V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE

CERKNICA, DOBRNA, DORNAVA, LITIJA, ŠMARJEŠKE TOPLICE IN VIDEM.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Pobuda za rešitve težav s kopičenjem lahke frakcije odpadkov – podpišite pismo podpore 1/1

Skupnost občin Slovenije je konec aprila prejela pobudo župana Občine Jesenice, Blaža Račiča, v zvezi s kopičenjem lahke frakcije odpadkov na regionalnih centrih za ravnanje z odpadki (CERO). Pobudo, da Skupnost občin Slovenije organizira sestanek in pripravi nabor možnih rešitev, sta podprla tudi župan Občine Komenda, Stanislav Poglajen in župan Občine Hrastnik, Marko Funkl. Tako je SOS sklicala sestanek z omenjenimi župani, povabilu na sestanek so se odzvali tudi v Zbornici komunalnega gospodarstva (ZKG), Gospodarskega interesnega združenja centrov za ravnanje z odpadki (GIZ SLO CERO) ter Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS).

Na delovnem sestanku je bila obravnavana problematika, izdelani pa so bili tudi predlogi za možne kratkoročne rešitve. Ker se težava z lahko frakcijo odpadkov (RDF) počasi širi na vse slovenske regijske centre in dobiva vseslovenski značaj so župani izrazili prepričanje, da je za učinkovito ukrepanje potrebno dvoje:

– širši konsenz med slovenskimi županjami in župani o ustreznosti predlogov, ne glede na članstvo v reprezentativnih organizacijah

– skupen, odločen in enoten nastop nasproti Ministrstvu za okolje in prostor, ki mora pristopiti k reševanju težav

V ta namen Skupnost občin Slovenije na slovenske županje in župane naslavlja POBUDO, DA PODPRETE PREDLAGANE REŠITVE in podpišete PISMO PODPORE. Zbrana pisma podpore bomo na sestanku izročili Ministrstvu za okolje in prostor kot znak enotnosti med občinami.

Vljudno vas prosimo, da nam podpisana pisma podpore posredujete do 13. 6. 2019, (skenirana) na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, po faksu na 02 234 15 03 ali po pošti na naslov SOS, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Priročnik za javne natečaje 2/1

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za javno upravo prejela priročnik za izvedbo javnih natečajev, katerega osnovni namen je podati praktične napotke javnim uslužbencem, ki se srečujejo z izvedbo javnih natečajev, in sicer na jasen, razumljiv in uporaben način ter s tem odgovoriti na najpogosteje zastavljena vprašanja.

Več…

Predlog vladnega gradiva o informaciji o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje EKP 2021-2027 2/2

SVRK je na Skupnost občin Slvoenije v pregled in obravnavo posredoval predlog vladnega gradiva o informacijah o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

Na tej povezavi si lahko preberete informacijo o pričetku postopka pripave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike. 

Prosimo, da nam vaše pripombe in predloge pošljete najkasneje do srede 19. junija 2019 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona ter Zakona o urejanju prostora – javna obravnava 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona ter Zakona o urejanju prostora. Več o namenu sprememb in dopolnitev zakonov lahko preberete v pojasnilih MOP – tukaj.

Nekatere poglavitne spremembe v Gradbenem zakonu

 • Realizacija ustavne odločbe v zvezi s spoštovanjem pravice do doma ob odrejeni inšpekcijski odstranitvi objekt;
 • sprememba člena, ki se nanaša na prepoved sklepanja pravnih poslov (npr. prodaja), priključevanja na komunalne naprave in podobno za nelegalne objekte;
 • predlaga se uvedba večjih vzdrževalnih del, s katerimi bi se brez gradbenega dovoljenja lahko izvedla tudi malo večja dela, kot samo vzdrževanje;
 • prijava začetka gradnje naj bi bila obvezna tudi za večja vzdrževalna dela in za vzdrževalna dela v javno korist, s čimer se želi večji nadzor nad izvajanjem teh del, ki so zelo pogosto taka, da bi bilo zanje dejansko potrebno gradbeno dovoljenje.

