokovnjakinje Pobude za prenos dobre prakse.

Udeleženci ogleda bodo izvedeli vse o mestni dnevni sobi, to je dobri praksi, ki jo je Idrija prenesla iz nemške Altene. Ogledali pa si bodo tudi druge dobre prakse in ureditve javnega prostora, ki spodbujajo hojo in kolesarjenje. Mestna dnevna soba v Idriji je poseben prostor, ki je namenjen vsem prebivalcem in postaja stičišče druženja in raznolikih aktivnosti, ki jih organizirajo prostovoljci, društva in drugi zainteresirani posamezniki. Udeleženci ogleda bodo spoznali, zakaj sta socializacija in krepitev skupnosti tako pomembna. V sklopu ogleda se bodo udeleženci sprehodili do starega trga, kjer si bodo ogledali, s čim so v Idriji nadomestili nekaj parkirnih mest in kako to vpliva na prebivalce. Nadalje se bodo čez Idrijo sprehodili udeleženci še dlje, vse do Doma upokojencev, kjer so v projektu začasno postavljene klopi postale malce bolj stalne. S takšno akcijo se je namreč izkazalo, da so tam klopi zaželene in potrebne. Ogled bodo vabljeni nadaljevali v Coworking-u Idrija, ki predstavlja podporno okolje za podjetniške začetke, zaključili pa bodo v Topilnici, kjer si bodo ogledali razstavo in videli, da ima mesto možnosti za preživetje kljub zaprtju rudnika. Idrija je namreč uspešno prestala tranzicijo iz rudarskega v industrijsko mesto s sedežema dveh večjih korporacij.

Ogled bo potekal ob vsakem vremenu, pri čemur pot ni zahtevna. Vse aktivnosti bodo potekale v skladu z veljavnimi ukrepi in predpisi. Organizatorji spodbujajo vas, da izberete trajnostne načine prihoda na dogodek oziroma se dogovorite za skupni prevoz, če je to le mogoče.

Vabljeni, da se PRIJAVITE na naslednji povezavi https://forms.gle/PLkJoQZQtvwidKKE7                                 Kontaktni osebi sta Petra Očkerl (petra.ockerl@ipop.si, 041880165) in Tina Lisac (t.lisac@amaru.si, 040 885 885)

Javni posvet o osnutku čezmejnega programa Interreg Slovenija-Avstrija 6/2

Prejeli smo obvestilo SVRK, da se je začel javni posvet o osnutku čezmejnega programa Interreg Slovenija-Avstrija za obdobje 2021-2027. Javni posvet bo potekal do 30. junija 2021.

Vsi zainteresirani deležniki ste vabljeni, da izrazite svoje mnenje o bodočem programu z izpolnitvijo spletnega obrazca, ki je skupaj z osnutkom programa na voljo na naslednji povezavi: http://www.si-at.eu/si2/drugi-javni-posvet/

Novica je objavljena tudi na spletni strani EU SKLADI: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/javni-posvet-o-osnutku-cezmejnega-programa-interreg-slovenija-avstrija-za-obdobje-2021-2027

15.6. do 17.6./ URBACT festival mest 2021 6/3

Vabljeni na četrti URBACT festival mest – tokrat prvič na spletu! Po dveh letih eksperimentiranja, izmenjave in učenja je več kot 150 mest URBACT pripravljenih deliti svoje izkušnje. Mesta iz 25 držav so se poglobila v 23 dobrih praks, ki so dokazano učinkovite. Združila so moči, da bi razumela, prilagodila in ponovno uporabila pobude v svojem lokalnem okolju. Na dogodku boste lahko:

 • prisluhnili mestnim uradnikom, ki bodo pokazali in pripovedovali o svoji poti,
 • se seznanili z velikimi vprašanji, s katerimi se danes soočajo mesta,
 • se povezali z vrstniki in dobili navdih za novosti.

