V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJTA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI CERKNICA IN VELIKE LAŠČE.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

SKUPŠČINA SOS

O položaju in prihodnosti občin na skupščini SOS 1/1

V sredo, 3.6.2020 je v prostorih Športne dvorane Medvode potekala redna letna seja skupščine Skupnosti občin Slovenije, na kateri so zbrane županje in župani skupaj obravnavali:

 • Prihodnost, razvoj in financiranje občin

Minister za javno upravo, Boštjan Koritnik je uvodoma povzel, da se je v obdobju razglašene epidemije Covid-19 izkazalo, da lokalna samouprava deluje dobro. V tem obdobju je ministrstvo tudi dobro sodelovalo z vodstvi asociacij občin in skupaj smo iskali rešitve za situacije, ki so se pojavljale v občinah zaradi izrednih razmer, je nadaljeval. Minister je izpostavil tudi posebno oblikovano vladno delovno skupino za iskanje učinkovitih rešitev s področja davkov, gospodarstva in okolja in prostora, kamor so vključeni tudi predlagani predstavniki občin, ter prepričanje na pozitivne premike, ki jih bomo dosegli s skupnim delom.

Minister je zaključil: »Če stopimo skupaj z dialogom in upoštevamo različnosti, lahko naredimo tisto, kar se bi v določenih okoliščinah zdelo nemogoče.«

Županje in župani občin članic SOS so povedali, da so bile občine na veliki preizkušnji, zaradi raznolikosti pa so se tudi prilagajale in različno spopadale z nastalo situacijo. Dvig povprečnine so županje in župani pozdravili, vendar opozorili, da s tem delo še ni zaključeno. Zato so pozvali ministrstva k okrepitvi sodelovanja s skupnostjo ter k obnovitvi sistema, ki bo skupnosti in združenjem omogočil aktivno participacijo na vseh tistih področjih, ki se tičejo delovanja občin.

Med drugim so članice in člani skupščine izpostavili težave praznjenja obmejnih območij ter nujnosti dodatne državne pomoči, da bodo te občine lahko ohranile poselitev teh za državo strateško pomembnih območij. Opozorili so tudi na dolge postopke pri izdaji gradbenih dovoljenj in nepovezanost državnih institucij kar zavira gospodarski razvoj v občinah. Na vprašanje članov skupščine glede faze v kateri se nahaja sprejem predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je minister povedal, da ministrstvo za javno upravo sprejem zakona podpira in si tudi prizadeva, da bo zakon čim hitreje potrjen v Državnem zboru. Spregovorijo še o pomembnosti enotnega pristopa pri obračunavanju NUSZ, reševanju sožitja med romsko in ne-romsko skupnostjo, možnosti financiranja države v okviru skupnih občinskih uprav, spremembi formule za financiranje občin, obsegu finančnih sredstev za cestno infrastrukturo, problematiki financiranja komunalne opremljenosti, ureditvi površinskih voda za turizem in prosti čas,  postopkih prenosa kmetijskih zemljišč iz sklada na občini in ostalih aktualnih temah.

 • Proces ustanavljanja pokrajin

Za proces ustanavljanja pokrajin je predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek povedal, da se nadaljuje, kar kaže na to, da gre za državotvoren projekt, saj se ni ustavil niti zaradi menjave vlade niti zaradi krize. Kot naslednji korak je bilo povedano, da bodo pristojna ministrstva do srede junija 2020 pripravila oceno finančnih posledic prenosa nalog v pristojnosti pokrajin, na podlagi katerih bo strokovna skupina pripravila predloge pokrajinske zakonodaje, delovno gradivo pa bo posredovano v opredelitev tudi občinam.

 • Dokumenti SOS za leto 2019 in 2020

Članice in člani skupščine SOS so obravnavali in sprejeli tudi dokumente SOS za leti 2019 in 2020, ter se seznanili s preteklimi in načrtovanimi aktivnostmi SOS.

Galerija slik skupščine.

