V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE DOBRNA, DORNAVA, ŠMERJEŠKE TOPLICE, VIDEM, KRŠKO, LITIJA, REČICA OB SAVINJI, JEZERSKO, RADENCI.

Iskrene čestitke!

 

Sekretariat SOS

USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Center za krepitev zdravja v Gornji Radgoni 1/1

Izvedba: 2019 – 2020
Financiranje: Ministrstvo za zdravje, občine Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Zdravstveni dom Gornja Radgona
V okviru investicije, ki jo je po soglasnem dogovoru občin ustanoviteljic v njihovem imenu izvajala Občina Gornja Radgona, je bil zgrajen prizidek k obstoječemu zdravstvenemu domu v Gornji Radgoni v treh etažah. V sklopu prizidka so v pritličju urejeni prostori za reševalno službo in pokrito parkirišče za reševalna vozila, v 2. nadstropju so prostori namenjeni splošnim in referenčnim ambulantam, 3. etaža pa je pretežno namenjena prostorom za izvajanje preventivnih programov. Zelo pomembna pridobitev v okviru investicije je tudi dvigalo, ki zagotavlja dostop gibalno oviranim osebam do višjih etaž prizidka ter hkrati do 1. nadstropja obstoječega objekta Zdravstvenega doma. Z izvedbo investicije so občine ustanoviteljice zagotovile javnemu zdravstvenemu zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona kvalitetno izvajanje preventivne zdravstvene vzgoje pod sloganom »Krepitev zdravja – za vse« na sedežu zavoda v Gornji Radgoni, hkrati pa so z investicijo bili pridobljeni tudi ustrezni dodatni prostori za izvajanje primarnega zdravstvenega varstva na območju občin G. Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici. Investicijski projekt bo Zdravstvenemu domu Gornja Radgona na sedežu zavoda omogočil kontinuirano delovanje integriranega Centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu in ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav, ki je bila s pomočjo sofinanciranja na podlagi zgoraj navedenega razpisa pod sklopom 1 vzpostavljena v letu 2018.

Foto: Center za krepitev zdravja

NOVICE SOS

Obeta se nova sistemska ureditev registra pravnih aktov občin 2/1

Skupnost občin Slovenije je bila dne 1. 6. 2022 povabljena na predstavitev  predloga sistemske ureditve registra pravnih aktov lokalnih skupnost s strani Uradnega lista RS in Službe Vlade RS za zakonodajo.

Srečanje je bilo v prvi vrsti namenjeno predstavitvi  načrta vzpostavitve registra in prvi izmenjavi stališč v zvezi s predstavljeno vizijo. Temu bo sledilo formalno usklajevanje predloga uredbe, vključno z njenim posredovanjem v postopek sodelovanja z javnostmi.

O nadaljnjih aktivnostih boste obveščeni v kratkem.

Županje na obisku v Črenšovcih o izboljšanju komunikacije z občankami in občani 2/2

Na povabilo županje Vere Markoja so se v občini Črenšovci na prvi junijski dan srečale županje v okviru Kluba županj Skupnosti občin Slovenije. Klub županj je bil ustanovljen leta 2014 z namenom, da nudi prostor za medsebojno podporo ženskam v lokalni politiki ter vpliva na uravnoteženje prostorov odločanja in na oblikovanje politik, ki se osredotočajo in čim širše zaobjemajo ter vključujejo različne potrebe in pričakovanja občank in občanov. Nastal je iz zavedanja, da uspešnost žensk v politiki na različnih ravneh odločanja, še posebej županj, dolgoročno in pozitivno vpliva tudi na pripravljenost žensk za vstopanje v lokalno politiko. Pa tudi na pripravljenost ter zaupanje volivk in volivcev v ženske kandidatke. Slednja tematika je bila ključna iztočnica za tokratno srečanje županj, kjer so skupaj s predavateljico Petro Hercog spregovorile na temo komuniciranja z volivkami in volivci. V nekoliko manj formalnem delu druženja pa jim je županja gostiteljica, Vera Markoja, predstavila primere dobrih praks in znamenitosti občine Črenšovci, kot so Cerkev in župnijski dom, gasilski dom Črenšovci, kmetija Kolenko, ureditev romskega naselja, mlinarstvo Kolenko, zaključile pa ga bodo na Tinekovem Brodu na Muri.

