NOVICE SOS

Ponovni poziv po zagotovitvi državnih sredstev za kritje celotnega nadomestila za izpad prihodkov iz naslova šolskih prevozov v PKP9 1/1

SOS je ponovno na ministra za infrastrukturo Vrtovca naslovila poziv po zagotovitvi državnih sredstev za kritje celotnega nadomestila za izpad prihodkov iz naslova šolskih prevozov v PKP9.

Zato smo ponovno pozvali: država z interventno zakonodajo zagotovi sredstva za kritje fiksnih stroškov v celoti, torej preračunanih in priznanih 36% za čas od 1. 11. 2020 naprej za vse neizvedene prevoze. Prav tako za čas razglašene prve epidemije (mesec marec, april in maj 2020) država zagotovi v proračunu RS sredstva za kritje teh stroškov, saj tako izvajalec kot naročnik nista imela vpliva na neizvedeno pogodbeno dogovorjeno storitev.

Pričakujemo celovito in enotno rešitev težav prevoznikov na državni ravni skozi zakonodajna določila.

Ministrstvo za finance bo pristopilo k pripravi celovite analize obstoječih kazalnikov razvitosti občin 1/2

Ministrstvo za finance je na podlagi predlogov reprezentativnih organizacij občin in po posvetovanju s predstavniki Ministrstva za javno upravo, Urada za makroekonomske analize in razvoj in Statističnega urada RS sprejelo odločitev, da pristopi k pripravi celovite analize obstoječih kazalnikov razvitosti občin ter preveri morebitno uporabo dodatnih kazalnikov. Pri tem bo potrebno zasledovati načelo merljivosti, dostopnosti in stabilnosti zagotavljanja podatkov iz uradnih podatkovnih baz, oziroma uporabljati tiste podatke, ki se za vse občine v Republiki Sloveniji že spremljajo. Pripravo celovite analize kazalnikov razvitosti občin bosta organizirali Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Analiza bo po predstavitvi reprezentativnim združenjem občin podlaga za pripravo predloga sprememb 24. člena Zakona o financiranju občin, ki določa kazalnike za izračun razvitosti občin.
Veljavna Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (UL RS št. 78/2019) se uporablja za določitev koeficientov razvitosti občin za leti 2020 in 2021, zato je Ministrstvo za finance v sodelovanju z Uradom za makroekonomske analize in razvoj in Statističnim uradom RS že pristopilo k pripravi uredbe za leti 2022 in 2023 in pristojne organe pozvalo k pripravi podatkov na podlagi trenutno veljavne zakonodaje.

Seznanitev z vsebino lahko pričakujemo predvidoma zgodaj jeseni, navaja ministrstvo.

ZAKONODAJA

Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 2/1

Skupina poslank in poslancev je v državnozborsko proceduro vložila predlog Zakona o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. S spremembo se želi otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojene programe vzgoje in izobraževanja, za izvajanje pomoči z z odločbo o usmeritvi omogočiti pravico do spremljevalca. To pravico bodo imeli po novem tudi tisti otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo stalno ali začasno pomoč spremljevalca in ta ni povezan zgolj s fizično pomočjo (ti otroci niso gibalno ovirani). Po novem naj bi bili do spremljevalca tako upravičeni tudi dolgotrajno bolni, slabovidni otroci, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki spremljevalca potrebujejo.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Ker bo predlog zakona pristojni odbor na DZ RS obravnaval že 16. 6. 2021, vas vljudno naprošamo za vaše pripombe, predloge najkasneje do ponedeljka, 14. 6. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

V obravnavi predloga sprememb in dopolnitev zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in o socialno varstvenih prejemkih 2/2

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno obravnavano poslalo sledeča predloga:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (dostopen TUKAJ)

Predlaga se postopna ločitev družinske politike od socialnega varstva (neupoštevanje premoženja, spremembe pri upoštevanja pravic iz javnih sredstev kot dohodek, dvig meje za upravičenost do državne štipendije), spremembe pri upoštevanju in načinu upoštevanja dohodkov pri letnih pravicah iz javnih sredstev (upoštevanje bolj realnega materialnega položaja, kadrovske štipendije ter dohodki dijakov in študentov v višini do bruto minimalne plače se ne upoštevajo). Namen predloga je poenostaviti postopke odločanja pravicah iz javnih sredstev ter zagotoviti lažje in učinkovitejše odločanje o pravicah iz javnih sredstev. Namen je tudi zagotoviti informativni izračun za letne pravice iz javnih sredstev, kar bo razbremenilo centre za socialno delo izdaje odločb o denarnih dajatvah ter omogočilo večjo usmeritev v delo s strankami in delom na terenu (nudenje pomoči osebam v osebni in ekonomski stiski). Predlog prinaša tudi razbremenitev strank (upravičencem do varstvenega dodatka ne bo več treba vlagati vlog za podaljšanje pravice).

 • Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (dostopen TUKAJ)

Predlaga se vzpostavitev ciljanih spodbud za delo, in sicer namesto dodatka za delovno aktivnost, ki se všteva v prag za pridobitev denarne socialne pomoči, se določajo spodbude v obliki neupoštevanja dohodka iz delovne aktivnosti, spodbude se izenačujejo za oba partnerja, za brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ter opravljajo prostovoljna dela ali volontersko pripravništvo, pa se uvaja dodatek za aktivnost. Namen je hitrejša aktivacija upravičencev do denarne socialne pomoči in zagotavljanje višje socialne varnosti posameznikov oziroma celovita obravnava posameznika z namenom, da se mu v primeru stiske in socialne ogroženosti pomaga preživeti in ga hkrati usposobi tako, da je čim prej sposoben ponovno prevzeti svojo »primarno obveznost«, tj. zagotavljati dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov. S spremembo spodbud za delo se razbremenjujejo strokovni delavci centrov za socialno delo, saj se postopek priznavanja denarne socialne pomoči poenostavlja. Predlagajo se tudi spremembe pri upoštevanju nepremičnin, krivdnih razlogov, sprememba v višini izredne denarne socialne pomoči, ki jo upravičenec lahko prejme v enem koledarskem letu, in sprememba pri izplačevanju denarne socialne pomoči v funkcionalni obliki.

Prosimo za pregled predlogov. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 14. 6. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 2/3

Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki je trenutno v javni razpravi, prenaša določbe Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v nacionalni pravni red. S predlogom uredbe se ureja posamezne cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov, skupen cilj pa je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega (morskega) okolja, določa ukrepe za 10 najpogosteje najdenih plastični proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko.

S sprejemom tega predloga uredbe se določene plastične proizvode za enkratno uporabo prepoveduje dajati na trg v Republiki Sloveniji: vatirane palčke (z izjemami), pribor (vilice, noži, žlice, palčke), krožniki, slamice (z izjemami), mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ki se ne delijo potrošnikom ter posode za živila, vsebniki za pijačo in lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena ter proizvodov iz oksorazgradljive plastike.

Za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se ne prepovedujejo, je predpisan sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO). V skladu s predlogom te uredbe je za proizvajalce teh proizvodov določena obveznost plačila stroškov ozaveščanja, stroškov zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov in stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Za proizvajalce, ki dajejo na trg v RS vlažilne robčke, balone, tobačne izdelke in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, predlog uredbe uvaja sistem PRO s skupinskim izpolnjevanjem obveznosti PRO.

Uredba uvaja minimalne zahteve vzpostavitve sistemih PRO za izpolnjevanje obveznosti v skladu s to uredbo v izogib administrativnih bremen tako za ARSO kot tudi za same proizvajalce.

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS vlažilne robčke, balone in tobačne izdelke bodo v okviru PRO sistema morali plačevati stroške ozaveščanja, stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti ter stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih danih na trg v RS in pridobivanja podatkov o nastalih odpadkih iz teh proizvodov.

V primeru tobačnih izdelkov pa proizvajalci krijejo tudi stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov. Stroški lahko vključujejo stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja.

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko, bodo v okviru PRO sistema morali plačevati stroške za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko in stroške ozaveščanja o negativnem onesnaževanju okolja s temi odpadki. Od leta 2024 do 2026 se cilj ločenega zbiranja teh odpadkov mora povečevati za 10 % letno glede na zbrane odpadke iz predpreteklega leta. V RS še nimamo ustreznih podatkov o odpadnem ribolovnem orodju, zato se bodo posebej zbirali od leta 2022 dalje.

V uredbi je v 4. členu določen nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo ter ukrepi za dosego tega cilja. Za zmanjšanje porabe teh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo so sprejeti ukrepi tako za proizvajalce teh proizvodov, kot tudi za organizatorja prireditev, upravljavcev aparatov za tople in hladne napitke, in ukrepi za ponudnika pijače in hrane ter druge osebe, ki lahko s kakršnimi koli ukrepi prispevajo k zmanjšanju uporabe navedenih proizvodov.

Predlog uredbe določa tudi nekatere zahteve pri oblikovanju in sestavi vsebnikov za pijače do treh litrov, kot so plastenke pijač in sestavljena embalaža za pijačo, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški, ki morajo biti v skladu z evropskimi standardi pritrjeni na vsebnike pijač. Za PET plastenke je predpisan cilj vsebnosti reciklata v plastenkah, in sicer od 1. januarja 2025 dalje najmanj 25 % in od 1. januarja 2030 dalje najmanj 30 %.