 

Po zaključeni skupščini SOS je sledila slavnostna podelitev plaket občinam podpisnicam Sporazuma o organizaciji dogodkov brez plastike za enkratno uporabo. Več informacij je na voljo TUKAJ.

 

NOVICE SOS

Podelitev plaket občinam podpisnicam sporazuma za dogodke brez plastike 2/1

Skupnost občin Slovenije je skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor v okviru svoje redne letne skupščine slavnostno podelila plakete občinam brez plastike za enkratno uporabo na dogodkih. Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Aleksander Jevšek je z MOP novembra lani podpisal sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. K dogovoru, ki je prostovoljen lahko kadarkoli pristopi občina, ki v okviru svojih aktivnosti organizira različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov, kjer se ne nudi plastičnega pribora (plastična slamica, plastični krožnik, plastični lonček ali plastični jedilni pribor). Tanja Bolte je v imenu Ministrstva za okolje in prostor na redni letni skupščini SOS pozdravila prizadevanja v soočenju z okoljskim izzivom našega časa in poudarila, da je to korak k zmanjševanju odpadkov. 

Skupnost občin Slovenije na svoji spletni strani objavljala  seznam občin, ki so pristopile k dogovoru in ga redno posodablja. Občine tako s svojimi ravnanji prispevajo k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri občankah in občanih. Pozivu k podpisu sporazuma se lahko kadarkoli pridružijo tudi druge občine, gradivo je objavljeno tukaj.

Ob podelitvi priznanj je predstavnica MOP mag. Tanja Bolte poudarila, da se »Skupnost občin  in vsaka posamična občina, ki je pristopila k podpisu sporazuma zaveda problematike vztrajnega porasta nastajanja plastičnih odpadkov in odlaganja plastičnih odpadkov v okolje in negativnega vpliva na okolje, zdravje in gospodarstvo. Prizadevanje za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko je poziv k ukrepanju, da se združimo v boju proti enemu od velikih okoljskih izzivov našega časa. Vsak izmed nas je povabljen k razmisleku,  kako spremeniti svoje vsakdanje navade, da bi zmanjšali težko breme onesnaževanja s plastiko za okolje, prostoživeče živalske in rastlinske vrste – in svoje lastno zdravje. Čeprav ima plastika veliko koristnih načinov uporabe, se preveč zanašamo na njeno rabo za izdelke za enkratno uporabo, in to s hudimi posledicami za okolje. 48 občin, ki so pristopile k sporazumu, se tega že zaveda in s svojimi dejanji pozitivno vpliva na okolje, zdravje in gospodarstvo.

Več fotografij s podelitve najdete v galeriji.

 

POJASNILA

Izplačilo dodatkov po 71. členu ZIUZEOP in 11. točki 39. člena KPJS 3/2

Skupnost občin Slovenije objavlja pojasnilo Ministrstva za javno upravo glede izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi 71. člena ZIUZEOP in izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah na podlagi 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS po uveljavitvi Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):

POJASNILO.

Dopis MIZŠ – Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami 3/3

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) glede organizacije dela v predšolski vzgoji in načrtovanje obsega kadra za izvajanje storitev zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami.

V dopisu MIZŠ občinam predlaga, da za zagotovitev zgodnjega prepoznavanja otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v razvoju pri organizaciji in financiranju dela v predšolski vzgoji in načrtovanju obsega kadra za izvajanje storitev zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami, poleg že izdane uradne dokumentacije, upoštevajo tudi zakonsko možnost, ki jo določa drugi odstavek 16. člena ZOPOPP. Določilo omogoča, da se pomoč otroku lahko izvaja tudi pred izdelavo individualnega načrta ali zapisnika multidisciplinarnega tima, če strokovna skupina za zgodnjo obravnavo v vrtcu oceni, da je to potrebno.

Celotni dopis si lahko preberete TUKAJ.