Besedilo: Gradbeni zakon, čistopis ; Gradbeni zakon, predlog za obravnavo.

Nekatere poglavitne spremembe v Zakonu o urejanju prostora

 • Pri lokacijski preveritvi, novemu instrumentu povečanja prožnosti prostorskega načrtovanja, se obstoječim namenom dodaja še lokacijsko preveritev za namen legalizacije;
 • pri lokacijski preveritvi za namen preoblikovanja in povečanja stavbnih zemljišč, kot tudi pri rednih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta se predlaga zvišanje možnega povečanja na 1200 m2 in dvig omejitve na 50 %;
 • uvajajo se postopkovne olajšave za sprejemanje občinskih prostorskih izvedbenih z združitvijo faze prvega in drugega mnenja, kadar v postopku ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje;
 • na področju opremljanja stavbnih zemljišč se povečuje jasnost glede tega, kaj predstavlja opremljeno stavbno zemljišče in kdaj je mogoča samooskrba objektov.

Besedilo: ZUreP-2, čistopis ; ZUreP-2, predlog za obravnavo.

Pripombe in predloge na predloga zakonov nam pošljite do petka, 28.6.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da bomo lahko v roku usklajene posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor.

Anketni vprašalnik MIZŠ o pomembnosti različnih razvojnih ukrepov v naslednji finančni perspektivi 2/4

S strani MIZŠ smo prejeli povabilo k sodelovanju v anketi, s katero želijo definirati razvojne ukrepe, ki lahko preko sredstev evropske kohezijske uspešno in učinkovito odgovorijo na razvojne izzive v okviru pristojnosti in delovnega področja MIZŠ v obdobju 2021—2027.

Zato so pripravili Anketo o stališčih/percepciji deležnikov o pomembnosti razvojnih ukrepov MIZŠ v okviru evropske kohezijske politike 2021—2027 (v nadaljevanju: anketa), ki je prvi korak MIZŠ v procesu posvetovanja z deležniki.

Namen ankete je pridobitev mnenj različnih deležnikov, posameznikov in organizacij, o pomembnosti različnih razvojnih ukrepov MIZŠ v okviru evropske kohezijske politike po letu 2020. Anketa ne opredeljuje vseh razvojnih področij in ukrepov MIZŠ, temveč le tiste, ki jih MIZŠ vidi kot tiste, ki so skladne z naložbenimi smernicami Evropske Komisije in zakonodajnim ter strateškim okvirom EU za področje evropske kohezijske politike 2021—2027, ki je v pripravi. Predlagane razvojne ukrepe v okviru ankete je tako treba presojati v kontekstu namena ankete.

Vljudno vas vabijo k izpolnjevanju anonimne ankete, ki vam bo vzela približno 20 minut časa. Anketa je dostopna na povezavi https://www.1ka.si/a/217533 in je odprta do 30. 6. 2019. Priporočamo, da jo odprete v Google Chrome.

Z vašimi odgovori, bodo na MIZŠ lahko učinkovito in uspešno odgovorili na razvojne izzive evropske kohezijske politike po letu 2020.

Zakon o varstvu okolja v javni obravnavi 2/5

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo podalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja.