Za namene recikliranja plastenk je v 19. členu predloga uredbe določen minimalen cilj ločenega zbiranja odpadnih plastenk, in sicer od 1. januarja 2025 dalje najmanj 77 % in do 1. januarja dalje najmanj 90 %.

Glede na določene zahteve iz predloga uredbe in kritja stroškov, ki so določeni za proizvajalce posameznih proizvodov, je predpisano poročanje posameznega proizvajalca o danih plastičnih proizvodih za enkratno uporabo in ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko na trg v RS.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 16 . 6. 2021. 

Dopolnitev Nacionalnega programa varstva okolja 2020-2030 s poglavjem o javnih službah varstva okolja 2/5

Računsko sodišče Republike Slovenije je MOP naložilo dopolnitev Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030 z usmeritvami za razvoj javnih službah varstva okolja. Dopolnitev načrtujejo izvesti kot novo podpoglavje 8.11 Javne službe varstva okolja. Ministrstvo je pripravilo osnutek poglavja, ki združeno obravnava javne službe varstva okolja na državni in lokalni ravni in ga zasnovalo na način, da uvodnim pojasnilom sledijo prepoznani izzivi s cilji in nato usmeritve in ukrepi za doseganje ciljev.

Občine članice vabimo, da nam posredujete vaša mnenja in stališča na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 21. 6. 2021.

Predlog zakona o plačilnih in spremljajočih storitvah ter Predlog Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov 2/6

Na portalu E-demokracija sta bila objavljena predloga zakona:

 • Predlog Zakona o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov,  zajema širši krog subjektov in razmerij med temi subjekti predlagatelj ocenjuje, da je potrebno ta razmerja in posebnosti v zvezi z izmenjavo e-računov in drugih e-dokumentov urediti s posebnim zakonom in podzakonskimi predpisi. Predlog zakona ureja tudi vzpostavitev in vodenje enotnega nacionalnega registra prejemnikov in izdajateljev e-računov in e-dokumentov ter ponudnikov e-poti (v nadaljnjem besedilu: Register eposlovanja), ki ga bo vodila Gospodarska zbornica Slovenije. Zaradi zagotavljanja varne in zanesljive izmenjave e-računov in e-dokumentov ter kakovosti teh storitev, ureja predlog zakona obveznosti ponudnikov e-poti ter preglednost njihovega poslovanja in zaračunavanja stroškov ter nadomestil in obveznosti v zvezi s hrambo podatkov in e-računov. V primerjavi z obstoječim ZOPSPU-1, ki ureja obveznost izmenjave e-računov za poslovne subjekte, ki vstopajo v obligacijska razmerja s proračunskimi uporabniki oziroma naročniki, se s predlogom tega zakona obveznost izmenjave e-računov razširja na vse gospodarske subjekte in njihova medsebojna obligacijska razmerja. To pomeni, da morajo poslovni subjekti izdajati drugim poslovnim subjektom izključno e-račune.

  Predlog zakona predvideva varovanje potrošnikov tako, da tej kategoriji prejemnikov e-računov omogoča, da se prostovoljno odločijo, ali bodo prejemali e-račune ali pa klasične račune v fizični / papirni obliki. Poslovni subjekti in proračunski uporabniki lahko potrošnikom izdajajo e-račune, če je potrošnik podal soglasje oziroma je tako predhodno dogovorjeno s pogodbo ali splošnimi pogoji poslovanja, ki se uporabljajo in veljajo kot pogodba. Kadar poslovni subjekt ali proračunski uporabnik izda e-račun potrošniku, mora e-računu priložiti vizualizirano vsebino računa v PDF, TIFF ali drugem standardnem formatu, ki omogoča preprost vpogled v vsebino računa. Potrošnik lahko kadar koli prekliče soglasje za prejemanje e-računov in od poslovnega subjekta ali proračunskega uporabnika zahteva, da mu račune pošilja v papirni obliki. Predlog zakona poleg obveznih podatkov na e-računu, določenih z Direktivo 2014/55/EU, ureja tudi enkratno identifikacijsko oznako e-računa, ki se programsko ustvarja v informacijskem sistemu Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS ali davčni organ) na podlagi določenega niza podatkov in je potrdilo, da je bil izdani e-račun prijavljen davčnemu organu. Obvezen podatek na e-računu je tudi zaščitna oznaka izdajatelja e-računa, s katero je izdani e-račun povezan z zavezancem za izvajanje postopka potrjevanja računov in je podatek za ugotavljanje pristnosti izvora računa. Postopek potrjevanja e-računa za dobavo blaga ali storitev je sestavljen iz pošiljanja podatkov o eračunu davčnemu organu, obdelave podatkov o e-računu, dodelitve enkratne identifikacijske oznake e-računa v informacijskem sistemu davčnega organa in pošiljanja enkratne identifikacijske oznake eračuna izdajatelju e-računa. Zato predlog zakona podrobneje ureja tudi podatke o e-računu, ki jih mora izdajatelj sporočiti davčnemu organu za namen potrjevanja e-računa in dodelitve enkratne identifikacijske oznake e-računa.