Odsotnost z dela zaradi razlogov višje sile, letni dopust in regres – MDDSZ 3/4

Ukrepi s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sprejetih za čas epidemije, s 1. junijem oziroma s preklicem epidemije COVID-19, niso več v veljavi.

Obveščamo vas, da je MDDSZ objavilo odgovore na najpogostejša vprašanja glede odsotnosti z dela zaradi višje sile, kot je npr. za primer varstva otroka, ki ne sme v vrtec ali šolo ali v primeru odrejene karantene. Dodatno so objavili aktualne informacije glede regresa in letnega dopusta.

Do informacij lahko dostopate na tej povezavi:

Regres, višja sila in letni dopust – MDDSZ – 4.6.2020

POVPRAŠEVANJE

Služnosti za gradnjo TK omrežja 4/1

Na nas se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem glede služnosti za gradnjo TK omrežja:

“Na območju naše občine se izvaja obširnejši projekt gradnje TK omrežja enega od operaterjev, ki ni v 100% državni lasti. Zaradi same gradnje so potrebni posegi po zemljiščih v lasti občine in sklenitev služnosti.

Prosimo za informacijo glede višine nadomestila drugih občin za tovrstne služnosti in ali se poleg običajnih zahtevajo še kakšni drugi posebnIMI pogoji.”

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje in posredovanje odgovorov do petka, 12.6.2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Terjatve občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu - PONOVITEV 4/2

Na prošnjo občine članice SOS ponavlja povpraševanje glede terjatev občin za pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu, saj bi želela občina prejeti čim več stališč oz. izkušenj ostalih občin na navedena vprašanja:

DRUŽINSKI POMOČNIK IN POMOČ NA DOMU:

1 Invalidna oseba ima z odločbo Centra za socialno delo odobrenega družinskega pomočnika, za katerega stroške (do)plačuje občina. Čez nekaj časa se invalidna oseba odloči, da prekine takšno pomoč in se odreče pravici do družinskega pomočnika. V času prekinitve upravičenec nima sredstev.

Kako je s stroški, ki so nastali, ko je občina (do)plačevala za družinskega pomočnika?

Kako ravnate glede neporavnanih obveznosti v primeru, da ob zaključku upravičenec nima sredstev, kasneje jih pridobi ter v primeru, da upravičenec v času prekinitve sredstva ima?

2 Enako vprašanje postavljamo tudi v primeru, kadar je oseba uporabnik socialno varstvene storitve pomoč družini na domu;

Ali in kdaj terjate od upravičenca vrnitev sredstev, ki jih je občina doplačevala na podlagi izdane odločbe?

3 Na kakšen način preverjate oz. kdo vas obvesti v primeru, da je umrla oseba, ki je nekoč bila upravičena do storitve pomoč družini na domu ali do storitve družinskega pomočnika?

INSTITUCIONALNO VARSTVO

1 Kadar oskrbovanec prekine z nastanitvijo v domu in gre domov na lastno željo ali ga potem obvestite o terjatvi, ki je nastala v času bivanja?

Vaše odgovore nam lahko posredujete do četrtka, 18. 6. 2020 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Anketa za pripravo sprememb Uredbe o razvrščanju objektov 4/3

Na podlagi Gradbenega zakona je bila julija 2018 sprejeta Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 – v nadaljevanju Uredba). Uredba je združila klasifikacijo objektov in razvrščanje. Istočasno je minister objavil tudi Tehnično smernico za graditev TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov (v nadaljevanju TSG).

Po skoraj dveh letih uporabe so na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja pripravili krajšo spletno anketo, s katero želijo ugotoviti, kako se Uredba uporablja v praksi, kako ustrezna in zahtevna je, ter oceniti njene dobre in manj dobre rešitve. Želeli bi konkretno oceno izvajalcev in oseb, ki Uredbo dnevno uporabljajo.

Podatki, pridobljeni v anketi bodo služili kot ena od osnov za pripravo spremembe Uredbe.