NOVICE DRUGIH

Novo Sistemsko pojasnilo o nasprotju interesov KPK 3/1

Novo Sistemsko pojasnilo o nasprotju interesov Komisije za preprečevanje korupcije celovito pojasnjuje ureditev področja nasprotja interesov, tudi kdaj za to področje veljajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in kdaj drugi zakoni, ki prav tako urejajo nasprotje interesov za posamezna področja, poklicne skupine, vrste postopkov ipd. Hkrati je vsebina posodobljena v skladu s spremembami, ki jih je uvedla novela ZIntPK-C, sprejeta konec leta 2020, in drugimi spremembami zakonodaje, ki so bile sprejete naknadno.

Besedilo sistemskega pojasnila je dostopno na povezavi TUKAJ.

Zdravstveni svet potrdil Izhodišča za strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031 3/2

Dokument je bil predstavljen na seji Zdravstvenega sveta 19. 4. 2022. Člani ZS so dokument podprli in predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj te dejavnosti v Sloveniji. Dokument je v okviru Ministrstva za zdravje pripravila Delovna skupina v dialogu s pomembnimi deležniki in ob strokovni podpori Svetovne zdravstvene organizacije, usklajen je bil tudi s predstavniki lokalnih skupnosti. Izhodišča so popolnoma v sozvočju z ravnokar objavljeno Evropsko strategijo za primarno zdravstveno varstvo. Skladno s širšim kontekstom razvoja zdravstvenega varstva in ob upoštevanju potreb prebivalstva so v dokumentu  opredeljeni naslednji strateški cilji: enaka dostopnost do celovite oskrbe čim bližje prebivalcem, usmerjenost v uporabnika in njegovo opolnomočenje, celovita in integrirana obravnava pacienta, kakovostna in varna obravnava ter usmerjenost v preventivno zdravstveno varstvo. Vzporedno z nastajanjem dokumenta strategije so bili že izvedeni nekateri nujni kratkoročni ukrepi, ki jim morajo na podlagi sprejetih izhodišč v najkrajšem možnem času slediti nadaljnji koraki. Ti so opredeljeni v prav tako pripravljenem akcijskem načrtu do leta 2024.

Več podrobnosti o izhodiščih lahko preberete TUKAJ.

Ministrstvo za infrastrukturo podaljšuje veljavnost vikend družinskih vozovnic in vikend vozovnic 1. 6. 2022 3/3

Ministrstvo za infrastrukturo podaljšuje veljavnost vozovnicama, ki potnikom prinašata dodatne ugodnosti pri potovanju z medkrajevnim avtobusnim javnim potniškim prometom in domačim železniškim prometom.

Podaljšuje se veljavnost Vikend vozovnice za družine in skupine potnikov. Vozovnica omogoča družinam oz. skupinam potnikov do 5 oz. do 10 oseb, med katerimi je vsaj en otrok v starosti do 14 let, neomejeno število potovanj z medkrajevnim avtobusom ali z vlakom ob sobotah, nedeljah in praznikih v obdobju štirih zaporednih dni. Cena vozovnice je 15 EUR za skupine do pet oseb in 30 EUR za skupine do 10 oseb.

Vikend popusti 
Potujoči bodo vse sobote, nedelje in praznike v obdobju do 30. 6. 2023 lahko potovali s 75% popustom na vseh enotnih vozovnicah v medkrajevnem avtobusnem in domačem železniškem prometu, pri čemer cena enkratne vikend vozovnice in dnevne vikend vozovnice s popustom, ni nižja od cene vozovnice, ki velja za razdaljo do 5 km, to je 1,3 evra.

Ministrstvo za infrastrukturo poziva vse potujoče, posebej pa družine in skupine, ki so pretežno vezane na potovanja z avtomobilom, da preizkusijo prednosti potovanja z javnim potniškim prometom pod posebno ugodnimi pogoji.

ZAKONODAJA

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini 4/2

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o dohodnini.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Glavni cilj spremembe Zakona o dohodnini je oprostitev plačila dohodnine vseh davčnih zavezancev starih vključno do 26 let, ne glede na vrsto prejetega dohodka. S tem bi se predvsem mladim omogočilo lažjo osamosvojitev od svojih staršev ter hitrejše ustvarjanje lastne družine, saj bi z višjimi neto prihodki hitreje izpolnjevali pogoje za pridobitev posojila ter poroštva na podlagi Zakona o  stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Finančne posledice zaradi znižanja prihodkov iz naslova dohodnine so predvidene za nekaj manj kot 54 mio evrov na letnem nivoju.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov gregor.borak@skupnostobcin.si najpozneje do 29. 6. 2022.