 • Predlog Zakona o plačilnih in spremljajočih javnofinančnih storitvah,  v celoti nadomešča veljavni Zakon o plačilnih storitvah za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19; v nadaljnjem besedilu: ZOPSPU-1), ki ureja naloge in organizacijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), predlog zakona oblikovan tako, da omogoča UJP nadaljnji razvoj njegovih storitev in sprotno prilagajanje specifičnim potrebam in zahtevam uporabnikov njegovih storitev, predlog zakona omogoča prehod UJP na popolno digitalno poslovanje na področju vodenja Registra
  proračunskih uporabnikov in v ta namen vsebuje določbe, ki urejajo vlaganje vlog strank v postopku v elektronski obliki ter elektronsko vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov UJP prek spletnega sistema UJP.

 

Vaše pripombe in predloge posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 23. junija 2021.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 2/7

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

Pravilnik za določitev kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju razvoja socialnega podjetništva 2/8

Na E-demokraciji je objavljen Pravilnik za določitev kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov na področju razvoja socialnega podjetništva. Pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva. Prosimo vas, da pripombe na pravilnik posredujete na naslov barbara.horvat@kupnostobcin.si, najkasneje do 1. 7. 2021.

POVPRAŠEVANJE

Vprašalnik o storitvah splošnega pomena 3/1

Računsko sodišče Republike Slovenije izvaja raziskavo o zagotovljenosti storitev splošnega pomena v občinah (npr. poštne storitve, bančne storitve, javni prevoz, izobraževanje…). V ta namen so vseh 212 občin prosili, da do 15. 6. 2021 izpolnijo spletni vprašalnik o storitvah splošnega pomena.

Z vprašalnikom želijo pridobiti podatke o stanju zagotovljenosti storitev splošnega pomena in morebitne težave pri dostopanju do njih.

Dostop prebivalcev do storitev splošnega pomena je namreč problem, na katerega so občine in SOS že večkrat opozorile. Ker gre za problematiko, ki je povezana s temami, kot so regionalni razvoj, financiranje občin, prostorsko planiranje, in ki je ni mogoče obravnavati parcialno, so se na občine obrnili s spletnim vprašalnikom o zagotovljenosti storitev splošnega pomena v posameznih občinah. Odgovori bodo prispevali k identifikaciji storitev splošnega pomena, ki so problematične z vidika dostopnosti, in pomagali pri ugotovitvi in prikazu stanja dostopnosti do storitev splošnega pomena na ravni Republike Slovenije.

Zaradi kvalitete analize in primerljivosti podatkov je pomembno, da (vse) občine podate čim bolj celovite in kvalitetne podatke.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Luka Ramovša, pomočnika vrhovnega državnega revizorja (e-pošta: luka.ramovs@rs-rs.si, telefon: 040 877 073) oziroma Alenko Zidar Sambolec, pomočnico vrhovnega državnega revizorja (e-pošta: alenka.zidar@rs-rs.si, telefon: 030 600 579).

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

DOGODKI SOS

15.6. / Redna letna seja Skupščine SOS 4/1

V Škofji Loki bo v Sokolskem domu 15. junija 2021 potekala redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije s pričetkom ob 9.30. Vabljene županje in župani 179 občin članic Skupnosti občin Slovenije so vabila prejeli po elektronski pošti.

Na skupščini se bodo med drugim županje in župani na temo kriznega upravljanja na področju civilne zaščite ter prednosti mehanizma EU na področju civilne zaščite za lokalne skupnosti pogovarjali z evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem. Seznanili se bodo s predlogi Operativnih programov, ki bodo občinam podlaga za črpanje EU sredstev iz različnih EU skladov, ki jih bo predstavil minister Zvonko Černač iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

17.6. / Predstavitev novele Stanovanjskega zakona – novosti za občine 4/2

Državni zbor RS je na 74. izredni seji dne 26. 5. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona.