Z namenom, da pridobijo čim bolj reprezentativen vzorec anketirancev, vas kot ključne deležnike in uporabnike Uredbe prosijo, da izpolnite anketo. Izpolnjevanje ankete ne vzame več kot 10 minut časa. 

Anketa je do 23. 6. 2020 dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/281925.

ZAKONODAJA

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019 - 2023 5/1

Ministrstvo za kulturo je bilo pozvano k pripravi letnega poročila o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 (Uradni list RS, št. 43/19; v nadaljnjem besedilu: Resolucija), in sicer za področje oblikovanja programov za zmanjševanje javnega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti  (točka 6.3.4.1 Resolucije).

Kazalniki za merjenje uspešnosti izvajanja Resolucije za predmetno področje so  naslednji:

 • število izvedenih izobraževalnih, promocijskih in drugih preventivnih dejavnosti;
 • število sprejetih kodeksov etičnega ravnanja in vzpostavljenih mehanizmov samoregulacije;
 • število obravnavanih kaznivih dejanj in prekrškov z obeležjem sovražnosti (cilj je zmanjšanje kriminalitete ter povečanje preiskanosti kaznivih dejanj in prekrškov).

Resolucija je dostopna na spletni povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO119

Naprošajo vas, da jim do ponedeljka, 8. 6. 2020 pošljete kratke prispevke o izvedenih aktivnosti, ki jih bodo uporabili za pripravo poročila na naslov skender.adem@gov.si.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS 5/2

V pregled in morebitne pripombe objavljamo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije.

S predlogom se spreminja tretji odstavek 4. člena Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/11, 18/13, 59/14 in 56/15 – ZV-1E). Ta določa da se v primerih neodplačnega prenosa zemljišč lokalnih skupnosti v last države, katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno za vode, za gradnjo objektov komunalne infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, ki služijo izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, višina nadomestila za služnost na teh zemljiščih se določi v višini pet odstotkov višine nadomestila, določenega po prvem odstavku tega člena.

V skladu s predlagano spremembo bo višina nadomestila za služnost za lokalne skupnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije znašala pet odstotkov višine nadomestila tudi v primeru gradnje objektov javne infrastrukture, ki so namenjeni izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ali odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ki prečkajo vodna in priobalna zemljišča v lasti države, če gradnja brez prečenja vodnega ali priobalnega zemljišča ni mogoča. Znižanje nadomestila bo tako možno v primeru gradnje objektov, ki se na podlagi predpisov o razvrščanju objektov klasificirani (CC-SI) pod 22221 in 22231, in sicer v primerih, ko gradnja teh objektov glede na danosti v prostoru ne bo možna na način izven vodnih in priobalnih zemljišč v lasti države.

Znižano plačilo nadomestila za lokalne skupnosti je predvideno tudi v primeru gradnje podmorskih cevovodov z iztoki padavinskih odpadnih voda, ki so namenjeni izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Obmorske lokalne skupnosti druge možnosti kot izpust padavinskih odpadnih voda v morje nimajo. Gre torej za poseg, ki je nujno vezan na vodni in priobalni prostor morja oz. voda.

Besedilo najdete TUKAJ.

Vaše predloga oz mnenje nam lahko posredujete do četrtka, 11. 6. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov 5/3

Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (UVTP) je v medresorsko usklajevanje poslal predlog Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, ki je pripravljen na novo.

– Predlog Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov – besedilo prilagamo TUKAJ.
– Obrazci:

Prosimo, da gradivo pregledate in nam morebitne pripombe pošljete najkasneje do 19. junija 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

Nova Leipziška listina – v seznanitev in pregled 5/4

Ministrstvo za okolje in prostor pošilja v seznanitev in pregled zadnji osnutek Nove Leipziške listine, ki predstavlja dogovor držav članic EU o skupnih strateških načelih in ciljih trajnostnega razvoj mest.