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov (medresorska obravnava, SVZ) 4/3

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI in podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za vzdrževanje objekta in manjšo rekonstrukcijo.
Vabijo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Uredbe o razvrščanju objektov tukaj. Njegova obrazložitev je TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge so zbrane tukaj.

 

Pojasnilo za izvajanje novega Gradbenega zakona do sprejema podzakonskih aktov 4/4

Obveščamo vas z novostmi nove prostorske zakonodaje. Gradbeni zakon (Uradni list RS št. 199/21), ki je začel veljati 31. decembra 2021 in se začne uporabljati z današnjim dnem, je v 152. členu določil, da se izvršilne predpise sprejme v šestih mesecih (do 30. junija 2022) po uveljaviti zakona, razen Pravilnika o načinu izračuna površin in prostornin stavb, ki se sprejme v dveh letih od uveljavitve zakona. Ti izvršilni predpisi so Uredba o razvrščanju objektov, Uredba o gradbiščih, Uredba o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo, Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in Pravilnik o začasnih objektih. Vsi predpisi so bili že dani v javno razpravo in so v zaključnih fazah priprave.

Več informacij je na voljo TUKAJ.

 

Nova prostorska zakonodaja pod drobnogledom Komisije pri SOS 4/5

V sredo, 1.6.2022 je preko spleta potekala 8. seja Komisije za prostor pri SOS, na kateri so se zbrali člani in članice ter drugi zainteresirani posamezniki. Po potrditvi dnevnega reda so spregovorili o občinskih pristopih, ki prihajajo v uporabo v okviru nove prostorske zakonodaje (Novega gradbenega zakona, Zakona o urejanju prostora). Med drugim so spregovorili o pogojih in dilemah glede občinskega urbanista, lokacijske informacije, obrazcev, soglasij oz. dovoljenj ter številnih drugih izzivov, ki zaenkrat ostajajo neznanka. V zaključnem delu so izpostavili  še ostale področne zadeve, s katerim želijo seznaniti pristojne organe na državni ravni in s tem prispevati k ustreznejšemu prostorskemu načrtovanju tudi v prihodnje.

POVPRAŠEVANJE

Oskrbnine za vrtec 5/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede oskrbnin otrok. V vrtcu se je pojavil problem glede oskrbnin begunskih otrok, ki jih država sicer krije, vendar njihove odločbe »ne pokrivajo« oskrbnin od začetka vstopa v vrtec, temveč šele s prvim dnem naslednjega meseca (primer: vloga vložena v aprilu hkrati z vključitvijo v vrtec, odločba pa velja šele s 1. majem). Ministrstvo sicer predlaga vrtcem, da se dogovorijo z občino ustanoviteljico, vendar občina nima pravne podlage za (so)financiranje oskrbnin begunskih otrok.

Zanima nas: 

Kakšno prakso imate v vaši občini na tem področju? 

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 9. 6. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si.

Organi skupne občinske uprave – zaključeno povpraševanje 5/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo postopanje ostalih občin, ki so prejele zavrnjen zahtevek za sofinanciranje Organa skupne občinske uprave. 

Občina članica je s strani MJU prejela delno zavrnjen zahtevek za sofinanciranje Organa skupne občinske uprave, kjer je bil kot glavna utemeljitev zavrnitve naveden razlog, da delovna mesta kjer:

– so JU zaposleni s polovičnim delovnim časom in opravljajo po njihovem mnenju nesorodne delovne naloge (npr. varstvo okolja in urejanje prometa);

– so zaposleni na OSOU izključno s polovičnim delovnim časom;

– so delovna mesta izven sistemizacije, npr. pripravnik;

niso predmet sofinanciranja v skladi s 26. členom ZFO-1.

Prav tako ji v MJU niso šteli naloge, ki jih OSOU opravlja za občino članico, kjer dela niso opravljali polno zaposleni javni uslužbenci, ampak samo zaposleni s polovičnim delovnim časom in ji tako znižali delež sofinanciranja s 55% na 50%.