Stanovanjska politika se v največjem obsegu uresničuje na lokalnem nivoju, tako spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona vplivajo tudi na pristojnosti in naloge kot tudi finance občin, zato Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor organizira seminar s predstavitvijo novosti v noveli, ki so ključne za občine. Predstavitev bo potekala v četrtek, 17. junij 2021 ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom.

Na seminarju bo predavala Anita Hočevar Frantar, vodja Sektorja za stanovanja in bo odgovorila tudi na morebitne odprte dileme in vprašanja udeležencev.

Vabilo najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

17.6. / OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA II – prednosti, načini in orodja 4/3

Skupnost občin Slovenije organizira niz šestih izobraževanj pod skupnim naslovom OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA ZA OBČINE IN JAVNE ZAVODE. Skozi niz šestih predavanj o osnovah celostnega/korporativnega komuniciranja bomo tematiko obdelali  iz različnih vidikov in skozi različna razpoložljiva orodja in načine. Po prvem, uvodnem predavanju, ki je bilo namenjeno  pregledu vseh tem predavanj in pogledu na komuniciranje iz osebne perspektive. Odgovorili smo na vprašanje kako okrepiti lastno suverenost in blagostanje, da lahko uspešno komuniciramo. Človekovo blagostanje je namreč rezultat njegovega odnosa do sebe, do soljudi, do okolja in življenja ter ni nekaj samo po sebi umevnega. Začne se tudi s komunikacijo s samim sabo in našo komunikacijo z okoljem. V tem kontekstu smo se pogovorili tudi o suverenosti, osebni odgovornosti, asertivni komunikaciji ter konstruktivnem podajanju kritike, ki je vsekakor del naše komunikacije.

 

Naslednje izobraževanje nam bo pomagalo odgovoriti na vprašanje zakaj je komunikacija z javnostmi pomembna, katere so ključne javnosti občin in javnih zavodov, katere so osnove korporativnega/celostnega komuniciranja in kaj so njegove prednosti, opravili pa bomo tudi vpogled v družbena omrežja. Predavanje je samostojna enota z naslovom:

OSNOVE CELOSTNEGA KOMUNICIRANJA II

– prednosti, načini in orodja –

izobraževanje bo potekalo v četrtek, 17. junija 2021,

od 12.30 do 15.00

preko spletnega orodja ZOOM

 

Predavanje bo zajemalo naslednje vsebine:

 • Vse o komunikaciji in sodobnih pristopih v komunikaciji.
 • Kaj pomeni celostna komunikacija oziroma »korporativno komuniciranje« v občinah in javnih zavodih?
 • Kako s celostno komunikacijo vzdrževati vzajemno koristne odnose z različnimi deležniki / javnostmi.
 • Načini in pristopi za zagotavljanje enotne in usklajene komunikacije med občinami in javnimi zavodi ter ključnimi javnostmi (enotna grafična podoba, dogodki, foto in video material, uporaba družbenih omrežij, etični kodeksi za uporabo družbenih omrežij ipd.)
 • Zakaj je komunikacija z javnostmi pomembna / kako uspešno komunicirati z različnimi javnostmi?
 • Prednosti celostnega komuniciranja pri izvajanju delovnih nalog in projektov, pri pripravi poročil, pridobivanju udeležencev ipd.

O PREDAVATELJICI:

Izobraževanje bo izvedla dr. Martina Rauter, univerzitetna diplomirana komunikologinja. Dr. Rauterjeva je bila v 11 let zaposlena na Mestni občini Maribor, zdaj ima svoje podjetje Smarki, Martina Rauter s.p. Več o njej najdete tudi na njenih spletnih straneh www.smarki.org in LinkedIn družbenem omrežju.

Vabilo za tiskanje

DOGODKI DRUGIH

15.6. / posvet SAZU Digitalni razvoj Slovenije: perspektive, problemi in rešitve 5/1

Svet za razvoj SAZU izvaja serijo posvetov o »Komunikacijskih tehnologijah za življenje na daljavo: med oddaljenostjo in odtujenostjo«, s katero želijo vzpodbuditi poglobljeno strokovno razpravo o prednostih in pasteh različnih odločitev v tem obdobju na poti pospešenega razvoja digitalne družbe.

Prvi trije posveti, ki so jih organizirali v okviru začrtane problematike in so jih namenili izobraževanju, kibernetski varnosti in varovanju zasebnosti ter digitalizaciji ekonomije in družbe, so razgalili kopico izzivov, ki jih prinaša življenje na daljavo, vrsto groženj, a tudi priložnosti.