Zakon se spreminja v delu, ki se nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgovornost. S predlagano zakonsko ureditvijo se želi zagotoviti večjo učinkovitost 8 skupin proizvodov (motorna vozila, električna in elektronska oprema, baterije in akumulatorje, embalaža, izrabljene gume za motorna vozila, zdravila, fitofarmacevtska sredstva in nagrobne sveče ), zaradi doseganja predpisanih okoljskih ciljev v prihodnosti ter težav, s katerimi se Slovenija sooča pri že vzpostavljenih sistemih. Obenem gre tudi za prenos zahtev Direktive (EU) 2018/851. Predlagani zakon določa obveznost proizvajalcev določenih vrst proizvodov, da so finančno in organizacijsko odgovorni za svoje izdelke, tudi, ko iz njih nastanejo odpadki. To odgovornost lahko izpolnjujejo samostojno ali pa skupinsko v organizaciji. Zakon določa pogoje za samostojno in za skupinsko izpolnjevanje predpisanih obveznosti. Organizacijo bodo lahko ustanovili le proizvajalci odpadkov, organizacija pa bo za njih in za pridružene proizvajalce zagotavljala obveznosti glede zbiranja in predelave ter odstranjevanja odpadkov. Če bo na enem toku odpadkov vzpostavljenih več organizaciji, bodo morale ustanoviti ali se dogovoriti o koordinacijskem telesu, ki bo usklajeval izpolnjevanje njihovih obveznosti. Predlagani zakon določa, da se morajo vsi proizvajalci določenih vrst proizvodov registrirati in registru sporočati določene podatke. Zakon vzpostavlja tudi informacijski sistem, v katerem bodo podatki o količini proizvodov, danih na trg in količini odpadkov, zbranih in predelanih. Te podatke bo lahko uporabljalo tudi koordinacijsko telo za usklajevanje obveznosti med več organizacijami.

Predlagani zakon vsebuje tudi spremembe veljavnega zakona, ki urejajo sistem trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov v EU, večinoma gre za spremembe zaradi prenosa direktiv EU.

Pripombe in predloge za izboljšavo predloga zakona lahko posredujete do 1. 7. 2019 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži 2/6

V javni razpravi je Osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži.

Namen sprememb in dopolnitev sistema razširjene odgovornosti proizvajalca v tej uredbi je, da vsi proizvajalci plačajo vse predpisane stroške ravnanja z odpadno embalažo (in ne več ali manj), pri čemer pa so stroški na enoto embalaže za proizvajalce, ki dajejo na trg RS bolj reciklabilno embalažo, manjši kot stroški za proizvajalce, ki dajejo na trg RS manj reciklabilno embalažo in embalažo, ki sploh ni primerna za predelavo. Na ta način se gospodarske subjekte spodbuja, da za proizvodnjo embalaže in embaliranje izdelkov uporabljajo bolj okoljsko sprejemljive materiale.

V zadnjih letih smo bili pogosto priča kopičenju odpadne embalaže v zbirnih centrih izvajalcev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov ter več požarom teh odpadkov. Da bi prekinili z obstoječo prakso nerednega prevzemanja odpadne embalaže ali celo ustavitvi prevzemanja teh odpadkov, so v uredbi določeni ukrepi, s katerimi naj bi se zagotovilo bolj redno prevzemanje odpadne embalaže, tako da ne bi bili več potrebni interventni ukrepi države za preprečevanje negativnih vplivov skladiščene odpadne embalaže na okolje in zdravje ljudi.

Uredba vsebuje tudi določbe za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja, ki ureja določbe o registru varstva okolja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za okolje, ter določbe o finančnem jamstvu iz 115. člena Zakona o varstvu okolja.

Prosimo vas, da nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 5. 7. 2019 sporočite vaše pripombe in predloge za izboljšavo zakonodaje.

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah 2/7

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah.

S predlaganim zakonom se naloge, pravice in obveznosti, ki so nastale v zvezi s poslovanjem Inštituta RS za vode, prenašajo na ministrstvo, pristojno za okolje in prostor. Prav tako se s predlaganim zakonom dopolnjuje in spreminja tretji odstavek 162. člena Zakona o vodah, ki določa namene porabe sredstev Sklada za vode.

Z dopolnitvijo 1. točke tretjega odstavka 162. člena Zakona o vodah se jasno opredeli namen porabe sredstev in sicer za gradnjo vodne infrastrukture, kar vključuje, v skladu z opredelitvijo pojma »gradnja«, tudi financiranje vzdrževanja objektov in vzdrževalnih del v javno korist, ki se izvajajo na vodni infrastrukturi. Namen dopolnitve v 3. točki tretjega odstavka 162. člena Zakona o vodah z določbo o možnosti financiranja izvajanja izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda je zagotavljanje financiranja izvedbe izrednih ukrepov iz sredstev Sklada za vode. S predlagano dopolnitvijo bodo v okviru Sklada za vode zagotovljena finančna sredstva v zadostnem obsegu, ki bodo v nadaljevanju omogočala takojšen pristop k izvedbi izrednih ukrepov, ki izhajajo iz Zakona o vodah, za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja.