Poudarja predvsem pomen:

 • dostopa do javnih storitev in stanovanj,
 • zelenih mest,
 • nizkoogljičnega načina bivanja,
 • ugodnih razmer za gospodarstvo,
 • digitalizacije ipd.

Priporoča oblikovanje urbanih politik za skupno dobro, uporabo celovitih pristopov v urbanem razvoju, sodelovanje med različnimi deležniki, večnivojsko upravljanje in upoštevanje lokalnih značilnosti pri oblikovanju politik, ukrepov in financiranju.

Dokument postavlja načela delovanja in ključne teme, ki bodo v prihodnje na področjih urbanega razvoja naslovljena skozi različne ukrepe na ravni EU in držav članic. Dokument bo predvidoma sprejet v času nemškega predsedovanja Svetu EU, konec leta 2020.

Osnutek Nove Leipziške listine najdete TUKAJ (v angleščini, original).

V kolikor imate pripombe in predloge za dopolnitev dokumenta, jih po elektronski pošti posredujte do 22. junija 2020, na e-naslov zala.jerman@gov.si ( in v vednost na info@skupnostobcin.si).

DOGODKI SOS

11.6. / Webinar za občine: Pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišče 6/1

Na podlagi zelo pozitivnih povratnih informacij udeležencev spletnih seminarjev (webinarjev), smo se na Skupnosti občin Slovenije odločili, da z dobro prakso nadaljujemo.

Na tokratnem webinarju, ki bo potekal v četrtek, 11. junija 2020 ob 10. uri preko spletnega orodja Zoom, bosta izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik in Vesna Mihovilovič, dipl. pravnica, predstavila pravno ureditev obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče z osnutkom odloka o načinu opravljanja javne službe ter postopkom podelitve koncesije.

Prijave na webinar so obvezne, saj vam vabilo v spletno predavalnico pošljemo na vaš e-naslov iz prijavnice. Prijave zbiramo do torka, 9. 6. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno).

Vaša vprašanja nam lahko posredujete na prijavnici, saj bi jih želeli predhodno posredovati predavateljema.

DOGODKI DRUGIH

9.6./ Zeleni ukrepi urbane agende EU 7/1

Video posvet o zelenih ukrepih urbane agende EU bo potekal v torek, 9. junija 2020, od 13:15 do 16:30.

Na posvetu se bodo osredotočili na tri teme povezane z okoljem in razvojem mest:
–        kako z zakonodajo bolje podpreti uporabo na naravi temelječih rešitev,
–        kako bolje podpreti krožno gospodarstvo s predpisi o vodi in
–        kako bolje podpreti krožno gospodarstvo s predpisi o odpadkih.

Namen posveta je preveriti kako lahko ugotovitve in priporočila partnerstev Urbane agende EU na področju okolja bolje podpremo. Želijo tudi okrepiti razumevanje ovir in izzivov na različnih nivojih odločanja o tem, kje se v mestih oziroma na lokalni ravni zatakne pri doseganju okoljskih ciljev. Končni cilj aktivnosti je priprava vsebinskih gradiv in priporočil, ki jih bomo lahko uporabili pri oblikovanju boljših politik in pravne ureditve.

Posvet bo potekal v angleščini.

Več informacij najdete na povezavi TUKAJ.

23.6./ "Odpadki v naših občinah" 7/2

Ekologi brez meja 23. junija 2020 organizirajo virtualno srečanje na daljavo z naslovom “Odpadki v naših občinah”, ki je namenjeno predstavnikom občin, komunalnih podjetij, civilne družbe, strokovnjakom in medijem.

 • Brezplačno srečanje bo na platformi ZOOM potekalo med 10.00 in 14.30 z odmorom za kosilo.

Cilj dogodka je prek treh vsebinskih sklopov pokazati, da je zero waste koncept realna rešitev za izzive ravnanja z viri in odpadki. S predstavniki članov slovenske zero waste mreže se bomo posvetili najboljšim praksam na področju upravljanja z odpadki, konkretnim vsebinam na lokalnem nivoju ter ozaveščanju in komuniciranju. Sledila bo okrogla miza s predstavniki lokalnih skupnosti, predstavljen pa bo tudi mednarodni vidik, dobre prakse in pogled na Slovenijo ‘od zunaj’.