Navedeni člen ZFO-1, ki ureja skupno opravljanje nalog občinske uprave, namreč o zgoraj navedenem ne govori, prav tako pa to ni urejeno s Pravilnikom o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave in tudi v drugih predpisih.

Zanimalo nas je: 

Kako postopate v vaši občini v podobnih primerih ter ali nameravate na podlagi neupravičeno zavrnjenih zahtevkov ukrepati ter sprožiti upravni spor?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Elektronski javni razpisi – zaključeno povpraševanje 5/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je razmišljala o prehodu javnih razpisov za sofinanciranje različnih neprofitnih dejavnosti (kultura, humanitarne, invalidske,…) v elektronsko obliko.

Občina članica že vodi nekaj javnih razpisov v elektronski obliki, to prakso pa bi želela razširiti na večino javnih razpisov.

Zanimalo nas je: 

Kakšno prakso imate v vaši občini na tem področju ter s katerimi ponudniki teh storitev imate vzpostavljene dobre rešitve?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

 

 

Občinski urbanist po novem ZUreP-3 – zaključeno povpraševanje 5/4

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima bodo občine reševale izpolnjevanje pogojev za občinskega urbanista po novem Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-3).

 V ZUreP-3 sta se v 4. odstavku 46. člena dodali kot dve novi nalogi občinskega urbanista zahtevi, da:

 • potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti v skladu z drugim odstavkom 282. člena tega zakona
 • potrdi soglasje k priglašenemu posegu v prostor v skladu z 284. členom tega zakona

(1) Občino zanima, na kakšen način boste to reševali, če nihče v občinski upravi ne izpolnjuje pogojev za občinskega urbanista, ki so navedeni v 4. odstavku 335. člena ZUreP-3?

To namreč pomeni, da si je potrebno pridobiti zunanjega občinskega urbanista, kateri mora pregledati vsako izdano mnenje in soglasje ter ga potrditi.

(2) Občino prav tako zanima, kako boste logistično reševali prenos dokumentov do občinskega urbanista ter zagotavljali, da bodo mnenja in soglasja izdana pravočasno?

V 4. odstavku 335. člena ZUreP-3, kjer je navedeno, kdo iz občinske uprave lahko nastopa kot občinski urbanist, ni navedena smer izobrazbe, ampak samo zahtevana stopnja izobrazbe ter navedba, da ta oseba opravlja naloge s področja prostorskih aktov.

(3) Boste kot občinskega urbanista, ki ga je potrebno v 30 dneh tudi sporočiti  zbornici, pristojni za arhitekturo in prostor, določili osebo iz občinske uprave, čeprav njene primarne delovne naloge ne obsegajo dela s področja urejanja prostora?

Odgovore lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Izdaja novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi – zaključeno povpraševanje 5/6

[nova prostorska zakonodaja]

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima izdajanje novih lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi, in sicer v povezavi z novo prostorsko zakonodajo, ki je prešla v veljavo s 1. junijem 2022.

Občino zanima:
Ali boste do sprejema novega Pravilnika o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (ki je v usklajevanju) še vedno izdajali potrdila o namenski rabi!?

ZUreP-3 v prehodnih določbah namreč jasno določa, da se do uveljavitve novega Pravilnika o lokacijski informaciji še vedno uporablja Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Ur. List RS št. 35/04, 33/07, 61/17), kar seveda pomeni, da se lokacijske informacije do takrat še vedno izdajajo v enaki obliki kot do sedaj, ni pa povsem jasno, kako je s potrdili o namenski rabi.

Zbir odgovorov najdete TUKAJ.

Subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane – zaključeno povpraševanje 5/7

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane. 

V občini članici je začel delovati dnevni center za varstvo starejših občanov. Ker bi radi, da je ta storitev cenovno čimbolj dostopna uporabnikom, je v njihovem interesu, da bi lahko zagotovili subvencijo pri ceni te storitve za občane.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev v 2. točki 24. člena opredeljuje institucionalno varstvo  kot storitev, ki se izvaja v trajanju:

– 24 ur dnevno (celodnevno institucionalno varstvo)

– krajši čas od 24 ur in sicer v primeru dodatne vključitve upravičenca v drugo socialno varstveno storitev

– 10 ur dnevno ali krajši čas (dnevno varstvo)

Zakon o socialnem varstvu 16. členu določa, da institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine. 99. člen pa določa, da se iz proračuna občine financirajo  stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Izvajalec omenjene storitve bo dom starostnikov, ki je javni zavod v javni mreži.  Omenjeni dnevni center je njihova dislocirana enota.