Določba tretjega odstavka 162. člena Zakona o vodah (nove 8. do 10. točka) je dopolnjena z možnostjo: sofinanciranja oziroma financiranja celovitih občinskih projektov izgradnje ali obnove sistemov za oskrbo s pitno vodo za zagotovitev javne oskrbe s pitno vodo, ki jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov, in ni mogoče pridobiti kreditov v ta namen, nakupa obstoječih zasebnih vodovodov s strani lokalnih skupnosti zaradi zagotovitve javne oskrbe s pitno vodo in občinskih projektov izgradnje ali obnove javne kanalizacije v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, če jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov in pridobiti kreditov v ta namen. S predvidenimi možnostmi sofinanciranja oziroma financiranja navedenih projektov se ne posega v zagotavljanje financiranja obstoječih osnovnih nalog, ki izhajajo iz Zakona o vodah. Sredstva za financiranje in sofinanciranje bo mogoče nameniti v okviru razpoložljivih predvidenih sredstev Sklada za vode v posameznem letu. Namen dopolnitve zakona je zagotoviti pomoč posameznim lokalnim skupnostim, če javne oskrbe s pitno vodo niso zmožne zagotavljati v navedenih primerih oziroma zagotoviti izgradnje ali obnove javne kanalizacije v manjših aglomeracijah, za katere tudi ni mogoče pridobiti sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov in pridobiti kreditov v ta namen, in predstavlja dopolnitev možnosti financiranja k obstoječemu sistemu financiranja občin.

Vljudno vas prosimo, da dokument pregledate in nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si sporočite vaše predloge in pripombe do 5. 7. 2019.

DOGODKI SOS

17.6. / Interaktivni dogodek “World cafe – IZLET K REŠITVI” 3/1

Bliža se čas dopustov in preden se čisto predate poletnim užitkom vas vabimo na krajše popotovanje družbenega inoviranja. Pridružite se nam na interaktivnem dogodku

“World cafe – IZLET K REŠITVI”,

ki ga organiziramo v sklopu projekta Interreg central Europe in bo potekal v ponedeljek, 17.6.2019 v Orehovem gaju v Ljubljani.

Vsaka abeceda se začne pri A, socialno inoviranje pa pri družbenih izzivih, zato bodo le-ti rdeča nit našega dogodka. In ker gre pri družbenem inoviranju za proces, se bomo tudi sami premikali in spotoma razpravljali o družbenih problemih, ki nas pestijo ter pripravili iztočnice za iskanje rešitev. Z mobilnostjo lokacije dogodka bomo simbolizirali pot družbene inovacije, ki se prične s prepoznavanjem družbenih problemov. Naše popotovanje bomo pričeli na naslednjih lokacijah:

 • MARIBOR (vstop RUTAR) 
 • CELJE (vstop Dvorana Zlatorog)
 • JESENICE (vstop glavna avtobusna postaja) 
 • KRANJ (vstop avtobusna postaja pri Mercator centru Primskovo) 

Vabilo s programom.

Do skorajšnjega snidenja na kreativni  počitniški delavnici v prijetni družbi in z dobro hrano vas lepo pozdravljamo!

19.6. / Regijska konferenca o sodelovanju z občani v Mariboru 3/2

Zavod PIP, Skupnost občin Slovenije, CNVOS organiziramo regijsko konferenco z naslovom “S skupnimi močmi za boljšo občino in bolj zadovoljne občane”, ki bo potekala 19. junija 2019 ob 9.30. uri, v Vetrinjskem dvoru, Vetrinjska ulica 30, Maribor.