15. junij 2021, 10.00 – 17. junij 2021, 15.00

Več na: https://urbact.eu/urbact-festival-mest-2021

17.6./ Spodbujanje inovativnih rešitev na področju prehoda v podnebno nevtralnost 6/4

Pod okriljem EIT Climate KIC organizira slovenski EIT Climate KIC HUB serijo dogodkov pod skupnim imenom »Dnevi EIT Climate-KIC-av Sloveniji«, namenjenih predstavitvi dejavnosti slovenskega HUB-a in spodbujanju inovativnih rešitev na področju prehoda v podnebno nevtralnost.

Na dogodku bodo predstavili dogajanje na tem področju v kontekstu nove evropske razvojne perspektive in državne strategije ter nekaj zanimivih pilotnih primerov inovativnih praks na našem območju.  Z vami bodo predstavniki EIT Climate-KIC, predstavniki slovenskega HUB-a, strokovnjaki in inovatorji s področja krožnega gospodarstva ter predstavniki mednarodnih mrež in projektov.

Dogodek je namenjen vsem, ki vas zanima tema krožnega gospodarstva, se soočate z izzivi in iščete nove rešitve in pristope, pri upravljanju podjetij in mest ter ostalih skupnosti.

Program dogodka je na voljo TUKAJ.

Vaše prijave sprejemamo TUKAJ.

17.6. do 18.6./ Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela 6/5

ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu

 Če ste

 • uslužbenec ali uslužbenka, ki na občini dela na področju mladine in vas zanima razvoj področja ter potrebujete več znanja in informacij ali
 • politik ali političarka, funkcionar ali funkcionarka na občini ali v občinskem svetu in menite, da so mladi pomemben del vaše skupnosti in bi radi več naredili za njih in z njim,

potem vas vljudno vabimo na usposabljanje o načelih in značilnostih mladinskega dela, ki bo potekalo 17. do 18. junij 2021 v Ljubljani.

Za udeležence je brezplačno, prijavite se do vključno 27. maja 2021 na tej povezavi.

Podrobne informacije o usposabljanju.

Temeljni namen usposabljanja je dvig razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, vsebina pa se bo osredotočila na naslednja vprašanja:

 • O kom govorimo, ko govorimo o mladih? Katere so danes najbomembnejše značilnosti mladine in ali je mladina sploh enoznačna skupina?
 • Kaj je mladinsko delo, njegov namen in katera načela zagotavljajo kakovostne pristope in aktivnosti? In kaj ni mladinsko delo?
 • Kako je mladinsko delo v Sloveniji organizirano? Kateri mehanizmi za podporo mladinskemu delu so na voljo na različnih ravneh?
 • Mladinsko delo na lokalni ravni je del širšega evropskega konteksta, ki skrbi za kakovost. Kateri so pomembni evropski dokumenti in procesi, na katere se lahko pri svojem delu oprete?
 • In nenazadnje, kako lahko kakovostno mladinsko delo prispeva k razvoju lokalne skupnosti? Zakaj torej sploh načrtno razvijati in spodbujati razvoj mladinskega dela v občini?

 

 

8.7./ Napoved posveta »Evropska unija kot skupnost ljudi" 6/6

Ministrstvo za javno upravo v okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 napoveduje posvet Evropska unija kot skupnost ljudi, ki ga boDo na daljavo izvedli v četrtek, 8. julija 2021, med 10. in 15. uro.

Napoved dogodka TUKAJ.

Več informacij o dogodku, vabilo za registracijo in tehnične podrobnosti izvedbe boste pravočasno prejeli z vabilom.

Kotizacije ni.

VLADA RS

79. in 80. redna seja 7/1

 • 79. redna seja Vlade Republike Slovenije

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Od ponedeljka, 7. junija 2021 se sproščajo omejitve pri izvajanju dimnikarskih storitev in gradbenih del. V celoti je dovoljeno tudi izvajanje kongresne dejavnosti, morajo pa zaposleni in potrošniki izpolnjevati pogoj PCT. Pri osebnem prevzemu blaga, hrane ali pijače ukinjamo prepoved konzumiranja prevzete hrane in pijače na prevzemnih mestih.

Rahljajo tudi omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev. Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko od ponedeljka naprej ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75 % zasedenosti nastanitvenega obrata, kar velja tudi za kampe.