Zanimalo nas je: 

Ali  v vaši občini subvencionirate  ceno storitve dnevnega varstva za starejše občane?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

SEJE VLADE

1. redna seja 6/1

Vlada Republike Slovenije se je sestala na ustanovni seji ter sprejela več odločitev. Za generalno sekretarko vlade je imenovala Barbaro Kolenko Helbl, za podpredsednike vlade pa ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca ter ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Vlada je imenovala več državnih sekretarjev, ki bodo v pomoč predsedniku vlade in novoizvoljenim ministrom in ministricam.

(Vir: Vlada RS, GB)

383. dopisna seja 6/2

Vlada je sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na 31. december 2021. Vlada vsaki dve leti ob zaključnem računu državnega proračuna predloži državnemu zboru tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin. Zadnjič jo je predložila za stanje na 31. december 2019, zato jo predlaga letos za stanje na 31. december 2021. Bilančna vsota premoženja države in občin na 31. december 2021 znaša 54,17 milijarde evrov in se je glede na stanje, izkazano na dan 31. december 2020, v letu 2021 povečala za 1,37 % oziroma 732,4 milijona evrov.

(Vir: Vlada RS, GB)

DOGODKI SOS

7.6. / Predstavitev Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 7/1

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v ponovni javni obravnavi je zaradi spremenjene pravne podlage (ZVO-2) v ponovni javni razpravi, in sicer do 20. junija 2022Predlog uredbe se od predhodnega razlikuje predvsem v sistemskih določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu z ZVO-2, ki je pričel veljati 13. 4. 2022. Zato vas Zbornica komunalnega gospodarstva, Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije vabimo na novo predstavitev predloga uredbe, ki bo potekala v torek, 7. 6. 2022, ob 9.00 uri preko MS Teams. POVEZAVA DO PREDSTAVITVE
Za Ministrstvo za okolje in prostor bo predlog uredbe predstavila mag. Jana Miklavčič z Direktorata za okolje.

9.6. / Posvet Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti 7/2

Skupnost občin Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Slovensko konservatorsko društvo pripravljajo posvet na temo Obnovljivi viri energije na objektih kulturne dediščine s primeri dobrih praks lokalnih skupnosti, ki bo v četrtek, 9. junija 2022, ob 10. uri, v Gradu Slovenska Bistrica. Na posvetu bodo sodelovali strokovni sodelavci s področja kulturne dediščine, predstavniki občin in strokovnjaki za energetske sanacije. Ključni akterji iskanja pravih poti, bodo na enem mestu predstavili najpomembnejša dejstva, ki usmerjajo njihovo odločanje, vzbujajo skrbi in možnosti za energetsko zeleno prihodnost obnove stavb kulturne dediščine.

Vabljeni, da rezervirate termin in se udeležite posveta, ki bo odprl aktualno področje energetskih sanacij objektov pod varstvom kulturne dediščine in številne izzive, pred katere so, kot njihove lastnice, postavljene tudi občine.

Uradno vabilo s programom in predavatelji najdete TUKAJ.

14.6. / Grajeno javno dobro ter možnost uporabe rezultatov modelov vrednotenja v prostorskem načrtovanju (prestavljen na jesen) 7/3

Obveščamo vas, da je napovedan posvet prestavljen na jesenski termin. O novem datumu izvedbe boste obveščeni z vabilom in novo prijavnico. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. 

 

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Marinko Konečnik Kunst in Luko Ivaničem vabi na posvet na temo možnosti uporabe rezultatov modelov vrednotenja nepremičnin v prostorskem načrtovanju ter ureditve grajenega javnega dobra po novem Zakonu o urejanju prostora ter Gradbenem zakonu.

Na posvetu bosta obravnavana dva tematska sklopa.

 • Možnost uporabe rezultatov modelov vrednotenja v prostorskem načrtovanju (potreba prostorskega načrtovanja v razmerah tržnega gospodarstva, vrste in uporaba ustreznih modelov vrednotenja nepremičnin)
 • Grajeno javno dobro (splošno, ZUreP-3 kot sistemski in področni zakon za grajeno javno dobro, povezava na izkazovanje minimalne komunalne oskrbe pri izdaji gradbenega dovoljenja po GZ-1)

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Uradno VABILO za tiskanje je TUKAJ.