SAZU vabi k sodelovanju na četrtem posvetu, ki ga pripravljajo v želji, da z vami poiščejo možne rešitve izzivov, nanizanih v prvih treh posvetih in tudi drugih. Z vami bi radi pregledali, ne le kako čim lažje priti skozi to krizo, temveč tudi kako lahko iz nje pridemo močnejši in bolje pripravljeni na novo dobo, z vpogledom v nove priložnosti!

Posvet »Digitalni razvoj Slovenije: perspektive, problemi in rešitve« bo v torek, 15. junija, med 11. in 14.30 uro, v digitalnem okolju MiTeam. Vabimo vas, da se kot udeleženka/ec na daljavo registrirate TUKAJ! Registracija bo odprta do ponedeljka, 14. junija, do 17. ure oziroma do zapolnitve prostih mest. Priporočamo, da z registracijo pohitite. Vsi, ki se ne boste uspeli pravočasno registrirati in se udeležiti posveta v interaktivnem okolju MiTeam, si boste posnetek posveta lahko ogledali preko Youtube kanala.

VABILO in PROGRAM

15.6. do 17.6./ URBACT festival mest 2021 5/2

Vabljeni na četrti URBACT festival mest – tokrat prvič na spletu! Po dveh letih eksperimentiranja, izmenjave in učenja je več kot 150 mest URBACT pripravljenih deliti svoje izkušnje. Mesta iz 25 držav so se poglobila v 23 dobrih praks, ki so dokazano učinkovite. Združila so moči, da bi razumela, prilagodila in ponovno uporabila pobude v svojem lokalnem okolju. Na dogodku boste lahko:

 • prisluhnili mestnim uradnikom, ki bodo pokazali in pripovedovali o svoji poti,
 • se seznanili z velikimi vprašanji, s katerimi se danes soočajo mesta,
 • se povezali z vrstniki in dobili navdih za novosti.

15. junij 2021, 10.00 – 17. junij 2021, 15.00

Več na: https://urbact.eu/urbact-festival-mest-2021

17.6./ Spodbujanje inovativnih rešitev na področju prehoda v podnebno nevtralnost 5/3

Pod okriljem EIT Climate KIC organizira slovenski EIT Climate KIC HUB serijo dogodkov pod skupnim imenom »Dnevi EIT Climate-KIC-av Sloveniji«, namenjenih predstavitvi dejavnosti slovenskega HUB-a in spodbujanju inovativnih rešitev na področju prehoda v podnebno nevtralnost.

Na dogodku bodo predstavili dogajanje na tem področju v kontekstu nove evropske razvojne perspektive in državne strategije ter nekaj zanimivih pilotnih primerov inovativnih praks na našem območju.  Z vami bodo predstavniki EIT Climate-KIC, predstavniki slovenskega HUB-a, strokovnjaki in inovatorji s področja krožnega gospodarstva ter predstavniki mednarodnih mrež in projektov.

Dogodek je namenjen vsem, ki vas zanima tema krožnega gospodarstva, se soočate z izzivi in iščete nove rešitve in pristope, pri upravljanju podjetij in mest ter ostalih skupnosti.

Program dogodka je na voljo TUKAJ.

Vaše prijave sprejemamo TUKAJ.

17.6. / Delavnica - Ogljični odtis občine 5/4

Umanotera vabi na brezplačno delavnico z naslovom Ogljični odtis občine. Delavnica bo v četrtek, 17. junija 2021, od 10. do 11.30 ure.

Interaktivna spletna delavnica je namenjena vsem, ki bi radi vzpostavili evidenco izpustov toplogrednih plinov v svoji lokalni skupnosti in jo nato uporabili pri načrtovanju ukrepov za blaženje podnebnih sprememb.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Vabilo s programom najdete na tej povezavi.

Delavnica bo potekala v spletni obliki prek aplikacije Zoom. Obvezne prijave sprejemajo na tej povezavi.

Priporočamo udeležbo.

17.6. do 18.6./ Usposabljanje za predstavnike občin o načelih in značilnostih mladinskega dela 5/5

ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v mladinskem delu

 Če ste

 • uslužbenec ali uslužbenka, ki na občini dela na področju mladine in vas zanima razvoj področja ter potrebujete več znanja in informacij ali
 • politik ali političarka, funkcionar ali funkcionarka na občini ali v občinskem svetu in menite, da so mladi pomemben del vaše skupnosti in bi radi več naredili za njih in z njim,

potem vas vljudno vabimo na usposabljanje o načelih in značilnostih mladinskega dela, ki bo potekalo 17. do 18. junij 2021 v Ljubljani.

Za udeležence je brezplačno, prijavite se do vključno 27. maja 2021 na tej povezavi.

Podrobne informacije o usposabljanju.