Na konferenci bomo z izmenjavo dobrih praks naredili korak naprej k boljšemu sodelovanju občin in občanov. Nanjo vabimo županje, župane, občinske uradnike in svetnike, seveda pa tudi vse ostale, ki vas tema zanima. Na konferenci bomo predstavili 1001 način sodelovanja z občani v občini Ajdovščina, odgovorili na vprašanje kako država spodbuja sodelovanje javnosti na lokalni ravni, predstavili bomo osredotočenost na proces in rezultate Prenova soseske Planina v Kranju in se seznanili s primeri dobrih praks sodelovanja z občani v Mestni občini Ljubljana in projekta Izboljšajmo Maribor v Mariboru.

Udeležba na konferenci je brezplačna, prosimo vas, da se nanjo prijavite najkasneje do 14. junija na tej povezavi

Program dogodka lahko najdete tukaj

1.10. - 2.10. / 3. kongres slovenskih občin 3/3

Na letošnjem kongresu bomo pogled usmerili v prihodnost. Zavedamo se namreč, da ima vsaka generacija dolg do prihodnosti. Prvi dan kongresa bomo razpravljali o problemih, ki so ključni za prihodnost slovenskih občin. Dr. Boštjan Udovič, Franc Bogovič, dr. Mihael J. Toman in Leo Kremžar bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, kako vplivajo občine na državno in evropsko politiko, kdo je mačeha v krogu občina, država, EU, kakšno Slovenijo in kakšen planet bomo pustili našim zanamcem, ter v nadaljevanju kritično spregovorili o občinah in državni politiki.

Ne zamudite popoldanske okrogle mize, ki jo bomo namenili vedno znova aktualnemu vprašanju regionalnega razvoja in dilemi, kdaj pokrajine, če sploh, in kakšne. Po logiki nalog, željah in navadah ljudi ali po logiki in potrebah političnih strank, centrističnih ali anarhističnih možganov? V pogovoru bodo sodelovali minister Rudi Medved, dr. Ivan Žagar, dr. Boštjan Brezovnik ter dr. Aleksander Jevšek. Obeta se zanimiva in kritična razprava, čas pa bo namenjen tudi vašim pogledom in izmenjavi mnenj o oblikovanju pokrajin.

Ne prezrite strokovno bogate in tematsko aktualne vsebine, ki jo ponuja drugi dan kongresa. Namenjena je vsem zaposlenim v občinskih upravah in tudi vsem tistim, ki tako ali drugače delujejo na lokalnem področju. V treh tematskih sklopih bomo:

 • spraševali in odgovorili, ali je javni interes v službi kapitala, ali obratno, in kako v času zapiranja bančnih in poštnih poslovalnic, krajevnih uradov in krčenja železniških in cestnih povezav zagotoviti občanom ustrezne javne storitve;
 • opozorili, da katastrofa podnebne krize trka tudi na občinska vrata in spregovorili o tem, kako bo vplivala na naše življenje in kako se nanjo pravočasno pripraviti;
 • izpostavili, kako bomo zagotovili potrebno komunalno infrastrukturo in cenovno dostopne javne storitve ter kakšne so možnosti za financiranje občinskih infrastrukturnih projektov.

Vsakemu tematskemu sklopu bo sledila okrogla miza, kjer bo priložnost za izmenjavo mnenj, stališč in pogledov na problematiko.

Posebej smo veseli, da se nam bo že tretjič pridružil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, častni pokrovitelj kongresa, politik, ki se še kako zaveda nujnosti srečevanja s predstavniki slovenskih občin.

Razlogov, da se nam pridružite, je torej veliko. Priložnost, da lahko na enem mestu izbirate med tako številnimi strokovnimi vsebinami, je redka in je ne gre zamuditi. Ne nazadnje bo kongres tudi priložnost za druženje in pogovore med udeleženci, kar daje dogodku še posebno vrednost. Da bi vam omogočili udeležbo na vseh tematskih sklopih, smo pripravili dodatne ugodnosti za več udeležencev iz posamezne občine.

Svoje prijave nam pošljite do 28. septembra 2019, najhitreje preko e-prijavnice. Na spletni strani kongresa so objavljene tudi podrobnejše informacije o programu, kotizaciji in posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve.

Vabljeni, da se nam pridružite 1. in 2. oktobra v Rimskih Toplicah.