Vabljeni k prijavi, poslušanju in razpravi!

14. 6. / Odziv nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih 7/4

ACFE Slovenija – Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar želi aktivno pomagati pri krepitvi integritete in preprečevanju korupcije v Sloveniji. Že od ustanovitve leta 2014 dalje z raznimi izobraževanji dvigujemo zavedanje o pomembnosti preprečevanja in zgornjega odkrivanja prevar, med drugim smo bili skupaj z vašim ministrstvom tudi partnerji v projektu Fraud Awarness Week.

V mesecu marcu 2022 je Komisija za preprečevanje korupcije na vse občine poslala dopis, naslovljen na nadzorne odbore občin, v katerem nadzorne odbore občin obvešča o priporočilih KPK glede pričakovanega ravnanja članov nadzornih odborov občin v primeru, da pri svojem delu zaznajo kršitev, ki so v pristojnosti drugih organov. Po naših informacijah se je ob prejemu tega dopisa na številnih sejah nadzornih odborov odprlo kar nekaj zanimivih vprašanj. Zato smo se na ACFE Slovenija – Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar odločili, da organiziramo dogodek, namenjen članom nadzornih odborov občin, ki smo ga poimenovali “Odziv nadzornih odborov občin na ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih”. Na dogodku bo kot predstavnica KPK Vodja Službe za nadzor ga. Katja Mihelič Sušnik predstavila predmetno problematiko, izbrani člani nadzornih odborov pa bodo osvetlili stanje na tem področju v občinah, lastne izkušnje in poglede ter predloge za naprej. Na okrogli mizi bo sodeloval tudi dr. Franc Žohar, strokovnjak za lokalno samoupravo, saj  Komisija za preprečevanje korupcije ni edini organ, ki mu morajo v navedenih primerih poročati člani nadzornih odborov.

Omenjeni seminar / predavanje bo izveden v soorganizaciji Skupnosti občin Slovenije dne 14. 6. 2022 ob 16.00 uri, v Ljubljani, predvidoma na Ministrstvu za javno upravo v konferenčni dvorani Upravne akademije na naslovu Langusova 4, 1000 Ljubljana (dvorana v 1. nadstropju). Trajal bo predvidoma do 18. ure. Udeležnina znaša 50 EUR, za člane Skupnosti občin Slovenije pa 40 EUR. Prosimo vas za potrditev udeležbe na elektronski naslov acfe.slovenija@gmail.com in plačilo kotizacije, najkasneje do petka 10. 6. 2022 (podatki za plačilo so navedeni tukaj).

15.6. / Plačni sistem v javnem sektorju s poudarkom na ureditvi dodatkov 7/5

Plača je ena temeljnih pravic iz delovnega razmerja, saj javni uslužbenec sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero se zaveže, da bo za plačilo opravljal delo za delodajalca, pri tem mora to plačilo biti zakonito in skladno z vsemi predpisi s področja plač v javnem sektorju. Vsi, ki opravljajo naloge na področju plač, morajo poznati sistem plač in tudi sistem drugih pravic in obveznosti, saj bodo le tako lahko zagotovili zakonito ravnanje, kar je še posebej pomembno pri določanju in izplačevanju dodatkov.

Na izobraževanju bodo predstavljene pravne podlage na področju plač v javnem sektorju, posebej pa dodatki, ki jih določata in urejata ZSPJS in KPJS ter drugi predpisi in pravila, ki jih je treba upoštevati predvsem pri določanju in izplačevanje dodatkov. Gre za vsebine, ki so namenjene javnim uslužbencem v kadrovskih službah in v službah za določanje in obračun ter za izplačilo plač.