Program in obrazec za prijave sta na voljo TUKAJ. 

15.9./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  7/3

Dne 7.5.2020 je bila na BRDU pri Kranju predvidena Konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Zaradi obvladovanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so bili primorani konferenco prestaviti na nov datum in sicer 15.9.2020. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS  v avgustu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve. Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

VLADA RS

19. redna seja 8/1

Vlada podaljšala ukrepe iz odloka o začasni omejitvi zbiranja

Na podlagi 5. člena odloka vlada vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov in ob upoštevanju strokovne ocene odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. Strokovna skupina bo nadaljnje sproščanje omejitev predlagala glede na epidemiološke podatke za bolezen COVID-19 v Sloveniji in tuje primerljive prakse.

Vlada je na podlagi strokovne utemeljenosti podaljšala ukrepe o začasni omejitvi zbiranja.

Ocena upravičenih stroškov neposredne škode za pripravo vloge za dodelitev sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je nastala kot posledica izbruha pandemije COVID-19

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je pripravila oceno neposredne škode, ki je nastala kot posledica izbruha pandemije COVID-19 in temelji na oceni upravičenih izdatkov za namene pridobitve pomoči iz Solidarnostnega sklada Evropske unije.

Štirimesečno obdobje upravičenosti (od razglasitve epidemije v državi) zajema obdobje od 12. marca 2020 do 11. julija 2020 in se v primeru Republike Slovenije konča po datumu, do katerega Evropska komisija zbira vloge držav za pomoč. Tako so bili v oceno neposredne škode, skladno z navodili Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je odgovorno za pripravo vloge za določitev upravičenih izdatkov, naslovljeno na Evropsko komisijo, poleg dejansko nastalih izdatkov vključeni tudi napovedani izdatki, ki bodo nastali do konca upravičenega obdobja.

Ocena neposredne škode vključuje podatke na državni ravni, ki jih je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje prejela s strani štirinajstih ministrstev, osmih vladnih služb in  državnih organov, ter podatke na lokalni ravni, ki so jih občine posredovale preko izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Podatke so subjekti posredovali do vključno 23. maja 2020 na podlagi poziva za posredovanje podatkov za izvedbo evidentiranja upravičenih izdatkov organov za pridobitev sredstev iz Solidarnostnega sklada Evropske unije zaradi pandemije COVID-19 z opredeljenim obdobjem upravičenosti, upravičenimi izdatki za izvedbo nujnih ukrepov za preprečevanje širjenja pandemije in neupravičenimi izdatki.

Neposredna škoda za pripravo vloge za dodelitev sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki temelji na oceni upravičenih izdatkov za namene pridobitve pomoči iz Solidarnostnega sklada Evropske unije in je nastala kot posledica izbruha pandemije COVID-19 v upravičenem obdobju od 12. marca 2020 do 11. julija 2020 ob sprejetju na vladi tako znaša 192,787 mio EUR brez DDV.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo lahko do oddaje končne vloge za pridobitev pomoči iz Solidarnostnega sklada Evropske unije v oceno skupnih upravičenih izdatkov, ki so posledica izbruha pandemije COVID-19, vključi še naknadno evidentirane in posredovane podatke s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Upravičeni so vsi izdatki, ki so bili izvedeni kot ukrepi za pomoč prebivalstvu pri preprečevanju širjenja bolezni COVID-19 in odpravljanju posledic epidemije.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2020, ter ga pošlje Državnemu zboru RS. V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde evrov.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bila od januarja 2014 do konca marca 2020 izdana 501 odločitev o podpori za projekte, programe oz. javne razpise v skupni vrednosti 2,7 milijarde evrov (navajamo EU del), kar je 89 odstotkov razpoložljivih sredstev. Od tega je bilo nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 803 milijonov evrov kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 835,3 milijona evrov iz Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji (Kohezijski sklad se namreč ne deli na V/Z).

Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca marca na terenu izvajalo že za skoraj 2,2 milijarde evrov oziroma 71 odstotkov razpoložljivih sredstev programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih nekaj manj kot 1,14 milijarde evrov, kar je 37 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca marca 2020 Evropski komisiji posredovala oziroma potrdila za dobrih 1,13 milijarde evrov certificiranih izdatkov.

Vlada je sprejela tudi Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki je bil pripravljen s ciljem zmanjšanja razkoraka med pogodbeno vezanimi sredstvi, izplačili in predvsem slabo dinamiko na področju nizkih povračilih sredstev iz EU blagajne v slovenski proračun. SVRK skupaj z ministrstvi akcijski načrt intenzivno izvaja, nekatere aktivnosti so že zaključene.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz PRP Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 omogoča sofinanciranje izvedbe ukrepov za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi prenamnožene populacije podlubnikov v letu 2019, ter uvaja elektronski vnos vlog na javne razpise na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja za pridobitev sredstev podpore za izvedbo ukrepov, s čimer se zmanjšujejo administrativne ovire.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz PRP Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 uvaja v celoti elektronski vnos vlog na javne razpise na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja za pridobitev sredstev po uredbi. S tem se zmanjšujejo administrativne ovire.

(Vir: Vlada RS,  ur)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis LIFE za zbiranje projektnih predlogov 2020 9/1

Evropska komisija je 2. aprila objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Za financiranje projektov s področij ohranjanja narave, varstva okolja in učinkovite rabe virov ter podnebnih ukrepov je na voljo dobrih 450 milijonov evrov. Letos je kar precej novosti, ki so predvsem posledica ukrepov zaradi razglašene pandemije virusa COVID-19. Razpisna dokumentacija in vse novosti so objavljene na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals).

Razpis vključuje sofinanciranje tradicionalnih in integriranih projektov ter projektov tehnične pomoči. Zaradi težje komunikacije in drugih omejitev, ki jih povzročajo ukrepi, sprejeti zaradi pandemije novega koronavirusa, so letošnji roki za oddajo osnutkov projektov in polnih projektnih prijav nekoliko daljši in sicer:

 • 14. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte prednostnega področja okolje in učinkovita raba virov (ENV)
 • 16. julij 2020: oddaja osnutkov projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT), okoljsko upravljanje in informacije (GIE) ter projektov tehnične pomoči
 • 5. oktober 2020: oddaja osnutkov integriranih projektov
 • 6. oktober 2020: oddaja polne projektne prijave za tradicionalne projekte s podprograma za podnebne ukrepe (CCA, CCM, GIC)

Ministrstvo za okolje in prostor letos predvidoma ne bo organiziralo LIFE Info dneva zaradi nacionalnih ukrepov, ki so sprejeti zaradi pandemije virusa COVID-19, smo pa na voljo za vprašanja preko e-pošte. Vsa vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov life.mop@gov.si ali na nacionalne kontaktne točke:

Več informacij o ukrepih je na spletni strani programa LIFE.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 9/2

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 9/3

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

NOVICE DRUGIH

Svetovni dan okolja in biotska raznovrstnost v Sloveniji 10/1

Letošnji Svetovni dan okolja, 5. junij, je posvečen biotski raznovrstnosti, ki podpira vse življenje na zemlji, tudi naše. Z neprimernimi dejavnostmi ljudje povzročamo njen upad in posledično slabšanje tudi našega življenjskega okolja. Čeprav Slovenija sodi med območja z nadpovprečno biotsko raznovrstnostjo, trende upadanja zaznavamo tudi pri nas.

Celotna novica, kjer najdete tudi več informacij o biotski raznovrstnosti v Sloveniji v številkah, je dostopna TUKAJ. (Vir: MOP)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.