(Piše: Leo Kremžar, predsednik programskega sveta)

DOGODKI DRUGIH

10.6. / Zaključni dogodek projekta »Govoriš kohezijsko?« 4/1

CNVOS in Radio Študent v ponedeljek, 10. 6. 2019, ob 10.00-16.00 v City hotelu Ljubljana organizirata zaključni dogodek projekta »Govoriš kohezijsko?«.

Na dogodku bodo:

 • govorili o tem, kaj se nam na področju kohezije obeta po letu 2020, kaj smo se iz dosedanjega črpanja kohezijskih sredstev naučili ter kaj bi radi s kohezijskimi sredstvi dosegli v naslednji finančni perspektivi,
 • oblikovali predloge deležnikov glede na pet prednostnih področij 2020-2027 (pametnejša Evropa, bolj zelena, nizkoogljična Evropa, bolj povezana Evropa , bolj socialna Evropa ter Evropa bliže državljanom) ter
 • načrtovali vključevanje oblikovanih predlogov v proces programiranja.

Na dogodek vabijo predstavnike ministrstev, SVRK, nevladnih organizacij, podjetij, občin, raziskovalnih inštitucij in ostale deležnike. Več o dogodku lahko najdete tukaj. 

13.6. / Potencial obveznic z družbenim učinkom v Sloveniji 4/2

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) in Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) vabita na dogodek „PROJEKT ALPSIB: POTENCIAL OBVEZNIC Z DRUŽBENIM UČINKOM V SLOVENIJI“, ki bo potekal 13. 6. 2019 ob 9.00 v Banketni dvorani Mestne hiše v Ljubljani.

Partnerji projekta AlpSib iz Avstrije, Francije, Nemčije, Italije in Slovenije so 2 leti in pol preučevali potencial obveznic z družbenim učinkom kot instrumenta politike na socialnem področju. Ta instrument predstavlja orodje za razvoj modela, ki povezuje javni, neprofitni in finančni sektor za dosego skupnega cilja: izboljšanje družbenih učinkov.

Ob zaključku projekta želijo predstaviti metodologijo vzpostavitve instrumenta obveznice z družbenim učinkom (definicija, tuje izkušnje, primerna področja, prednosti/slabosti, proces in elementi instrumenta) ter predstaviti rezultate projekta.

Dogodek bo vsebinsko razdeljen na dva dela. V prvem delu bo potekalo usposabljanje o obveznicah z družbenim učinkom in predstavitev dokumenta Metodologija za politike obveznic z družbenim učinkom.

Drugi del bo namenjen celoviti predstavitvi rezultatov projekta AlpSib in pregledu dogajanja na področju socialne ekonomije v Evropski uniji. Sledila bo okrogla miza, na kateri bodo preverili primernost uvedbe obveznic z družbenim učinkom v Sloveniji.

Dogodek je brezplačen, zaradi lažje organizacije dogodka prosimo potrdite udeležbe na naslov petra.pavsic@rralur.si do torka, 11. 6. 2019. Ob tem navedite, na kateri del dogodka se prijavljate (prvi, drugi ali oba).

20.6./ Posvet o dolgoročni podnebni strategiji za Slovenijo 4/3

Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Institut »Jožef Stefan« vas vabita na javni posvet pred pripravo dolgoročne podnebne strategije za Slovenijo. Dogodek bo potekal v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050.

Na posvetu bo Ministrstvo za okolje in prostor predstavilo Okvir dolgoročne podnebne politike Slovenije – »Slovenija in zdrav planet«, ki je v pripravi. V tem okviru bo pripravljena tudi dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050 za doseganje ciljev Pariškega sporazuma. Možnosti za podnebno nevtralnost EU do leta 2050 nam bodo predstavili naročniki študije z naslovom Od vprašanja “ali” k vprašanju “kako” iz European Climate Foundation.

Vabilo.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Obvezne prijave zbirajo preko prijavnice.