Predavala bo Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog urnika:

9.00 – 9.30 Plačni sistem v javnem sektorju (splošna predstavitev, pregled predpisov in kolektivnih pogodb)
9.30 – 10.00 Pregled predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo delovni čas in pogoje dela v povezavi z izplačili dodatkov
10.00 – 10.30 Sestava plače (osnovna plača, del plače za delovno uspešnost in dodatki)
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 11.15 Dodatki, določeni v ZSPJS
11.15 – 11.45 Vrste in višine dodatkov v KPJS

Razlage KPJS v zvezi z dodatki

11.45 – 12.15 Vrste in višine dodatkov v KPJS

Razlage KPJS v zvezi z dodatki

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

16.6. / Četrti poziv “Iniciative EUCF” in zadnji predstavitveni seminar za občine 7/6

Vabimo vas na zadnji brezplačni spletni seminar »Inciative EUCF – European City Facility«, kjer bo Miha Jensterle, predstavnik EUCF za Slovenijo podal ključne informacije in priporočila v zvezi z iniciativo ter pozval zainteresirane občine k zadnji možni prijavi. Seminar bo potekal v četrtek,  16. junija 2022 ob 10. uri v spletni predavalnici okolja Zoom.

V seminarju se boste seznanili z iniciativo EUCF, ki je v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizon 2020) ustvarjena s strani mest za mesta. Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi investicijskega koncepta in tako izboljšati njihove priložnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo (prenove javnih stavb, prenove ne/stanovanjskih  stavb, integrirani obnovljive vire, pametna omrežja, toplotna omrežja, trajnostna mobilnost, inovativne energetske strukture).

Sodelujoče občine se boste v sklopu iniciative imele znova priložnost potegovati za 60.000 evrov dotacije za pripravo investicijskega koncepta za vaš trajnostni projekt. Iz dotacije si boste lahko občine zagotoviti tehnično, pravno in strokovno pomoč. Zadnji poziv je odprt od 9. junija do 30. septembra 2022.

Predlagan dnevni red:

 1. Kaj je EUCF?
 2. Kako se prijaviti za EUCF sredstva?
 3. Kaj je investicijski koncept in kako ga pripraviti?
 4. Kakšne oblike podpore nudi EUCF?
 5. Uspešni rezultati slovenskih občin 1., 2. in 3. poziva
 6. Vprašanja in odgovori

Uradno vabilo najdete TUKAJ.

 

DOGODKI DRUGIH

Dogodek MO Slovenj Gradec in širše ekipe Smart Village SUN: Sustainable. Smart. Connected 8/1

Vabijo vas da se jim pridružite in že “danes” začnete z njimi soustvarjati resnični jutri. Jutri, kjer se bo vse kar je bilo dobrega do včeraj ohranilo, na tako inovativen in svetovno povezan način, da bo to pojutrišnjem le še bolj resnično in neuničljivo.
V sodelovanju z MO Slovenj Gradec in širšim okoljem jim je uspelo zasnovati hibridni ekosistem Smart Village SUN (SUN Village – Where Sustainable future grows), kjer ta nova resnica že nastaja in ponuja raznovrstne priložnosti sodelovanja.
Pobuda časovno sovpada z izvajanjem Deep Demonstration programa v navezi s Climate KIC-om, v okviru katerega Slovenija postaja prva država na svetu s popolnoma krožno ekonomijo. Tudi v sodelovanju s Slovensko Nizozemsko poslovno platformo in razvojnimi organizacijami v obeh državah.

 

Dogodek se bo odvil 6. junija s pričetkom ob 11:00 v prostorih MO Slovenj Gradec. O podrobnostih preberite TUKAJ.

Predstavitev zakonskih rešitev – ustanovitev pokrajin 8/2

Dogodek “Predstavitev zakonskih rešitev – ustanovitev pokrajin”, organizira Državni svet v torek, 7. junija 2022, ob 10. uri, v Modri dvorani na Zdravniški zbornici Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana.

Državni svet v okviru svojih pristojnosti zaključuje vlogo koordinatorja v procesu ponovnega poskusa ustanovitve pokrajin. Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje je pripravila predloge pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin, kjer so predvideni vsi atributi oblastnih funkcij. Na predlog lokalnih skupnosti je Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije pripravila tudi teritorialno členitev Slovenije na pokrajine.

Cilj srečanja je seznanitev županov in drugih predstavnikov slovenskih lokalnih skupnosti z izpolnitvijo zadane naloge ter predstavitev predlaganih zakonskih rešitev. Poleg tega si želimo pridobiti tudi eventuelno podporo lokalnih skupnosti za predložitev zakonodaje v zakonodajni postopek.