Program predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije

Vlada Republike Slovenije je sprejela šestmesečni program predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021s prednostnimi nalogami. Slovenija bo od 1. julija do 31. decembra 2021 predsedovala Svetu Evropske unije. Ključne vsebine šestmesečnega programa slovenskega predsedovanja Svetu EU so razdeljene na štiri prioritetne sklope:

 1. Odpornost, okrevanje in strateška avtonomija Evropske unije
 2. Konferenca o prihodnosti Evrope
 3. Unija evropskega načina življenja, vladavine prava in enakih meril za vse
 4. Verodostojna in varna Evropska unija, sposobna zagotavljati varnost in stabilnost tudi v svoji soseščini

 

 • 80. redna seja Vlade Republike Slovenije

Novela Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu. S spremembami uredbe se spreminja višina finančnih sredstev na ukrepu v skladu z zadnjo verzijo OP ESPR 2014-2020, ki je bila potrjena z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2020) 6268 z 9. septembra 2020 (iz 160.000 evrov na 260.000 evrov).

Glede na to, da se program zaključuje, se določa tudi natančen datum zaključka izvajanja operacij in predložitev zadnjega zahtevka za povračilo sredstev (to je 30. september 2023). 

Vlada sprejela poročilo o izdelavi načrtov dejavnosti v okviru Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah

Vlada Republike Slovenije je  na seji 16. decembra 2020 sprejela sklep, na podlagi katerega mora Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poročati o izvrševanju nalog izvajalcev, ki jih določa Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah.

Zaradi aktivnosti za obvladovanje drugega in tretjega vala epidemije covida-19 in delovnih obveznosti, povezanih z njima, ni uspelo izdelati in uskladiti načrta dejavnosti ob poplavah, zato se je rok za izdelavo načrta dejavnosti ob poplavah podaljšal do 30. oktobra 2021.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k predlogu Zakona o  spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ki so ga  v zakonodajni postopek vložile poslanke in poslanci (prvopodpisani Danijel Krivec) in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Skupina poslancev je državnemu zboru 26. 5. 2021 predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (predlog zakona). Predlog zakona ima cilj dopolniti in spremeniti določbo 4. člena zakona, ki določa občine in naselja v volilnih enotah in volilnih okrajih, saj veljavno besedilo zakona vsebuje napake in pomanjkljivosti, ki so zaradi tehnične napake nastale ob pripravi besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-B), ki ga je državni zbor sprejel 16. 2. 2021 in velja od 2. 3. 2021.

Vlada Republike Slovenije se strinja, da je utemeljen predlog za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku, saj so pomanjkljivosti in napake v besedilu zakona takšne pravne narave, da bi v primeru ne odprave teh napak lahko prišlo do nepopravljivih posledic za delovanje države na področju uresničevanja volilne pravice z vidika vsebine zakona pa gre za manjše spremembe in dopolnitve zakona.            

Predlog Zakona o oskrbi z električno energijo

Predlog zakona sicer temelji na ureditvi oskrbe z električno energijo, kot je določena že v Energetskem zakonu, vendar pa zaradi prenosa Direktive 2019/944/EU obsega številne novosti.

 • V I. poglavju o splošnih določbah so poleg definicij izrazov v zakonu urejeni tudi temelji organizacije na področju oskrbe z električno energijo.
 • Največ novosti vsebuje povsem novo poglavje o razmerjih elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci.
 • Kot posebno novost je treba omeniti pravico do sklenitve pogodbe z dinamičnimi cenami, torej cenami, ki se sproti prilagajajo trgu.
 • Pomembna novost za končne odjemalce je tudi uvedba novega akterja, ki odjemalcem nudi izvajanje energetskih storitev.
 • Dodatna novost, ki jo ureja predlog zakona, so aktivni odjemalci, torej odjemalci, ki v omrežje električno energijo tudi oddajajo
 • Pomembna novost so tudi energetske skupnosti državljanov, ki jih zakon ureja v pravni obliki zadruge.
 • Pomembno področje, ki nadgrajuje obstoječo ureditev, je tudi nadaljnji razvoj naprednega merjenja.
 • Sicer kratko poglavje o proizvodnji električne energije določa bistvene novosti glede energetskega dovoljenja.
 • Povsem nova je ureditev pravil za izmenjavo podatkov in koordinacijo pri izvajanju storitev prožnosti, ki jih podrobneje uredita elektrooperaterja in operater trga v svojih splošnih aktih.