 

 

VLADA RS

34. redna seja Vlade RS 5/1

Potrjen predlog novele ZOFVI

Vlada RS je na seji obravnavala in potrdila predlog novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Predlagane zakonske spremembe sledijo odločbi ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Predlagana novela zakona izenačuje obseg financiranja javnih in zasebnih šol, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe in pridobijo 100 odstotkov sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje obveznega programa javne šole. Obseg sredstev, ki jih bodo prejele zasebne šole z javno veljavnim program, se bo torej določil glede na obseg sredstev, ki ga za obvezni del javno veljavnega programa prejme javna šola.

Pomemben vidik predlaganih sprememb predstavlja varovanje javne mreže osnovnih šol. Predlagana novela tako določa, da se lahko v primeru, ko bi bilo zaradi premajhnega obsega sredstev v državnem proračunu, namenjenega za izobraževanje, ogroženo financiranje javne mreže šol, zasebnim šolam zmanjša financiranje. Dolžnost države namreč ni samo financiranje javno veljavnih programov (tudi tistih s pridobljeno javno veljavnostjo), pač pa tudi in predvsem zagotavljanje dostopnosti javne mreže za vse otroke.

Sprememba in dopolnitev Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Spremembe in dopolnitve uredbe uvajajo poenostavitve pri vlaganju vlog in zahtevkov za izplačilo sredstev in odpravljajo nekatere ovire oziroma omejitve, ki bodo omogočile lažje izvajanje projektov sodelovanja. Določila glede dodeljevanja pomoči za gozdarske projekte so s sprejetjem dopolnitev in sprememb usklajena s Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014–2020.

Odgovor na mnenje Komisije Državnega sveta glede specializantov s področja družinske medicine

Vlada RS je sprejela Odgovor na mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta k Odgovoru Ministrstva za zdravje na vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20.a člena Zakona o zdravniški službi.

V zvezi s predlogom za predložitev v obravnavo avtentično razlago 20.a člena Zakona o zdravniški službi Vlada RS pojasnjuje, da sta določbi 20. in 20.a člena zakona jasni, zato avtentična razlaga zakona ni potrebna.

V zvezi s pobudo po prilagoditvi programa specializacije iz družinske medicine pojasnjujejo, da je za izboljšanje učinkovitosti izvajanja 20.a člena ZZdrS potrebna sprememba programa specializacije iz družinske medicine, in sicer tako, da se v zadnjem letu programa specializacije iz družinske medicine zagotovi daljše kroženje specializantov v ambulantah družinske medicine in posledično zmanjšanje prisotnosti na kliničnih oddelkih. Spremembo programa specializacije iz družinske medicine, mora pripraviti stroka.

V zadnjem času se srečujemo z upadom interesa mladih zdravnikov po opravljanju specializacije iz družinske medicine, zato je in bo treba urediti način financiranja ambulant družinske medicine, ki bo stimulativno naravnan.

Vlada se je seznanila s poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2019. V obdobju do konca leta 2023, ko se dejansko zaključi izvajanje aktualnega programskega obdobja, je Slovenija upravičena do 3,068 milijarde evrov.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca marca 2019 izdanih 406 odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. javne razpise v skupni vrednosti 2,36 milijarde evrov, kar je 77 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Od tega je bilo 938 milijonov evrov dodeljenih vzhodni kohezijski regiji, 735 milijonov zahodni kohezijski regiji, 688 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji (Kohezijski sklad se namreč ne deli na V/Z). Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca marca na terenu izvajalo že za 1,93 milijarde evrov oziroma 63 odstotkov programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih 740 milijonov evrov, kar je 24 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca marca 2019 Evropski komisiji posredovala za 600 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 20 odstotkov razpoložljivih sredstev. Do konca aprila se je ta odstotek povečal. V Bruselj je bilo do konca meseca aprila posredovanih za 722 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 24 odstotkov razpoložljivih sredstev

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi organa v prvih treh mesecih leta 2019 izdala 14 odločitev o podpori za programe, projekte in javne razpise, v skupni vrednosti 33 milijonov evrov (EU del).