Na dogodek se je treba prijaviti (najkasneje do 6. 6. 2022, do 12. ure) prek spletne povezave https://www.ds-rs.si/?q=node/7293

''Dekleta & IKT'' 8/3

Vabimo vas na edinstven webinar, po katerem boste ugotovili, da je vaša prihodnost v IKT. Prisluhnite zgodbam o uspehih žensk na področju IKT iz Slovenije, Češke in Slovaške in si dovolite, da vas navdihnejo!

Kdaj? 7. junija 2022 ob 16:00 – 17:00
Kje? Zoom platforma
Prijava: Webinar: Girls & ICT (google.com)

Več informacij najdete TUKAJ.

Webinar bo potekal v angleškem jeziku in je brezplačen.

Predstavitev novega programa URBACT na spletu 8/4

V Parizu bo med 14. in 16. junijem potekal URBACT festival mest. To bo trenutek, ko se bodo URBACT in njegovi partnerji ponovno srečali v živo po dveh letih  omejitev zaradi pandemije. Prizadevanja za izmenjavo izkušenj in praks med mesti se s spleta selijo na srečanja v živo.

Obenem so organizatorji uporabili to priložnost za uradni začetek novega programskega obdobja, URBACT IV. S tem v mislih bodo del festivalskega programa namenili predstavitvi podrobnosti novega URBACT programa. Ker želijo, da te informacije dosežejo čim več evropskih mest, so se odločili, da bodo ta del dogodka predvajali tudi v živo prek spleta.

16. junija 2022 ob 14.50 se jim lahko pridružite na Youtube kanalu programa URBACT in izveste več o novem razpisu URBACT IV, vključno z najpomembnejšimi datumi, predstavitvijo značilnosti in vloge vodilnega partnerja in priložnostmi za povezovanje mest, ki se zanimajo za pridružitev novemu omrežju.

V živo bodo v času festivala prek spleta med drugim predvajani tudi nekateri paneli z izkušenimi mestnimi predstavniki in strokovnjaki:

 • Mesta v prvi vrsti izrednih podnebnih razmer, 14. 6. ob 18.30
 • Naj digitalni prehod koristi mestom, 15. 6. ob 9.20
 • Kako enakost spolov ustvarja trajnostna mesta, 15. 6. ob 17.15

Preverite tudi, kateri drugi deli programa bodo predvajani prek spleta: https://2022cityfestival.urbact.eu/programme

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023 9/1

Spoštovane, spoštovani,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko – poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023.

Namen javnega razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Prijave je možno oddati do 15.7.2022.

Besedilo celotnega javnega razpisa lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Odprte prijave na PLATFORMAwards 9/2

Svet evropskih občin in regij (CEMR) je objavil razpis za nagrade PLATFORMA. Namen nagrade je nagraditi odličnost na področju decentraliziranega sodelovanja in izpostaviti referenčne projekte, ki jih izvajajo evropske lokalne in regionalne oblasti na področju Ciljev trajnostnega razvoja (SDG).

Prijavite se lahko preko spleta do 15. julija 2022. Prva nagrada je snemanje kratkega filma za promocijo partnerskega sodelovanja zmagovalcev. Vse potrebne informacije o nagradi so dostopne tukaj: https://platformawards.eu/

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 9/3

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2019 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila po odprtem postopku za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. SOS je z vsemi ponudniki, ki so predložili popolne ponudbe, sklenila krovni okvirni sporazum za obdobje oseminštirideset (48) mesecev – štiri (4) leta.

Veljavnost krovnega okvirnega sporazuma in tudi posamičnih okvirnih sporazumov poteče s 31. 3. 2023. SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – AB in C.

SKUPNO JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTA ZA OGREVANJE 9/4

Skupnost občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SOS) je v letu 2016 na osnovi pooblastil občin in ostalih javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let. SOS je z izbranimi ponudniki sklenila okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev.

V letu 2019 je bil ponovno izveden postopek skupnega javnega naročila za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja, vendar ponudnik zaradi previsokih cen ni bil izbran.

SOS bo na podlagi zadostnega števila prejetih pooblastil zainteresiranih (občin, njenih zavodov, ipd.) izvedla nov postopek oddaje skupnega javnega naročila.

 Naročilo se bo oddalo za obdobje štirih (4) let – 48 mesecev, od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2027.

Prosimo, pozorno preberite celotno besedilo povabila z navodili TUKAJ.

Priloge k vabilu so dostopne na povezavah – 2.1 in 2.2.

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 9/6

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.