Temeljni namen usposabljanja je dvig razumevanja in kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni, vsebina pa se bo osredotočila na naslednja vprašanja:

 • O kom govorimo, ko govorimo o mladih? Katere so danes najbomembnejše značilnosti mladine in ali je mladina sploh enoznačna skupina?
 • Kaj je mladinsko delo, njegov namen in katera načela zagotavljajo kakovostne pristope in aktivnosti? In kaj ni mladinsko delo?
 • Kako je mladinsko delo v Sloveniji organizirano? Kateri mehanizmi za podporo mladinskemu delu so na voljo na različnih ravneh?
 • Mladinsko delo na lokalni ravni je del širšega evropskega konteksta, ki skrbi za kakovost. Kateri so pomembni evropski dokumenti in procesi, na katere se lahko pri svojem delu oprete?
 • In nenazadnje, kako lahko kakovostno mladinsko delo prispeva k razvoju lokalne skupnosti? Zakaj torej sploh načrtno razvijati in spodbujati razvoj mladinskega dela v občini?

 

 

Javni posvet o osnutku čezmejnega programa Interreg Slovenija-Avstrija 5/6

Prejeli smo obvestilo SVRK, da se je začel javni posvet o osnutku čezmejnega programa Interreg Slovenija-Avstrija za obdobje 2021-2027. Javni posvet bo potekal do 30. junija 2021.

Vsi zainteresirani deležniki ste vabljeni, da izrazite svoje mnenje o bodočem programu z izpolnitvijo spletnega obrazca, ki je skupaj z osnutkom programa na voljo na naslednji povezavi: http://www.si-at.eu/si2/drugi-javni-posvet/

Novica je objavljena tudi na spletni strani EU SKLADI: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/novice/javni-posvet-o-osnutku-cezmejnega-programa-interreg-slovenija-avstrija-za-obdobje-2021-2027

8.7./ Napoved posveta »Evropska unija kot skupnost ljudi" 5/7

Ministrstvo za javno upravo v okviru predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 napoveduje posvet Evropska unija kot skupnost ljudi, ki ga boDo na daljavo izvedli v četrtek, 8. julija 2021, med 10. in 15. uro.

Napoved dogodka TUKAJ.

Več informacij o dogodku, vabilo za registracijo in tehnične podrobnosti izvedbe boste pravočasno prejeli z vabilom.

Kotizacije ni.

VLADA RS

81. redna seja 6/1

Pošiljke odpadkov preko meja

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta (ES) o pošiljkah odpadkov. Z novim prvim odstavkom 7. člena se spreminja obveznost ugovora Inšpektorata, ki po novem ne velja več. Nova ureditev Inšpektoratu daje možnost in ne več obveznosti ugovora pošiljkam, pri čemer se razlogi za ugovor ne spreminjajo. Novost je ta, da jih mora inšpektorat preučiti v vsakem konkretnem primeru posebej. Takšna ureditev omogoča doseganje cilja varstva okolja in zdravja ljudi, obenem pa upošteva sorazmernost, učinkovitost in odvračilnost za kršitelje in je v skladu z evropskim predpisom, ki ga izvaja.

 (Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis občinam in osnovnim šolam za prijavo uvajanja ukrepa šolska ulica 7/1

IPoP – Inštitut za politike prostora vabi k sodelovanju  občine in osnovne šole, ki želijo preizkusiti šolsko ulico, to je ukrep za izboljšanje varnosti in udobnosti šolske poti. Šolska ulica pomeni, da se v času jutranje konice ali v času jutranje in popoldanske konice, na cesti v neposredni okolici šole, omeji motorni promet.

Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri izvedbi šolske ulice ter s sofinanciranjem stroškov med 5.000 EUR in 12.000 EUR, ki so povezani z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, stroški izvajanja programa na otvoritvenem dogodku …).

Šolsko ulico bi začeli izvajati predvidoma 1. septembra 2021 in ponovili vsaj pet (5) delovnih dni z eno ali več šolami v občini. Začetek šolskega leta je zelo primeren termin za uvajanje tovrstnih ukrepov, za spreminjanje oziroma oblikovanje novih potovalnih navad staršev in otrok. V tem času je velik tudi delež medijskega prostora, ki je namenjen poročanju o tem področju, s tem pa je učinek ozaveščanja in informiranja še večji.

Vljudni vabljeni k prijavi. Rok za prijavo je 16. 6. 2021! Več informacij najdete TUKAJ.

 

Razpis Moja dežela - lepa in gostoljubna 2021 7/2

Turistična zveza že 30. leto zapored objavlja tekmovanje MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA. Častni pokrovitelj projekta je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Jubilejna akcija prinaša nekaj vsebinskih novosti znotraj  kategorij, posodobljen je tudi način prijavljanja.