Vlada se je seznanila tudi s Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki je bil pripravljen s ciljem zmanjšanja razkoraka med pogodbeno vezanimi sredstvi, izplačili in predvsem slabi dinamiki na področju nizkih povračilih sredstev iz EU blagajne v slovenski proračun. SVRK skupaj z ministrstvi akcijski načrt intenzivno izvaja.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Občina Kočevje išče projektnega partnerja 6/1

Občina Kočevje pripravlja projekt za razpis LIFE – Okoljsko upravljanje in informiranje. Išče občino v Sloveniji, ki bi bila pripravljena ustanoviti partnerstva za vodo v svoji občini. Partnerstvo za vode je posvetovalno telo, s pomočjo katerega lahko lokalne skupnosti bolje obvladujejo svoje težave z onesnaževanjem oz. kvaliteto podzemne vode. Vanj se vključijo predstavniki vodnogospodarskih podjetij, lokalnih onesnaževalcev, kmetov itd. Pri tem gre za prenos znanja. V okviru projekta bo izvedeno svetovanje in delavnice na temo partnerstva za vodo. Več informacij najdete tukaj.

Zainteresirana občina naj se javi čim prej, saj je rok za oddajo projekta 19. 6. 2019.

Na Eko skladu prenovljene spodbude občinam za nakup vozil za prevoz potnikov ter komunalnih vozil 6/2

V petek, 24. 5. 2019, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud občinam za nakup vozil za prevoz potnikov ter komunalnih vozil.
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup vozil za prevoz potnikov se bodo po novem dodeljevale na območju celotne Slovenije; ne le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, kot doslej. Po novem bodo spodbude namenjene le za nakup novih vozil za cestni promet na električni pogon ali na vodik; ne več za avtobuse na plin in priključne hibridne avtobuse. Novi javni poziv poleg vozil kategorij M2 in M3 vključuje tudi vozila kot so kombiji, minibusi in cestni turistični vlakci.
Nepovratna finančna spodbuda bo znašala do 80 % vrednosti cene posameznega vozila, vendar ne več kot 300.000 EUR za električno in 500.000 EUR za vozilo na vodik.
Nov javni poziv za dodeljevanje spodbud občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka poleg spodbud za komunalna vozila pa po novem vključuje še spodbude za delovna vozila oziroma stroje, namenjene vzdrževanju javnih površin.
Informacije o javnih pozivih so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Nov Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam 6/3

Slovenski regionalno razvojni sklad vas obvešča, da je nov Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2019, objavljen v Ur. l. RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019. V novem javnem razpisu, za občine ponujajo še atraktivnejšo obrestno mero ter minimalistične stroške pri sklepanju posojilne pogodbe.

Prijava je mogoča  kadarkoli od 01. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do porabe sredstev.

Več informacij pridobite na spletni povezavi:  http://www.regionalnisklad.si/obcine.

***

Še vedno je aktualen tudi objavljen Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Rok za oddajo vlog je  od  1. 4. 2019  do 30. 9. 2019.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta prav tako dostopna na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine.

Odprt je 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE 6/4

Program Interreg CENTRAL EUROPE je objavil specifičen kapitalizacijski razpis, ki bo odprt do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

7 TEM SC SPECIFIČNI CILJI (SC)
1.        Industrija 4.0/ napredna proizvodnja 1.1.        Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
2. Socialno podjetništvo 1.2 Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
3. Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb 2.1 Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
4. Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih 2.3 Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
5.Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj 3.1 Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
6. Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe) 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
7. Dostopnost odročnih in mejnih območij za  povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči 4.1 Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

Priporočamo, da si natančno preberete razpisno dokumentacijo, ker je razpis zelo ozko profiliran.

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 6/5

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/6

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 6/7

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Knjižica Ekomanija 7/1

Na Eko skladu, Slovenskem okoljskem skladu, so ob svetovnem dnevu varstva okolja in 25. obletnici delovanja v sodelovanju z družbo Informa Echo pripravili knižico Ekomanija, ki je nadaljevanje projekta iz leta 2005. Tokratna izvedba vsebuje prikaz razvoja energetske učinkovitosti v Sloveniji v zadnjih desetih letih, tako z vidika izvedenih ukrepov kot z vidika finančnih spodbud sklada.

Knjižico si lahko ogledate tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.