Rahljanje začasnih omejitev ponujanja kulturnih storitev

Vlada je na seji z novelo odloka podaljšala veljavnost Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Poleg podaljšanja veljavnosti odloka novela povečuje dovoljeno zasedenost zmogljivosti fiksnih sedišč na javnih kulturnih prireditvah. Obiskovalci javnih kulturnih prireditev bodo odslej lahko zasedli do 75 % razpoložljivih fiksnih sedišč. Razrahljan pogoj omejitve števila obiskovalcev velja tako v zaprtih javnih prostorih kot na prostem.

Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni. Novela odloka začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu in podaljšuje veljavnost odloka do vključno 13. junija 2021.

 (Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva 8/1

MDDSZ je obvestilo, da bo 28. 5. 2021 v Uradnem listu objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva – »REACT EU: investicije v zavode«. Gre za sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 evrov.

Prvi rok za oddajo vlog je 13. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.

Več tukaj:

https://www.gov.si/novice/2021-05-28-93-milijonov-evrov-eu-za-vecjo-kakovost-bivanja-starejsih/

Razpis občinam in osnovnim šolam za prijavo uvajanja ukrepa šolska ulica 8/2

IPoP – Inštitut za politike prostora vabi k sodelovanju  občine in osnovne šole, ki želijo preizkusiti šolsko ulico, to je ukrep za izboljšanje varnosti in udobnosti šolske poti. Šolska ulica pomeni, da se v času jutranje konice ali v času jutranje in popoldanske konice, na cesti v neposredni okolici šole, omeji motorni promet.

Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri izvedbi šolske ulice ter s sofinanciranjem stroškov med 5.000 EUR in 12.000 EUR, ki so povezani z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, stroški izvajanja programa na otvoritvenem dogodku …).

Šolsko ulico bi začeli izvajati predvidoma 1. septembra 2021 in ponovili vsaj pet (5) delovnih dni z eno ali več šolami v občini. Začetek šolskega leta je zelo primeren termin za uvajanje tovrstnih ukrepov, za spreminjanje oziroma oblikovanje novih potovalnih navad staršev in otrok. V tem času je velik tudi delež medijskega prostora, ki je namenjen poročanju o tem področju, s tem pa je učinek ozaveščanja in informiranja še večji.

Vljudni vabljeni k prijavi. Rok za prijavo je 16. 6. 2021! Več informacij najdete TUKAJ.

 

Razpis Moja dežela - lepa in gostoljubna 2021 8/3

Turistična zveza že 30. leto zapored objavlja tekmovanje MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA. Častni pokrovitelj projekta je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Jubilejna akcija prinaša nekaj vsebinskih novosti znotraj  kategorij, posodobljen je tudi način prijavljanja.

Prijave sprejemajo preko spletne aplikacije na spletni strani www.turisticna-zveza.si do 20. junija 2021.

Za vstop v aplikacijo se najprej registrirajte na povezavi https://turisticna-zveza.si/registracija ali pa s klikom na banner na spletni strani. Navodila za oddajo vlog prilagamo.

Projekt je objavljen na https://turisticna-zveza.si/projekt/moja-dezela-lepa-in-gostoljubna .

Za dodatne informacije so dosegljivi na telefonu 01 434 16 70 ali e-pošta info@turisticna-zveza.si

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 8/4

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021 8/5

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov (dvoranska kopališča ali kopališča na prostem) ter trajnostne ureditve, vzdrževanja in posodobitve zunanjih športnih površin z namenom doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023.

Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.

Dokumente javnega razpisa in kontakt za več informacij najdete na spletni strani TUKAJ.

 • ROK ZA PRIJAVO = 11. 6. 2021 do 23.59
 • DATUM ODPIRANJA = 15. 6. 2021
 • DOKUMENTI javnega razpisa = TUKAJ.

Za več informacij se lahko obrnete na Majo Skale, maja.skale@gov.si ali 01/400 52 89.

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 8/6

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 8/7

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.