Prijave sprejemajo preko spletne aplikacije na spletni strani www.turisticna-zveza.si do 20. junija 2021.

Za vstop v aplikacijo se najprej registrirajte na povezavi https://turisticna-zveza.si/registracija ali pa s klikom na banner na spletni strani. Navodila za oddajo vlog prilagamo.

Projekt je objavljen na https://turisticna-zveza.si/projekt/moja-dezela-lepa-in-gostoljubna .

Za dodatne informacije so dosegljivi na telefonu 01 434 16 70 ali e-pošta info@turisticna-zveza.si

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« 7/3

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki ga delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se za izbor operacij izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Roki za predložitev vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« so najkasneje do:

 • za 1. odpiranje: 27. 5. 2021 do 12.00 ure
 • za 2. odpiranje: 24. 6. 2021 do 12.00 ure
 • za 3. odpiranje: 29. 7. 2021 do 12.00 ure
 • za 4. odpiranje: 26. 8. 2021 do 12.00 ure
 • za 5. odpiranje: 30. 9. 2021 do 12.00 ure

Več TUKAJ.

Podaljšan natečaj Prostovoljec leta 2020 7/4

Mladinski svet Slovenije (MSS) že devetnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto. Natečaj je podaljšan do 24. junija 2021.

Namen natečaja ni tekmovanje med prostovoljkami, prostovoljci in projekti, ampak vzpodbuda in nagrada za vse, ki sodelujejo kot prostovoljci in prostovoljke ter podpirajo prostovoljstvo v Sloveniji. Za morebitna vprašanja in podporo pri oddaji prijavnic so vam na voljo na: prostovoljec@mss.si, na tel. št. 01 425 60 55 (Martin Lenarčič). Razpisna dokumentacija in prijave: Besedilo natečaja (razpis).

Prijava za posameznice in posameznike:

Prijava za projekte

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva 7/5

MDDSZ je obvestilo, da bo 28. 5. 2021 v Uradnem listu objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva – »REACT EU: investicije v zavode«. Gre za sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2021 do 2023 znaša 93.000.762,00 evrov.

Prvi rok za oddajo vlog je 13. 7. 2021, drugi rok je 27. 8. 2021.

Več tukaj:

https://www.gov.si/novice/2021-05-28-93-milijonov-evrov-eu-za-vecjo-kakovost-bivanja-starejsih/

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 7/6

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 7/7

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Kako pridobiti in aktivirati smsPASS 8/1

Mobilna identiteta smsPASS je način prijave v SI-PASS, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev.

Mobilno identiteto smsPASS lahko pridobite in aktivirate na več načinov.

Najbolj preprosto je za tiste, ki že imate kvalificirano digitalno potrdilo in račun SI-PASS.

Ali že imate digitalno potrdilo? (npr. SIGEN-CA, SIGOV-CA, PostarCA, Halcom-CA)
Ali že imate tudi račun SI-PASS?

Če je odgovor DA, aktivacijo smsPASS lahko izvedete elektronsko in kodo zanj dobite po pošti.

Postopek aktivacije smsPASS pričnete na strani Pridobitev smsPASS:
Po prijavi z uporabniškim imenom in geslom, registraciji telefonske številke, izberite nadaljevanje postopka “Prijava s potrdilom…” in izberite svoje kvalificirano digitalno potrdilo. Na zahtevku se bodo izpisali obvezni podatki (ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča), ki jih potrdite in tako zahtevek oddate.
V nekaj dneh boste po pošti na svoj naslov stalnega prebivališča prejeli aktivacijsko kodo, s katero na strani Vaš račun nadaljujete postopek aktivacije.
Po uspešni aktivaciji lahko smsPASS uporabljate tako za e-podpisovanje dokumentov kot za prijavo v e-storitve, ki podpirajo smsPASS (npr.zVEM ,…).

Za uporabo mobilne identitete smsPASS torej potrebujete:

 • uporabniški račun SI-PASS,
 • mobilno telefonsko številko,
 • spletni zahtevek smsPASS ter
 • potrditi istovetnost na prijavni službi ali s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom.
 • Mobilno identiteto smsPASS lahko pridobijo osebe starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO. Pridobitev in uporaba smsPASS je brezplačna.

Še nimate digitalnega potrdila?
Na voljo je seznam prijavnih služb, tam opravite osebno identifikacijo in pridobite smsPASS.

Telefonsko številko lahko dodate ali spremenite tudi na uporabniških straneh SI-PASS.

Več koristnih informacij je na strani Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST.

Vir: NIO

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.